Legionella - Forskriftsendringer-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legionella - Forskriftsendringer-"

Transkript

1 Legionella - Forskriftsendringer- Kurs i regi av FBA (faggruppen for bygg og anlegg/tekna/nito) Anders Smith, seniorrådgiver/lege

2 Alarmen går lørdag 21. mai 2005 Kl varsler Sykehuset Østfold kommuneoverlegene i Sarpsborg og Fredrikstad om 3 legionellatilfeller. Tilsvarende melding har nettopp gått til Nasjonalt folkehelseinstitutt. I løpet av ettermiddagen stiger antall tilfeller til 11. FBA legionella

3 Tanker etter at meldingen er mottatt Dette kan bli en omfattende jobb Mediene vil spille en stor rolle Har vi forutsetninger til å takle situasjonen? JA! Lover, forskrifter og planverk er godt kjent og sier hva vi skal gjøre Vi har kompetent personell lokalt, og vi vil utvilsomt få faglig støtte fra Folkehelseinstituttet Dette skal vi klare! FBA legionella

4 Hva er problemet? Mennesker har blitt alvorlig syke, flere kan bli det. Kanskje noen dør. En smittekilde har vært aktiv, kanskje sprer den fortsatt smitte Når utbruddet har blitt kjent, kan befolkningen bli engstelig Noen av de smittede bor i Sarpsborg, noen i Fredrikstad FBA legionella

5 Hva må gjøres? De syke må få adekvat diagnostikk og behandling (sykehusets ansvar) Smittekilden må oppspores og stanses (kommunehelsetjenestens ansvar. Ikke alltid mulig!) Befolkningen og helsetjenesten må få informasjon for å innrette seg hensiktsmessig og ikke få unødig angst (først og fremst kommunehelsetjenestens ansvar) Nasjonale myndigheter må orienteres FBA legionella

6 Hva styrer det vi skal gjøre? Lover Smittevernloven med forskrifter Kommunehelsetjenesteloven med forskrifter (dette var i 2005) Lov om helsemessig og sosial beredskap med forskrift Planer Plan for helsemessig og sosial beredskap Smittevernplan Plan for samordnet kriseledelse Informasjonsplan Fagkunnskap Kunnskap om Legionellasykdommer, Legionellabakterier og innretninger som kan spre smitte Fagkunnskap innen informasjon FBA legionella

7 Hvilke kommunale ressurser har vi? Kommuneledelsen Fullmakter, støtte Avdeling for miljørettet helsevern Teknisk-hygienisk fagkunnskap, databasert miljøovervåknings- og miljøberegningssystem (AIRQUIS), oversikt over kjøletårn, personell Helsesøstertjenesten Fagkunnskap om smittevern, personell Geodataavdelingen Digitale kart, befolkningsdata mv. Informasjonsavdelingen Fagkunnskap, personell, nettverk Lokaler FBA legionella

8 Hvilke eksterne ressurser kan vi bruke? Nasjonalt folkehelseinstitutt Fagkunnskap innen smittevern, epidemiologi, miljørettet helsevern, mikrobiologi Faglige nettverk på instituttet og internasjonalt Administrative nettverk (HOD, SHdir, Helsetilsynet) Evt. Helsedirektoratet og Helsetilsynet FBA legionella

9 FBA legionella

10 Hva er blitt gjort siden? Siden 2005 For å møte fremtiden? FBA legionella

11 Dreining av fokus Juni 2005: Fra kjøletårn til aerosol Juli 2005: Fra aerosol til farlige virksomheter Men også: Fra smittevern til miljørettet helsevern FBA legionella

12 Smittevern eller miljørettet helsevern? (1) 2 sider av samme sak: kfr. Folkehelseloven Kapittel 3 Miljørettet helsevern 8 Virkeområde og forskrifter Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. FBA legionella

13 Kapittel 3 Miljørettet helsevern 10 Meldeplikt og godkjenning 1. ledd: Departementet kan innenfor miljørettet helsevern, jf. 8, gi nærmere bestemmelser om meldeplikt til, eller plikt til å innhente godkjenning fra, kommunen før eller ved iverksetting av virksomhet som kan ha innvirkning på helsen. Det samme gjelder ved endring av slik virksomhet. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for å ivareta hensynet til folks helse, jf. 1 og 8. Nærmere bestemmelser om godkjenning, herunder saksbehandlingsregler til utfylling av tjenesteloven, kan gis i forskriftene. Unntak fra tjenesteloven 11 annet ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn. FBA legionella

14 Kapittel 3 Miljørettet helsevern 10, Meldeplikt og godkjenning forts.. 2.ledd: For virksomheter som er underlagt melde- eller godkjenningsplikt, kan det i forskrift etter første ledd kreves at en vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan skal fremlegges. Slik vurdering kan kreves innhentet ved nærmere bestemte tidsintervaller. Virksomheten dekker utgiftene til vurderingen fra det akkrediterte inspeksjonsorganet. FBA legionella

15 Kapittel 3 Miljørettet helsevern 10 Meldeplikt og godkjenning forts ledd: Dersom godkjenning ikke foreligger, kan kommunen kreve virksomheten stanset. Stansing kan bare kreves dersom ulempene ved stansing står i rimelig forhold til den helsefare som unngås. Stansing kan om nødvendig gjennomføres med bistand fra politiet. 4. ledd:.. FBA legionella

16 Smittevern eller miljørettet helsevern? (2) Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486: (slik forskriften var da) 14 Meldepliktige virksomheter Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer: Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger (Senere erstattet av 11c i nytt kapittel 3a ) FBA legionella

17 Prosjektgruppe høsten 2005 for å vurdere hva slags regelverk det ville være behov for og hva slags kontroll-tiltak som skulle iverksettes for å begrense smitteoverføring av Legionella i Norge. FBA legionella

18 FBA legionella

19 Kap. 3a Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol 11a Virkeområde 11 b Nærmere krav til innretningene 11c Meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning (høring april og mai 2011) 11 d Definisjon av akkreditert inspeksjonsorgan (høring april og mai 2011) 11 e Utbrudd FBA legionella

20 11 a Virkeområde Dette kapittel gjelder for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Innretninger i forskriften her omfatter blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVSanlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener. Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt. Forskriftens øvrige bestemmelser gjelder tilsvarende. Tilføyd ved forskrift 7 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008) FBA legionella

21 11b Nærmere krav til innretningene Virksomheter som nevnt i 11a skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol. Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella. For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme. Tilføyd ved forskrift 7 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). FBA legionella

22 11c Meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning (med rødt: forslag sendt på høring i april 2011 ikke vedtatt ennå pr. juni 2012) Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen (a) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer 1 og (b) når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubbere som kan medføre spredning av legionellasmitte. I forbindelse med meldinger etter første ledd bokstav (a) samt deretter hvert femte år skal det fremlegges for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Luftskrubbere der vekstbetingelsene for Legionella ikke er til stede ifølge vurdering fremlagt i samsvar med (denne bestemmelses) annet ledd, unntas fra kravet om etterfølgende vurdering hvert femte år. 1Tilføyd ved forskrift 7 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). FBA legionella

23 . Kommunen kan kreve fremlagt vurdering av innretningen fra akkreditert inspeksjonsorgan i tilfelle som nevnt i første ledd (b) samt deretter hvert femte år. For øvrig kan kommunen kreve at virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere fremlegger slik vurdering etter bestemmelsen i (kommunehelsetjenesteloven 4a-7 første ledd nest siste punktum) (nå:) Folkehelseloven 13, 2. ledd. Omkostninger forbundet med vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan betales av den ansvarlige for virksomheten. FBA legionella

24 11d Definisjon av akkreditert inspeksjonsorgan Med akkreditert inspeksjonsorgan menes virksomhet registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, inkludert enkeltmannsforetak, som oppfyller krav fastsatt av Norsk Akkreditering, deriblant Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner (NS-EN ISDO/IEC 17020:1998), og som har faglig kompetanse til å foreta relevante vurderinger ifølge veileder utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt. FBA legionella

25 Når noen ønsker å bli akkreditert inspeksjonsorgan: Man blir henvist til Norsk Akkreditering. Standard NS ISO benyttes. FBA legionella

26 11e: Utbrudd Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon. Omkostninger forbundet med prøvetaking og analysering betales av virksomheten. Tilføyd ved forskrift 7 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). FBA legionella

27 Bassengbadforskriften 6. Meldingsplikt og dokumentasjon Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget. For boblebad skal melding blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og driftsbetingelser, herunder modell/type, i henhold til 18. Meldingen skal forelegges medisinsk-faglig rådgiver til uttalelse. Endret ved forskrift 17 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). FBA legionella

28 Bassengbadforskriften 8. Sanitæranlegg ved badeanlegg Badeanlegg skal ha tilknyttet et tilfredsstillende antall omkledningsrom, dusjer og toaletter med håndvask, dimensjonert i forhold til anleggets besøkskapasitet. Det skal være tilstrekkelig varmtvann for dusjing og rengjøring. Dusjer skal være plassert slik at besøkende passerer disse før adkomst til badeanlegget. Toalettrom skal være plassert slik at det er lett tilgang fra badeanlegget. Den som eier og driver badeanlegg skal ha rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at dusjanlegg og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende. Blant annet skal vekst og spredning av Legionella forebygges. Endret ved forskrift 17 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). FBA legionella

29 Bassengbadforskriften 16. Vannkvalitet Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet. Vannet skal tilfredsstille følgende krav: Parameter Laveste tillatte verdi Høyeste tillatte verdi 1. Fargetall mg/l Pt 5 2. Turbiditet FTU 0,5 3. Surhetsgrad ph-verdi 7,2 7,6 4. Kimtallsbakterier ved 37 C pr. ml Pseudomonas aeruginosa pr. 100 ml 0 6. KOFMn mg/l O 4 Innholdet av aminer og organiske stoffer skal holdes på et tilfredsstillende nivå slik at det ikke dannes hygienisk betenkelige eller ubehagelige stoffer i vannet som følge av den øvrige vannkvalitet. Endret ved forskrift 17 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). FBA legionella

30 Bassengbadforskriften 18. Krav til boblebad Alle boblebad skal være utformet og drives slik at hygieniske ulemper unngås. Nasjonalt folkehelseinstitutt kan gi en forhåndsuttalelse om hvorvidt ulike typer/modeller av boblebad er utformet og kan drives slik at de kan gi tilfredsstillende beskyttelse mot Legionella. For boblebad som ikke er forhåndsvurdert, skal den enkelte innretning vurderes nærmere av kommunen i forbindelse med melding, jf. 6. Endret ved forskrift 17 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). FBA legionella

31 Økonomiske konsekvenser ved krav om akkreditering Akkreditert rapport: kr ,- pr. stk for enkle innretninger, kr for større innretninger Normalt: vurdering 4 ganger (oppstart og deretter hvert 5 år) = kr for større innretninger innretninger (kjøletårn, luftskrubbere)? Antatt gjennomsnittlig levetid pr. innretning: 20 år Én vesentlig endring pr. innretning pluss ett tilfelle av mistanke om alvorlig feil i hele dens levetid vurdering 6 ganger = kr Ca. 100 innretninger må meldes, godkjennes og/eller vurderes hvert år (forts.) FBA legionella

32 (forts.) Økonomiske konsekvenser 1,5 time til kommunal saksbehandling kr./time pr. melding D.v.s. total kostnad for kommunesektoren det første året: kr Senere: kr pr. år. Ordningen med tredjepartsvurdering forenkler det kommunale tilsynet FBA legionella

33 Risiko og konsekvens av større utbrudd Uten nye tiltak: ett utbrudd hvert annet år 75 sykehusopphold à 2-3 uker 750 andre vil trenge medikamentell behandling 15 personer vil dø ved hvert utbrudd tap av 75 leveår med full helse, d.v.s. 37,5 tapte leveår med full helse årlig Med de foreslåtte tiltakene har Helsedirektoratet beregnet at tiltakene med overveiende sannsynlighet vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme FBA legionella

34 Som man ser: Krav om forebygging i virksomhetene er utformet som overordnede krav i regelverket Detaljerte krav til vedlikehold, prøvetaking og lignende gis gjennom veiledning. Kfr. Folkehelseinstituttets nye veileder. FBA legionella

35 Andre ting som vi diskuterer i forbindelse med legionella Tilsetting av kobber- og/eller sølvioner til drikkevannet FBA legionella

36 Konsekvenser av andre (andres) tiltak eller virksomhet Miljøvirkninger Tiltak/ virksomhet ute i samfunnet Helsevirkninger FBA legionella

37 Konsekvenser av andre (andres) tiltak eller virksomhet Miljøvirkninger Tiltak/ virksomhet ute i samfunnet? Helsevirkninger på kort sikt Helsevirkninger på lang sikt FBA legionella

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter

Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486 Forskrift om hygienekrav for frisører-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakningsvirksomhet

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land og Gran Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, Miljørettet

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Spesialrapport juss Utg.1/2005 NRF - des 2005 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger ansvar/tilsyn og myndighet som berører kommunene Avfall, renovasjon og forurensning.

Detaljer

Miljø og helse i barnehagen

Miljø og helse i barnehagen Veileder kortversjon Miljø og helse i barnehagen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Høringsforslag for barnehagevirksomheter (dat. 5.04.2013) IS-XXXX Heftets tittel:

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

VEDLEGG 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Vedlegg til følgende saksframlegg:

VEDLEGG 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Vedlegg til følgende saksframlegg: VEDLEGG TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 15.11.12 Vedlegg til følgende saksframlegg: 107/12 Interpellasjon fra Kari Anne Jønnes (H) om karaktersetting på ungdomstrinnet i Gran 108/12 Interpellasjon

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR ETNE KOMMUNE 2006 Redaksjonsgruppen :Hans Lisken Bengt Kallevik Marion Kallevik Smittevernplanen er godkjent : Etne den 2706 2006 Komunestyresak 31/06 Innhold 1 Hvordan bruke smittevernplanen

Detaljer

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg Smittevern 8 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer