Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter"

Transkript

1 Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486 Forskrift om hygienekrav for frisører-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakningsvirksomhet m.v. av 6. juni 1998 nr Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 21. november 2003 nr Følgende skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer: Asylmottak Hospitser Campingplasser og andre liknende virksomheter hvor allmenheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker (leir- og campingplasser, hytteområder) Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmenheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker (høyskoler, kjøreskoler (barnehager, grunnskoler og videregående skoler følger egen forskrift), kirke, bedehus, samfunnshus e.l. Idretts-, fritidsog underholdningsanlegg). Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann (hytter, boliger, fritidsbebyggelse, campingvogner o.l., avløpsanlegg, avfalls- og gjenvinningsanlegg, renovasjonsbedrift o.l.) Virksomheter som har kjøletårn eller andre innretninger som sprer aerosoler (luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg, innendørs fontener). Frisører, hudpleiere, fotpleiere, aromaterapi, soneterapi. Virksomheter som foretar tatovering og/eller hulltakning (dette inkluderer enkel hulltakning/"hull i ørene") Badeanlegg, bassengbad og badstuer Solarier Fyll kun ut den/de punktene som er relevant for den virksomheten som skal meldes. Ved behov for utfyllende kommentarer benyttes vedlegg med henvisning til gitte punkt. Ferdig utfylt skjema med evt. vedlegg sendes: Kommuneoverlege Sunniva J. N. Rognerud, pb. 2530, 7729 Steinkjer. 1

2 Meldeskjema Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Besøksadresse: Postadresse: Telefonnummer: Mailadresse: Eier: Telefonnummer: Mailadresse: Driver: _ Telefonnummer: Mailadresse: Annen kontaktperson: Telefonnummer: Mailadresse: Antall ansatte: Meldingen gjelder: nyetablering utvidelse Dato: endring virksomhet uten tidligere godkjenning/melding Type virksomhet: Asylmottak Hospits Campingplass eller liknende (leir- og campingplasser, hytteområder) Utslipp av avløpsvann (hytter, boliger, fritidsbebyggelse, campingvogner o.l., avløpsanlegg, avfallsog gjenvinningsanlegg, renovasjonsbedrift o.l.) Lokaler for undervisning eller andre forsamlingslokaler (høyskoler, kjøreskoler (barnehager, grunnskoler og videregående skoler følger egen forskrift), kirke, bedehus, samfunnshus e.l. Idretts-, fritids- og underholdningsanlegg) Kjøletårn eller andre anlegg som sprer aerosoler (luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg, innendørs fontener) Frisør, hudpleier, fotpleier, aromaterapeut, soneterapeut Tatovering, hulltakning Badeanlegg, bassengbad, badstue Solarie Annet 2

3 1. Kort beskrivelse av virksomheten: 2. Har virksomheten et internkontrollsystem som ivaretar kravene i lovverket? Ja Nei Internkontrollsystemet bør omfatte beskrevne rutiner for: Oversikt over regelverk, organisering/ansvar, renholdsplaner/instrukser/utførelse, sikkerhet/ulykker, brannsikkerhet, avvik/korrigerende tiltak, rutiner for intern gjennomgang/vedlikehold av systemet. Kommentarer/utfyllende opplysninger: 3. Er virksomheten tilrettelagt for handikappede? Ja Nei 4. Er det foretatt en risikovurdering av følgende forhold: 4.1. Kan trafikken medføre en fare for brukere av virksomheten? Ja Nei 4.2. Kan støy og vibrasjon medføre en helsemessig ulempe? Ja Nei 4.3. Kan utslipp til luft, grunn eller vann medføre forurensning? Ja Nei 4.4. Er fare for ulykker og skader forebygget? Ja Nei 4.5. Kan avfallshåndteringen utgjøre hygienisk risiko? Ja Nei 4.6. Kan virksomheten forårsake luktplager for omgivelsene? Ja Nei 5. Øvrig: (kryss av for det som er relevant for virksomheten) 5.1. Finnes det felles sanitæranlegg (toalett, dusj)? Ja Nei 5.2. Er det er forsvarlig antall wc, dusjer og håndvasker for begge kjønn? Ja Nei Antall wc: Antall dusjer: 5.3. Virksomheten har: Privat vannforsyning Kommunal vannforsyning 5.4. Er vannforsyningssystemet godkjent av mattilsynet? Ja Nei 5.5. Er temperaturen i varmtvannsbeholder over 65 grader C? Ja Nei 5.6. Er kloakkavløpet godkjent av kommunen? Ja Nei 5.7. Finnes det servering/salg av mat? Ja Nei Er dette frambudet godkjent av Mattilsynet? Ja Nei 5.8. Er det tilfredsstillende luftkvalitet? Ja Nei 5.9. Er det tilfredsstillende lydforhold? Ja Nei Har rommene tilfredsstillende belysning? Ja Nei Gi en kort beskrivelse av renholdsrutinene. Legg evt. med renholdsplan: Finnes lekeplass for barn? Ja Nei 6. Spesielt for campingplasser o.l.: 6.1. Virksomheten består av: Campingplass for telt, antall telt: Campingplass for bobiler/campingvogner, antall vogner/biler: Hytteutleie, antall hytter: 6.2. Dersom hytteutleie, beskriv standarden (boareal, ant. sengeplasser, egne kjøkken, egen vannforsyning, eget toalett, egen dusj etc.): _ 6.3. Finnes det tømmeplass for bobiler/campingvogner sitt toalettavfall? 3

4 7. Spesielt for asylmottak og hospitser: 7.1. Oppstartdato: 7.2. Virksomheten består av følgende: Antall beboere per i dag: Antall beboere tilrettelagt for: Antall rom: Areal per boenhet: m2 8. Spesielt for undervisning- og forsamlingslokaler: 8.1. Type lokaler: 8.2. Lokalene godkjent for antall personer: 8.3. Drives det undervisning i lokalene? 9. Spesielt for utslipp av avløpsvann: 9.1. Type avløpsanlegg: 9.2. Type rensing som benyttes: 9.3. Vil noe av avløpsvannet gå over i lokale bekker eller kanaler? 9.4. Kan utslipp av avløpsvann forurense brønner eller annen drikkevannskilde, eller kunne medføre helsemessig eller hygienisk ulempe? Legg ved skisse som viser avløpsanleggets beliggenhet i forhold til evt. vannkilder Finnes det drift- og vedlikeholdsavtale? Ansvarlig rørlegger eller annen fagperson/-firma: 10. Spesielt for frisør-, hudpleie-, fotpleie-, aromaterapi-, soneterapi-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter: Er lokalene som skal nyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet tidligere godkjent av kommunen til dette formålet? Evt. godkjenningsdato: Er materialene som er brukt på gulv, vegger og tak lette å holde rene? Er utforming og innredning slik at det er lett å holde rent? Finnes sikkerhetsblad over de rengjørings- og desinfeksjonsmidlene som benyttes i virksomheten? Hvilke type rom omfattes av virksomheten (eks. toaletter og garderober)? Hvordan oppbevares redskaper som er ferdig til bruk? Har virksomheten lett tilgjengelig håndvask med varmt vann, såpedispenser og engangshåndklær/lufttørker? Finnes særskilt toalett for kunder? Benyttes lokalene til annen virksomhet enn det som er beskrevet over? Hvis ja, hvilken type virksomhet? Hva slags utstyr brukes til behandling av kundene? Hvordan rengjøres, desinfiseres og steriliseres utstyr? _ Hvordan samles og bortfraktes stikkende, skjærende redskaper og blodforurenset utstyr? 4

5 Vurderes risikoen for smitteoverføring før behandling av den enkelte kunde? Hvordan? Hvordan informeres kundene om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner o.l.? Foreligger det tilfredsstillende rutiner for personlig hygiene mellom hver kunde som behandles? Kort beskrivelse av rutinene: 11. Spesielt for solarier: Antall solsenger totalt: Type virksomhet: Solstudio Treningssenter Annet (frisørsalong, hotell, arbeidsplass): Betjeningsgrad: Betjent (betjening er tilstede hele tiden og setter soltiden for kunden) Delvis (betjening er tilgjengelig og kunden setter soltiden selv) Ubetjent (ingen betjening og kunden setter soltiden selv) Har solstudioet oppslag med kontaktinformasjon for ansvarlig for solariet? Er virksomheten meldt til Strålevernet? Evt. meldenummer: Har virksomheten utarbeidet skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer? Er materialene som er brukt på gulv, vegger og i tak lette å holde rene? Er utforming og innredning slik at det er lett å holde rent? Foreligger det tilfredsstillende renholdsrutiner for solarier? Finnes sikkerhetsblad over de rengjørings- og desinfeksjonsmidlene som benyttes i virksomheten? Ja Nei Er beholdere/spruteflasker merket med helse- og varsomhetsmerking? Har virksomheten lett tilgjengelig håndvask med varmt vann, såpedispenser og engangshåndklær/lufttørkere? Finnes særskilt toalett for kunder? Antall m2 bruksareal (minus toalett og garderober): Finnes bruksanvisning på norsk for alle modellene? Finnes det spesifikasjoner om tillatte UV-kilder ved hver modell? Opplyses kunden om anbefalt solingstid for hver modell? Finnes briller lett tilgjengelig? Kan solarienes tidsur stilles i henhold til solingstidsanbefalingene (kort nok tid)? Finnes det oppslag med advarselstekst og verneregler lett synlig i lokalet? Finnes det oppslag om forbud for bruk av personer under 18 år? Oppfyller alle solarieapparatene kravene til UV-type 3? 5

6 Er solariene utleid fra annet firma, har annet firma leid plass til solariene i solingslokalene, er solstudioet del av en større kjede, franchisevirksomhet e.l.? Oppgi firma eller kjede Har virksomheten utplassert solarier ved annen virksomhet? Oppgi navn på denne virksomheten, adresse og evt. lokal kontaktperson: 12. Spesielt for badeanlegg o.l.: Finnes rutiner for informasjon til tilsynsmyndigheter (kommunen) om uforutsette forhold som kan medføre helserisiko? Finnes skriftlige rutiner for drift av anlegget? Er det sklisikret gulv, underlag og bassengbunn der vanndybden er <0,7m? Finnes det i tilknytning til anlegget følgende sikkerhetsutstyr: Telefon Alarmanlegg Redningsutstyr Førstehjelpsutstyr med brukerinstruks Annet Blir nødbelysning automatisk tilkoblet ved strømbrudd? Hvordan er fall i basengdybden markert? Er gulv og underlag utformet slik at vann blir samlet opp og ledet bort, og ikke renner tilbake i bassenget/sirkulasjonssystemet? Er evt. badstueovner skjermet? Er det varsling på temperaturføler i badstuen? Er alle materialer som er i kontakt med vannet korrosjonsbestandige og tilpasset vannkvaliteten? Har evt. utendørsanlegg fotbad i tråd med forskriftene? Hvor mange besøkende er badeanlegget dimensjonert for? Antall dusjer for kvinner menn Antall toaletter for kvinner menn Er samtlige toaletter tilknyttet håndvasker med såpedispensere og tørkemuligheter? Har toaletter/våtrom mekanisk avtrekk? Er plassering av dusjer og toalett i tråd med forskriftene? Er det rutiner for å hindre vekst og spredning av Legionella i dusjanlegg, boblebad o.l.? Beskriv: _ Har driftspersonell deltatt på kurs, eller fått nødvendig opplæring på annen måte, om drift av bassengbad? Har personell som holder oppsikt med de badende fått nødvendig opplæring i førstehjelp? Finnes det lett synlig oppslag om kroppsvask og personlig hygiene i dusjer og garderober? 6

7 Finnes det lett synlig oppslag med øvrige bruker instrukser? Sirkulasjonsmengden i sirkulasjonssystemet: m3 vann/time Hvor mange badende tillates å være i bassenget samtidig? Mengde ny tilførsel av vann: liter per badende per dag/uke Filtertype: Badevannstemperatur: Er temperaturen fast eller skiftende med hensyn til ulike brukergrupper? Har bassengbadet automatisk dosering av desinfeksjonsmiddel og andre kjemikalier? Finnes det måleinnretning for å registrere sirkulasjonsmengden i m3/time Fylles nytt vann automatisk og foran filtre? Ja Nei Er det faste rutiner for slamsuging av basseng? Er det faste rutiner for returspyling av rensefilter? Desinfiseres evt. aktivt karbonfilter jevnlig? Er renseanlegget plassert i godt ventilert rom med god tilgjengelighet? Har rommet lett tilgjengelig håndvask? Har rommet mulighet for nødskylling av kjemikaliesøl? Har bassenget overløpsrenner? Er overløpsrennenes lengde tilsvarende minst 2 langsider (rektangulært) eller minst 2/3 av omkretsen (annen utforming)? Dersom overløpsrenner ikke finnes, er det laget planer for ombygging? Har bassenget bunnavløp som er i tråd med forskriftene? Har bassengbadet utjevningsmulighet i sirkulasjonssystemet som er i tråd med forskriftene? Finnes det faste rutiner for sjokklorering? Finnes det skriftlige prosedyrer for sjokk-klorering? Er desinfeksjon av vannet i tråd med forskriftens krav? Legg ved kopi av siste måneds egne analyser (driftjournal) Er bassengets vannkvalitet i tråd med forskriftens krav? Legg ved dokumentasjon på vannkvaliteten Antall egne driftsprøver av vannkvaliteten per dag? Hvilke analyser tas rutinemessig? Egne: Laboratoriet: Hva slags målemetode/instrumenter benyttes? Kontrolleres/kalibreres de med jevne mellomrom? Måles klorininnholdet ved utløpet av bassenget før filtering og før det blir tilsatt ny klor? Er driften av evt. boblebad i tråd med forskriftens krav? Beskriv modell eller type boblebad: Har Folkehelseinstituttet gitt forhåndsuttalelse om hvorvidt denne modellen er utformet slik at den kan gi tilfredstillende beskyttelse mot Legionella? 7

8 13. Spesielt for kjøletårn eller andre anlegg som sprer aerosoler (legg ved prosedyrer, utførte rutiner, tegninger/flytskjema): Kortfattet beskrivelse av anlegget: _ Type anlegg: Virkemåte: Kontinuerlig drift? Hvis nei, hvilken driftsperiode? Alder: Dersom anlegget vurderes å ikke falle inn under forskriften må dette begrunnes her: Beskriv vannreservoar (volum), vanntemperatur og vannsirkulasjon/spredning: Beskriv plassering av anlegget, tilgjengelighet for inspeksjon og mekanisk rensing: Beskriv områder i anlegget det kan være risiko for bakterievekst: _ Er det foretatt en risikovurdering av anlegget, en vurdering av faren for overføring av legionella, direkte eller indirekte? Er det skriftlige rutiner for drift, vedlikehold og mikrobiologisk prøvetakning? Tidspunkt for siste vedlikehold og prøvetakning: Rengjøres og desinfiseres anlegget før det settes i drift? Tidspunkt for siste desinfisering: Gjennomføres rengjøring med mekanisk fjerning av begroing i alle deler av anlegget? Tidspunkt for siste rengjøring: Gjennomføres det en regelmessig tilsetting av kjemikalier i vannreservoaret eller bruk av annet anerkjent metode for vannbehandling? Dato: / / Underskrift 8

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei MELDING DEL 1: ANSKAFFELSE, BRUK, HÅNDTERING, SALG ELLER AVHENDING AV STRÅLEKILDE I henhold til Forskrift av 21. november 2003 om strålevern og bruk av stråling 6, 10 og 28, eller i forbindelse med krav

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land og Gran Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, Miljørettet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V.

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. Flora kommune SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. (Dette skjemaet skal nyttast av alle verksemder som tilbyr perforering/holtaking i hud, dvs. piercing, "hol

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 5/14 14/01332-1 Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 1-2001 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736

utredningsserie Statens helsetilsyn 1-2001 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736 utredningsserie 1-2001 Statens helsetilsyn Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) DATO: FOR-2011-12-06-1356 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 1922 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Visjon for MHVIØ MHVIØ skal være et selskap med tilfredse kunder og eiere og en god arbeidsplass for de ansatte.

Visjon for MHVIØ MHVIØ skal være et selskap med tilfredse kunder og eiere og en god arbeidsplass for de ansatte. ÅRSRAPPORT 2007 2 FORORD MHVIØ er et interkommunalt selskap med følgende deltakerkommuner: Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Visjon for MHVIØ

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER Den lille IK-hjelperen - Barnehager Miljørettet helsevern Tromsø kommune INNHOLDSFORTEGNELSE HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.side 3 INTERNKONTROLL.side

Detaljer

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Januar 2015 Prosjektrapport for NHO Reiseliv utført av Unilabs Laboratoriemedisin, Miljømikrobiologi Prosjektrapport for NHO Reiseliv Unilabs Laboratoriemedisin,

Detaljer

VEDLEGG 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Vedlegg til følgende saksframlegg:

VEDLEGG 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Vedlegg til følgende saksframlegg: VEDLEGG TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 15.11.12 Vedlegg til følgende saksframlegg: 107/12 Interpellasjon fra Kari Anne Jønnes (H) om karaktersetting på ungdomstrinnet i Gran 108/12 Interpellasjon

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer