Velkommen til brukermøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til brukermøte"

Transkript

1 Velkommen til brukermøte 25. Mars 2014 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun

2 Program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkommen v/divisjonsdirektør Turid Ellingsen Status ny grunnbok og e-tinglysing v/prosjektleder Jan Olav Knutsen Kommunikasjon mot representanter fra dataleverandør/teknologiansvarlige Lunsj Nytt om lov og forskrifter v/juridisk tjenesteleder Jens Christian Leonthin E-tinglysing Forskrift om utlevering, behandling og viderebruk av eiendomsinformasjon Kommunikasjon mot fagansvarlig Innmeldte tema Den Danske Bank DnB Eiendom Norges Eiendomsmeglerforbund Finans Norge Veien videre v/divisjonsdirektør Turid Ellingsen Kommunikasjonsaktiviteter innspill fra brukerne Kommunikasjon mot kommunikasjonsansvarlige Neste brukermøte

3 Pådriveren

4 De to første medarbeiderne i mars 2004

5 Slik ser vi ut i dag!

6 HOVEDMÅLSETTING: Rett tinglysing til rett tid i et godt arbeidsmiljø Fakta - drift 2013: Fast eiendom Andeler borettslag Leveranseresultat: Saksbehandlingstid 4-dagerssyklus 2013 Dokumenter i: 1. tertial 2. tertial 3. tertial Gj.sn.2013 Fast eiendom 97,3 95,0 98,4 96,9 Borett 99,0 99,2 98,6 98,9

7 Pilot e-tinglysing 2013 Fast eiendom PDO-edok PDB-edok SLE-edok KKM-edok UTL-edok URO-edok Sum 2013 Pr dag % av alle rettsstf Januar ,2 % Februar ,0 % Mars ,4 % April ,1 % Mai ,4 % Juni ,1 % Juli ,9 % August ,5 % September ,6 % Oktober ,7 % November ,1 % Desember ,1 % Hittil i år ,5 % 30 % 37 % 73 % Borett % alle PDO/PDB % alle SLE/SLO % alle utlegg PAD-edok BSL-edok KKB-edok UBO-edok URB-edok Sum 2013 Pr dag % av alle rettsstf Januar ,9 % Februar ,1 % Mars ,0 % April ,9 % Mai ,3 % Juni ,6 % Juli ,5 % August ,3 % September ,2 % Oktober ,3 % November ,2 % Desember ,1 % Hittil i år ,9 % 22 % 44 % 79 % % alle PAD % alle BSL/BSO % alle utlegg

8 Hovedprosjekt e-tinglysing Kommunikasjon Brukergruppene Mål: God dialog Brukermøtet er referansegruppe Kontaktpersoner Fag Teknologi Kommunikasjon Planlegger film Mål: Fremtidig e-tinglysing fra brukerperspektivet Animasjon ca 3 min Anbud planlegges denne uken Rullerende kommunikasjonsplan Mål: God planlegging i forkant

9 Innmeldte kontaktpersoner Brukerrepresentanter e-tinglysing Virksomhet Kommunikasjon Faglig Teknisk Ellers Advokatfirma Johnsrud, Skjærstad & Co. Gry Staangstad Advokatforeningen Anne Holst Einar Edin Øyvind Precht-Jensen Danske Bank Hanne Kvendbø Hanne Kvendbø Bernt Malvik Eli Karin Børø Den Norske Bank (DnB) Marit Grytli Terje Ahlsen Bjørn E. Tranby DnB Eiendom Monica Steene EFF (Eiendomsmegler Foretakenes Forbund) Christian V. Dreyer Hanne Nordskog-Inger Hanne Railo Finans Norge Helene Tørvold Guldbrandsen Foreningen Advokatassistenter Carina Østli Handelsbanken Nina Andersen (Annika Hanneborg) Heidi Krohn-Holm Nina Andersen NEF (Norges Eiendomsmegler Forbund) Svein Strømnes Nina F Skumsrud, Margrethe Røse Solli Nordea Elisabeth Wendel Gerd Karine Bekkevold Ikdoo Kim Sparebanken Vest Eivind Ingolfsen Sparebanken Hedmark Erland Juliussen Erland Juliussen Eika bankene Yngve Lunde Trine Tvildal

10 Status ny grunnbok og e-tinglysing

11 Ny Grunnbok Avgivertjenester

12 Alminnelig høring - Utredning om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon fra Statens kartverk Bakgrunn Miljøverndepartementet etablerte i januar 2011 en prosjektgruppe for å utrede hvordan Statens kartverk sin formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon bør foregå. Utredningen inneholder konkrete forslag til Staten kartverk sin fremtidige formidling av eiendomsinformasjon, herunder omtale av mulige tekniske avgivergrensesnitt. Utgangspunktet for prosjektgruppens anbefalinger er følgende to hovedpunkter i mandatet: Hvordan bør grunnboks- og matrikkelinformasjon tilrettelegges og formidles for å gi nytteverdi for samfunnet, herunder gi markedsaktører grunnlag for å skape verdiøkende tjenester? Hvilke krav og vilkår bør settes til slik tilgang for å sikre formålet med grunnboken og matrikkelen, hensynet til konkurranse i markedet, personvern og statens erstatnings ansvar? Utredningen omfatter en kartlegging av synspunkter hos markedsaktører, bransjeorganisasjoner og relevante myndigheter/departementer om hvordan formidlingen bør foregå, rettslige vurderinger i forhold til gjeldende lovgivning, forslag til hvordan publikum og markedsaktører i fremtiden bør få tilgang til eiendomsdata, omtale av mulige tekniske grensesnitt med kostnadsanslag, forslag til en ny forskrift om formidling av eiendomsinformasjon, og konsekvensvurderinger av de nye forslagene.

13 Grunndata: Konklusjon fra MD Svarbrev fra MD av 15/

14 Grunnboksinformasjon - autoritative data 1. Bekreftet grunnboksutskrift 2. Muntlige opplysninger 3. Kvalitetssikrede eiendomsdata - ca 8000 feil rettet manuelt - Over 100 feil rettet maskinelt 4. Oppdatert kopi av grunnboka egnet for verdiskapning

15 Løsningsskisse Ny Grunnbok Driftsmiljø NE API over Grunnbok EDR Massive API API Modell GB Modell Regina Endringslogg Ny Grunnbok Konv Rette Feilretting Regina Borett Regina Fast Eiendom Regina Borett Regina Fast Eiendom

16 Milepæler 2014 Viktige datoer: Klar til fullskala testing 1. mars: Konvertering av alle kommuner Alle nye 20 tjenester på plass Grunnboksinformasjon i SeEiendom.no på plass Testing med avtalte pilotaktører mars, april og avsluttes inngang mai 2014 Produksjonssetting i løpet av 1. halvår 2014! Fase ut andre løsninger: utgangen av 2014.

17 Ny forskrift Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen ! Opplysninger etter 3 skal gis vederlagsfritt. Elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen via maskinlesbart grensesnitt som nevnt i 4 første ledd gis mot betaling fastsatt av Kartverket.

18 Åpent og tilgjengelig begrenset tilgang Seeiendom.no

19 Matrikkel og grunnbok 428 kommuner Matrikkelen Enhetsregisteret Folkeregisteret Ferske autoritative kvalitetsdata tilgjengelig for verdiøkning Grunnbok

20 E-tinglysing Status

21 Fra MD til KMD Takka for millionane Anne Cathrine Frøstrup takka statssekretær Paul Chaffey for dei 24 millionane som regjeringa vil gi til e-tinglysing.

22 Komponentkrav ID-porten Altinn Digital postkasse Felles offentlige registre

23 E-tinglysing - systemarkitektur - Publikumsportal 2016 Eksterne systemer Publikumsportal - Saksbeh.klient 2015 Saksbehandlingsklient Registreringsmotor Tinglysingsmotor Web Service APIer Rapporter Signering Fakturering Portalløsning Inndata eksterne registre Eksterne registre Folkeregisteret Enhetsregisteret Utvikles internt: - Ny Grunnbok Domenemodell og tjenester Endringsmanager Matrikkelen - Tinglysn. Motoren Avgiver API e-tinglysn.api Grunnboksdatabase Ny Grunnbok

24 E-tinglysing - tinglysingsmotoren Tinglysingsklient Dokumentinnsending Dokumentmottak Sertifikatkontroll Datavalidering Web tjenester Datavalidering Signerte meldinger Saksbehandlingsklient Prosessflyt og regelbasert behandling Manuell behandling KØ Offentlige felleskomponenter: Folkeregister Enhetsregister Meldinger Grunnboksdatabase

25 E-tinglysing KS2 P85 Analyse

26 Usikkerhetsanalyse for Kartverket Elektronisk Tinglysing PROMIS AS

27 Begreper fra FD i KS2 Resultat av analysen Input til analysen

28 Anbefalte kostnads- og styringsrammer 110 MNOK (P85) - KMD 91 MNOK (P50) - Kartverket 85 MNOK (P35) - Prosjektet

29 Status lovarbeid

30 Status lovarbeid 1 Tinglysingslovens begrepsbruk 2 Elektronisk tinglysing og risiko - 3 Tinglysing av dokumenter 4 Retting av et tinglyst hjemmelsdokument - 5 Hvem bør kunne tinglyse elektronisk? 6 Prioritet 7 Massetinglysing/Kjedetransaksjoner 8 Overgangsordning og utfasing av papirbasert tinglysing

31 Tinglysingslovens begrepsbruk Grunnbok videreføres som navn på registeret

32 Elektronisk tinglysing og risiko -forskriftshjemmel ( 6) om signering, vitnepåtegning, autentisering, integritet, bruk av elektronisk sertifikat og konfidensialitet og regler som stiller krav til produkter, tjenester og standarder som er nødvendige for slik kommunikasjon, herunder erstatningsansvar for sertifikatutsteder. - forskriftshjemmel ( 6) som gir departementet hjemmel til å regulere bruk av elektroniske sertifikater, herunder vitnepåtegning ved bruk av sertifikat. Forskriftshjemmelen gir også departementet hjemmel til å fastsette om navnet på en fysisk person som benytter en autentiseringsmetode som ikke er knyttet til en person, skal gjøres kjent. - en forskriftshjemmel ( 6) som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om melding til rettighetshaver når det blir tinglyst rettsstiftelser eller sletting av et dokument på registerenheten. - tinglysingsloven 17, slik den i dag lyder, gir hjemmel for departementet til å gi forskrift om vitnepåtegning - beholdes

33 Tinglysing av dokumenter Fortsetter å tinglyse dokumenter Går ikke over til rettigheter Kan vise seg å ha liten praktisk betydning

34 Retting av et tinglyst hjemmelsdokument Departementet foreslår derfor at departementet «kan fastsette forskrift om retting av et dokument som overfører hjemmelen til fast eiendom», jf. forslaget til nytt annet ledd i tinglysingsloven 18. Ved utarbeidelsen av forskriftsbestemmelser om retting ved inkuriepåtegning bør det uttømmende tas stilling til hvilke vilkår som må være oppfylt for at en part skal ha krav på retting. klare og forutsigbare regler om når det er adgang til retting, slik at like tilfeller behandles likt, og slik at det ikke oppstår et behov for rettsavklaring i en ressurskrevende domstolsbehandling. Forskriftshjemmelen er ikke avgrenset til en kodifisering av gjeldende praksis om inkuriepåtegning. Grensene for inkuriepåtegning må fastlegges etter en grundig utredning av spørsmålet. Innholdet i den etablerte læren vil være en naturlig kjerne i denne grensegangen, men adgangen til retting kan være mer vidtgående enn det som følger av etablert praksis. Rettingsadgangen bør imidlertid ikke være snevrere enn etter dagens praksis. Departementet legger til grunn at dokumentavgiftsfritaket i!8 sakene vil omfatte en retting etter en forskriftsbestemmelse Departementet mener imidlertid det er rimelig at det betales tinglysingsgebyr for retting når det foreligger feil i det tinglyste dokumentet. Feil i et dokument vil ofte skyldes partene selv, eller eventuelt en representant for partene

35 Hvem bør kunne tinglyse elektronisk? Departementet har dermed ikke funnet at man bør begrense adgangen til elektronisk tinglysing til enkelte aktører og foreslår ingen endringer i gjeldende rett. Departementet ser imidlertid at tilgjengeligheten for alle vil bero på de til enhver tid tekniske løsninger og tilretteleggelser. En avgrenset løsning kan man kunne oppleve i en overgangsfase ved tilretteleggingen for elektronisk tinglysing. Departementet er i at det også ved elektronisk tinglysing bør være anledning for en rekvirent slik som for eksempel en bank eller en eiendomsmegler å opptre som innsender av et dokument som skal tinglyses

36 Prioritet Departementet slutter seg til arbeidsgruppens forslag om innføring av klokkeslettprioritet, jf. forslaget til endringer i tinglysingsloven 20 første ledd. Dette er en endring sammenlignet med gjeldende rett hvor et dokument får prioritet fra dagen for dagbokføring. Etter departementets forslag får et dokument prioritet når dokumentet er «registrert». Til sammenligning foreslo arbeidsgruppen å bruke begrepet «meldt til tinglysing» for å angi prioritetstidspunktet for en tinglyst rettighet. Departementet mener begrepet «registrert» gjør det klarere at dokumentet først får prioritet når registerføreren registrerer dokumentet. Det vises også til at begrepet «registrert» brukes i burettslagslova. Ved klokkeslettprioritet vil grunnboken til enhver tid kunne være oppdatert ned på minuttet. Dette vil gi en stor grad av nøyaktighet for fastsettelsen av prioriteten mellom tinglyste dokumenter og gi brukerne en oppfordring til å være raskt ute med å tinglyse. Til sammenligning medfører dagbokføringsprioritet at man ikke får full klarhet i sin rettsstilling før alle krav om tinglysing den aktuelle dagen er ferdig behandlet.

37 Prioritet Departementet er videre enig med arbeidsgruppen i at dersom man skal ha et kombinert system der både papirdokumenter og elektroniske dokumenter kan tinglyses, må man sørge for at prioriteten for papirdokumenter ikke blir avhengig av tilfeldigheter, som i hvilken rekkefølge de forskjellige dokumentene i dagens post registreres. Departementet mener, som arbeidsgruppen, at dette kan løses ved at man fastsetter et klokkeslett for når et dokument som ikke er sendt inn elektronisk, skal regnes som registrert. Departementet foreslår at dette klokkeslettet fastsettes av departementet i forskrift, jf. forslaget til tinglysingsloven 7 første ledd annet punktum.

38 Prioritet Departementet følger ikke opp arbeidsgruppens forslag om å oppheve prioritetsfordelen for utleggs- og arrestforretninger. Departementet foreslår at rettserverv som er registrert samtidig, gis lik prioritet, jf. forslaget til endringer i tinglysingsloven 20 annet ledd. Etter særregelen for papirtinglysing kan imidlertid flere dokumenter få samme registreringstidspunkt, jf. forslaget til tinglysingsloven 7 første ledd annet punktum. For papirdokumenter vil dokumenter som registreres samme dag, dermed fortsatt ha lik prioritet. For utlegg foreslås en videreføring av bestemmelsen om at den eldste utleggsforretningen går foran når flere utleggsforretninger er registrert samme dag Departementet følger heller ikke opp arbeidsgruppens forslag om endringer i tinglysingsloven 23 om rettsvern for avtalebaserte rettigheter i kollisjon med konkurs og tvangsakkord. Prioritetsfordelen for utleggs- og arrestforretninger og regelen om rettsvern mot konkurs og tvangsakkord medfører at et ferdigregistrert dokument risikerer å miste sin prioritet dersom det senere samme dag for eksempel registreres et utlegg eller det åpnes konkurs. Det bør derfor tas inn et standardisert forbehold om dette i tinglysingsattesten eller utskriften av grunnboken.

39 Massetinglysing/Kjedetransaksjoner Arbeidsgruppens rapport og høringsinstansenes uttalelser etterlater etter departementets syn et inntrykk av at det ikke er et påtrengende behov for en hjemmel for massetinglysing. Departementet ser at et system for kjedetinglysing kan gi besparelser hos den som ønsker noe tinglyst. Likevel er det etter departementets oppfatning flere grunner som taler mot å følge opp flertallets forslag.

40 Overgangsordning og utfasing av papirbasert tinglysing Departementet er enig med arbeidsgruppen i at det må gjelde et tosporet system for tinglysing, slik at man ikke opplever problemer og rettighetstap som følge av en overgang til elektronisk tinglysing. En overgang til elektronisk tinglysing er en omfattende prosess som nødvendiggjør en rekke juridiske og tekniske utredninger og tilpasninger. Før alle forutsetninger for elektronisk tinglysing er på plass, og systemer er utprøvd og kvalitetssikret, bør det etter departementets oppfatning fortsatt være adgang til papirbasert tinglysing. Papirbasert tinglysing er vel utprøvd og er et velfungerende system. Det kan heller ikke utelukkes at det ikke vil være mulig eller hensiktsmessig å gå over til elektronisk tinglysing av alle typer rettsstiftelser i fast eiendom.

41 Utleveringsforskriften - Regulerer utlevering, behandling og viderebruk av eiendomsinformasjon - Gjelder for Kartverket, kommunene og alle virksomheter som gis tilgang til informasjon -Grunnbok og matrikkelen er statens databaser Kartverket og kommunene utleverer fra disse -Forskriften gjelder også private databaser etablert av virksomheter og gir behandlingsgrunnlag for disse

42 Utleveringsforskriften fortsetter: Utlevering fra Kartverket 3 første ledd Grunnboksinformasjon utleveres som i dag - spørsmål på registerenhet er gratis Utlevering fra Kartverket og kommuner 3 andre og tredje ledd utlevering av matrikkelinformasjon gratis bare enklere rapporter, nabolister og eieropplysninger Utlevering både muntlig og skriftlig Tilgang til data på publikumsportal - se.eiendom (fra sommeren)

43 Utleveringsforskriften fortsetter: Etter 4 har en omfattende liste av virksomheter rett på elektronisk tilgang til grunnbok og matrikkel mot avtale og betaling tilgang til 20 definerte søketjenester tilgang til tjenester som gir mulighet til å laste ned og oppdatere - lage egne databaser. Mottakere av informasjonen er selvstendig behandlingsansvarlige og selv ansvarlig for innholdet i basen Virksomhetene som lagrer og lager egne tjenester er faglig selvstendige og har ingen tinglysingsfagligbistand fra TM. Det skal fremgå av informasjon fra virksomhetene om man bruker Kartverkstjenestene eller om man har laget egne tjenester.

44 Innmeldte tema

45 Tema : Danske Bank vi setter pris på at de nå i større grad ringer oss for å avklare feil/mangler og at de gjør påtegning på dok. i hht telefonsamtale = dette er kundefokus :-) Norges Eiendomsmeglerforbund:.. salgssamtykker med elektronisk signatur (eksempelvis fra fylkesmannen). Vi er blitt orientert av et av våre medlemmer om at dere allerede arbeider med å avklare om dere skal godta dokumenter som er elektronisk signert Svar: Sivilrettsdirektoratet vil sende ut en føring til alle fylkesmenn om at salgssamtykke gis på dokumentet. Det skal sies hva det samtykkes til og stemples. Hvis det skal vedlegges et vedtak så vil vi godta dette som bevis selv om det bare er elektronisk låst. Hjemmesidene er noe mindre brukervennlige enn tidligere Svar: Ble gjennomgått på forrige brukermøte, tar gjerne gjennomgang på neste brukermøte. Lite klager/kritikk rettet mot Kartverket/saksbehandling/ hjemmesidene. Det virker som om våre medlemmer i det store og hele er fornøyde

46 Tema forts.: Norges Eiendomsmeglerforbund forts.: Er det mulig for Kartverket å opprette en automatisk varslingstjeneste (eksempelvis via e-post) der den som er rettighetshaver i en urådighetserklæring blir varslet om at det er innkommet dokumenter som kan tinglyses til tross for urådighetserklæringen (eksempelvis utleggsforretninger)? Svar: Det er mulig, men politisk ikke ønsket fra avgivergrensesnittet. Dere kan gjøre det selv eller vente på elektronisk tinglysing Sletting av forkjøpsrett ex officio? Se vedlegg Spørsmålet refererer seg til lov om løysingsrettar 12 første ledd som sier at en forkjøpsrett må gjøres gjeldende innen 6 mnd etter at forkjøpsrettshaveren fikk eller burde skaffet seg kunnskap om de rettsforhold som utløser retten etter 11. Vi må selvsagt foreta en konkret vurdering også her, men etter min mening fører det for langt å vurdere om kunnskapskravet er innfridd eller ikke. Dette er bevisvurdering og tolking, som Kartverket, som registreringsmyndighet, ikke skal beskjeftige seg med. Etter min vurdering kan vi ikke slette forkjøpsretten som åpenbart opphørt på bakgrunn av en påstand om at denne 6 måneders fristen er utløpt.

47 Vil Kartverket slette en forkjøpsrett som er tinglyst i 1974 ex officio etter med hjemmel i lov om løysingsrettar 6? Etter lov om løysingsrettar 6 kan en løysingsrett, herunder en forkjøpsrett, ikke gjelde for lengre tid enn 25 år. Denne bestemmelsen er preseptorisk. I lovens 23 er det bestemmelser om forkjøpsretter som er stiftet før loven trådte i kraft. Tidsbegrensningen gjelder også for disse, men således at forkjøpsretten tidligst faller bort 20 år etter at loven trådte i kraft, dvs. tidligst Tinglysingen antar at vi vil motta en rekke anmodninger om sletting av forkjøpsretter på den nevnte bakgrunn. Utgangpunktet og hovedregelen må her være at for sletting fra grunnboken må vilkårene for sletting iht. tinglysingsloven være oppfylt. Det skal mye til for å kunne slette en heftelse som åpenbart opphørt. Sletting etter 31 annet ledd tar sikte på helt klare tilfeller hvor ikke bare rettsvernet, men også selve heftelsen er bortfalt Det skal mye til for å slette etter denne bestemmelsen. Etter rettspraksis er det strenge vilkår her. Dersom det kan reises tvil om retten er bortfalt, kan den ikke slettes etter 31 annet ledd. Registerfører skal ikke ta stilling til vanskelige tolkingsspørsmål. Er det riktig lovanvendelse å konkludere at når en forkjøpsrett er bortfalt iht lov om løysingsrettar så må forkjøpsretten kunne slettes ved ren automatikk fra grunnboken som åpenbart opphørt? Ifølge forarbeidene (Ot.prp , pkt. 4.7) er et av poengene med å begrense forkjøpsretters varighet, nettopp å kunne rydde opp i eldre forkjøpsretter. Det er derfor anskelig kan komme unna at kravet iht. tinglysingsloven 31 annet ledd må ansees innfridd når forkjøpsretten er å anse som bortfalt etter lov om løysingsrettar. Vi vil derfor slette slike forkjøpsretter når vilkårene for bortfall iht. lov om løysingsrettar foreligger. Vi må selvsagt prøve vilkårene, både forkjøpsrettens art og varighet, men for øvrig vil det ikke være påkrevd med noen ytterligere vurdering. Vil Kartverket slette forkjøpsretten ex officio dersom eiendommen hadde vært solgt og ny hjemmel tinglyst for mer enn 6 mnd siden, jf. lov om løysingsrettar 12? Se over om hva praktiseringen av tinglysingsloven 31 annet ledd. Spørsmålet refererer seg til lov om løysingsrettar 12 første ledd som sier at en forkjøpsrett må gjøres gjeldende innen 6 mnd etter at forkjøpsrettshaveren fikk eller burde skaffet seg kunnskap om de rettsforhold som utløser retten etter 11. Det er en konkret vurdering også her, men vil vil ikke vurdere om kunnskapskravet er innfridd eller ikke. Dette er bevisvurdering og tolking, som Kartverket, som registreringsmyndighet, ikke skal beskjeftige seg med. Vi kan ikke slette forkjøpsretten som åpenbart opphørt på bakgrunn av en påstand om at denne 6 måneders fristen er utløpt. Det har i denne forbindelse ikke betydning om et skjøte er tinglyst. Dette vil selvsagt kunne ha betydning i bevisvurderingen etter 12 første ledd, men denne vurderingen mener jeg ligger utenfor det tinglysingen kan ta stilling til. Vi ikke kan slette forkjøspretten ex officio i et tilfelle som dette. Gjelder de samme prinsippene også dersom forkjøpsretten og bestemmelser tilsvarende 12 i lov om løysingsrettar var inntatt i en festekontrakt? Svaret på dette er ja, ref lov om løysingsrettar 1 annet ledd. Bestemmelsen i lov om løysingsrettar 6 er som nevnt preseptorisk. Det vil følgelig ikke være rettsgyldig å avtale noen lengre varighet enn det loven foreskriver. Bortfallsreglene i loven vil gjelde under enhver omstendighet jf. 23. Lov om løysingsrettar 12 er deklaratorisk, så her vil det være adgang å regulere fristene for å gjøre retten gjeldende på en annen måte enn foreskrevet i loven. Men uansett vil prinsippene for vår vurdering om sletting ex officio skissert under pkt. 2 (konkret vurdering, strenge vilkår) få full anvendelse.

48 Tema forts.: DnB Eiendom: Post: Vi opplever at det ofte er feilsending av dokumenter til oss. Det ligger dokumenter til andre banker og eiendomsmeglere midt i mellom vår post. Brevene/dokumentene blir lagt i en konvolutt i en "bunke" uten at de er sortert. På brevhode kan det se ut som om Kartverket har sendt riktig, for brevene er riktig adressert. Men de ligger altså innimellom våre brev/dokumenter. Svar: Dette beklager vi, og jobber kontinuerlig med å ha fokus på at sakene blir returnert til riktig rekvirent. Neste feilsending bes meldt til slik at vi kan finne ut hvilke geografisk område som sorterer feil Når en av våre medarbeidere sender inn 1 sendning, så kan returen komme i to forskjellige sendninger fra Kartverket. Svar: Vi er organisert på den måten at sakene fordeles geografisk, journalføres inn på hver enkelt eiendom. Dersom sakene gjelder forskjellige eiendommer, kan disse da bli behandlet av forskjellige saksbehandlere, og således bli returnert hver for seg. Dersom saken gjelder samme eiendom, sliter vi med å forstå at dette er mulig. Vennligst ta kontakt med neste gang dette skjer I tillegg opplever vi at vi har f.eks 6 forskjellige saksbehandlere hos oss som har sent inn dokumenter hver for seg. Dokumentene kommer i retur i en bunke uten at det er sortert. Det brukes verken stifter eller binders for å skille sakene. Svar: Som nevnt ovenfor, hver eiendom sin sak. Men hvis disse er behandlet etter hverandre, vil disse ligge til pakking i samme rekkefølge. Ser vi da flere saker til DNB etter hverandre, pakkes dette i samme konvolutt. Hver sak er skilt fra hverandre med vårt returbrev. Returer: En gjentagende sak er at de ikke ser gjennom hele forsendelsen før de returnerer. Får da bemerkninger på mangler som faktisk ikke er mangler Svar: Vi beklager dette, og har kontinuerlig fokus på å se hele saken med en gang. Vi opplever at vi har hatt en nedgang i slike saker og jobber stadig med forskjellige tiltak for å redusere ytterligere. Vi har blant annet besluttet at vi innfører parafering. Omfang og oppstart vil bli nærmere diskutert. Avgiftsgrunnlaget: Vi har opplevd en del feil på avgiftsgrunnlaget hvor de har tatt full dokumentavgift, til tross for at det også står klart i avgiftsgrunnlaget at det kun skal beregnes av tomtens verdi. Har sendt forespørsel pr. mail, men det tar fryktelig lang tid ved svar og det tar lang tid for ny faktura kommer. Tiden fra vi kunne ha regnet renter og sendt skjøtet til kjøper med utregning blir da ganske lang. Svar: Vi har så langt ikke vært klar over denne problemstillingen og arbeider med å kartlegge dette. Kan dette dukket opp i januar? Bedre service: Ellers vil vi si at vi opplever Kartverket som mye mer service vennlig enn tidligere. De er veldig hjelpsomme og blide på telefonen Svar: Tusen takk

49 Tema forts.: Ulik praksis: Det er ulik praksis på om det kreves egenerklæring om konsesjons- Frihet på ubebygde fellesarealer (type 1/30-del av en vei) Svar: Dette var tema på faggruppemøtet sak 57/13. Resulterte endring som et nytt siste avsnitt i problemstilling nr. 6 i kap Dette er gjennomgått i enhetene og skal nå være gjengs praksis. Tinglysing av kjøpekontrakt ved blanco skjøter Vi har i noen av våre blanco-skjøte kontrakter at DNB Meglerservice kan slette kjøpekontrakten. Her har vi fått opplyst at praksis er endret og det ikke går lenger. Hva er grunnen til det? Svar: Vi forutsetter at kjøpekontrakten bare regulerer forholdet mellom selger og kjøper. Vi legger videre til grunn at bestemmelsen om at DNB kan slette kjøpekontrakten på vegne av kjøperen er å anse som en fullmaktsbestemmelse, som vi ikke tinglyser. Sendes kjøpekontrakten inn i original for sletting, er det ikke nødvendig med ytterligere dokumentasjon på fullmaktsforholdet, fordi dette jo er inntatt. Skal kjøpekontrakten slettes på løs erklæring, må fullmaktsforholdet dokumenteres på vanlig måte.

50 Tema forts.: Finans Norge: Tomtefesteres adgang til fornyet tomtefeste etter tomtefesteloven 33 har etterlatt en grunnbok med tilsynelatende mange utløpte tomtefester. Dette rokker ved grunnbokens positive troverdighet og skaper mye ekstraarbeid både for bankens kunder (gjerne kjøperne av eiendommen) og banken, som må undersøke om tomtefestet faktisk fortsatt løper. Er det mulig for Kartverket å gjøre noe med denne uheldige tilstanden Svar: Det er nok en feil beskrivelse fra FNO at tomtefesteavtalen fornyes etter tomtefesteloven 33. Det er en lovregulert forlengelse av et etablert forhold vi står overfor. Som FNO ser vi at en manglende tinglysing av forlengelse etter 33, vil skape en grunnbok som ikke gjenspeiler korrekt den korrigerte festeperiode. Det er imidlertid langt fra uvanlig at det tinglyste forhold ikke er i samsvar med det underliggende. Det er det tinglyste dokumentet som viser hva som har rettsvern, men man inn i det konkrete forholdet mellom partene for å avklare hva som er den aktuelle rettstilstand.

51 Veien videre Innspill til aktiviteter fra brukerne: Nye kommunikasjonsinnspill kan sendes prosjektleder Jan Olav Knutsen Neste brukermøte (referansegruppemøte) Hvem deltar: Samme banker og organisasjoner som i dag Ett medlem fra hver Hva: Kun status e-tinglysing og ny grunnbok Når: Ved behov Undergrupper Hvem deltar: De innmeldte deltagerne Når: Ved behov Neste ordinære brukermøte med innmelding av tema 1 år

Prosjektet E-tinglysing

Prosjektet E-tinglysing Prosjektet E-tinglysing Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016 Brukermøte Kartverket, 19. januar 2016 Program for dagen 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 10.40 Gevinstrealisering Turid Ellingsen, direktør 10.40 11.40 Status i forhold til utvikling

Detaljer

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015 Velkommen til Brukermøte i Kartverket 24. Mars 2015 Program 10.00 10.30 Velkommen m/presentasjon 10.30 11.00 Tinglysingsstatistikk utviklingstrekk og sesongvariasjoner 11.00 11.15 Pause 11.15 12.30 Status

Detaljer

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen På vei mot klokketidsprioritet Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen Nedtellingen har startet Mot klokkeslettsprioritet Enda raskere tinglysing Kortere periode for mellomfinansiering

Detaljer

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Elektronisk tinglysing GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål:.. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 %

Detaljer

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon

Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon Veslemøy Faafeng seniorrådgiver eiendomsinformasjon Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Detaljer

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015 Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet 22. September 2015 Foto: istock Dataleverandørmøte 22. September 2015 www.kartverket.no/e tinglysing 1 Program 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon

Utlevering av eiendomsinformasjon Trine Engnestangen, Segmentansvarlig eiendom og Camilla Walløe, juridisk rådgiver Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning Generelt om utleveringsforskriften

Detaljer

Sletting av rettigheter i grunnboken

Sletting av rettigheter i grunnboken Sletting av rettigheter i grunnboken Sundvolden 10.09.2014 Registerfører Åge-André Sandum Registerfører Haldis Framstad Skaare Innhold Oversikt over slettebestemmelsene i tinglysingsloven Bestemmelsene

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no Dato: 18.09.2015 Vår ref.: 15-1036 Deres ref.: 15/2917 Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Detaljer

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Tinglysing - Servitutter registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Disposisjon Hva er en servitutt Tinglysing av servitutter og heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer

Detaljer

Velkommen til brukermøte

Velkommen til brukermøte Velkommen til brukermøte 21. oktober 2014 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Program: Kl 10.00 Velkommen v/divisjonsdirektør Turid Ellingsen Kl.10.10 Kl.10.45

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler

Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Temadag eiendom Geoforum Stavanger 19.04.2016 Trine Engnestangen, segmentansvarlig eiendom og juridisk rådgiver Camilla Walløe Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske

Detaljer

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd.

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd. 1. Problemstilling: Verdigrunnlag oppgitt i skjøte. Hvilke kriterier benyttes av tinglysingen for at et skjøte sendes tilbake med krav om forklaring og dokumentasjon vedrørende fastsettelse av verdigrunnlaget.

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering»

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» 30. september 2016 Juridisk direktør Jens Christian Leonthin Elektronisk tinglysing 2017 Dette innebærer: - nytt internt saksbehandlingssystem

Detaljer

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Oversikt over forelesningen 1. Kort oversikt over systemet matrikkelføring og tinglysing 2.

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon

Utlevering av eiendomsinformasjon Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.6 Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket Innledning Generelt om utleveringsforskriften Hvilke regelverk kommer til

Detaljer

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 1935 nr 2 om tinglysing

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing)

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Bakgrunnen for høringsnotatet... 3 2.1. Prøveordning

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Regler for utlevering av matrikkeldata Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Innhold Generelt om utlevering av matrikkelopplysninger Lovhjemmel Utleveringsforskriften Utlevering av opplysninger fra matrikkelen

Detaljer

Verdien av eiendomsinformasjon. Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS

Verdien av eiendomsinformasjon. Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS Verdien av eiendomsinformasjon Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS Agenda Ambita Kort om selskapet Eiendomsregisteret Innhold Reguleringer Hvilke begrensninger er

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok Modell og konsepter for Ny grunnbok Møter pilotaktører - Kartverket oktober 2013 Tinglysingsloven, fast eiendom 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Matrikkelen en koloss på leirføtter?

Matrikkelen en koloss på leirføtter? GeoNorge 2004 Lillestrøm 7. mai Matrikkelen en koloss på leirføtter? Asbjørn Borge Fredrikstad kommune Geodataavdelingen Skråblikk fra en kommuneansatt Leirføttene" Bakgrunn for utvikling NOU 1999:1 Kartverkets

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Elektronisk tinglysing aktuelle problemstillinger Best Western Oslo Airport Hotell, 14.01.2014 Registerfører/seniorrådgiver Anders Iversen Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Tinglysingsloven

Detaljer

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS 1. INNHOLD 2. AVTALENS INNHOLD... 4 3. BETALINGSBETINGELSER OG PRIS... 4 3.1. BETALINGSBETINGELSER... 4 4. ENDRINGLOGG. 5 4.1. ENDRINGSLOGG/ MASSIVUTTREKK FRA

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskriften om konsesjonsfrihet som følge av innføringen av elektronisk tinglysing

Høringsnotat forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskriften om konsesjonsfrihet som følge av innføringen av elektronisk tinglysing Høringsnotat forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskriften om konsesjonsfrihet som følge av innføringen av elektronisk tinglysing 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 2 2. Bakgrunnen for høringsnotatet...

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv registerfører Ola Høydal registerfører Arne Kristian Boiesen www.seeiendom.no Disposisjon fagseminar 09:30 Innledning - Kartverket og tinglysingsdivisjonen Tinglysing

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Trine Engnestangen, segmentansvarlig eiendom og Hanna Nordby Jetlund, juridisk rådgiver Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre

Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre 30. april 2014 Program for dagen Tidstyver Hva har vi sett og hva har vi gjort Verdiprosjektet Utvikling av ny hverdagspraksis

Detaljer

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning Regelverk Endringer i regelverk for digital forvaltning Offentlig sektors dataforum Oslo 28. november 2013 Nina Fladsrud Sikkerhet, robusthet og personvern rege Sikkerhet, robusthet og personvern Digital

Detaljer

Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier. Skei, 20. september 2016 Anders Braaten

Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier. Skei, 20. september 2016 Anders Braaten Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier Skei, 20. september 2016 Anders Braaten Disposisjon Muligheter i gjeldende matrikkellov Hva skjer? Forslag til endringer i matrikkelloven «Litt» om jordsameier

Detaljer

STATENS KARTVERK. Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Deres ref.: Vår ref. Dato: Hønefoss 4.10.2010 201007547 EP.

STATENS KARTVERK. Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Deres ref.: Vår ref. Dato: Hønefoss 4.10.2010 201007547 EP. Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref. Dato: 201007547 EP Hønefoss 4.10.2010 KSI/mk Høring : Rapport fra arbeidsgruppe Elektronisk tinglysing

Detaljer

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5)

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5) Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 IF1 IB5) Pengeheftelser Oversikt over alle tinglyste, gjeldende pengeheftelser som er registrert på en registerenhet, rettsendringer, anmerkninger

Detaljer

LOVFORSLAG E-TINGSLYSING -muligheter og begrensninger. Adv Gunnar Harstad FNO

LOVFORSLAG E-TINGSLYSING -muligheter og begrensninger. Adv Gunnar Harstad FNO LOVFORSLAG E-TINGSLYSING -muligheter og begrensninger Adv Gunnar Harstad FNO 141110 Trondheim, 19.11.2010 Hva bankene har lov til å gjøre elektronisk Etablering av kundeforhold ja Utstedelse av banklegitimasjon

Detaljer

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering UIO-23.10.2014 Unn Disch Kihle, Systemforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold 1. Litt om vår organisasjon 1. Matrikkelen

Detaljer

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost.

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 10/6299-13 Ark.nr. C55 Saksbehandler: Geir Aalgaard UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI - TOMTE ERVERV Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1 Hedmark fylkeskommune

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Flesberg september 2003 Prospekt 19-09-03 10:13 Side 2 Flesberg kommune gjennom selskapet Blefjell 2010 AS tilbyr tomtefestere som har hatt festeavgiftsregulering

Detaljer

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Seminar Digitale postkasser i offentlig forvaltning Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) Oslo 12. september 2013

Detaljer

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsvirksomheten reguleres av Personopplysningsloven m/forskrifter Kredittopplysningsforetak må ha konsesjon gitt av Datatilsynet. Registeret

Detaljer

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring.

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring. AREALOVERFØRING Arealoverføring er en framgangsmåte som sørger for å overdra areal direkte mellom to eiendommer uten å opprette en egen eiendom for tilleggsarealet. Matrikkellovens 15 Areal kan overførast

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM 1. Rammene

Detaljer

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen Bakgrunnen for kurset Dagens tema Matrikkelinformasjon er offentlig informasjon Gratis og fri gjenbruk Matrikkelloven gjelder for utlevering fra matrikkelen

Detaljer

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) Norsk institutt for Skog og landskap

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) Norsk institutt for Skog og landskap REFERAT Møte Temadag oppstart Matrikkelforum Sted/tid Oslo, 8.desember 2014 Til Deltagere Kopi Nasjonal geodatakoordinator Deltagere: Karen Lie Ingrid Tenge Per Vallner Lene Halling Håvard Hammerstad Bjørg

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 4.4.2013 - Bodø Leikny Gammelmo Fagleder Oppmåling 1 Gran kommune Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er en del av Hadeland. Totalt areal

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon

Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon Anders Fekjær Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET MATRIKKELEN- ET MODERNE EIENDOMSREGISTER

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

Omorganisering av eiendomsoppmålingen

Omorganisering av eiendomsoppmålingen Omorganisering av eiendomsoppmålingen Kartverkets fagdager Bodø 23.11.2016, Mosjøen 24.11.2016 og Svolvær 29.11.2016 Lars Christian Utvik Eldre historie Et lovutvalg foreslo i «NOU 1999:1 Ny lov om eiendomsregistrering»

Detaljer

Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig

Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig Matrikkelen Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er pr 1.okt 2015 registrert 3163956 matrikkelenheter

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Ark.: 346

Deres ref.: Vår ref. Dato: Ark.: 346 Verran kommune Liaveien 1 MOTTATT Kartverket 7790 MALM f Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 16/02362-3 24-5-2 16 Ark.: 346 Krav om grunnbokshjemmel - vi trenger mer informasjon Saken gjelder gnr.

Detaljer

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

HEFTELSER. Kjøper har tilgang til utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne.

HEFTELSER. Kjøper har tilgang til utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne. Pro og contra oppgjør av eiendommens kostnaderfinntekter pr. avtalt overtagelsestidspunkt settes opp av selgeren. og avregning-'betaling mellom partene foretas på overtagelsestidspunktet eller snarest

Detaljer

Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens

Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens Side 1 av 8 [2014] Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens kreditorer? Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Tidsskrift for Eiendomsrett Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no

Detaljer

Fellestema 11.01.2016. Personopplysningsloven overordnet lovverk. Matrikkelen og personvern. Personvern

Fellestema 11.01.2016. Personopplysningsloven overordnet lovverk. Matrikkelen og personvern. Personvern Fellestema Matrikkelen og personvern Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Personvern Enkeltpersoners interesse i å ha kontroll med opplysninger som beskriver dem Kan selv

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og publisitet Innholdsfortegnelse Hva er publisitet?... 3 Matrikkelen og kravet til publisitet... 3 Funksjonsdelingen mellom matrikkelen og grunnboken...

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 2014 - Ålesund Leikny Gammelmo Stipendiat NMBU - Tidligere Fagleder Oppmåling leikny.gammelmo@nmbu.no 1 Eksempler og erfaringer er i hovedsak hentet

Detaljer

Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null

Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null Veileder for Kvitsøy kommune A - Kommunens formål med konsesjonsloven kommunale vedtak 1. Innføring av konsesjonslovens nullgrense i 1981 formål 2. Kommunestyresak

Detaljer

Vedrørende Faggruppe matrikkelen 7. januar 2016

Vedrørende Faggruppe matrikkelen 7. januar 2016 Møtereferat Vedrørende Dato Faggruppe matrikkelen 7. januar 2016 Møtedato 27. oktober 2015 Til stede Geir-Ulf Johansen (storkommunegruppa (SKG) og KS) Thor-Aage Solberg (SKG og KS) Harald Jacobsen (SKG

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Introduksjon til kurset

Introduksjon til kurset Introduksjon til kurset Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.4 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Tilgrensende lovverk Felleskomponenter

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle H Tveiti Tlf: 75 10 11 25 Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 12/5183-2 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune er positiv

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Høringsutkast (2006-2007) Om lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Høringsutkast (2006-2007) Om lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Kommunal- og regionaldepartementet Høringsutkast (2006-2007) Om lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. 1 Innholdet i høringsforslaget I høringsdokumentet foreslås

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger Avtale mellom og.. om elektronisk utveksling av opplysninger INNHOLD 1. AVTALENS PARTER 3 2. AVTALENS GJENSTAND OG AVTALENS DOKUMENTER 3 3. HJEMMEL FOR UTLEVERING, INNHENTING OG BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat Finansdepartementet 4. mai 2009 Høringsnotat Forslag om å oppheve adgangen til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift etter kompensasjonsloven 7 1. Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Matrikkelen. Eiendomsregistrenes samfunnsmessige betydning. Heming Herdlevær Statens kartverk. eiendomsinformasjonssystem

Matrikkelen. Eiendomsregistrenes samfunnsmessige betydning. Heming Herdlevær Statens kartverk. eiendomsinformasjonssystem Matrikkelen et nytt eiendomsinformasjonssystem Heming Herdlevær Statens kartverk 11/18/2008 1 Matrikkelen et nytt eiendomsinformasjonssystem Matrikkelloven og matrikkelen Status for innføring og utvikling

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven. GeoForumSogn og Fjordane HotelAlexandra, Loen 24.03.2015 Registerfører Hugo Torgersen

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven. GeoForumSogn og Fjordane HotelAlexandra, Loen 24.03.2015 Registerfører Hugo Torgersen NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven GeoForumSogn og Fjordane HotelAlexandra, Loen 24.03.2015 Registerfører Hugo Torgersen Mandat overordnede hensyn Hindre interne konflikter i sameiet. Velfungerende

Detaljer

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn:

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn: Ambita AS Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2923 Solli 0230 Oslo +47 24 13 35 00 info@ambita.com ambita.com NO 945811714 MVA Avtale Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 0230 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/433-CC/RHO/JLB 21.04.2016 Tolkningsuttalelse -- postloven 33 og tilgang til sonenøkler Samferdselsdepartementet viser til brev

Detaljer

Fra rekvisisjon til matrikkelføring. Jørn Sommerseth Narvik kommune

Fra rekvisisjon til matrikkelføring. Jørn Sommerseth Narvik kommune Fra rekvisisjon til matrikkelføring Jørn Sommerseth Narvik kommune Narvik kommune Ca.18.500 innbyggere, Nordland fylke 2-nivå kommune Areal og samfunnsutvikling: o Plan- og byggesak o Kart- og oppmåling

Detaljer

- NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven

- NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 16 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk INTRODUKSJON TIL EIERSEKSJONSLOVEN 1. Generelt om

Detaljer

Veileder om utleveringsforskriften

Veileder om utleveringsforskriften Veileder Veileder om utleveringsforskriften Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Veileder Veileder om utleveringsforskriften Forskrift

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer