Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte.: 13. februar 2015 Saksbehandler: Leder Direktørens kontor Vedlegg: Protokoll fra Brukerutvalget Protokoll fra styremøte HSØ SAK 13/2015 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER Følgende legges frem til orientering: 1. Tilsyn 2. Informasjon om sentrale lov- og forskriftsendringer 3. Rettstvister og straffesaker 4. Samhandling 5. Mediesaker 6. Referater Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering. Oslo, 5. februar 2015 Bjørn Erikstein

2 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 2 av 12 Innledning Godt nytt styreår! Januar er måneden for å gjøre opp status for Det er derfor en travel måned med Ledelsens gjennomgang 3. tertial og utvidede møter med alle klinikkene og Årlig melding. Samtidig gir det stor stolthet i å få stadig økt innsikt i den jobben som gjøres ved sykehuset. Det er svært nyttig og interessant, og fremstilles i egne styresaker til dere. I mine orienteringer er det denne gangen en omtale av nye lover og forskrifter som har særlig betydning for virksomheten. 1. TILSYN Avgjørelse fra Helstilsynet, forskningsstudie vedrørende pasienter med voksenvannhode Saken gjelder studien "Molekylærgenetiske mekanismer for vanntransport i hjernen ved hydrocephalus og idiopatisk intrakranial hypertensjon: Informasjon fra hjernebiopsi og prøver fra blod og cerebrospinalvæske", som styret ble orientert om i forbindelse med at det ble åpnet tilsynssak november Tre pasienter som deltok i studien fikk komplikasjoner i forbindelse med ICP-måling (planlagt inngrep i forbindelse med ordinær behandling) og biopsitaking (ekstra prøve knyttet til forskningen). Det kan ikke fastslås med sikkerhet om komplikasjonene skyldes ordinært inngrep eller den ekstra biopsien. Statens helsetilsyn har kommet til at det er vitenskapelig indikasjon for forskningsprosjektet, og at det ved oppstart av prosjektet var gjort forsvarlige risikovurderinger, jf. helseforskningsloven 5. Forskningsprosjektet var godkjent av regional etisk komité og gjennomført i tråd med godkjenningen. Helsetilsynet har imidlertid konkludert med at Oslo universitetssykehus har brutt kravet til samtykke i helseforskningsloven 13 og meldeplikten i samme lovs 23 i forbindelse med forskningsprosjektet. Det foreligger skriftlig samtykke fra deltakerne i studien, og samtykkeskjemaet er godkjent av regional etisk komité, men den skriftlige informasjonen vurderes av Statens helsetilsyn som mangelfull med hensyn til beskrivelse av eventuelle komplikasjoner og hvor alvorlige disse kan være. Det er heller ikke dokumentert at den muntlige tilleggsinformasjonen som ble gitt, var tilstrekkelig. Etter Statens helsetilsyns vurdering foreligger derfor brudd på kravet til innhenting av informert samtykke fra deltakerne. Tilsynet har ikke funnet holdepunkter for at pasientene manglet samtykkekompetanse. Vedrørende brudd på meldeplikten: De medisinske hendelsene ble av prosjektleder meldt internt gjennom sykehusets avvikssystem, men det ble ikke i tillegg meldt fra til Statens helsetilsyn, slik det skulle vært gjort i henhold til helseforskningsloven. Helsetilsynet har merket seg at sykehuset tidligere har beklaget dette. Det er i etterkant innført tydelige prosedyrer i sykehuset for melding til Statens helsetilsyn i forbindelse med hendelser i forskning (ehåndboksprosedyre), der man - etter avkrysning for at avviket antas å ha sammenheng med forskning - blir rutet videre til Statens helsetilsyn gjennom en link fra avvikssystemet. Løsningen er utviklet i samarbeid med klinikkenes forskningsledere. Like viktig som forbedret prosedyre og teknisk løsning er det at løsningen blir godt nok kjent og tatt i bruk av sykehusets forskere og ledere. Dette jobbes det systematisk med. Det har også vært interesse for

3 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 3 av 12 sykehusets nye løsning fra andre sykehus, som heller ikke har hatt faste rutiner for melding i forbindelse med hendelser i forskning. Sykehuset er bedt om å redegjøre nærmere til Statens helsetilsyn for hvilke rutiner som er utarbeidet for å ivareta meldeplikten. Statens helsetilsyn har kommet til at forskningsprosjektet med tilhørende forskningsbiobank kan videreføres. Dette forutsetter at helseforetaket informerer deltakerne om hvilken konkret risiko som er forbundet med å delta i forskningsprosjektet. Sykehusledelsen vil nå, sammen med klinikken, gjøre en vurdering av hvordan dette viktige prosjektet for en sårbar pasientgruppe skal videreføres og hvordan informasjon om risiko og komplikasjoner kan formidles til deltakerne på en bedre måte. Dette vil også bli forelagt regional etisk komité. 2. INFORMASJON OM SENTRALE LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER INNEN HELSERETTEN PER. 30. JANUAR 2015 Denne orienteringen tar kort for seg følgende sentrale lov- og forskriftsendringer: 1. Vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 2. Nye regler om behandling av helseopplysninger 3. Endringer i forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land (Pasientrettighetsdirektivet) 4. Ny lov om rituell omskjæring av gutter 1. Vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven Endringene planlegges å tre i kraft siste halvdel av Endelig dato for ikrafttredelse er per 28. januar 2015 ikke kunngjort. Hovedelementer i de vedtatte endringene er: - Vurderingsfristen endres fra 30 virkedager fra henvisningen er mottatt (10 virkedager for enkelte pasientgrupper) til 10 virkedager for alle - Pasienten skal innen vurderingsfristen gis informasjon om tidspunktet for når utredningen eller behandlingen skal starte (timeinnkalling eventuelt tidspunkt) - Dagens skille mellom å ha behov for helsehjelp og rett til helsehjelp oppheves. Alle som etter en helsefaglig vurdering vurderes å ha behov for spesialisthelsetjeneste skal gis rettighet og en juridisk frist for når utredningen (ved uavklart tilstand) og/eller behandlingen (ved avklart tilstand) skal starte - Helseforetaket (spesialisthelsetjenesten) får ansvar for å kontakte HELFO ved fristbrudd Konsekvenser for virksomheten: Ovennevnte endringer vil få store konsekvenser for sykehusets arbeidsprosesser. Kort vurderingsfrist betyr at henvisninger til sykehuset må håndteres raskt og korrekt både når det gjelder dokumentasjon og fordeling til riktig mottager i sykehuset. Endringene vil blant annet også medføre prosesser i forhold til informasjon til pasienter og samarbeid med HELFO. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å forberede iverksettelse av disse endringene i samarbeid med sentrale aktører (ProsjektPrio2). Dette arbeidet må deretter implementeres i sykehuset.

4 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 4 av Nye regler om behandling av helseopplysninger Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov er to nye lover som erstatter den tidligere helseregisterloven av Lovene trådte i kraft 1. januar Sentralt her er også ny forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter, som trådte i kraft samme dag Ny pasientjournallov Pasientjournalloven gjelder all behandling av helseopplysninger som er nødvendig for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til enkeltpersoner (primærbruk av helseopplysninger). Loven regulerer virksomhetens plikter i tilknytning til behandling av helseopplysninger, eksempelvis pasientjournalen, spesialistsystem, labsystem, rtg-system og pasientadministrative systemer. Loven åpner for at nødvendige opplysninger om en pasient kan gjøres tilgjengelige uavhengig av hvor pasienten har fått helsehjelp tidligere og hvordan helsesektoren er organisert. Formålet med dette er å sikre forsvarlig behandling. Økt spesialisering og samhandling i spesialist- og primærhelsetjenesten tilsier større grad av dokumentasjon og informasjonsdeling mellom ulike virksomheter. For å gi pasienten best mulig behandling åpner loven for at helsepersonell selv skal kunne hente fram relevante opplysninger fra pasientens journal i andre virksomheter. Det er gitt egen forskrift med nærmere vilkår som må være oppfylt før det kan gis tilgang mellom virksomheter, se nærmere omtale om denne forskriften nedenfor. Loven åpner også for at to eller flere helseinstitusjoner kan samarbeide om pasientjournaler. Et slikt samarbeid innebærer at virksomhetene har et felles journalsystem som de gjør nedtegnelser i og henter frem opplysninger fra i forbindelse med helsehjelp til den enkelte pasient. Loven krever at samarbeidet baseres på avtale mellom institusjonene, og fastsetter krav til hva avtalen skal inneholde Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Forskriften omhandler hvilke krav som må være oppfylt i virksomhetene for å kunne gi helsepersonell i andre virksomheter tilgang til pasientjournalen. Det skal bare gis tilgang til opplysninger som er relevante og nødvendige for å gi helsehjelp til pasienten. Bruk av tilgang skal dokumenteres automatisk og pasienten har rett til å vite hvem som har hatt tilgang. Pasienten kan kreve at helseopplysninger sperres for helsepersonell i andre virksomheter. Virksomheter som vil gi helsepersonell fra andre virksomheter tilgang, må inngå en særskilt avtale om dette. Virksomhetene skal vurdere risikoen for pasientenes personvern som tilgangen kan føre til. Begge virksomhetene må ha gode organisatoriske og tekniske løsninger for å avgrense og kontrollere tilgangen. Tilgang skal ikke svekke informasjonssikkerheten i noen av virksomhetene. Konsekvenser for virksomheten: Virksomheter som vil dele opplysninger med andre virksomheter må forsikre seg om at løsningene i tilstrekkelig grad ivaretar taushetsplikten og lovens øvrige krav, både i egen virksomhet og i samarbeidende virksomheter.

5 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 5 av 12 Mange virksomheter i helse- og omsorgssektoren har ikke gode nok tilgangsstyringer, og/eller tekniske- og organisatoriske løsninger som muliggjør en slik deling. Begrensingene har både vært av teknisk og juridisk art. Å få på plass systemer som gjør slik deling mulig er ressurskrevende. Regelverket pålegger ikke virksomhetene bestemte IKT løsninger, og de kravene som stilles er teknologi nøytrale slik at man ikke kommer i en situasjon hvor gode løsninger forhindres av et utdatert regelverk. 2.3 Ny helseregisterlov Den nye helseregisterloven gjelder øvrige helseregistre som ikke brukes i forbindelse med helsehjelp, men eksempelvis til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap (sekundærbruk av helseopplysninger). Lovens formål er blant annet å legge til rette for innsamling og annen behandling av helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. Det er en forutsetning at den enkeltes personvern ivaretas. Eksempler på slike registre er Kreftregisteret, Norsk pasientregister og Hjerte- og karregisteret. Loven har videreført de fleste bestemmelsene i den tidligere helseregisterloven. Nytt er lovfestet rett til innsyn i logg i helseregistre. Dette betyr at de registrerte har rett til innsyn i oversikt over hvem som har hatt tilgang til eller har fått utlevert helseopplysninger knyttet til den registrertes navn eller fødselsnummer fra helseregistre. Konsekvenser for virksomheten: Virksomheten (databehandlingsansvarlig) skal sørge for at det føres oversikt over autorisert og uautorisert tilgang til helseopplysninger i journalen og andre helseregistre. Det må eksistere en oversikt over hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til den registrertes navn eller fødselsnummer i helseregistre slik at den registrerte kan få disse opplysningene. Enkelte registre av eldre dato har ikke teknisk funksjonalitet som gjør elektronisk innsynslogging mulig. Inntil slike løsninger foreligger vil manuell registrering være en forutsetning slik at den registrerte likevel kan få innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til den registrertes navn eller fødselsnummer. Helseregisterloven åpner for at det kan gis en tidsbegrenset dispensasjon for dette. 3. Endringer i forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land (Pasientrettighetsdirektivet) Endringen er et ledd i gjennomføringen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene (pasientrettighetsdirektivet). Endringene trer i kraft 1. mars 2015.

6 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 6 av 12 Endringene medfører at pasienter skal få rett til refusjon av utgifter til sykehusbehandling mottatt i andre EØS-land. Dette er en utvidelse av refusjonsordningen som til nå ikke har omfattet sykehusbehandling. Det er ikke stilt krav til forhåndsgodkjenning for at pasienter skal kunne kreve refusjon av sine utgifter til helsehjelp i et annet EØS-land. Det vil si at pasienter ikke må være vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten før de reiser ut for å få utredning/behandling i utlandet. For at pasienten skal slippe å ta den økonomiske risikoen når det gjelder hvilke utgifter man vil få refundert dersom man reiser ut for å få utredning/behandling i utlandet kan man søke HELFO om forhåndstilsagn. Forhåndstilsagnet skal avklare om pasienten har krav på stønad til slik helsehjelp som pasienten ønsker å motta i et annet EØS-land, og fastsette det høyeste beløpet pasienten vil kunne få utbetalt i refusjon. Retten til å få refundert kostnader ved sykehusbehandling i et annet EØSland skal ikke medføre at pasienten får refundert utgifter til en behandling pasienten ikke har rett til å få i Norge. Konsekvenser for virksomheten: Det vil bli krevende å håndtere henvisninger, pasientforløp og informasjon, både for pasienter som ønsker å reise ut, og for pasienter fra andre EØS-land som ønsker å få behandling i Norge. Før HELFO vurderer søknader om forhåndstilsagn skal pasienten være rettighetsvurdert i spesialisthelsetjenesten. Pasienten skal ha fått rett til nødvendig helsehjelp i form av utredning (for uavklarte tilstander) eller behandling (for avklarte tilstander). Dette innebærer videre at spesialisthelsetjenesten må gi pasienten en rettslig bindende frist for når den aktuelle helsehjelp senest skal ytes og pasienten må settes på venteliste. Sykehuset vil kunne bruke mye ressurser på pasienter som ikke benytter seg av tiltenkt behandlingstilbud, og som kanskje fra starten av ikke har hatt noen planer om det fordi de ønsker å få helsehjelp i utlandet. Ventelisten vil derfor ikke være reelle ettersom et ukjent antall pasienter vil ønske utredning/behandling i utlandet. Det vil bli utfordrende å håndtere ventelisten (når skal f eks disse pasientene ventelisteavklares?). Økt behandling på tvers av landegrensene øker blant annet risikoen for import av resistente bakerier og risiko for uforsvarlig behandling og oppfølgning på grunn av ulike behandlingsmetoder (grensedragningen mot non-evidence-based/utprøvende behandling) og språklige utfordringer. Det er også usikkert i hvor stort grad HELFO vil måtte ha bistand fra spesialisthelsetjenesten for å kunne vurdere fremsatte krav om refusjoner. 4. Ny lov om rituell omskjæring av gutter Loven trådte i kraft 1. januar I korte trekk innebærer loven: - Formålet er å sikre at rituell omskjæring av gutter utføres på en forsvarlig måte og å sikre at tilbud om rituell omskjæring er tilgjengelig.

7 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 7 av 12 - Helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven skal komme til anvendelse så langt de passer. Det presiseres imidlertid at pasient- og brukerrettighetsloven kap 2 ikke kommer til anvendelse. - Det regionale helseforetaket skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det innen helseregionen skal få utført rituell omskjæring av gutter på en forsvarlig måte. - Når inngrepet skjer i regi av spesialisthelsetjenesten skal det kreves egenbetaling. Egenbetaling skal skje uavhengig av om inngrepet skjer i forbindelse med innleggelse i sykehus eller ved poliklinisk behandling. Egenbetaling skal også kreves uavhengig av om inngrepet foretas av helseforetaket selv eller av spesialist med avtale med det regionale helseforetaket om å foreta inngrepet på vegne av helseforetaket. Egenbetalingen er satt til kr 4000,- som dekker omtrent halvparten av de reelle kostnadene som er beregnet til kr 8400,- Konsekvenser for sykehuset: Rituell omskjæring blir en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket må legge til rette for at de som ønsker rituell omskjæring får et forsvarlig tilbud innen rimelig tid. Helse Sør-Øst har ingen planer om å kjøpe disse tjenestene fra private leverandører. Ettersom det ikke skal foretas en rettighetsvurdering og settes en juridisk bindende frist for når inngrepet senest skal finne sted må de aktuelle avdelinger med sykehuset ha prosedyrer som sikrer at de som ønsker å få utført en rituell omkjæring faktisk gis et tilbud innen rimelig tid. 3. RETTSTVISTER OG STRAFFESAKER Rekruttering av spesialsykepleiere til arbeid Sykehuset har vært tiltalt for brudd på utlendingsloven ( 108, tredje ledd bokstav b, jfr. straffeloven 48 a) for medvirkning til utilbørlig utnyttelse av tre sykepleiere. Dom ble avsagt 6. desember 2013 med frifinnelse for ekteparet (som var kontaktpunktet) og sykehuset. Påtalemyndigheten anket saken og ankeforhandling pågår i tiden 20. januar til 12. februar 2015 for Borgarting lagmannsrett. Sykehuset er representert ved viseadministrerende direktør Morten Reymert og juridisk direktør Randi Borgen som partsrepresentanter. Advokat Harald Stabell er forsvarer for sykehuset. Det er usikkert når dom vil bli avsagt. 4. SAMHANDLING Nevrokirurgiprosjektet i Malawi Utvekslingsprosjektet mellom Queen Elizabeth Hospital i Blantyre, Malawi og Oslo Universitetssykehus er nå inne i runde to. I mai i fjor reiste en sykepleier fra nevrokirurgisk sengepost på Rikshospitalet og en anestesisykepleier fra Ullevål til Blantyre for å hjelpe til med oppstart av den nye nevrokirurgiske avdelingen på Queen Elizabeth Hospital. Prosjektet er finansiert av Fredskorpset. I mai 2014 startet byggeprosessen i det påbygget som skulle huse nevrokirurgisk High Dependency Unit. Planer for rehabilitering av en skiftestue i sentraloperasjonskomplekstet til nevrokirurgisk operasjonsstue er også under

8 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 8 av 12 utarbeidelse. OUS har bidratt mye for at de har åpnet en egen operasjonsstue og en HDU med 6 senger. I oktober 2014 ble byggearbeidene fullført. Byggingen av avdelingen og anskaffelse av utstyr har tatt lengre tid enn forventet, men nå skal det meste være på plass. OUS har sendt anestesilege, nevrokirurg, anestesisykepleier og en ingeniør fra Medisin teknisk avdeling som ressurser i etableringsfasen. De Malawiske helsearbeiderne får undervisning og hospitering på OUS innen operasjonssykepleie, anestesi, nevrointensivbehandling og postsykepleie for nevrokirurgiske pasienter. En viktig milepæl nå i starten av prosjektet har vært å etablere nødvendig infrastruktur for nevrokirurgi, dvs operasjonsstue og overvåkningsavdeling/sengepost. Det har vært viktig å etablere bolig og bil for de utestasjonerte og et sted hvor ressurspersoner kan bo sammen med de utestasjonerte når de er på besøk i Blantyre Malawi. Den nye nevrokirurgiske sengeposten er finansiert på prosjektmidler. Oppgraderingen av operasjonsstuen er delfinansiert fra den norske ambassaden i Lilongwe, Malawi. Første flylast med medisinsk teknisk utstyr ble i mai sendt til Blantyre; utstyr nødvendig for nevrokirurgi og tilhørende anestesi/postoperativ behandling: Anestesiapparat med full monitorering, gassanalyse og ventilator drevet av ekstern medisinsk luftkompressor og oksygenkonsentrator ble installert. Medisinskteknisk kompetanse fra Rikshospitalet var essensielt i dette arbeidet. Oksygenkonsentratoren kan spare sykehuset for millionkostnader til oksygen i året. Operasjonslampe, bord, kirurgisk sug samt mikroskop var klar til bruk etter 4 dagers montering og rigging. Det samme var sengeavdelingen med 4 monitorerte overvåkningssenger. Første store nevrokirurgiske inngrep på denne stuen ble gjort første uke i november. Utstyret er donert fra Oslo Universitetssykehus. Tiden framover skal brukes til å komplettere infrastruktur, deretter vil undervisning av alle personellgrupper (anestesi, nevrokirurgi, operasjonssykepleie, postoperativ sykepleie) samt utarbeidelse av rutiner og protokoller. Målet er å ha spesialist innen nevrokirurgi fra OUS kontinuerlig til stede i Malawi fra august Fra neste høst kan avdelingen da bli godkjent av COSECSA som utdanningsinstitusjon innen nevrokirurgi. Status Tolkesentralen Oslo universitetssykehus Tolkesentralen er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sunnaas sykehus HF, og ledes av Oslo universitetssykehus. Etableringen (investeringsmidler) er lånefinansiert fra Helse Sør-Øst RHF. Hensikten er å legge til rette for bedre tolketjenester ved sykehusene, gjennom å benytte kvalifiserte tolker (dvs med statsautorisasjon og/eller tolkeutdanning), tettere oppfølging av bestillere og opplæring til helsepersonell i kommunikasjon via tolk. Bruk av kvalifiserte tolker og at helsepersonell kjenner til hvordan kommunisere med pasienter og pårørende via tolk, er et viktig element i å ivareta pasientsikkerheten, og studier viser også at det bidrar til redusert liggetid og reduserte reinnleggelser. 24. november 2014 startet Tolkesentralen formidling av tolker på 7 språk til avdelinger med besøksadresse Ullevål/Kirkeveien 166. Antall språk utvides suksessivt i henhold til rekruttering av kvalifiserte tolker. Den 15. januar startet

9 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 9 av 12 formidling til hele OUS, og fra 15. februar starter formidling til Ahus og Sunnaas. I februar starter også tilbud om skjermtolking. Det er gledelig å kunne presentere tall fra pilot-/oppstartsperioden til Tolkesentralen. Følgende tall er basert på alle oppdrag formidlet i perioden 24. november 2014 til 27. januar 2015, samlet sett for alle oppdrag/språk, og et par eksempler inndelt per språk.

10 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 10 av 12 I perioden 24. november til 16. januar er det gjennomført 187 oppdrag. Det er et snitt på 5 oppdrag per dag. Vi ser en gradvis økning i antall oppdrag per uke i tråd med at tilbudet gjøres mer kjent, at nye geografiske områder innlemmes, og at Tolkesentralen åpner for formidling på nye språk. 5. MEDIEOMTALE 1. OKTOBER JANUAR 2015 Antall saker i mediene har sunket fra 2570 i oktober, til 1100 i desember, totalt 6733 for hele perioden. Januar ligger så langt an til å få noe flere mediesaker som tilsvarende måned i fjor. Medieomtalen er i det alt vesentlige vektet nøytralt, noe som har holdt seg stabilt siden forrige periode. Rødt viser andel svært negative/svakt negative saker, grønt viser andel svært positive/svakt positive saker, mens gult viser andel saker som er vektet nøytralt. Periode januar 2015 Antall saker Vekting Vekting prosent 1325 Positiv: 19 Nøytral: 76 Negativ: 5 Kommentar Perioden ble preget av omtale av skadde pasienter brakt til sykehuset, samt en skyteepisode i slutten av måneden.

11 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 11 av 12 Desember Positiv: 26 Nøytral: 70 Negativ: 4 Perioden har vært preget av ekspertuttalelser og tilstanden til bygningsmassen på Radiumhospitalet November Positiv: 23 Nøytral: 74 Negativ: 3 Perioden har vært preget av en del omtale Idéfase OUS og skadde pasienter brakt til sykehuset. Oktober Positiv: 37 Nøytral: 61 Negativ: 2 Den store økningen i positive saker er på grunn av mye positiv omtale rundt behandling av ebolapasient. Mediebildet har i perioden vært preget av omtale av Idéfase OUS, tilstanden til bygningsmassen, egenandel på sykehoteller, skyting på Ullevål, ekspertuttalelser og skadde pasienter brakt til sykehuset. Skyting på Ullevål 29.januar ble Ullevål sykehus sentrum for en stor, væpnet politiaksjon da det ble meldt om skyting inne på sykehusområdet. Dette førte til en kort, men massiv mediedekning, da saken ble avklart på udramatisk vis etter et par timer. Den pågrepne viste seg å være pasient ved sykehuset. Det etterlatte inntrykket ble nøytralt da sykehuset bare var scenen for hendelsen. Tilstanden til bygningsmassen En del saker her kommer i følge med omtale av planene for Campus Oslo. Men spesielt før jul kom det opp flere saker om at tilstanden til deler bygningsmassen på Radiumhospitalet var svært dårlig. Det gjennomgående var at bygg synker og at det haster å gjøre noe. Det etterlatte inntrykket er at vi ikke klarer å ta vare på byggene våre på god nok måte og er vektet svakt negativt. Dette temaet ble også koblet til en sak fra styremøtet der sykehuset ønsker å låne penger fra Helse Sør-Øst til nettopp rehabilitering av bygningsmassen. Det etterlatte inntrykket av nettopp denne saken ble nøytralt. Det er ikke positivt å ha en bygningsmasse i en sånn forfatning at vi må låne store summer til å holde dem oppreist, men samtidig er det positivt at vi ønsker å gjøre noe.

12 Styresak 13/2013 Oslo universitetssykehus Side 12 av 12 Egenandel på sykehoteller Like før jul hadde NRK fått med seg et punkt i styrepapirene om at pasienter fra 1.januar måtte betale egenandel ved opphold på sykehotell, etter pålegg fra Helse Sør-Øst om å følge et vedtak fra flere år tilbake. Dette ble tema en søndagsformiddag på NRK og klinikkleder KKN Olav Røise snakket for pasientene og mente dette var en lite hyggelig julegave til de mange vi har som blir rammet av dette. Saken har blitt fulgt opp også etter jul, men da er sykehuset bare en bi-aktør. Saken har blitt nøytral for sykehuset da det ble klart at sykehuset selv ikke hadde noen påvirkning i saken. Idéfase OUS 1.november gikk høringsfristen ut for rapporten om Idéfase OUS. I tiden etter fulgte en rekke medieoppslag med fokus på hva andre aktører mente om planene for fremtidens sykehus. Det var særlig Dagens Medisin og NRK Østlandssendingen som ledet an i dekningen. Spesielt fra sistnevnte har det vært fokusert mye på de negative høringsinnspillene, og vinklinger som Blir for stort og Vil ikke ha kjempesykehus har vært gjennomgående. Mange aktører med negativ innstilling til prosjektet har fått komme til orde. Det har også sykehuset i de fleste sakene, uten at det har klart å veie opp for det negative inntrykket. I tillegg har det i etterkant av høringsrunden også kommet et par positive saker som viser frem planene på en god måte. Det etterlatte inntrykket av disse sakene er ikke entydig, da det er mange meninger i sprikende retninger som har kommet til. I midten av januar omtalte VG samme tema på kommentarplass med tittelen Elefantsykehuset på Gaustad, der tonen er grunnleggende negativ til planene. Det argumenteres med at det blir for stort, og det uttrykkes en redsel for at kreftmiljøet på Radiumhospitalet raseres. En snau uke senere svarer Bjørn Erikstein på en systematisk og god måte i samme avis på hvorfor planene er som de er og hva status er i dag. 6. REFERATER - Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF (vedlegg) - Protokoll fra Brukerutvalgets møte (vedlegg)

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/9416-2 Dato: 28.10.14 HØRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER MELLOM VIRKSOMHETER â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Rettslig regulering av helseregistre

Rettslig regulering av helseregistre Rettslig regulering av helseregistre HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 27. april 2016 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering/ FIKS Felles innføring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. anskaffelse av Rituell omskjæring av guttebarn

KRAVSPESIFIKASJON. anskaffelse av Rituell omskjæring av guttebarn Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON for anskaffelse av Rituell omskjæring av guttebarn Saksnummer: 16/00650 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1. INFORMASJON... 2 2.0 FORMÅL OG OMFANG... 2 2.1. FORMÅL...

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Pasientjournalloven - endringer og muligheter

Pasientjournalloven - endringer og muligheter Pasientjournalloven - endringer og Sverre Engelschiøn Normkonferansen Åpner mulighetsrommet (Prop. 72 L) 2 Legge til rette for at opplysningene kan følge pasienten uavhengig av sektorens organisering og

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Pasientjournalloven og helseregisterloven

Pasientjournalloven og helseregisterloven Pasientjournalloven og helseregisterloven Sverre Engelschiøn LFH Forskningsparken Åpner mulighetsrommet Legge til rette for at opplysningene kan følge pasienten uavhengig av sektorens organisering og hvor

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte.: 9. april 2015 Saksbehandler: Leder Direktørens kontor Vedlegg: Godkjent protokoll fra styremøte HSØ 5.2.2015 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 12.3.2015

Detaljer

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasient- og brukerrettighetsloven Levende juridisk instrument i sikringen av pasienters

Detaljer

Ny pasientjournallov endringer og muligheter

Ny pasientjournallov endringer og muligheter Helse- og omsorgsdepartementet Ny pasientjournallov endringer og muligheter Sverre Engelschiøn, fagdirektør Fornebu 2. februar 2016 Åpner mulighetsrommet (Prop. 72 L) Legge til rette for at opplysningene

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: K. Tjeldnes/A. E. Rødvei, 75 51 29 00 Bodø, 14.12.2012 Styresak 148-2012 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Pasientjournalloven Begrep og rammer Plikt- og rettssubjekter Pliktsubjekt Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Rettssubjekt Den som har krav på noe, den som har rett

Detaljer

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Talsethagen Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Bakgrunn I forbindelse med konsolidering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH 4.9. 2009 Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet Lovendring 19.6. 2009 Åpner for tilgang

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. august 2017 25.08.2017 nr. 1292 Forskrift om

Detaljer

Det juridiske rammeverket for helseregistre

Det juridiske rammeverket for helseregistre Helse- og omsorgsdepartementet Det juridiske rammeverket for helseregistre Sverre Engelschiøn, fagdirektør Oslo 10. mars 2016 Ny helseregisterlov Erstatter helseregisterloven fra 2001 Prop. 72 L (2013-2014)

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Spørsmål om bruk av biologisk materiale fra avdød i forbindelse med utredning av familiemedlemmer

Spørsmål om bruk av biologisk materiale fra avdød i forbindelse med utredning av familiemedlemmer v4-29.07.2015 Juridisk seksjon Deres ref.: Vår ref.: 15/7384-3 Saksbehandler: Anne Forus og Kari Steig Dato: 02.02.2016 Spørsmål om bruk av biologisk materiale fra avdød i forbindelse med utredning av

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.1 Dato: 17.08.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Informasjonssikkerhet. 1. Styret tar informasjonen om informasjonssikkerhet i helseforetaket til orientering.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Informasjonssikkerhet. 1. Styret tar informasjonen om informasjonssikkerhet i helseforetaket til orientering. Arkivsak Dato 12.10.2017 Saksbehandler Johan Krüger og Leif Steinar Brådland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.10.2017 Sak nr 076-2017 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Informasjonssikkerhet

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum Våfref-2 15/ OSLO Saksbehandler: DagSylte Pedersen

Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum Våfref-2 15/ OSLO Saksbehandler: DagSylte Pedersen Helsedirektoratet Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge :+l Hel-æ 00293585 000084 0007 0001 00 0 0 DENone ~:FCÆFORENlNG 2:. MA!2017 MUTTATT Den norske legeforening

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1651-13.06.2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - krav til informasjon til nyhenviste pasienter Departementet ønsker med dette brevet å informere om

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten v/ann-kristin Wassvik, seniorrådgiver/jurist, Helsedirektoratet Lillestrøm, 28. september 2017 OVERSIKT OVER INNLEGGET Definisjoner

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Side 1 av 5 Mental Helse Storgata 38 0182 Oslo 1. oktober 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV Generelt:

Detaljer

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Lars Nysether Overlege Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Regional koordinerende

Detaljer

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO. MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/2494 200800923-/OS 10.10.2011 Uttalelse

Detaljer

Anbefalt ehelsekompetanse

Anbefalt ehelsekompetanse Anbefalt ehelsekompetanse Anbefalt e- helsekompetanse er publisert men hva trenger helsepersonell av digital kompetanse? 26.oktober 2010 www.kith.no Disposisjon Forventninger og kompetanse I arbeidslivet

Detaljer

Pasientrettar. Geir Sverre Braut, Stavanger universitetssjukehus. Kontorleiarkonferanse (STYRK) Stavanger, 19. september 2014

Pasientrettar. Geir Sverre Braut, Stavanger universitetssjukehus. Kontorleiarkonferanse (STYRK) Stavanger, 19. september 2014 Pasientrettar Geir Sverre Braut, Stavanger universitetssjukehus Kontorleiarkonferanse (STYRK) Stavanger, 19. september 2014 Lovar som heng saman Lov om pasient- og brukerrettigheter Lov om helsepersonell

Detaljer

Rätt information i vård och omsorg hur fungerar det i norden. Sverre Engelschiøn, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, Norge

Rätt information i vård och omsorg hur fungerar det i norden. Sverre Engelschiøn, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, Norge Rätt information i vård och omsorg hur fungerar det i norden Sverre Engelschiøn, fagdirektør i, Norge Rätt information i vård och omsorg hur funkar det i Norge? Fagdirektør Sverre Engelschiøn Stockholm

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF Dato Saksbehandler 17.11.11 Per Meinich Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Virksomhetsregistrering ved ortopedisk avdeling, Drammen Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 102/2011

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Turnuslegekurs

Turnuslegekurs Turnuslegekurs 23.10.2013 Litt historie Pasient- og brukerrettighetene ble samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven den 01.01.2012. Fra samme tidspunkt ble plikter og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene.

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS God kommunikasjon via tolk Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS Hva er Tolkesentralen? En avdeling i Oslo universitetssykehus Sikrer kvalitet og kompetanse i tolking

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest)

UNIVERSITETET I BERGEN Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest) UNIVERSITETET I BERGEN Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest) Randi Rolvsjord randi.rolvsjord@grieg.uib.no Griegakademiet - Institutt for musikk Universitetet

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Oversender høring - Digital sårbarhet - sikkert samfunn - NOU 2015:13 Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 9. desember 2015.

Oversender høring - Digital sårbarhet - sikkert samfunn - NOU 2015:13 Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 9. desember 2015. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/8216 16/1070-15.03.2016 Oversender høring - Digital sårbarhet - sikkert samfunn - NOU 2015:13 Vi viser til Justis-

Detaljer

Ny pasientjournallov - endringer og muligheter

Ny pasientjournallov - endringer og muligheter Norsk mal: Startside Ny pasientjournallov - endringer og Sverre Engelschiøn fagdirektør Tips for engelsk mal utformingsfanen og velg DEPMAL engelsk Eller velg DEPMAL engelsk under oppsett. ehelse 2015

Detaljer

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Innhold Hva er ventelistetall? Gjennomgang av registrering av data knyttet til venteliste

Detaljer

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet OPPSLAG I OG BRUK AV PASIENTJOURNALEN Journalen er et viktig verktøy

Detaljer

Retten til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Av Anne Kjersti Befring Institutt for offentlig rett UIO

Retten til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Av Anne Kjersti Befring Institutt for offentlig rett UIO Retten til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Av Anne Kjersti Befring Institutt for offentlig rett UIO Rettighets- og pliktsubjekt og def. «Pasient» vid forstand, også den som søker helsehjelp, pbrl.

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og )

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og ) 16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og 05.12.2017) Optiker plikter å henvise pasienten til egnet instans ved funn eller symptomer på tilstander som ikke faller innenfor optikerens arbeidsområde

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Ot.prp. nr. 51 ( )

Ot.prp. nr. 51 ( ) Ot.prp. nr. 51 (2008-2009) Tilgang til behandlingsrettede helseregister på tvers av virksomhetsgrenser Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet Formålet med lovforslaget Fjerne regelverksmessige

Detaljer

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren?

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Bjørn Erik Thon direktør 06.10.2011 Side 1 Hva er personvern? - Noen viktige ord personverntanken. - Samtykke - Informasjon og innsyn - Selvbestemmelse/autonomi

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0).

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Saksnummer: 15/01357 Dato for kontroll: 09.02.2016 Rapportdato: 30.06.2017 Kontrollobjekt: Oslo Universitetssykehus HF v/ Kreftregisteret Sted: Oslo

Detaljer

Endringer av feltet «Henvisningstype»

Endringer av feltet «Henvisningstype» REGIONALT SENTER FOR KLINISKE IKT-LØSNINGER Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype» Regionalt senter for kliniske IKT løsninger/ Utarbeidet av nettverk for pasientadministrativ

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

UiO ved Psykologisk institutt v/pål Kraft og Joakim Dyrnes. Rettslige rammer for drift av studentklinikk/samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus

UiO ved Psykologisk institutt v/pål Kraft og Joakim Dyrnes. Rettslige rammer for drift av studentklinikk/samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus NOTAT Til: Fra: Ansvarlig advokat: UiO ved Psykologisk institutt v/pål Kraft og Joakim Dyrnes Stian Oddbjørnsen og Thomas Myrmel Stian Oddbjørnsen Vår ref.: 311588-275 Dato: Oslo, 11. juni 2017 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Normkonferansen 2017 Pasientens stemme

Normkonferansen 2017 Pasientens stemme Normkonferansen 2017 Pasientens stemme Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud Pasientene en ensartet stemme? Hvem er pasientene? Pasienten er ikke samme pasient i ulike situasjoner Pasient- og brukerombudene

Detaljer

Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Superbrukerforum 3.desember 2015

Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Superbrukerforum 3.desember 2015 1 Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven Superbrukerforum 3.desember 2015 Utdrag fra auditoriepresentasjon endringer av PBL. Spesialrådgiver Berit Trøgstad Bungum, stab

Detaljer

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren Pasientrettigheter i EU/EØS betydning Hege Louise Østlyngen Kurs i regi av KS Norsk kommunesektor og EU/EØS 2010/2011, Oslo 6. april 2011 Fri bevegelighet av tjenester Tjenestebegrepet i EØS-avtalen artikkel

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 27. oktober 2011 Saksbehandler: Medisinsk direktør Vedlegg: SAK 118/2011 ORIENTERINGSSAK VENTELISTEHÅNDTERING FORSLAG TIL VEDTAK: Styret

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Sverre Engelschiøn Kvalitetsregisterseminar - Et nasjonalt hjerte- og karregister Drøftet i fagmiljøet siden

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter)

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) 1 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke,

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 926 15 576 Bodø, 18.3.2016 Styresak 45-2016/4 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer