Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte.: 9. april 2015 Saksbehandler: Leder Direktørens kontor Vedlegg: Godkjent protokoll fra styremøte HSØ Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ Protokoll fra Brukerutvalget SAK 23/2015 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER Følgende legges frem til orientering: 1. Straffesak juridiske forhold - rettstvister 2. Medieomtale 3. Referater Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering. Oslo, 27. mars 2015 Bjørn Erikstein

2 Styresak 23/2013 Oslo universitetssykehus Side 2 av 6 Innledning Våren er her og sykehuset preges av ryddeaktiviteter utendørs og arbeidet med å planlegge sommerferieravvikling er i gang i våre driftsenheter. Styret er endret siden forrige møte og vi må benytte anledningen til å takke ansatterepresentantene Merete Norheim Morken, Rita von der Fehr og Bjørn Wølstad-Knudsen for sin mangeårige innsats i styret ved Oslo universitetssykehus. Else Lise Skjæret er ny ansattrepresentant. En takk også til Einar Enger og Nina Backer, våre eieroppnevnte representanter som gikk ut. 1. STRAFFESAK - JURIDISKE FORHOLD - RETTSTVISTER Straffesak: rekruttering av sykepleiere til arbeid - avgjørelse fra lagmannsretten Styret har ved flere anledninger blitt orientert om straffesaken. Borgarting lagmannsrett avsa dom 9. mars og det ble fellelse for både sykehuset og de som gjennomførte rekrutteringen (heretter kalt ekteparet). Lagmannsretten konkluderte med at sykepleierne ble utnyttet på en måte som rammes av utlendingsloven. OUS har medvirket til ekteparets lovovertredelse. Saken ble også omtalt i mediene samme dag og viseadministrerende direktør Morten Reymert kommenterte saken på vegne av sykehuset. Kort bakgrunn: Sykehuset har vært tiltalt for brudd på utlendingsloven 108, tredje ledd bokstav b, jfr. straffeloven 48 a) for medvirkning til utilbørlig utnyttelse av tre sykepleierne. Tingretten avsa dom 6. desember 2013 med frifinnelse. Etter anke fra påtalemyndigheten ble saken gjenstand for behandling av hele saken på nytt for Borgarting lagmannsrett i tiden 20. januar til 12. februar Bestemmelsen i utlendingsloven (bokstav b): Bestemmelsen rammer den som forsettlig eller grovt uaktsomt formidler arbeid eller bolig for en utlending eller utferdiger eller formidler erklæringer, tilsagn eller dokumenter til bruk for en sak etter utlendingsloven, når forholdet innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon. Resultatet for sykehuset: Sykehuset er dømt til foretaksstraff ved å betale bot på kr 1 mill kroner til staten samt betale erstatning til sykepleierne. Erstatningen er et sivilrettslig krav og gjelder tilbakeføring av deler av de beløp som sykepleierne har betalt til ekteparet. Sykehuset hefter solidarisk (selvstendig ansvar) sammen med ekteparet for erstatningen. Erstatningen samlet utgjør kr ,-. Sentrale forhold fra lagmannsrettens vurdering: Lagmannsretten finner det bevist at det faktiske forhold i saken faller innenfor alle alternativene i straffebestemmelsen og at det uten tvil foreligger utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon. Det konstateres at sykepleierne har vært i en tvangssituasjon. Lagmannsretten har vurdert at saken ligger i kjerneområdet for handlinger som bestemmelsen tar sikte på å ramme. Når det gjelder skyldspørsmålet konstateres at ekteparet har opptrådt forsettlig og at sykehuset har opptrådt grovt uaktsomt. Sykehuset dømmes for medvirkning til

3 Styresak 23/2013 Oslo universitetssykehus Side 3 av 6 utilbørlig utnytting. Premissene for sykehusets del går i hovedsak ut på at sykehuset er å bebreide for ikke å ha iverksatt nærmere undersøkelser eller tiltak som kunne hindret utilbørlig utnytting. Sykehuset kritiseres i dommen. Tilnærming videre: Sykehuset vil gjennomgå dommen grundig med tanke på ytterligere tiltak internt. Som styret har vært underrettet om tidligere har sykehuset gjennomført en rekke tiltak etter at saken ble kjent og det ble en straffesak. Ankefrist for Høyesterett er 23. mars. Sykehusets ledelse har sammen med forsvarer advokat Harald Stabell vurdert dette spørsmålet og kommet til at en vil anke den del av dommen som går på straffansvar og ikke straffutmåling eller erstatningsansvaret. Styret vil bli holdt orientert. Arbeidsrettssakene individuelle saker: Krav om ekstraferie for arbeidstakere over 60 år stråleferie Sykehuset ble stevnet av 12 ansatte som mente å ha rett til 6 virkedager ekstra ferie fra det året de fyller 60 år. Saken gjaldt spørsmål om en gruppe arbeidstakere som har en individuell avtale om seks uker ferie, også har krav på 6 ekstra virkedager ferie i henhold til ferieloven fra det året de fyller 60. Ordningen var opprinnelig en utvidet ferie begrunnet i vernehensyn for denne gruppen som arbeider med ioniserende stråling. Ordningen er avviklet. Sykehuset ble av Oslo tingrett frifunnet. Retten kom til at saksøkerne ikke har krav på mer enn 6 uker ferie etter fylte 60 år, mao ingen 7 ekstrauke. De ansatte har anket saken til lagmannsretten og saken er berammet til april Lønnskrav - etterbetaling Sykehuset mottok 22. januar forliksklage fra en ansatt. Saken gjaldt påstand om urettmessig lønnstrekk og knyttet seg til konvertering av lønnsmodell som OUS gjennomførte i 2011, i avtale mellom OUS og Den Norske legeforening. Saken ble behandlet i Forliksrådet 17. mars der sykehuset ble frifunnet og den ansatte ble idømt å betale saksomkostinger. Oppsigelse i arbeidsforhold Sykehuset er, etter å ha sagt opp en ansatt, stevnet av den ansatte med krav om at oppsigelsen er usakelig og ugyldig. Erstatningskrav i kontraktsforhold. Sykehuset har tatt ut forliksklage mot en leverandør med krav om omlevering grunnet mangelfull leveranse av møbler i henhold til inngått kontrakt. Krav i pasientforhold Sykehuset er sammen med Statens helsetilsyn og Helse- og omsorgsdepartementet stevnet av en pasient for tingretten med krav om erstatning for en transplantasjon i utlandet og for påførte omkostninger.

4 Styresak 23/2013 Oslo universitetssykehus Side 4 av 6 Sykehuset er av en pasient innklaget til forliksrådet med krav om erstatning for ikke å ha vurdert pasienten for behandling etter henvisning fra fastlegen med den følge at pasienten måtte ordne behandlingen privat. Hovedkravet utgjør ca ,-. Saken er ikke berammet. 5. MEDIEOMTALE 1. DESEMBER MARS 2015 Antall saker i mediene har sunket fra 1100 i desember, til 958 i februar, totalt 4343 for hele perioden. Mars ligger så langt an til å få noe flere mediesaker som tilsvarende måned i fjor. Medieomtalen er i det alt vesentlige vektet nøytralt, noe som har holdt seg stabilt siden forrige periode. Rødt viser andel svært negative/svakt negative saker, grønt viser andel svært positive/svakt positive saker, mens gult viser andel saker som er vektet nøytralt. Nederst finnes også en liten oversikt over sykehusets aktivitet i sosiale medier. Periode mars 2015 Antall Vekting Vekting prosent Kommentar saker 892 Positiv: 21 Måneden har vært Nøytral: 69 preget av domfellelse Negativ: 10 for utnyttelse av filippinske sykepleiere. Februar Positiv: 28 Nøytral: 61 Negativ: 11 Måneden har vært preget av omtale av Idéfase OUS og Helsetilsynets uttalelse i hjernebiopsisaken. Januar Positiv: 20 Nøytral: 75 Negativ: 5 Perioden ble preget av omtale av skadde pasienter brakt til sykehuset, samt en skyteepisode i slutten av måneden. Desember Positiv: 26 Nøytral: 70 Negativ: 4 Perioden har vært preget av ekspertuttalelser og tilstanden til bygningsmassen på Radiumhospitalet Mediebildet har i perioden vært preget av omtale av Idéfase OUS, trykktank på Ullevål, hjernebiopsi, domfellelse for utilbørlig utnytting av arbeidskraft (tre filippinske sykepleiere), sprengt kapasitet ved BUP, ekspertuttalelser og skadde pasienter brakt til sykehuset.

5 Styresak 23/2013 Oslo universitetssykehus Side 5 av 6 Idéfase OUS Omtalen av Idéfase OUS har fortsatt også i denne perioden. I midten av januar omtalte VG temaet på kommentarplass med tittelen Elefantsykehuset på Gaustad, der tonen er grunnleggende negativ til planene. Det argumenteres med at det blir for stort, og det uttrykkes en redsel for at kreftmiljøet på Radiumhospitalet raseres. En snau uke senere svarer Bjørn Erikstein grundig i samme avis på hvorfor planene er som de er og hva status vedrørende byggsitusjonen er i dag. Saken har fortsatt en del i kommentarspaltene, blant annet ved en faktabasert og grundig kommentar i Dagens Næringsliv. Saken fikk mye plass i mange medier da alternativet full samling på Gaustad ble lagt til side av adm.dir. og da det på styremøtet 13. februar ble vedtatt å utsette behandlingen av saken. Det hersket en del forvirring rundt hva som skulle skje med prosjektet og flere medier skrev at planene var skrinlagt. Oppklarende utspill fra sykehuset avhjalp til en viss grad og enkelte medier justerte sine saker/trykket nyanserende saker. Det etterlatte inntrykket var likevel at det for mange fremsto som uklart om planene sykehuset hadde jobbet med ble lagt tilside. Trykktank på Ullevål For tiden pågår det et arbeid med en trykktank på taket av sentralblokken på Ullevål. Dette fikk medieoppmerksomhet da den 50 tonn tunge tanken skulle løftes på plass natt til 14.mars. NRK Østlandssendingen stilte opp og dekket med forhåndsomtale, selve løftet og en god sak på sine nettsider påfølgende dag. I artikkelen fikk fagpersonell fra sykehuset godt med plass til å forklare alle trykktankens bruksområder. Det gamle kammeret fra 1981 ble opprinnelig installert for å behandle dykkere med trykkfallsyke og personer med røykskader. I dag er det mange andre pasientgrupper som også får livreddende behandling i trykkammer. I tillegg til dykkere og røykskader brukes det i behandlingen av intensivpasienter med livstruende infeksjoner og pasienter med svært alvorlig blodmangel. I tillegg kan det være nyttig til pasienter med store knusningsskader, øyeskader, de med sår som ikke gror, enkelte plastikkirurgiske inngrep og akutte hjerneskader. Saken fremsto som utelukkende positiv for sykehuset. Dom for utnyttelse av arbeidskraft I begynnelsen av mars falt dom i ankesaken der sykehuset var tiltalt for utilbørlig utnyttelse av tre filippinske sykepleiere. Sykehuset ble idømt foretaksstraff i form av bot. Det var mest omtale av saken den dagen dommen falt, med enkelte oppfølgingssaker i et par dager etterpå. Uttalelsene fra fungerende direktør Morten Reymert viste at sykehuset tar saken på alvor og har iverksatt flere tiltak for at dette ikke skal skje igjen. Likevel ser overskrifter som Sykehus får millionbot i de fleste av landets aviser lite heldig ut og det etterlatte inntrykket av saken er negativt. Sprengt kapasitet i BUP I midten av februar ble det en liten periode innført inntaksstopp ved akuttmottaket til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Det førte til en runde med saker hos NRK Østlandssendingen. Først handlet de om mangelen på plasser i OUS, senere var det mer fokus på plasser i ungdomspsykiatrien generelt. Avdelingen svarte ut saken på en bra måte med gode faktaopplysninger. Klinikkleder Marit Bjartveit uttalte seg også og nyanserte saken godt. Saken ble også eksemplifisert med en ung jente og hennes opplevelser etter å ha måttet være en natt på voksenpsykiatrisk avdeling. Selv om saken ble svart ut fra sykehusets side på en god måte, ble det etterlatte inntrykket av saken likevel svakt negativt

6 Styresak 23/2013 Oslo universitetssykehus Side 6 av 6 Sosiale medier Sykehuset er aktivt tilstede i flere sosiale medier og følges av stadig flere på Twitter, Facebook, Instagram og LinkedIn. Kanalene benyttes til ulike formål. Twitter Twitter er en effektiv kanal som formidler av pressemeldinger, forskningsstoff og andre viktige nyheter og faktaopplysninger fra sykehuset. Antall følgere øker jevnt og trutt og bidrar dermed til at OUS når ut til mange lesere. OUS sin profil har snart 6000 følgere. Mange av disse er journalister og personer med særlig interesse for helsevesenet, fag og forskning. Facebook Det er svært varierte saker som legges ut på vår Facebookside. De mest leste sakene i perioden er: - Bilde fra akuttmottaket 9. januar En gledens dag på akuttmottaket. Etter tre år der det endelig ferdig! - Etablering av ny tjeneste sykehusverter - Væpnet politiaksjon på Ullevål - Ni av ti i live fem år etter lymfekreft-diagnose - Rekrutteringsfilm har du lyst til å jobbe hos oss? - Nå må du skynde deg å søke sommerjobb ved OUS! - Etter snart to år er det besluttet at den livsforlengende kreftmedisinene pertuzumab får ja fra Beslutningsforum, og kan nå gis til norske brystkreftpasienter. Instagram På Instagram fikk bilder og film fra løftet av trykktanken opp på taket til sentralblokken på Ullevål en del oppmerksomhet i midten av mars. Bilder fra hverdagshendelser på sykehuset er også populært. 3. REFERATER - Godkjent protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF (vedlegg) - Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF (vedlegg) - Protokoll fra Brukerutvalgets møte (vedlegg)

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte.: 13. februar 2015 Saksbehandler: Leder Direktørens kontor Vedlegg: Protokoll fra Brukerutvalget 15.12.2014 Protokoll fra styremøte HSØ 18.12.2014 SAK 13/2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte.: 18. desember 2014 Saksbehandler: Leder, Direktørens kontor Vedlegg: 1. Protokoll fra Foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 7.11.14 2. Protokoll fra

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2015 Vedlegg 2 Styresak 39/2015 Innholdsfortegnelse 1 Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Oppdrag og bestilling 2015... 3 1.2 Styrende dokumentasjon

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte.: 14. februar 2014 Saksbehandler: Leder Direktørens kontor Vedlegg: SAK 11/2014 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER Følgende legges frem til orientering:

Detaljer

2. Brukermedvirkning... 18 2.1 Brukerutvalget... 18 2.2 Ungdomsrådet... 18 2.3 Brukertilbakemeldinger... 19

2. Brukermedvirkning... 18 2.1 Brukerutvalget... 18 2.2 Ungdomsrådet... 18 2.3 Brukertilbakemeldinger... 19 Ledelsens gjennomgang Utvalgte områder og kommentarer 2. tertial 2014 Vedlegg 2 Styresak 55/2014 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Styrende dokumentasjon som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 14. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-107166MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

DAs rapportserie 3/2011. Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning?

DAs rapportserie 3/2011. Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning? Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning? Evalueringsrapport fra Bernt Bahr Sorenskriver/Vitnestøttekoordinator i Domstoladministrasjonen Avgitt august 2011 FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 Sammendrag...

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B.

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B. NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, A B C D E (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B. Hjort) (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. 24. mars 2014 i Oslo tingrett, Avsagt: 13-144378TVI-OTIR/02. Saksnr.: Dommer: Meddommere:

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. 24. mars 2014 i Oslo tingrett, Avsagt: 13-144378TVI-OTIR/02. Saksnr.: Dommer: Meddommere: OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 24. mars 2014 i Oslo tingrett, 13-144378TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: Dommerfullmektig Organisasjonssekretær Personalsjef Anne Frøshaug Steinar Burås Martin

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005

Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005 Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2005 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2014 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

Utvalg: redusert stilling pga. barn

Utvalg: redusert stilling pga. barn Utvalg: redusert stilling pga. barn Innholdsfortegnelse Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2011-42...2 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2010-19...6 Tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2012

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2012 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2012 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2012 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK NOTAT Til Helse Møre og Romsdal HF v/styret Fra Advokatfirmaet Thommessen AS Dato 20. desember 2014 Ansvarlig advokat: Stein Kimsås-Otterbech LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER HØYESTERETTSKONTOR Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER Sak nr. 2015/545, sivil sak, anke over dom: Øystein Svendsen mfl. mot Georg Martin Vindheim Sak nr.

Detaljer

Konfliktene ved sosialkontoret

Konfliktene ved sosialkontoret Metoderapport, SKUP-prisen 2004 Konfliktene ved sosialkontoret Kilden i andre enden av røret er oppbragt: Jeg sitter med et anonymt brev fra ansatte i sosialtjenesten. Hvis det som står her stemmer, er

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 03.09.2012 i Borgarting lagmannsrett, 11-068748ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstra ordinær lagdommer Anne Austbø Kristin Robberstad Egil F. Jensen

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2005-2006)

Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Særskilt melding fra STORTINGETS OMBUDSMANN Politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser Avgitt til Stortinget 21. desember 2005 Til Stortinget Ombudsmannens

Detaljer

1. Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

1. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) NPEs oppgave er å utrede erstatningskrav fra pasienter som mener de har

Detaljer

TI LSVAR TIL ARBEIDSRETTEN

TI LSVAR TIL ARBEIDSRETTEN Advokat Advokat Advokat Advokat Advokat Adv.fIm. Magnus Butlod MNA Tore Dahistrøm MNA Yvonne Frøen MNA Marit Gjerdalen MNA Oskar Nilssen MNA Ingrid T. Enoksen MNA Oslo, 14. oktober 2013 TI LSVAR TIL ARBEIDSRETTEN

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

OSLO TINGRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0

OSLO TINGRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 OSLO TINGRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 I N N H O L D Rett på sak...side 3 Saksavviklingen 2010...side 4 Utsettelser...side 5 Mer styring med tvisteloven...side 6 Nye retningslinjer og brosjyrer...side

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer