Eksamensoppgave i PED 3521 Utdanningsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgave i PED 3521 Utdanningsledelse"

Transkript

1 Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED 3521 Utdanningsledelse Faglig kontakt under eksamen: Gunn Imsen Tlf.: Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): 9:00 15:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen Annen informasjon: Studiepoeng: 15 Sensurdato: Både oppgave 1 og oppgave 2 skal besvares. Oppgave 1 teller 80 % og oppgave 2 teller 20 % av karakteren. Målform/språk: Bokmål Antall sider: Forsiden + 1 side = 2 Antall sider vedlegg: 0 Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

2 Både oppgave 1 og oppgave 2 skal besvares. Oppgave 1 teller 80 % og oppgave 2 teller 20 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) I St. meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring heter det at skolereformen Kunnskapsløftet utgjør et systemskifte for grunnopplæringen. Gjør greie for de viktigste elementene i reformen, og på hvilke måter styringssystemet for grunnopplæringen ble endret sammenlignet med styringssystemet før tusenårsskiftet. Drøft hvordan det nye styringssystemet som er blitt innført etter 2003 kan virke inn på hensynet til likhet og likeverd, tilpasset opplæring og en inkluderende skole. Sett til overskrift: Kunnskapsløftet som systemskifte for grunnopplæringen Oppgave 2 (kortsvaroppgaver) Alle tre spørsmålene skal besvares. Skriv ¾ - 1 side til hvert spørsmål. 1. Forklar hva New Public Management er for noe. 2. Ifølge Sigrun Ertesvåg vil det vanligvis være tre hovedfaser i endringsprosesser i skolen. Hvilke? Forklar kort hva som kjennetegner dem. 3. Hva er accountability? Hvilke former for accountability nevnes av Mac Beth og McGlynn?

3 Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED3521 Utdanningsledelse Faglig kontakt under eksamen: Gunn Imsen Tlf.: Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen Annen informasjon: Studiepoeng: 15 Sensurfrist: Både oppgave 1 og oppgave 2 skal besvares. Oppgave 1 teller 80 % og oppgave 2 teller 20 % av karakteren. Målform/språk: Bokmål Antall sider: 2 Antall sider vedlegg: 0 Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

4 Både oppgave 1 og oppgave 2 skal besvares. Oppgave 1 teller 80 % og oppgave 2 teller 20 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) Hva er målstyring? Gjør greie for på hvilke måter målstyring er gjennomført i den norske grunnopplæringen etter 1990, og drøft fordeler og ulemper med målstyring i forhold til skoleledernes og lærernes arbeid. Sett som overskrift: Målstyring i skolen. Oppgave 2 (kortsvaroppgaver) Alle tre spørsmålene skal besvares. Skriv ¾ til 1 side til hvert spørsmål. 1. Nevn minst tre lover som regulerer virksomheten i skolen og hva de omhandler. 2. Nevn kort de viktigste strategiene for endring i skolen. 3. Kvalitetsvurderingssystemet som gjelder for den norske grunnopplæringen består av flere elementer. Nevn minst fire av dem, og hva som er formålet med dem.

5 Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED 3521 Utdanningsledelse Faglig kontakt under eksamen: Gunn Imsen Tlf.: Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): 09:00-15:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen Annen informasjon: Emnet omfatter 15 studiepoeng Oppgaven består av to deler. Begge deler skal besvares. Første del (essay) teller 80 % og andre del (tre kortsvaroppgaver) teller 20 % av karakteren. Målform/språk: Bokmål Antall sider: 2 Antall sider vedlegg: 0 Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

6 Både oppgave 1 og oppgave 2 skal besvares. Oppgave 1 teller 80 % og oppgave 2 teller 20 % av karakteren. Oppgave 1 (esayoppgave) Gjør greie for ulike oppfatninger av hva som er kvalitet i skolen, og hvordan kvalitetssikring kan skje. Gjør særlig greie for nasjonale prøver som kvalitetssikringssystem. Drøft hvilke funksjoner nasjonale prøver har i praksis, og på hvilke måter de kan bidra til å heve kvaliteten i skolen. Sett til overskrift: Kvalitet og kvalitetssikring i skolen. Oppgave 2 (kortsvaropgaver) Alle tre spørsmålene skal besvares. Skriv ¾ til 1 side til hvert spørsmål. 1. Hva er aksjonsforskning? 2. Hva var de viktigste reformtiltakene i Kunnskapsløftet? 3. Hvordan har reformtiltakene etter tusenårsskiftet endret lederfunksjonen i skolen? Side 2 av 2

7 Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED3521 Utdanningsledelse Faglig kontakt under eksamen: Gunn Imsen Tlf.: Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen Annen informasjon: Emnet omfatter 15 studiepoeng Oppgaven består av to deler. Begge deler skal besvares. Første del (essay) teller 80 % og andre del (fire kortsvaroppgaver) teller 20 % av karakteren. Målform/språk: Bokmål Antall sider: Forside + 1 oppgaveside Antall sider vedlegg: 0 Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

8 Både oppgave 1 og oppgave 2 skal besvares. Oppgave 1 teller 80 % og oppgave 2 teller 20 % av karakteren. Oppgave 1 (Essayoppgave) Evaluering i det norske utdanningssystemet skjer på ulike nivåer: internasjonalt nivå, nasjonalt nivå, skoleeiernivå, skolenivå og klasseroms- og elevnivå. Gjør greie for hvilke elementer som inngår i kvalitetsvurderingssystemet for grunnskolen på hvert av disse nivåene, og drøft hvilke funksjoner vurderingen har på hvert nivå. Gi til slutt noen refleksjoner om hvorfor vurdering i skolen er blitt en så omfattende virksomhet. Sett til overskrift: Vurdering i det norske skolesystemet hvordan og hvorfor? Oppgave 2 (Kortsvaroppgaver. Alle spørsmålene skal besvares.) 1. Hva er New Public Management (NPM)? 2. Hva er aksjonsforskning? 3. Hva er den juridiske forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning? 4. Endringsprosesser i skolen har tre faser, ifølge Sigrun Ertesvåg. Hvilke? Forklar kort hva de innebærer. Side 2 av 2

9 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt BOKMÅL/NYNORSK EKSAMEN I: PED 3521 UTDANNINGSLEDELSE FAGLIG KONTAKT UNDER EKSAMEN: Gunn Imsen, tlf DATO: dag av 1 Ant. timer: 6 Studiepoeng : 15 Tillatte hjelpemidler : Ingen Sidetall bokmål: 1 1/2 Sidetall nynorsk: 1 Sidetall engelsk: 0 Antall vedlegg: 0 Sensurdato: Bokmål: Både oppgave 1 og oppgave 2 skal besvares. Oppgave 1 teller 80 % av karakteren, mens oppgave 2 teller 20 %. Oppgave 1. Essayoppgave Endring og utvikling i skolen Forklar hvorfor skoler må forandre seg. Gjør greie for ulike strategier for endring og utvikling i skolen, og legg særlig vekt på de strategiene som har vært gjeldende i grunnopplæringen i Norge etter tusenårsskiftet. I Stortingsmelding nr Kultur for læring, som ble fremmet av en borgerlig regjering, heter det blant annet (s. 26): Riktig og tilstrekkelig kompetanse og et godt nasjonalt styringssystem er forutsetninger for skoleutvikling. Men dette er ikke nok. Endring krever også en vilje til kontinuerlig utvikling som kommer innenfra skolen selv. Samarbeid mellom lærere, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom skoler, samarbeid mellom hjem og skole, og med lokalt samfunns- og næringsliv og lærerutdanningsinstitusjoner er også viktige forutsetninger for skoleutvikling. I Stortingsmelding nr Kvalitet i skolen, som ble fremmet av en rødgrønn regjering, kan vi lese dette (side 11): I sum innevarsler denne meldingen en klarere nasjonal styring av skolen... Det skal være et godt rom for faglig skjønn og lokale tilpasninger, og kort vei for lærere, foreldre og elever til de som tar beslutninger om skolene. Det er imidlertid også behov for å styrke den nasjonale styringen med skolepolitikken. Drøft på hvilke måter den siste meldingen kan oppfattes som en kursendring i strategiene for endring og utvikling i skolen, og hva som kan være årsakene. 1

10 Oppgave 2. Kortsvaroppgaver (Alle tre kortsvaroppgavene skal besvares. Skriv ca ¾ - 1 side til hvert spørsmål.) 1. Nevn minst tre lover som regulerer utdanningsområdet, og hva som er hovedprinsippene i disse lovene. 2. Forklar kort hva Kjell Arne Røviks virusteori og translasjonsteori går ut på. 3. Hva er det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS), og hva er de viktigste elementene i det? 2

11 Nynorsk: Både oppgåve 1 og oppgåve 2 skal svarast på. Oppgåve 1 tel 80 % av karakteren, mens oppgåve 2 tel 20 %. Oppgåve 1. Essayoppgåve Endring og utvikling i skolen Forklar kvifor skular må forandre seg. Gjør greie for ulike strategiar for endring og utvikling i skolen, og legg særleg vekt på dei strategiane som har vært gjeldande i grunnopplæringa i Noreg etter tusenårsskiftet. I Stortingsmelding nr Kultur for læring, som vart fremja av ei borgarleg regjering, heiter det mellom anna (s. 26): Riktig og tilstrekkelig kompetanse og et godt nasjonalt styringssystem er forutsetninger for skoleutvikling. Men dette er ikke nok. Endring krever også en vilje til kontinuerlig utvikling som kommer innenfra skolen selv. Samarbeid mellom lærere, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom skoler, samarbeid mellom hjem og skole, og med lokalt samfunns- og næringsliv og lærerutdanningsinstitusjoner er også viktige forutsetninger for skoleutvikling. I Stortingsmelding nr Kvalitet i skolen, som vart fremja av ei raudgrøn regjering, kan vi lese dette (side 11): I sum innevarsler denne meldingen en klarere nasjonal styring av skolen... Det skal være et godt rom for faglig skjønn og lokale tilpasninger, og kort vei for lærere, foreldre og elever til de som tar beslutninger om skolene. Det er imidlertid også behov for å styrke den nasjonale styringen med skolepolitikken. Drøft på kva måtar den siste meldinga kan oppfattast som ei kursendring i strategiane for endring og utvikling i skolen, og kva som kan være årsakene. Oppgåve 2. Kortsvaroppgåver (Alle tre kortsvaroppgåvene skal svarast på. Skriv ca. ¾ - 1 side til kvart spørsmål.) 1. Nemn minst tre lover som regulerer utdanningsområdet, og kva som er hovudprinsippa i desse lovene. 2. Forklar kort kva Kjell Arne Røviks virusteori og translasjonsteori går ut på. 3. Kva er det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS), og kva er dei viktigaste elementa i det? MERK: Eksamensresultatet vil bli tilgjengelig på studentweb. Instituttet og Eksamenskontoret svarer ikke på slike telefoner. 3

12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt BOKMÅL EKSAMEN I: PED UTDANNINGSLEDELSE FAGLIG KONTAKT UNDER EKSAMEN: Marit Honerød Hoveid (91945) DATO: ONSDAG dag av 1 Ant. timer: 6 Studiepoeng : 15 Tillatte hjelpemidler : Ingen Sidetall bokmål : 1 Sidetall nynorsk : 0 Sidetall engelsk : 0 Antall vedlegg : 0 Sensurdato: Kandidatene skal besvare én av oppgavene (essayoppgave) Oppgave 1. Redegjør for ulike perspektiver på ledelse av utdanning i det senmoderne samfunn. Drøft deretter hvilke utfordringer og muligheter dette åpner for ledelse i skolen. Kall oppgaven: Ledelse i skolen. Eller Oppgave 2. Redegjør for ulike perspektiver på kvalitet i utdanning. Drøft deretter utfordringer og muligheter i forhold til arbeidet med kvalitet i den norske skole. Kall oppgaven: Kvalitet i utdanning MERK: Eksamensresultatet vil bli tilgjengelig på studentweb. Instituttet og Eksamenskontoret svarer ikke på slike telefoner.

13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt BOKMÅL EKSAMEN I: PED 3521 Utdanningsledelse FAGLIG KONTAKT UNDER EKSAMEN: Magnus Rye Ramberg, telefon: (735) DATO: 21. mai dag av 1 Ant. timer: 6 Studiepoeng : 15 Tillatte hjelpemidler : Ingen Sidetall bokmål : 1 Sidetall nynorsk : 0 Sidetall engelsk : 0 Antall vedlegg : 0 Sensurdato: 10. juni 2011 Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Oppgave 1 teller 80 % og oppgave 2 teller 20 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) Gjør greie for hva som menes med pedagogisk ledelse, og hva som er bakgrunnen for at begrepet er blitt sentralt for lederfunksjonen i skolen. Drøft hvilke kunnskapsområder en skoleleder bør beherske i utøvelsen av pedagogisk ledelse, og hvilke dilemmaer som kan oppstå i utøvelsen av den pedagogiske lederfunksjonen. Sett til overskrift: Pedagogisk ledelse kompetanse og dilemmaer. Oppgave 2 (kortsvaroppgaver) (Alle spørsmålene skal besvares. Skriv ca ½ - ¾ side til hverst spørsmål.) 1. Hva gjør OFSTED? 2. Gunnar Berg sammenligner skolekulturen med en frukt med indre kjerne, fruktkjøtt og ytre skall. Hvilke fire nivåer i skolekulturen sikter han til? 3. Hva menes med det smale og det brede kvalitetsbegrepet i skolen? 4. Kunnskapsløftet er en utdanningsreform med mange tiltak. Hva er de viktigste? MERK: Eksamensresultatet vil bli tilgjengelig på studentweb. Instituttet og Eksamenskontoret svarer ikke på slike telefoner.

14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt BOKMÅL EKSAMEN I: PED 3521 UTDANNINGSLEDELSE FAGLIG KONTAKT UNDER EKSAMEN: Gunn Imsen, tlf.: DATO: TORSDAG 3. JUNI dag av 1 Ant. timer: 6 Studiepoeng : 15 Tillatte hjelpemidler : Ingen Sidetall bokmål : 1 Sidetall nynorsk : 0 Sidetall engelsk : 0 Antall vedlegg : 0 Sensurdato: Torsdag 24. juni 2010 Bokmål: Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Oppgave 1 teller 75 % og oppgave 2 teller 25 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) I boka Ansvar og kvalitet. Stategier for styring i skolen (2008) skriver Gjert Langfeldt på side 41: Norsk offentlig styringstradisjon forandres sjelden hurtig. Samtidig kan en si at når en ser det i et historisk perspektiv, har måten skoler styres på i Norge i løpet av 20 år endret seg så grunnleggende at dørene til den skolen som fantes i 1986, er lukket for godt. Gjør greie for de viktigste endringene i styringssystemet for skolen i den perioden som forfatteren sikter til, og drøft hvilke konsekvenser disse endringene har hatt for utvikling av lederfunksjonen i skolen. Oppgave 2 (kortsvaroppgaver) (Alle fire spørsmålene skal besvares. Skriv ca ¾ - 1 side til hvert spørsmål.) 1. Hva er aksjonsforskning? 2. Hva er en organisasjon? 3. Hva mener Kjell Arne Røvik med begrepet virusteori? 4. Hva mener Evert Vedung med en brukerstyrt vurdering? MERK: Eksamensresultatet vil bli tilgjengelig på studentweb. Instituttet og Eksamenskontoret svarer ikke på slike telefoner.

15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt BOKMÅL/NYNORSK EKSAMEN I: PED 3521 UTDANNINGSLEDELSE FAGLIG KONTAKT UNDER EKSAMEN: Gunn Imsen, tlf.: DATO: TORSDAG 2. DESEMBER dag av 1 Ant. timer: 6 Studiepoeng : 15 Tillatte hjelpemidler : Ingen Sidetall bokmål : 1 Sidetall nynorsk : 1 Sidetall engelsk : 0 Antall vedlegg : 0 Sensurdato: Torsdag 23. desember 2010 Bokmål: Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Oppgave 1 teller 80 % og oppgave 2 teller 20 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) Gjør greie for ulike perspektiver på skoleledelse, og hvordan norske skolelederes oppgaver har blitt forandret de siste tre tiårene. Gjør i tillegg greie for hva som menes med pedagogisk ledelse, og drøft hvordan ulike styringssystemer skaper utfordringer for utøvelsen av pedagogisk ledelse. Sett som overskrift: Skoleledelse perspektiver og utfordringer. Oppgave 2 (kortsvaroppgaver) (Alle tre spørsmålene skal besvares. Skriv ca ¾ - 1 side til hvert spørsmål.) 1. Hva kjennetegner Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK 06), til forskjell fra Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L 97)? 2. Hva er PISA-undersøkelsen? Hva er hensikten med den, og hvorfor er den omdiskutert? 3. Hva er accountability? MacBeath og McGlynn nevner tre typer av accountability. Hvilke?

16 Nynorsk: Kandidatane skal svare på både oppgåve 1 og oppgåve 2. Oppgåve 1 tel 80 % og oppgåve 2 tel 20 % av karakteren. Oppgåve 1 (essayoppgåve) Gjer greie for ulike perspektiv på leiing i skolen, og korleis norske skoleleiarars oppgåver har blitt forandra dei siste tre tiåra. Gjer i tillegg greie for kva som meines med pedagogisk leiing, og drøft korleis ulike styringssystem skaper utfordringar for utøving av pedagogisk leiing. Sett som overskrift: Skoleleiing perspektiv og utfordringar. Oppgåve 2 (kortsvaroppgåver) (Alle tre spørsmåla skal svarast på. Skriv ca ¾ - 1 side til kvart spørsmål.) 1. Kva kjenneteiknar Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK 06), til forskjell frå Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L 97)? 2. Kva er PISA-undersøkinga? Kva er føremålet med den, og kvifor er den omdiskutert? 3. Kva er accountability? Kva for tre typar av accountability nemner MacBeath og McGlynn? MERK: Eksamensresultatet vil bli tilgjengelig på studentweb. Instituttet og Eksamenskontoret svarer ikke på slike telefoner.

17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt BOKMÅL/NYNORSK EKSAMEN I: PED 3521 UTDANNINGSLEDELSE FAGLIG KONTAKT UNDER EKSAMEN: Gunn Imsen, tlf.: DATO: ONSDAG 16. DESEMBER dag av 1 Ant. timer: 6 Studiepoeng : 15 Tillatte hjelpemidler : Ingen Sidetall bokmål : 1/2 Sidetall nynorsk : 1/2 Sidetall engelsk : 0 Antall vedlegg : 0 Sensurdato: Fredag 15. januar 2010 Bokmål: Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Oppgave 1 teller 75 % og oppgave 2 teller 25 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) Gjør greie for ulike oppfatninger av begrepet kvalitet i skolen, og drøft hvordan ulike styringssystemer kan bidra til å fremme eller hemme ulike sider ved kvalitetsbegrepet. Sett til overskrift: Hvordan styre skolen mot kvalitet? Oppgave 2 (kortsvaroppgaver) (Alle fire spørsmålene skal besvares. Skriv ca ¾ - 1 side til hvert spørsmål.) 1. Hva menes med distribuert ledelse? 2. Hva er en organisasjon? 3. Hva er accountability? 4. Hva er hovedelementene i Edgar Scheins modell for organisasjonskultur? Nynorsk:

18 Kandidatane skal svare på både oppgåve 1 og oppgåve 2. Oppgåve 1 tel 75 % og oppgåve 2 tel 25 % av karakteren. Oppgåve 1 (essayoppgåve) Gjer greie for ulike oppfatningar av omgrepet kvalitet i skolen, og drøft korleis ulike styringssystem kan bidra til å fremje eller hemje ulike sider ved kvalitetsomgrepet. Set til overskrift: Korleis styre skolen mot kvalitet? Oppgåve 2 (kortsvaroppgåver) (Alle fire spørsmåla skal svarast på. Skriv ca ¾ - 1 side til kvart spørsmål.) 1. Kva meiner ein med distribuert leiing? 2. Kva er ein organisasjon? 3. Kva er accountability? 4. Kva er hovudelementa i Edgar Scheins modell for organisasjonskultur?. MERK: Eksamensresultatet vil bli tilgjengelig på studentweb. Instituttet og Eksamenskontoret svarer ikke på slike telefoner.

19 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt BOKMÅL EKSAMEN I: PED 3521 UTDANNINGSLEDELSE FAGLIG KONTAKT UNDER EKSAMEN: Gunn Imsen Tlf DATO: TORSDAG 28. MAI dag av 1 Ant. timer: 6 Studiepoeng : 15 Tillatte hjelpemidler : Ingen Sidetall bokmål : 1/2 Sidetall nynorsk : 0 Sidetall engelsk : 0 Antall vedlegg : 0 Sensurdato: Torsdag 18.juni 2009 Bokmål: Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Oppgave 1 teller 75 % og oppgave 2 teller 25 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) Grei ut om hva som menes med aksjonsforskning og aksjonslæring. Drøft hvilken betydning disse framgangsmåtene har i skolebasert utvikling. Oppgave 2 (kortsvaroppgaver) (Alle fire spørsmålene skal besvares. Skriv ca ¾ - 1 side til hvert spørsmål.) 1. Hva er New Public Management? 2. Hva vil det si at skolen er en organisasjon? Hva kjennetegner Karl Weicks organisasjonsteori? 3. Kjell Arne Røvik bruker begrepene dekontekstualisering, kontekstualisering og virusteori. Gi en kort forklaring på disse begrepene. 4. Med hvilken rett kan en si at Kunnskapsløftet utgjør et nytt styringsregime i skolen? MERK: Eksamensresultatet vil bli tilgjengelig på studentweb. Instituttet og Eksamenskontoret svarer ikke på slike telefoner.

Eksamensoppgave i PED3514 Pedagogisk grunnlagstenkning

Eksamensoppgave i PED3514 Pedagogisk grunnlagstenkning Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED3514 Pedagogisk grunnlagstenkning Faglig kontakt under eksamen: Kjetil Steinsholt Tlf.: 913 19 449 Eksamensdato: 1.6.2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger

Eksamensoppgave i PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger Faglig kontakt under eksamen: Lena Buseth Tlf.: 924 90 778 Eksamensdato: 8.12 2014 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3009 Fordypning i forskningsmetode

Eksamensoppgave i PED3009 Fordypning i forskningsmetode Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED3009 Fordypning i forskningsmetode Faglig kontakt under eksamen: Roger Andre Federici (mobil 959 36 231) Nina Volckmar (mobil 976 13 180) Anne-Lise Sæteren Songedal

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3582 Mediedanning og mediepedagogikk

Eksamensoppgave i PED3582 Mediedanning og mediepedagogikk Eksamensoppgave i PED3582 Mediedanning og mediepedagogikk Faglig kontakt under eksamen: Daniel Schofield Tlf.: 930 400 95 Eksamensdato: 21.5.15 Eksamenstid (fra-til): 09.00 13.00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1016 Sosiologi og samfunn

Eksamensoppgave i SOS1016 Sosiologi og samfunn Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1016 Sosiologi og samfunn Faglig kontakt under eksamen: Ulla Forseth Tlf.: 95821911, 73591792 Eksamensdato: 10.12.2014 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe Tlf.: 901 15 516 Eksamensdato: 18.05.2017 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk

Eksamensoppgave i POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk Faglig kontakt under eksamen: Gunnar Fermann/Jennifer Bailey

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3009 Fordypning i forskningsmetode

Eksamensoppgave i PED3009 Fordypning i forskningsmetode Institutt for pedagogikk og livslang læring Eksamensoppgave i PED3009 Fordypning i forskningsmetode Faglig kontakt under eksamen: Tlf.: Eksamensdato: 02.06.2017 Eksamenstid (fra-til): 09.00-13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe/Signe Ringdal Tlf.: 73 59 63 23 73 59 17 75 Eksamensdato: 05.12.2014

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2103 Økonomiske perspektiver på politiske beslutninger

Eksamensoppgave i SØK2103 Økonomiske perspektiver på politiske beslutninger Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2103 Økonomiske perspektiver på politiske beslutninger Faglig kontakt under eksamen: Leiv Opstad Tlf.: 92 66 77 09 Eksamensdato: 15.12.2014 Eksamenstid

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Signe Ringdal Tlf.: 73 59 17 75 Eksamensdato: 02.06.2016 Eksamenstid: 5 timer Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Eksamensoppgave i AVS2235 Tekstanalyse og tekstutvikling

Eksamensoppgave i AVS2235 Tekstanalyse og tekstutvikling Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier Eksamensoppgave i AVS2235 Tekstanalyse og tekstutvikling Faglig kontakt under eksamen: Nancy Lea Eik-Nes Tlf.: 73598147 eller 95759616 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultet Onsdag 4. desember 2013 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Det utdanningsvitenskapelige fakultet Torsdag 26. november 2015 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave 1. Enhetsskolen og likeverdig opplæring

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Det utdanningsvitenskapelige fakultet Bokmål Fredag 27. mai 2016 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave 1: Evaluering og spesialpedagogisk

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Faglig kontakt under hjemmeeksamen: Roger Hagen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: Utlevering: 29.05.2015 kl. 14:00 Eksamenstid

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultet Torsdag 24. november 2016 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker

Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker Institutt for pedagogikk og livslang læring Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker Faglig kontakt under eksamen: Anne Lise Sæteren Tlf.: 95903201 Eksamensdato: 24.05.17 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

efs) Høgskoleni Øs fold

efs) Høgskoleni Øs fold efs) Høgskoleni Øs fold NY og UTSATT EKSAMEN Emnekode: SFB10106 Emne: Organisasjonsteori Dato: Eksamenstid: kl. 14.00 til kl. 18.00 Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Juliane Riese Eksamensoppgaven: Oppgavesettet

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker

Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker Faglig kontakt under eksamen: Elin Moen Tlf.: 91947 / 481 52 437 Eksamensdato: 30.5.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Faglig kontakt under eksamen: Roger Hagen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: Utlevering: 30. november kl. 14:00 Eksamenstid

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt BOKMÅL/NYNORSK EKSAMEN I: PED3001 - STATISTIKK FAGLIG KONTAKT UNDER EKSAMEN: Per Frostad

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi

Eksamensoppgave i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.: 73 59 16 65 Eksamensdato: 19. mai 014 Eksamenstid (fra-til): 5

Detaljer

Eksamensoppgave i FI1303 Logikk, viten og virkelighet

Eksamensoppgave i FI1303 Logikk, viten og virkelighet Eksamensoppgave i FI1303 Logikk, viten og virkelighet Faglig kontakt under eksamen: Magne Reitan, tlf. 73 59 15 68 Og Bengt Molander, tlf. 918 30 062 Eksamensdato: 11.12.14 Eksamenstid: 09.00 15.00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3522 Læring og motivasjon

Eksamensoppgave i PED3522 Læring og motivasjon Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED3522 Læring og motivasjon Faglig kontakt under eksamen: Ingunn Dahler Hybertsen Tlf.: 920 60 272 Eksamensdato: 27.5.2015 Eksamenstid: 09:00 15:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1002 Mikroøkonomisk analyse

Eksamensoppgave i SØK1002 Mikroøkonomisk analyse Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK00 Mikroøkonomisk analyse Faglig kontakt under eksamen: Per Tovmo Tlf.: 73 55 0 59 Eksamensdato: 8. desember 06 Eksamenstid (fra-til): 4 timer (09.00-3.00)

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen vår 2014 SPED3400 Bokmål Dato: Torsdag 15. mai 2014 Ingen hjelpemidler tillatt Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Redegjør for

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3514 Anvendt økonometri

Eksamensoppgave i SØK3514 Anvendt økonometri Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3514 Anvendt økonometri Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdato: 20. mai 2014 Eksamenstid: 6 timer (09.00-15.00) Sensurdato:

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen utsatt BOKMÅL Dato: 7. august 2015 Ingen hjelpemidler tillatt Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Redegjør for utfordringer i

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Bachelorutdanning i sykepleie/sjukepleie : GRS10 Emnekode og navn/namn : BSSV1 Samfunnsvitenskapelige perspektiver på grunnleggende

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Oppgavesettet består av 7 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Oppgavene teller som oppgitt ved sensurering.

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Oppgavesettet består av 7 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Oppgavene teller som oppgitt ved sensurering. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB10106 Emne: Organisasjonsteori Ny og utsatt eksamen Dato: 9.1.2015 Eksamenstid: kl. 9.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Juliane Riese Eksamensoppgaven:

Detaljer

MATEMATIKK 1, 4MX15-10E1 A

MATEMATIKK 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i MATEMATIKK 1, 4MX15-E1 A 15 studiepoeng UTSATT EKSAMEN. mai 011. Sensur faller innen 15. juni 011. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : Psykiatrisk sykepleie og sykepleiens samfunnsfaglige grunnlag, Modul 6 : Psykiatrisk sjukepleie og sjukepleiens

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Tirsdag 3. juni 2014 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave 1: Drøft språk som en mulig risikofaktor for

Detaljer

Eksamensoppgave i NORD1106 Nordisk språk historisk, 7.5 sp.

Eksamensoppgave i NORD1106 Nordisk språk historisk, 7.5 sp. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Eksamensoppgave i NORD1106 Nordisk språk historisk, 7.5 sp. Faglig kontakt under eksamen: Jan Ragnar Hagland Telefon: mobil / kontor 907 78 953 / 73596407

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse / Macroeconomic Analysis

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse / Macroeconomic Analysis Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse / Macroeconomic Analysis Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn Stokke Tlf.: 73 59 16 65 Eksamensdato: 23. mai 2014 Eksamenstid

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5-10, Emne 1 Biologi Faglig kontakt under eksamen: Ragnhild Lyngved Staberg Tlf.: 73 55 98 70 / 997 44 855 Eksamensdato: 28.

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1015/PSYPRO4115 Utviklingspsykologi I

Eksamensoppgave i PSY1015/PSYPRO4115 Utviklingspsykologi I Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1015/PSYPRO4115 Utviklingspsykologi I Faglig kontakt under eksamen: Kristine Rensvik Viddal Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 2. desember Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Naturfag 1, 4NA1 1-7E2

Naturfag 1, 4NA1 1-7E2 Individuell semesterprøve i Naturfag 1, 4NA1 1-7E2 7,5 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 20. desember 2011 BOKMÅL Sensur faller innen 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK1012 MAKROØKONOMISK ANALYSE MACROECONOMIC ANALYSIS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK1012 MAKROØKONOMISK ANALYSE MACROECONOMIC ANALYSIS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK1012 MAKROØKONOMISK ANALYSE MACROECONOMIC ANALYSIS Faglig kontakt under eksamen: Hans Bonesrønning Tlf.:

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

1-ÅRIG PÅBYGNINGSSTUDIUM I FYSISK AKTIVITET OG FUNKSJONSHEMNING 2010/2011

1-ÅRIG PÅBYGNINGSSTUDIUM I FYSISK AKTIVITET OG FUNKSJONSHEMNING 2010/2011 1-ÅRIG PÅBYGNINGSSTUDIUM I FYSISK AKTIVITET OG FUNKSJONSHEMNING 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen i FAF 312- Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemninger Fredag 25. februar 2011 kl.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2033 POPULASJONSØKOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2033 POPULASJONSØKOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI2033 POPULASJONSØKOLOGI - Faglig kontakt under eksamen: Tlf.: 92653244 (Vidar Grøtan) 91897032 (Thor Harald Ringsby)

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt. : GEOG 1004 Geografi i praksis. Tall, kart og bilder

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt. : GEOG 1004 Geografi i praksis. Tall, kart og bilder NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN I : GEOG 1004 Geografi i praksis. Tall, kart og bilder Eksamensdato : 20. mai 2008 Sidetall bokmål: 3 Eksamenstid : 4

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK3005 INFORMASJON OG MARKEDSTEORI

EKSAMENSOPPGAVE I SØK3005 INFORMASJON OG MARKEDSTEORI NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK3005 INFORMASJON OG MARKEDSTEORI Faglig kontakt under eksamen: Anders Skonhoft Tlf.: 91939 Eksamensdato:

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): a) Gjør rede for hovedtrekk i teorien om mange intelligenser i klasserommet.

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): a) Gjør rede for hovedtrekk i teorien om mange intelligenser i klasserommet. Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultet Torsdag 27. november 2014 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave

Detaljer

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Innhold Skolens samfunnsmandat, læreplaner og generell del Profesjonsfellesskap og profesjonalisering innenfra Profesjonsutvikling. Etter- og videreutdanning og

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK1003 Innføring i makroøkonomisk analyse Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 35 SØK1003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Ingrid Steen Rostad Tlf.: Psykologisk institutt 73591960 Eksamensdato: 29.5.2013 Eksamenstid

Detaljer

Eksamensoppgave i FI1303 Logikk, viten og virkelighet

Eksamensoppgave i FI1303 Logikk, viten og virkelighet Eksamensoppgave i FI1303 Logikk, viten og virkelighet Faglig kontakt under eksamen: Magne Reitan, tlf.nr. 73 59 15 68 og Bengt Molander, tlf.nr. 918 30 062 Eksamensdato: 06.06.14 Eksamenstid: 09.00 15.00

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe Tlf.: 73 59 63 23/901 15 516 Eksamensdato: 03.06.2013 Eksamenstid

Detaljer

Eksamensoppgave i NORD1108 Nordisk litteraturhistorie, 7.5 sp.

Eksamensoppgave i NORD1108 Nordisk litteraturhistorie, 7.5 sp. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Eksamensoppgave i NORD1108 Nordisk litteraturhistorie, 7.5 sp. Faglig kontakt under eksamen: Sissel Furuseth Telefon: 92 41 46 51 Eksamensdato: 21.05.2013

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse

Eksamensoppgave i SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Torvik Tlf.: 73 59 14 20 Eksamensdato: 17.12.2014 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi

Eksamensoppgave i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.: 73 59 16 65 Eksamensdato: 16.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 5

Detaljer

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Du skal besvare én av de to drøftingsoppgavene nedenfor og de tre kortsvaroppgavene Besvar enten oppgave A eller oppgave B: 1. Gjør rede for John Deweys reformpedagogiske ideer.

Detaljer

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi Fakultet for lærar- og tolkeutdanning Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag 2 5-10, Emne 1 Biologi Fagleg kontakt under eksamen: Ragnhild Lyngved Staberg Tlf.: 73 55 98 70 / 997 44 855 Eksamensdato: 28.

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2010 I SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Faglig kontakt under

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2002 Sysselsetting og konjunkturanalyse Eksamen: Vår 2011 Antall sider: 35 SØK2002 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE VÅR 2012 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE VÅR 2012 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE VÅR 2012 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Kristine Vedal

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1001 Matematikk for økonomer

Eksamensoppgave i SØK1001 Matematikk for økonomer Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1001 Matematikk for økonomer Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn Stokke Tlf.: 97 19 94 54 Eksamensdato: 0. oktober 016 Eksamenstid (fra-til): 4 timer

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1011 Markeder og markedssvikt

Eksamensoppgave i SØK1011 Markeder og markedssvikt Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1011 Markeder og markedssvikt Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdato: 24.05.2013 Eksamenstid (fra-til): 09.00 14.00

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i Matematikk for ungdomstrinnet Del 1, Modul 1, 4MX130UM1-K 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 11.12.09. Sensur faller innen

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultet Torsdag 2. desember 2010 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3515 / SØK8615 Mikro- og paneldataøkonometri

Eksamensoppgave i SØK3515 / SØK8615 Mikro- og paneldataøkonometri Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3515 / SØK8615 Mikro- og paneldataøkonometri Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdato: 11.12.2014 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS100 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 31. mai 007 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Faglig kontakt under eksamen: Fredrik Carlsen Tlf.: 73 59 19 31 Eksamensdato: 17. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 4 timer

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Last ned Ansvarlighet i skolen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ansvarlighet i skolen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ansvarlighet i skolen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ansvarlighet i skolen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ansvarlighet i skolen Last ned ISBN: 9788202280079 Antall sider: 366 Format: PDF Filstørrelse:39.99 Mb Statsminister Stoltenberg sa i sin nyttårstale for 2008 at "Lærerne skal få et klart ansvar

Detaljer

Digital forvaltning (DRI 1001) Fredag 5. desember 2003, klokken

Digital forvaltning (DRI 1001) Fredag 5. desember 2003, klokken Eksamensoppgave Fredag 5. desember 2003, klokken 9.00 15.00 Tenk deg at du skal utforme en Internettbasert rutine for Statens lånekasse for utdanning. Rutinen skal gjøre det mulig for studenter å søke

Detaljer

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri Faglig kontakt under eksamen: Arnt Ove Hopland Tlf.: 73 59 16 54 Eksamensdato: 30.05.2013 Eksamenstid (fra-til): 09.00

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET ------------- Eksamen i NOAS1100 Innføring i norsk som andrespråk Høsten/hausten 2016 Tid: fredag 9. desember 2016 kl. 14:30 18:30 (4 timer/timar) Sted/stad:

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Eksamensoppgave i LVUT8091 Matematikk 1 (1-7) emne 1 KFK

Eksamensoppgave i LVUT8091 Matematikk 1 (1-7) emne 1 KFK Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Eksamensoppgave i LVUT8091 Matematikk 1 (1-7) emne 1 KFK Faglig kontakt under eksamen: Siri-Malén Høynes Tlf.: 73412621 Eksamensdato: 30. november 2016 2. desember

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Arbeide med ledelse i og av skoler. Organisasjon og ledelse i skolen: Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren:

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK8 Offentlig økonomi Faglig kontakt under eksamen: Per Tovmo Tlf.: 73 55 59 Eksamensdato:..4 Eksamenstid (fra-til): 4 timer (9.-3.) Sensurdato:..5 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Forståelse for kompetansebegrepet må ligge til grunn for arbeidet med læreplaner og vurdering.

Forståelse for kompetansebegrepet må ligge til grunn for arbeidet med læreplaner og vurdering. Å forstå kompetanse Med Kunnskapsløftet ble det innført kompetansebaserte læreplaner i fag. Det vil si at læreplanene beskriver den kompetansen eleven skal tilegne seg i faget. Å forstå hva kompetanse

Detaljer

Matematikk 1, MX130SKR-B

Matematikk 1, MX130SKR-B Skriftlig eksamen i Matematikk 1, MX130SKR-B 20 studiepoeng ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN 4.juni 2010. Sensur faller innen 25.juni. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2002 SYSSELSETTING OG KONJUNKTURANALYSE EMPLOYMENT AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2002 SYSSELSETTING OG KONJUNKTURANALYSE EMPLOYMENT AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2002 SYSSELSETTING OG KONJUNKTURANALYSE EMPLOYMENT AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS Faglig kontakt under eksamen:

Detaljer

Eksamensoppgave i NORD1102 Nordisk språk moderne, 15 sp.

Eksamensoppgave i NORD1102 Nordisk språk moderne, 15 sp. Institutt for språk og litteratur Eksamensoppgave i NORD1102 Nordisk språk moderne, 15 sp. Faglig kontakt under eksamen: Tor Anders Åfarli, 920 96 117 Stian Hårstad, 412 15334 Brit Mæhlum, 922 32 148 Eksamensdato:

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk

Eksamensoppgave i SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Torvik Tlf.: 73 59 14 20 Eksamensdato: 8. desember 2015 Eksamenstid

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 29 SØK2004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS3050 Empirisk forskningsmetode Faglig kontakt under eksamen: Stipendiat Zan

Detaljer

Eksamensoppgave i PED1006 Pedagogisk sosiologi

Eksamensoppgave i PED1006 Pedagogisk sosiologi Institutt for pedagogikk og livslang læring Eksamensoppgave i PED1006 Pedagogisk sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Bent Olsen Tlf.: 91897813 Eksamensdato: 22.05.2017 Eksamenstid (fra-til): 9.00 13.00

Detaljer

Eksamensoppgave i NORD1102, (utsatt prøve) Nordisk språk moderne, 15 sp.

Eksamensoppgave i NORD1102, (utsatt prøve) Nordisk språk moderne, 15 sp. Institutt for språk og litteratur Eksamensoppgave i NORD1102, (utsatt prøve) Nordisk språk moderne, 15 sp. Faglig kontakt under eksamen: Heidi Brøseth, 93087797/73596412, Brit Mæhlum, 96409 Eksamensdato:

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK Statistikk for økonomer

Eksamensoppgave i SØK Statistikk for økonomer Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1004 - Statistikk for økonomer Faglig kontakt under eksamen: Per Tovmo Tlf.: 73 55 02 59 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 4 timer

Detaljer

Eksamensoppgave i NORD2241 Moderne språk I, 7.5 sp.

Eksamensoppgave i NORD2241 Moderne språk I, 7.5 sp. Institutt for språk og litteratur Eksamensoppgave i NORD2241 Moderne språk I, 7.5 sp. Faglig kontakt under eksamen: Randi Alice Nilsen, 97114885 (intonologi) og Brit Mæhlum, 92232148 (språk og geografisk

Detaljer

Eksamensoppgave i FI1303 Logikk, viten og virkelighet

Eksamensoppgave i FI1303 Logikk, viten og virkelighet Eksamensoppgave i FI1303 Logikk, viten og virkelighet Faglig kontakt under eksamen: Bengt Molander, tlf. 918 30 062 og Magne Reitan, tlf. 73 59 15 68 Eksamensdato: 05.06.15 Eksamenstid (fra-til): 09.00

Detaljer

Eksamensoppgave i NORD1102 Nordisk språk moderne, 15 sp.

Eksamensoppgave i NORD1102 Nordisk språk moderne, 15 sp. Institutt for språk og litteratur Eksamensoppgave i NORD1102 Nordisk språk moderne, 15 sp. Faglig kontakt under eksamen: Kristin Melum Eide, 95700040, Brit Mæhlum, 96409, Randi Alice Nilsen, 97114885 Eksamensdato:

Detaljer

Eksamensoppgave i PED 3543 Sosioemosjonelle vansker

Eksamensoppgave i PED 3543 Sosioemosjonelle vansker Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED 3543 Sosioemosjonelle vansker Faglig kontakt under eksamen: Anne Sofie Samuelsen Tlf.: 932 05 513 Eksamensdato: 23.5.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00-15:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Eksamen: Høst 2010 Antall sider: 27 SØK3003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1001 Matematikk for økonomer

Eksamensoppgave i SØK1001 Matematikk for økonomer Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1001 Matematikk for økonomer Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn Stokke Tlf.: 97 19 94 54 Eksamensdato:. oktober 015 Eksamenstid (fra-til): 4 timer

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3005 Informasjons og markedsteori

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3005 Informasjons og markedsteori Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3005 Informasjons og markedsteori Eksamen: Antall sider: Våren 2010 20 SØK3005 Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS01000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis

Detaljer

Eksamensoppgave i NORD1102 Nordisk språk moderne, 15 sp.

Eksamensoppgave i NORD1102 Nordisk språk moderne, 15 sp. Institutt for språk og litteratur Eksamensoppgave i NORD1102 Nordisk språk moderne, 15 sp. Faglig kontakt under eksamen: Heidi Brøseth, 93087797 og Brit Mæhlum, 922 32 148 Eksamensdato: 28.05.2014 Eksamenstid:

Detaljer

Høgskoleni Østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: LBNOR10210 Norsk 102 (1-7), skriftlig eksamen

Høgskoleni Østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: LBNOR10210 Norsk 102 (1-7), skriftlig eksamen Høgskoleni Østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: LBNOR10210 Norsk 102 (1-7), skriftlig eksamen Barnelitteratur, elevtekstar og lese- og skriveopplæring (1-7) Dato: 12.12.2014 Eksamenstid: kl. 09,00 til kl. 17.00

Detaljer

Eksamensoppgave i BI Marin biodiversitet

Eksamensoppgave i BI Marin biodiversitet Institutt for biologi Eksamensoppgave i BI2036 - Marin biodiversitet Faglig kontakt under eksamen: Geir Johnsen Tlf.: 9189 7027 Eksamensdato: 1 desember 2014 Eksamenstid (fra-til): 9-13 (4 timer) Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Eksamensoppgave i MA0002 Brukerkurs i matematikk B - LØSNING

Eksamensoppgave i MA0002 Brukerkurs i matematikk B - LØSNING Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i MA0002 Brukerkurs i matematikk B - LØSNING Faglig kontakt under eksamen: Frode Rønning Tlf: 95 2 8 38 Eksamensdato: 6. juni 207 Eksamenstid (fra til): 09:00

Detaljer