INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik"

Transkript

1 12. august 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Referater: Referat AU Referat RU Referat Representantskapet Referat Fagmøte Narvik Havn Referat Kiruna- Ofoten regionråd Innspill Transportplan Nordland Uttalelse anbud regionale flyruter Drøftingssaker: - Sak AU 33/15 Byregionprogrammet fase 2 - Sak AU 34/15 Ekstraordinært representantskap - Sak AU 35/15 Besøk fra Kiruna kommune 28. september - Sak AU 36/15 Høring transportplan Nordland (frist ) - Sak AU 37/15 Høring regional plan for vannforvaltning (frist ) - Sak AU 38/15 Høring plan for by og regionsenterpolitikk (frist ) - Sak AU 39/15 Endring av møter: 23. september middagen- sekr til Oslo? AU samtidig som East-West Arena - Eventuelt - Pressekonferanse kl 13:30 - Fotografering med ordførerkjeder! Tore Nysæter Leder

2 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22.mai 2015 kl. 13:15 Myklebostad kulturhus, Tjeldsund 9. juni 15 Møtt: Leder Tore Nysæter, Guttorm Aasebøstøl, Bjørnar Pettersen, Anne-Rita Nicklasson, Petter Paulsen. Også tilstede: Steinar Sørensen, Wenche Folberg, Knut Einar Hanssen, Elisabeth Storjord Drøftingssaker: - Sak AU 29/15 Regnskap og årsmelding Ofoten regionråd 2014 Enstemmig vedtak: «Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd anbefaler representantskapet å godkjenne det framlagte forslag til regnskap og årsmelding for 2014 med endringer påført av AU.» - Sak AU 30/15 Budsjett Ofoten regionråd 2016, med handlingsplan Enstemmig vedtak: «Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd anbefaler representantskapet å godkjenne alternativ 1 til budsjett samt tilhørende handlingsplan for Ofoten regionråd 2016.» - Sak AU 31/15 Finansiering sekretariatet Ofoten regionråd 2015 med tertialrapportering. Enstemmig vedtak: «Den fremlagte tertialrapport tas til orientering. Sekretariatet bes utrede hva de kan levere av tjenester som kan kjøpes av kommunene, og drøfter dette med rådmannsutvalget.» - Sak AU 32/15 Forberedelse av neste møte med Kiruna Leder Tore Nysæter forbereder møtet i samarbeid med sekretariatet. I forbindelse med åpningen av festivalen som skal foretas av leder av Ofoten regionråd sjekker sekretariatet om mulighet for et kunstnerisk bidrag fra Ofoten. Dette må sjekkes med festivalen og opp mot hvilke kostnader dette vil medføre. - Eventuelt :

3 - Sak AU 33/15 Orienteringsmøte om ny ferge og hurtigbåtstruktur samt orientering om planprosess transportplan Nordland 1. juni. Ofoten regionråd vil være representert på informasjonsmøtet på Stokmarknes 1. juni - Sak AU 34/15 Høringsuttalelse KVU Fauske-Mørsvikbotn. Enstemmig vedtatt : «Det framlagte forlaget til høringsuttalelse sendes.» - Sak AU 35/15- Tollstasjonen på Bjørnefjell Det ble orientert om svar fra Finansdepartementet om at Toll- og avgiftsetaten bestemmer bemanningen av sine tollsteder. Finansdepartementet har derfor oversendt saken til etaten. Må følges opp videre av sekretariatet. Narvik 25. mai 2015 Elisabeth Storjord referent

4 REFERAT MØTE RÅDMANNSUTVALGET OFOTEN REGIONRÅD TORSDAG 4. JUNI KL. 17:00-19:30 OG FREDAG 5. JUNI KL 09:00-14:00 SALONGEN, NARVIK KULTURHUS Tilstede: Bjørn Alling, leder dag 1, Wenche Folberg leder dag 2, Steinar Sørensen, Lars Norman Andersen, Knut Einar Hanssen, Monika Amundsen, Oddbjørn Nilsen, Elisabeth Storjord 1. Hvilke muligheter ser vi for brann- og redningstjenesten i Nordland. Informasjon om prosjekt i regi av Nordland fylkeskommune. Prosjektleder Bente Stjernholm, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse. Ønsker en representant fra Ofoten regionråd inn i styringsgruppe som etableres i juni, med første møte i august. Lars Norman Andersen er ikke uvillig til å sitte i styringsgruppa. Sekretariatet sjekker med leder av Ofoten regionråd, Tore Nysæter, om dette er noe Ofoten regionråd ønsker å bruke tid og krefter på. 2. Valg av ny leder i rådmannsutvalget. Enstemmig vedtak: - Wenche Folberg rådmann i Narvik, valgt til ny leder av rådmannsutvalget og Monika Amundsen, påtroppende rådmann i Tjeldsund kommune valgt til nestleder. 3. Fellesanskaffelser- orientering ved Bård Pedersen innkjøpsavdelingen Narvik kommune. - Gjennomgang av innkjøpsavdelingens arbeid med kommunene samt kommunenes behov og ønsker. Drøfting omkring å fase inn system som er kompatible 1. januar Avtaleliste lages av innkjøp slik at kommunene alltid er a jour. Definere spilleregler for å være med, gi tilbakemelding. - Det må konkluderes om innkjøpssamarbeidet evt skal være en del av 28 samarbeidet. Narvik kommune melder tilbake sitt syn på det. Saksframlegg utarbeidet av Steinar Sørensen og legges fram for hvert kommunestyre. 4. ByR fase 2 Elisabeth orienterte om søknaden sendt til KMD, Lars Norman orienterte om det fylkeskommunale byregionsprogrammet. Det ble drøftet om Narvik bør gå sterkere inn i styringsgruppa i ByR fase 2. Enstemmig anbefaling: Viktig å ha et blikk på organiseringen av prosjektet ByR fase 2 med en operativ styringsgruppe. Dette tas opp i regionrådet når tildelingen foreligger. 5. Kommunereformen- videre framdrift, regionrådets og RUs rolle i det videre arbeidet med reformen. Hvordan forholde seg til Troms-kommunene som måtte henvende seg. Kommunikasjonsplan? - Kommunene informerte om deres prosesser. Tjeldsund kommune er fullt med i regionrådet videre selv om de ikke er med i Narvikalternativet. Tromskommunene og andre kommuner har direkte samtaler med Narvik kommune. Styres ikke av regionrådet. - Kommunikasjonsplan: Behovene er ulike i hver kommune, ikke noe felles budskap vi lar derfor arbeidet med kommunikasjonsplan fortsatt ligge. - Det holdes prosessuelle møter i løpet av høsten, tas opp i RU 4. september. 6. Finansiering av Ofoten regionråd. Salg av tjenester fra sekretariatet til medlemskommunene. Kommunene er positive til å kjøpe tjenester fra sekretariatet til kostpris. Sekretariatet kommuniserer øyeblikkelig til kommunene ved tildelingen fra KMD på ByR 2. Dersom Ofoten regionråd ikke får penger fra KMD kan kommunene kjøpe tjenester fra sekretariatet til prosjektledelse og høringer. Kommunene ga følgende eksempler på prosjekter: - Tjeldsund- «Vi løfter fastlandet»- Boliger til mange ifb Norges Brannskole og Forsvaret. - Ballangen- gjennomgang av organisering. - Folkevalgtopplæring

5 7. SeeN inkludering, samkjøring mellom kommunene: Enstemmig anbefaling: - Knut Einar Hanssen leder styringsgruppe for å få prosjektet i riktig retning. Prosjektet er ikke offisielt i regi av regionrådet, men Knut Einar rapporterer til Ofoten regionråd. 8. Tilflytterkoordinatorkurs. Orientering ved Hilde Normark fra Narvikregionens Næringsforening. 9. FOT-ruter, høringsfrist 9. juli. Enstemmig anbefaling: Ofoten regionråd leverer uttalelse med hovedvekt på at flyrutene Narvik-Bodø må flyttes til Evenes når flyplassen legges. Det må lønne seg å gi avkall på en flyplass. Argumentere med viktige arbeidsplasser: Høgskolene som fusjonerer med UiT, Norges Brannskole, Forsvaret, UNN med tre lokasjoner Regional plan for vannforvaltning- frist innspill innhold og struktur, kommentarer til utkast innen 8. juni. Enstemmig anbefaling: Har ingen vesentlige innspill nå. Rådmann i Narvik, Wenche Folberg, sjekker opp om Narvik kommunes planavdeling kan følge opp høringen av selve planen som går til høsten Transportplan Nordland-innspill på planprosessen innen 15. juni Enstemmig anbefaling: Spill inn punkter under overskriften nord-sør-øst: Elevskyss- større behov nå når reglene er endret for skolevalg Koordinering Troms-Nordland Tromskortet-Nordlandskortet Jernbane- Ofotbanen Åpningstider Bjørnefjell Tollstasjon Narvik som logistikknutepunkt for Nord-Norge med E6, E10, havn, tog, luft Spesielt blikk for det grunnlaget det gir for næring. Sekretariatet følger opp med Ofotbanealliansen-Havna-Flyplassutvalget. Narvik 9. juni 2015 Elisabeth Storjord referent

6 11. august 15 PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 12. juni 2015 kl 10:00-12:00 Bystyresalen, Rådhuset, Narvik Møtt: Ballangen formannskap: Bodil Tokle, Lene Fjelldal, Tor-Einar Olaussen, Evenes formannskap: Svein Erik Kristiansen, Svein Nilsen, Sidsel Haldorsen, Narvik formannskap: Tore Nysæter, møteleder, Trond Millerjord, Rune Edvardsen, Paul Rosenmeyer, Frid Opdal, Morten Qvam, Ann-Tove Dalhaug, Torgeir Trældal, Lill-Inger Martinsen, Bror Martin Hansen, Aud Ljunggren, Tjeldsund formannskap: Bjørnar Pettersen, Bjørn Hansen, Jostein Aarsund, Jorunn Heidi Olsen, Gunnar Flygel Tysfjord formannskap: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl Også tilstede: Wenche Folberg, Bjørn Alling, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Orientering: - Sykehusalliansen i Narvikregionen ved prosjektleder Bjørn Bremer Vedtakssaker Sak RS 01/15 Årsmelding Ofoten regionråd 2014 Enstemmig vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd godkjenner det framlagte forslaget til årsmelding for Ofoten regionråd for 2014» Sak RS 02/15 Regnskap Ofoten regionråd 2014 Enstemmig vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd godkjenner det framlagte forslaget til regnskap for Ofoten regionråd for 2014» Sak RS 03/15 Budsjett Ofoten regionråd 2016 Enstemmig vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd vedtar det fremlagte budsjett for Ofoten regionråd for 2016.» Elisabeth Storjord referent

7 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Tid/sted: Deltakere: Fraværende: Kopi til: Onsdag 17/ kl 12:00 Norconsult Narvik Narvik kommune - Marianne Dobak Kvensjø Leder Areal- og samfunnsutvikling Jernbaneverket Raymond Siiri Strategi og samfunn Statens Vegvesen Elin Holte Utnes Sr ingeniør Statens Vegvesen Jan Åge Karlsen seksjonssjef plan og forvaltning Kystverket Ole Osland, Avdelingsleder - havn og farvannsavdeling Futurum AS Edel Storelvmo - Direktør Narvikgården AS Lars Skjønnås Adm dir Ofoten Regionråd - Sigbjørn Astrup Narvik Havn KF - Ragnar Krogstad -Forretningsutvikler Ofotbanealliansen Åsunn Lyngedal - prosjektleder Norconsult - Erling Bortne Narvik VAR Trude Bertnes daglig leder Nordland Fylkeskommune Terje Stabæk ass næringssjef Nordland Fylkeskommune Ola Torstensen fylkesgeolog Nordland Fylkeskommune Stainar Randby Ofoten regionråd - Elisabeth Storjord, daglig leder sekretariat Kommentarer: Neste møte: Fase 3 Innspill og drøftinger infrastrukturelementer Med utgangspunkt i Bystyrevedtak (057/14), påfølgende arbeidsmøter og orientering har Narvik Havn KF igangsatt det arbeidet som de er bedt om å gjøre i forhold til planlegging av infrastruktur og overordnede tiltak i tilknytning til Nye Narvik Havn/Ny Barentshavn. Hensikten med dette møtet var å orientere om status samt få innspill og drøftinger på foreslåtte alternative løsninger for veg, jernbane og terminal/havneløsninger opp mot de prioriterte lokasjonene for mineral og containerhavn. Agenda 1. Referat fra forrige møte 2. Gjennomgang av status Innspill/drøftinger Vei Jernbane Terminaler Grunneiermøte 12. mai Ofotbanealliansen 3. Videre opplegg og strategi 4. Eventuelt Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 1. Referat fra forrige møte Krogstad/Narvik Havn gikk gjennom referat fra siste møte 23. april 2015 samt oppfølgingspunkter Relatert til volumer inn/ut knutepunkt Narvik n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 1 av 7

8 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: o Nåværende trafikkgrunnlag og forventet vekst er utredet både på svensk og norsk side, i tillegg er det mye positivt som skjer i og rundt Narvikregionen. o KVU for Lofoten var forventet klar i mai/juni 2015, men endelig rapport er ikke offentliggjort. Det er ulike presentasjoner og delmateriale tilgjengelig og dette viser at en meget stor andel av godset fra Lofoten går østover (80-95 %) og Narvik er sentralt knutepunkt for videre distribusjon. o Mineraltransport opp mot Northland sitt anlegg og dialoger med nye aktører o Transport av LNG til LKAB og annen industri o Containertrafikk øst-vest over Narvik o Andre muligheter som det arbeides med Relatert til konkurranse og transportbærere o Diskusjon rundt samlastere sine vurderinger av aktuelle lokasjoner på svensk side som kan imøtekomme krav til regularitet og arealer samt konsekvensene av dette, herunder økt bruk av veg som transportbærer opp mot blant annet miljø og sikkerhet (vinterstid) o Retningsbalanse kjøres det biler med eksempelvis fisk sørover, vil dette gi grunnlag for også mer transport med bil nordover veg konkurrerer bort jernbane. o Narvik Havn ser på hvordan en på norsk side eventuelt kan jobbe for å få tillatelse til å kjøre 25,25 vogntog slik at en har muligheter til å bli konkurransedyktig i forhold til Sverige. o Ut fra uttalte politiske transport/miljømål er ikke økt bruk av bil en ønsket retning. Oppsummert: En sammenstilling av utredninger og oppdateringer av transportgrunnlag/transportvolumer er ikke utført etter sist møte 23.april Ansvar/frist: Narvik Havn Begrunnelse fravalg flyplassen og arealbruken Narvikterminalen Oppsummert: En egen begrunnelse for fravalg av flyplassen samt arealbruken Narvikterminalen, utover det som er beskrevet i tidligere rapporter og møtenotater, er ikke utført Nautisk vurdering av Grunstadvika Oppsummert: Det er ikke blitt utarbeidet en nautisk vurdering av Grunstadvika, på samme måte som ved Grindjord og Håkvik/Skjomnes. Kystverket utarbeider denne, men må få grunnlaget fra Narvik Havn. Narvik Havn Narvik Havn og Kystverket Hensynssone jernbane sentrum Oppsummert: Narvik Havn KF, Narvikgården AS og Futurum AS har sendt uttalelse til kommunen vedr hensynssone/byggegrense jernbane Narvik Stasjon-Narvikterminalen. n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 2 av 7

9 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 2. Infrastrukturelementer opp mot kommunens planer Bortne/Norconsult gikk gjennom ulike infrastrukturalternativer som er spilt inn til Narvik kommune som grunnlag for KU og kommunens planer. Materialet ble utlevert på møte. Jernbane Beisfjord Håkvik Tre alternative løsninger som grunnlag for et videre arbeid og utredninger (alternativ 2,4 og 5). Alternativ 2 antatt beste tekniske løsningen. Alternativ 5 antatt beste samfunnsløsning. Denne løsningen ivaretar blant annet skole og eksisterende planer rundt truck stop på en best mulig måte. Alternativ 4 er en god teknisk løsning men, som alternativ 2, vil løsningen innebære trase/tunnelutslag som gir større konsekvenser for eksisterende skole og bygninger enn alternativ 5. Alle jernbaneløsninger vil for det meste gå i fjell og ha samme løsning når de kommer mot Håkvik. Dette innebærer løsninger med ankomstspor og malmtømming i fjellhall der det er transportbånd som transporterer malm til Grindjord (1,8 km). Vendespor malm er tegnet inn a 750 m. Spørsmål - innspill Siiri/Jernbaneverket er rømningsveier hensyntatt og vurderinger om disse eventuelt kan ses på sammen med veitraseer (EU krav). Utredningene bør vise hvilke profiler/dimensjoneringsgrunnlag som er lagt til grunn Byggegrense og hensynssoner jernbanetrase ble drøftet Havstigningshøyder for å se på ulike konsekvenser, blir dette tatt med/vurdert? Orientering om ulike kapasitetsøkninger som følge av dobbeltspor på svensk side og (86 km dobbeltspor vil øke kapasiteten på Ofotbanen til 35 tog/døgn/per retning) og utbygging av parsell på norsk siden vil kunne øke kapasiteten ytterligere (60 tog/døgn/per retning). Er tunnel i fjell gjennom Narvik sentrum vurdert som et alternativ til påkobling i Kleiva? Veg Håkvik Beisfjord Fire alternative vegløsninger er utarbeidet som grunnlag for et videre arbeid. Alternativ 2 antatt beste løsning. Vegen har god linjeføring og akseptable stigningsforhold. Forholdsvis kort vegtrasé og tunnellengde med 6595 m veg hvorav 3000 m i tunnel. Alternativ 1 - Alternativet medfører store terrenginngrep i form av høye skjæringer og fyllinger. Gir store fyllinger langs Håkvikelva. Deler av strekningen blir liggende opp mot maksimal tillatt stigning. Alternativet krysser høyspenttrasé over en strekning på 300 m. Lengst vegtrasé og tunneltrasé med 6745 m veg hvorav 3150 m i tunnel. n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 3 av 7

10 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: Alternativ 3 - Alternativet har dårlig terrengtilpasning, med høye skjæringer og fyllinger. Lang vegtrasé og lengst tunnel med 6645 m veg hvorav 3160 m i tunnel. Alternativ 4 - vegen har god linjeføring og akseptable stigningsforhold. Alternativet har kortest vegtrasé og kort tunnellengde, men gir negative konsekvenser for bebyggelsen på Millerjordneset. Veg 6545 m hvorav 2900 m i tunnel. Spørsmål/innspill: Statens vegvesen - mye skjer i og rundt Narvikregionen. Det arbeides ikke for øyeblikket med E6 sør for byen, men Statens Vegvesen tar kontakt med Narvik kommune etter ferien for å se på E6 sør for Narvik som en mulig tilknytning av veg opp mot lokasjon Håkvik. Linjevalg opp mot terminal Håkvik vil kunne være behov for å endre på sikt, hvis E6 kobles på videre sørover. Dette er ikke noe som skal hensyntas nå. Er det mulig å få vist veg helt frem til terminal Håkvik på oversiktskartet? Terminaler og tilknytninger Tilknytningsløsninger for terminaler samt løsningsalternativer for terminaler gjennomgått i møte Jernbaneløsning og adkomstløsning veg Grunstadvika Jernbaneløsning Håkvik med fullkanalisert vegkryss og transportbånd malm til Grindjord Adkomstløsning veg Grindjord både sør og nord Ulike terminalalternativer Grindjord der skip av type Valemax er brukt som dimensjonerende. I tillegg til et hovedalternativ er det laget alternativ plassering av 2 kaier samt vist alternativ med 3 kaier. Spørsmål/innspill: Grunneiermøte Er det mulig å få utarbeidet layout på terminal Håkvik? Krogstad/Narvik Havn har hatt møte med grunneiere i Håkvik for å orientere om arbeidet med Nye Narvik Havn. Bra og positivt møte. Enkelte av grunneierne ber om at områder i sentrum, og spesielt flyplassen, utredes nærmere som alternativ til Håkvik. Dette ut fra at løsning i sentrum vil bevare Håkvik og være en antatt langt rimeligere løsning. Ofotbanealliansen Åsunn Lyngedal orienterte om arbeidet som gjøres i Ofotbanealliansen samt ulike problemstillinger og pågående drøftinger rundt arbeidet med økt kapasitet. Finansiering av banen, herunder offentlig privat samarbeid og andel brukerfinansiering, er et sentralt tema, og dette er knyttet opp mot ulike interessenter og samfunnsøkonomiske betraktninger. n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 4 av 7

11 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: Videre opplegg og strategi Avvikling av flyplassen Avvikling av flyplassen, eventuelle nye interessenter ble drøftet i møtet I møte ble det orientert om interessenter som kan ha aktualisert Flyplassen opp mot det å være et nærings og industriområde. Mulig kaibehov ble diskutert opp mot mulig bruk, samt eventuelle behov for infrastruktur i tilknytning til dette. Kystverket orienterte om ulike eksempler på industriområder der det er brukt ulike flytende konstruksjoner samt bruk av begreper slik som stamnetthavn og arbeidet med nye havne og farvannsloven. Oppsummert: Rådmannen ivaretar arbeidet knyttet til avvikling av flyplassen og dette er ikke en del av de lokasjonene som er aktuelle opp mot Nye Narvik Havn. Området er foreslått som et industri og næringsområde i arbeidet med kommunens arealdel og Narvik kommune har nødvendige dialoger for å avklare forhold rundt avvikling og fremtidig bruk av flyplassen. Fokus Nye Narvik Havn er på å utvikle godsterminal/mineralhavn på en slik måte at disse kan fungere som effektive logistikknutepunkt. Her er Infrastrukturelementer som jernbane, veg og havn sentralt. Flyplassen vil ikke kunne bli et slikt logistikknutepunkt. Utfyllende kommentarer næringsarealer/flyplassen Andre momenter Flyplassen (sammen med 21 andre lokasjoner) er i prosessen Nye Narvik Havn foreslått som mulig lokasjon for ny container og/eller mineralhavn som følge av at Avinor vil frigjøre området. Ut fra rangeringer gjort i Dialogkonferanse (D2) og Bystyret etterfølgende vedtak, er ikke Flyplassen med over de lokasjonene som anses best egnet opp mot fremtidig malm/containerhavn Nye Narvik havn - ut fra de gitte kriteriene som lokasjonene er vurdert etter. Flyplassen er derimot listet opp, sammen med en rekke andre næringsarealer, og behandlet i Styringsgruppen (8.april 2014 punkt 4 - Liste over andre næringsarealer som krever avklaringer uavhengig av prosjektet Nye Narvik Havn), der tiltakshaver på de aktuelle arealene adresseres for videre arbeid Fokus på å finne de gode løsningene innenfor de rammene og vedtak som er gitt/gjort samt god kommunikasjon slik at berørte aktører blir informert fortløpende Narvik Havn og Ofotbanealliansen orienterte om ønsker og uttalelser fra Finland og Sverige i forhold til infrastruktur og bruk av Ofotbanen/Narvik som utskipningshavn for ressurser (mineraler) i Nordområdene. En eventuelt KVU bestilling vil kunne gi nyttige føringer i forhold til influensområdet når det skal oppdateres trafikkgrunnlag/volumberegninger. Et influensområde, som innbefatter bruk av knutepunkt Nye Narvik Havn opp mot Finland og Sverige vil, vil være nyttig i oppdatering av prognoser/scenarioer. I følge Narvik Havn/Ofotbanealliansen er behovet for dobbeltspor og økt kapasitet godt forankret politisk. Når eventuelt vedtak om n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 5 av 7

12 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: ytterligere kapasitetsøkningen Ofotbanen kommer, er blant annet koblet opp mot ulike finansieringsløsninger og organisering av dette, herunder fordeling av kostnader opp mot ulike brukergrupper og ulike konsekvenser. I følge Narvik Havn/Ofotbanealliansen vil Ofotbanen kunne være et for stort prosjekt for eksempelvis OPS finansiering. Virkninger fra spesielt norske brukerinteresser, som er mer fragmentert enn på svensk/finsk side, vil kunne være vanskelig å få organisert/finansiert inn i eksempelvis OSP modeller. Ofotbanealliansen mener offentlig eierskap er beste modell for norske interessenter. Videre opplegg 3. Oppsummert Oversiktskart presentert på møte vedlegges møtenotatet Øvrige dokumenter legges ut på Drobox (lagt ut her https://www.dropbox.com/s/5h6pvlc7i1oqf34/ %20PortfolioFaggruppem%C3%B8te%202_%20Fase%203%20-% 20Drop%20box.pdf?dl=0 Narvik Havn ønsker innspill fra fagetatene på utlevert materiale, frist 29.juni kl 12:00. Innspill sende til Narvik Havn KF/Norconsult legger ut foreløpige rapporter på dropbox når disse er klare og orienterer fagetatene. Narvik Havn skal levere rapporter til Narvik kommune 5.august Det er satt meget korte tidsfrister for å nå oppsatt fremdrift. Narvik Havn kommer tilbake med møtedato faggruppemøte nummer 3, fase 3. Narvik Havn vil vurdere om det er behov/praktisk gjennomførbart med et møte før den 5. august. Møtenotat fra sist møte gjennomgått med oppfølgingspunkter. Innspill/spørsmål fra faggruppemøte tas med i det videre arbeidet. Materiale utlevert i møte er tilgjengeliggjort på Dropbox Ytterligere innspill/spørsmål fra fagetatene bes sendes Narvik Havn senest 29. juni Det utarbeides tre rapporter overordnet infrastruktur frem til prioriterte lokasjoner (veg, jernbane, terminal) samt en oversiktsrapport. Utkast legges ut på Dropbox når de er klare for eventuelle kommentarer og innspill. Narvik Havn vil komme tilbake med forslag på dato for neste faggruppemøte. Narvik Havn skal levere sine innspill til Narvik kommune den 5.august. Vedlegg: Oversiktskart veg og jernbane med de ulike alternativene Oversiktskart jernbane Beisfjord med foreslåtte alternativer. n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 6 av 7

13 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Narvik, Erling Bortne n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 7 av 7

14 Minnesanteckningar Birgitta Isaksson Minnesanteckningar från möte Ofoten Regionråd Kiruna kommun, Kiruna Deltagare: Tore Nysæter, ordfører i Narvik og leder av Ofoten regionråd Anne-Rita Nicklasson,ordfører i Ballangen Svein Erik Kristiansen,ordfører i Evenes Bjørnar Pettersen,ordfører i Tjeldsund Wenche Folberg, rådmann i Narvik Lars Norman Anderssen,kommunalsjef i Narvik Bjørn Alling,rådmann i Tjeldsund Sigbjørn Astrup,prosjektkoordinator Ofoten regionråd Elisabeth Storjord,daglig lederofoten regionråd Åsunn Lyngedal, prosjektleder Ofotbanealliansen Kristina Zakrisson, kommunalråd Kiruna kommun Stefan Sydberg, andre vice kommunstyrelseordförande Kiruna kommun Niklas Sirén, vice kommunstyrelseordförande Kiruna kommun Peter Niemi, kommunchef Kiruna kommun Mary Rosenfors, planering - översiktsplanering Kiruna kommun Jon Moln-Teike, brandingenjör Kiruna kommun Birgitta Isaksson, näringslivs-/ landsbygdsfrågor Kiruna kommun 1. Malmbanan och Ofotenbanealliansen, Åsunn Lyngedal Åsunn Lyngedal, Ofotenbanealliansen: Ofotenbanan är Norges mest trafikerade godssträckning. 60 % av godstrafiken till nordnorge går på Ofotenbanan. Att bygga dubbelspår mellan Kiruna o Narvik är det mest lönsamma man kan göra enligt svenska Trafikverket. Rapport Banekorridoren för framtiden. Ofotenbanan skapar 2100 jobb i Narviksregionen, siffror som kanske inte redovisas så ofta då man har full sysselsättning i Norge. I framtiden räknar man med två tåg i veckan med LNG (naturgas) om det blir en succé med försöken på LKAB med LNG. Malmbanan kommer att bli en flaskhals även om man bygger ut mötesplatser. Sju nya mötesplatser är på gång på norsk sida men de kommer användas av LKAB som ökar sin produktion. Postadress: Kiruna kommun, Kiruna Organisationsnr: Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: Telefon: E-post:

15 2 Samferdselminister i Norge vill ha dubbelspår så snabbt som möjligt men det handlar om att hitta finansiering till detta. Mary Rosenfors, Kiruna kommun, dubbelspår Malmbanan - arbetsplan på svensk sida Mary presenterar åtgärdsvalsstudier trafikverkets planering. Upp till 66 tåg i var riktning säger prognosen om framtiden. I den nya planen är 8,6 mil järnväg utlagd på kartan plus korridorer för resterande sträcka. Vi vill inte ha korridorer som lägger en död hand över området, säger Mary. I Sverige söker Trafikverket ofta förfinansiering vilket innebär att kommuner eller andra går in och finansierar för att sedan få tillbaka investerade medel från Trafikverket. Kristina Zakrisson säger att vi är överens om dubbelspårets betydelse. Peter Niemi informerar om att Kiruna godsbangård ägs av företaget LTH numera. Bangården är Norrlands största idag och har en ljus framtid. Sjömatnäringen har potential att femdubblas innan 2040 i Norge säger Tore Nysäter. När maten ska ut är järnväg viktigt; både billigare och miljömässigt bättre. Synen på när en investering lönar sig är annorlunda i Norge än i Sverige. Joint Barents transportplan, Finland är med i sekretariatet i år. Sverige är med nästa år. Kommunikationer: Ny väg från Sortland till Evenes planeras. Tre städer inom en timmes körning. Fem miljarder investeras i dessa projekt nu. Färjefri väg är viktig för transporter. Punktlighet en annan viktig punkt. Är punktligheten inte OK används lastbilar istället för tåg till exempel. Vi måste arbeta mot SJ för att påverka frågan om punktlighet. Kristina undrar - kan vi göra något gemensamt angående denna fråga. Det är ett stort tryck för att påverka sträckan Boden Bastuträsk som idag är en flaskhals. Kolla med Arnold Vonkavaara vad som händer. Norrbottniabanan är inget där vi från Kiruna varit aktiva. Tore Nysäter för stadsomvandlingen borde det bästa vara att få allt byggmaterial via tåg. Åse får fortsätta bevaka frågan. Även ur EU perspektiv är det positivt att vi kan visa att vi samverkar. Vi är en TEN-T korridor. BESLUT: Vi skickar skrivelse från i Kiruna kommun och Ofotenrådet till SJ för att påverka frågan. Vi funderar vidare på hur vi ska skriva. 2. Tullfrågor Tore Nysäter berättar att de fått svar från tullen på brevet från i vintras. Vi får fortsätta trycka på i denna fråga både från Kiruna och från Ofotenrådet. Om näringen kunde argumentera för vilka positiva effekter ändrade tider skulle föra med sig och berätta vilken potential som finns kan det vara av värde. Vi går på frågan en gång till. Norge samlar material från näringarna enligt ovan. Miljövinster bör också finnas då man idag kör via Kilpisjärvi med lastbil för att Björnefjell är stängt.

16 3 Niklas Sirén säger att det även är en säkerhetsfråga då lastbilarna inte kan köra på natten utan istället måste köra mitt på dagen när all annan trafik finns på vägarna också. 3. Samverkan brand och räddningstjänst Inledning Peter utifrån möte i oktober Jon Moln Teike visar presentation, räddningstjänsten i Kiruna kommun. Det finns värn ibland annat Abisko, dessa bygger på frivillighet så kompetensen varierar i värnen. Fjällräddningen är inte kommunal men vår räddningstjänst åker ut på uppdrag ändå. Räddningstjänsten har ett mycket bra samarbete med LKABs industribrandkår. Jon visar bild av det som finns i regionen, räddningschef och inre befäl styr alla insatser. Nio kommuner samverkar i Norrbottens län, gemensam ledningscentral. Räddningstjänsten är inte underställd polisen utan räddningschefen är suverän att samordna resurser, fördela resursbehovet i regionen. Funktionen är placerad vid SOS alarm i Luleå. SOS alarm ägs av kommunerna och landstingen, bedrivs som eget bolag. Fjällräddningstjänst gäller egentligen när man är fyrahundrameter från vanlig väg. Polisen har ansvaret. Polisen har en räddningsledare då det handlar om fjällräddningsuppdrag. Brandtjänst har sin insatsledare, polis sin och hälsa sin. Finns förslag på förbättringar i samverkan mellan länderna? Vi pratar ofta med varandra, samverkar mycket bra, enligt Jon. Ett förslag på utbyte som kunde genomföras är att svenska brandmän gör tid i Norge och vice versa. Inom fjällräddningsinsatserna kanske det finns mer att göra; ett möte och ett samarbetsforum med polis och fjällräddning i Norge. Tillsammans med fjällräddare, polis och räddningstjänst. Kanske samöva? Frivilligorganisationer kan också vara med, de deltar/har deltagit i olika insatser över gränsen. Sverige ligger efter när det gäller frivilligorganisationer. Idag är de en jätteresurs i många länder, där har Norge kommit mycket längre än Sverige. Frivilligorganisationer har både människor o andra resurser idag. Tore brand- o räddning fungerar väldigt bra idag. (Narvik är faktiskt vår närmaste heltidskår) Fjällräddningarna behöver samordnas, tränas tillsammans. Vad gäller för försäkring när man går in i annat land om man skulle skada sig? Får polis rekvirera ambulanshelikopter i Sverige? Beslutas: Vi samlar polis, räddningstjänst, fjällräddning och de frivilliga organisationerna till ett samverkansmöte. Även att införa utbytestjänster. Jon sammankallar till ett möte angående detta. Viktigt att marknadsföra vilket gott samarbete som redan finns inom räddningstjänsten. Samtidigt finns möjlighet till utveckling vad gäller fjällräddningsdelarna.

17 4 Birgitta och Elisabeth samlar in kontaktuppgifter till Jon. 4. Kulturfrågor, kulturutbyte Lennart Lantto visar två bilder. Den med Oskar den andres monogram på Kiirunavaaras topp 27x42 meter. Två gånger var det dimma då Oscar var hit han såg aldrig monogrammet men Borg Mesch fotograferade monogrammet och skickade bild till Oscar den 2:e. Kvinnorna klippte sen sönder verket och sålde det som kungligt linne och fick in mycket med pengar. Kulturutbyte till vintern 2016 Borg Mesch-utställning från vinterfestivalen kan gärna komma på besök i Narvik till vintern om det finns intresse. Likaså utbyte med musik, där vi imorgon besöker Tusen Toner, 16 repetitionslokaler, 30 band. Finns intresse så kommer gärna något av banden till de norska kommunerna. Till nationaldagen 6 juni paraderande musikkår från Norge..? Med socialförvaltningen+ Lennart Lantto ska göras studiebesök i Narvik, äldreboende med aktivitetscenter. Välkommen till Tjeldsund också. I Tjeldsund tar man ut gamlingarna från boendet för att de ska komma ut från sina vanliga lokaler och aktivera sig. Sista verket i kulturlandskapet invigs idag i nordnorge av drottningen. Skulpturpark initiativtagarna söker finansiering till denna enligt Lennart. Narvik Rådhus - konst flyttas ut från Narvik Rådhus för att rådhuset ska restaureras, kanske kunde denna utställning även komma till Kiruna? Niklas Sirén länskonstmuseum kommer finnas i det nya stadshuset. Lennart berättar att det finns intresse i både Finland och Norge för det nya konstmuséet. Skicka kontaktuppgifter till Lennart Lantto från kommunerna, gärna inom kulturen och ungdomsfrågor. BCC Interregansökan inlämnad till Kiruna kommun, bygger på idrotts- och kulrutaktiviteter över gränserna. Presentation av Markomeannu, samisk musikfestival, som funnits i 16 år, Svein Erik Kristiansen. Kunskapen om att anordna festivaler, den finns verkligen i vårt område. Dett är även ett sätt att finna mötesplatser för unga begåvningar. Sortland Harstad/Narvik väg Presentation av hur de nya lösningsförslagen ser ut, mycket tunnlar. Offentlig/privat finansiering, snabbare produktion av vägar. Sju kommuner och två fylken är inblandade. 5. Sjukhusfrågor Vart skickas patienter från Kiruna? Sunderbyn i första hand. Tromsö är det närmaste universitetssjukhuset. Landstinget kan dessa frågor. Tema till nästa möte: Landstinget.

18 5 BESLUT: Vi kan inte svara på dessa frågor som landstinget äger utan tar med dem till dagordningen till nästa möte. 6. Tilpassning av yrkesrettet utdanning på Nordkalotten Interreg-projekt godkänt med 1,5 miljoner i finansiering. Certifiering av nordisk påbyggnad för att kunna bli certifierad inom elinstallationer i alla nordiska länder. Sture Troli är kontaktperson i Övertorneå på Utbildning Nord. Vid tangenterna Birgitta

19 Ofoten regionråd v/ Narvik kommune 8512 Narvik Saksbehandler: Elisabeth Storjord Narvik Nordland fylkeskommune Samferdsel Innspill til planprogrammet Transportplan Nordland (RTP) Det vises til henvendelse fra Nordland fylkeskommune vedr planprogrammet Transportplan Nordland. Her kommer innspill til innhold i planprogrammet fra Ofoten regionråd på vegne av kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Vi viser til presentasjon av transportplan Nordland lagt fram på Stokmarknes den 1. juni. I presentasjonen av prosessen (bilde 14 i presentasjonen) er det satt opp at en skal lage temagrupper og også noen blå grupper «ved behov». Ofoten regionråd spiller her inn at Ofoten ønsker å være representert i disse gruppene. For jernbane er det naturlig at Åsunn Lyngedal i Ofotbanealliansen deltar, for havn vil Rune Arnøy eller Ragnar Krogstad fra Narvik Havn være naturlige representanter. Ofoten regionråd ber også her om at Jernbaneforum Nord blir involvert i arbeidet med planen. Når fylket har et forum på bane bør de også brukes i slike prosesser. Narvik er et viktig logistikknutepunkt med E6, E10, havn, tog og lufttransport, og det gir et unikt grunnlag for næringsvirksomhet i Nord-Norge. Ofotregionen har desidert høyest transportaktivitet i hele Nordland, og det kompliserer bildet at vi er et like viktig godsknutepunkt for Troms som for Nordland. I bilde 21 er overskriften «Grensen mot nord, øst, sør» satt inn. Her ønsker vi følgende belyst mot nord: Elevskyss i tråd med at reglene for skolevalg i videregående skole endres. Ofoten regionråd ber om fokus på sømløshet mellom Troms og Nordland vedr kollektivtransport, buss og båt, herunder Troms- og Nordlandskort. Mot øst er utviklingen av Ofotbanen både for gods og passasjerer viktig, samt åpningstidene på Bjørnfjell Tollstasjon som i dag står som et hinder for døgnkontinuerlig transport av gods. Derfor bør også dette drøftes i Transportplan for Nordland.

20 I bilde 23 er det satt opp stikkord til planprosessen. Der bør godsstrategi stå med fokus på mest mulig miljøvennlige godstransporter, jernbane og sjø framfor vei. Det inngår i de nasjonale målene, men bør nevnes spesifikt i planprogrammet. I bilde 25 må Ofotbanen inn på linje med Nordlandsbanen. I tillegg burde et nytt punkt inn om å identifisere godsknutepunktene i fylket med angivelse av mengde gods som passerer knutepunktet og type transportbærere (bil, båt, tog). Planen bør ha som mål å lete etter hva som kan styrke knutepunktene og potensialet de har for mer miljøvennlig transport. Hva kan tas over på sjø og bane og hva må da tilrettelegges? Som eksempel på et slikt prosjekt vil det for Narvik bety mye å kunne kjøre containere fra toget videre med 25,25 modulvogntog. Dette vil styrke bruk av tog i konkurransen mot modulvogntog som tar godset hele veien fra Oslo til Nord-Norge via Sverige. I Sverige har de nå en prosess som heter Sverigeforhandlingen der staten knytter infrastrukturutbygging til for eksempel at det skal tilrettelegges for tomter for boligbygging der de bygger pendeltog. Så reiser de rundt til fylker og kommuner med mål om å få til spleiselag og god tilrettelegging. Ofoten regionråd mener at det kan være interessant at planen ser på viktige tilrettelegginger som kan gjøres fra fylkeskommune og kommune for bedre å tilrettelegge for miljøvennlig/bolystfremmende utvikling av godsknutepunkter og bo og arbeidsregioner. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

21 Ofoten regionråd v/ Narvik kommune 8512 Narvik Saksbehandler: Elisabeth Storjord Narvik Nordland fylkeskommune Anbud regionale flyruter i Nord-Norge høringsuttalelse. Ofoten regionråd viser til høringsskriv fra Samferdselsdepartementet datert der det inviteres til høring om anbudet. Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Ofoten regionråd samarbeider tett med kommunene i Sør-Troms samt næringslivet i de to regionene, og velger her å levere uttalelse likelydende med det som leveres fra flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn: «Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er et næringspolitisk sammensatt utvalg med representanter fra kommunene og næringsforeningene på begge sider av fylkesgrensen, og som naturlig bruker Evenes som sin primære flyplass. Flyplassutvalget har som formål, i samarbeid med Avinor å bidra til at vi har gode flytilbud ved Harstad Narvik lufthavn, Evenes. Passasjertallene ved lufthavnen hatt en svært god trafikkutvikling gjennom mange år. Fra reisende i 2007 til reisende i Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er strategisk plassert midt i den mest folkerike regionen i Nord- Norge. Harstad Narvik Lufthavn Evenes ligger på grensen mellom Nordland og Troms fylker og merker særlig godt problemstillinger knyttet til fylkesgrensen med ofte avvikende politiske prioriteringer fra Nordland og Troms Fylkeskommuner. Vi har registrert at rutebehov over fylkesgrensene ikke vektlegges i tilstrekkelig grad og vi oppfordrer derfor begge fylkeskommunene bidra til bedre samhandling og koordinering når det gjelder innspill til nye regionale flyruter. Evenes ble FOT-flyplass fra med ruter til / fra Tromsø. Dette har forbedret forbindelsen nordover. Det regionale rutetilbudet er likevel ikke tilfredsstillende og er fremdeles utfordrende både hva gjelder ruteopplegg og kostnader. Dette gir de lokale næringsaktørene en konkurranseulempe. Det er en betydelig samhandling over regions- og fylkesgrensen. Næringslivet i Hålogaland samarbeider i økende grad i denne befolkningstette regionen. Dette gjelder innen bygg- og

22 anleggsbransjen, transport, leverandører til olje og gassindustrien, finansbedrifter, sluttbrukersalg av elektrisk strøm. Også flere offentlige virksomheter ser Hålogaland som en naturlig enhet og har organisert sin virksomhet med utgangspunkt i denne regionen. Dette betyr økt reiseaktivitet og flere momenter taler for ytterligere vekst i årene som kommer: Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik er fra årsskiftet 2015/2016 fusjonert med Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Dette vil gi økt trafikk mellom Narvik og Tromsø og Harstad og Tromsø. Narvik lufthavn, Framnes legges ned i 2017 forventes at dette gir om lag flere reisende over Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. I slutten av juni i år ble det klart at Statoil slår sammen sine driftsområder i nord- og midt- Norge. Dette betyr at Drift Midt i Stjørdal slås sammen med Drift Nord i Harstad og skal ledes derfra. Dette medfører en økt trafikk mellom disse to driftsområdene, og det er viktig å påpeke at flyrutene mellom Harstad/ Narvik lufthavn Evenes og Trondheim lufthavn Værnes må styrkes. Vi håper at Widerøe kan gå i dialog med blant andre Statoil for å se på hva dette kan medføre av økt reiseaktivitet mellom disse to stedene. I tillegg må det også påpekes at firmaet Hent som bygger det nye Statoil-bygget i Harstad er stasjonert i Trondheim og pendler mellom disse to byene. Sykehusene i Harstad og Narvik er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og det forventes ytterligere funksjonsfordelinger mellom sykehusene i årene som kommer. Opplevelsestilbudet i denne regionen er meget godt med nærhet til Vesterålen, Lofoten, Riksgrensen, Målselv Fjellandsby, Senja, hvalsafari, spekkhuggersafari mv og det samarbeides godt om destinasjonsutvikling og markedsføring av hele regionen. Gode samferdselsløsninger med fly- og vegtransport er avgjørende for å øke både tilgjengeligheten til regionen og styrke konkurransekraften til næringen. Flere store vegprosjekter som vil ha betydning for driftsgrunnlaget for Evenes skal realiseres de neste årene. Dette gjelder Hålogalandsbrua som åpner i 2017, Hålogalandsveien (Evenes- Sortland) som vil redusere reisetiden mellom Vesterålen/Lofoten til Evenes betydelig Harstadpakken som nå er igangsatt. Det dårlige regionale rutetilbudet, særlig mot Bodø og sør til Helgeland og Trondheim er en betydelig hemsko for videre nærings- og samfunnsutvikling i vår region, et godt flytilbud er vesentlig for å få til positiv utvikling. Behovet for et bedre rutetilbud mellom Evenes Tromsø Finnmark samt Bodø- Helgeland, Trondheim er uten tvil økende. At vi den siste perioden har hatt FOT- rute mellom Evenes og Tromsø har vært til noe hjelp, men det må bli bedre og behovet sørover, til Bodø og videre mot Helgeland er stort og økende. I første omgang, er det viktig å få etablert nye ruter mellom Evenes og Bodø. Det er behov for gode flyforbindelser mellom Evenes og Tromsø samt Evenes og Bodø. Det gjelder morgen, formiddag og ettermiddag samt kveld. Det må være minimum fire daglige avganger mellom Evenes Bodø samt Evenes Tromsø. Evenes Bodø Bodø Evenes Det er i dag spesielt dårlig forbindelse mellom Evenes og Bodø. På hverdager er det nå kun en avgang hver vei, lørdag og søndager er det ingen ruter. Det må settes opp flere ruter daglig. Disse må gå morgen, formiddag, ettermiddag og kveld. På samme tid må det settes opp flyavganger fra Bodø til Evenes.

23 Narvik lufthavn, Framneslia legges ned i 2017 og vil gi Evenes et økt passasjergrunnlag på mellom og reisende. Som et minimum må dagens flyruter mellom Narvik Bodø/Bodø Narvik overføres til Evenes i tillegg til den daglige avgangen som i dag er mellom Evenes og Bodø. Evenes Tromsø Tromsø - Evenes Det bør gå fly mellom fra Evenes til Tromsø i tidsrommet rundt kl , kl , i tidsrommet kl samt en kveldsavgang. På samme måte må det settes opp flyavganger fra Tromsø til Evenes i samme tidsrom. For alle de regionale ruteflygningene må det må det stilles krav om at disse betjenes med tilstrekkelig setekapasitet og kvalitet på materiellet. Det må også stilles krav om trykkabin. Tidligere erfaringer med mindre flytype mellom Narvik og Bodø viser at antall passasjerer synker betydelig dersom de reisendes forventninger til komfort og kvalitet ikke blir innfridd.» Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

24 Dato: Saksbehandler: Elisabeth Storjord/ Sigbjørn Astrup Sak AU 33/15 Byregionprogrammet fase 2 Om saken: Narvik kommune v Ofoten regionråd har fått tilsagn om NOK 2,68 mill til Byregionprosjektet fase 2 (ByR) i en treårsperiode, NOK for Se vedlagt tilsagnsbrev. Nordland fylkeskommune har bevilget NOK og Eikabankene har meddelt at de også går inn med penger i prosjektet. Disse til tilsagnene er fundert i prosjektet Framtidsdugnad Ofoten og Sør-Troms som nå er definert inn i ByR i begge regionene. Connect Nord-Norge har kommet med tilsagn inn de to kapitalprosjektene i programmet. I denne saken drøftes prosessen videre i ByR. Prosjektene: - Overbygning mellom Ofoten og Sør-Troms- Forsightmetodikk 1. Strategisk næringsplan Ofoten 2. Forprosjekt marin kartlegging 3. Stedsutvikling 4. Tidligfasekapital 5. Nye arbeidsplasser i Narvik og Ofoten Se vedlagt søknad for ytterligere informasjon om hvert prosjekt. Det er to konkrete berøringspåler med Sør-Troms: Strategisk næringsplan og stedsutvikling. To planer som er koordinert men ikke integrert. - Arbeidsutvalget drøfter litt omkring hvert prosjekt. Prosjektorganisering i søknaden: Oppdragsgiver: Kommunene i Ofoten Prosjekteier: Narvik kommune Deltagende kommune: Narvik, Tjeldsund, Ballangen, Evenes og Tysfjord Styringsgruppe (SG): Regionrådet i Ofoten Prosjektansvarlig: Daglig leder Ofoten regionråd Prosjektleder (PL): Sigbjørn Astrup, Ofoten regionråd Prosjektgruppe: PA, PL samt PL fra hver kommune Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

25 Forslag til milepælsplan høsten 2015: - 1. september- Svar KMD på gjennomføring og med revidert budsjett/plan september- Nasjonal oppstartssamling/seminar i Oslo/Drammen - 6. november- Kick off hele regionrådet med samme fasilitatorer som Sør- Troms har benyttet. Orientering av Sør-Troms om Imella-modellen for evt å lage en krigshistorisk rute. Involvere Friluftsrådet? Orientering om kapitalprosjektene med Håvard Lillebo. - Nov/des- ledelsen i Ofoten og Sør-Troms regionråd samt sekretariatene møtes for å planlegge det videre samarbeidet. - Nov/des- Næringssjef i Harstad kommune og adm i STRR møter adm. i Ofoten regionråd (og evt Futurum) vedr. utvikling av næringsplan - Des ferdigstillelse av søknad Marin kartlegging- Se PPT - Jan Møte med næringsforeningene i Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen (Næringsarena Hålogaland) senest januar Ansvar: næringssjefene i kommunene. Mål om å legge en arbeids- og tidsplan. - Våren Vi bør legge opp til et felles politisk møte vår og høst 2016, etter valget vil det være viktig å forankre samarbeidet på nytt. Andre spørsmål: - Hver kommunene oppfordres her til å få på plass en kommunal prosjektleder i nær framtid. - Ønskes det andre inn i prosjektgruppa, f eks fra næringslivet? - Det drøftes her opprettelse av ressursgrupper fundert i næringsliv og kulturliv. - Futurums evt rolle i prosjektet. - Fortløpende informasjonsutveksling på Google Docs for alle involverte. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

26 RF Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 ( ) Prosjektnavn Byregionprogrammets fase 2: Vekstkraft Ofoten Kort beskrivelse Narvik kommune søker med dette om deltakelse i Byregionprogrammets fase 2 på vegne av Ofoten regionråds fem kommuner, under prosjektnavnet "Vekstkraft Ofoten". I fase 1 av programmet ble det utarbeidet en samfunnsanalyse som pekte på fortrinn og hemmende faktorer for samspillet i regionen, samt muligheter og anbefalinger for å imøtegå dette. Analysen ble gjennomført i tett samarbeid med Sør-Troms. Denne søknaden bygger på resultatene av samfunnsanalysen og ønsket om å fremme vekst i regionen. Prosjektbeskrivelse 1: BAKGRUNN Ofoten regionråd søker på vegne av Narvik kommune deltakelse i Byregionprogrammets fase 2. Deltakere i prosjektet vil være kommunene Narvik, Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord. De samme kommunene deltok i fase 1 av programmet. I fase 1 hadde Futurum på oppdrag fra Narvik kommune prosjektlederansvaret. I fase to vil Ofoten regionråd ha dette ansvaret. Vi fikk i fase 1 utarbeidet en samfunnsanalyse fra Analyse og Strategi. En del av oppdraget var å se på samspillet mellom Narvik og Harstadregionen, og dette har en sentral plass i det nå omsøkte fase 2 av programmet. Målene i Narvikregionens prosjekt er fundert i Byregionprogrammets hovedformål: Å komme fram til og sette i gang tiltak innenfor et tema med utgangspunkt i det økonomiske samspillet mellom byen og omlandet for å fremme økonomisk vekst i regionen. SAMFUNNSANALYSEN FASE 1 Samfunnsanalysen ble presentert for Ofoten Regionråd den 6. mars Analysen trekker frem 6 hovedutfordringer for Narvik og Ofoten. 1. Demografi og tap av arbeidsplasser 2. Kommuneøkonomi- og kapasitet 3. Regional integrering 4. Samspill og samarbeid 5. Holdning til endringer 6. Boligmarkedet 2: MÅL 2.1 Prosjektmål fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet har regionrådet gått inn for følgende temaer: Styrke regionale arenaer og overordnede - 1 -

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - Lokaliseringsalternativer

Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - Lokaliseringsalternativer Narvik Havn Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - Lokaliseringsalternativer Oktober 2013 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5125439 Dokument nr.: 1 Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - oktober 2013

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

Tema: Logistikknutepunkt. Heidi C. Dreyer om logistikknutepunkt. Paul Foldal om logistikknutepunkt. Jørgen Rødseth om logistikknutepunkt

Tema: Logistikknutepunkt. Heidi C. Dreyer om logistikknutepunkt. Paul Foldal om logistikknutepunkt. Jørgen Rødseth om logistikknutepunkt 2 11 Tema: Logistikknutepunkt Paul Foldal om logistikknutepunkt Heidi C. Dreyer om logistikknutepunkt Jørgen Rødseth om logistikknutepunkt OKTAN Trondheim Fornøyd? I Trondheim by eier vi over 50 eiendommer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Høringsprosessen og dokumentene...5 1.3 Evenes som kampflybase...7 1.3.1 Bakgrunn og historie...8 1.3.2 NATOs vurdering av

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 06. mars 2013, klokken 10.20 14.00 Sted: Vågan Rådhus, Formannskapssalen Saksliste 013/2013 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer