INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik"

Transkript

1 12. august 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Referater: Referat AU Referat RU Referat Representantskapet Referat Fagmøte Narvik Havn Referat Kiruna- Ofoten regionråd Innspill Transportplan Nordland Uttalelse anbud regionale flyruter Drøftingssaker: - Sak AU 33/15 Byregionprogrammet fase 2 - Sak AU 34/15 Ekstraordinært representantskap - Sak AU 35/15 Besøk fra Kiruna kommune 28. september - Sak AU 36/15 Høring transportplan Nordland (frist ) - Sak AU 37/15 Høring regional plan for vannforvaltning (frist ) - Sak AU 38/15 Høring plan for by og regionsenterpolitikk (frist ) - Sak AU 39/15 Endring av møter: 23. september middagen- sekr til Oslo? AU samtidig som East-West Arena - Eventuelt - Pressekonferanse kl 13:30 - Fotografering med ordførerkjeder! Tore Nysæter Leder

2 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22.mai 2015 kl. 13:15 Myklebostad kulturhus, Tjeldsund 9. juni 15 Møtt: Leder Tore Nysæter, Guttorm Aasebøstøl, Bjørnar Pettersen, Anne-Rita Nicklasson, Petter Paulsen. Også tilstede: Steinar Sørensen, Wenche Folberg, Knut Einar Hanssen, Elisabeth Storjord Drøftingssaker: - Sak AU 29/15 Regnskap og årsmelding Ofoten regionråd 2014 Enstemmig vedtak: «Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd anbefaler representantskapet å godkjenne det framlagte forslag til regnskap og årsmelding for 2014 med endringer påført av AU.» - Sak AU 30/15 Budsjett Ofoten regionråd 2016, med handlingsplan Enstemmig vedtak: «Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd anbefaler representantskapet å godkjenne alternativ 1 til budsjett samt tilhørende handlingsplan for Ofoten regionråd 2016.» - Sak AU 31/15 Finansiering sekretariatet Ofoten regionråd 2015 med tertialrapportering. Enstemmig vedtak: «Den fremlagte tertialrapport tas til orientering. Sekretariatet bes utrede hva de kan levere av tjenester som kan kjøpes av kommunene, og drøfter dette med rådmannsutvalget.» - Sak AU 32/15 Forberedelse av neste møte med Kiruna Leder Tore Nysæter forbereder møtet i samarbeid med sekretariatet. I forbindelse med åpningen av festivalen som skal foretas av leder av Ofoten regionråd sjekker sekretariatet om mulighet for et kunstnerisk bidrag fra Ofoten. Dette må sjekkes med festivalen og opp mot hvilke kostnader dette vil medføre. - Eventuelt :

3 - Sak AU 33/15 Orienteringsmøte om ny ferge og hurtigbåtstruktur samt orientering om planprosess transportplan Nordland 1. juni. Ofoten regionråd vil være representert på informasjonsmøtet på Stokmarknes 1. juni - Sak AU 34/15 Høringsuttalelse KVU Fauske-Mørsvikbotn. Enstemmig vedtatt : «Det framlagte forlaget til høringsuttalelse sendes.» - Sak AU 35/15- Tollstasjonen på Bjørnefjell Det ble orientert om svar fra Finansdepartementet om at Toll- og avgiftsetaten bestemmer bemanningen av sine tollsteder. Finansdepartementet har derfor oversendt saken til etaten. Må følges opp videre av sekretariatet. Narvik 25. mai 2015 Elisabeth Storjord referent

4 REFERAT MØTE RÅDMANNSUTVALGET OFOTEN REGIONRÅD TORSDAG 4. JUNI KL. 17:00-19:30 OG FREDAG 5. JUNI KL 09:00-14:00 SALONGEN, NARVIK KULTURHUS Tilstede: Bjørn Alling, leder dag 1, Wenche Folberg leder dag 2, Steinar Sørensen, Lars Norman Andersen, Knut Einar Hanssen, Monika Amundsen, Oddbjørn Nilsen, Elisabeth Storjord 1. Hvilke muligheter ser vi for brann- og redningstjenesten i Nordland. Informasjon om prosjekt i regi av Nordland fylkeskommune. Prosjektleder Bente Stjernholm, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse. Ønsker en representant fra Ofoten regionråd inn i styringsgruppe som etableres i juni, med første møte i august. Lars Norman Andersen er ikke uvillig til å sitte i styringsgruppa. Sekretariatet sjekker med leder av Ofoten regionråd, Tore Nysæter, om dette er noe Ofoten regionråd ønsker å bruke tid og krefter på. 2. Valg av ny leder i rådmannsutvalget. Enstemmig vedtak: - Wenche Folberg rådmann i Narvik, valgt til ny leder av rådmannsutvalget og Monika Amundsen, påtroppende rådmann i Tjeldsund kommune valgt til nestleder. 3. Fellesanskaffelser- orientering ved Bård Pedersen innkjøpsavdelingen Narvik kommune. - Gjennomgang av innkjøpsavdelingens arbeid med kommunene samt kommunenes behov og ønsker. Drøfting omkring å fase inn system som er kompatible 1. januar Avtaleliste lages av innkjøp slik at kommunene alltid er a jour. Definere spilleregler for å være med, gi tilbakemelding. - Det må konkluderes om innkjøpssamarbeidet evt skal være en del av 28 samarbeidet. Narvik kommune melder tilbake sitt syn på det. Saksframlegg utarbeidet av Steinar Sørensen og legges fram for hvert kommunestyre. 4. ByR fase 2 Elisabeth orienterte om søknaden sendt til KMD, Lars Norman orienterte om det fylkeskommunale byregionsprogrammet. Det ble drøftet om Narvik bør gå sterkere inn i styringsgruppa i ByR fase 2. Enstemmig anbefaling: Viktig å ha et blikk på organiseringen av prosjektet ByR fase 2 med en operativ styringsgruppe. Dette tas opp i regionrådet når tildelingen foreligger. 5. Kommunereformen- videre framdrift, regionrådets og RUs rolle i det videre arbeidet med reformen. Hvordan forholde seg til Troms-kommunene som måtte henvende seg. Kommunikasjonsplan? - Kommunene informerte om deres prosesser. Tjeldsund kommune er fullt med i regionrådet videre selv om de ikke er med i Narvikalternativet. Tromskommunene og andre kommuner har direkte samtaler med Narvik kommune. Styres ikke av regionrådet. - Kommunikasjonsplan: Behovene er ulike i hver kommune, ikke noe felles budskap vi lar derfor arbeidet med kommunikasjonsplan fortsatt ligge. - Det holdes prosessuelle møter i løpet av høsten, tas opp i RU 4. september. 6. Finansiering av Ofoten regionråd. Salg av tjenester fra sekretariatet til medlemskommunene. Kommunene er positive til å kjøpe tjenester fra sekretariatet til kostpris. Sekretariatet kommuniserer øyeblikkelig til kommunene ved tildelingen fra KMD på ByR 2. Dersom Ofoten regionråd ikke får penger fra KMD kan kommunene kjøpe tjenester fra sekretariatet til prosjektledelse og høringer. Kommunene ga følgende eksempler på prosjekter: - Tjeldsund- «Vi løfter fastlandet»- Boliger til mange ifb Norges Brannskole og Forsvaret. - Ballangen- gjennomgang av organisering. - Folkevalgtopplæring

5 7. SeeN inkludering, samkjøring mellom kommunene: Enstemmig anbefaling: - Knut Einar Hanssen leder styringsgruppe for å få prosjektet i riktig retning. Prosjektet er ikke offisielt i regi av regionrådet, men Knut Einar rapporterer til Ofoten regionråd. 8. Tilflytterkoordinatorkurs. Orientering ved Hilde Normark fra Narvikregionens Næringsforening. 9. FOT-ruter, høringsfrist 9. juli. Enstemmig anbefaling: Ofoten regionråd leverer uttalelse med hovedvekt på at flyrutene Narvik-Bodø må flyttes til Evenes når flyplassen legges. Det må lønne seg å gi avkall på en flyplass. Argumentere med viktige arbeidsplasser: Høgskolene som fusjonerer med UiT, Norges Brannskole, Forsvaret, UNN med tre lokasjoner Regional plan for vannforvaltning- frist innspill innhold og struktur, kommentarer til utkast innen 8. juni. Enstemmig anbefaling: Har ingen vesentlige innspill nå. Rådmann i Narvik, Wenche Folberg, sjekker opp om Narvik kommunes planavdeling kan følge opp høringen av selve planen som går til høsten Transportplan Nordland-innspill på planprosessen innen 15. juni Enstemmig anbefaling: Spill inn punkter under overskriften nord-sør-øst: Elevskyss- større behov nå når reglene er endret for skolevalg Koordinering Troms-Nordland Tromskortet-Nordlandskortet Jernbane- Ofotbanen Åpningstider Bjørnefjell Tollstasjon Narvik som logistikknutepunkt for Nord-Norge med E6, E10, havn, tog, luft Spesielt blikk for det grunnlaget det gir for næring. Sekretariatet følger opp med Ofotbanealliansen-Havna-Flyplassutvalget. Narvik 9. juni 2015 Elisabeth Storjord referent

6 11. august 15 PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 12. juni 2015 kl 10:00-12:00 Bystyresalen, Rådhuset, Narvik Møtt: Ballangen formannskap: Bodil Tokle, Lene Fjelldal, Tor-Einar Olaussen, Evenes formannskap: Svein Erik Kristiansen, Svein Nilsen, Sidsel Haldorsen, Narvik formannskap: Tore Nysæter, møteleder, Trond Millerjord, Rune Edvardsen, Paul Rosenmeyer, Frid Opdal, Morten Qvam, Ann-Tove Dalhaug, Torgeir Trældal, Lill-Inger Martinsen, Bror Martin Hansen, Aud Ljunggren, Tjeldsund formannskap: Bjørnar Pettersen, Bjørn Hansen, Jostein Aarsund, Jorunn Heidi Olsen, Gunnar Flygel Tysfjord formannskap: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl Også tilstede: Wenche Folberg, Bjørn Alling, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Orientering: - Sykehusalliansen i Narvikregionen ved prosjektleder Bjørn Bremer Vedtakssaker Sak RS 01/15 Årsmelding Ofoten regionråd 2014 Enstemmig vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd godkjenner det framlagte forslaget til årsmelding for Ofoten regionråd for 2014» Sak RS 02/15 Regnskap Ofoten regionråd 2014 Enstemmig vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd godkjenner det framlagte forslaget til regnskap for Ofoten regionråd for 2014» Sak RS 03/15 Budsjett Ofoten regionråd 2016 Enstemmig vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd vedtar det fremlagte budsjett for Ofoten regionråd for 2016.» Elisabeth Storjord referent

7 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Tid/sted: Deltakere: Fraværende: Kopi til: Onsdag 17/ kl 12:00 Norconsult Narvik Narvik kommune - Marianne Dobak Kvensjø Leder Areal- og samfunnsutvikling Jernbaneverket Raymond Siiri Strategi og samfunn Statens Vegvesen Elin Holte Utnes Sr ingeniør Statens Vegvesen Jan Åge Karlsen seksjonssjef plan og forvaltning Kystverket Ole Osland, Avdelingsleder - havn og farvannsavdeling Futurum AS Edel Storelvmo - Direktør Narvikgården AS Lars Skjønnås Adm dir Ofoten Regionråd - Sigbjørn Astrup Narvik Havn KF - Ragnar Krogstad -Forretningsutvikler Ofotbanealliansen Åsunn Lyngedal - prosjektleder Norconsult - Erling Bortne Narvik VAR Trude Bertnes daglig leder Nordland Fylkeskommune Terje Stabæk ass næringssjef Nordland Fylkeskommune Ola Torstensen fylkesgeolog Nordland Fylkeskommune Stainar Randby Ofoten regionråd - Elisabeth Storjord, daglig leder sekretariat Kommentarer: Neste møte: Fase 3 Innspill og drøftinger infrastrukturelementer Med utgangspunkt i Bystyrevedtak (057/14), påfølgende arbeidsmøter og orientering har Narvik Havn KF igangsatt det arbeidet som de er bedt om å gjøre i forhold til planlegging av infrastruktur og overordnede tiltak i tilknytning til Nye Narvik Havn/Ny Barentshavn. Hensikten med dette møtet var å orientere om status samt få innspill og drøftinger på foreslåtte alternative løsninger for veg, jernbane og terminal/havneløsninger opp mot de prioriterte lokasjonene for mineral og containerhavn. Agenda 1. Referat fra forrige møte 2. Gjennomgang av status Innspill/drøftinger Vei Jernbane Terminaler Grunneiermøte 12. mai Ofotbanealliansen 3. Videre opplegg og strategi 4. Eventuelt Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 1. Referat fra forrige møte Krogstad/Narvik Havn gikk gjennom referat fra siste møte 23. april 2015 samt oppfølgingspunkter Relatert til volumer inn/ut knutepunkt Narvik n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 1 av 7

8 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: o Nåværende trafikkgrunnlag og forventet vekst er utredet både på svensk og norsk side, i tillegg er det mye positivt som skjer i og rundt Narvikregionen. o KVU for Lofoten var forventet klar i mai/juni 2015, men endelig rapport er ikke offentliggjort. Det er ulike presentasjoner og delmateriale tilgjengelig og dette viser at en meget stor andel av godset fra Lofoten går østover (80-95 %) og Narvik er sentralt knutepunkt for videre distribusjon. o Mineraltransport opp mot Northland sitt anlegg og dialoger med nye aktører o Transport av LNG til LKAB og annen industri o Containertrafikk øst-vest over Narvik o Andre muligheter som det arbeides med Relatert til konkurranse og transportbærere o Diskusjon rundt samlastere sine vurderinger av aktuelle lokasjoner på svensk side som kan imøtekomme krav til regularitet og arealer samt konsekvensene av dette, herunder økt bruk av veg som transportbærer opp mot blant annet miljø og sikkerhet (vinterstid) o Retningsbalanse kjøres det biler med eksempelvis fisk sørover, vil dette gi grunnlag for også mer transport med bil nordover veg konkurrerer bort jernbane. o Narvik Havn ser på hvordan en på norsk side eventuelt kan jobbe for å få tillatelse til å kjøre 25,25 vogntog slik at en har muligheter til å bli konkurransedyktig i forhold til Sverige. o Ut fra uttalte politiske transport/miljømål er ikke økt bruk av bil en ønsket retning. Oppsummert: En sammenstilling av utredninger og oppdateringer av transportgrunnlag/transportvolumer er ikke utført etter sist møte 23.april Ansvar/frist: Narvik Havn Begrunnelse fravalg flyplassen og arealbruken Narvikterminalen Oppsummert: En egen begrunnelse for fravalg av flyplassen samt arealbruken Narvikterminalen, utover det som er beskrevet i tidligere rapporter og møtenotater, er ikke utført Nautisk vurdering av Grunstadvika Oppsummert: Det er ikke blitt utarbeidet en nautisk vurdering av Grunstadvika, på samme måte som ved Grindjord og Håkvik/Skjomnes. Kystverket utarbeider denne, men må få grunnlaget fra Narvik Havn. Narvik Havn Narvik Havn og Kystverket Hensynssone jernbane sentrum Oppsummert: Narvik Havn KF, Narvikgården AS og Futurum AS har sendt uttalelse til kommunen vedr hensynssone/byggegrense jernbane Narvik Stasjon-Narvikterminalen. n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 2 av 7

9 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 2. Infrastrukturelementer opp mot kommunens planer Bortne/Norconsult gikk gjennom ulike infrastrukturalternativer som er spilt inn til Narvik kommune som grunnlag for KU og kommunens planer. Materialet ble utlevert på møte. Jernbane Beisfjord Håkvik Tre alternative løsninger som grunnlag for et videre arbeid og utredninger (alternativ 2,4 og 5). Alternativ 2 antatt beste tekniske løsningen. Alternativ 5 antatt beste samfunnsløsning. Denne løsningen ivaretar blant annet skole og eksisterende planer rundt truck stop på en best mulig måte. Alternativ 4 er en god teknisk løsning men, som alternativ 2, vil løsningen innebære trase/tunnelutslag som gir større konsekvenser for eksisterende skole og bygninger enn alternativ 5. Alle jernbaneløsninger vil for det meste gå i fjell og ha samme løsning når de kommer mot Håkvik. Dette innebærer løsninger med ankomstspor og malmtømming i fjellhall der det er transportbånd som transporterer malm til Grindjord (1,8 km). Vendespor malm er tegnet inn a 750 m. Spørsmål - innspill Siiri/Jernbaneverket er rømningsveier hensyntatt og vurderinger om disse eventuelt kan ses på sammen med veitraseer (EU krav). Utredningene bør vise hvilke profiler/dimensjoneringsgrunnlag som er lagt til grunn Byggegrense og hensynssoner jernbanetrase ble drøftet Havstigningshøyder for å se på ulike konsekvenser, blir dette tatt med/vurdert? Orientering om ulike kapasitetsøkninger som følge av dobbeltspor på svensk side og (86 km dobbeltspor vil øke kapasiteten på Ofotbanen til 35 tog/døgn/per retning) og utbygging av parsell på norsk siden vil kunne øke kapasiteten ytterligere (60 tog/døgn/per retning). Er tunnel i fjell gjennom Narvik sentrum vurdert som et alternativ til påkobling i Kleiva? Veg Håkvik Beisfjord Fire alternative vegløsninger er utarbeidet som grunnlag for et videre arbeid. Alternativ 2 antatt beste løsning. Vegen har god linjeføring og akseptable stigningsforhold. Forholdsvis kort vegtrasé og tunnellengde med 6595 m veg hvorav 3000 m i tunnel. Alternativ 1 - Alternativet medfører store terrenginngrep i form av høye skjæringer og fyllinger. Gir store fyllinger langs Håkvikelva. Deler av strekningen blir liggende opp mot maksimal tillatt stigning. Alternativet krysser høyspenttrasé over en strekning på 300 m. Lengst vegtrasé og tunneltrasé med 6745 m veg hvorav 3150 m i tunnel. n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 3 av 7

10 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: Alternativ 3 - Alternativet har dårlig terrengtilpasning, med høye skjæringer og fyllinger. Lang vegtrasé og lengst tunnel med 6645 m veg hvorav 3160 m i tunnel. Alternativ 4 - vegen har god linjeføring og akseptable stigningsforhold. Alternativet har kortest vegtrasé og kort tunnellengde, men gir negative konsekvenser for bebyggelsen på Millerjordneset. Veg 6545 m hvorav 2900 m i tunnel. Spørsmål/innspill: Statens vegvesen - mye skjer i og rundt Narvikregionen. Det arbeides ikke for øyeblikket med E6 sør for byen, men Statens Vegvesen tar kontakt med Narvik kommune etter ferien for å se på E6 sør for Narvik som en mulig tilknytning av veg opp mot lokasjon Håkvik. Linjevalg opp mot terminal Håkvik vil kunne være behov for å endre på sikt, hvis E6 kobles på videre sørover. Dette er ikke noe som skal hensyntas nå. Er det mulig å få vist veg helt frem til terminal Håkvik på oversiktskartet? Terminaler og tilknytninger Tilknytningsløsninger for terminaler samt løsningsalternativer for terminaler gjennomgått i møte Jernbaneløsning og adkomstløsning veg Grunstadvika Jernbaneløsning Håkvik med fullkanalisert vegkryss og transportbånd malm til Grindjord Adkomstløsning veg Grindjord både sør og nord Ulike terminalalternativer Grindjord der skip av type Valemax er brukt som dimensjonerende. I tillegg til et hovedalternativ er det laget alternativ plassering av 2 kaier samt vist alternativ med 3 kaier. Spørsmål/innspill: Grunneiermøte Er det mulig å få utarbeidet layout på terminal Håkvik? Krogstad/Narvik Havn har hatt møte med grunneiere i Håkvik for å orientere om arbeidet med Nye Narvik Havn. Bra og positivt møte. Enkelte av grunneierne ber om at områder i sentrum, og spesielt flyplassen, utredes nærmere som alternativ til Håkvik. Dette ut fra at løsning i sentrum vil bevare Håkvik og være en antatt langt rimeligere løsning. Ofotbanealliansen Åsunn Lyngedal orienterte om arbeidet som gjøres i Ofotbanealliansen samt ulike problemstillinger og pågående drøftinger rundt arbeidet med økt kapasitet. Finansiering av banen, herunder offentlig privat samarbeid og andel brukerfinansiering, er et sentralt tema, og dette er knyttet opp mot ulike interessenter og samfunnsøkonomiske betraktninger. n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 4 av 7

11 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: Videre opplegg og strategi Avvikling av flyplassen Avvikling av flyplassen, eventuelle nye interessenter ble drøftet i møtet I møte ble det orientert om interessenter som kan ha aktualisert Flyplassen opp mot det å være et nærings og industriområde. Mulig kaibehov ble diskutert opp mot mulig bruk, samt eventuelle behov for infrastruktur i tilknytning til dette. Kystverket orienterte om ulike eksempler på industriområder der det er brukt ulike flytende konstruksjoner samt bruk av begreper slik som stamnetthavn og arbeidet med nye havne og farvannsloven. Oppsummert: Rådmannen ivaretar arbeidet knyttet til avvikling av flyplassen og dette er ikke en del av de lokasjonene som er aktuelle opp mot Nye Narvik Havn. Området er foreslått som et industri og næringsområde i arbeidet med kommunens arealdel og Narvik kommune har nødvendige dialoger for å avklare forhold rundt avvikling og fremtidig bruk av flyplassen. Fokus Nye Narvik Havn er på å utvikle godsterminal/mineralhavn på en slik måte at disse kan fungere som effektive logistikknutepunkt. Her er Infrastrukturelementer som jernbane, veg og havn sentralt. Flyplassen vil ikke kunne bli et slikt logistikknutepunkt. Utfyllende kommentarer næringsarealer/flyplassen Andre momenter Flyplassen (sammen med 21 andre lokasjoner) er i prosessen Nye Narvik Havn foreslått som mulig lokasjon for ny container og/eller mineralhavn som følge av at Avinor vil frigjøre området. Ut fra rangeringer gjort i Dialogkonferanse (D2) og Bystyret etterfølgende vedtak, er ikke Flyplassen med over de lokasjonene som anses best egnet opp mot fremtidig malm/containerhavn Nye Narvik havn - ut fra de gitte kriteriene som lokasjonene er vurdert etter. Flyplassen er derimot listet opp, sammen med en rekke andre næringsarealer, og behandlet i Styringsgruppen (8.april 2014 punkt 4 - Liste over andre næringsarealer som krever avklaringer uavhengig av prosjektet Nye Narvik Havn), der tiltakshaver på de aktuelle arealene adresseres for videre arbeid Fokus på å finne de gode løsningene innenfor de rammene og vedtak som er gitt/gjort samt god kommunikasjon slik at berørte aktører blir informert fortløpende Narvik Havn og Ofotbanealliansen orienterte om ønsker og uttalelser fra Finland og Sverige i forhold til infrastruktur og bruk av Ofotbanen/Narvik som utskipningshavn for ressurser (mineraler) i Nordområdene. En eventuelt KVU bestilling vil kunne gi nyttige føringer i forhold til influensområdet når det skal oppdateres trafikkgrunnlag/volumberegninger. Et influensområde, som innbefatter bruk av knutepunkt Nye Narvik Havn opp mot Finland og Sverige vil, vil være nyttig i oppdatering av prognoser/scenarioer. I følge Narvik Havn/Ofotbanealliansen er behovet for dobbeltspor og økt kapasitet godt forankret politisk. Når eventuelt vedtak om n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 5 av 7

12 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: ytterligere kapasitetsøkningen Ofotbanen kommer, er blant annet koblet opp mot ulike finansieringsløsninger og organisering av dette, herunder fordeling av kostnader opp mot ulike brukergrupper og ulike konsekvenser. I følge Narvik Havn/Ofotbanealliansen vil Ofotbanen kunne være et for stort prosjekt for eksempelvis OPS finansiering. Virkninger fra spesielt norske brukerinteresser, som er mer fragmentert enn på svensk/finsk side, vil kunne være vanskelig å få organisert/finansiert inn i eksempelvis OSP modeller. Ofotbanealliansen mener offentlig eierskap er beste modell for norske interessenter. Videre opplegg 3. Oppsummert Oversiktskart presentert på møte vedlegges møtenotatet Øvrige dokumenter legges ut på Drobox (lagt ut her https://www.dropbox.com/s/5h6pvlc7i1oqf34/ %20PortfolioFaggruppem%C3%B8te%202_%20Fase%203%20-% 20Drop%20box.pdf?dl=0 Narvik Havn ønsker innspill fra fagetatene på utlevert materiale, frist 29.juni kl 12:00. Innspill sende til Narvik Havn KF/Norconsult legger ut foreløpige rapporter på dropbox når disse er klare og orienterer fagetatene. Narvik Havn skal levere rapporter til Narvik kommune 5.august Det er satt meget korte tidsfrister for å nå oppsatt fremdrift. Narvik Havn kommer tilbake med møtedato faggruppemøte nummer 3, fase 3. Narvik Havn vil vurdere om det er behov/praktisk gjennomførbart med et møte før den 5. august. Møtenotat fra sist møte gjennomgått med oppfølgingspunkter. Innspill/spørsmål fra faggruppemøte tas med i det videre arbeidet. Materiale utlevert i møte er tilgjengeliggjort på Dropbox Ytterligere innspill/spørsmål fra fagetatene bes sendes Narvik Havn senest 29. juni Det utarbeides tre rapporter overordnet infrastruktur frem til prioriterte lokasjoner (veg, jernbane, terminal) samt en oversiktsrapport. Utkast legges ut på Dropbox når de er klare for eventuelle kommentarer og innspill. Narvik Havn vil komme tilbake med forslag på dato for neste faggruppemøte. Narvik Havn skal levere sine innspill til Narvik kommune den 5.august. Vedlegg: Oversiktskart veg og jernbane med de ulike alternativene Oversiktskart jernbane Beisfjord med foreslåtte alternativer. n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 6 av 7

13 MØTENOTAT Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Møte nr.: 2, fase 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Narvik, Erling Bortne n:\512\54\ \3 møter\32 eksterne møter\2015_06_17 fagmøte 2 - fase 3.docx Side 7 av 7

14 Minnesanteckningar Birgitta Isaksson Minnesanteckningar från möte Ofoten Regionråd Kiruna kommun, Kiruna Deltagare: Tore Nysæter, ordfører i Narvik og leder av Ofoten regionråd Anne-Rita Nicklasson,ordfører i Ballangen Svein Erik Kristiansen,ordfører i Evenes Bjørnar Pettersen,ordfører i Tjeldsund Wenche Folberg, rådmann i Narvik Lars Norman Anderssen,kommunalsjef i Narvik Bjørn Alling,rådmann i Tjeldsund Sigbjørn Astrup,prosjektkoordinator Ofoten regionråd Elisabeth Storjord,daglig lederofoten regionråd Åsunn Lyngedal, prosjektleder Ofotbanealliansen Kristina Zakrisson, kommunalråd Kiruna kommun Stefan Sydberg, andre vice kommunstyrelseordförande Kiruna kommun Niklas Sirén, vice kommunstyrelseordförande Kiruna kommun Peter Niemi, kommunchef Kiruna kommun Mary Rosenfors, planering - översiktsplanering Kiruna kommun Jon Moln-Teike, brandingenjör Kiruna kommun Birgitta Isaksson, näringslivs-/ landsbygdsfrågor Kiruna kommun 1. Malmbanan och Ofotenbanealliansen, Åsunn Lyngedal Åsunn Lyngedal, Ofotenbanealliansen: Ofotenbanan är Norges mest trafikerade godssträckning. 60 % av godstrafiken till nordnorge går på Ofotenbanan. Att bygga dubbelspår mellan Kiruna o Narvik är det mest lönsamma man kan göra enligt svenska Trafikverket. Rapport Banekorridoren för framtiden. Ofotenbanan skapar 2100 jobb i Narviksregionen, siffror som kanske inte redovisas så ofta då man har full sysselsättning i Norge. I framtiden räknar man med två tåg i veckan med LNG (naturgas) om det blir en succé med försöken på LKAB med LNG. Malmbanan kommer att bli en flaskhals även om man bygger ut mötesplatser. Sju nya mötesplatser är på gång på norsk sida men de kommer användas av LKAB som ökar sin produktion. Postadress: Kiruna kommun, Kiruna Organisationsnr: Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: Telefon: E-post:

15 2 Samferdselminister i Norge vill ha dubbelspår så snabbt som möjligt men det handlar om att hitta finansiering till detta. Mary Rosenfors, Kiruna kommun, dubbelspår Malmbanan - arbetsplan på svensk sida Mary presenterar åtgärdsvalsstudier trafikverkets planering. Upp till 66 tåg i var riktning säger prognosen om framtiden. I den nya planen är 8,6 mil järnväg utlagd på kartan plus korridorer för resterande sträcka. Vi vill inte ha korridorer som lägger en död hand över området, säger Mary. I Sverige söker Trafikverket ofta förfinansiering vilket innebär att kommuner eller andra går in och finansierar för att sedan få tillbaka investerade medel från Trafikverket. Kristina Zakrisson säger att vi är överens om dubbelspårets betydelse. Peter Niemi informerar om att Kiruna godsbangård ägs av företaget LTH numera. Bangården är Norrlands största idag och har en ljus framtid. Sjömatnäringen har potential att femdubblas innan 2040 i Norge säger Tore Nysäter. När maten ska ut är järnväg viktigt; både billigare och miljömässigt bättre. Synen på när en investering lönar sig är annorlunda i Norge än i Sverige. Joint Barents transportplan, Finland är med i sekretariatet i år. Sverige är med nästa år. Kommunikationer: Ny väg från Sortland till Evenes planeras. Tre städer inom en timmes körning. Fem miljarder investeras i dessa projekt nu. Färjefri väg är viktig för transporter. Punktlighet en annan viktig punkt. Är punktligheten inte OK används lastbilar istället för tåg till exempel. Vi måste arbeta mot SJ för att påverka frågan om punktlighet. Kristina undrar - kan vi göra något gemensamt angående denna fråga. Det är ett stort tryck för att påverka sträckan Boden Bastuträsk som idag är en flaskhals. Kolla med Arnold Vonkavaara vad som händer. Norrbottniabanan är inget där vi från Kiruna varit aktiva. Tore Nysäter för stadsomvandlingen borde det bästa vara att få allt byggmaterial via tåg. Åse får fortsätta bevaka frågan. Även ur EU perspektiv är det positivt att vi kan visa att vi samverkar. Vi är en TEN-T korridor. BESLUT: Vi skickar skrivelse från i Kiruna kommun och Ofotenrådet till SJ för att påverka frågan. Vi funderar vidare på hur vi ska skriva. 2. Tullfrågor Tore Nysäter berättar att de fått svar från tullen på brevet från i vintras. Vi får fortsätta trycka på i denna fråga både från Kiruna och från Ofotenrådet. Om näringen kunde argumentera för vilka positiva effekter ändrade tider skulle föra med sig och berätta vilken potential som finns kan det vara av värde. Vi går på frågan en gång till. Norge samlar material från näringarna enligt ovan. Miljövinster bör också finnas då man idag kör via Kilpisjärvi med lastbil för att Björnefjell är stängt.

16 3 Niklas Sirén säger att det även är en säkerhetsfråga då lastbilarna inte kan köra på natten utan istället måste köra mitt på dagen när all annan trafik finns på vägarna också. 3. Samverkan brand och räddningstjänst Inledning Peter utifrån möte i oktober Jon Moln Teike visar presentation, räddningstjänsten i Kiruna kommun. Det finns värn ibland annat Abisko, dessa bygger på frivillighet så kompetensen varierar i värnen. Fjällräddningen är inte kommunal men vår räddningstjänst åker ut på uppdrag ändå. Räddningstjänsten har ett mycket bra samarbete med LKABs industribrandkår. Jon visar bild av det som finns i regionen, räddningschef och inre befäl styr alla insatser. Nio kommuner samverkar i Norrbottens län, gemensam ledningscentral. Räddningstjänsten är inte underställd polisen utan räddningschefen är suverän att samordna resurser, fördela resursbehovet i regionen. Funktionen är placerad vid SOS alarm i Luleå. SOS alarm ägs av kommunerna och landstingen, bedrivs som eget bolag. Fjällräddningstjänst gäller egentligen när man är fyrahundrameter från vanlig väg. Polisen har ansvaret. Polisen har en räddningsledare då det handlar om fjällräddningsuppdrag. Brandtjänst har sin insatsledare, polis sin och hälsa sin. Finns förslag på förbättringar i samverkan mellan länderna? Vi pratar ofta med varandra, samverkar mycket bra, enligt Jon. Ett förslag på utbyte som kunde genomföras är att svenska brandmän gör tid i Norge och vice versa. Inom fjällräddningsinsatserna kanske det finns mer att göra; ett möte och ett samarbetsforum med polis och fjällräddning i Norge. Tillsammans med fjällräddare, polis och räddningstjänst. Kanske samöva? Frivilligorganisationer kan också vara med, de deltar/har deltagit i olika insatser över gränsen. Sverige ligger efter när det gäller frivilligorganisationer. Idag är de en jätteresurs i många länder, där har Norge kommit mycket längre än Sverige. Frivilligorganisationer har både människor o andra resurser idag. Tore brand- o räddning fungerar väldigt bra idag. (Narvik är faktiskt vår närmaste heltidskår) Fjällräddningarna behöver samordnas, tränas tillsammans. Vad gäller för försäkring när man går in i annat land om man skulle skada sig? Får polis rekvirera ambulanshelikopter i Sverige? Beslutas: Vi samlar polis, räddningstjänst, fjällräddning och de frivilliga organisationerna till ett samverkansmöte. Även att införa utbytestjänster. Jon sammankallar till ett möte angående detta. Viktigt att marknadsföra vilket gott samarbete som redan finns inom räddningstjänsten. Samtidigt finns möjlighet till utveckling vad gäller fjällräddningsdelarna.

17 4 Birgitta och Elisabeth samlar in kontaktuppgifter till Jon. 4. Kulturfrågor, kulturutbyte Lennart Lantto visar två bilder. Den med Oskar den andres monogram på Kiirunavaaras topp 27x42 meter. Två gånger var det dimma då Oscar var hit han såg aldrig monogrammet men Borg Mesch fotograferade monogrammet och skickade bild till Oscar den 2:e. Kvinnorna klippte sen sönder verket och sålde det som kungligt linne och fick in mycket med pengar. Kulturutbyte till vintern 2016 Borg Mesch-utställning från vinterfestivalen kan gärna komma på besök i Narvik till vintern om det finns intresse. Likaså utbyte med musik, där vi imorgon besöker Tusen Toner, 16 repetitionslokaler, 30 band. Finns intresse så kommer gärna något av banden till de norska kommunerna. Till nationaldagen 6 juni paraderande musikkår från Norge..? Med socialförvaltningen+ Lennart Lantto ska göras studiebesök i Narvik, äldreboende med aktivitetscenter. Välkommen till Tjeldsund också. I Tjeldsund tar man ut gamlingarna från boendet för att de ska komma ut från sina vanliga lokaler och aktivera sig. Sista verket i kulturlandskapet invigs idag i nordnorge av drottningen. Skulpturpark initiativtagarna söker finansiering till denna enligt Lennart. Narvik Rådhus - konst flyttas ut från Narvik Rådhus för att rådhuset ska restaureras, kanske kunde denna utställning även komma till Kiruna? Niklas Sirén länskonstmuseum kommer finnas i det nya stadshuset. Lennart berättar att det finns intresse i både Finland och Norge för det nya konstmuséet. Skicka kontaktuppgifter till Lennart Lantto från kommunerna, gärna inom kulturen och ungdomsfrågor. BCC Interregansökan inlämnad till Kiruna kommun, bygger på idrotts- och kulrutaktiviteter över gränserna. Presentation av Markomeannu, samisk musikfestival, som funnits i 16 år, Svein Erik Kristiansen. Kunskapen om att anordna festivaler, den finns verkligen i vårt område. Dett är även ett sätt att finna mötesplatser för unga begåvningar. Sortland Harstad/Narvik väg Presentation av hur de nya lösningsförslagen ser ut, mycket tunnlar. Offentlig/privat finansiering, snabbare produktion av vägar. Sju kommuner och två fylken är inblandade. 5. Sjukhusfrågor Vart skickas patienter från Kiruna? Sunderbyn i första hand. Tromsö är det närmaste universitetssjukhuset. Landstinget kan dessa frågor. Tema till nästa möte: Landstinget.

18 5 BESLUT: Vi kan inte svara på dessa frågor som landstinget äger utan tar med dem till dagordningen till nästa möte. 6. Tilpassning av yrkesrettet utdanning på Nordkalotten Interreg-projekt godkänt med 1,5 miljoner i finansiering. Certifiering av nordisk påbyggnad för att kunna bli certifierad inom elinstallationer i alla nordiska länder. Sture Troli är kontaktperson i Övertorneå på Utbildning Nord. Vid tangenterna Birgitta

19 Ofoten regionråd v/ Narvik kommune 8512 Narvik Saksbehandler: Elisabeth Storjord Narvik Nordland fylkeskommune Samferdsel Innspill til planprogrammet Transportplan Nordland (RTP) Det vises til henvendelse fra Nordland fylkeskommune vedr planprogrammet Transportplan Nordland. Her kommer innspill til innhold i planprogrammet fra Ofoten regionråd på vegne av kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Vi viser til presentasjon av transportplan Nordland lagt fram på Stokmarknes den 1. juni. I presentasjonen av prosessen (bilde 14 i presentasjonen) er det satt opp at en skal lage temagrupper og også noen blå grupper «ved behov». Ofoten regionråd spiller her inn at Ofoten ønsker å være representert i disse gruppene. For jernbane er det naturlig at Åsunn Lyngedal i Ofotbanealliansen deltar, for havn vil Rune Arnøy eller Ragnar Krogstad fra Narvik Havn være naturlige representanter. Ofoten regionråd ber også her om at Jernbaneforum Nord blir involvert i arbeidet med planen. Når fylket har et forum på bane bør de også brukes i slike prosesser. Narvik er et viktig logistikknutepunkt med E6, E10, havn, tog og lufttransport, og det gir et unikt grunnlag for næringsvirksomhet i Nord-Norge. Ofotregionen har desidert høyest transportaktivitet i hele Nordland, og det kompliserer bildet at vi er et like viktig godsknutepunkt for Troms som for Nordland. I bilde 21 er overskriften «Grensen mot nord, øst, sør» satt inn. Her ønsker vi følgende belyst mot nord: Elevskyss i tråd med at reglene for skolevalg i videregående skole endres. Ofoten regionråd ber om fokus på sømløshet mellom Troms og Nordland vedr kollektivtransport, buss og båt, herunder Troms- og Nordlandskort. Mot øst er utviklingen av Ofotbanen både for gods og passasjerer viktig, samt åpningstidene på Bjørnfjell Tollstasjon som i dag står som et hinder for døgnkontinuerlig transport av gods. Derfor bør også dette drøftes i Transportplan for Nordland.

20 I bilde 23 er det satt opp stikkord til planprosessen. Der bør godsstrategi stå med fokus på mest mulig miljøvennlige godstransporter, jernbane og sjø framfor vei. Det inngår i de nasjonale målene, men bør nevnes spesifikt i planprogrammet. I bilde 25 må Ofotbanen inn på linje med Nordlandsbanen. I tillegg burde et nytt punkt inn om å identifisere godsknutepunktene i fylket med angivelse av mengde gods som passerer knutepunktet og type transportbærere (bil, båt, tog). Planen bør ha som mål å lete etter hva som kan styrke knutepunktene og potensialet de har for mer miljøvennlig transport. Hva kan tas over på sjø og bane og hva må da tilrettelegges? Som eksempel på et slikt prosjekt vil det for Narvik bety mye å kunne kjøre containere fra toget videre med 25,25 modulvogntog. Dette vil styrke bruk av tog i konkurransen mot modulvogntog som tar godset hele veien fra Oslo til Nord-Norge via Sverige. I Sverige har de nå en prosess som heter Sverigeforhandlingen der staten knytter infrastrukturutbygging til for eksempel at det skal tilrettelegges for tomter for boligbygging der de bygger pendeltog. Så reiser de rundt til fylker og kommuner med mål om å få til spleiselag og god tilrettelegging. Ofoten regionråd mener at det kan være interessant at planen ser på viktige tilrettelegginger som kan gjøres fra fylkeskommune og kommune for bedre å tilrettelegge for miljøvennlig/bolystfremmende utvikling av godsknutepunkter og bo og arbeidsregioner. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

21 Ofoten regionråd v/ Narvik kommune 8512 Narvik Saksbehandler: Elisabeth Storjord Narvik Nordland fylkeskommune Anbud regionale flyruter i Nord-Norge høringsuttalelse. Ofoten regionråd viser til høringsskriv fra Samferdselsdepartementet datert der det inviteres til høring om anbudet. Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Ofoten regionråd samarbeider tett med kommunene i Sør-Troms samt næringslivet i de to regionene, og velger her å levere uttalelse likelydende med det som leveres fra flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn: «Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er et næringspolitisk sammensatt utvalg med representanter fra kommunene og næringsforeningene på begge sider av fylkesgrensen, og som naturlig bruker Evenes som sin primære flyplass. Flyplassutvalget har som formål, i samarbeid med Avinor å bidra til at vi har gode flytilbud ved Harstad Narvik lufthavn, Evenes. Passasjertallene ved lufthavnen hatt en svært god trafikkutvikling gjennom mange år. Fra reisende i 2007 til reisende i Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er strategisk plassert midt i den mest folkerike regionen i Nord- Norge. Harstad Narvik Lufthavn Evenes ligger på grensen mellom Nordland og Troms fylker og merker særlig godt problemstillinger knyttet til fylkesgrensen med ofte avvikende politiske prioriteringer fra Nordland og Troms Fylkeskommuner. Vi har registrert at rutebehov over fylkesgrensene ikke vektlegges i tilstrekkelig grad og vi oppfordrer derfor begge fylkeskommunene bidra til bedre samhandling og koordinering når det gjelder innspill til nye regionale flyruter. Evenes ble FOT-flyplass fra med ruter til / fra Tromsø. Dette har forbedret forbindelsen nordover. Det regionale rutetilbudet er likevel ikke tilfredsstillende og er fremdeles utfordrende både hva gjelder ruteopplegg og kostnader. Dette gir de lokale næringsaktørene en konkurranseulempe. Det er en betydelig samhandling over regions- og fylkesgrensen. Næringslivet i Hålogaland samarbeider i økende grad i denne befolkningstette regionen. Dette gjelder innen bygg- og

22 anleggsbransjen, transport, leverandører til olje og gassindustrien, finansbedrifter, sluttbrukersalg av elektrisk strøm. Også flere offentlige virksomheter ser Hålogaland som en naturlig enhet og har organisert sin virksomhet med utgangspunkt i denne regionen. Dette betyr økt reiseaktivitet og flere momenter taler for ytterligere vekst i årene som kommer: Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik er fra årsskiftet 2015/2016 fusjonert med Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Dette vil gi økt trafikk mellom Narvik og Tromsø og Harstad og Tromsø. Narvik lufthavn, Framnes legges ned i 2017 forventes at dette gir om lag flere reisende over Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. I slutten av juni i år ble det klart at Statoil slår sammen sine driftsområder i nord- og midt- Norge. Dette betyr at Drift Midt i Stjørdal slås sammen med Drift Nord i Harstad og skal ledes derfra. Dette medfører en økt trafikk mellom disse to driftsområdene, og det er viktig å påpeke at flyrutene mellom Harstad/ Narvik lufthavn Evenes og Trondheim lufthavn Værnes må styrkes. Vi håper at Widerøe kan gå i dialog med blant andre Statoil for å se på hva dette kan medføre av økt reiseaktivitet mellom disse to stedene. I tillegg må det også påpekes at firmaet Hent som bygger det nye Statoil-bygget i Harstad er stasjonert i Trondheim og pendler mellom disse to byene. Sykehusene i Harstad og Narvik er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og det forventes ytterligere funksjonsfordelinger mellom sykehusene i årene som kommer. Opplevelsestilbudet i denne regionen er meget godt med nærhet til Vesterålen, Lofoten, Riksgrensen, Målselv Fjellandsby, Senja, hvalsafari, spekkhuggersafari mv og det samarbeides godt om destinasjonsutvikling og markedsføring av hele regionen. Gode samferdselsløsninger med fly- og vegtransport er avgjørende for å øke både tilgjengeligheten til regionen og styrke konkurransekraften til næringen. Flere store vegprosjekter som vil ha betydning for driftsgrunnlaget for Evenes skal realiseres de neste årene. Dette gjelder Hålogalandsbrua som åpner i 2017, Hålogalandsveien (Evenes- Sortland) som vil redusere reisetiden mellom Vesterålen/Lofoten til Evenes betydelig Harstadpakken som nå er igangsatt. Det dårlige regionale rutetilbudet, særlig mot Bodø og sør til Helgeland og Trondheim er en betydelig hemsko for videre nærings- og samfunnsutvikling i vår region, et godt flytilbud er vesentlig for å få til positiv utvikling. Behovet for et bedre rutetilbud mellom Evenes Tromsø Finnmark samt Bodø- Helgeland, Trondheim er uten tvil økende. At vi den siste perioden har hatt FOT- rute mellom Evenes og Tromsø har vært til noe hjelp, men det må bli bedre og behovet sørover, til Bodø og videre mot Helgeland er stort og økende. I første omgang, er det viktig å få etablert nye ruter mellom Evenes og Bodø. Det er behov for gode flyforbindelser mellom Evenes og Tromsø samt Evenes og Bodø. Det gjelder morgen, formiddag og ettermiddag samt kveld. Det må være minimum fire daglige avganger mellom Evenes Bodø samt Evenes Tromsø. Evenes Bodø Bodø Evenes Det er i dag spesielt dårlig forbindelse mellom Evenes og Bodø. På hverdager er det nå kun en avgang hver vei, lørdag og søndager er det ingen ruter. Det må settes opp flere ruter daglig. Disse må gå morgen, formiddag, ettermiddag og kveld. På samme tid må det settes opp flyavganger fra Bodø til Evenes.

23 Narvik lufthavn, Framneslia legges ned i 2017 og vil gi Evenes et økt passasjergrunnlag på mellom og reisende. Som et minimum må dagens flyruter mellom Narvik Bodø/Bodø Narvik overføres til Evenes i tillegg til den daglige avgangen som i dag er mellom Evenes og Bodø. Evenes Tromsø Tromsø - Evenes Det bør gå fly mellom fra Evenes til Tromsø i tidsrommet rundt kl , kl , i tidsrommet kl samt en kveldsavgang. På samme måte må det settes opp flyavganger fra Tromsø til Evenes i samme tidsrom. For alle de regionale ruteflygningene må det må det stilles krav om at disse betjenes med tilstrekkelig setekapasitet og kvalitet på materiellet. Det må også stilles krav om trykkabin. Tidligere erfaringer med mindre flytype mellom Narvik og Bodø viser at antall passasjerer synker betydelig dersom de reisendes forventninger til komfort og kvalitet ikke blir innfridd.» Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

24 Dato: Saksbehandler: Elisabeth Storjord/ Sigbjørn Astrup Sak AU 33/15 Byregionprogrammet fase 2 Om saken: Narvik kommune v Ofoten regionråd har fått tilsagn om NOK 2,68 mill til Byregionprosjektet fase 2 (ByR) i en treårsperiode, NOK for Se vedlagt tilsagnsbrev. Nordland fylkeskommune har bevilget NOK og Eikabankene har meddelt at de også går inn med penger i prosjektet. Disse til tilsagnene er fundert i prosjektet Framtidsdugnad Ofoten og Sør-Troms som nå er definert inn i ByR i begge regionene. Connect Nord-Norge har kommet med tilsagn inn de to kapitalprosjektene i programmet. I denne saken drøftes prosessen videre i ByR. Prosjektene: - Overbygning mellom Ofoten og Sør-Troms- Forsightmetodikk 1. Strategisk næringsplan Ofoten 2. Forprosjekt marin kartlegging 3. Stedsutvikling 4. Tidligfasekapital 5. Nye arbeidsplasser i Narvik og Ofoten Se vedlagt søknad for ytterligere informasjon om hvert prosjekt. Det er to konkrete berøringspåler med Sør-Troms: Strategisk næringsplan og stedsutvikling. To planer som er koordinert men ikke integrert. - Arbeidsutvalget drøfter litt omkring hvert prosjekt. Prosjektorganisering i søknaden: Oppdragsgiver: Kommunene i Ofoten Prosjekteier: Narvik kommune Deltagende kommune: Narvik, Tjeldsund, Ballangen, Evenes og Tysfjord Styringsgruppe (SG): Regionrådet i Ofoten Prosjektansvarlig: Daglig leder Ofoten regionråd Prosjektleder (PL): Sigbjørn Astrup, Ofoten regionråd Prosjektgruppe: PA, PL samt PL fra hver kommune Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

25 Forslag til milepælsplan høsten 2015: - 1. september- Svar KMD på gjennomføring og med revidert budsjett/plan september- Nasjonal oppstartssamling/seminar i Oslo/Drammen - 6. november- Kick off hele regionrådet med samme fasilitatorer som Sør- Troms har benyttet. Orientering av Sør-Troms om Imella-modellen for evt å lage en krigshistorisk rute. Involvere Friluftsrådet? Orientering om kapitalprosjektene med Håvard Lillebo. - Nov/des- ledelsen i Ofoten og Sør-Troms regionråd samt sekretariatene møtes for å planlegge det videre samarbeidet. - Nov/des- Næringssjef i Harstad kommune og adm i STRR møter adm. i Ofoten regionråd (og evt Futurum) vedr. utvikling av næringsplan - Des ferdigstillelse av søknad Marin kartlegging- Se PPT - Jan Møte med næringsforeningene i Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen (Næringsarena Hålogaland) senest januar Ansvar: næringssjefene i kommunene. Mål om å legge en arbeids- og tidsplan. - Våren Vi bør legge opp til et felles politisk møte vår og høst 2016, etter valget vil det være viktig å forankre samarbeidet på nytt. Andre spørsmål: - Hver kommunene oppfordres her til å få på plass en kommunal prosjektleder i nær framtid. - Ønskes det andre inn i prosjektgruppa, f eks fra næringslivet? - Det drøftes her opprettelse av ressursgrupper fundert i næringsliv og kulturliv. - Futurums evt rolle i prosjektet. - Fortløpende informasjonsutveksling på Google Docs for alle involverte. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

26 RF Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 ( ) Prosjektnavn Byregionprogrammets fase 2: Vekstkraft Ofoten Kort beskrivelse Narvik kommune søker med dette om deltakelse i Byregionprogrammets fase 2 på vegne av Ofoten regionråds fem kommuner, under prosjektnavnet "Vekstkraft Ofoten". I fase 1 av programmet ble det utarbeidet en samfunnsanalyse som pekte på fortrinn og hemmende faktorer for samspillet i regionen, samt muligheter og anbefalinger for å imøtegå dette. Analysen ble gjennomført i tett samarbeid med Sør-Troms. Denne søknaden bygger på resultatene av samfunnsanalysen og ønsket om å fremme vekst i regionen. Prosjektbeskrivelse 1: BAKGRUNN Ofoten regionråd søker på vegne av Narvik kommune deltakelse i Byregionprogrammets fase 2. Deltakere i prosjektet vil være kommunene Narvik, Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord. De samme kommunene deltok i fase 1 av programmet. I fase 1 hadde Futurum på oppdrag fra Narvik kommune prosjektlederansvaret. I fase to vil Ofoten regionråd ha dette ansvaret. Vi fikk i fase 1 utarbeidet en samfunnsanalyse fra Analyse og Strategi. En del av oppdraget var å se på samspillet mellom Narvik og Harstadregionen, og dette har en sentral plass i det nå omsøkte fase 2 av programmet. Målene i Narvikregionens prosjekt er fundert i Byregionprogrammets hovedformål: Å komme fram til og sette i gang tiltak innenfor et tema med utgangspunkt i det økonomiske samspillet mellom byen og omlandet for å fremme økonomisk vekst i regionen. SAMFUNNSANALYSEN FASE 1 Samfunnsanalysen ble presentert for Ofoten Regionråd den 6. mars Analysen trekker frem 6 hovedutfordringer for Narvik og Ofoten. 1. Demografi og tap av arbeidsplasser 2. Kommuneøkonomi- og kapasitet 3. Regional integrering 4. Samspill og samarbeid 5. Holdning til endringer 6. Boligmarkedet 2: MÅL 2.1 Prosjektmål fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet har regionrådet gått inn for følgende temaer: Styrke regionale arenaer og overordnede - 1 -

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. august 2015 kl 10:00-14:00 Evenes Fjordhotell, Bogen

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. august 2015 kl 10:00-14:00 Evenes Fjordhotell, Bogen INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. august 2015 kl 10:00-14:00 Evenes Fjordhotell, Bogen 20. august 15 Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD 13. september 17 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD Tid: Fredag 22. september kl 10:00-14:00 Sted: Ballangen rådhus Til: Leder Tor Asgeir Johansen, nestleder Rune Edvardsen, Geir-Ketil

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Torsdag 14. april 2016 kl. 10:00-15:00 Det 4. hjørnet, møterom Sparebanken Narvik

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Torsdag 14. april 2016 kl. 10:00-15:00 Det 4. hjørnet, møterom Sparebanken Narvik 6. april 16 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Torsdag 14. april 2016 kl. 10:00-15:00 Det 4. hjørnet, møterom Sparebanken Narvik Innkalt: Leder Tor Asgeir Johansen, Rune Edvardsen, Liv

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 13.20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0046 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregionprogrammets fase 2: Vekstkraft Ofoten Kort

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

~ ~14cg Fagkontroll G. Norconsult.:. Rev. Dato: Omtale Utarbeidet. bpport fokucnøtar fer dllllogkonfannae I Nye Nuvlk Kwn

~ ~14cg Fagkontroll G. Norconsult.:. Rev. Dato: Omtale Utarbeidet. bpport fokucnøtar fer dllllogkonfannae I Nye Nuvlk Kwn Rapport fokusmøter for dialogkonferanse Nye Narvik Havn 2013-04-25 5125439 Norconsult.:. bpport fokucnøtar fer dllllogkonfannae I Nye Nuvlk Kwn Oppdng'lJU'.: Dckurnmtl nt.: Bnlljon: Rev. Dato: Omtale Utarbeidet

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 05. november 2014 Sted: Nord-Østerdal videregående skole, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Narvik Havn anno 2015. Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør

Narvik Havn anno 2015. Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør Narvik Havn anno 2015 Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør 1 Transport Co-operation between Arctic countries Narvik Havn KF - strategiseminar 2011 2 Narvik Havn anno 1915 Narvik Havn KF - strategiseminar

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Idet jeg viser til saksdokumentene, fremmer jeg saken for havnestyret med forslag til. Vedtak:

Idet jeg viser til saksdokumentene, fremmer jeg saken for havnestyret med forslag til. Vedtak: Havnestyresak 46/15 Nye Narvik Havn Idet jeg viser til saksdokumentene, fremmer jeg saken for havnestyret med forslag til Vedtak: Narvik Havnestyre ber kommunen ta inn sluttrapporten «Nye Narvik Havn overordnede

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 26.08.2016 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 078/16 082/16 Tilstede

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

Referat fra møte i Ofoten regionråd

Referat fra møte i Ofoten regionråd Referat fra møte i Ofoten regionråd Fredag 30. nov 2012, kl. 10:30-15:10 Befalsmesse Brenna, Ramsund Møtt: Anne-Rita Nicklasson (møteleder), Hermod Amundsen, Bodil Tokle, Bjørn Hanssen, Jardar Jensen,

Detaljer

Strategiplan Havbruk Salten 2017

Strategiplan Havbruk Salten 2017 Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2017 21911/2017 2015/3220 026 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Strategiplan

Detaljer

Ofotbanen gir muligheter for næringslivet. Teknologifestivalen i Nord-Norge. Infrastruktur, mineraler og energi

Ofotbanen gir muligheter for næringslivet. Teknologifestivalen i Nord-Norge. Infrastruktur, mineraler og energi «Ofotbanen gir muligheter for næringslivet Ofotbanen En prosent av jernbanenettet 60 prosent av alt gods på bane i Norge, De siste årene har det vært betydelig trafikk på banen: I 2014 var totalbelastningen

Detaljer

Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord

Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Foto: Roar G. Nilsson NTP 2014-2023 Djupvik (nytt) Søsterbekk (nytt)

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD

INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Postboks 1004 1803 Askim Sekreteriat: Indre Østfold Utvikling IKS Telefon: 69 87 87 17 E-Post: ida@indreostfold.no INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Det innkalles med dette til møte i Regionrådet fredag

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hermetikken, Kulturfabrikken Sortland Dato: 24.02.2017 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 011/17 017/17

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 18. november 2014, kl. 13.00, komiterommet 1. etg. Rådhuset. Sakskart Sak 16/14 Godkjenning av protokoll fra møte den 12. juni

Detaljer

Byregionen Harstad Formål:

Byregionen Harstad Formål: Byregionen Harstad Formål: Øke bevisstheten om regionens muligheter Skape regionalt samspill Styrke den regionale vekstkraften Prosjekteier PE Sør-Troms regionråd (STRR) Styringsgruppe SG* ByR Byregionen

Detaljer

VEDLEGG 1 Resultat fra Dialogkonferanse 2 Nye Narvik Havn -

VEDLEGG 1 Resultat fra Dialogkonferanse 2 Nye Narvik Havn - Narvik Havn KF VEDLEGG 1 Resultat fra Dialogkonferanse 2 Nye Narvik Havn - Mars 2014 2014-03-07 Oppdragsnr.: 5125439 oppdragsnr.: 5125439 Revisjon: 1 Rev. 1 Dato: 14.3 Beskrivelse: Registrering og tolkning

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

Forslag til nasjonal plan for transportsystemet høringsuttalelse

Forslag til nasjonal plan for transportsystemet høringsuttalelse Avinor Nasjonal transportplan 2022 2033 Jernbanedirektoratet Kystverket Statens vegvesen Dato: 6.12.2017 Saksbehandler: Wenche Kirkeby Vår ref: 15/212063-263 Deres ref: N2017/05430/TIF Forslag til nasjonal

Detaljer

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 22.01.2016 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.30 Sted Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Tromsø kommune: Ordfører

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Mai 2014 1 Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Målet

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Honningsvåg 9.-10.november 2015 Scandic Bryggen Honningsvåg 1 / Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: Ordfører Monica Nielsen Alta: Rådmann Bjørn Atle

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag 23. april 2015, kl. 14:30, møterommet 6. etg. Narvik rådhus. Sakskart Sak 06/15 Godkjenning av protokoll fra møte den 10. mars

Detaljer

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Rødøy kommune Saksdokument Side 1 17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

Prosjektmandat for Vegpakke Salten

Prosjektmandat for Vegpakke Salten Statens Vegvesen Region nord Prosjektmandat for Vegpakke Salten 1. Beskrivelse av prosjektet 2. Mål og Nytteeffekter 3. Resultatmål 4. Organisering 5. Prosjektplan 6. Kostnader 7. Oppfølging Statens Vegvesen

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 2: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 9.12.2014 kl. 14:00 16:00 i formannskapssalen, rådhuset. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Arne

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 10.06.2010 Tid: 13.00 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Lunde MEDL AP Stig Kristensen MEDL BYH Hermod Steen MEDL H Torbjørn Solås MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Lunde MEDL AP Stig Kristensen MEDL BYH Hermod Steen MEDL H Torbjørn Solås MEDL H Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 28.11.12 Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:00 Tilstede Karin Friborg Berger Brynjulf Hansen Wenche Folberg Einar Pedersen Trond Brattland Bjørn Engum Tor

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7 kommuners alternativet Harstad med flere

Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7 kommuners alternativet Harstad med flere Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7 kommuners alternativet Harstad med flere Fredag den 08.02. 2016 ble det avholdt møte i styringsgruppen for kommunereformprosjektet

Detaljer

Byregionprogrammet (ByR)

Byregionprogrammet (ByR) Byregionprogrammet (ByR) Kommunal- og moderningseringsdepartementet (KMD) Koordinator: Distriktssenteret (KUD) 33 byregioner i Norge Byregionen Harstad- samspill imella bygd og by (Harstad, Kvæfjord, Ibestad,

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD 24. mars 17 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD Tid: Fredag 31. mars kl 10:00-14:00 Sted: Møterom Sørfjord, 3. etg, Nordkraftbygget, Teknologiveien 2 B, 8517 Narvik Til: Leder Tor Asgeir

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22.mai 2015 - umiddelbart etter møte i hovedstyret Myklebostad kulturhus, Tjeldsund

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22.mai 2015 - umiddelbart etter møte i hovedstyret Myklebostad kulturhus, Tjeldsund post@ofotraadet.no INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22.mai 2015 - umiddelbart etter møte i hovedstyret Myklebostad kulturhus, Tjeldsund Til: Leder Tore Nysæter, nestleder

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 05.-06. desember 2016 Scandic Hotell Tilstede: Ordfører Monica Nielsen Alta kommune Rådmann Bjørn Atle Hansen Alta kommune Varaordfører Marianne Sivertsen

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Oslo 11.mai 2015 Scandic Victoria Oslo 1 / Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Ordfører Laila Davidsen Bjørn Atle Hansen Formannskapsmedlem Monica Nielsen

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2015 Referat fra styremøte i ØRU 27. november

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: 05.02.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD ALTA, 26. OG 27. MAI 2011 RICA HOTELL, ALTA 1/ Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl 1030 1600 den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Bystyresalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Tirsdag 29.11.16 kl. 16:00 18:30 Onsdag 30.11.16 kl. 09:00 11:45 Sted: Tilstede: Lofotr Vikingmuseum, Vestvågøy Styreleder Randi Melgaard Nestleder

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 26. mai 15 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 12. juni 2015 kl 10:00-12:00 Bystyresalen, Rådhuset, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: Kl 14:00 Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Stig Ulvang

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland hotell, Sortland Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:30 Saker til behandling: 060/16 073/16

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Samferdselsdepartementet OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 113 21.04.2016 Vikna kommune - Melding om

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer