Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen, Trond Millerjord, Guttorm Aasebøstøl, Svein Nilsen, Petter Paulsen, Rune Edvardsen, Filip Mikkelsen, Lene Fjelldal, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen Også innkalt: Administrasjonssjefene i medlemskommunene Bedriftsbesøk 08:30- Taste Of North, Korsnes v/ daglig leder Sigurd Rydland Referatsaker Protokoll AU 7. november Protokoll HS 7. november Referat møte NFK og sekretariatsledere i Nordland november Protokoll AU 28. november Brev fra Ofoten regionråd til Statens vegvesen 3. desember Orientering fra de fem kommunene i Ofoten Status kommunereformen og andre ting de ønsker å formidle- ca 15 min hver 11:30-12:30 Lunsj Orienteringssaker 12:30 «Hvordan sikre aktiv bruk- ikke forbruk- av vår felles kystsone» v/ Tone Rasmussen Astafjordprosjektet 13:30 Tysfjord Turistsenter, reiselivsproduktet v/ daglig leder Edmundos Cikas Evt. Narvik Tore Nysæter leder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Postboks Bogen i Ofoten november 14 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Møtt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne-Rita Nicklasson, Bjørn Hanssen, Svein Erik Kristiansen. Også tilstede: Bjørn Alling, Steinar Sørensen, Wenche Folberg, Konrad Sætra, Ole Petter Fjellstad, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Drøftingssaker: - AU 24/14 Mediestrategi for arbeidet med kommunereformen Arbeidsutvalget ber rådmannsutvalget om å gi innspill til innhold i en felles kommunikasjonsplan for arbeidet med kommunereformen i Ofoten. Rådmannsutvalget arbeider med dette på todagersmøte i januar AU 25/14 Midtre Hålogaland Regionrådsforum, en drøfting Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd finner det svært viktig å fortsette å utvikle gode relasjoner med naboregionene i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Sekretariatet utfordrer naboregionene til å finne ny dato for møte. - AU 26/14 Felles kystsoneplan sett i sammenheng med strategisk næringsplan Til møte i hovedstyret i januar inviteres Tone Rasmussen for å orientere om Astafjordprosjektet, med spørsmål om hvem, hva, hvor og hvorfor, samt kostnader og muligheter. Dette kan gi inspirasjon til å sette i gang en ressurskartlegging i fjordene i Ofotregionen. - AU 27/14 Hovedstyremøtet desember Møtet avholdes som planlagt på Storjord i Tysfjord, og starter med middag den 11. desember ca kl 20:00 samt dagsmøte den 12. desember. - AU 28/14 Sekretariat kontrollutvalget Informasjon fra rådmannen i Evenes, Steinar Sørensen, samt fra kommunalsjef i Narvik, Wenche Folberg, som sender ut informasjon om saken.

3 - AU 29/14 Ofoten friluftsråd- en drøfting om friluftslivets år i ihht Friluftrådets nettsider. Leder i Ofoten regionråd, Tore Nysæter, kontakter styreleder i Ofoten friluftsråd for å be om ryddighet mht skilnaden mellom politikk og administrasjon. Elisabeth Storjord referent

4 Protokoll fra møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 7. november 2014 kl 11:00-14:30 Bystyresalen Narvik rådhus Møtt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen, Bjørn Hanssen, Trond Millerjord, Guttorm Aasebøstøl, Svein Nilsen, Jostein Aarsund Ellers tilstede: Bjørn Alling, Wenche Folberg, Steinar Sørensen, Konrad Sætra, Ole Petter Fjellstad, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Referatsaker Protokoll AU Protokoll RU Protokoll felles kommunestyremøte Brev fra Statens vegvesen om rasteplasser Hålogalandsbrua Protokoll møte med fylkesrådet i Nordland Referat Samferdselsdepartementet Referat møte Kiruna-Ofoten Vedtak Evenes kommunestyre kommunereformen videre prosess Høringer Fremtidens legespesialister, svar på høring Høringsinnspill, søknad om fornyelse av konsesjon Harstad Narvik Luft Evenes Innspill til høring- utkast til strategisk utviklingsplan for UNN Kommentar fra Tjeldsund kommune om å være oppmerksom på at vi i Ofoten sokner til tre ulike sykehus i to helseregioner. Orienteringssaker Idrettsfag ved Narvik videregående skole v/ Morten Solberg Ungdommen er framtidas ressurs i Ofoten, VINN v/ Bjørn Bremer Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Narvik v/ Gabrielle Kitzmüller og Hege Olsen Drøftingsaker Sak HS 30/14 Mediestrategi kommunereformen - Et enstemmig hovedstyre sluttet seg til vedtak i AU samme dag: AU 24/14 Mediestrategi for arbeidet med kommunereformen Arbeidsutvalget ber rådmannsutvalget om å gi innspill til innhold i en felles kommunikasjonsplan for arbeidet med kommunereformen i Ofoten. Rådmannsutvalget arbeider med dette på todagersmøte i januar Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

5 Sak HS 31/14 Vekstkraft Ofoten, ByR, orientering og dialog v/ Kirstin Mobakken Hovedstyret ser på resultatene av samfunnsanalysen i møte i februar 2015 for da å vurdere å søke på fase 2 i prosjektet. Med i vurdering er også en evt ressurskartlegging av fjordene i Ofotregionen. Sak HS 32/14 Ny strategisk næringsplan Ofoten Sekretariatet avklarer med næringslivsaktører, Futurum og Narvikregionens næringsforening, om hvilken effekt en strategisk næringsplan har mht ren sysselsetning og som grunnlag for ulike søknader. Videre avgjørelse om arbeidet med strategisk næringsplan avventes til resultatene i samfunnsanalysen i ByR-prosjektet er klart. Sak HS 33/14 Prosjekt Fergefri E6 orientering og dialog v/ Stig Kjærvik Ofoten regionråd stiller seg bak forslaget til prosjektbeskrivelse fra Vegforum Nord, ved Stig Kjærvik. Narvik Elisabeth Storjord daglig leder sekretariatet Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

6 Kort oppsummering fra Fellesmøte mellom Nordland fylkeskommune og regionrådenes sekretariatsledere/prosjektledere Skagen hotell, Bodø, Mandag :00-13:00 Felles lunsj 13:00-13:15 Oppstart. Presentasjonsrunde. Praktiske opplysninger. 13:15-14:15 Rollefordeling samferdsel og budsjett samferdsel 2015 v/ samferdselssjef Steinar Sæterdal Viser til pp-presentasjon 14:15-14:30 Pause 14:30-15:15 Kommunereformen. v/ Kirsten Hasvoll Viser til pp-presentasjon - Reformen iverksettes 1. januar FT-sak våren Interessante erfaringer fra Danmark. De har ikke regionalt statlig nivå. Danskene trakk grensene først for å unngå å måtte håndtere alle problemstillingene samtidig. - Helgeland er kommet relativt langt, kommunene skal gjøre vedtak i Sør-Helgeland kommunene forholdsvis lunkne, utredningsoppdrag utlyst. Bindal en fot i Trøndelag. Utredning ferdig i løpet av Indre Helgeland veldig tidlig i prosessen, ikke lyst ut som oppdrag, egen utredning i regi av rådmannsutvalget. - Salten gjennomfører egen utredning gjennom engasjement av BDO. Skal være avsluttet medio Ingen føringer fra oppdragsgiver. Ulike vedtak i kommunene. Beiarn vil være egen kommune. Møter Lofotrådet i desember. - Lofoten Utredning i regi av regionrådet, finansiert bl.a. av midler fra FM ( ). 5 kommuner vedtatt å delta. Vågan valgt å stå utenfor. Røst har fått statsmidler til å utrede særskilt modell. Gjennomføres av NIVI. - Ofoten Utredning i regi av regionrådet, finansiert bl.a. av statsmidler. Alle kommunene, unntatt Tjeldsund, deltar. Rapport lagt frem i september (12.09.), regionalt møte Midt prosessen av politisk behandling i de enkelte kommunene. - Vesterålen Ikke representert i møtet. BDO utreder også for Vesterålen. 15:15-15:30 Pause 15:30-17:00 Aktuelle tema fra regionene og fylkeskommunen til orientering, dialog og drøfting. - Internkontroll i regionrådene v/ Kjersti Bye Pedersen. Jfr. pp-visning. - Innovasjonspolitikk med mer v/ Terje Stabæk. Jfr. pp-visning. - Boligpolitikk v/ Ole Bernt Skarstein. Ikke presentert. Jfr. pp-bilder. - Ofoten: Kommunereformen. Byregionprosjektet identifiserer flaskehalser. Regional strategisk næringsplan i arbeid. Samarbeider med Kiruna om reiseliv og beredskap. Ofoten friluftsråd søker utvidelse mot Troms. - Lofoten: Lofoten friluftsråd etablert som det siste av regionale friluftsråd i fylket. Prosjekt "Bo i Lofoten" pågår. Populært prosjekt "Banken" samler 1

7 borteboende ungdom i vg skole samt innvandrerungdom. Flyplassutvalg koblet til reiselivsnæringen. Sjømatutvalg i arbeid. Søknad Verdensarvstatus: Gjenoppta nominasjonsprosess. Masterplan Reiseliv (Fase 3). Profil- og merkevareprosjekt. Kystsoneplan under forberedelse felles for alle kommunene. Malmer og mineraler (NOU-presentasjon ). KUN utreder forbindelsen til Evenes flyplass, ev. med tunnel under Tjeldsundet. Lofoten IKT tettere samarbeid mellom kommunene. Bachelor-utdanning i reiselivsfag utredes som næringsstrategi. - Salten: Partnerskapsavtale med NN-kontoret i Brüssel. Byregionprosjekt i regi av Salten regionråd noen kommuner ikke med i fase I. Alle må med dersom videreføring i fase II. Samferdsel og reiseliv viktig. Saltenpendelen høgt på dagsorden. Tjernfjellet, togstopp Reitan, Finneid bru. Det arbeides med etablering av ett destinasjonsselskap for Salten (Nfk deltar). Prosjekt Sykkel i Salten, gjennomgående trasé fra Polarsirkelsenteret til Nord-Salten. Nettverksutvikling (Interreg) med kommuner i N-Sverige. Mye skjer i Salten friluftsråd. - Indre Helgeland: Samferdsel/transport sentrale tema. Strategifasen for neste NTP er i full gang. Innspill kommer både fra kommuner og næringsliv. Det meste av kommunikasjonen her går direkte opp mot vegvesenet og det statlige NTP-sekretariatet. Regionrådet deltar aktivt i arbeidet med Jernbaneforum Nord som fylkesråd for samferdsel leder. Det løpende arbeid går i å formidle behov og muligheter mellom transportører/brukere innen regionen og jernbaneverkets representanter i utvalget. I noen grad utarbeides det politiske innspill knyttet til slike behov. Regionrådet har bedt vegvesenet om en KVU for å få utredet ulike muligheter til rask og sikker transport for kystnæringene inn mot transportknutepunktet i Mo i Rana. Dette arbeidet skal startes opp når dagens KVU for Fv. 17 Sandnessjøen-Brønnøysund er fullført over nyttår. En svært stor del av regionrådssekretariatets arbeid det siste året har vært knyttet til prosessen med å få E12 og Mo i Rana Havn inn i EUprioriteringer for TEN-t (Trans European Network transport). IHR deltar i dette arbeidet i nært samarbeid med Västerbotten Region (sitter i interne arbeidsgrupper med kommunene langs E-12 i Sverige og Finland, samt flere prosjektstyrer med finansiering nasjonalt og gjennom Interreg). Vårt nære samarbeid med Västerbotten begrenser seg ikke til E-12, men er i ferd med å utvides også til konkrete næringssamarbeid. Sluttføring av de siste prosjektene med midler fra regionale næringsfond vil ventelig skje i Nordland fylkeskommune oppleves som litt usynlig i vår region. Hva tenker Nfk om sitt forhold til regionrådene? Bør drøftes. - Sør-Helgeland: Regionen sliter litt med forholdet til plan- og miljøseksjonen. Kystplan Helgeland en av de større regionale oppgavene. Trollfjell Geopark et annet av tiltakene, i samarbeid med Vega og Leka. Vegaøyan verdensarv reiselivsplan. Stor spenning knyttet til KVUarbeidet om veg- og fergeforbindelsen mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. Eneste region uten sykehus jobbet lenge med å få medisinsk senter i Brønnøysund. Politikerne ser derfor også sørover. - Helgeland: Helgeland friluftsråd etablert i høst. Prosjektarbeid i nært samarbeid med industrien. Arbeidet mye med landbruksskolen i Vefsn. Tilflyttingsprosjekt, kompetent arbeidsliv. Domene: Bo på Helgeland. Studiesenter i samarbeid Statoil/Subsea med ambisjon om særskilt utdanning på Helgeland. Kystplan Helgeland stor og krevende oppgave, viktig som pilot, politikerne opptatt av dette arbeidet. Toven-tunnelen 2

8 åpnes i løpet av de nærmeste dagene, vil påvirke bo- og arbeidsmarkedsregionen. Offshore Nordland, stor konferanse i juni 2015, overlates til selskapene å planlegge/arrangere. Avslutter nå prosjektene knyttet til det regionale næringsfondet. Helgelandskonferansen 27. mars 2015 i Brønnøysund, ordførermøte dagen før. Kan søkes om fylkeskommunal finansiering av arrangementet. Tirsdag :30 09:45 Levekårsundersøkelsen 2014 v/ Greta Johansen. Jfr. pp-visning. Ungdataundersøkelsen 2014 v/ Hanne Mari Myrvik. Jfr. pp-visning. By og regionalpolitikk v/ Greta Johansen. Ikke presentert. 09:45-10:00 Pause 10:00-11:00 Regional analyse Nordland 2014 v/ Marit Owren Nygaard, Telemarkforsking. Jfr. pp-visning. 11:00-12:00 Aktuelle tema fra regionene og fylkeskommunen til orientering mv. Jfr. oppsummering ovenfor. - Framtidig tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland v/ Bjørnar Nystrand. Jfr. pp-bilder. - Interkommunal kystsoneplanlegging v/ Jostein Angell. Jfr. pp-bilder. Det tas sikte på at møtet neste år før jul legges til Lofoten. I tillegg planlegges det å ha en ekstra samling med tema kommune- og regionreform våren Denne vil bli forsøkt lagt i tilknytning til et arrangement som vil være av interesse for regionrådssekretariatene. Næring- og regional utvikling vil kunne dekke det meste av kostnadene knyttet til en slik ekstrasamling. 3

9 Postboks Bogen i Ofoten desember 14 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Møtt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne-Rita Nicklasson, Bjørn Hanssen. Også tilstede: Bjørn Alling, Wenche Folberg, Lars Norman Andersen, Elisabeth Storjord, under drøftingssak AU 30/14 Paul Rosenmeyer Drøftingssaker: - AU 30/14 ByR- Vekstkraft Ofoten møte med utreder «Strategi og Analyse» Kort orientering v/ Kristin Mobakken, Futurum, om ByR prosjektet Introduksjon til oppdraget v/ Bård Vestøl Birkedal, Analyse & Strategi Gruppediskusjoner Fremlegg fra gruppene i plenum - AU 31/14 Fylkesreise i Nordland for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite mars Ofoten regionråd spiller inn tips til tema for samferdselsutfordringer i Nordland når det gjelder E6, E10, dobbeltspor Ofotbanen, havner og farleder, Evenes lufthavn samt avvikling av Narvik lufthavn. Sekretariatet kontakter Stig Kjærvik i Vegforum Nord vedr konferanse mars for koordinering med Fylkesreise i Nordland for Stortingets Transportog kommunikasjonskomite mars. Saker til behandling: - AU 32/14 Møteplan Ofoten regionråd våren 2015 Den foreslåtte møteplanen for våren 2015 vedtas. Referatsaker - Protokoll AU Protokoll HS Elisabeth Storjord referent

10 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Elisabeth Storjord Til Statens vegvesen Region nord v/ Steinar Antonsen Narvik Fylkesreise i Nordland for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Ofoten regionråd takker for henvendelsen vedr Stortingets Transport- og kommunikasjonskomites reise i Nordland mars Vi registrerer at komitéen ikke har anledning til å besøke vår region, og vi ber her om at de vil ta seg tid til et møte med arbeidsutvalget i Ofoten regionråd i Bodø den 10. mars Her er de temaer vi ønsker belyst : E6 - strekningen Tysfjord til fylkesgrensa mot Troms - Fergefri E6, en viktig sak for hele Nord-Norge - Døgnkontinuerlig fergesamband Rv.827 Drag-Kjøpsvik til fergefri E6 er realisert. Rv. 827 er næringslivets foretrukne ferdselsåre for å krysse Tysfjord mellom Fauske og Narvik i dag. Rv. 827 er en tryggere vei mht kurvatur og fjelloverganger i tillegg til at ferga Drag-Kjøpsvik er mindre værutsatt enn parallell E6 med ferge Bognes-Skarberget. - Forlengelse gang- og sykkelvei, breddeutvidelse av Rv. 827 Dragsarmen. - E6 lagt utenfor Ballangen sentrum - Oppgradering av strekningen E6 Ballangen-Narvik - E6 i tunnel utenom sentrumskjernen i Narvik - Oppgradering av E6 Øyjord-Bjerkvik - Ivaretagelse av trafikksikkerheten med gang- og sykkelveier lysregulering osv. E10 - Alternativ 3, kryssing av Tjeldsund

11 Fylkesvei Oppgradering av Fv. 824 Troms grense-ramsund med gang og sykkelvei på deler av strekningen. Dobbeltspor på Ofotbanen Sjø - Narvik Havn må på grunn av sin særlige viktige funksjon i det overordnede transportnettet gis status som utpekt havn i henhold til havne- og farvannsloven. - Farleder- mudring av den indre farled i Tjeldsund er i langtidsplan NTP og må følges opp. Luftfart - Utbygging av Harstad Narvik Evenes lufthavn. Denne flyplassene har for tiden høyest økning av flybevegelser samt høyest passasjervekst i Nord-Norge. Ofoten regionråd ber om et politisk trykk på at Avinor skal ha fokus på Evenes sin nordområdesatsing og profilere Evenes for å videreutvikle næringslivet i et av de tettest befolkede områdene i Nord-Norge. - FOT-ruter. Det er økende behov for bedre rutetilbud mellom Evenes-Tromsø-Finnmark samt Bodø-Helgeland. I første omgang er det viktig å få etablert ny FOT-rute mellom Evenes og Bodø. - Narvik lufthavn legges ned når Hålogalandsbrua åpner i Da må FOT-rutene Narvik- Bodø overføres til Evenes. Det må vises i praksis at det lønner seg å frivillig gi avkall på en flyplass. Vi ser fram til å høre fra dere, og håper at Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite vil sette av tid til møte med Ofoten regionråd den 10. mars. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/10 TID: 14.09.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 06. mars 2013, klokken 10.20 14.00 Sted: Vågan Rådhus, Formannskapssalen Saksliste 013/2013 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer