OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder til endringer og behov i markedet. OrbitArena har 260 deltakere på ulike tiltak og kurs, i tillegg til 65 fast ansatte. Virksomheten eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal samt Akershus fylkeskommune og næringslivet i distriktet, og har en årlig omsetning på rundt 70 mill.

3 Innhold Styrets årsberetning 2014 side 2 Årsregnskap for 2014 OrbitArena as side 5 Årsregnskap for 2014 OrbitArena as konsern side 15 Revisors beretning side 18 Oppsummering av attføringstiltakene 2014 side 20 OrbitArena as Org. nr LEIDAR Foto: Martine Aasvangen

4 Styrets årsberetning 2014 Virksomhetens art Konsernet består av OrbitArena as og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. Datterselskapet ble avviklet i desember OrbitArena as hovedoppgave er yrkesrettet attføring som består av avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling til ordinært arbeid og tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Attføringsarbeidet utføres gjennom barnehagedrift, regnskapsføring, kursvirksomhet, cateringvirksomhet, transport, utleie av arbeidskraft, kontorarbeid og industriproduksjon, herunder trevare, pakking og distribusjon av fruktkurver, lagerhotell, pakking, montering og bokforsterkning. OrbitArena as hovedkontor er lokalisert på Jessheim, med avdelinger i Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker. Bedriften har tilbudt eierkommunene tjenester innen avklaring, arbeidstrening, formidling og varig tilrettelagt arbeid. Bedriften bruker Equass som kvalitetsverktøy og arbeidsverktøy i attføringsarbeidet. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger resultatet for 2014, samt økonomiske prognoser for 2015 og langsiktige strategiske planer. Selskapet er i en forsvarlig økonomisk og finansiell stilling. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernet hadde i 2014 en omsetning på 76,1 mill kroner, en økning på 1,4 mill kroner i forhold til Totalkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 92,8 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 79,8 mill kroner, en egenkapitalandel på 86 %. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av konsernets drift i 2014 og finansielle situasjon ved årsskiftet. Morselskapet OrbitArena as hadde i 2014 en omsetning på 73,7 mill kroner, en økning på 2,1 mill kroner i forhold til Totalkapitalen var ved utgangen av året 92,8 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 79,8 mill kroner, en egenkapitalandel på 86 %. Overskuddslikviditeten i konsernet er plassert i bank på særvilkårskonto samt noe i pengemarkedsfond og rentefond 2

5 med lav risiko. Det er liten risiko for tap på kundefordringer, og det er foretatt forsvarlige avsetninger pr for å møte eventuelle tap. Endring i krav fra Nav på bemanning mellom skjermet og konkurranseutsatt virksomhet har gitt større utgifter enn forventet i Lønnsom drift på trevareavdelingen har vært et av fokusområdene i 2014, men innsatsen har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Avdelingen vil i løpet av første kvartal 2015 bli avviklet. Datterselskapet OrbitArena Regnskap as ble avviklet i desember Resultatet for konsernet ble kr , og er etter styrets oppfatning svakere enn ønskelig, dette da overskuddet skyldes gevinst ved salg av fast eiendom. Helse Miljø og Sikkerhet Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i 2014 var 273 hvorav 53 var ordinært ansatt. Sykefraværet i 2014 for de ordinært ansatte var på totalt 6,7 %, som er godt under bedriftens mål i IA-avtalen på 8,5 %. Konsernet er en IA-bedrift, og det benyttes tilretteleggingstilskudd samt tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å redusere sykefraværet i tillegg til bedriftens rutiner for oppfølging av sykemeldte. Det er det siste året registrert 2 skader som er innberettet til NAV. Meldinger om ulykker og nestenulykker følges opp med sikte på forebygging. Bedriften er medlem av HMS-senteret Øvre Romerike. Det avholdes regelmessige møter i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Arbeidet med å forbedre internkontrollrutinene foregår kontinuerlig, og det gis nødvendig opplæring i sikkerhetsforskrifter og driftsinstrukser. Resertifisering innen Miljøfyrtårn vil skje i Likestilling Konsernet fører en kjønnsnøytral personalpolitikk, både når det gjelder lik lønn for likt arbeid og i forbindelse med ansettelsesprosesser og sammensetning av styret. Konsernets styre består av 8 medlemmer, hvorav 4 er menn. Bedriften har en ansettelsesprosedyre som sikrer likestilling og hindrer diskriminering. Ledergruppen består av 2 menn og 5 kvinner. Det er et mål å ansette flere kvinner som arbeidsledere, og flere menn i personalavdelingen og i barnehagen. Ytre miljø Aktiviteten bedriften driver, medfører ikke utslipp av stoffer eller lignende som kan innebære miljøskader utover oljefyringsanlegg og varetransport. Bedriften foretar kildesortering av papp, papir, plast, glass, metall, treverk, mat- og EEavfall. Redegjørelse for foretakets utsikter Etter flere år med ulønnsom drift ved trevareavdelingen er den nå besluttet avviklet. Samtidig vil det bli foretatt samlokalisering av flere andre avdelinger for å utnytte lokaler og ressurser på en best mulig måte. Styret vil i 2015 ha ekstra fokus på inntjening og kostnadsstyring både på enkeltavdelinger og totalt sett for konsernet. Tilgangen på kursoppdrag fra Nav er noe mer uforutsigbart enn tidligere, mens tilgangen på produksjonsoppdrag er samlet sett tilfredsstillende. Da adm. direktør ved OrbitArena har gått over i annen stilling i selskapet, er prosess med rekruttering av nye adm. direktør igangsatt. Det er foretatt en midlertidig konstituering i påvente av ansettelse av ny adm. direktør. 3

6 Årsresultat og disponering Konsernresultatet for 2014 ble på kr Overskuddet i morselskapet OrbitArena as på kr foreslås overført annen egenkapital. Pr utgjør annen egenkapital 79,2 mill, og er i henhold til vedtektenes 10 bundet til å forbli i selskapet og komme virksomheten til gode. Jessheim, 18. mars

7 OrbitArena as Resultatregnskap for 2013 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 4, 5 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 6 ( ) ( ) Annen driftskostnad 4 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansposter ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Annen egenkapital Sum overføringer

8 OrbitArena as Balanse pr. 31. desember 2014 Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Maskiner, biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter og lignende 10, Sum likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 OrbitArena as Balanse pr. 31. desember 2014 Egenkapital og gjeld Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 183 aksjer á kr. 500,00) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld OrbitArena as Jessheim, 18. mars

10 Noter til årsregnskapet 2014 Note 0 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Inntektsføring av tilskudd foretas iht. tilsagn fra NAV. Kommunalt tilskudd til drift av barnehagen inntektsføres iht. årlig kommunalt vedtak. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I anskaffelseskost for ferdig tilvirkede varer er det tatt med en forholdsmessig andel av indirekte variable og faste tilvirknings kostnader. Fordringe Fordringer er oppført til pålydende pr etter fradrag for avsetning til forventede tap med kr ,-. Utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som salgsinntekter og varekostnad. Pensjonskostnad/pensjonsforpliktelse Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjons planer, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatt Selskapet har ikke erverv til formål, og virksomheten er derfor i henhold til skatteloven ikke skattepliktig. Konsernforhold Datterselskapet er innarbeidet i årsregnskapet etter kostmetoden. Endring av regnskapsprinsipp Det har ikke vært noen prinsipp endringer i Konsernregnskap Konsernregnskapet omfatter morselskapet OrbitArena as og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. Datterselskapet ble avviklet 9. desember Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger samme regnskapsprinsipper som morselskapet. 8

11 Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstore foretak. Det vises til betydelig informasjon i notene til selskapsregnskapene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 1 Salgsinntekter Selskapets inntekter er i all hovedsak rettet mot salg i Norge, og er fordelt på følgende områder: (tall i 1000) OrbitArena as OrbitArena as konsern Virksomhetsområder Produksjon Attføring Utleie av arbeidskraft Barnehage Kurs Salg av driftsmidler Utleie fast eiendom Sum inntekter Note 2 Datterselskap OrbitArena as har 100 % eierandel/ stemmeandel i OrbitArena Regnskap as. Datterselskapets forretningskontor er på Jessheim, og regnskapet er vurdert etter kostmetoden. Selskapet ble avviklet 9. desember OrbitArena Regnskap as Anskaffelseskost på aksjene Underskudd avviklingsregnskap Egenkapital pr Gevinst ved avvikling Note 3 Varer OrbitArena as OrbitArena as konsern Råvarer og halvfabrikata Varer i arbeid Ferdigvarer Sum varer Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 4.1 Lønnskostnader: OrbitArena as OrbitArena as konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk

12 4.2 Godtgjørelser: OrbitArena as og OrbitArena as - konsern Kostnadsført godtgjørelse til administrerende direktør i 2014: lønn og andre godtgjørelser kr , fri bil kr og pensjonskostnad (ikke utbetalt) kr Det er utbetalt styrehonorar med til sammen kr Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør eller styreleder for lønn eller annen godtgjørelse ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det foreligger heller ingen pensjonsavtaler, eller avtaler om bonuser, opsjoner eller andre lignende økonomiske fordeler utover de ordinære pensjons- og bonusavtalene som også øvrige ansatte er omfattet av. 4.3 Lån til ansatte: Lån til ansatte utgjør pr kr Hele beløpet er kortsiktige lån som skal nedbetales i løpet av ett år. Sikkerhet for lånene er stillet i innestående lønn og feriepenger. 4.4 Revisor: OrbitArena as Honorar til revisor for 2014 er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner og rådgivning. OrbitArena as - konsern Honorar til revisor er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner og rådgivning.. Note 5 Pensjonskostnader- og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har en pensjonsordning som oppfyller de lovpålagte kravene. Selskapet har etablert innskuddspensjon for alle timelønnede, 44 ansatte i 2014, som kommer inn under lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon). For de ordinært ansatte har selskapet en kollektiv tjenestepensjonsordning gjennom DNB Forsikring, samt en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) gjennom LO/NHO-ordningen. Disse pensjonsordningene omfatter pr i alt 53 ansatte for morselskapet, 56 ansatte for konsernet. 16 ansatte, som ikke omfattes av den kollektive ordningen, har en AFP-pensjonsordning i henhold til egen tariffavtale i LO/NHO-ordningen. Årets pensjonskostnad: OrbitArena as Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen 0 Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Endring i balanseført pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad OrbitArena as OrbitArena as - konsern Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen 0 Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Årets endring i balanseført pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad OrbitArena as - konsern

13 Pensjonskostnad / pensjonsforpliktelse iht. aktuarberegning fra DNB Forsikring: OrbitArena as og OrbitArena as konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) Resultatført aktuarielt tap / (gevinst) Resultatført implementeringsvirkning 0 0 Resultatført planendringseffekt / overgang til innskudd etc. 0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,00 % 4,10 % Forventet avkastning 3,80 % 4,40 % Forventet lønnsregulering 3,25 % 3,75 % Forventet G-regulering 3,00 % 3,50 % Forventet regulering av pensjoner under utbet. 0,10 % 0,60 % Nåverdien av påløpt pensjonsforpl. inkl. lønnsvekst Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. arb.giv.avg. ( ) ( ) Arbeidsgiveravgift ( ) ( ) Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg. ( ) ( )) Ikke resultatført planendring / implementeringsvirkning 0 0 Ikke resultatført virkning av estimatavvik Tilpasninger AGA tidligere beregninger 0 0 Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg Pr var avsatt pensjonsforpliktelse i regnskapet kr Som ovennevnte aktuarberegning viser er reell forpliktelse vesentlig lavere, og vi har derfor valgt å redusere avsetningen med kr Avsatt pensjonsforpliktelse pr er kr

14 Note 6 Varige driftsmidler OrbitArena as Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær OrbitArena as - konsern Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Ikke avskrivbare driftsmidler Konsernet kjøpte i 2000 tomt, gnr 7/bnr 191, i Ullensaker kommune, kostpris kr Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital, kr , er fordelt på aksjer pålydende kr 500. Hver aksje gir samme rett i selskapet. Aksjonærer Antall aksjer Eierandel Ullensaker kommune ,37 % Eidsvoll kommune ,87 % Akershus fylkeskommune ,91 % Nannestad kommune ,17 % DNB ,14 % Hurdal kommune 48 4,06 % Sum >1 % eierandel ,52 % Sum øvrige 53 4,48 % Totalt ,00 % 12

15 Note 8 Mellomværende med datterselskap Mellomværende Fordring OrbitArena Regnskap as Sum mellomværende med datterselskap Note 9 Egenkapital OrbitArena as Aksjekapital Annen egenkapital Sum OrbitArena as Årets resultat Pr OrbitArena as - konsern Aksjekapital Annen egenkapital Sum OrbitArena as Årets resultat Pr Note 10 Bundne midler OrbitArena as OrbitArena as konsern Bundne skattetrekksmidler utgjør kr Note 11 Obligasjoner og pengemarkedsfond Verdipapirfond Kostpris Ligningsverdi pr Bokført verdi pr Rentefond Sum verdipapirfond Investeringene er langsiktige og bokført til kostpris inkludert opptjent avkastning pr Note 12 Garantiansvar Det er garantiansvar i DNB knyttet til leieavtale med Trondheimsveien ANS. Garantiansvaret er på kr og er ikke bokført i regnskapet. 13

16 OrbitArena as Kontantstrømoppstilling OrbitArena as OrbitArena as konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat Gevinst ved salg av varige driftsmidler Tap ved avgang varige driftsmidler Avskrivninger varige driftsmidler Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSAKTIVITETER Endring kortsiktig og langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter Netto endr. i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter

17 OrbitArena as konsern Resultatregnskap for 2014 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Endring i beholdning av v.i.a. og ferdigvarer Lønnskostnad 4, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Sum finansposter Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført annen egenkapital 9 I Sum overføringer

18 OrbitArena as konsern Balanse pr. 31. desember 2014 Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 6, Driftsløsøre, inventar, varemerke o.l Maskiner, biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner, pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter o.l. 10, Sum likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19 OrbitArena as konsern Balanse pr. 31. desember 2014 Egenkapital og gjeld Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 9, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Jessheim, 18. mars 2015 I styret for OrbitArena as konsern 17

20 18

21 19

22 Oppsummering av attføringstiltakene 2014 Samarbeid med Nav og andre instanser Det har i 2014 vært avholdt møter med Nav hvor OrbitArena har informert om bedriftens tiltak, tilbud og tjenester. I tillegg har drøftingssaker vært samarbeid og samarbeidsformer, tilpasninger i forhold til brukergrupper/-behov, orientering om resultater og utvikling. Bedriften har hatt et konstruktivt samarbeid med også andre etater og hjelpeinstanser som fastleger, skoler samt ulike psykiatriske behandlingstilbud. Det tverrfaglige samarbeidet er av stor betydning og en nødvendighet for å oppnå optimale resultater. OrbitArena samarbeider i tillegg tett med videregående skole. Tiltakene (skjermede tiltak) De forskjellige tiltakene har forskjellig formål og innhold, herunder avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling, opplæring, tilrettelagt og varig tilrettelagt arbeid. Hensikten i alle tiltak er å styrke arbeidssøkerens posisjon på arbeidsmarkedet ved økning av reell og formell kompetanse som er aktuell for arbeidslivet. Tildelte rammer Avklaring: 63 plasser tom plasser tom plasser tom plasser tom Kvalifisering: 25 plasser tom Tilrettelagt arbeid: 16 plasser tom APS: 15 plasser tom AB: 36 plasser tom VTA: 38 plasser Kurs/tjenester (ikke skjermede tiltak) Jobb og muligheter: 3 kurs, 46 plasser Datakurs (kontinuerlig): 141 interne, 2 eksterne deltager Læringsnettverket: 50 deltagere, hvorav 40 på Migranorsk, 3 på lese-skriveopplæring, 1 på matematikk og 11 på andre studier Kartlegginger Rådgiveren: 32 stk Kartlegginger LOGOS: 15 stk Veilederen: 33 stk Digitaltest: 4 stk Norskkurs med lærer (kun vårhalvåret) 14 deltakere Funksjonsvurdering: 6 deltagere Pleie- og omsorgskurs for minoritetsspråklige: 2 kurs, 30 deltagere Barnehagekurs for minoritetsspråklige: 2 kurs, 20 deltagere Arbeidsrettet rehabilitering: 85 deltagere Skoleelever: 13 skoleelever «Ut i jobb» prosjekt i samarbeid med Nav Eidsvoll 10 deltakere Totalt har 212 personer utenfor skjermede tiltak deltatt på kurs/tjenester i regi av bedriften. 20

23 Årsstatistikk over deltagere i bedriften I løpet av 2014 endret 674 personer status fra tiltak og kurs til: 123 personer til ordinært arbeid 19 personer til egenfinansiert utdanning 6 personer til utdanning finansiert av Nav 48 personer til ekstern arbeidspraksis 113 personer til videre tiltak 11 personer til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 60 personer til annen aktiv attføring 143 personer til medisinsk/sosial rehabilitering 122 personer søkt/fått uførepensjon 29 personer til annet, ingen aktive løsninger, ikke tilgjengelig for tiltak, flyttet etc Resultater Formidlingsorienterte tiltak hadde følgende resultat på tilbakeføring av deltagere til ordinært arbeid: Kvalifiseringstiltaket: 65 % Arbeid med bistand: 54 % Totalt har 19 % søkt uførepensjon, mot 15 % i 2013, 14,9 % i 2012 og 11 % i % har gått til aktive løsninger. 76 % har nådd sitt mål i henhold til handlingsplan. Personalavdelingen Avdelingen har hatt 19 personalkonsulenter/ kursinstruktører i snitt gjennom året. Kompetanseutvikling i personal og blant øvrige ledere Kompetanseheving er et satsningsområde i bedriften. Flere ansatte har startet/fortsatt utdanning i Følgende utdanninger på høyskolenivå er påbegynt eller fullført: - Karriereveiledning - Lønns- og personalarbeid - Lederutdanning, nasjonal styrerutdanning, barnehage. I bedriften er det gjennomført 154 dagsverk i kurs/opplæring, dette tilsvarende 0,7 årsverk. Til utdanning på høyskolenivå er det brukt 387 dagsverk, tilsvarende 1,7 årsverk. Kursavdelingen Bedriften har også i 2014 tilbudt kurs til Nav, kommuner og næringsliv utover kursvirksomhet internt i tiltakene. Følgende kurs har vært avholdt: Datakurs Båtførerprøve Jobb og muligheter Læringsrommet Arbeidsrettet rehabilitering Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige Barnehagekurs for minoritetsspråklige 21

24 Attføringstilbudet Det er foretatt endringer i attføringstilbudet som har sin årsak i endrede behov hos deltagere/nav. Dette er som følger: Læringsarenaer: Avvikling av OrbitArena Regnskap. Bruk av eksterne arenaer og tett samarbeid med næringslivet har vært et satsningsområde også i Samarbeid «Ringer i vannet» videreutviklet Endring av tilbudet om norskkurs. Vi har avviklet ordningen med lærer fra voksenopplæringen, og tilbyr individuelt tilpasset norskopplæring via Migranorsk eller annen relevant opplæring Opprettelse av nye tjenester vunnet på anbud Sluttundersøkelser Sluttundersøkelse er undersøkelser som blir gjennomført når deltagere fra skjermede tiltak avslutter fra OrbitArena. Sluttundersøkelsene for 2014 viser en score på 4,92 i snitt, men lav svarprosent, 15 %. (101/674) Etterundersøkelser Etterundersøkelser måler om deltagere som ble formidlet til arbeid fremdeles står i arbeid etter 9 måneder. Undersøkelsen viser at 79 % fremdeles sto i arbeid 9 måneder etter avslutning. Svarprosenten på etterundersøkelse er 20 %. (23/117) Brukertilfredshet Det gjennomføres to brukerundersøkelser årlig. Scoren lå i 2014 på henholdsvis 4,24 og 4,46 av 6 mulige. Det vil også i 2015 gjennomføres brukerundersøkelser. Det er et mål å høyne svarprosenten også i Svarprosent er økt fra 30 % i 2013 til 36 % i (65/182) Det er etablert et deltakerforum med representanter fra alle tiltak og avdelinger. Deltakerforum gjennomføres to ganger i året, og utgangspunktet er resultatene fra brukerundersøkelsen. Det blir utarbeidet handlingsplaner ut fra tilbakemeldingene og ønskene som kommer opp i forumet. 22

25 Klager Bedriften har i 2014 mottatt tre skriftlige klager hvorav en omhandlet arbeidsmiljøet (VTA), en klage på tilbudet ved bedriften og en omhandlet innhold i sluttrapport. Sakene er behandlet i henhold til bedriftens rutiner for klagebehandling. Mål i henhold til samarbeidsavtale Område: Øke antall eksterne arenaer samsvarende med mål nedfelt i samarbeidsavtale med Nav. Mål i samarbeidsavtale Oppnådd Mål Avklaring ihht i samarbeidsavtale: 15 % Nei 14,3 % Mål APS ihht i samarbeidsavtale: 20 % Ja 25 % Mål Kvalifisering ihht i samarbeidsavtale: 35 % Ja 53 % Andel fra passiv og aktiv kommunal ytelse til aktivitet Et stort antall mennesker har gått over fra passivitet til å komme i aktivitet. Herunder kan nevnes 35 personer fra kurset «Jobb og muligheter» som har fått jobb, videre kurs eller praksis. Videre har 45 deltagere i Varig tilrettelagt arbeid hatt god sysselsetting som dagtilbud ved våre avdelinger, noe som gir besparelser for kommunene. Totalt sett har 123 personer fått arbeid etter endt tilbud ved bedriften, noe som også gir besparelser for kommunene ift belastning på sosial- og og helsebudsjett. Andelen fra passiv ytelse til aktivitet generelt er 57 % av alle avsluttede ved bedriften. 23

26 24 Satsningsområde: Stadig utvikling og fokus på det tilbudet som gis ved våre kvalifiseringsarenaer anses viktig, dette for å tilpasse tilbudet til kundenes ønsker og behov. Fokus på økt og oppdatert kompetanse blant de ansatte vil også være viktig i 2015, og da med vekt på markedsføring og salg. Dette er et fagområde vi ser behov for å inneha kompetanse i for å styrke våre muligheter som fremtidig kursleverandør og samarbeidspartner med næringslivet. Samarbeidet med videregående skoler videreføres i Vi opplever endring i rammebetingelsene for de skjermede tiltak, ved at flere av disse er besluttet lagt ut på anbud. Dette skaper en noe mindre forutsigbarhet for bedriften og det har i 2014 vært satset på kompetanseøkning for å kunne posisjonere oss i forhold til å vinne fremtidige anbud. Anbudsmarkedet er et vesentlig nedslagsfelt for OrbitArena og arbeidet med å styrke vår stilling på dette området har stort fokus i Bedriften var i 2014 arrangør for kursene «Jobb og muligheter», «Arbeidsrettet rehabilitering», «Pleie og omsorgskurs for minoritets-språklige» og «Barnehage for minoritetsspråklige». Dette ga ytterligere bredde i bedriftens tilbud, og bedriften opparbeidet seg erfaringskompetanse. OrbitArena har i 2015 startet kurset «Barne- og ungdomsarbeider» som tilbys på kveldstid og som i hovedsak har vært benyttet av ansatte i barnehager som har mål om fagbrev innen faget. Kurset er godkjent for opptak av lån gjennom statens lånekasse. Et satsningsområde i 2015 vil være å se på mulighet for oppstart av tilsvarende kurs innen pleie og omsorg. Videre har bedriften inngått samarbeid med Læringsnettverket og Eidsvoll Kommune hvor vi ved å søke BKA-midler (basiskompetans i arbeidslivet) er tildelt midler til bruk for gjennomføring av kurs innen basiskompetanse i disse bedriftene. OrbitArena ser et potensiale for å kunne øke antall solgte Funksjonsvurderinger, og det har vært benyttet ressurser til oppsøkende virksomhet i næringslivet for å gjøre denne tjenesten kjent og således øke vår omsetning. Vi har ved starten av 2015 en økning i antall Funksjonsvurderinger og dette vil være en videre satsning dette år. OrbitArena er medlem i «Ringer i vannet» som er en arena for rekruttering inn i NHO bedrifter. OrbitArena opprettholder sitt medlemskap i 2015 og ser positivt på de muligheter dette gir for å kunne formidle personer fra våre tiltak til aktuelle stillinger Bedriftens vurdering av resultater Resultatene prestert i 2014 er generelt tilfredsstillende. Formidlingsprosenten er god i tiltaket Kvalifisering, og i Arbeid med Bistand. Andelen på ekstern arena er god i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og tid fra oppstart i tiltaket til ekstern arbeidsplass er funnet i AB er redusert i løpet av Totalt har 19 % søkt uførepensjon, noe som er utgjør en liten økning fra 2013, og vi ser en økning av denne andelen de siste årene. I møte med den enkelte deltaker vektlegges motivasjon og det å se muligheter til tross for de utfordringer en måtte inneha. I tillegg er det høyt fokus på sluttårsaker og de muligheter som er tilgjengelig som alternativer til søknad om uførepensjon. Jessheim, mars 2015

27 25

28 OrbitArena Postboks Jessheim

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer