OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder til endringer og behov i markedet. OrbitArena har 260 deltakere på ulike tiltak og kurs, i tillegg til 65 fast ansatte. Virksomheten eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal samt Akershus fylkeskommune og næringslivet i distriktet, og har en årlig omsetning på rundt 70 mill.

3 Innhold Styrets årsberetning 2014 side 2 Årsregnskap for 2014 OrbitArena as side 5 Årsregnskap for 2014 OrbitArena as konsern side 15 Revisors beretning side 18 Oppsummering av attføringstiltakene 2014 side 20 OrbitArena as Org. nr LEIDAR Foto: Martine Aasvangen

4 Styrets årsberetning 2014 Virksomhetens art Konsernet består av OrbitArena as og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. Datterselskapet ble avviklet i desember OrbitArena as hovedoppgave er yrkesrettet attføring som består av avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling til ordinært arbeid og tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Attføringsarbeidet utføres gjennom barnehagedrift, regnskapsføring, kursvirksomhet, cateringvirksomhet, transport, utleie av arbeidskraft, kontorarbeid og industriproduksjon, herunder trevare, pakking og distribusjon av fruktkurver, lagerhotell, pakking, montering og bokforsterkning. OrbitArena as hovedkontor er lokalisert på Jessheim, med avdelinger i Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker. Bedriften har tilbudt eierkommunene tjenester innen avklaring, arbeidstrening, formidling og varig tilrettelagt arbeid. Bedriften bruker Equass som kvalitetsverktøy og arbeidsverktøy i attføringsarbeidet. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger resultatet for 2014, samt økonomiske prognoser for 2015 og langsiktige strategiske planer. Selskapet er i en forsvarlig økonomisk og finansiell stilling. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernet hadde i 2014 en omsetning på 76,1 mill kroner, en økning på 1,4 mill kroner i forhold til Totalkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 92,8 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 79,8 mill kroner, en egenkapitalandel på 86 %. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av konsernets drift i 2014 og finansielle situasjon ved årsskiftet. Morselskapet OrbitArena as hadde i 2014 en omsetning på 73,7 mill kroner, en økning på 2,1 mill kroner i forhold til Totalkapitalen var ved utgangen av året 92,8 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 79,8 mill kroner, en egenkapitalandel på 86 %. Overskuddslikviditeten i konsernet er plassert i bank på særvilkårskonto samt noe i pengemarkedsfond og rentefond 2

5 med lav risiko. Det er liten risiko for tap på kundefordringer, og det er foretatt forsvarlige avsetninger pr for å møte eventuelle tap. Endring i krav fra Nav på bemanning mellom skjermet og konkurranseutsatt virksomhet har gitt større utgifter enn forventet i Lønnsom drift på trevareavdelingen har vært et av fokusområdene i 2014, men innsatsen har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Avdelingen vil i løpet av første kvartal 2015 bli avviklet. Datterselskapet OrbitArena Regnskap as ble avviklet i desember Resultatet for konsernet ble kr , og er etter styrets oppfatning svakere enn ønskelig, dette da overskuddet skyldes gevinst ved salg av fast eiendom. Helse Miljø og Sikkerhet Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i 2014 var 273 hvorav 53 var ordinært ansatt. Sykefraværet i 2014 for de ordinært ansatte var på totalt 6,7 %, som er godt under bedriftens mål i IA-avtalen på 8,5 %. Konsernet er en IA-bedrift, og det benyttes tilretteleggingstilskudd samt tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å redusere sykefraværet i tillegg til bedriftens rutiner for oppfølging av sykemeldte. Det er det siste året registrert 2 skader som er innberettet til NAV. Meldinger om ulykker og nestenulykker følges opp med sikte på forebygging. Bedriften er medlem av HMS-senteret Øvre Romerike. Det avholdes regelmessige møter i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Arbeidet med å forbedre internkontrollrutinene foregår kontinuerlig, og det gis nødvendig opplæring i sikkerhetsforskrifter og driftsinstrukser. Resertifisering innen Miljøfyrtårn vil skje i Likestilling Konsernet fører en kjønnsnøytral personalpolitikk, både når det gjelder lik lønn for likt arbeid og i forbindelse med ansettelsesprosesser og sammensetning av styret. Konsernets styre består av 8 medlemmer, hvorav 4 er menn. Bedriften har en ansettelsesprosedyre som sikrer likestilling og hindrer diskriminering. Ledergruppen består av 2 menn og 5 kvinner. Det er et mål å ansette flere kvinner som arbeidsledere, og flere menn i personalavdelingen og i barnehagen. Ytre miljø Aktiviteten bedriften driver, medfører ikke utslipp av stoffer eller lignende som kan innebære miljøskader utover oljefyringsanlegg og varetransport. Bedriften foretar kildesortering av papp, papir, plast, glass, metall, treverk, mat- og EEavfall. Redegjørelse for foretakets utsikter Etter flere år med ulønnsom drift ved trevareavdelingen er den nå besluttet avviklet. Samtidig vil det bli foretatt samlokalisering av flere andre avdelinger for å utnytte lokaler og ressurser på en best mulig måte. Styret vil i 2015 ha ekstra fokus på inntjening og kostnadsstyring både på enkeltavdelinger og totalt sett for konsernet. Tilgangen på kursoppdrag fra Nav er noe mer uforutsigbart enn tidligere, mens tilgangen på produksjonsoppdrag er samlet sett tilfredsstillende. Da adm. direktør ved OrbitArena har gått over i annen stilling i selskapet, er prosess med rekruttering av nye adm. direktør igangsatt. Det er foretatt en midlertidig konstituering i påvente av ansettelse av ny adm. direktør. 3

6 Årsresultat og disponering Konsernresultatet for 2014 ble på kr Overskuddet i morselskapet OrbitArena as på kr foreslås overført annen egenkapital. Pr utgjør annen egenkapital 79,2 mill, og er i henhold til vedtektenes 10 bundet til å forbli i selskapet og komme virksomheten til gode. Jessheim, 18. mars

7 OrbitArena as Resultatregnskap for 2013 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 4, 5 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 6 ( ) ( ) Annen driftskostnad 4 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansposter ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Annen egenkapital Sum overføringer

8 OrbitArena as Balanse pr. 31. desember 2014 Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Maskiner, biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter og lignende 10, Sum likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 OrbitArena as Balanse pr. 31. desember 2014 Egenkapital og gjeld Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 183 aksjer á kr. 500,00) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld OrbitArena as Jessheim, 18. mars

10 Noter til årsregnskapet 2014 Note 0 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Inntektsføring av tilskudd foretas iht. tilsagn fra NAV. Kommunalt tilskudd til drift av barnehagen inntektsføres iht. årlig kommunalt vedtak. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I anskaffelseskost for ferdig tilvirkede varer er det tatt med en forholdsmessig andel av indirekte variable og faste tilvirknings kostnader. Fordringe Fordringer er oppført til pålydende pr etter fradrag for avsetning til forventede tap med kr ,-. Utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som salgsinntekter og varekostnad. Pensjonskostnad/pensjonsforpliktelse Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjons planer, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatt Selskapet har ikke erverv til formål, og virksomheten er derfor i henhold til skatteloven ikke skattepliktig. Konsernforhold Datterselskapet er innarbeidet i årsregnskapet etter kostmetoden. Endring av regnskapsprinsipp Det har ikke vært noen prinsipp endringer i Konsernregnskap Konsernregnskapet omfatter morselskapet OrbitArena as og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. Datterselskapet ble avviklet 9. desember Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger samme regnskapsprinsipper som morselskapet. 8

11 Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstore foretak. Det vises til betydelig informasjon i notene til selskapsregnskapene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 1 Salgsinntekter Selskapets inntekter er i all hovedsak rettet mot salg i Norge, og er fordelt på følgende områder: (tall i 1000) OrbitArena as OrbitArena as konsern Virksomhetsområder Produksjon Attføring Utleie av arbeidskraft Barnehage Kurs Salg av driftsmidler Utleie fast eiendom Sum inntekter Note 2 Datterselskap OrbitArena as har 100 % eierandel/ stemmeandel i OrbitArena Regnskap as. Datterselskapets forretningskontor er på Jessheim, og regnskapet er vurdert etter kostmetoden. Selskapet ble avviklet 9. desember OrbitArena Regnskap as Anskaffelseskost på aksjene Underskudd avviklingsregnskap Egenkapital pr Gevinst ved avvikling Note 3 Varer OrbitArena as OrbitArena as konsern Råvarer og halvfabrikata Varer i arbeid Ferdigvarer Sum varer Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 4.1 Lønnskostnader: OrbitArena as OrbitArena as konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk

12 4.2 Godtgjørelser: OrbitArena as og OrbitArena as - konsern Kostnadsført godtgjørelse til administrerende direktør i 2014: lønn og andre godtgjørelser kr , fri bil kr og pensjonskostnad (ikke utbetalt) kr Det er utbetalt styrehonorar med til sammen kr Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør eller styreleder for lønn eller annen godtgjørelse ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det foreligger heller ingen pensjonsavtaler, eller avtaler om bonuser, opsjoner eller andre lignende økonomiske fordeler utover de ordinære pensjons- og bonusavtalene som også øvrige ansatte er omfattet av. 4.3 Lån til ansatte: Lån til ansatte utgjør pr kr Hele beløpet er kortsiktige lån som skal nedbetales i løpet av ett år. Sikkerhet for lånene er stillet i innestående lønn og feriepenger. 4.4 Revisor: OrbitArena as Honorar til revisor for 2014 er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner og rådgivning. OrbitArena as - konsern Honorar til revisor er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner og rådgivning.. Note 5 Pensjonskostnader- og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har en pensjonsordning som oppfyller de lovpålagte kravene. Selskapet har etablert innskuddspensjon for alle timelønnede, 44 ansatte i 2014, som kommer inn under lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon). For de ordinært ansatte har selskapet en kollektiv tjenestepensjonsordning gjennom DNB Forsikring, samt en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) gjennom LO/NHO-ordningen. Disse pensjonsordningene omfatter pr i alt 53 ansatte for morselskapet, 56 ansatte for konsernet. 16 ansatte, som ikke omfattes av den kollektive ordningen, har en AFP-pensjonsordning i henhold til egen tariffavtale i LO/NHO-ordningen. Årets pensjonskostnad: OrbitArena as Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen 0 Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Endring i balanseført pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad OrbitArena as OrbitArena as - konsern Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen 0 Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Årets endring i balanseført pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad OrbitArena as - konsern

13 Pensjonskostnad / pensjonsforpliktelse iht. aktuarberegning fra DNB Forsikring: OrbitArena as og OrbitArena as konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) Resultatført aktuarielt tap / (gevinst) Resultatført implementeringsvirkning 0 0 Resultatført planendringseffekt / overgang til innskudd etc. 0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,00 % 4,10 % Forventet avkastning 3,80 % 4,40 % Forventet lønnsregulering 3,25 % 3,75 % Forventet G-regulering 3,00 % 3,50 % Forventet regulering av pensjoner under utbet. 0,10 % 0,60 % Nåverdien av påløpt pensjonsforpl. inkl. lønnsvekst Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. arb.giv.avg. ( ) ( ) Arbeidsgiveravgift ( ) ( ) Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg. ( ) ( )) Ikke resultatført planendring / implementeringsvirkning 0 0 Ikke resultatført virkning av estimatavvik Tilpasninger AGA tidligere beregninger 0 0 Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg Pr var avsatt pensjonsforpliktelse i regnskapet kr Som ovennevnte aktuarberegning viser er reell forpliktelse vesentlig lavere, og vi har derfor valgt å redusere avsetningen med kr Avsatt pensjonsforpliktelse pr er kr

14 Note 6 Varige driftsmidler OrbitArena as Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær OrbitArena as - konsern Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Ikke avskrivbare driftsmidler Konsernet kjøpte i 2000 tomt, gnr 7/bnr 191, i Ullensaker kommune, kostpris kr Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital, kr , er fordelt på aksjer pålydende kr 500. Hver aksje gir samme rett i selskapet. Aksjonærer Antall aksjer Eierandel Ullensaker kommune ,37 % Eidsvoll kommune ,87 % Akershus fylkeskommune ,91 % Nannestad kommune ,17 % DNB ,14 % Hurdal kommune 48 4,06 % Sum >1 % eierandel ,52 % Sum øvrige 53 4,48 % Totalt ,00 % 12

15 Note 8 Mellomværende med datterselskap Mellomværende Fordring OrbitArena Regnskap as Sum mellomværende med datterselskap Note 9 Egenkapital OrbitArena as Aksjekapital Annen egenkapital Sum OrbitArena as Årets resultat Pr OrbitArena as - konsern Aksjekapital Annen egenkapital Sum OrbitArena as Årets resultat Pr Note 10 Bundne midler OrbitArena as OrbitArena as konsern Bundne skattetrekksmidler utgjør kr Note 11 Obligasjoner og pengemarkedsfond Verdipapirfond Kostpris Ligningsverdi pr Bokført verdi pr Rentefond Sum verdipapirfond Investeringene er langsiktige og bokført til kostpris inkludert opptjent avkastning pr Note 12 Garantiansvar Det er garantiansvar i DNB knyttet til leieavtale med Trondheimsveien ANS. Garantiansvaret er på kr og er ikke bokført i regnskapet. 13

16 OrbitArena as Kontantstrømoppstilling OrbitArena as OrbitArena as konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat Gevinst ved salg av varige driftsmidler Tap ved avgang varige driftsmidler Avskrivninger varige driftsmidler Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSAKTIVITETER Endring kortsiktig og langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter Netto endr. i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter

17 OrbitArena as konsern Resultatregnskap for 2014 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Endring i beholdning av v.i.a. og ferdigvarer Lønnskostnad 4, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Sum finansposter Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført annen egenkapital 9 I Sum overføringer

18 OrbitArena as konsern Balanse pr. 31. desember 2014 Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 6, Driftsløsøre, inventar, varemerke o.l Maskiner, biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner, pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter o.l. 10, Sum likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19 OrbitArena as konsern Balanse pr. 31. desember 2014 Egenkapital og gjeld Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 9, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Jessheim, 18. mars 2015 I styret for OrbitArena as konsern 17

20 18

21 19

22 Oppsummering av attføringstiltakene 2014 Samarbeid med Nav og andre instanser Det har i 2014 vært avholdt møter med Nav hvor OrbitArena har informert om bedriftens tiltak, tilbud og tjenester. I tillegg har drøftingssaker vært samarbeid og samarbeidsformer, tilpasninger i forhold til brukergrupper/-behov, orientering om resultater og utvikling. Bedriften har hatt et konstruktivt samarbeid med også andre etater og hjelpeinstanser som fastleger, skoler samt ulike psykiatriske behandlingstilbud. Det tverrfaglige samarbeidet er av stor betydning og en nødvendighet for å oppnå optimale resultater. OrbitArena samarbeider i tillegg tett med videregående skole. Tiltakene (skjermede tiltak) De forskjellige tiltakene har forskjellig formål og innhold, herunder avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling, opplæring, tilrettelagt og varig tilrettelagt arbeid. Hensikten i alle tiltak er å styrke arbeidssøkerens posisjon på arbeidsmarkedet ved økning av reell og formell kompetanse som er aktuell for arbeidslivet. Tildelte rammer Avklaring: 63 plasser tom plasser tom plasser tom plasser tom Kvalifisering: 25 plasser tom Tilrettelagt arbeid: 16 plasser tom APS: 15 plasser tom AB: 36 plasser tom VTA: 38 plasser Kurs/tjenester (ikke skjermede tiltak) Jobb og muligheter: 3 kurs, 46 plasser Datakurs (kontinuerlig): 141 interne, 2 eksterne deltager Læringsnettverket: 50 deltagere, hvorav 40 på Migranorsk, 3 på lese-skriveopplæring, 1 på matematikk og 11 på andre studier Kartlegginger Rådgiveren: 32 stk Kartlegginger LOGOS: 15 stk Veilederen: 33 stk Digitaltest: 4 stk Norskkurs med lærer (kun vårhalvåret) 14 deltakere Funksjonsvurdering: 6 deltagere Pleie- og omsorgskurs for minoritetsspråklige: 2 kurs, 30 deltagere Barnehagekurs for minoritetsspråklige: 2 kurs, 20 deltagere Arbeidsrettet rehabilitering: 85 deltagere Skoleelever: 13 skoleelever «Ut i jobb» prosjekt i samarbeid med Nav Eidsvoll 10 deltakere Totalt har 212 personer utenfor skjermede tiltak deltatt på kurs/tjenester i regi av bedriften. 20

23 Årsstatistikk over deltagere i bedriften I løpet av 2014 endret 674 personer status fra tiltak og kurs til: 123 personer til ordinært arbeid 19 personer til egenfinansiert utdanning 6 personer til utdanning finansiert av Nav 48 personer til ekstern arbeidspraksis 113 personer til videre tiltak 11 personer til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 60 personer til annen aktiv attføring 143 personer til medisinsk/sosial rehabilitering 122 personer søkt/fått uførepensjon 29 personer til annet, ingen aktive løsninger, ikke tilgjengelig for tiltak, flyttet etc Resultater Formidlingsorienterte tiltak hadde følgende resultat på tilbakeføring av deltagere til ordinært arbeid: Kvalifiseringstiltaket: 65 % Arbeid med bistand: 54 % Totalt har 19 % søkt uførepensjon, mot 15 % i 2013, 14,9 % i 2012 og 11 % i % har gått til aktive løsninger. 76 % har nådd sitt mål i henhold til handlingsplan. Personalavdelingen Avdelingen har hatt 19 personalkonsulenter/ kursinstruktører i snitt gjennom året. Kompetanseutvikling i personal og blant øvrige ledere Kompetanseheving er et satsningsområde i bedriften. Flere ansatte har startet/fortsatt utdanning i Følgende utdanninger på høyskolenivå er påbegynt eller fullført: - Karriereveiledning - Lønns- og personalarbeid - Lederutdanning, nasjonal styrerutdanning, barnehage. I bedriften er det gjennomført 154 dagsverk i kurs/opplæring, dette tilsvarende 0,7 årsverk. Til utdanning på høyskolenivå er det brukt 387 dagsverk, tilsvarende 1,7 årsverk. Kursavdelingen Bedriften har også i 2014 tilbudt kurs til Nav, kommuner og næringsliv utover kursvirksomhet internt i tiltakene. Følgende kurs har vært avholdt: Datakurs Båtførerprøve Jobb og muligheter Læringsrommet Arbeidsrettet rehabilitering Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige Barnehagekurs for minoritetsspråklige 21

24 Attføringstilbudet Det er foretatt endringer i attføringstilbudet som har sin årsak i endrede behov hos deltagere/nav. Dette er som følger: Læringsarenaer: Avvikling av OrbitArena Regnskap. Bruk av eksterne arenaer og tett samarbeid med næringslivet har vært et satsningsområde også i Samarbeid «Ringer i vannet» videreutviklet Endring av tilbudet om norskkurs. Vi har avviklet ordningen med lærer fra voksenopplæringen, og tilbyr individuelt tilpasset norskopplæring via Migranorsk eller annen relevant opplæring Opprettelse av nye tjenester vunnet på anbud Sluttundersøkelser Sluttundersøkelse er undersøkelser som blir gjennomført når deltagere fra skjermede tiltak avslutter fra OrbitArena. Sluttundersøkelsene for 2014 viser en score på 4,92 i snitt, men lav svarprosent, 15 %. (101/674) Etterundersøkelser Etterundersøkelser måler om deltagere som ble formidlet til arbeid fremdeles står i arbeid etter 9 måneder. Undersøkelsen viser at 79 % fremdeles sto i arbeid 9 måneder etter avslutning. Svarprosenten på etterundersøkelse er 20 %. (23/117) Brukertilfredshet Det gjennomføres to brukerundersøkelser årlig. Scoren lå i 2014 på henholdsvis 4,24 og 4,46 av 6 mulige. Det vil også i 2015 gjennomføres brukerundersøkelser. Det er et mål å høyne svarprosenten også i Svarprosent er økt fra 30 % i 2013 til 36 % i (65/182) Det er etablert et deltakerforum med representanter fra alle tiltak og avdelinger. Deltakerforum gjennomføres to ganger i året, og utgangspunktet er resultatene fra brukerundersøkelsen. Det blir utarbeidet handlingsplaner ut fra tilbakemeldingene og ønskene som kommer opp i forumet. 22

25 Klager Bedriften har i 2014 mottatt tre skriftlige klager hvorav en omhandlet arbeidsmiljøet (VTA), en klage på tilbudet ved bedriften og en omhandlet innhold i sluttrapport. Sakene er behandlet i henhold til bedriftens rutiner for klagebehandling. Mål i henhold til samarbeidsavtale Område: Øke antall eksterne arenaer samsvarende med mål nedfelt i samarbeidsavtale med Nav. Mål i samarbeidsavtale Oppnådd Mål Avklaring ihht i samarbeidsavtale: 15 % Nei 14,3 % Mål APS ihht i samarbeidsavtale: 20 % Ja 25 % Mål Kvalifisering ihht i samarbeidsavtale: 35 % Ja 53 % Andel fra passiv og aktiv kommunal ytelse til aktivitet Et stort antall mennesker har gått over fra passivitet til å komme i aktivitet. Herunder kan nevnes 35 personer fra kurset «Jobb og muligheter» som har fått jobb, videre kurs eller praksis. Videre har 45 deltagere i Varig tilrettelagt arbeid hatt god sysselsetting som dagtilbud ved våre avdelinger, noe som gir besparelser for kommunene. Totalt sett har 123 personer fått arbeid etter endt tilbud ved bedriften, noe som også gir besparelser for kommunene ift belastning på sosial- og og helsebudsjett. Andelen fra passiv ytelse til aktivitet generelt er 57 % av alle avsluttede ved bedriften. 23

26 24 Satsningsområde: Stadig utvikling og fokus på det tilbudet som gis ved våre kvalifiseringsarenaer anses viktig, dette for å tilpasse tilbudet til kundenes ønsker og behov. Fokus på økt og oppdatert kompetanse blant de ansatte vil også være viktig i 2015, og da med vekt på markedsføring og salg. Dette er et fagområde vi ser behov for å inneha kompetanse i for å styrke våre muligheter som fremtidig kursleverandør og samarbeidspartner med næringslivet. Samarbeidet med videregående skoler videreføres i Vi opplever endring i rammebetingelsene for de skjermede tiltak, ved at flere av disse er besluttet lagt ut på anbud. Dette skaper en noe mindre forutsigbarhet for bedriften og det har i 2014 vært satset på kompetanseøkning for å kunne posisjonere oss i forhold til å vinne fremtidige anbud. Anbudsmarkedet er et vesentlig nedslagsfelt for OrbitArena og arbeidet med å styrke vår stilling på dette området har stort fokus i Bedriften var i 2014 arrangør for kursene «Jobb og muligheter», «Arbeidsrettet rehabilitering», «Pleie og omsorgskurs for minoritets-språklige» og «Barnehage for minoritetsspråklige». Dette ga ytterligere bredde i bedriftens tilbud, og bedriften opparbeidet seg erfaringskompetanse. OrbitArena har i 2015 startet kurset «Barne- og ungdomsarbeider» som tilbys på kveldstid og som i hovedsak har vært benyttet av ansatte i barnehager som har mål om fagbrev innen faget. Kurset er godkjent for opptak av lån gjennom statens lånekasse. Et satsningsområde i 2015 vil være å se på mulighet for oppstart av tilsvarende kurs innen pleie og omsorg. Videre har bedriften inngått samarbeid med Læringsnettverket og Eidsvoll Kommune hvor vi ved å søke BKA-midler (basiskompetans i arbeidslivet) er tildelt midler til bruk for gjennomføring av kurs innen basiskompetanse i disse bedriftene. OrbitArena ser et potensiale for å kunne øke antall solgte Funksjonsvurderinger, og det har vært benyttet ressurser til oppsøkende virksomhet i næringslivet for å gjøre denne tjenesten kjent og således øke vår omsetning. Vi har ved starten av 2015 en økning i antall Funksjonsvurderinger og dette vil være en videre satsning dette år. OrbitArena er medlem i «Ringer i vannet» som er en arena for rekruttering inn i NHO bedrifter. OrbitArena opprettholder sitt medlemskap i 2015 og ser positivt på de muligheter dette gir for å kunne formidle personer fra våre tiltak til aktuelle stillinger Bedriftens vurdering av resultater Resultatene prestert i 2014 er generelt tilfredsstillende. Formidlingsprosenten er god i tiltaket Kvalifisering, og i Arbeid med Bistand. Andelen på ekstern arena er god i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og tid fra oppstart i tiltaket til ekstern arbeidsplass er funnet i AB er redusert i løpet av Totalt har 19 % søkt uførepensjon, noe som er utgjør en liten økning fra 2013, og vi ser en økning av denne andelen de siste årene. I møte med den enkelte deltaker vektlegges motivasjon og det å se muligheter til tross for de utfordringer en måtte inneha. I tillegg er det høyt fokus på sluttårsaker og de muligheter som er tilgjengelig som alternativer til søknad om uførepensjon. Jessheim, mars 2015

27 25

28 OrbitArena Postboks Jessheim

Innhold. Styrets årsberetning 2015 side 2. Årsregnskap for 2015 OrbitArena as side 5. Revisors beretning side 14

Innhold. Styrets årsberetning 2015 side 2. Årsregnskap for 2015 OrbitArena as side 5. Revisors beretning side 14 Årsmelding 2015 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15 Årsmelding 2013 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 2012 side 2. Årsregnskap for 2012 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2012 OrbitArena as konsern side 15

Innhold. Styrets årsberetning 2012 side 2. Årsregnskap for 2012 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2012 OrbitArena as konsern side 15 Årsmelding 2012 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer