Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder til endringer og behov i markedet. OrbitArena har 260 deltakere på ulike tiltak og kurs, i tillegg til 65 fast ansatte. Virksomheten eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal samt Akershus fylkeskommune og næringslivet i distriktet, og har en årlig omsetning på rundt 70 mill. Innhold Styrets årsberetning 2013 side 2 Årsregnskap for 2013 side 5 Årsregnskap for 2013 konsern side 15 Revisors beretning side 18 Oppsummering av attføringstiltakene 2013 side 20 Org. nr LEIDAR Foto: Martine Aasvangen

3 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Konsernet består av og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. hovedoppgave er yrkesrettet attføring som består av avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling til ordinært arbeid og tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Attføringsarbeidet utføres gjennom barnehagedrift, regnskapsføring, kursvirksomhet, cateringvirksomhet, transport, utleie av arbeidskraft, kontorarbeid og industriproduksjon, herunder trevare, pakking og distribusjon av fruktkurver, lagerhotell, pakking, montering og bokforsterkning. hovedkontor er lokalisert på Jessheim, med avdelinger i Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker. Datterselskapet Orbit Arena Regnskap as er lokalisert på Jessheim. Bedriften har tilbudt eierkommunene tjenester innen avklaring, arbeidstrening, formidling og varig tilrettelagt arbeid. Bedriften bruker Equass som kvalitetsverktøy og arbeidsverktøy i forhold til attføringsarbeidet. Sertifisering skjer hvert 2. år, og bedriften ble resertifisert høsten Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger resultatet for 2013, samt økonomiske prognoser for 2014 og langsiktige strategiske planer. Selskapet er i en forsvarlig økonomisk og finansiell stilling. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernet hadde i 2013 en omsetning på 74,7 mill kroner, en reduksjon på 1,5 mill kroner i forhold til Totalkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 94,4 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 78 mill kroner, en egenkapitalandel på 83 %. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av konsernets drift i 2013 og finansielle situasjon ved årsskiftet. Morselskapet hadde i 2013 en omsetning på 71,6 mill kroner, en reduksjon på 1,6 mill i forhold til Totalkapitalen var ved utgangen av året 93,6 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 77,3 mill kroner, en egenkapitalandel på 83 %. Overskuddslikviditeten i konsernet er plassert i bank på særvilkårskonto samt noe i pengemarkedsfond og obligasjoner med lav risiko. Det er liten risiko for tap på kunde fordringer, og det er foretatt forsvarlige avsetninger pr for å møte eventuelle tap. Konsernets største kunde er NAV hvor salg av attføringstjenester utgjør 40 % av Orbit Arena as totale omsetning. Tilsagnet gis hvert halvår og er basert på kvaliteten av tjenestene som tilbys fra bedriftens side. Inntekten fra kommersielle kunder utgjør 60 % av bedriftens totale omsetning. Etablering av avd. Eidsvoll med tilhørende samlokalisering av flere produksjonsavdelinger har påvirket økonomien i Resultatet for konsernet ble kr , og er etter styrets oppfatning svakere enn ønskelig i forhold til størrelsen på driftsinntektene. Helse Miljø og Sikkerhet Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i 2013 var 282 hvorav 57 var ordinært ansatt. Sykefraværet i 2013 for de ordinært ansatte var på totalt 9,1 %. Dette er noe høyere enn i 2012 da det var 8,7 %. Konsernet er en IA-bedrift, og det benyttes tilretteleggingstilskudd samt tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å redusere sykefraværet. Det er det siste året registrert 3 skader som er innberettet til NAV. Meldinger om ulykker og nestenulykker følges opp med sikte på forebygging. Bedriften er medlem av HMS-senteret Øvre Romerike. Det avholdes regelmessige møter i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Arbeidet med å forbedre intern kontrollrutinene foregår kontinuerlig, og det gis nødvendig opplæring i sikkerhetsforskrifter og driftsinstrukser. Alle avdelingene i bedriften ble sertifisert som Miljøfyrtårn våren Likestilling Konsernet fører en kjønnsnøytral personalpolitikk, både når det gjelder lik lønn for likt arbeid og i forbindelse med ansettelsesprosesser og sammensetning av styret. Konsernets styre består av 8 medlemmer, hvorav 4 er menn. Bedriften har en ansettelsesprosedyre som sikrer likestilling og hindrer diskriminering. Ledergruppen består av 3 menn og 4 kvinner. Det er et mål å ansette flere kvinner som arbeidsledere, og flere menn i personalavdelingen og i barnehagen. Ytre miljø Aktiviteten bedriften driver, medfører ikke utslipp av stoffer eller lignende som kan innebære miljøskader utover oljefyringsanlegg og varetransport. Bedriften foretar kildesortering av papp, papir, plast, glass, metall, treverk, mat- og EEavfall. Redegjørelse for foretakets utsikter Bedriften har foretatt store investeringer knyttet til oppgradering av leide lokaler på avd. Eidsvoll. Styret vil i 2014 ha ekstra fokus på inntjening og kostnadsstyring både på enkeltavdelinger og totalt sett for konsernet. Styret vedtok vinteren 2013 å selge avdeling Hurdal, og den ble solgt for 5,8 millioner kroner med overtakelse 3. januar Tilgangen på kursoppdrag fra Nav er noe mer uforutsigbart enn tidligere, mens tilgangen på produksjonsoppdrag er samlet sett tilfredsstillende. 2 3

4 Resultatregnskap for 2013 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer (75 855) Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 4, 5 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 6 ( ) ( ) Annen driftskostnad 4 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Årsresultat og disponering Konsernresultatet for 2013 ble på kr Overskuddet i morselskapet på kr foreslås overført annen egenkapital. Pr utgjør annen egenkapital 77,3 mill, og er i henhold til vedtektenes 10 bundet til å forbli i selskapet og komme virksomheten til gode. Driftsresultat FINANSPOSTER Annen renteinntekt Sum finansposter Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Jessheim, 19. mars 2014 OVERFØRINGER Annen egenkapital Sum overføringer

5 Balanse pr. 31. desember 2013 Eiendeler Balanse pr. 31. desember 2013 Egenkapital og gjeld Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Varemerke, konsesjoner, patenter o.l Sum immaterielle eiendeler Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 183 aksjer á kr. 500,00) Sum innskutt egenkapital Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Maskiner, biler Sum varige driftsmidler Sum egenkapital Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Obligasjoner og pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Konsernfordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter og lignende 10, Jessheim, 19. mars 2014 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

6 Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstore foretak. Det vises til betydelig informasjon i notene til selskapsregnskapene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Noter til årsregnskapet 2013 Note 0 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Inntektsføring av tilskudd foretas iht. tilsagn fra NAV. Kommunalt tilskudd til drift av barnehagen inntektsføres iht. årlig kommunalt vedtak. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende pr etter fradrag for avsetning til forventede tap med kr ,-. Utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som salgsinntekter og varekostnad. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I anskaffelseskost for ferdig tilvirkede varer er det tatt med en forholdsmessig andel av indirekte variable og faste tilvirkningskostnader. Pensjonskostnad/pensjonsforpliktelse Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjons planer, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatt Selskapet har ikke erverv til formål, og virksomheten er derfor i henhold til skatteloven ikke skattepliktig. Konsernforhold Datterselskapet er innarbeidet i årsregnskapet etter kostmetoden. Endring av regnskapsprinsipp Det har ikke vært noen prinsipp endringer i Konsernregnskap Konsernregnskapet omfatter morselskapet og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Note 1 Salgsinntekter Selskapets inntekter er i all hovedsak rettet mot salg i Norge, og er fordelt på følgende områder: (tall i 1000) konsern Virksomhetsområder Produksjon Attføring Utleie av arbeidskraft Barnehage Kurs Salg av driftsmidler Utleie fast eiendom Sum inntekter Note 2 Datterselskap har 100 % eierandel/stemmeandel i OrbitArena Regnskap as. Datterselskapets forretnings kontor er på Jessheim, og regn skapet er vurdert etter kostmetoden. OrbitArena Regnskap as Anskaffelseskost på aksjene Underskudd i Egenkapital pr Note 3 Varer konsern Råvarer og halvfabrikata Varer i arbeid Ferdigvarer Sum varer Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 4.1 Lønnskostnader: konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk

7 4.2 Godtgjørelser: og - konsern Kostnadsført godtgjørelse til administrerende direktør i 2013: lønn og andre godtgjørelser kr , fri bil kr og pensjonskostnad (ikke utbetalt) kr Det er utbetalt styrehonorar med til sammen kr Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør eller styreleder for lønn eller annen godtgjørelse ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det foreligger heller ingen pensjonsavtaler, eller avtaler om bonuser, opsjoner eller andre lignende økonomiske fordeler utover de ordinære pensjons- og bonusavtalene som også øvrige ansatte er omfattet av. 4.3 Lån til ansatte: Lån til ansatte utgjør pr kr Hele beløpet er kortsiktige lån som skal nedbetales i løpet av ett år. Sikkerhet for lånene er stillet i innestående lønn og feriepenger. 4.4 Revisor: Honorar til revisor for 2013 er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner og rådgivning. - konsern Honorar til revisor er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner og rådgivning. Note 5 Pensjonskostnader- og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har en pensjonsordning som oppfyller de lovpålagte kravene. Selskapet har etablert innskuddspensjon for alle timelønnede, 48 ansatte i 2013, som kommer inn under lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon). For de faste ansatte har selskapet en kollektiv tjenestepensjonsordning gjennom DNB Forsikring, samt en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) gjennom LO/NHO-ordningen. Disse pensjonsordningene omfatter pr i alt 57 ansatte for morselskapet, 61 ansatte for konsernet. 16 ansatte, som ikke omfattes av den kollektive ordningen, har en AFP-pensjonsordning i henhold til egen tariffavtale i LO/NHO-ordningen. Årets pensjonskostnad: Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen 0 Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Endring i balanseført pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad Pensjonskostnad / pensjonsforpliktelse iht. aktuarberegning fra DNB Forsikring: og konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) Resultatført aktuarielt tap / (gevinst) Resultatført implementeringsvirkning 0 0 Resultatført planendringseffekt / overgang til innskudd etc. 0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,10 % 4,20 % Forventet avkastning 4,40 % 3,60 % Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,25 % Forventet G-regulering 3,50 % 3,00 % Forventet regulering av pensjoner under utbet. 0,60 % 0,00 % Nåverdien av påløpt pensjonsforpl. inkl. lønnsvekst Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. arb.giv.avg. ( ) ) Arbeidsgiveravgift ( ) ( ) Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg. ( ) ( ) Ikke resultatført planendring / implementeringsvirkning 0 0 Ikke resultatført virkning av estimatavvik Tilpasninger AGA tidligere beregninger 0 0 Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg Pr var avsatt pensjonsforpliktelse i regnskapet kr Som ovennevnte aktuarberegning viser er reell forpliktelse vesentlig lavere, og vi har derfor valgt å redusere avsetningen med kr Avsatt pensjonsforpliktelse pr er kr konsern Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen 0 Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Årets endring i balanseført pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad - konsern

8 Note 6 Varige driftsmidler Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær - konsern Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 8 Mellomværende med datterselskap Mellomværende Fordring OrbitArena Regnskap as Sum mellomværende med datterselskap Note 9 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Årets resultat Pr konsern Aksjekapital Annen egenkapital Sum Årets resultat Pr Note 10 Bundne midler konsern Bundne skattetrekksmidler utgjør kr Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Ikke avskrivbare driftsmidler Konsernet kjøpte i 2000 tomt, gnr 7/bnr 191, i Ullensaker kommune, kostpris kr Bygninger 6,7 millioner av tilgangen på bygg gjelder påkostning leide lokaler og avskrives over år. Note 11 Obligasjoner og pengemarkedsfond Verdipapirfond Kostpris Ligningsverdi pr Bokført verdi pr Pengemarkedsfond Obligasjoner Sum verdipapirfond Investeringene er langsiktige og bokført til kostpris inkludert opptjent avkastning pr Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital, kr , er fordelt på aksjer pålydende kr 500. Hver aksje gir samme rett i selskapet. Aksjonærer Antall aksjer Eierandel Ullensaker kommune ,37 % Eidsvoll kommune ,87 % Akershus fylkeskommune ,91 % Nannestad kommune ,17 % DNB ,14 % Hurdal kommune 48 4,06 % Sum >1 % eierandel ,52 % Sum øvrige 53 4,48 % Note 12 Garantiansvar Det er garantiansvar i DNB knyttet til leieavtale med Trondheimsveien ANS. Garantiansvaret er på kr og er ikke bokført i regnskapet. Note 13 Oppussing leide lokaler Selskapet har en pågående tvist med utleier knyttet til fordeling av oppussingskostnader. Pr er kostnadene i sin helhet dekket av selskapet. Totalt ,00 % 12 13

9 Kontantstrømoppstilling konsern Resultatregnskap for 2013 konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat (85 000) 0 Gevinst ved salg av varige driftsmidler Tap ved avgang varige driftsmidler Avskrivninger varige driftsmidler ( ) ( ) Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld ( ) (20 433) ( ) Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 ( ) ( ) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) KONTANTSTRØM FRA FINANSAKTIVITETER ( ) Endring kortsiktig og langsiktig gjeld ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter ( ) ( ) ( ) Netto endr. i kontanter og kontantekvivalenter ( ) Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Endring i beholdning av v.i.a. og ferdigvarer ( ) Lønnskostnad 4, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen rentekostnad (515) 0 Sum finansposter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført annen egenkapital Sum overføringer

10 konsern Balanse pr. 31. desember 2013 Eiendeler konsern Balanse pr. 31. desember 2013 Egenkapital og gjeld Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 6, Driftsløsøre, inventar, varemerke o.l Maskiner, biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner, pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter o.l. 10, Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 9, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum likvide midler Sum omløpsmidler Jessheim, 19. mars 2014 I styret for konsern Sum eiendeler

11 18 19

12 Oppsummering av attføringstiltakene 2013 Samarbeid med Nav og andre instanser Det har i 2013 vært avholdt møter med Nav hvor OrbitArena har informert om bedriftens tiltak, tilbud og tjenester. I tillegg har samarbeid og samarbeidsformer, tilpasninger i forhold til brukergrupper/-behov, orientering om resultater og utvikling vært drøftingssaker med Nav. Bedriften har også hatt et konstruktivt samarbeid med andre etater og hjelpeinstanser som fastleger, skoler samt ulike psykiatriske behandlingstilbud. Det tverrfaglige samarbeidet er av stor betydning og en nødvendighet for å oppnå optimale resultater. OrbitArena samarbeider i tillegg tett med videregående skole. Tiltakene (skjermede tiltak) De forskjellige tiltakene har forskjellig formål og innhold, herunder avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling, opplæring, tilrettelagt og varig tilrettelagt arbeid. Hensikten i alle tiltak er å styrke arbeids søkerens posisjon på arbeids markedet ved økning av reell og formell kompetanse som er aktuell for arbeidslivet. Tildelte rammer Avklaring: 54 plasser tom plasser fom Kvalifisering: 27 plasser tom plasser fom Tilrettelagt arbeid: 16 plasser APS: 25 plasser tom plasser fom AB: 24 plasser fom plasser fom VTA: 38 plasser Kurs/tjenester (ikke skjermede tiltak) Jobb og muligheter: 4 kurs, 56 plasser Pedagogisk assistent: 1 kurs, 3 interne og 2 eksterne deltagere Datakurs (kontinuerlig): 118 interne, 1 ekstern deltager samt 33 solgte tester til eksterne Læringsnettverket: 90 interne deltagere, hvorav 86 på Migranorsk, 3 på lese-skriveopplæring, 1 på matematikk og 1 på andre studier Norskkurs med lærer: 28 deltagere Kartlegginger Rådgiveren: 64 stk Kartlegginger LOGOS: 13 stk Veilederen: 58 stk Digitaltest: 74 stk Funksjonsvurdering: 2 eksterne deltagere Lager og logistikk: 5 interne deltagere Pleie- og omsorgskurs for minoritetsspråklige: 2 kurs, 30 eksterne deltagere Barnehagekurs for minoritetsspråklige: 2 kurs, 20 eksterne deltagere Arbeidsrettet rehabilitering: 46 eksterne deltagere Skoleelever: 19 skoleelever Totalt har 176 personer utenfor skjermede tiltak deltatt på kurs/tjenester i regi av bedriften. Årsstatistikk over deltagere i bedriften I løpet av 2013 endret 599 personer status fra tiltak og kurs til: 129 personer til ordinært arbeid 17 personer til egenfinansiert utdanning 12 personer utdanning finansiert av Nav 30 personer til ekstern arbeidspraksis 75 personer til videre tiltak 39 personer til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 27 personer til annen aktiv attføring 127 personer til medisinsk/sosial rehabilitering 92 personer søkt/fått uførepensjon 1 personer gjenopptatt uførepensjon 3 person til alderspensjon 3 personer fødselspermisjon 44 personer til annet, ingen aktive løsninger, ikke tilgjengelig for tiltak, flyttet etc Resultater Formidlingsorienterte tiltak hadde følgende resultat på tilbakeføring av deltagere til ordinært arbeid: Kvalifiseringstiltaket: 68 % (79 % med egen finansiert utdanning) Arbeid med bistand: 43 % Totalt har 15 % søkt uførepensjon, mot 14,9 % i 2012, 11 % i 2011 og 6,1 % i % har gått til aktive løsninger. 76 % har nådd sitt mål i henhold til handlingsplan. Eksamener avlagt i bedriften Det er avlagt 108 beståtte eksamener i Datakortets moduler. Deltagere i tiltakene har også kunnet delta på blant annet kurset pedagogisk assist, norskkurs, lese-skriveopplæring, matematikkopplæring, studier via NKS/NKI, lager- og logistikkurs med eksamen i samarbeid med videregående skole, regnskapskurs, stressmestringskurs, trening, mestring, motivasjon, økonomi samt kosthold- og ernæringskurs. Det ble kjøpt fire plasser på truckførerkurs for deltagere i To deltagere avla eksamen som lærekandidater i lager- og logistikkfaget, og begge besto. Ved kurset pedagogisk assistent er det avlagt 5 eksamener, alle er bestått. Personalavdelingen Avdelingen har hatt 19 personalkonsulenter/ kursinstruktører i snitt gjennom året. Kompetanseutvikling i personal og blant øvrige ledere Kompetanseheving er et satsningsområde i bedriften. Flere ansatte har startet/fortsatt utdanning i Følgende utdanninger på høyskolenivå er påbegynt eller fullført: - Arbeid med bistand og individuell jobbstøtte - Karriereveiledning - Attføringsskolen Totalt i bedriften er det gjennomført 428 dagsverk i kurs/ opplæring, dette tilsvarende 1,8 årsverk. Til utdanning på høyskolenivå er det brukt 284 dagsverk, tilsvarende 1,2 årsverk

13 Kursavdelingen Bedriften har også i 2013 tilbudt kurs til Nav, kommuner og næringsliv utover kursvirksomhet internt i tiltakene. Følgende kurs har vært avholdt: Datakurs Båtførerprøve Jobb og muligheter Læringsrommet Arbeidsrettet rehabilitering Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige Barnehagekurs for minoritetsspråklige Attføringstilbudet Det er foretatt endringer i attføringstilbudet som har sin årsak i endrede behov hos deltagere/nav. Dette er som følger: Læringsarenaer: - Ny avdeling i Eidsvoll opprettet - Kurskalenderen for alle deltagere ble videreutviklet og lagt på nett - Bruk av eksterne arenaer og tett samarbeid med næringslivet har vært et satsningsområde også i Samarbeid «Ringer i vannet» videreutviklet - Opprettelse av nye tjenester vunnet på anbud Brukertilfredshet Det gjennomføres to brukerundersøkelser årlig. Gjennomsnittlig score lå i 2013 på henholdsvis 4,60 og 4,34 av 6 mulige. Det vil også i 2014 gjennomføres brukerundersøkelser. Det er et mål om å høyne svarprosenten som i 2013 lå på 30 % i de skjermede tiltakene (37:125). Det er etablert et deltakerforum med representanter fra alle tiltak og avdelinger. Deltakerforum gjennomføres to ganger i året, og utgangspunktet er resultatene fra brukerundersøkelsen. Det blir utarbeidet handlingsplaner ut fra tilbakemeldingene og ønskene som kommer opp i forumet. Sluttundersøkelser Sluttundersøkelse er undersøkelser som blir gjennomført når deltager avslutter fra OrbitArena. Sluttundersøkelsene for 2013 viser en score på 4,65 i snitt, men lav svarprosent (83:423). Etterundersøkelser Etterundersøkelser måler om deltagere som ble formidlet til arbeid fremdeles står i arbeid etter 6 og 12 måneder. Undersøkelsen viser at 67 % fremdeles sto i arbeid 6 måneder etter avslutning, og 81 % 12 måneder etter avslutning, dette målt på de to forskjellige gruppene. Svarprosenten på etterundersøkelse er et forbedringsområde for 2014 da denne er lav (11:55). Hindringer i forhold til å kunne tilby helhetlige og sammenhengende tjenester Kvalifisering og APS har hatt noe underforbruk i I APS oppsto dette da det ble innført innsøkingsstopp fra Nav sin side våren Da det igjen ble åpnet for innsøking, tok det noe tid før tiltaket ble fylt opp. Sommermånedene har vært en utfordring i forhold til å fylle opp plassene i Avklaring, dette pga ferieavvikling hos deltagere og næringsliv. Det var ingen ventetid før inntak i APS f.o.m juli 2013, til AB i snitt 1 måned og til Avklaring 1,1 måned. Klager Bedriften har i 2013 mottatt fire skriftlige klager hvorav tre omhandlet innhold i sluttrapport, og én klage på samarbeid med personalkonsulent. Sakene er behandlet i henhold til bedriftens rutiner for klagebehandling. Mål i henhold til samarbeidsavtale Område: Øke antall eksterne arenaer samsvarende med mål nedfelt i samarbeidsavtale med Nav. Mål i samarbeidsavtale Oppnådd Mål Avklaring ihht i samarbeidsavtale: 15 % Ja 22 % Mål APS ihht i samarbeidsavtale: 20 % Ja 28 % Mål Kvalifisering ihht i samarbeidsavtale: 35 % Nei 28 % Andel fra passiv og aktiv kommunal ytelse til aktivitet Et stort antall mennesker har gått over fra passiv og aktiv kommunal ytelse (sosial stønad, kvalifiseringsstønad etc) til å komme i aktivitet. Herunder kan nevnes 18 personer fra kurset «Jobb og muligheter». Videre har 42 deltagere i Varig tilrettelagt arbeid hatt god sysselsetting som dagtilbud ved våre avdelinger, noe som gir besparelser for kommunene. Totalt sett har 129 personer fått arbeid etter endt tilbud ved bedriften, noe som også gir besparelser for kommunene i forhold til belastning på sosial- og helsebudsjett

14 Andelen fra passiv ytelse til aktivitet generelt er 55 % av alle avsluttede ved bedriften. Satsningsområde: Stadig utvikling av våre kvalifiseringsarenaer anses viktig, dette for å tilpasse tilbudet til kundenes ønsker og behov. Fokus på økt og oppdatert kompetanse blant de ansatte vil også være viktig i Samarbeidet med videregående skoler videreføres i Det ble i 2013 bestemt at skal være med i etablering av Opplæringskontor for Akershus. Dette vil kunne gi flere lærekandidater og lærlinger til bedriften, noe som vil være et satsningsområde i Læringsnettverket søkes utvidet med også andre kunder enn Nav, herunder kan nevnes skoleverket og næringslivet. Tilbudet «Funksjonsvurdering» søkes også utvidet i I tråd med IPS modellen er det ønskelig å øke samarbeidet med legene i distriktet. Det er etablert et godt samarbeid med DPS. Bedriften var i 2013 arrangør for kursene «Jobb og muligheter», «Arbeidsrettet rehabilitering», «Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige» og Barnehage for minoritetsspråklige». Dette ga ytterligere bredde i bedriftens tilbud, og bedriften opparbeidet seg erfaringskompetanse. Kontrakt på «Jobb og muligheter» utgikk i 2013, men ny kontrakt ble vunnet for Nes. Anbudskurs er et viktig marked for bedriften, og det vil være fokus på å inneha god og riktig kompetanse slik at bedriften er i posisjon til å vinne nye anbud. Bedriftens vurdering av resultater Resultatene prestert i 2013 er generelt tilfredsstillende. Formidlingsprosenten er god i tiltaket Kvalifisering, men har et forbedrings potensial i Arbeid med Bistand. Andelen på ekstern arena er god i Avklaring og Arbeids praksis i skjermet virksomhet, men bør økes i Kvalifisering. Opprettelse av næringslivskontakt samt innledet samarbeid i forhold til «Ringer i vannet» er tiltak iverksatt for å øke andelen som går ut i ekstern hospitering og ordinært arbeid. Totalt har 15 % søkt uførepensjon, noe som er omtrent samme nivå som Innsøkt målgruppe kan ha påvirket dette resultatet, da 2013 var et år med stor andel på avklaring av videre løp etter makstid på stønad. Jessheim, mars

15 OrbitArena Postboks Jessheim

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 2015 side 2. Årsregnskap for 2015 OrbitArena as side 5. Revisors beretning side 14

Innhold. Styrets årsberetning 2015 side 2. Årsregnskap for 2015 OrbitArena as side 5. Revisors beretning side 14 Årsmelding 2015 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer