Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder til endringer og behov i markedet. OrbitArena har 260 deltakere på ulike tiltak og kurs, i tillegg til 65 fast ansatte. Virksomheten eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal samt Akershus fylkeskommune og næringslivet i distriktet, og har en årlig omsetning på rundt 70 mill. Innhold Styrets årsberetning 2013 side 2 Årsregnskap for 2013 side 5 Årsregnskap for 2013 konsern side 15 Revisors beretning side 18 Oppsummering av attføringstiltakene 2013 side 20 Org. nr LEIDAR Foto: Martine Aasvangen

3 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Konsernet består av og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. hovedoppgave er yrkesrettet attføring som består av avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling til ordinært arbeid og tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Attføringsarbeidet utføres gjennom barnehagedrift, regnskapsføring, kursvirksomhet, cateringvirksomhet, transport, utleie av arbeidskraft, kontorarbeid og industriproduksjon, herunder trevare, pakking og distribusjon av fruktkurver, lagerhotell, pakking, montering og bokforsterkning. hovedkontor er lokalisert på Jessheim, med avdelinger i Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker. Datterselskapet Orbit Arena Regnskap as er lokalisert på Jessheim. Bedriften har tilbudt eierkommunene tjenester innen avklaring, arbeidstrening, formidling og varig tilrettelagt arbeid. Bedriften bruker Equass som kvalitetsverktøy og arbeidsverktøy i forhold til attføringsarbeidet. Sertifisering skjer hvert 2. år, og bedriften ble resertifisert høsten Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger resultatet for 2013, samt økonomiske prognoser for 2014 og langsiktige strategiske planer. Selskapet er i en forsvarlig økonomisk og finansiell stilling. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernet hadde i 2013 en omsetning på 74,7 mill kroner, en reduksjon på 1,5 mill kroner i forhold til Totalkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 94,4 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 78 mill kroner, en egenkapitalandel på 83 %. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av konsernets drift i 2013 og finansielle situasjon ved årsskiftet. Morselskapet hadde i 2013 en omsetning på 71,6 mill kroner, en reduksjon på 1,6 mill i forhold til Totalkapitalen var ved utgangen av året 93,6 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 77,3 mill kroner, en egenkapitalandel på 83 %. Overskuddslikviditeten i konsernet er plassert i bank på særvilkårskonto samt noe i pengemarkedsfond og obligasjoner med lav risiko. Det er liten risiko for tap på kunde fordringer, og det er foretatt forsvarlige avsetninger pr for å møte eventuelle tap. Konsernets største kunde er NAV hvor salg av attføringstjenester utgjør 40 % av Orbit Arena as totale omsetning. Tilsagnet gis hvert halvår og er basert på kvaliteten av tjenestene som tilbys fra bedriftens side. Inntekten fra kommersielle kunder utgjør 60 % av bedriftens totale omsetning. Etablering av avd. Eidsvoll med tilhørende samlokalisering av flere produksjonsavdelinger har påvirket økonomien i Resultatet for konsernet ble kr , og er etter styrets oppfatning svakere enn ønskelig i forhold til størrelsen på driftsinntektene. Helse Miljø og Sikkerhet Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i 2013 var 282 hvorav 57 var ordinært ansatt. Sykefraværet i 2013 for de ordinært ansatte var på totalt 9,1 %. Dette er noe høyere enn i 2012 da det var 8,7 %. Konsernet er en IA-bedrift, og det benyttes tilretteleggingstilskudd samt tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å redusere sykefraværet. Det er det siste året registrert 3 skader som er innberettet til NAV. Meldinger om ulykker og nestenulykker følges opp med sikte på forebygging. Bedriften er medlem av HMS-senteret Øvre Romerike. Det avholdes regelmessige møter i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Arbeidet med å forbedre intern kontrollrutinene foregår kontinuerlig, og det gis nødvendig opplæring i sikkerhetsforskrifter og driftsinstrukser. Alle avdelingene i bedriften ble sertifisert som Miljøfyrtårn våren Likestilling Konsernet fører en kjønnsnøytral personalpolitikk, både når det gjelder lik lønn for likt arbeid og i forbindelse med ansettelsesprosesser og sammensetning av styret. Konsernets styre består av 8 medlemmer, hvorav 4 er menn. Bedriften har en ansettelsesprosedyre som sikrer likestilling og hindrer diskriminering. Ledergruppen består av 3 menn og 4 kvinner. Det er et mål å ansette flere kvinner som arbeidsledere, og flere menn i personalavdelingen og i barnehagen. Ytre miljø Aktiviteten bedriften driver, medfører ikke utslipp av stoffer eller lignende som kan innebære miljøskader utover oljefyringsanlegg og varetransport. Bedriften foretar kildesortering av papp, papir, plast, glass, metall, treverk, mat- og EEavfall. Redegjørelse for foretakets utsikter Bedriften har foretatt store investeringer knyttet til oppgradering av leide lokaler på avd. Eidsvoll. Styret vil i 2014 ha ekstra fokus på inntjening og kostnadsstyring både på enkeltavdelinger og totalt sett for konsernet. Styret vedtok vinteren 2013 å selge avdeling Hurdal, og den ble solgt for 5,8 millioner kroner med overtakelse 3. januar Tilgangen på kursoppdrag fra Nav er noe mer uforutsigbart enn tidligere, mens tilgangen på produksjonsoppdrag er samlet sett tilfredsstillende. 2 3

4 Resultatregnskap for 2013 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer (75 855) Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 4, 5 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 6 ( ) ( ) Annen driftskostnad 4 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Årsresultat og disponering Konsernresultatet for 2013 ble på kr Overskuddet i morselskapet på kr foreslås overført annen egenkapital. Pr utgjør annen egenkapital 77,3 mill, og er i henhold til vedtektenes 10 bundet til å forbli i selskapet og komme virksomheten til gode. Driftsresultat FINANSPOSTER Annen renteinntekt Sum finansposter Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Jessheim, 19. mars 2014 OVERFØRINGER Annen egenkapital Sum overføringer

5 Balanse pr. 31. desember 2013 Eiendeler Balanse pr. 31. desember 2013 Egenkapital og gjeld Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Varemerke, konsesjoner, patenter o.l Sum immaterielle eiendeler Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 183 aksjer á kr. 500,00) Sum innskutt egenkapital Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Maskiner, biler Sum varige driftsmidler Sum egenkapital Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Obligasjoner og pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Konsernfordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter og lignende 10, Jessheim, 19. mars 2014 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

6 Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstore foretak. Det vises til betydelig informasjon i notene til selskapsregnskapene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Noter til årsregnskapet 2013 Note 0 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Inntektsføring av tilskudd foretas iht. tilsagn fra NAV. Kommunalt tilskudd til drift av barnehagen inntektsføres iht. årlig kommunalt vedtak. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende pr etter fradrag for avsetning til forventede tap med kr ,-. Utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som salgsinntekter og varekostnad. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I anskaffelseskost for ferdig tilvirkede varer er det tatt med en forholdsmessig andel av indirekte variable og faste tilvirkningskostnader. Pensjonskostnad/pensjonsforpliktelse Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjons planer, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatt Selskapet har ikke erverv til formål, og virksomheten er derfor i henhold til skatteloven ikke skattepliktig. Konsernforhold Datterselskapet er innarbeidet i årsregnskapet etter kostmetoden. Endring av regnskapsprinsipp Det har ikke vært noen prinsipp endringer i Konsernregnskap Konsernregnskapet omfatter morselskapet og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Note 1 Salgsinntekter Selskapets inntekter er i all hovedsak rettet mot salg i Norge, og er fordelt på følgende områder: (tall i 1000) konsern Virksomhetsområder Produksjon Attføring Utleie av arbeidskraft Barnehage Kurs Salg av driftsmidler Utleie fast eiendom Sum inntekter Note 2 Datterselskap har 100 % eierandel/stemmeandel i OrbitArena Regnskap as. Datterselskapets forretnings kontor er på Jessheim, og regn skapet er vurdert etter kostmetoden. OrbitArena Regnskap as Anskaffelseskost på aksjene Underskudd i Egenkapital pr Note 3 Varer konsern Råvarer og halvfabrikata Varer i arbeid Ferdigvarer Sum varer Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 4.1 Lønnskostnader: konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk

7 4.2 Godtgjørelser: og - konsern Kostnadsført godtgjørelse til administrerende direktør i 2013: lønn og andre godtgjørelser kr , fri bil kr og pensjonskostnad (ikke utbetalt) kr Det er utbetalt styrehonorar med til sammen kr Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør eller styreleder for lønn eller annen godtgjørelse ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det foreligger heller ingen pensjonsavtaler, eller avtaler om bonuser, opsjoner eller andre lignende økonomiske fordeler utover de ordinære pensjons- og bonusavtalene som også øvrige ansatte er omfattet av. 4.3 Lån til ansatte: Lån til ansatte utgjør pr kr Hele beløpet er kortsiktige lån som skal nedbetales i løpet av ett år. Sikkerhet for lånene er stillet i innestående lønn og feriepenger. 4.4 Revisor: Honorar til revisor for 2013 er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner og rådgivning. - konsern Honorar til revisor er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner og rådgivning. Note 5 Pensjonskostnader- og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har en pensjonsordning som oppfyller de lovpålagte kravene. Selskapet har etablert innskuddspensjon for alle timelønnede, 48 ansatte i 2013, som kommer inn under lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon). For de faste ansatte har selskapet en kollektiv tjenestepensjonsordning gjennom DNB Forsikring, samt en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) gjennom LO/NHO-ordningen. Disse pensjonsordningene omfatter pr i alt 57 ansatte for morselskapet, 61 ansatte for konsernet. 16 ansatte, som ikke omfattes av den kollektive ordningen, har en AFP-pensjonsordning i henhold til egen tariffavtale i LO/NHO-ordningen. Årets pensjonskostnad: Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen 0 Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Endring i balanseført pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad Pensjonskostnad / pensjonsforpliktelse iht. aktuarberegning fra DNB Forsikring: og konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) Resultatført aktuarielt tap / (gevinst) Resultatført implementeringsvirkning 0 0 Resultatført planendringseffekt / overgang til innskudd etc. 0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,10 % 4,20 % Forventet avkastning 4,40 % 3,60 % Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,25 % Forventet G-regulering 3,50 % 3,00 % Forventet regulering av pensjoner under utbet. 0,60 % 0,00 % Nåverdien av påløpt pensjonsforpl. inkl. lønnsvekst Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. arb.giv.avg. ( ) ) Arbeidsgiveravgift ( ) ( ) Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg. ( ) ( ) Ikke resultatført planendring / implementeringsvirkning 0 0 Ikke resultatført virkning av estimatavvik Tilpasninger AGA tidligere beregninger 0 0 Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg Pr var avsatt pensjonsforpliktelse i regnskapet kr Som ovennevnte aktuarberegning viser er reell forpliktelse vesentlig lavere, og vi har derfor valgt å redusere avsetningen med kr Avsatt pensjonsforpliktelse pr er kr konsern Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen 0 Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Årets endring i balanseført pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad - konsern

8 Note 6 Varige driftsmidler Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær - konsern Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 8 Mellomværende med datterselskap Mellomværende Fordring OrbitArena Regnskap as Sum mellomværende med datterselskap Note 9 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Årets resultat Pr konsern Aksjekapital Annen egenkapital Sum Årets resultat Pr Note 10 Bundne midler konsern Bundne skattetrekksmidler utgjør kr Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Ikke avskrivbare driftsmidler Konsernet kjøpte i 2000 tomt, gnr 7/bnr 191, i Ullensaker kommune, kostpris kr Bygninger 6,7 millioner av tilgangen på bygg gjelder påkostning leide lokaler og avskrives over år. Note 11 Obligasjoner og pengemarkedsfond Verdipapirfond Kostpris Ligningsverdi pr Bokført verdi pr Pengemarkedsfond Obligasjoner Sum verdipapirfond Investeringene er langsiktige og bokført til kostpris inkludert opptjent avkastning pr Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital, kr , er fordelt på aksjer pålydende kr 500. Hver aksje gir samme rett i selskapet. Aksjonærer Antall aksjer Eierandel Ullensaker kommune ,37 % Eidsvoll kommune ,87 % Akershus fylkeskommune ,91 % Nannestad kommune ,17 % DNB ,14 % Hurdal kommune 48 4,06 % Sum >1 % eierandel ,52 % Sum øvrige 53 4,48 % Note 12 Garantiansvar Det er garantiansvar i DNB knyttet til leieavtale med Trondheimsveien ANS. Garantiansvaret er på kr og er ikke bokført i regnskapet. Note 13 Oppussing leide lokaler Selskapet har en pågående tvist med utleier knyttet til fordeling av oppussingskostnader. Pr er kostnadene i sin helhet dekket av selskapet. Totalt ,00 % 12 13

9 Kontantstrømoppstilling konsern Resultatregnskap for 2013 konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat (85 000) 0 Gevinst ved salg av varige driftsmidler Tap ved avgang varige driftsmidler Avskrivninger varige driftsmidler ( ) ( ) Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld ( ) (20 433) ( ) Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 ( ) ( ) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) KONTANTSTRØM FRA FINANSAKTIVITETER ( ) Endring kortsiktig og langsiktig gjeld ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter ( ) ( ) ( ) Netto endr. i kontanter og kontantekvivalenter ( ) Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Endring i beholdning av v.i.a. og ferdigvarer ( ) Lønnskostnad 4, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen rentekostnad (515) 0 Sum finansposter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført annen egenkapital Sum overføringer

10 konsern Balanse pr. 31. desember 2013 Eiendeler konsern Balanse pr. 31. desember 2013 Egenkapital og gjeld Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 6, Driftsløsøre, inventar, varemerke o.l Maskiner, biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner, pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter o.l. 10, Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 9, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum likvide midler Sum omløpsmidler Jessheim, 19. mars 2014 I styret for konsern Sum eiendeler

11 18 19

12 Oppsummering av attføringstiltakene 2013 Samarbeid med Nav og andre instanser Det har i 2013 vært avholdt møter med Nav hvor OrbitArena har informert om bedriftens tiltak, tilbud og tjenester. I tillegg har samarbeid og samarbeidsformer, tilpasninger i forhold til brukergrupper/-behov, orientering om resultater og utvikling vært drøftingssaker med Nav. Bedriften har også hatt et konstruktivt samarbeid med andre etater og hjelpeinstanser som fastleger, skoler samt ulike psykiatriske behandlingstilbud. Det tverrfaglige samarbeidet er av stor betydning og en nødvendighet for å oppnå optimale resultater. OrbitArena samarbeider i tillegg tett med videregående skole. Tiltakene (skjermede tiltak) De forskjellige tiltakene har forskjellig formål og innhold, herunder avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling, opplæring, tilrettelagt og varig tilrettelagt arbeid. Hensikten i alle tiltak er å styrke arbeids søkerens posisjon på arbeids markedet ved økning av reell og formell kompetanse som er aktuell for arbeidslivet. Tildelte rammer Avklaring: 54 plasser tom plasser fom Kvalifisering: 27 plasser tom plasser fom Tilrettelagt arbeid: 16 plasser APS: 25 plasser tom plasser fom AB: 24 plasser fom plasser fom VTA: 38 plasser Kurs/tjenester (ikke skjermede tiltak) Jobb og muligheter: 4 kurs, 56 plasser Pedagogisk assistent: 1 kurs, 3 interne og 2 eksterne deltagere Datakurs (kontinuerlig): 118 interne, 1 ekstern deltager samt 33 solgte tester til eksterne Læringsnettverket: 90 interne deltagere, hvorav 86 på Migranorsk, 3 på lese-skriveopplæring, 1 på matematikk og 1 på andre studier Norskkurs med lærer: 28 deltagere Kartlegginger Rådgiveren: 64 stk Kartlegginger LOGOS: 13 stk Veilederen: 58 stk Digitaltest: 74 stk Funksjonsvurdering: 2 eksterne deltagere Lager og logistikk: 5 interne deltagere Pleie- og omsorgskurs for minoritetsspråklige: 2 kurs, 30 eksterne deltagere Barnehagekurs for minoritetsspråklige: 2 kurs, 20 eksterne deltagere Arbeidsrettet rehabilitering: 46 eksterne deltagere Skoleelever: 19 skoleelever Totalt har 176 personer utenfor skjermede tiltak deltatt på kurs/tjenester i regi av bedriften. Årsstatistikk over deltagere i bedriften I løpet av 2013 endret 599 personer status fra tiltak og kurs til: 129 personer til ordinært arbeid 17 personer til egenfinansiert utdanning 12 personer utdanning finansiert av Nav 30 personer til ekstern arbeidspraksis 75 personer til videre tiltak 39 personer til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 27 personer til annen aktiv attføring 127 personer til medisinsk/sosial rehabilitering 92 personer søkt/fått uførepensjon 1 personer gjenopptatt uførepensjon 3 person til alderspensjon 3 personer fødselspermisjon 44 personer til annet, ingen aktive løsninger, ikke tilgjengelig for tiltak, flyttet etc Resultater Formidlingsorienterte tiltak hadde følgende resultat på tilbakeføring av deltagere til ordinært arbeid: Kvalifiseringstiltaket: 68 % (79 % med egen finansiert utdanning) Arbeid med bistand: 43 % Totalt har 15 % søkt uførepensjon, mot 14,9 % i 2012, 11 % i 2011 og 6,1 % i % har gått til aktive løsninger. 76 % har nådd sitt mål i henhold til handlingsplan. Eksamener avlagt i bedriften Det er avlagt 108 beståtte eksamener i Datakortets moduler. Deltagere i tiltakene har også kunnet delta på blant annet kurset pedagogisk assist, norskkurs, lese-skriveopplæring, matematikkopplæring, studier via NKS/NKI, lager- og logistikkurs med eksamen i samarbeid med videregående skole, regnskapskurs, stressmestringskurs, trening, mestring, motivasjon, økonomi samt kosthold- og ernæringskurs. Det ble kjøpt fire plasser på truckførerkurs for deltagere i To deltagere avla eksamen som lærekandidater i lager- og logistikkfaget, og begge besto. Ved kurset pedagogisk assistent er det avlagt 5 eksamener, alle er bestått. Personalavdelingen Avdelingen har hatt 19 personalkonsulenter/ kursinstruktører i snitt gjennom året. Kompetanseutvikling i personal og blant øvrige ledere Kompetanseheving er et satsningsområde i bedriften. Flere ansatte har startet/fortsatt utdanning i Følgende utdanninger på høyskolenivå er påbegynt eller fullført: - Arbeid med bistand og individuell jobbstøtte - Karriereveiledning - Attføringsskolen Totalt i bedriften er det gjennomført 428 dagsverk i kurs/ opplæring, dette tilsvarende 1,8 årsverk. Til utdanning på høyskolenivå er det brukt 284 dagsverk, tilsvarende 1,2 årsverk

13 Kursavdelingen Bedriften har også i 2013 tilbudt kurs til Nav, kommuner og næringsliv utover kursvirksomhet internt i tiltakene. Følgende kurs har vært avholdt: Datakurs Båtførerprøve Jobb og muligheter Læringsrommet Arbeidsrettet rehabilitering Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige Barnehagekurs for minoritetsspråklige Attføringstilbudet Det er foretatt endringer i attføringstilbudet som har sin årsak i endrede behov hos deltagere/nav. Dette er som følger: Læringsarenaer: - Ny avdeling i Eidsvoll opprettet - Kurskalenderen for alle deltagere ble videreutviklet og lagt på nett - Bruk av eksterne arenaer og tett samarbeid med næringslivet har vært et satsningsområde også i Samarbeid «Ringer i vannet» videreutviklet - Opprettelse av nye tjenester vunnet på anbud Brukertilfredshet Det gjennomføres to brukerundersøkelser årlig. Gjennomsnittlig score lå i 2013 på henholdsvis 4,60 og 4,34 av 6 mulige. Det vil også i 2014 gjennomføres brukerundersøkelser. Det er et mål om å høyne svarprosenten som i 2013 lå på 30 % i de skjermede tiltakene (37:125). Det er etablert et deltakerforum med representanter fra alle tiltak og avdelinger. Deltakerforum gjennomføres to ganger i året, og utgangspunktet er resultatene fra brukerundersøkelsen. Det blir utarbeidet handlingsplaner ut fra tilbakemeldingene og ønskene som kommer opp i forumet. Sluttundersøkelser Sluttundersøkelse er undersøkelser som blir gjennomført når deltager avslutter fra OrbitArena. Sluttundersøkelsene for 2013 viser en score på 4,65 i snitt, men lav svarprosent (83:423). Etterundersøkelser Etterundersøkelser måler om deltagere som ble formidlet til arbeid fremdeles står i arbeid etter 6 og 12 måneder. Undersøkelsen viser at 67 % fremdeles sto i arbeid 6 måneder etter avslutning, og 81 % 12 måneder etter avslutning, dette målt på de to forskjellige gruppene. Svarprosenten på etterundersøkelse er et forbedringsområde for 2014 da denne er lav (11:55). Hindringer i forhold til å kunne tilby helhetlige og sammenhengende tjenester Kvalifisering og APS har hatt noe underforbruk i I APS oppsto dette da det ble innført innsøkingsstopp fra Nav sin side våren Da det igjen ble åpnet for innsøking, tok det noe tid før tiltaket ble fylt opp. Sommermånedene har vært en utfordring i forhold til å fylle opp plassene i Avklaring, dette pga ferieavvikling hos deltagere og næringsliv. Det var ingen ventetid før inntak i APS f.o.m juli 2013, til AB i snitt 1 måned og til Avklaring 1,1 måned. Klager Bedriften har i 2013 mottatt fire skriftlige klager hvorav tre omhandlet innhold i sluttrapport, og én klage på samarbeid med personalkonsulent. Sakene er behandlet i henhold til bedriftens rutiner for klagebehandling. Mål i henhold til samarbeidsavtale Område: Øke antall eksterne arenaer samsvarende med mål nedfelt i samarbeidsavtale med Nav. Mål i samarbeidsavtale Oppnådd Mål Avklaring ihht i samarbeidsavtale: 15 % Ja 22 % Mål APS ihht i samarbeidsavtale: 20 % Ja 28 % Mål Kvalifisering ihht i samarbeidsavtale: 35 % Nei 28 % Andel fra passiv og aktiv kommunal ytelse til aktivitet Et stort antall mennesker har gått over fra passiv og aktiv kommunal ytelse (sosial stønad, kvalifiseringsstønad etc) til å komme i aktivitet. Herunder kan nevnes 18 personer fra kurset «Jobb og muligheter». Videre har 42 deltagere i Varig tilrettelagt arbeid hatt god sysselsetting som dagtilbud ved våre avdelinger, noe som gir besparelser for kommunene. Totalt sett har 129 personer fått arbeid etter endt tilbud ved bedriften, noe som også gir besparelser for kommunene i forhold til belastning på sosial- og helsebudsjett

14 Andelen fra passiv ytelse til aktivitet generelt er 55 % av alle avsluttede ved bedriften. Satsningsområde: Stadig utvikling av våre kvalifiseringsarenaer anses viktig, dette for å tilpasse tilbudet til kundenes ønsker og behov. Fokus på økt og oppdatert kompetanse blant de ansatte vil også være viktig i Samarbeidet med videregående skoler videreføres i Det ble i 2013 bestemt at skal være med i etablering av Opplæringskontor for Akershus. Dette vil kunne gi flere lærekandidater og lærlinger til bedriften, noe som vil være et satsningsområde i Læringsnettverket søkes utvidet med også andre kunder enn Nav, herunder kan nevnes skoleverket og næringslivet. Tilbudet «Funksjonsvurdering» søkes også utvidet i I tråd med IPS modellen er det ønskelig å øke samarbeidet med legene i distriktet. Det er etablert et godt samarbeid med DPS. Bedriften var i 2013 arrangør for kursene «Jobb og muligheter», «Arbeidsrettet rehabilitering», «Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige» og Barnehage for minoritetsspråklige». Dette ga ytterligere bredde i bedriftens tilbud, og bedriften opparbeidet seg erfaringskompetanse. Kontrakt på «Jobb og muligheter» utgikk i 2013, men ny kontrakt ble vunnet for Nes. Anbudskurs er et viktig marked for bedriften, og det vil være fokus på å inneha god og riktig kompetanse slik at bedriften er i posisjon til å vinne nye anbud. Bedriftens vurdering av resultater Resultatene prestert i 2013 er generelt tilfredsstillende. Formidlingsprosenten er god i tiltaket Kvalifisering, men har et forbedrings potensial i Arbeid med Bistand. Andelen på ekstern arena er god i Avklaring og Arbeids praksis i skjermet virksomhet, men bør økes i Kvalifisering. Opprettelse av næringslivskontakt samt innledet samarbeid i forhold til «Ringer i vannet» er tiltak iverksatt for å øke andelen som går ut i ekstern hospitering og ordinært arbeid. Totalt har 15 % søkt uførepensjon, noe som er omtrent samme nivå som Innsøkt målgruppe kan ha påvirket dette resultatet, da 2013 var et år med stor andel på avklaring av videre løp etter makstid på stønad. Jessheim, mars

15 OrbitArena Postboks Jessheim

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2014 3M Norge AS - Årsrapport 2013 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Årsberetning...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Styrets beretning 2012 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten 2012. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer