Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes"

Transkript

1 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med oppfølging av støyskaderisiko Statfjord Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe Oppgaveleder T-1 Ola Kolnes Deltakere i revisjonslaget Sigvart Zachariassen, Hilde Nilsen, Ola Kolnes, Trond Sigurd Eskedal Dato 1 Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en tilsynsaktivitet rettet mot s risikostyring på støyområdet. Tilsynsaktiviteten er en videreføring av og bygger på informasjon fra et møte med UPN Innretningene på Statfjordfeltet ble valgt ut for nærmere verifikasjon av selskapets oppfølgingspraksis. Entreprenørene Halliburton (sementering), Deepwell (wireline)og (overflatebehandling) var også omfattet av aktiviteten. 2 Bakgrunn Risiko for helseskade knyttet til støyeksponering har i en årrekke vært overvåket som en del av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomheten (RNNP). Utviklingen har ikke vært tilfredsstillende. Det vises til pressemelding av Sikkerhetsforum har i sin behandling av RNNP-rapportene fremhevet det store antall støyskader og mangelfull støyoppfølging som et høyt prioritert satsingsområde for næringen. I forbindelse med tilsynsaktiviteten har Ptil tilrettelagt og presentert data fra RNNP som gjelder generelt og Statfjord spesifikt. Petroleumstilsynets arbeid med risikoutsatte grupper peker også på risiko for støyskader og fremhever spesielt høy risiko for entreprenørgrupper og deres bruk av håndholdt verktøy. Hørselsvern i kombinasjon med oppholdstidsbegrensninger er det eneste risikoreduserende tiltaket. Personlig verneutstyr er en svak barriere hvor den faktiske beskyttelseseffekten er forbundet med stor usikkerhet. Det er et generelt trekk at det foreligger omfattende grunnlagsdokumentasjon basert på kartlegginger og risikovurderinger, men at det planlegges og iverksettes få tekniske tiltak som reduserer risiko for støyskade. For entreprenørgruppene er bruk av håndverktøy en viktig kilde til støyeksponering, noe som i mindre grad er dekket av risikovurderinger.

2 2 3 Mål Gjennom tilsynsaktiviteten skal Ptil innhente tilstrekkelig informasjon om s styring på støyområdet på Statfjord til å kunne vurdere samsvar med krav i regelverket. Ptil vil spesielt fokusere på selskapets tiltak for å redusere støyskaderisiko. 4 Resultat Tilsynet var godt tilrettelagt og vi ble møtt med åpenhet og velvilje. Det ble gitt opplysende presentasjoner fra så vel som fra involverte entreprenørselskap. Følgende avvik ble identifisert i tilsynet: Mangelfull kartlegging og risikovurdering av støyeksponering Arbeidstakergrupper utsettes for hørselsskadelig støyeksponering Manglende avviksbehandling Mangelfulle planer for gjennomføring av risikoreduserende tiltak 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. 5.1 Avvik Mangelfull kartlegging og risikovurdering av støyeksponering hadde ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering av hørselsskadelig støy for utsatte arbeidstakergrupper på Statfjordinnretningene. I oversendt informasjon fra selskapet, samt informasjon presentert under tilsynsaktiviteten, kom det fram at ikke hadde foretatt kvalifiserte risikovurderinger av støyutsatte arbeidstakergrupper. Dette innebærer at beslutningsgrunnlaget for risikoreduserende tiltak er svakt baserte sin risikovurdering av støy på områdekart og estimert oppholdstid i ulike områder. Det var ikke foretatt en detaljert risikovurdering av støyeksponering. Risikovurderingen var ikke verifisert med andre metoder, eks støydosimetri, for å ta hensyn til bla egenprodusert støy Støykart for innretningene var ikke oppdatert og reflekterer nødvendigvis ikke dagens støynivå. Det var uklart når støykartene vil bli oppdatert Det var uklart i hvilken grad modifikasjoner ifm Statfjord senfase medfører redusert støyeksponering Av informasjon presentert under tilsynsaktiviteten kom det fram at bruk av hørselsvern og redusert oppholdstid benyttes som primærtiltak for å hindre

3 3 helseskadelig støyeksponering. Effekten av dette beskyttelsesregimet er usikkert da det er få områder hvor ansatte kan jobbe i, når maksimal støydose nærmer seg. Det kunne ikke vises til ordninger for å sikre forsvarlig støydose når det også tas hensyn til egenprodusert støy og det foreligger fare for at støydosen kan overskrides. Det er gjort unntak for oppholdtidsbegrensinger for noen grupper som har høy støyeksponering hadde utført få dosimetrimålinger og målinger på impulsstøy. Det fremkom også under tilsynsmøtet at det i stor grad mangler detaljerte data for eksponeringstid Styringsforskriften 17 om analyse av arbeidsmiljøet Styringsforskriften 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier Aktivitetsforskriften 36 om støy og vibrasjoner Arbeidstakergrupper utsettes for hørselskadelig støyeksponering Flere arbeidstakergrupper har høyere støyeksponering enn krav angitt i forskrift og personlig verneutstyr benyttes som det primærtiltak for risikoreduksjon uten at kan fremlegge at de har tatt ut potensialet for støyreduksjon med tekniske og øvrige kollektive tiltak. s beregning av støyeksponering etter en forenklet metode indikerer at flere grupper kan bli eksponert for høyere støynivå enn regelverkskravet på 83dB(A) for en 12 timers arbeidsdag Støyverdier fra støykart fremlagt av sammenholdt med estimerte oppholdstider for personellgrupper indikerer at grupper kan bli eksponert for hørselsskadelig støy Statfjord har rapportert et høyt antall arbeidstakere med hørselstap Hovedbidragsytere til støyskaderisiko synes ikke å være systematisk identifisert. Beslutningsgrunnlaget for valg av risikoreduserende tiltak er dermed utilstrekkelig kunne ikke gjøre rede for en prosess hvor tekniske støybekjempingstiltak er systematisk vurdert og dokumentert med sikte på reduksjon av risiko for støybetingede hørselsskader Gjennom presentasjoner kom det frem at s tiltak for risikoreduksjon i hovedsak var bruk av hørselvern i kombinasjon med oppholdstidsbegrensninger. Dette er ikke i samsvar med regelverkets krav til valg av risikoreduserende tiltak Rammeforskriften 9 om prinsipper for risikoreduksjon Aktivitetsforskriften 36 om støy og vibrasjoner Forskrift om bruk av personlig verneutstyr 6 om bruk av personlig verneutstyr, jf aktivitetsforskriften 39 om personlig verneutstyr

4 Manglende avviksbehandling hadde ikke registrert og fulgt opp avvik fra regelverkets krav eller interne krav til håndtering av støyforhold på Statfjord. Støykart for Statfjord viste at flere områder overstiger s interne krav til områdestøy gitt i WR1146 Gjennom oversendt informasjon fra selskapet, samt presentasjon mottatt i tilsynsmøtet, kom det fram at ikke hadde avviksbehandlet avvik knyttet til interne krav i WR1146 og regelverkskrav til støy. Avvik er ikke registrert og derved ikke fulgt opp enkeltvis og samlet kunne i møtet ikke vise til at en hadde oversikt over gjeldende myndighetskrav til områdestøy for Statfjord I møtet kom det fram at hadde mangelfulle data for støyeksponering for aktuelle grupper kunne i møtet ikke vise til at det foreligger en oversikt over eventuelle nye støybidrag i områder som er modifisert etter Valg av risikoreduserende tiltak for å hindre hørselsskadelig eksponering var ikke gjennomført i henhold til regelverkets krav, jf Styringsforskriften 20 om avviksbehandling Styringsforskriften 5 om interne krav Mangelfulle planer for gjennomføring av risikoreduserende tiltak kunne ikke vise til tidfestede planer for gjennomføring av risikoreduserende tekniske støybekjempingstiltak på Statfjord innretningene Gjennom oversendt informasjon fra selskapet, samt presentasjon mottatt i tilsynsmøtet, kom det fram at ikke hadde etablert tidfestede og risikobaserte tiltaksplaner for å redusere støyskaderisikoen på Statfjord. Det ble i møtet bekreftet at det ikke er foretatt en risikobasert prioritering av tiltak for å redusere støy i enkeltområder på innretningene Det kom frem i møtet at dette arbeidet har trukket ut i tid grunnet at ansvarlig linjeledelse har avventet bidrag fra det opprettede støyprosjektet for UPN Styringsforskriften 9 om planlegging og 20 om forbedring 6 Deltakere fra Petroleumstilsynet Hilde Nilsen Arbeidsmiljø Sigvart Zachariassen - Fagleder arbeidsmiljø

5 5 Trond Sigurd Eskedal - arbeidsmiljø Ola Kolnes - arbeidsmiljø (oppgaveleder) 7 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av tilsynet: Mottatt : Tittel Selskap 1. Overordnet prioritering og forpliktelser i Hydro Hydro 2. Forekomst av støyrelaterte helseskader utviklingsbilde siste 5 Hydro år 3. SHs vurdering av støyeksponering og støyskaderisiko for Hydro relevante entreprørgrupper 4. Ovewrsikt ov SHs planer og milepæler for støyreduksjon Hydro 5. Kort presentasjon av utvalgte støyprosjekter i SH2 Hydro 6. Presentasjon Ptil BIS aksjonsplan hørselsskade BIS Mottatt Tittel Støyutsatte grupper Rolle og ansvarsfordeling Kartlegging, risikovurdering, helseovervåking, s oppfølgingspraksis, støyreduserende tiltak Grovt risikobilde og utvikling i støyeksponering Støyrelaterte hørselsskader og utvikling siste 5 år 10 Prioriteringer og konkrete tiltak TR0926 Working environment WR1146 Arbeidsmiljø GL0169 Støy retningslinjer for kartlegging og tiltak Støymålinger april 2009 DF Group støymålinger mai 2008 Støymålinger sept 2007 Støyrapport etter støymålinger på Woma container Støyrapport etter fase 2 støyprosjekt Selskap overflate, boring, Halliburton, brønn, DeepWell, Vedlegg A Oversikt over deltakere på tilsynsmøte Navn Selskap Stilling/funksjon Arie-Jan de Haas Brønnoperasjonsleder

6 6 Heidi Sandberg HMS ingeniør brønnoperasjoner Cor de Borr Boreoperasjonsleder Claus Clausen Inspeksjon og overflatevedlikehold Jan Håkon Hansen Overflatevedlikehold Audun Lambrigtsen HMS ingeniør boring Kjersti Hjelle Bedriftslege Heidi Fossell Yrkeshygieniker Frøydis Sætrevik Myndighetskontakt Christian Holm HMS leder Terje Toft Deepwell AS Feltsjef Brigt Jonassen Deepwell AS HVO Øystein Vassbø Halliburton CMT Service coordinator Knut Kalve Halliburton CMT Performance development coordinator Jan Erik Eriksen Halliburton CMT Fagleder helse og arbeidsmiljø Tore Skjerven Seawell Verneombud Via telefonkonferanse Arvid Skines HVO Thor Ulrik Jacobsen HVO Ola Jordal HMS/K direktør

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg 1 REFERAT Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg Møtetype: AMU møte nr. 3 2010 Møtedato: 30.09.10 Møtested: Kokstad, styrerom 1. etg. Neste møte 25.11.10 Deltakere: Bedriftsrepresentanter: Leif Helge Eriksen

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-03 GM-Gruppen Rapport nr. 18-03 Arkivkode: 03/304 T631 Revisjonsdato: 12.11.03-18.11.03 Foretak: GM-Gruppen Kontaktperson: Styreleder Jarl Hole Rapportens innhold

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013 Field Cod Rapport Rapporttittel Tilsyn med helsemessige og hygieniske forhold på boreinnretningen Maersk Intrepid. Aktivitetsnummer 2013/ 9883 Gradering Offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer