Helseløft for Kongsbergområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseløft for Kongsbergområdet"

Transkript

1 Helseløft for Kongsbergområdet Prosjektskisse 25. januar 2011 versjon 2a

2 INNHOLD 1 VISJON OG MÅL Visjon Hovedmål Effektmål Resultatmål STRATEGISKE DOKUMENTER SAMHANDLINGSPARTER ORGANISERING Prosjekteiere Styringsgruppe Prosjektledelse Prosjektgrupper Prosjektbistand Referanseforum FINANSERING PROSJEKTGRUPPER Oppnevning av grupper Arbeidsform i prosjektgruppene Samhandlingsprosjekter og prosjektgrupper INFORMASJONSPLAN FRAMDRIFTSPLAN RAPPORTERING OG EVALUERING... 7 Vedlegg 1. Prosjektorganisering 2. Budsjett Samhandling basisorganisasjon 4. Samhandlingsprosjekter 5. Samhandling og prosjektplanverk Side 2

3 1 VISJON OG MÅL 1.1 Visjon Utvikle helhetlige helsetjenester i Kongsbergområdet i samhandling mellom brukere, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. 1.2 Hovedmål Utarbeide løsninger for Økt samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten til beste for pasientene. 1.3 Effektmål * Pasientomsorgen er preget av sammenhengende behandlingsforløp * Samarbeidet skal preges av gjensidig respekt der partene bringer inn sin kompetanse * Omforent bruk av tilgjengelige ressurser (prioritering og effektivitet) * Tidlig intervensjon på best effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) * Forebygging og mestring er hovedmål for alle parter * Likeverdige tilbud i hele området 1.4. Resultatmål Kartlegging av områder for samhandling mellom kommunene i tråd med nasjonal plan for helse og omsorg 3. kvartal Utarbeide plan for lokalmedisinske sentre ut fra kartlagte behov Kartlegging av tilgjengelige ressurser innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester innen 3. kvartal Kartlegging av områder for samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten der Kongsberg sykehus er hovedleverandør av kommunenes behov for spesialisthelsetjenester 4. kvartal Utarbeide rammer og modeller for eierskap, styring, organisering og finansiering av de ulike tiltak kontinuerlig i forhold til framdrift Kompetanseoppbygging i bruk av IPLOS i kommunene for sikring av riktig tjenestenivå til pasientene Elektronisk pasientjournal (EPJ) og Norsk Helsenett (NHN) som prioritert skriftlig kommunikasjonskanal for pasientopplysninger Videreføring av prosjekter etter avsluttet prosjektperiode 2. STRATEGISKE DOKUMENTER Prosjektet skal legge til rette for å nå målene som er beskrevet i Stortingsmelding nr. 47 ( ) og de føringer som blir gitt gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Prosjektet vil innrette sitt arbeid i forhold til Ny helse- og omsorgslov og Ny folkehelselov. Forøvrig vil Pasientrettighetsloven, Spesialisthelsetjenesteloven og Psykisk helsevernlov være sentrale lovgrunnlag. Arbeidet må videre bygge på Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Helse- og Side 3

4 omsorgsdepartementet og KS. Rammeavtale om samhandling mellom KS i helseregion Sør-Øst og Helse Sør-Øst RHF, Overordnet samarbeidsavtale mellom alle kommuner i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF. Samarbeidsavtale mellom kommunene i prosjektet og Vestre Viken HF v/ Kongsberg sykehus (under utforming). Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og Vestre Viken HF vil hver for seg og i fellesskap utarbeide strategiske dokumenter i prosjektperioden som får konsekvenser for samhandlingen i Kongsbergområdet. 3 SAMHANDLINGSPARTER Samhandlende kommuner er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Øvre Eiker og Kongsberg. Vestre Viken og Kongsberg sykehus er likeverdige samhandlingspartnere med delt eierskap til prosjektet, representasjon i de ulike prosjektgrupper og styringsgruppen. I prosjektgruppene utnevnes 1-2 brukerrepresentanter. 4 ORGANISERING 4.1 Prosjekteiere Prosjekteiere er ordførerne i de samhandlende kommunene og administrerende direktør i Vestre Viken HF. Prosjekteiergruppen velger sin leder internt. Leder er ansvarlig for at gruppen møtes minst en gang i kvartalet. Ethvert medlem av prosjekteiergruppen står fritt i å gjøre henvendelser til styringsgruppen og prosjektleder. 4.2 Styringsgruppe Styringsgruppen består av de samhandlende kommuners rådmenn og samhandlingssjef ved Kongsberg sykehus. Styringsgruppen velger sin leder. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen så ofte styringsgruppen finner nødvendig. 4.3 Prosjektledelse og -drift Prosjektleder: Kommuneoverlege Ole Bjørn Herland, Kongsberg kommune. Prosjektleder vil sammen med den enkelte leder av prosjektgruppene være ansvarlig for den løpende aktivitet i de enkelte prosjektgrupper ut fra føringer gitt av styringsgruppen og prosjekteierne. I det løpende samarbeid mot Vestre Viken HF vil prosjektleder samarbeide med samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen og samhandlingssjef Britt Elin Jørgensen, Kongsberg sykehus. Prosjektleder deltar videre i det etablerte nettverk av prosjektledere for lokale samhandlingsprosjekter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken. 4.3 Prosjektgrupper En så omfattende gjennomgang og planlegging av helse og omsorg for området vårt, gjør det nødvendig å gjøre arbeidet i ulike prosjektgrupper for samhandling. Inndeling i prosjektgrupper er sammenfallende med tilsvarende gruppeinndelingen for samhandling i Drammensområdet. Hver prosjektgruppe består av inntil 8 medlemmer med representasjon fra de ulike samhandlingspartnerne.inklusive tillitsvalgte Leder av hver enkelt prosjektgruppe pekes ut av Side 4

5 styringsgruppen. Resultatmål for den enkelte gruppe utarbeides i samhandling mellom prosjektleder og prosjektgruppene. Som brukerrepresentanter i prosjektgruppene vil en be relevante brukerorganisasjoner om forslag. Møtereferater skrives etter mal gitt i Arbeidsboken, kfr. Punkt Prosjektbistand Prosjekt og prosjektleder gis bistand i forhold til prosessutvikling og kvalitetssikring ved Høgskolen i Buskerud, v/ Jon Erik Lund. Forøvrig trekkes ekstern kompetanse fra HiBu og andre partnere inn ved behov i den enkelte prosjektgruppe etter nærmere avtale med prosjektleder. 4.5 Referanseforum I løpet av mars 2011 arrangeres et stormøte (= referanseforum) der styringsgruppen, prosjektledelse og prosjektgruppene møtes for å sikre delt forståelse av utfordringene som skal drøftes i prosjektperioden. Her hentes inn sentrale innledere for å trekke in erfaringer fra andre steder der ulike deler av god samhandling er etablert. Det arrangeres minst halvårlige referansefora i prosjektperioden. Til hvert referanseforum inviteres et bredere utvalg fra politiske fagutvalg, brukere fra kommunenes eldreråd, funksjonshemmedes råd og tillitsvalgte. Prosjektorganiseringen er illustrert i vedlegg 1 5 FINANSIERING Prosjektet søkes først og fremst finansiert gjennom statlige samhandlingsmidler. Kommunene må påregne en forholdsmessig egenandel. Vestre Viken HF går inn med andel tilsvarende den totale kommunale andel. Budsjett for 2011 følger som vedlegg 2 med en totalramme på kr ,-. Dette er i samme størrelsesorden som kostnadene for tilsvarende prosjekter for samhandling innenfor Vestre Viken helseområde. Staten har bevilget innenfor tilsvarende rammer i disse prosjektene. For 2011 er det beregnet at hver kommune går inn med vel kr 3,-/innbygger som sin andel i prosjektfinansieringen. Budsjett for 2012 og 2013 vil utarbeides senest i løpet av september foregående år med styringsgruppa som ansvarlig.. Det forventes noe lavere kostnadsramme for 2012 og Prosjektdeltagere med ansettelseforhold i kommuner eller spesialisthelsetjenesten forutsettes å arbeide inn i prosjektet uten særskilt godtgjørelse. Prosjektdeltagere fra brukergruppene mottar møte- og reisegodtgjørelse etter Nav sine satser. 6 PROSJEKTGRUPPER 6.1 Oppnevning av grupper Kommunene oppnevner hvert sitt faglig baserte medlem til de ulike samhandlingsprosjektene. Det vurderes lokalt om samme person kan delta i flere av prosjektene. Det vil være en styrke for prosjektet og prosjektgruppens resultat at utvelgelsen av medlemmer til prosjektgruppene i størst mulig grad sikrer deltakere med riktig kompetanse og som kan delta i hele prosjektperioden ( ). 6.2 Arbeidsform i prosjektgruppene Hver prosjektgruppe vil arbeide etter en felles mal (Arbeidsbok) som beskriver prosjektgruppas mandat og mål, nødvendig kartleggingsverktøy og gruppas prosess fram til foreslåtte tiltak. Hvert medlem i en prosjektgruppene forplikter seg til de regler for samspill mellom prosjekt og Side 5

6 styringsgruppe/prosjekteiere (basisorganisasjon) som er angitt i vedlegg Samhandlingsprosjekter og prosjektgrupper Listen (vedlegg 4) over samhandlingsprosjekter med momenter gjør ikke krav på å være fullstendig. Inndelingen er ut fra erfaringer i øvrige områder av Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken of inndelingen en har valgt for Drammensområdet. Det er behov for utredning av mange og ulike saksområder innenfor de fire hovedprosjektene. Behovet for underprosjekter vurderes underveis. Forslag til underprosjekter utarbeides av prosjektleder og legges fram for styringsgruppen til godkjenning. Der samhandlingsprosjekter er i gang, samordnes dette i forhold til det totale prosjektarbeid. Det foreslås følgende fire prosjektgrupper: Lokalmedisinsk senter Forebyggende tjenester Kurative tjenester Legetjenester INFORMASJONSPLAN Prosjektleder vil være formidler av informasjon mellom prosjektgruppene og mot styringsgruppen. Prosjektet vil legge vekt på at det skjer en kontinuerlig oppdatering både ut mot offentligheten via aviser, NRK og institusjonenes web-sider og internt i kommuner og spesialisthelsetjenesten rundt utviklingen av ulike prosjekter. Prosjektleder vil her være formidler av informasjon ut mot media i samhandling med informasjonsdirektør i VV HF og kommunale informasjonsrådgivere. Styringsgruppen har et selvstendig ansvar for sin formidling av informasjon. 8 FRAMDRIFTSPLAN Prosjektet er i første omgang 3-årig, dvs. innenfor tidsrammen med ulike tidsrammer for delprosjektene. Prosjektet med rammebudsjett legges fram for politiske myndigheter i de fem kommunene og ledergruppen i Vestre Viken HF for prinsippiell godkjenning i løpet av januar/februar Prosjektskissen justeres i forhold til vesentlige merknader fra kommuner og helseforetak. Prosjektplanen er dermed det omforente politiske grunnlag for søknad og tildeling av statlige samhandlingsmidler. Forventet søknadsfrist for slike statsmidler er 1. mars I løpet av januar/februar 2011 utarbeider prosjektleder forslag til program for arbeidet i hvert av delprosjektene. Hvert enkelt medlem av en prosjektgruppe vil ha sin selvstendige innflytelse på program og de forslag hver enkelt prosjektgruppe konkluderer med. Arbeidet innenfor prosjektgruppene skal i løpet av 2011 ha klargjort de store linjer for den lokale samhandling ut fra føringer i Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Tiltak som skal iverksettes fra , må være klare for politisk behandling i løpet av 3. kvartal Året 2012 vil kreve ytterligere planlegging i delprosjektene og oppfølging av hvordan implementering har skjedd. Det er vanskelig å gi et mer detaljert program for den totale virksomhet idet en ser at politiske føringer for arbeidet kan være gjenstand for vesentlige endringer i innhold og gjennomføringstempo. Side 6

7 Forholdet mellom prosjektprosessen og prosjektgruppenes prosesser kan illustreres i vedlegg 5. Nødvendige endringer i struktur og innhold i prosjektet vil skje ut fra sentrale føringer og styringsgruppas vurdering av behov for endringer. 9 RAPPORTERING OG EVALUERING Prosjektleder er ansvarlig for jevnlig rapportering til styringsgruppen når det gjelder arbeidet i hver prosjektgruppe. Styringsgruppen står fritt i å kalle inn den enkelte prosjektgruppe for mer utfyllende rapportering. Hver enkelt prosjektgruppe legger fram en egen årlige rapport samt endelig rapport. Evaluering av prosjektet utarbeides i samarbeid med HiBu. Side 7

8 VEDLEGG 1 Side 8

9 VEDLEGG 2 Budsjett 2011 Helseløft i Kongsbergområdet Prosjekteier Prosjektleder, 70 % stilling Ekstern bistand Foredragsholdere Informasjonstiltak, trykkeutgifter m.v. Referanseforum x 2 Prosjektgruppemøter Møtegodtgjørelse (brukerdeltagelse) Reiser, kurs for prosjektdeltagere Andre kostnader kr Sum kostnader kr Egenandel deltagerkommuner Egenandel Vestre Viken HF Statlig tilskudd kr Sum Inntekter kr Kongsberg, 5. januar 2011 Ole Bjørn Herland Side 9

10 VEDLEGG 3 Side 10

11 VEDLEGG 4 Samhandlingsprosjekter i Helseløft i Kongsbergområdet Momentlisten under hvert prosjekt er ment som idegrunnlag for hver prosjektgruppe. Medlemmene oppfordres til å bringe inn momenter ut fra eget ståsted. 1. Lokalmedisinsk senter Senteret for koordinert samhandling i Kongsbergområdet. Felles intermediærenhet /lokalmedisinsk senter for området som arbeider med strategisk utvikling av helsetjenester for området, interkommunalt samarbeid i nær tilknytning til vårt lokalsykehus. Utvikling av alternative lokale tjenestesteder med kompetanse som skal deles. Valg av organiseringsmodell, Aksjeselskap, Interkommunalt selskap, Vertskommunemodell, Samkommunemodell Forholdet mellom de samhandlende kommuner og Vestre Viken, Kongsberg sykehus. Interkommunal legevakt for Kongsbergområdet og samhandling om prehospitale akuttmedisinske tjenester Ressursbase for brukere og helsearbeidere IKT, telemedisin og tekniske hjelpemidler Kvalitetsutvikling, forskning og rekruttering Samhandling med HiBu innenfor grunnutdanning i helsefagene inkludert optometri og Systems Egineering (Helhetlige pasientforløp) Oppfølging og videre utvikling av eksisterende samarbeidsavtaler Oppfølging av etablerte samhandlingsprosjekter (svangerskapsomsorg, fedme, KOLS) 2. Forebyggende tjenester Forebyggende helsearbeid Utvikling av frivillighetstiltak Folkehelseprosjekter Lærings- og mestringssenter Rehabilitering som inkluderer privatpraktiserende fysioterapeuter, institusjoner og lokalsykehuset 3. Kurative tjenester Observasjonssenger og trygghetsplasser. Avrusing Lindrende behandling og omsorg Pasientgrupper med spesielle behov som demente, kreftbehandling, rus/psykiatri (ACT-team), ambulerende akutt-team Mottak av utskrivingsklare pasienter Dagbehandling Strategier for kronikergruppene og pasienter med sammensatte og langvarige behov 4. Legetjenester Fastlegenes ansvar for sin pasientliste i samhandling med øvrige helsetjenester Desentralisert spesialisthelsetjeneste i samhandling med lokale helsetjenester Sikring av helhetlig behandlingskjede Allmennlegenes oppgaver i helsestasjon, legevakt, sykehjem m.v. Rekruttering av allmennleger Samfunnsmedisinske oppgaver Side 11

12 Vedlegg 5 Side 12

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold www.pwc.com Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om lokalmedisinske tjenester mellom 9 kommuner i Vestfold,

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer