Dato: Foto: Roger Skog. Midt-Troms og grunnlag til Nasjonal transportplan. Status og framtidsbilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 15.11.2011. Foto: Roger Skog. Midt-Troms og grunnlag til Nasjonal transportplan. Status og framtidsbilde"

Transkript

1 Foto: Roger Skog Dato: Midt-Troms og grunnlag til Nasjonal transportplan Status og framtidsbilde

2

3 Innhold 1. Vekstregioner og grunnlaget til ny nasjonal transportplan Midt-Troms - vekstregion ut fra gitte kriterier Midt-Troms en næringsretta vekstregion for framtida Petroleum Framtidsbilde Gruvedrift Status Framtidsbilde Fiskeri- og havbruk Status Framtidsbilde Industri Status Framtidsbilde Reiseliv Status Framtidsbilde Forsvar Status Framtidsbilde Transportnæringa Status Framtidsbilde Midt-Troms for framtida

4 4

5 1. Vekstregioner og grunnlaget til ny nasjonal transportplan Dette dokumentet er laget på vegne av Midt-Troms regionråd og Profilgruppen, og skal argumentere for at Midt-Troms er en vekstregion for framtida, med videre behov for nødvendig infrastruktur. Dokumentet tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelig faktaopplysinger, og er utarbeidet av Utviklingssenteret AS. Som et grunnlag til bruk under utarbeidelsen av ny nasjonal transportplan, er det blant annet lagd to rapporter med navn Ny infrastruktur i Nord del en og to. I disse rapportene brukes begrepet vekstregion. Dette henspeiler til regioner der det er et senter med over innbyggere. Dette senteret skal være et senter for offentlig administrasjon og handel, det skal ha sykehus samt tilbud om høyere utdanning. Det er valgt ut seks vekstregioner i Nord- Norge, disse er: Helgeland: Med sentra Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Bodø-Salten Midtre Hålogaland (Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten): med sentra Narvik, Harstad, Sortland og Svolvær. Tromsø og omland. Hammerfest-Alta Kirkenes-Varanger Midt-Troms regnes ikke som en av de seks vekstregionene som er framholdt i rapporten. I det videre vil det blir klarlagt hvorfor Midt-Troms også er vekstregion, ut fra det som finnes i dag og framtidsutsikter. 5

6 2. Midt-Troms - vekstregion ut fra gitte kriterier I Ny infrastruktur i nord del en, er det satt visse kriterier for å være en vekstregion. Under vil det bli kartlagt om Midt-Troms faktisk oppfyller disse. De kriteriene som er satt, er tydeligvis ikke absolutte, da ikke alle vekstregionene tilfredsstiller alle kriteriene. Eksempelvis har Kirkenes bare innbyggere som bor i tettstedet Kirkenes, og de har heller ikke høyskole. Inndelinga med vekstregioner kan også kritiseres med at noen regioner er store og vide, og tar med seg områder som man blant annet ut fra befolkningsprognosene til SSB ikke forventer skal være vekstregioner. Inndelinga er også gjort på bakgrunn av historiske forhold, og de valgte kriterier virker også noe tilfeldig satt. Slike kriterier bør også drøftes politisk. I Midt-Troms er det totalt ca innbyggere, og der største kommunen er Lenvik med innbyggere.. Selve byen og regionsenteret Finnsnes har et innbyggertall på Fram mot 2040 forventes Lenvik kommune en vekst i folketallet på personer, og erfaring tilsier at veksten i senteret blir langt større enn dette. Lenvik med Finnsnes er den kommunen i Troms som har størst omsetning i varehandel per innbygger, med kr. I Nord-Norge er Lenvik på tredjeplass bak Sortland og Alstahaug. Dette tilsier at Finnsnes i dag er et naturlig senter i regionen, og at det er et sterkt senter. Her er det flere kjøpesenter med et bredt utvalg av butikker. I tillegg er det flere spesialbutikker. I regionen er det også flere mindre handels- og servicesenter både i Bardufoss, Setermoen Sørreisa og Brøstadbotn. Eksempelvis kan det nevnes at Nord-Norges største bedrift knytta til campingvogner og bobiler er lokalisert til Målselv, grunnet sentral beliggenhet. I Midt-Troms har både Finnsnes og Bardufoss nasjonale, regionale og fylkesvise funksjoner. Finnsnes har gjennom tilstedeværelsen til Arbeidstilsynets regionkontor for Nord-Norge regionale funksjoner for hele Nord-Norge. Finnsnes har flere fylkesfunksjoner gjennom blant annet Troms fylkestrafikk, Mattilsynet, Fiskeritilsynet. På Bardufoss er generalinspektøren for hæren lokalisert som er en landsdekkende funksjon. I tillegg er det en avdeling av fylkesmannen lokalisert på Bardufoss samt regionkontoret til Statskog. Av andre offentlige tilbud i regionen må nevnes at det er to Studiesenter, med tilbud om høyere utdanning på lavere, høyere og doktorgradsnivå. I tillegg etableres det en Kunnskapspark. Det er to lokalmedisinske sentra i regionen, med tilbud om desentraliserte spesialsthelsetjenester, røntgen, dialyse, lysbehandling, observasjonssenger og ortopedi. Midt-Troms er den regionen i Norge med flest innbyggere som har såpass lang reisevei til nærmeste sykehus. Det betyr at hvis det hadde blitt etablert flere nye sykehus, så ville det blitt lagt til Midt-Troms. Men framover vil nok heller flere sykehus bli omgjort til lokalmedisinske sentra, enn omvendt. I tillegg er Viken senter lokalisert i regionen, med innleggelser fra hele landsdelen og tjenester på spesialistnivå. 6

7 3. Midt-Troms en næringsretta vekstregion for framtida I denne delen vil de ulike næringene bli gjennomgått, på samme måte som de har blitt gjennomgått i Ny infrastruktur del en. Dette siden det var lite oppmerksomhet på Midt- Troms i analysen. Videre vil status og framtidsbilde bli presentert. I tillegg tas også forsvaret som en stor aktør i Midt-Troms med Petroleum Framtidsbilde I rapporten Ny infrastruktur i Nord, del 1 er det i framtidsbilde for høy vekst lagt til grunn at petroleumsressursene er gjenstand for full utnyttelse. Det skisseres at forsyningsvirksomheten skjer fra basene i Sandnessjøen, Hammerfest, Kirkenes og Midtre Hålogaland (Harstad). Dette legger videre føringer på tiltak knytta til infrastruktur som dypvannskaier, gode riksveiforbindelser til forsynings- og industribaser, utbygging av stamflyplasser nært forsyningsbaser samt nærhet til helikopterbase fra forsyningsbasen. I tillegg legger det også føringer på hvilke steder det er sannsynlig å kunne bruke gass som energi i nye smelteverk. Dette innebærer ei tung infrastruktursatsing på fire noder i Nord- Norge, og som igjen vises i de konkrete forslagene som kommer i del 2 av rapporten. Det er viktig å satse på noen noder for forsyningsvirksomheten til framtidas petroleumssatsing. Men utvelgelsen av hvilke steder dette skal være bør gjøres etter en grundig debatt og utredninger av ulike alternativer. På denne bakgrunn kan man så velge å satse strategisk på ulike noder som man ruster opp med nødvendig infrastruktur, Det er flere grunner til at Midt-Troms kan være aktuell som node for forsyningsvirksomhet til framtidas petroleumssatsing. En av grunnene er at Troms 2 regnes som det feltet med størst potensial innenfor petroleumsutvinning. Midt-Troms vil ha fysisk nærhet til dette feltet, og slik et fortrinn. Midt-Troms har erfaring, kompetanse og teknologi knytta til smelteverksindustri, og en nyetablering med smelteverk som bruker gass vil derfor ha kompetansemessig fortrinn ved å legges til Midt-Troms. I tillegg bygges det opp en leverandørklynge rundt dagens smelteverk i Midt-Troms, som også et framtidig smelteverk på gass vil ha nytte av. I sum gjør dette at Midt-Troms kan være en naturlig plassering av ny forsyningsbase knytta til petroleum, med tilhørende oppbygging av infrastruktur Gruvedrift Status I Midt-Troms er det en større aktør som er etablert innefor gruvedrift, og det er Skaland graphite på yttersia av Senja. De har sine største kunder i Europa og Japan, og eksporterer hvert år tonn med grafitt. Denne brukes som illfast materiale i stål blant annet, til smøremidler og bremseband. De har 30 ansatte, og hadde i 2010 ei omsetning på 20 millioner. Skaland graphite har Leonhard Nilsen og Sønner som hovedaksjonær (LNS). LNS 7

8 har aktivitet flere plasser nasjonalt og internasjonalt, noe som gir tilgang på internasjonal kompetanse innenfor gruvedrift i Midt-Troms Framtidsbilde I forhold til Skaland Graphite har de kartlagte og sikre reserver for 30 års videre drift, men antar at det minst er forekomster til 70 års drift. I tillegg kan det være forekomster som er under havnivå, og som de ikke har gjort noen undersøkelser av. I forhold til øvrig gruvedrift, er det enkelte mindre forekomster på Senja og indre Troms som må utredes nærmere. Blant annet er det etablert selskap som starter prøvetaking i Mauken med tanke på gullforekomster, og det har også vært gjort undersøkelser på Senja. På Senja er det også flere grafitt og nikkelforekomster. Forekomster som til nå ikke har vært lønnsomme, men kan bli det i framtida grunnet økende priser. Dette vil igjen kreve tilrettelagt infrastruktur Fiskeri- og havbruk Status I forhold til fiskerinæringa ønsker vi å framheve den tyngden og bredden som finnes i Midt- Troms. I Midt-Troms kommunene bor 19 % av befolkninga i Troms. Men 22% av de registrerte fiskefartøyene er registrert i Midt-Tromskommunene, mens 26% av verdiene innenfor fiskeri landes her. Til sammenlikning så kan det nevnes at resten av Troms, med unntak av Tromsø, lander 10 % av verdiene innenfor fiskeri. Dette viser at Midt-Troms har en svært sterk posisjon i Troms innenfor fiskeri. I Troms er Midt-Troms relativt størst innenfor pelagisk fisk, samt skalldyr og bløtdyr. I absolutt verdi er verdien av torsken likevel størst. For detaljer, se tabell 1. Fiskeslag Torsken Berg Lenvik Midt- Troms Midt-Troms sin Troms andel i Troms Pelagisk % Torsk % Flatfisk og % bunnfisk Dypvanns-fisk % Skalldyr og % bløtdyr I alt % Tabell 1Fangst, etter landingskommune og fangstarter. Oppgitt i verdi (1000 kr). For året I kartlegginga Senja som fiskeriregion gjort av Senja næringshage i 2009, framkom det at fiskeribedriftene på Senja da hadde ei samla omsetning på 1.7 milliarder kroner. Dette tilsvarer hele kr per innbygger på Senja. 8

9 I forhold til oppdrett er Midt-Troms også stor der. Over 25% av alle akvakulturtillatelsene innenfor laks og ørret i Troms er lokalisert til Midt-Troms. Produksjonskapasiteten er tonn laks og ørret. I forhold til tillatelser knytta til skalldyr er det i Midt-Troms 3 av totalt 5 i Troms. Det er 3 settefiskanlegg, og 3 slakteri. Som vist i del en av rapporten Infrastruktur i Nord er det en slakteriklynge i Midt-Troms. I følge rapporten Senja som fiskeriregion fra 2009 er ett av disse slakteriene godkjent for eksport til Russland. Vår påstand er at Midt-Troms kan oppvise en stor bredde og tyngde innenfor fiskeri og havbruk som ingen annen region i Nord-Norge kan framvise. Flere større konsern er også lokalisert i regionen, som Nergård og Brødrene Karlsen Framtidsbilde Grunnet endringer i torskens vandringsmønster, forventes det at det blir landet mer fisk på Senja i tida framover. Torske- og hysebestandene er på historisk høyt nivå nå grunnet god bestandsregulering, og det kan forventes at kvotene vil øke ytterligere i årene framover. Dette innebærer at det kan forventes at kvantum fisk som landes på Senja vil øke i framtida. Det er i dag to store fiskerikonsern som er etablert på Senja, og disse vil danne grunnlaget for ei innovativ og tung fiskerinæring på Senja. I tillegg vil gode kaier og moloer sikre at båter har gode liggefasiliteter, og har relativt kort vei ut til fiskefeltene, og dermed en konkurransefordel. I tråd med nasjonale trender forventes det at volum fisk i oppdrettsnæringa vil øke i Midt- Troms. Det er gode lokaliteter som også kan være skjerma hvis det i framtida blir mer vind og uvær. Både oppdrett og fangst vil nyte godt av at det har vært tradisjon for lokalt eide selskaper. Eksempler på dette er Brødrene Karlsen og Wilsgård AS. Lokal tilgang på kapital er viktig for å kunne ta strategisk viktige investeringer. Trender har vært og vil forsterkes med at mer av transporten med fisk skjer på bil. I framtida vil derfor antall vogntog på Senja og gjennom Finnsnes øke, og det blir enda viktigere med veier som tåler høy akselvekt. Veiene må skredsikres for å sikre kontinuiteten i leveransene, og vintervedlikeholdet må bedres fra i dag Industri Status Midt-Troms er den regionen i Troms som har prosentvis flest sysselsatt innenfor industri. Så der Troms regnes som et industrifattig fylke så gjelder ikke dette Midt-Troms som region. I forhold til industri er det særlig næringsmiddelindustri og prosessindustri som er lokalisert her. Dette skyldes naturlige fortrinn knytta til tilgang på råvarer og energi. I tillegg har området en lang tradisjon for industrisatsinger. Innenfor næringsmiddelindustri inkluderer det flere fiskeindustribedrifter som beskrevet overfor, samt næringsmiddelindustri innenfor landbruket. Blant annet er Nortura etablert her, og ArtNor og Tromspotet. ArtNor leverer eksempelvis til 90% av alle hotell i Nord-Norge, og tilbyr ulike ferdige potetprodukter, med høy kvalitet. 9

10 Innenfor prosessindustri er Finnfjord AS den største aktøren. I del en av ny infrastruktur i Nord er i det i kapitlet om industri knapt nevnt industriklyngen i Finnfjord. Dette er en av de viktigste industrisatsingene i Norge, med nasjonal stor oppmerksomhet, og derfor må dette være bedre beskrevet enn det er idag. Det har i Finnfjordbotn vært produksjon av ferrosilisium siden I dag har Finnfjord AS 120 ansatte. De har en årskapasitet på tonn ferrosilisium og tonn silika, og er med dette et av de største ferrosilisiumverkene i Europa. De er nå i gang med å realisere et varmegjennvinningsanlegg, som skal lage strøm av overskuddsvarmen ved verket. Dette varmegjenvinningsanlegget vil produsere 340 GWh elektrisk strøm, tilsvarende ½ Altakraftverk eller strømforbruket til husstander. I tillegg vil det bli tilgang på spillvarme, tilsvarende ca 300 GWh. I tilknytning til Finnfjord AS er det etablert et industriområde som skal fylles med leverandører til Finnfjord, samt bedrifter som har behov for store mengder varme i sin produksjon. Et eksempel på en slik etablering er Finnfjord miljøenergi, som ønsker å bruke varmen fra Finnfjord AS til å tørke trevirke til bioenergi. Industriområdet har fått navnet Finnsnes industripark, og ligger strategisk plassert ved Finnsnes regionkai Framtidsbilde I tråd med de framtidsbildene som er presentert i Ny infrastruktur i nord så forutsettes det videre at det blir stimulert til bruk av miljøvennlig energi i industrien. Dette for å minske utslippet av klimagasser. Hvordan kraftprisene blir i framtida er vanskelig å forutse, men med dagens teknologi kan den forventes å øke. Dette gjør at Finnfjord AS med de planene og den klyngen som bygges rundt virksomheten vil ha enda bedre vekstforhold i framtida. Det kan derfor antas at den industrielle klyngen blir mer robust, der CO2 nøytral produksjon, og forbruk av spillvarme til kraft og varme øker konkurransekrafta. Å ha en virksomhet med fokus på innovasjon og framtidsretta løsninger vil også være positivt med tanke på vekstkraft i framtida. I forhold til energi har Midt-Troms flere fornybare kilder til energi, i tillegg til vannkrafta som utnyttes i dag. Dette er energi henta fra skogen, gjennom en aktiv forvaltning av de store skogsressursene i indre Troms. Det er vindkraft på yttersia av Senja. Det er å bygge videre på forsøksprosjektene med å danne bioenergi fra avfall i landbruk og fiskerinæringa. I tillegg er det for byen Finnsnes knytta store muligheter for tilgang på spillvarme fra forbrenningsanlegget til Senja avfall og Finnfjord AS. Mulighetene her er mange, eksempelvis oppvarming av fortau, større bygg og basseng. Hvis energiprisene øker, vil dette også øke attraktiviteten til byen Finnsnes. 10

11 3.5. Reiseliv Status I forhold til reiseliv så bør Senja med omegn tas med i forhold til den opplistinga av attraksjoner og opplevelser som vi har i Nord- Norge. Turisttrafikken har økt på Senja de siste år, og blant annet har Senja den eneste turistvegstrekninga i Troms. På Senja er det også attraksjoner som Senjatrollet, tilbud om opplevelser knytta til blant annet sjørafting og havfiske, samt flere spise- og overnattingssteder. I forhold til vinterturisme er Målselv fjellandsby og Blånisseland tilbud som gis i indre Troms. Også Polar Zoo har tilbud på vinteren til gjester som ønsker å besøke parken. Reiselivet i Midt-Troms er nå organisert gjennom destinasjonsselskap og bookingselskap. Dette sikrer at det er lokale aktører som har fokus på å utvikle det regionale reiselivet, og gjør at det forventes positiv utvikling i reiselivet i tida framover Framtidsbilde Det forventes at turisttrafikken til Midt-Troms vil øke framover. Dette ut fra trendene med økt etterspørsel arktisk reiseliv, og det å kunne tilby uberørt natur. I Midt-Troms er det totalt 3 nasjonalparker i dag, og disse gir et stort potensial for naturbasert reiseliv. Indre Troms har allerede begynt med tilbud innenfor villmarksturisme. Senja kan tilby svært gode muligheter for sjøfiske samt vill og variert natur. Med å gjøre Senjafergene til et helårstilbud vil det knytte sammen Bodø og Tromsø med en ytre, sammenhengende reiserute, via Lofoten, Vesterålen og Senja. Nasjonal turistvei på Senja er den eneste turistveien i Troms, og vil også trekke turister til området. Det kan også tilrettelegges for tilbud i samarbeid med Hurtigruten, der reisende går av på Finnsnes og tar buss via Senja og Kvaløya til Tromsø. I indre Troms har destinasjonene knytta til Polar Zoo og Målselv fjellandsby store utviklingsmuligheter. Dette er både knytta til chartertrafikk med pakkeløsninger, og skiturisme Forsvar Status Forsvarets tyngdepunkt innen operative aktiviteter er lokalisert til Midt-Troms. Forsvaret har en omfattende virksomhet med rundt 1500 ansatte og nesten 3000 vernepliktige, fordelt på blant annet Generalinspektøren for Hæren og hans stab, Hærens garnisoner på Skjold, Setermoen og Bardufoss, Luftforsvarets kontrollstasjon Sørreisa, Bardufoss flystasjon samt 11

12 Forsvarsbygg, Troms Militære Sykehus, logistikkavdelinger mv. Forsvaret spiller en betydelig rolle i regionen, både som en del av et robust arbeidsmarked og som en kompetansearbeidsplass. Forsvarets virksomhet byr på kompetansearbeidsplasser, både innenfor militær-operativ ledelse og generell bedriftsledelse på høyt nivå. I tillegg er Forsvaret en arbeidsplass med krav om meget høy teknisk kompetanse innen materiellvedlikehold og reparasjon av høyteknologisk utstyr, det være seg på bygg- og anleggssiden, elektronikk, kjøretøy, fly og helikopter. Sett fra Forsvarets perspektiv, har Midt- Troms sin styrke i muligheten for samtrening mellom sjø, luft og hær Framtidsbilde Som en del av Nordområdesatsinga vil forsvaret være en viktig brikke for å kunne realisere ei positiv utvikling i Nord-Norge. Det er ei forutsetning å sikre at nordområdene forblir en stabil og trygg del av Europa. I Nye byggesteiner i Nord heter det at: Forsvarets tilstedeværelse og aktivitet er en sentral del av regjeringens satsing i nord, og bidrar til stabilitet og sikkerhet i regionen. Det legges vekt på synlig militær tilstedeværelse med relevante kapasiteter for suverenitetshevdelse, hevdelse av våre suverene rettigheter i våre 200-mils soner, myndighetsutøvelse, overvåking, etterretning og evne til krisehåndtering. Dette innebærer at forsvaret må sees i sammenheng med øvrig utvikling, og at det må i forhold til infrastruktur legges til rette for dette Transportnæringa Status Midt-Troms har i dag en etablert transportklynge. Klyngen består at transportører på vei og sjø, med både gods og persontransport. Eksempler på bedrifter er Transportsentralen Finnsnes, Skoglund transport, Tøllefsen transport og Cominor. I tillegg er det utdanning på videregående innenfor transportfag og ambulansefag i regionen. Nordnorsk trafikksenter er som ett av tre trafikksenter nasjonalt, etablert i regionen. Dette kan også illustreres ved at Statens vegvesen på Finnsnes har flest førerprøver på tunge kjøretøy Framtidsbilde Det forventes vekst innenfor industri og fiskeri/havbruk i regionen, og dette vil også føre til vekst i transportnæringa i Midt-Troms. Med et enda sterkere samarbeid, og ytterligere fokus på kompetanse, forventes det at næringa blir mer konkurransedyktig. Blant annet er det ønskelig med høyere utdanning innenfor transport/logistikk. Ved å bygge transportklyngen opp rundt kompetansemiljøene i regionen vil det også legge grunnlaget for videre nytenkning. 12

13 4. Midt-Troms for framtida Dette dokumentet har forsøkt å peke ut noen framtidsretninger for Midt-Troms. En av de store fordelen regionen har er at det ligger midt i Troms, med kort vei til høyskole og universitetsmiljø i Troms, Harstad og Narvik. Regionen er også kjent for å kunne designe gode regionale løsninger som andre siden har kopiert, eksempelvis studiesenter og lokalmedisinske senter. Midt-Troms har i dag gode kommunikasjoner både med fly, buss og båt. I forhold til hurtigbåt er det en særlig fordel, da det gjør tidsbruken fra Finnsnes til de andre byene i Troms relativt lav. Dette fordrer imidlertid et stabilt og godt hurtigbåttilbud. I tillegg har regionen en fordel med å ha innovative industrimiljø. Den mest vellykkede innovasjon skjer med utgangspunkt i eksisterende miljø, som en videreutvikling eller knoppskyting. Med å koble virksomheter, et oppegående kompetansemiljø med en politisk vilje til positive endringer vil Midt-Troms være en robust region for framtida. Nordområdesatsinga til dagens regjering legger et strategisk godt grunnlag for vekst i Midt- Troms; Forsvar for å sikre suvereniteten i nord, havbruk og fiskeri som fornybare næringer, gruvedrift og industri for å utnytte råvarene i regionen, samt solid tilgang på energi for framtida. Midt-Troms er derfor en framtidsregion, også med tanke på den framlagte nordområdesatsinga. I dette dokumentet mener vi at det er påvist at Midt-Troms er en vekstregion, og at man må ta dette med i det videre arbeidet. Det kan ikke være slik at tilfeldigheter i prosessen skal avgjøre om en region skal regnes som vekstkraftig eller ikke i forhold til framtidige infrastrukturinvesteringer. 13

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010 Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Dette er Finnfjord AS Produserer 100.000 tonn ferrosilisium Produserer 20.000 tonn microsilica 120 ansatte

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS www.mip.no/en/ 2015 .litt om Mo Industripark Mo Industripark En ledende

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Trender i befolknings og næringsutvikling

Trender i befolknings og næringsutvikling Trender i befolknings og næringsutvikling Terje Stabæk, ass. næringssjef Scenariekonferanse 22.03.2012 Foto: Thor-Wiggo Skille Befolkningsutvikling Nordland 1990-2021 SUM Nordland 242000 241000 240000

Detaljer

«Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million».

«Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million». Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg - Geonor17 21. mars 2017, Mo i Rana «Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million». Det konkluderte US Geological Survey med i en kost-nytte-analyse

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Næringslivet I Nordland. Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivet I Nordland. Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland Næringslivet I Nordland Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland Nordland Fylke Geografisk størrelse NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Nordland: 1200 medlemsbedrifter 21 500satte Norge: 19 900 medlemsbedrifter

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Nordområdenes kunnskapsbehov

Nordområdenes kunnskapsbehov Nordområdenes kunnskapsbehov Norges forskningsråds nordområdekonferanse 25. - 26. november 2009 Jarle Aarbakke Det meste er nord Vår satsing skal være regional, nasjonal og internasjonal. [...] Vi må få

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Pasientreiser i et Nord Norsk

Pasientreiser i et Nord Norsk Pasientreiser i et Nord Norsk perspektiv Nasjonal pasientreisekonferanse 10. 11. mars 2010 Irene Skiri i Kst. direktør eieravdelingen Helse Nord RHF Nøkkeltall 2009 Nord-Norges største virksomhet Omsetning

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november 2013 MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1 Tusen takk for invitasjonen til dette møtet! Jeg er bedt

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Sjø og land rett havn?

Sjø og land rett havn? Sjø og land rett havn? 24.10.2014 Havnenes rolle som transportknutepunkt Samspillet mellom havn og øvrig infrastruktur K transportknutepunkt Regionvegsjef Torbjørn Naimak Aktuelle tema Havner og øvrig

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Petroleumspolitikk i nordområdene Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Realitetene vi står overfor: Store klimautfordringer Økende energibehov Energi innen bærekraftige rammer Flere tanker i hodet!

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Brønnøysund - Sandnessjøen Besøker 8 fergeleier på en tur Det er lett å finne fram til Dønna Stort behov for bil Utfordringer i distriktene

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Innhold 1. Fiskerinæringen i Troms a) Flåten og fiskeindustrien 2. Sysselsetting 3. Skattebidrag 4. Verdiskaping 5.

Detaljer

Nord-Norge fremtidens energikammer men hva med forsyningssikkerheten? Fredd Arnesen Avdelingssjef Troms Kraft Nett AS

Nord-Norge fremtidens energikammer men hva med forsyningssikkerheten? Fredd Arnesen Avdelingssjef Troms Kraft Nett AS Nord-Norge fremtidens energikammer men hva med forsyningssikkerheten? Fredd Arnesen Avdelingssjef Troms Kraft Nett AS Agenda Om Troms Kraft Nett Forsyningssikkerhet Drivere for nettutvikling i landsdelen

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Petro Arctic 380 medlemsbedrifter Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Hovedoppgaver Kontaktformidling, informasjon Leverandørutvikling Næringspolitisk

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

BEHOVET FOR ENTREPRENØRER I NORD. Av Hans Olav Karde

BEHOVET FOR ENTREPRENØRER I NORD. Av Hans Olav Karde BEHOVET FOR ENTREPRENØRER I NORD Av Hans Olav Karde Makrosituasjonen i Norge Ingen arbeidsledighet, mangel på kompetent arbeidskraft Ingen statsgjeld, overskudd på statsbudsjettet, eksportoverskudd Rik

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

Samferdsel og transport i Midt-Troms. Dialogmøte 28. jan 2014

Samferdsel og transport i Midt-Troms. Dialogmøte 28. jan 2014 Samferdsel og transport i Midt-Troms Dialogmøte 28. jan 2014 Profilgruppa en tverrsektoriell, regional klynge i Midt-Troms Antall bedrifter Andre; fordelt 2 på næringer statlig ; 3 Kunnskap/ utvikling;

Detaljer

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson.

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson. Tromsø Porten til Ishavet. Nord-Norges hovedstad, Nordens Paris, er noen av de betegnelser byen på nesten 70 0 nord har fått på grunn av sin karakter, aktivitetet og beliggenhet. Arkeologiske funn viser

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen, Kristiansund - 28.04.16

Offshore Logistikkonferansen, Kristiansund - 28.04.16 Offshore Logistikkonferansen, Kristiansund - 28.04.16 Kysthavnalliansen Samarbeidsorganisasjon for effektive og fremtidsrettede kysthavner Kristiansund og Nordmøre Havn IKS + Nord-Trøndelag Havn Rørvik

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Nordområdesatsing globalisert verden Virkninger på nordnorsk næringsliv:

Nordområdesatsing globalisert verden Virkninger på nordnorsk næringsliv: Er forskning viktig for nordnorsk næringsliv? Styreleder NHO Nordland Paul Birger Torgnes Forskningsrådets nordområdekonferanse i Tromsø 13 14 november 2006 Sesjon 2: Bedriftsinitiert forskning Nordområdesatsing

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland Ragnar Tveterås Matstrategisk møte i Måltidets hus 23. august 212 Maksimering av fremtidig verdiskaping (BNP) tilsier at ressurser (arbeidskraft, kapital) bør settes

Detaljer

Muligheter på nordlandssokkelen

Muligheter på nordlandssokkelen 1 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg på Bodøseminaret Bodø, 30 januar 2014 Muligheter på nordlandssokkelen Første bilde/forside Først vil jeg si at det er en glede å være her på hjemmebane for å snakke

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Markedsmuligheter Statkraft

Markedsmuligheter Statkraft LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Markedsmuligheter Statkraft PROSJEKTEIERE: LUEN Premisser for leverandørutvikling: Antatte gap mellom krav og leveranseevne Ønske om og vilje til å utvikle

Detaljer

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13 Legolandsbyen på Setermoen - 2012 Forsvarsbygg utvikling nord Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013 Pr 28.5.13 GSV: Kjøkken- messebygg Høybuktmoen, ferdig 2011 Bygget for spesialisering og helhet Ca 1500

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Torsken Kommune 9380 Gryllefjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted : Torsken

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer