Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for trafikksikkerhet"

Transkript

1 Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås,

2 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet har fått en ny utforming. Planen er kortet veldig ned, da den kun skal inneholde informasjon om trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres i skolene, samt konkrete tiltak som skal gjennomføres. Planen har som hovedmål å trygge forholdene for de myke trafikantene. Vi er takknemlig for de innspill kommunens innbyggere har kommet med.

3 Innledning Ås kommune har omkring 120 km kommunale veier. Dette tilsvarer 6,5 m per innbygger og er 50 % mer enn gjennomsnittet i Follokommunene. Kommunen har også et godt utbygd gang-/og sykkelveinett, med totalt ca. 90 km gang-/sykkelveier. Veilysanlegget består av ca lamper. Trafikksikkerheten på kommunale veier er god. Det blir rapportert om få ulykker og uhell. Likevel oppleves trafikken som farlig enkelte steder. Utfordringer Mange kommunale veier er slitt, har dårlig bæreevne og trenger utbedring. Etterslepet for veivedlikeholdet øker for hvert år. Dette kommer av stor trafikk og utilstrekkelig vedlikehold over lang tid. Veilysanlegget er gammelt og bare mindre tiltak for energisparing har blitt gjort. På enkelte strekninger mangler det gang- og sykkelveier for å få et sammenhengende system for gående og syklende. Med den store befolkningsveksten det legges opp til i Ås sentralområde er det behov for å utarbeide en helhetlig plan for veinettet for å sikre god trafikksikkerhet og framkommelighet og legge til rette for fornuftige kollektivruter. Mål - God og trygg framkommelighet på kommunale veier og gang- og sykkelveier, spesielt på skoleveiene. - Ta i bruk ny teknologi for å redusere energibruken i veilysanleggene. - Utarbeide en helhetlig plan for veinettet i Ås sentralområde Aksjon skoleveg Kommunen kan søke om tiltaksmidler til fysiske trafikksikkerhetstiltak langs kommunale veier og fylkesveier. Midlene det skal søkes om skal primært gå til mindre tiltak med en begrensing oppad til kr. Kommunen må i hvert enkelt prosjekt bekoste 20 % av anleggskostnadene, i tillegg til kostnader til grunnerverv og planlegging. Primært er det tiltak til sikring av skoleveier eller andre trafikksikkerhetstiltak i barns nærmiljø som prioriteres. Aktuelle former for tiltak er fartshumper og opphøyde gangfelt, trafikkøyer ved gangfelt samt mindre gang- og sykkelstier, mindre kryssutbedringer, gjerder og trafikksperrer, samt veilys. Før tilskudd gis, må planer for tiltak være utarbeidet og godkjent og eventuelt grunnerverv må være gjennomført og bekostet av kommunen. Trafikksikkerhetsarbeid ved i skolene Ås Skolene i Ås gjennomfører et systematisk trafikksikkerhetsarbeid i henhold til gjeldende læreplaner. Felles for alle er at alle 1. klassinger får refleksvest når de begynner på skolen. Elevene i 4. til 7. trinn har en sykkelprøve. Det er også en felles oppfordring at eleven ikke skal begynne å sykle til skolen før etter at de har tatt sykkelprøven første gang. Skolene har imidlertid ingen mulighet til å nedlegge forbud mot å sykle, slik at de her er avhengig av at foreldrene overholder skolens oppfordring. Bortsett fra disse konkrete tiltakene er det delvis stor forskjell i hvordan trafikksikkerhetsarbeidet gjøres. Nedenfor er en oversikt over ulike tiltak som gjøres i skolene: Reglement om at alle elever må bruke hjelm ved sykkelturer i skolens regi. Skolen har hjelmer til utlån. De er gitt av FAU i forbindelse med trafikkaksjon. FAU har tidligere gitt alle elevene en sykkellykt hver. Elever deltar i «Gå til skolen aksjon», det vil si gå eller sykle til skolen. Aksjonen arrangeres i regi av Trygg Trafikk og Statens Vegvesen. Den går over en periode på flere uker hvert halvår.

4 Elevrådet arrangerer en miljødag på våren der alle, både elever, foreldre og ansatte går eller sykler til skolen. Hovedformålet er å fokusere på miljø, og har også den tilleggseffekt at langt flere går eller sykler til skolen. FAU arrangerer trafikkdag for hele familien med veiledning i vedlikehold av sykler, enkle sykkelreparasjoner, teknisk øvelse på sykkelferdigheter og trening i en sykkelløype. SFO har sykkelturer med veiledning og trening for elever på 3. og 4. trinn. Følgesvennordning Skolegalopp der alle elever oppfordres til å gå eller sykle mest mulig til skolen. Dette gjennomføres hele året og har en premieordning. Aktiv bruk av materiell fra Trygg trafikk i undervisningen. FAU involveres i arbeid med trafikkforhold rundt skolene. Enkelte steder står foreldre trafikkvakt ved uoversiktlige krysningspunkter. Uteskoledag hver uke på alle trinn. I dette opplegget er praktisk trafikkopplæring en naturlig del. Gjennomfører «trafikkuke» i mai hvert år. Der har trafikksituasjoner i nærområde og generell trafikksikkerhet en vesentlig plass. Ungdomsskole deltar i kampanjen Ikke kult å være død. Innspill Kommunen fikk inn 26 innspill til tiltaksplanen for trafikksikkerhet, inkludert kommunens egne innspill. Alle nye innspill, samt tidligere innspill til tiltak som ikke er klare for gjennomføring enda finnes i vedlegg 1. Det er kun tiltak som er klare for gjennomføring på et eller annet nivå som tas med i planen. Tiltak Mindre tiltak som for eksempel etablering av veibommer, skilting og oppmerking gjennomføres som en del av driften ved veiavdelingen innenfor de rammene som ligger i driftsbudsjettet. Tabell 1 Tiltak på kommunale veier Prioritet Tiltak Totale kostnader Merknad 1 Rullering av trafikksikkerhetsplanen Hvert år 2 Ferdigstillelse gang-/sykkelvei langs Kjærnesveien Midler avsatt i forbindelse med budsjettet for Kommunen har ikke hatt ressurser til dette arbeidet hittil. Planlagt gjennomført i Anleggelse av 20 fartshumper Mulig med 80 % støtte gjennom Aksjon skoleveg. 4 Reasfaltering av gang-/sykkelveier Mulig med 50 % støtte gjennom Aksjon skoleveg. 5 Prosjektering av gang-/sykkelvei langs Nebbaveien Avsatte midler til anleggelse av gang-/sykkelvei langs Nebbaveien omdisponeres til prosjektering av tre ulike gang- /sykkelveiprosjekter for å få best mulig kostnadsoverslag med tanke på gjennomføring. Prosjektering 2016.

5 6 Prosjektering av gang-/sykkelvei langs Grimsrudveien 7 Prosjektering av gang-/sykkelvei langs Søråsveien 8 Regulering gang-/sykkelvei Grenseveien Avsatte midler til anleggelse av gang-/sykkelvei langs Nebbaveien omdisponeres til prosjektering av tre ulike gang- /sykkelveiprosjekter for å få best mulig kostnadsoverslag med tanke på gjennomføring. Prosjektering Avsatte midler til anleggelse av gang-/sykkelvei langs Nebbaveien omdisponeres til prosjektering av tre ulike gang- /sykkelveiprosjekter for å få best mulig kostnadsoverslag med tanke på gjennomføring. Prosjektering 2016/ Nye midler - drift

6 Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Tidligere tiltak i plan Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering av området er under utarbeidelse. Tidligere tiltak i plan Gang-/sykkelvei langs Myrveien Må reguleres Tidligere tiltak i plan Videreføring av gang-/sykkelvei langs Emily Kirkeruds vei, ca 250 meter Ikke prioritert inn i planen. Tidligere tiltak i plan Gang-/sykkelvei fra Abberud til Vestby grense Må reguleres Tidligere tiltak i plan Gang-/sykkelvei fra Brekkeveien til Raveien, ved Europris/Gamle Texas Avventer Europanprosjektet Tidligere tiltak i plan Johan Asplund Johan Asplund Separat sykkelvei fra Ås sentrum til NMBU Opphøyd fotgjengerfelt over RV56 ved høyskoleveien og ved Kirkeveien 15/SKP: Her passerer det veldig mye folk i løpet av dagen inkludert mange barnehagebarn. Bilene kjører fort og sikten er dårlig. Hastigheten burde senkes til km/t og det burde bygges opphøyde gangfelt. Fartshumper på Utveien vest for samfunnsveien. Hege Fiske og Kaja Vel har tidligere vært i kontakt med kommunen angående dette, men ingenting har skjedd. Nå er det bygget en ny barnehage og behovet er enda større i dag. Fortgang i planarbeidet vedrørende gangsti langs Grimsrudveien fra krysset Høyungsletta. Statens vegvesen jobber med en plan for gang-/sykkelvei fra Sentralkrysset til NMBU. Gjelder fylkesvei, så innspillet oversendes Statens vegvesen. Innspill om fartshumper i Utveien har kommet til kommunen etter forrige tiltaksplan ble vedtatt. Vi tar dette inn på lista nå. Kommunen får mange henvendelser om fartshumper, men før vi kan anlegge fartshumper, skal det gjøres fartsmålinger for å vurdere om det er et reelt behov for fartsdempende tiltak. Det er mange steder å måle, og radaren står ute en uke om gangen, derfor tar dette noe tid. Planen er under utarbeidelse.

7 Skilting med «innkjøring forbudt med unntak for kjøring til eiendommene» fra krysset Grimsrudveien/Veidemannsveien (andre avkjørsel Veidemannsveien). Merking og skilting for gangfelt over Sjøskogenveien i krysset Sjøskogenveien/Rørmyrveien/Eikelia Planen vedrørende gangsti opp Grimsrudveien utvides med videreføring opp til Veidemannsveien 9A. Dette vil gi en sikrere «utgang» for gangstien og gi en sikker skolevei på den bratteste strekningen i Veidemannsveien. Merking og skilting av gangfelt der gangsti langs Vinterbromyra krysser inn og utkjøringen til bussholdeplassen og Sjøskogen skole. Kommunen har søkt om skiltvedtak for denne type forbudsskilt, men Statens vegvesen vil ikke gi godkjenning til dette skiltet. Da kan det ikke settes opp. I forbindelse med reguleringsplanen for gang- /sykkelvei langs Grimsrudveien, legges det også opp til en av- /påstigningssone i krysset Veidemannsveien/Grimsrudveien. Ikke nok kryssinger for å anlegge fotgjengerfelt, i henhold til retningslinjene til Statens vegvesen. Planarbeidet er godt i gang, og det er ikke aktuelt å starte om igjen for å utvide planområdet. Dette vil bli utført i løpet av sommersesongen Inger-Lise N. Stubberud Styrer Kroerbarnehagen e DA Bedre belysning ved parkeringsplassen til Sjøskogen skole, og merking og skilting av gangfelt over Vinterbromyra ved bussholdeplassen. Opparbeide veiskulder så gående kan gå ut av veibanen ved møtende biler i svingen ved Ulveleina 15. Flere fartsdempende tiltak i skolekretsen Sjøskogen. Skilt som markerer fotgjengere ved overgangen på gangveien på Kroerveien fra Danskerud til Kroer Skole. Da denne i tillegg brukes som turvei og vei for barnehagen i nærområdet. Den ved kirken er Kommunen vil vurdere behovet for utbedring av belysningen på parkeringsplassen. Konkret tiltak vurderes tatt inn i planen ved neste rullering. Skilting og merking av fotgjengeroverganger ved busslomma vil bli gjort i løpet av sesongen Vurderes i forbindelse med driftstiltak på veiavdelingen. Dette vurderes i forbindelse med innspill om fartshumper som kommunen har fått. Gjelder fylkesvei, så innspillet oversendes Statens vegvesen.

8 12 Nordby skole FAU uoversiktlig for bilene som kommer fra Helgestadveien. Der er det en del trafikk på veien til og fra Vestby. Under «Liste over tiltak som utgår» fra planen finner vi «pkt. 29 Anlegge fotgjengerfelt over Askehaugveien ved Skolehusveien/Idrettsveien». (Vi bemerker at omtalte Idrettsveien heter Sportsveien) FAU på Nordby skole ber om at dette punktet tas inn i planen. Veien blir ofte krysset av skolebarn, og da ikke så mye i form av til og fra skolen, men i form av at skolen bruker idrettsplassen i enden av Sportsveien til gymaktiviteter, felles skoleaktiviteter og friluftsaktiviteter i tilstøtende skog. Hver dag krysser det flere skoleklasser i organisert og uorganisert form. Etter hva vi kan forstå er dette et tiltak som kommer under mindre tiltak og har en lav kostnadsramme, da det er snakk om oppmerking og et par skilt. Selv om denne veien er en fylkesvei, ber vi kommunen ta dette med i egen plan, da dette er med for å sikre skolebarn på Nordby skole. Gjelder fylkesvei, så innspillet oversendes Statens vegvesen igjen. Statens vegvesen har gjort målinger her tidligere, og da var det ikke tilstrekkelig antall krysninger til at fotgjengerfelt kunne etableres. Dette har med falsk trygghet i fotgjengerfelt å gjøre. 13 Legges til rette for gående og syklende. Det jobbes det med kontinuerlig Tas hensyn til forholdet mellom gående og syklende, og vurderes om man bør dele opp enkelte gangveier med tydelig markering på bakken. Spesielt gjelder dette for undergangen under toglinjen i sentrum, men også hele aksen mellom Ås videregående og NMBU. Vurderes ytterligere tiltak i undergangen under toglinjen for å redusere faren for sammenstøt ved nedløpet fra stasjonen. Bør gjøres noe i krysset mellom Tre glass og Gullsmeden. Oppmerking i undergangen har Statens vegvesen nå utført. Undergangen tilhører Statens vegvesen. De jobber med planer for dette. Planer for dette krysset henger sammen med planarbeidet Statens vegvesen gjør med tanke på gang-/sykkelveitraséen fra Sentralkrysset til NMBU.

9 Ås eldreråd Kommunalt råd for funksjonshemme de Planavdelingen i Ås kommune Planavdelingen i Ås kommune Ås kommune Ås kommune Skilting av sykkelrute 7 gjennom Ås oppleves enkelte steder som mangelfull. Fotgjengerovergangen midt på Sneissletta oppleves av mange som farlig, og bilister respekterer ikke overgangen. Det bør derfor vurderes ytterligere tiltak ved overgangen. Sykkelveien mellom Ås sentrum og Ski bør forbedres. Spesielt strekningen langs jernbanen. Dersom det etableres modulskole på grusbanen på Ås stadion, bør det iverksettes trafikkreduserende tiltak på strekningen Langbakken- Gamleveien-Vardeveien. I forbindelse med områdereguleringen av Ås sentrum er det viktig å ta hensyn til både syklister og fotgjengere. Tiltaksplanen for trafikksikkerhet er omfattende og gir et godt grunnlag for gode prioriteringer. Rådet gir uttrykk for at det er nødvendig med godt lys ved gangfelt. Bysykkelordningen Bygdebike der man kan låne sykkel og parkere den på en av Bygdebike s sykkelparkeringer. Skal i utgangspunktet være et transportmiddel mellom togstasjonen/sentrum og universitetsområdet. Planavdelingen i Ås kommune har utarbeidet en rammeplan for avkjørsler. Planen tar for seg fylkesveier, riksveier og europaveier. De er inndelt i tre ulike holdningsklasser; meget streng, streng og mindre streng. Planen brukes for å hindre at det anlegges for mange avkjørsler langs veier som ikke er egnet for det. Av- og påstigningssone ved Solberg skole Av- og påstigningssone ved Rustad skole Dette følges opp som en del av ordinær drift med tanke på hvem som er ansvarlig for skilting av nasjonale sykkelruter. Gjelder fylkesvei, så innspillet oversendes Statens vegvesen. Strekningen langs jernbanen er anleggsvei for Jernbaneverket og ingen vei kommunen har ansvar for. Oversendes Jernbaneverket. Dette vil bli vurdert i forbindelse med arbeidet med modulskolen. Dette ivaretas i reguleringsarbeidet. Veilysanlegget i kommunen skal oppgraderes, og da vil man også se spesielt på belysningen ved fotgjengeroverganger. Det er krav til godt lys her. Ikke et tiltak som hører hjemme i tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Ivaretas i administrasjonen utenom tiltaksplanen. Dette er et plandokument som planavdelingen og byggesaksavdelingen må ivareta. Tiltaket hører ikke hjemme i tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Tiltak tas inn i planen når det er ferdig prosjektert og kostnadsberegnet. Tiltak tas inn i planen når det er ferdig prosjektert og kostnadsberegnet.

10 Vedlegg 2 - Fartshumper På generell basis er innspill om fartshumper et konfliktfylt tema, i skjæringspunktet mellom sikkerhet og en effektiv trafikkavvikling. Velforeningene bør derfor samordne innspill om fartsdumper i og med at det er delte meninger om dette i nærmiljøet. Alle innspill om fartshumper vurderes på kommunalteknisk avdeling for å se på helheten og behovet i området. Som en del av utredningen bør fartsmålinger utføres, og kommunalteknisk avdeling gjennomfører fartsmålinger kontinuerlig den delen av året det er bart på veien. Resultatet av disse målingene vil danne grunnlag for prioritering av fartshumper. I de tilfeller der det gjelder fylkesvei videresendes henvendelsen til Statens vegvesen. Kostnad for en fartshump er estimert til ca. kr ,-. Nedenfor finnes en oversikt over innspill om fartshumper. Fartsmålinger prioriteres i den rekkefølgen de har kommet inn, men kommunen kan likevel vurdere å prioritere et innspill høyere dersom det anses som et spesielt behov. I forbindelse med fartsmålinger står radaren ute en uke om gangen. Dette gjør at det er et begrenset antall steder vi får gjort målinger i løpet av en sesong. Tiltak Moerveien Fartshumper i Moerveien Tårnveien Sette opp en fartshump øverst i Tårnveien Toveien Oppgradere allerede eksisterende fartshumper i Toveien Dyster-Eldor-feltet Ønsker fartshumper på følgende steder: T-krysset mellom Kvartsveien og Feltspatveien T-krysset mellom Feltspatveiens ytre og indre ring. Indre del av Glimmerveien Fålesloråsen Ønsker etablert sju fartshumper Brekkeveien Reetablering av tidligere fartshump i krysset med Dr. Sødrings vei Nyborgveien To stk. fartshumper Moerveien Opphøyet gangfelt ved NAV Meyers vei To fartshumper i svingen i Meyers vei Briskeveien Tre fartshumper i den delen av Totale Merknad kostnader Kr Innspill 2010 Kr Innspill 2011 Vann- og avløpsavdelingen skal i gang med oppgradering av vann- og avløpsledninger i løpet av et til to år. Oppgradering av fartshumpene vil bli gjort i forbindelse med dette. Kr Innspill Kr Innspill 2011 Kr Innspill 2011 Kr Innspill 2011 Kr Innspill 2012 Kr Innspill 2012 Kr Innspill 2012

11 Briskeveien som går fra Moerlia barnehage og inn i det nye feltet Solbergskogen Ønsker fartshumper for å få ned farten på mange av dem som kjører der. Rydningen Ønsker fartshumper for å redusere gjennomgangstrafikken i denne veien (som skyldes at andre veier i området har fartshumper). Nordskogenveien Ønsker fartshumper for å få ned farten i gata. En ved nr. 32/27 Søråsveien Ønsker fartshumper spesielt for å redusere tungtransporttrafikken. Bergveien Ønsker fartshumper for å få ned farten i veien. Askeveien Ønsker fartshumper for å få ned farten i veien. Nebbaveien Kjærnes vel ønsker 3 stk. fartshumper i Nebbaveien fra avkjøringen ved Kjærnesveien til Vårveien. Nedre Bekk vei Vellet i Nedre Bekk vei ønsker tilbake de fartshumpene som var før veien ble utbedret av kommunen. Kajaveien I krysset med Høgskoleveien er det ønskelig med fartshump både før og etter krysset. Nordbyveien Det er ønskelig med fartshumper i den delen av Nordbyveien som er mellom rundkjøringen med Tverrveien og Nygårdsveien for å dempe farten til dem som tester biler langs denne veien. Fagerliveien og Parallellen På grunn av høy hastighet på bilene som kjører inn Fagerliveien fra Kroerveien og videre bortover Parallellen ønsker en innbygger at det etableres en fartshump i Kr Innspill 2012 Kr Innspill 2012 Kr Innspill 2012 Kr Innspill 2012 Kr Innspill 2012 Kr Innspill 2012/2013 Kr Innspill 2012/2013 Kr Innspill 2012/2013 Kr Innspill 2012/2013 Kr Innspill 2012/2013 Kr Innspill 2012/2013

12 Fagerliveien etter avkjøring fra Kroerveien, men før avkjøring til Parallellen, samt en fartshump i Parallellen omtrent rett etter avkjøring fra Fagerliveien. Samfunnsveien Kr Innspill 2013 Fartshumper ønskes for å redusere trafikkfaren for barna som ferdes i området. Også mellom Utveien og Skogveien. Elgjartunveien Kr Innspill 2013 Fartshumper ønskes for å redusere trafikkfaren for barna som ferdes i området. Gamle Kroer vei Innspill 2014 Ljungbyveien Innspill 2014 Lyngveien Innspill 2014 Skogveien Innspill 2014 Mellom Kajaveien og Utveien Lerkeveien Innspill 2014 Heggveien Innspill 2014 Askeveien (den nye delen) Innspill 2014 Grenseveien Innspill 2014 Gamle Kongevei Innspill 2014 Amunds vei Innspill 2014 Solfallsveien I bakken fra svingen nede ved jordet og opp forbi Dysterlia barnehage. Vil bli anlagt i forbindelse med asfaltering etter gravearbeider i nedre del av Solfallsveien. Israndveien Innspill 2014 Fagerliveien Innspill 2014 Valhallveien Innspill 2014 Ved Solberg skole Parallellen Innspill 2014 Ved nr. 27/29 Helles vei Innspill 2014 Gydas vei Innspill 2014 Tunveien Innspill 2014 Vollholen Innspill 2014 Furubakken Innspill 2014/2015 Danskerudveien /Revaugberget Nygårdsveien, mellom der Nordbyveien kommer ned og første hump i Nygårdsveien, retning nordover. Innspill 2015

13 Vedlegg 3 - Fylkes- og europaveier I nedenstående tabeller finnes innspill til både små og store tiltak i forbindelse med fylkes- og europaveier i Ås kommune. Tiltakene er prioritert fra kommunens side. Fylkesveier Statens vegvesen er ansvarlig for tiltaksgjennomføring Prioritet Tiltak Merknad 1 Kroerveien Det opphøyde gangfeltet over Kroerveien fra Parallellen øst for Drottveien må sikres bedre ved: - Enkelt lyskryss - Det anlegges rumlefelt på begge sider av gangfeltet - Lysforholdene bedres - Skiltinga bedres Opphøyd gangfelt/fartsdemper langs Kroerveien, eventuelt redusert fartsgrense vurderes. 2 FV 152 Korsegården/Brønnerud Det bør gjøres et helhetlig planarbeid for området Korsegården- Brønnerud med tanke på å utbedre de trafikale forholdene rundt bensinstasjonen ved Korsegården slik at det blir sikker skolevei. Området er i dag veldig uoversiktlig med mye trafikk. Vurdere ny undergang, samt forholdene rundt kryssing av FV 152 i dette området. 3 Kongeveien Gang- og sykkelvei langs Kongeveien fra Melbykrysset til Egget. 4 Kroerveien Redusert fartsgrense og fartsdempende tiltak Støydempende tiltak 5 Kjærnesveien Rundkjøring for bussen, med bussholdeplass, i krysset med Nebbaveien. Oppmerket fotgjengerfelt der gang-/sykkelveien skifter side 6 Hogstvetveien Flytte skiltet med 60 km/t til etter avkjøringen til Solliveien (når man kommer fra Ås stadion) Overgangen må utbedres med tanke på sikt og lysforhold. Samarbeid vegvesenet og kommunen. Noen tiltak er utført. Ytterligere tiltak er planlagt utført. Omlegging av hele krysset er ikke aktuelt. Under regulering. Skal vurderes. Planlegging pågår. Vurderes 7 Kongeveien Anlegge gang- og sykkelvei langs Kongeveien fra Meierikrysset til Melby Prioriteres i henhold til Statens vegvesens investeringsstrategi for gang- og sykkelveier i Akershus 8 Sundbyveien Anlegge gatetun/ gang- og sykkelvei langs Sundbyveien Prioriteres i henhold til Statens vegvesens investeringsstrategi for gang- og sykkelveier i Akershus 9 Kråkstadveien Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien Prioriteres i henhold til Statens vegvesens investeringsstrategi for gang- og sykkelveier i Akershus 10 Gamle Mossevei Prioriteres i henhold

14 Tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Gamle Mossevei fra Ringnes til Oslo grense 11 Nessetveien Redusere fartsgrensen fra 70 km/t til 50 km/t, samt sette opp speil ved utkjørsel til riksveien fra tre eiendommer, samt lage fotgjengeroverganger. 12 Fotgjengerovergang Kroerveien Der hvor gangveien slutter og man må krysse veien mot Kroer kirke. 13 Fotgjengerovergang Askehaugveien Ved utkjørselen fra Sportsveien 14 Fotgjengerovergang Sneissletta bedre sikring til Statens vegvesens investeringsstrategi for gang- og sykkelveier i Akershus Vurderes. Innspill vedrørende fartshumper på fylkesveier Oversendes Statens vegvesen for fartsmålinger og vurdering. Prioritet Tiltak Totale kostnader 01 Kroerveien Anlegge opphøyet gangfelt over Kroerveien ved bussholdeplass ved krysset Gamle Kroervei Kroerveien 02 Kjærnesveien Fartshumper på Kjærnesveien, i Kjonebakken (ved Polleveien) 03 Kroerveien Fartshumper ved Bjørnebekk 04 Kongeveien Fartshumper på strekningen Egget Melby 05 Hogstvetveien Videreføring av fartsdumper fra der veien deler seg og bort til undergangen 06 Gamle Mossevei Kvestadveien Kvestadveien i krysset ved Gamle Mossevei opphøyd gangfelt 07 Drøbaksveien Anlegge opphøyet gangfelt ved krysset Drøbaksveien Åsulvsvei slik at elever som bor i her kan krysse Drøbaksveien. 08 Drøbaksveien Anlegge opphøyet gangfelt over Drøbaksveien der hvor Drøbaksveien møter Gamle Mossevei. 09 Drøbaksveien Utbedre opphøyet gangfelt ved Brønnerud skole for bedre å senke farten utenfor skolen. Merknad Innspill 2011 Innspill 2010 Innspill 2010 Innspill 2010 Innspill 2010 Innspill 2010 Innspill 2011 Innspill 2011 Innspill 2011

15 10 FV 152 Meierikrysset opphøyd gangfelt 11 Kirkeveien Kirkeveien ved Høyskoleveien opphøyd gangfelt Samt ved Kirkeveien FV152 Aud Max og Samfunnsveien opphøyd gangfelt Innspill 2010 Innspill Innspill 2010

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 04/01856 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN- REVIDERT TILTAKSPLAN Saksbeh.: Gunnar Larsen Arkivkode: Q81 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Ås Eldreråd 0022/04 21.09.2004 K.råd for funksjonshemmede

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar 1. Det er planlagt en gjennomgang av fartsgrensesonen i sentrum. Dette er drift og tas ikke

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 18.06.2014 Foto: Erlend Pehrson Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2015-2018 bygger på samme lest som planen for 2014-2017.

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 Vedtatt av kommunestyret 04.09.2013 Foto: Erlend Pehrson Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2014-2017 bygger på samme lest som planen for 2013-2016.

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø Modulskole ved Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01245-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 26.08.2008 Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 26.08.2008 Kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 26.08.2008 Kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Trafikksikkerhetstiltak rundt Ås modulskole Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/01245-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Notat vedr. trafikksikkerhetstiltak for midlertidig modulskole,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong. 19.08.2008 Kl. 10.00 (OBS! ny møtedato)

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong. 19.08.2008 Kl. 10.00 (OBS! ny møtedato) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong 19.08.2008 Kl. 10.00 (OBS! ny møtedato) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 02.02.2011 2. etasje, møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 02.02.2011 2. etasje, møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 02.02.2011 2. etasje, møterom 1-2 Fra F-sak: 10/11 Fra kl.: 16.15 Til F-sak: 12/11 Til kl.: 18.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.09.2008 FRA SAKSNR: 80/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 85/08 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 10.09.2008 FRA SAKSNR: 74/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 79/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal Kl

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal Kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 15.10.2008 Kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyret

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.11.2006 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Kvalitetssikring av gangfelt på kommunale veier i Bærum kommune. Sted ved Snarøya skole

Kvalitetssikring av gangfelt på kommunale veier i Bærum kommune. Sted ved Snarøya skole 4.80 Punkt nr.: 152a ved Snarøya skole 18.09.2013 6149 10 % 40 54 16 44 28 88 95 0 7 0 7 Gangfeltet ligger på en strekning med adkomst til Snarøya skole like ved. Gangfeltet er opphøyd. Gangfeltet ligger

Detaljer

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling 1. Svensrud Naturbarnehage Hole Naturbarehagen ønsker å ha et synlig 15 000 Tilsagn 15 000 Det gis tisagn til tiltaket. opplæringsfelt med oppmerkede veier, gangfelt, vei kryss m.m. 2. Røyseplassen barnehage

Detaljer

Vi viser til utsendt høringsutkast datert med høringsfrist og med mulighet til forlengelse til maksimalt 7. august.

Vi viser til utsendt høringsutkast datert med høringsfrist og med mulighet til forlengelse til maksimalt 7. august. 1 post@furubakkenvel.no Bærum kommune Vei og trafikk, veiogtrafikk@baerum.kommune.no Kopi: Bærum Velforbund post@baerumvelforbund.no Bekkestua 17.07.2016 Ref.: 16/107567 Trafikksikkerhetsplan for Bærum

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske REGULERINGSPLAN Merknadshefte Prosjekt: Undergang E6 Fauske Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske Region nord Bodø, R.vegktr 05.01.2016 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Høringen... 2 2.1 Reguleringsplanprosessen...

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak: Saksframlegg BYÅSEN SKOLE, FORESPØRSEL VEDRØRENDE SIKRING AV SKOLEVEG: - REDUSERTE FARTSGRENSER I SELSBAKKVEGEN OG BØCKMANNS VEG Arkivsaksnr.: 02/27057 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Møtetid: 16.02.2016 kl. 18:00 22.15 Sted: Ås kulturhus, Store salong Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9 Møtende medlemmer: Live

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 09/786-16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Trafikksikkerhetsplan for Rygge kommune 2012-2018 Saksbehandler: Øivind Frantsen Arkiv: Q80 &30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Eldrerådet 22.10.2012

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Deltagere: Bærum kommune Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Arthur Wøhni; kommunaldirektør Jan Willy Mundal;

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Konkret tiltaksplan

Konkret tiltaksplan Konkret tiltaksplan 2016-2030 Prioritering av tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier. Disse gjelder tiltak knyttet til nybygg og omlegging av stam-, riks- og fylkesveier, tiltak langs riks- og fylkesveier

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Møtetid: 20.10.2016 kl. 18.00 23.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Live Holck

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Versjon: 17. desember 2013 Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

Referat fra TS-utvalgets befaring på skolene i Levanger 08. mars 2016

Referat fra TS-utvalgets befaring på skolene i Levanger 08. mars 2016 LEVANGER KOMMUNE postboks 130 TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET 7601 Levanger Tlf. 74 05 28 42 Referat fra TS-utvalgets befaring på skolene i Levanger 08. mars 2016 Trafikksikkerhetsutvalget foretok den 08. mars

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

SAMMENDRAG AV SVAR/INNSPILL VED VARSEL OM REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

SAMMENDRAG AV SVAR/INNSPILL VED VARSEL OM REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SAMMENDRAG AV SVAR/INNSPILL VED VARSEL OM REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2019 Innspill 1 Jernbaneverket Det er viktig at arbeidet med å øke sykkelbruken og legge til rette for et godt gang- og sykkelveinett

Detaljer

Seminar Trafikksikker kommune Ivar Fett, Senior rådgiver

Seminar Trafikksikker kommune Ivar Fett, Senior rådgiver Seminar Trafikksikker kommune 01.03.2017 Ivar Fett, Senior rådgiver «20-80 regelen» - 20 % innsats gir 80 % effekt - Etter mange år med systematisk arbeid for trafikksikkerhet er mange av de billige løsningene

Detaljer

Innhold. Publisert av Plan- og utviklingsavdelingen, Ås kommune Kontaktinfo ved spørsmål:

Innhold. Publisert av Plan- og utviklingsavdelingen, Ås kommune Kontaktinfo ved spørsmål: 1 Innhold 1. Innledning, bakgrunn, metode og analyse av data... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Metode... 3 1.3. Resultater generelt... 4 1.4. Analyse av data... 5 1.4.1. Analyse av sykkelruter- Sykkelregistreringer

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014 Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK - Utskifting av vann- og avløpsanlegg 18. juni 2013 vedtok Bystyret i Drammen å legge om deler av busstraséen

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Deltagere: Bærum kommune Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Arthur Wøhni; kommunaldirektør Jan Willy Mundal;

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte Trygg og aktiv på skoleveien Foreldrehefte Innhold Innledning...3 Hva kjennetegner de yngste barna som trafikanter?...4 Hvordan vurdere om skoleveien er sikker?...6 Aktiv bruk av sikker skolevei...8 Utrygg

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Status 1. tertial 2016 for Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016

Status 1. tertial 2016 for Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016 Status 1. tertial 2016 for Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016 Det er etablert en prosjektgruppe som består av representanter fra kommunens veimyndighet, samfunnsutvikling, skoler og barnehager for utarbeidelse

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019

KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019 KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN. Sist

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

NOTAT. Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt. Tittel:

NOTAT. Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt. Tittel: NOTAT Tittel: Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt Oppdragsgiver: Oppdrag: Dokumenttype: Notatnummer: Beregnet til: Utarbeidet av: Nye Veier As

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer