FAUSKE KOMMUNE. også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. ""

Transkript

1 r ~.~ - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/7215 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/1669 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sakm.: 045/10 DRIFTSUTVALG Dato: /10 FORMANNSKAP FOLKEHELSE OG RANDSONE-TILSKUDD Vedlegg: Vilkår for tildeling Søknadene Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 121/09 "Økonomiplan og budsjett" følgende vedtak "Økte tilskudd til kultur/lag og foreninger Samarbeidspartiene vil styrke budsjettet til kultur/lag ogforeninger i 2010 med kr ,-. I dette beløpet ligger også en økning av de to Kulturstipendene med kr ,- på hver slik at hvert av stipendene blir på kr ,-. Det skal også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. " Det legges som forutsetning at Driftsutvalget behandler sakene, og at disse bekreftes av Formanskapet. Driftsutvalget vedtok å benyte kr ,- av denne ekstratildelingen ved tildeling av de ordinære kulturidler våren I tilegg skal det avsettes kr 5000,- til kulturstipend, og kr ,- til egnet stipendutdelingene. Det gjenstår da kr ,- til tildeling for markering ved 16. jun ble det avviklet et møte med lag og foreninger der temaet var "lag og foreninger som livsviktige lagspilere i folkehelsearbeidet". Bakgruen for dette møtet var kommunens folkehelsestrategi og programotat som sier at også frivilige lag og foreninger er viktige medspilere for å nå ønsket om en bedret folkehelse. På møtet stile et 20-talls organisasjoner. Med bakgru i notatet hadde administrasjonen med seg inn i møtet en ide m å benyte disse ekstraordinære midlene til "folkehelsetilskudd", samt tilskudd til nye akiviteter, gjeme rettet mot tidspunter hvor ordinære aktiviteter har opphør (randsoner) - dette er eksempelvis ferietiltak og tiltak rettet mot bam og unge som faller utenom ordinære tiltak. Tilbakemeldingen fra lagene og foreningene var entydige, dette ønsket de. Et av signalene var også at dette måtte tilrettelegges slik at tilskuddsordningen kom på sidelinjen av de ordinære tilskuddsbetingelser, og at dette kune være oppstartshjelp til lavterskeltilbud, og fysisk tilrettelegging.

2 L, Med bakgr i de ønsker ble det raskt arbeidet fram en tilskuddsordning, hvor vilkår og søknadsskjema utarbeidet, med utgangspunt i de ønsker og forhold som ble diskutert og omtalt i møte 16. juni. Vilkår og søknadsskjema er vedlagt. 22. juni ble disse sendt ut til alle lag og foreninger i Fauske kommune, som er registrert i kommunens database, med søknadsfrist 15. august. Tilbakemeldingene i etterkant fra lag og foreninger samt kommunens ønsker om å ha konkete tiltak i kommunens folkehelsestrategi gjør at det hilses velkommen hvis en slik ekstrabevilgning gjøres i form av "Kommunens folkehelsetilskudd til lag og foreninger", og gjøres som et permanent tiltak i kommunens regi. En erfaring som administrasjonen har gjort er at mange av søknadene om folkehelsetilskudd kommer fra idrett- og friluftsorganisasjoner. Dette er normalt sett ikke innenfor enhet kulturs ansvarområde, men for å oppnå en helhetlig behandling innenfor folkehelseområdet ses det som naturlig at dette legges til ett fagkontor - og hvis dette blir en permanent ordning for framtida. Innen fristens utløp 12 søknader. En søknad er kommet inn etter søknadsfristen og er dermed ikke blitt behandlet (Haganeshaugen vel). En av søknadene som er kommet inn er kommet fra Lyngheia Barnehage. Denne faller utenfor tilskuddsordngen da dette er en bedrift, og i vilkårene står det at det er lag og foreninger som skal tideles tilskuddene. Begge søknader vedlegges saken. Dette gjør at det i denne saken behandles konket 11 søknader. 2 organsasjoner har inne 2 søknader hver (Fauske skolekorps og Lions Fauske). Dette gjør at det er 9 organisasjoner som har søkt innenfor fristen, og blir behandlet. De konkete søknader er: Søknad Søkerorg Beskrivelse av tiltak Vilkår som oppnås med Beløp det m søknaden søkes L Fauskeeidet Tilrettelegging av Tilrettelegging av Kr utmarkslag aktivitetsområde ved naturakivitet i 54000,- tre fiskevann, stier. LøvgavlenIK vitblikktortenli/ Tverrå Langsiktig og utviklingsrettet karakter 2 Lions Fauske Gapahuki Tilrettelegging av KR Klungsetmarka naturakivitet i Klungsetmarka, øverst i Sandbaken. Naturlig mål for eleveriklasser ved skolene på Vestrnyra Langsiktig og utviklingsrettet karaker 3 Lions Fauske Oppsetting av Gapahuk Tilrettelegging av Kr som mål for turer med naturaktivitet mellom Finneid 14400,- bam oppvekstsenter og Hauan. Nær ny bebyggelse

3 Langsiktig og utviklingsrettet karakter 4 Finneid IL- Rekreasjonsløype/ Tilrettelegging av Kr skigruppa Aktivitetsområde natuaktivitet ved skolen ,- Finneid oppvekstsenter Langsiktig og utviklingsrettet - vannummen karakter 5 Valnesfjord Friluftskonsert i Naturaktivitet for alle. Kr Hornusikk Midtiskar, Øvre Korpset har gj ennomført dette ,- Valnesfjord Konsert i tidligere. friluft, hvor publiku må ferdes i naturen, sosialt med overnatting 6 Fauske IL- Gangsti, Oppgradering og utbedring av Kr turmarsj gruppa Vestmyra/Klungsetmar eksisterende sti for alle ,- ka bruergrupper. Letter adgang til Klungsetmarka 7 Fauske Sommerkorpsing - Nye akivitetstilbud. K skolekorps tilbud til alle som Ferietiltak ,- spiler korpsinstruenter i Indre Salten - til å spile utenom sesong 8 Fauske Sommermusikkskole Ferietiltak Kr skolekorps for egne medlemmer i ,- regi av Norges Musikkorps forbund 9 Fauske og "Til nyte og hygge" Ferietiltak for bam med Kr Sørfold Ferietiltak for bam revmatisme ,- revmatikerforeni med revmatisme ng 10 Fauskeeidet Fauskeeidet Tilrettelegging for uorganisert Kr Idrettslag Idrettspark, uorgansert trening og aktivitet ,- trening i sommerhalvåret, fotballbane, lekeplass 11 NAF Salten Bilcrosskjøring for Ferietitak, tilrettelegging for Kr Motorsport barn og ungdom fra 15 nye aktiviteter ,'- år og oppover. Saksbehandlers vurdering: Søknadm l: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil også gi positive ringvirkninger i nærområdet ~ hvis vi slår dette samen med søknad m 10. Det bør stiles krav ved tideling om at foreningen lager 1-2 årlige akivitetsdager etter ferdigstilelse for bam og unge, så som fiskekonkuranse, tur i området, natursti. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer".

4 Søknadm2: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirkninger i nærområdet - hvis vi slår dette sammen med søknad m 6 Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager 1-2 årlige aktivitetsdager etter ferdigstilelse for bam og unge, så som natursti - tur i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". Søknadm3: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirkninger i nærområdet - hvis vi slår dette samen med søknad m 4 Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager 1-2 årlige akivitetsdager etter ferdigstilelse for barn og unge, så som natursti - tur i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". Søknadm4: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirkninger i nærområdet - hvis vi slår dette sammen med søknad m 3 Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager 1-2 årlige aktivitetsdager etter ferdigstilelse for bam og unge, så som natursti - tur i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". Søknadm5: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, med untak av at dette ikke er utvikling av nyt aktivitetstilbud. Dette har vært eksisterende over flere år. Men ideen om å konsertere" i det fri" og ta med seg publiku, gjør at velvære og praktisk naturaktivitet kombineres. Søknadm6: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirknnger i nærområdet - hvis vi slår dette samen med søknad m 2 Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager L ~2 årlige akivitetsdager etter ferdigstilelse for barn og unge, så som natursti - tu i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". Søknadm7: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen. Denne søknaden er den mest konkete ferietiltakssøknad av alle de innomne søknader, ved at det åpent for alle som ønsker og at det er aktiviserende utenom ordinær sesong. Søknadm 8: Søknaden faller litt utenom tilskuddsordningen, da dette tilbudet ikke ligger i Fauske kommune. Innoldsmessig er dette likevel interessant og det er mange fra Fauske skolekorps som deltar. Det kan likevel ikke tildeles tilskudd. Kanskje korpset kan lage sine egne sommermusikkskoler for framtida?? Søknad nr 9: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirkninger i for deltakerne. Store.deler av søknaden gjelder for De tiltak som ligger

5 innenfor 2010 vuderes som så gode at de anbefales støttet. Kravet i søknaden om å benyte kommunens akivitetsbuss, kan ikke imøtekommes i denne behandlingen. Det må tas opp med rette instanser. Søknadm 10: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirknnger i nærområdet - hvis vi slår dette sammen med søknad m 1. Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager 1-2 årlige aktivitetsdager etter ferdigstilelse for bam og unge, så som natusti - tur i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud" Aktiv Sommer". Søknadm 11: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen. Denne søknaden vil også gi mulighet for oppstart av nye aktivitetstilbud for barn og unge. Det bør stiles som krav i ved tideling at foreningen gjennomfører tilbud til bam og unge i bilcrosskjøring som et fast sommertilbud. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". INNSTILLING: Med bakgr i vilkår og søknader anbefales det at de enkelte søknader tildeles: Søknad Søkerorg Beskrvelse av titak Beløp det Anbefalt m søkes tilskudd L Fauskeeidet Tilrettelegging av Kr 54000, utmarkslag aktivitetsområde ved tre fiskevan, stier. 2 Lions Fauske Gapahuki KR Klungsetmarka 3 Lions Fauske Oppsetting av Kr Gapahuk som mål ,- for turer med bam 4 Finneid IL- Rekreasjonsløype/ Kr skigrppa Aktivitetsområde ,- Finneid oppvekstsenter - vanummen 5 Valnesfj ord Friluftskonsert i Kr ,- Hornusikk Midtiskar, øvre ,- Valnesfjord Konsert i frluft, hvor publikum må ferdes i naturen, sosialt med overnatting 6 Fauske IL- Gangsti, Kr turarsj gruppa Vestmyra/lungset ,- marka 7 Fauske Sommerkorpsing - K , ,- skolekorps tilbud til alle som spiler

6 korpsinstrumenter i Indre Salten - til å spile utenom sesong 8 Fauske Sommermusikkskole Kr 0,- skolekorps for egne medlemmer ,- i regi av Norges Musikkorps forbund 9 Fauske og Sørfold "Til nyte og hygge" Kr ,- revmatikerforenin Ferietiltak for bam ,- g med revmatisme 10 Fauskeeidet Fauskeeidet Kr Idrettslag Idrettspark, ,- uorganisert trening i sommerhalvåret, fotballbane, lekeplass 11 NAF Salten Bilcrosskjøring for Kr ,- Motorsport bam og ungdom fra ,- 15 år og oppover. Totalt kr Beløpene tildeles med krav om regnskap og rapport som leveres kulturkontoret innen 15. desember. Der dette ikke gjøres, vil tilskuddene bli krevd tilbakebetalt. Beløpene posteres DRIF-045/10 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo: Innstilingen vedtas med en reduksjon på 10 % på de enkelte tiltak. Frigjort beløp kr ,- tildeles søker, "Hageneshaugen Vel". Innstilingen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL' s forslag. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Med bakgru i vilkår og søknader anbefales det at de enkelte søknader tildeles: Søknad Søkerorg Beskrivelse av tiltak Beløp det Anbefalt m søkes tilskudd 1 Fauskeeidet Tilrettelegging av Kr 54000, utmarkslag aktivitetsområde ved tre fiskevan, stier. 2 Lions Fauske Gapahuk i KR Klungsetmarka 3 Lions Fauske Oppsetting av Kr Gapahuk som mål ,- for turer med bam 4 Finneid IL- Rekreasj onsløype/ Kr skigruppa Akivitetsområde ,-

7 Finneid oppvekstsenter - vannumen 5 Valnesfjord Friluftskonsert i Kr ,- Hornusikk Midtiskar, øvre ,- Valnesfj ord Konsert i friluft, hvor publíkum må ferdes i naturen, sosialt med overnatting 6 Fauske IL- Gangsti, Kr turmarsj gruppa Vestmyra/Klungset ,- marka 7 Fauske Sommerkorpsing - K , ,- skolekorps tilbud til alle som spiler korpsinstrumenter i Indre Salten - til å spile utenom sesong 8 Fauske Sommermusikkskole Kr 0-, skolekorps for egne medlemmer ,- i regi av Norges Musikkorps forbund 9 Fauske og Sørfold "Tilnyte og hygge" Kr ,- revmatikerforenin Ferietiltak for bam ,- g med revmatisme 10 Fauskeeidet Fauskeeidet Kr Idrettslag Idrettspark, ,- uorganisert trening i sommerhal våret, fotballbane, lekeplass 11 NAF Salten Bilcrosskjøring for Kr ,- Motorsport bam og ungdom fra ,- 15 år og oppover. Totalt kr Beløpene tildeles med krav om regnskap og rapport som leveres kulturkontoret innen 15. desember. Der dette ikke gjøres, vil tilskuddene bli krevd tilbakebetalt. Beløpene posteres Ragnar Pettersen Rådman

8 FAUSKE KOMMUNE Tilskudd til Folkehelse og randsoneprosjekter i regi av lag og foreninger Tilskudd til barn-/ungdomstiltak som har folkehelsefokus, samt I er randsonerettet (ferier og tiltak som er utenom de tidspunkt Wirkemiddel som er "vanlig") Tiltak rettet mot barn- ungdom som faller utenfor ordinære tiltak vil også bli prioritert. Stimulere til større engasjement for etablering av nye og utvidete Formål aktivitetstilbud for barn og ungdom. Hvem kan søke Lag og foreninger i Fauske kommune Hva kan støttes Utvikling av nye/bedre aktivitetstilbud for barn unge samt ferietiltak ~i1kår Prosjekter aven mer langsiktig og utviklingsrettet karakter. Støttenivå!Krav til søknad Vurdering i hvert enkelt tilfelle. Søkers navn og adresse, kontaktperson, og telefonnr.. Kort beskrivelse av prosjektet/tiltaket med klare formuleringer om bakgrunnen for at arbeidet ønskes gjennomført samt klare resultatmål for prosjektet/tiltaket. Organisering av prosjektet/tiltaket. Tidsplan for når prosjektet/tiltaket skal gjennomføres. Detaljert budsjett for prosjektet/tiltaket. Detaljert finansieringsplan.. Søknadsbeløp må spesifiseres. Søknaden må være underskrevet Søknadsfrist Kontaktperson 15. august,navn Telefon E-oost Stig Løvseth stie.lovsethtifauske. komm une. no I

9 ~ FAUSKE KOMMUNE 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: ~lw\sd wv \A~-t~l~ CA SoD ;. l, "Í Ó Il. hl M. \U Målsettng (målgruppe, forventede effekter): íll.~-tuttìi~ _ ~ ij";~t..olmlíè.,!h, ~~, ' SSlc~CV 0~ ~~~~ ~~~': l! IA~-UÓ~~. Shl1. BeV; ~~:W",~lu ".~ Kort beskrivelse av tilta et (ka eventuelt utdypes i vedlegg): 'l'j~&j ~ 0v ç k(.f ~ \ ~ 5 voj(a~ ( ~+OV V'C\~ âô Vtv~~. D et~~~ 0v cl û'~l~ke( 3 ~txlpløjw 5 ~LW-. ~v' ~ \"~\lö'slu" giíolivi\~ ~S'~,~ ~W~~~ t U~'~'. ~.OvJ bc,-t Ô '~~ 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: CSl Planlagt oppstart: 1tG l LO l \J Total kostnad: ~O.lDO,- Planlagt fullføring: ~ LT 20 l ()

10 ~ ~ :i:. FAUSKE KOMMUNE.., Kan titakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? ~.. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? 'N,t l Hvis ja, i hvilket år: Beløp: Finansieringsplan: Kostnadsoversikt: Sum: 5. Signatur o Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av :::~::~rift:...k...~.4!..... r \..~( -\ ~S \A a "-l Ù Dato: (; :... Sted: o o.....

11

12 FAUSKE KOMMUNE Søknadsskjema ì r... Ll L. Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8 00 Fauske fb/'&- C._.. I Klasserin -~i! Folkehelse og randsone- ii~ ~ftf~-c!cú.t6ij j i 1. Kontaktinformasjon Søker: Lions Club Fauske Adresse: Postboks 402 Postnummer: 8201 Poststed: FAUSKE Søknad nr 2 fra Le Fauske Kontaktperson: Kjell Eikanger Telefon: E-post: kjell.eikangercætele2.no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Gapahuk i Klungsetmarka Forventet antall brukere av tiltaket: 35 personer pr uke Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Målgruppe: alle som ønsker en tur i marka, men som ikke makter/ ønsker å gå utenom preparerte stier. Tilgjengelig alle årstider og i nesten all slags vær. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): Tiltaket inngår i Stiprosjektet som skal øke tilgjengelighetn og interessen for turer i skog og mark øverst i Sandbakken har der vært en benk som har vært hvilested for mange turgåere. Benken er ikke lenger brukbar. Vi ønsker å tilby en romslig gapahuk der med god skjerming for østavind og med fin utsikt. Gapahuken kan være et naturlig mål for elever/ klasser ved skolene på Vestmyra Gapahuken produseres på TIA. Lions Club Fauske vii ta seg av vedlikehold

13 .-' ~ -. FAUSKE KOMMUNE 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: kr Total kostnad: kr Planlagt oppstart: oktober 2010 Planlagt fullføring: påske 2011 Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? Sannsynligvis Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? Nei Hvis ja, i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: Spe~ifisering av post Beløp Stiprosjektet Lions Club Fauske Lions Club Fauske dugnad Søknadsbeløp Kostnadsoversikt: Gapahuk Grunnarbeid: grus tilkjørt Veiduk Grunnarbeid: 4 pers x 3 dager Benker inne og ute Skilt 1 stk 500 Oppsetting 4 pers x 3 dager Bålplass Sum: Signatur

14 FAUSKE KOMMUNE Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd. Underskrift: Roald Fjellbakk, President 201 0/201 ;~~... Dato:.//.9.r.'..?.f/a... Sted: Fauske...

15 FAUSKE KOMMUNE ~ Fauske kommune -_ i, h Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 82 O Fauske /6/ ÖI ó Søknadsskjema Folkehelse og randsone-ti J;~) d~ 1. Kontaktinformasjon Søknad nr 1 fra Le Fauske Søker: Lions Club Fauske Adresse: Postboks 402 Postnummer: 8201 Poststed: FAUSKE Kontaktperson: Kjell Eikanger Telefon: E-post: kjell.eikangeræqtele2.no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: GAPAHUK som mål for turer med barn Over 150 barn + familier i nærområdet Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Ifølge Fauna, Heidi Zakariassen, har barnehagene og skolene på Finneid og i Hauan kommet med ønske om et felles mål for sine ukentlige turer med barn plassert slik at målet kan nås også for barn i vogn eller med bevegelseshemming, gjerne en større gapahuk. Slik trafikkforholdene er nå, vil vi hjelpe til med denne gapahuken, men vi er klar over at Barnehagen på Finneid ønsker en ved nyvegen mellom Hauan og Fauske for å komme fram med vogner.

16 ~ FAUSKE KOMMUNE,;, N If".. Kort beskrive,lse:"av,tiltaket'(kån. eveôjûelt ütdyp'ê~ l'véhìe~g),: -~ - ~_..;'l f:,.".d?: :f_,~ Tr,--,~~--~ ~L'd,~_ '. -, TIA produserer gapahuker ti ca Kr ~OO'è)'tr'(nie~~iø~sker~jerneennoe~tørre enn deres standard. Jeg har snakketme(l'!ij\'~ L e~ntnatvd(fkt' 40jooe';:Pluss'1~tunnarbeid ) - duk og tilkjøring av grus,lir'",.. in",; ( Vi ser for oss; å få plassert en. g,apali~rv~~d$tiènmellbmjpr~heid oppvekstsenter og Hauan ved enden av sandet veg :frari:iq~h~elen i;;;l,~-::.;)\j' ". : "n,:;.j. Vi ønsker en avtale med kommutieri.'~m';qi!øárbtjigihgåv tilireqssthlende:lyeg!sti pgså fra Finneid f.eks9jenjlqmstiptqsjekte~ 'ic,d:;r Lions Club FílY.~k~'vil kunne få satt opp en gapahuk og ta ansvar for tilsyn og vedlikehold.;::';'. Vi ser for OSs ~r:jastêøläs$rne:a9()de lekeforhold båge sommer 09vinter, utformiri9 av denne vii i så fall bli gj ort etter samtåle med skolene, kôstñådene-er beregnet etter samtaler me~ ikiaidl,zakariässen ifaüna;;i:, l 3. $Økt\add6~f~Ht;r;, ; Søknadsbeiø,p:)at'~rio OÖd' Planlagt oppstart høst201 O td~:' Total kostnå~: 'k~ $'6IítOO PlanlagUullførirlg:juni 20t1 Kan tiltakevdeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tiskudd? Vii vurderes Er det søkt om kommunale tilskudd ti dette titaket tidligere? Nei Hvis ja, í hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: SpesifiserinQ av post Beløp Søknad Lions Club Fauske Dugnadsarbeid ved Lions Club Fauske NAV klargjør tomten Forventede sponsormidler Dette utgjørti Sammen

17 p, ",//,,,l '\'\\ "''-, -" ~. ""'\, \\ I " "..~ ~,,".""\ "",,-",...',-,...' '\.~~'\--_/,..,.-.-"",..-,--\ '.," "\:\" ",...-' _.-"..-"./ -",,-',,, :,, :/! A ///;/, o ~ Aef:-~LpV-l5 _'~:_0~~'i~ VJ \ / -- "..,...~\ /.'//.-' ;' l? \", /i ~i. Kartutsnitt Målestokk 1 :3õ Fauske kommune

18 Kartutsnitt Målestokk 1:3000 Fauske kommune

19 ~ FAUSKE KOMMUNE Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: h ~ L L - s.lm~:yr\".'f \' fl.. Adresse:'t 6 yttòlç?. Postnummer: g ~ LO Poststed: 'lir S\,-E Kontaktperson: 'ßJ'lc9 Ln Ol~ Telefon: 9C;"l Ll 9 \ -l- J E-post: b~&'"_ ()C;t (O Ii'- - dl ~ G ~ot\m,\.il" (jo"" 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: 'l ~oj i~ lirj 'fe./ ~lt\-\á Lds O v\mitág Forventet antall brukere av tiltaket: ~OO-:U-~ i Målsettng (målgruppe, forventede effekter): ß~ \- ~1l5-- n:~. ç~( \oo'~l Vi~O~';I-\~~(~~1 F~ ~ U~dft ~~~DV\.~~' (b0\6l ~o VV~ Oõ\ v\. \t~~ C\lJ~ ~. t. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): L~~YJ~~ O~ ~ ~ CC~ f;z cm ~. \y~. ~~': trvj Ð(J~r~~lv ~, lo(:l\?l~~~ vc l \J~~. ~~v: l)\j \( \ \PJ'v-? \ _ J-I (j t. Ui Fauske komn une ~ O'~~. \Ú)L- Saksbeh.ISLn Klassering I ;;.",.,':; ""..,;:, - 'f 8 -I o:..t~;:c;; ~û / 109~ I~Ù!Jl:ft 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ;0.000 l- Planlagt oppstart: )' ~ ek Total kostnad: \0' Planlagt fullføring: li ': t 2 O lo

20 ~ FAUSKE KOMMUNE Kan tiltakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? ~. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? ~ Hvis ja, i hvilket år: '20 lo 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: Spesifiserin av post T VvIM&' IL ç ~ U ~ \" lnl- 'la.s~(ll i~"k, k~\m~ Cfo ør,.. ~.. l \I\ 'l. Kostnadsoversikt: ~ Sum: 5. Si natur Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vii ikke tas i betraktning ved tildeling av :::::~rift:..~~...i?k.~... Dato:..t~...,,.gllIQ... Sted:...~~~...

21 r ! Kartutsnitt Målestokk 1 :6000 Fauske kommune

22 ~ -, ~ L ~ Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 ',,./ :2~ Søknaden sendes: ~ Fauske ~ ommune., / - FAUSKE KOMMUNE lb auske t( U L -s~ ksbetl ts L. Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tils K il ~ri cj;i3 1. Kontaktinformasjon Søker: ti o.r\l~-~ Or&. f-o r\' \\L~ì Ut Adresse: vi H!. o ~ slo tif~se", Postnummer: 8'~ is- Poststed: V CL V\ e S +t o...cl J.ID S.\D, //?/lhl. 7.., Kontaktperson: \- 1A'10 Ll~) hi llet~s e 1''\ Telefon: q+i 02- C + I E-post: dì u.ro~ 1 é?o~.dì he. Y\ o / :./v lo // ; l, C) j 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: rri Lui s koii\ ~e -1 I MrclksL i Øvre Vcdneshof-J ; OO rer-s OVie... Målsetting (målgruppe, forventede effekter): FÒv lvuhì~tc'..~ r~v ~vvr' +ìl et rculcv+ i'~k. VCL\ílA VVtc,t V\~,\ \re.a-e.- to"' ~ ~l;' kl.~, Oj OVe;-i'l't. iji",~ l -kl+ lði- de 50\-"' ul\. FiV\ tw" Jnec.l C1 o dl hu.i-li rp It. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): l; \ \ lo â-, VOV\ S t,-4 cu ln~ W\ I \t ~ì 01 t~e krr- i" ) k t. k.ov'\ ~w'" Q- S e- o 1''\ \JCL\V\ t) +i o f'cl t- o~" V\ V'LL~ ì k4 I li9r- q,- \\ ì V\i. t) tie,- l/cv l+ ì V\ í ti~ t2g. vb. lo -hl óì 4. () fl. lo "t4\\ittl~ $lvh.)e~5 ev'l ~v'j hor-\ie-t i RtLr-e,t'. -r ~t.jj~ i Alver, e~i slll 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: '35 tyl) o, - Planlagt oppstart: J3. et. lo Total kostnad: Planlagt fullføring: J lo

23 ......, ~-."..// FAUSKE KOMMUNE Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? :\ (A. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? N 0~ Hvis ja, i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Spesifisering av post Finansieringsplan: Cc cì;i ci ~ Beløp ::d~(~ 3500Ð - Vécl -1\ b- k$, q6lll0-l, Kostnadsoversikt: GCLveJU?~ F \~ ~ e. \to.jo-s e- I l)(rjo,- ~ 'J Ol ~ '1,-; Il et:'. 'toool - Pl~~ S 06JtO.- 20c9Ci - ~ W-~e~r- Ll 5 c4l IS" ot?) - g V\"" OY 5e~ ~ løkcj. a..\.j' ~ e... O U-1 j\ ets L \il '" os.xl S lo 000. ~ ri"..k 1-1,' V\ í / t! t! Cl - Sum: I :lt 5øo(- 5. Signatur IrbútJ 14'ßl;I4~ Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tilatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd. Underskrift:...8.~~.~...lL..Sl9Ll.e!~~.~~... Dato:... jf;:. p..1:. It?... Sted:... t4!11.(~.h.'.t!f:'~!...

24 ~ (0 Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOMMUNE Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: Fauske IL, Turmarsj Adresse: Balmigata 6 Postnummer: 8200 Poststed: Fauske Kontaktperson: Peder Strømme Telefon : E-post: peder-str~ventelo.net 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjeidets tittel:... Forventet antall brukere av tiltaket: Gangsti, Vestmyra/Klungsetmarka Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Oppgradering og utbedring av eksisterende sti for tilrettelegging for alle brukergrupper. Dette vil bedre adgangen mellom Vestmyra og Klungsetmarka/kirkegården. Kort beskrivelse av tiltaket (kari eventuelt utdypes i vedlegg): Legging av veiduk og grus. Fjerning av noe stein og røtter. Rydding. Utbedring av bratt skråning nord for brua. Oppsetting av skilt og benker..,.,.-l Prosjektet er et samarbeid med Stier med Historie. 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ,- Total kostnad: ,- " ~ Planlagt oppstart: 2010 Planlagt fullføring: 2010 ; ~ Fauske koi nmune Il i)l Saks eh.sg"" l~-id Klassering J. ID S.ID io tj4~l l'd Ibb~ --~- l ~

25 i"\ ~-_//--' /:/ "/::::l/ '/ / \\\ /// // ) 0- ~-?F /:(:"/ / ìl, L,J~ _,,~ --~ ////-----~~ L \ r- \-~, // ~'- /' ~--- J '--- :! i I o --'--._--- "-. -~-._"._---_.-..--

26 Kartutsnitt Målestokk 1:5000 Fauske kommune

27 ~ "J FAUSKE KOMMUNE Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: Fauske skolekorps Adresse: Postboks 315 Postnummer:8201 Poststed: Fauske Kontaktperson: Line Kristiansen Telefon: E -post: line. kristiansencæsbnett. no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: "SOMMERKORPSING" (Se vedlagte plakat) Målsettng (målgruppe, forventede effekter): Vanskelig å anslå antall; men det er mange i området som spiller instrument, f.eks er det 3 skolekorps og 3 voksenkorps i vår kommune. Dette er åpent for store og små som spiller i korpsene i Fauske, Saltdal og Sørfold, og for personer som er på ferie i Fausketraktene og spiller korpsinstrument. Det er ikke slike at det bare er de som er aktive i de ulike korpsene som kan delta, alle som trakterer korpsinstrument kan møte. Musikken vil bli tilpasset medium skolekorpsvanskelig hetsgrad. Fauske skolekorps ønsker å gjøre "Sommerkorpsing" til en årlig happening. Korpset har ingen inntekter med tilbudet, og for at dette skal kunne gjennomføres er vi avhengig av støtte fra Fauske kommune. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): Sommerkorps er et sommertilbud for alle som spiller korpsinstrumenter, både voksen og ung. Det er ikke obligatorisk frammøte, alle kan møte når de kan og har lyst. Det vil være mulig å delta på følgende datoer: 1.juli, 8. juli, 15. juli, 12. august, 19. august Oppmøtested: Finneid nærmiljøsenter kl 18:00-20:00 1~lasscring ~ Fauske l~kommune \( 1 )L saksh5l-í)?8-l0- ltûjldl?)i- lo/lhlo~ -( -1

28 ~ "J.....'" FAUSKE KOMMUNE 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ,- Total kostnad: Planlagt oppstart: Planlagt fullføring: Kan tiltakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? Ja, i år som et forsøksprosjekt. Men ikke i et langsiktig perspektiv. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? Nei Hvis ja, i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: Spesifiserinq av post Vi søker fullfinansiering, alternativt må Fauske skolekorps dekke denne utgiften selv Beløp Kostnadsoversikt: Lønn dirigent 8.050,- Renhold 1.000,- Innkjøp noter 5.880,- Kopiering noter 1.070,- Annonsering/plakater 2.000,- Sum: ,- 5. Signatur

29 ~ "J FAUSKE KOMMUNE Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tilaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd. l? _ '., Underskrift:..Uf.~C1:X-9/)~... Dato: J QD.\Q Sted:..~..etisti.anQ......

30 i~ Fauske Skolekorps i~ "SOMMERKORPSING" - - Noe for deg? I 2010 satser vi på å få til hyggelig sommerkorpsing på Fauske. Sommerkorps er et sommertilbud for alle som spiller korpsinstrumenter, både voksen og ung. Det er ikke obligatorisk - du kommer når du kan og har lyst. Dirigenten for sommerkorpsingen er Stig Løvseth. Dette er åpent for store og små som spiller i korpsene i Fauske, Saltdal og Sørfold, eller kanskje du er på ferie i Fausketraktene og spiller i korps - det er bare å komme. (Men musikken vil nok være tilrettelagt fra medium skolekorpsvanskelighetsgrad). Noen vil synes noe er for lett, og noen vil synes andre ting er for vanskelig, men det gjør ingenting! Vi møtes for å ha det skøy i lag, og få spilt litt om sommeren også. Vi håper de som kan har lyst å bruke et par timer på torsdagskveldene til å spille litt sammen og ha det hyggelig i pausen. Vi vil ha følgende kvelder med "Sommerkorps" 1.juli, 8. juli, 15. juli, 12. august, 19. august Oppmøtested: Finneid nærmiljøsenter kl 18:00-20:00.~ ~ ) ṇ j Ta med eget instrument og- bli med (Vi ord ner slagverkutstyr) VELKOMMEN!!

31 ~ (l Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOMMUNE Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: Fauske skolekorps Adresse: Postboks 315 Postnummer:8201 Poststed: Fauske Kontaktperson: Line Kristiansen Telefon: E -post: line. kristiansen~sbnett. no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: Sommermusikkskole Målsetting (målgruppe, forventede effekter): 18 musikanter Fauske skolekorps har gitt tilbud til medlemmer om deltakelse på sommermusikkskole. Målsettingen med at korpset satser på at flest mulig skal delta på sommermusikkskolen er at korpsets medlemmer skal få en musikalsk mestringsopplevelse i løpet av sommeren. Vi ønsker også at våre Tledlemmer-ved-åreise bort sammen skal bli en mer sammensveiset gjeng. ~ Fauske komn une Egenandelen er satt lavt slik at flest mulig kan delta. Kl) L Saksbeh. D 'A J). -...o..-r..-c...'..:c. "~0... 8'.i':ì;Ð'l?i!~;:~(~:: '...:.I.L..~...,. "'d"""''',\! ". Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): J.ID S.ID. iol 1A~ IO/rÎbQ' Sommermusikkskole arrangeres i Mosjøen av Norges MusikkorpsF-otbund"-, Vedlegger informasjon fra NMF sine hjemmesider ang. innhold på det enkelte kurs. Vi har hatt deltakere på rødt og svart kurs i Mosjøen. Sommermusikkskole er som navnet tilsier opplæring i musikk, i sommerferien. Det er frivillig å melde seg på, egenandelen for den enkelte deltaker er kr ,-. I tillegg har den enkelte måttet ordne med reisen og utgifter til denne selv. 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ,- Total kostnad: ,- Planlagt oppstart: Planlagt fullføring:

32 ~''-'-'-// FAUSKE KOMMUNE Kan tiltakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? Ja, men ikke med så lav egenandel i et langsiktig perspektiv. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? Nei Hvis ja, i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: SpesifiserinQ av post Beløp Egenandeler ,- Fauske kommune ,- Kostnadsoversikt: Kostnader pr. deltaker kr X18 deltakere ,- Sum: ,- 5. Signatur Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av :::~:~rift: ~.~~... Dato: fõ...o.k..qøio Ste;+ci~......

33 Det er enda mulig å melde på deltakere til sommerkurs. : Norges Musikkorps Forbund... Side L av 4 Påmeldingsfristen til sommerkursene er gått ut, men det er enda mulighet til å melde på deltakere inntil de enkelte kursene er fulltegnet. Korpsleder skal melde på alle musikanter fra sitt korps. LINKER FOR PÅMELDING ER NEDERST PÅ SIDEN. VÆR OPPMERKSOM PÅ DET SOM ER SKREVET MED UTHEVET SKRIFT FØR DU MELDER PÅ DELTAKERE. Det arrangeres sommerkurs for musìkanter i Alta, på Evenskjer og i Mosjøen. For alle drillere arrangeres det sommerkurs for utøvere på Andenes. i tillegg arrangeres det instruktørkurs for drillere på Andenes, og kurs for koreografi og programoppbygging. Vær oppmerksom på at at påmelding til sommerkursene hovedsakelig skal gjøres av den enkelte korpsleder. Deltakeravgift for alle vil bli fakturert korpset samlet. Alle som ønsker å delta må ta kontakt med sin korpsleder og be om å bli meldt på det kurset som er aktuelt. Er du over 18år kan du melde deg på s.om enkeltperson. GULT KURS Dette er kurset for de yngste musikantene. Her får du bo hjemmefra noen dager, du har med deg instrumentet ditt og får spille masse spennende musikk sammen med nye og gamle venner. på kurset blir det samspill, gruppespill, organiserte sosiale aktiviteter og en flott avslutningskonsert. Pris kr: 2600 for NMF~medlemmer Kr 3900 for andre. DATOER FOR GULT KURS: Alta august Evenskjer august Mosjøen 4.~7. august RØDT KURS

34 Det er enda mulig å melde på deltakere til sommerkurs. : Norges Musikkorps Forbund... Side 2 av 4 Dette kurset er for deg som har spilit et par år, og som simpelten elsker musikk! Og venner! Og flørting! Og masse, masse mer. Du får muligheten til å prøve litt forskjellig musikktyper, det er samspill,ensemblespill, musikkteori, sosiale aktiviteter på kveldene og selvfølgelig en avslutningskonsert som få har opplevd tidligere! Pris kr 3900 for NMF-medlemmer. Kr 5800 for andre. DATOER FOR RØDT KURS: Alta august Evenskjer august Mosjøen august SVART KURS på dette kurset får du utfordringer både når det og gjelder spílhng teori. Kurset er for dem som har spilt noen år, og som ønsker nye utfordringer gjennom solospill, ensemblespill krevende musikkstykker. Du treffer gamle sommerkursvenner og du blir kjent med nye, og selv om dagene er fyllt med musikalske utfordringer så er energien påtopp utover ettermiddagen og kvelden! Kurset består av samspill, ensemblespill, solospill, musikkteori, egenøving og enetimer med instrumentlæreren din. Kurset avsluttes selvfølgelig med en konsert med STOR K! Pris kr 3900 for NMF""medlemmer. Kr 5800 forandre. DATOER FOR SVART KURS: Alta august Evenskjer august Mosjøen august og UTØVERKURS, DRILL Kursene er for drilere fra 12 år, og du bør helst ha drillet i et par år. Kurset inneholder drillteknikk, danseteknikk, innlæring av koreografier og masse annet gøy. Deltakerne deles inn i tre grupper etter drilleknisk nivå. Det er i utgangspunktet undervisning mellom og hver dag - selvsagt med pauser innimellom. De yngste avslutter

35 Det er enda mulig å melde på deltaere til sommerkurs. : Norges Musikkorps Forbund... Side 3 av 4 kanskje noe tidligere noen dager. Kr: for NMF-medlemmer, kr: for andre. Andenes august INSTRUKTØRKURS, DEL 1 OG 2, MED UTØVERDEL. Dette er kurset for alle som har drillet noen år og som kan tenke seg å være instruktør for de yngre i troppen/korpset. Dette eret kurs der du lærer hvordan du instruerer andre i det å drille. Kurset har aldersgrense på 15 år, samt at du bør ha god drillbakgrunn for å gå instruktørkurs. Du bør kunne alle grunnbevegelsene i drill. Kurset består av 4 deler. Delkursene inneholder både teori og teknikk. Instruktør Lillian Sareussen Drøsshaug. Kr: for NMF-medlemmer, kr: for andre Andenes august KOREOGRAFI OG PROGRAMOPPBYGGING Dette kurset er for instruktører og andre som er interess.ert i å koreografere og bygge opp programmer for drillere - både solo, mindre grupper og større grupper. Det vil bli et samarbeid mellom utøverkursene, og det er ingen dum idè å melde på instruktøren deres på dette kurset samtidig som utøverne deres er på utøverkurserie. Kr: for NI\F-medlemmer, kr: for andre Andenes august NB! VIKTIG Å HUSKE PÅ FØR PÅMELDING: - Korpsleder må være innlogget med elektronisk signatur og alle alle musikantene som skal meldes på må være registrert i medlemsdatabasen til korpset. - Dersom du som enkeltperson skal melde på deg må du logge på med brukernavn og passord som du har fått på medlemskortet ditt for å få medlemsprisen til NMF. Har du ikke L O

36 Det er enda mulig å melde på deltakere til sommerkurs. : Norges Musikkorps Forbund... Side 4 av 4 fått medlemskort, ta kontakt med din korpsleder. Alle musikanter som er innmeldt i NMF pr har fått tilsendt medlemskort gjennom sitt korps. Følg lenkene under for å melde på deltakere til sommerkurs: HER KAN KORPSLEDER MELDE PÅ SINE MUSIKANTER TIL SOMMERKURS HER KAN ENKELTPERSONER MELDE SEG PÅ SOMMERKURS L O

37 \;.- I o Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOMMU Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: ~ ~ ~øqote. 'R VYtL~:J r- ØI~ Adresse: ç J). iicl Postnummer: i;no l Poststed: ~~ 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: '4\jL ~~l3 ~ù\ Kontaktperson: 8W ;r. tt~0 Telefon: li tz L \i '2O D E-post: ßii\oe. Ø/(A \'\J. L~uske \(omm~ne. V U 1U LI ~ akshes bo \9i ( ~~~n)-~~~:.' Forventet antall brukere av tilte I~~L ID ) 11..Le ~o ~l!ioiidt- Målsettng (målgruppe, forventede effekter): ~~9.~~._.~ ~~Q~..,\=~LJ~tJ ~~~\ ~. ~~S&~\ SJO~ e1wvv~.1q.k'~,~ck.~ ~~~ ~~erlj~~~. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): J)~Ù~cl ~.~~OQ -_~D.CO~. lí~.\ ~~. ~~ vwtl \AW'-~'. 'f CO. ~ (.~Ll ~tl ~~ ~ --5 ~&.. ~ Q.\o! ßd ~ ~ bj~~ ~y. \~ú~..l ~~ ~ ~G::i ~ ~. j~ licl~: Lti.l U kj eelv ~ T;'~ i~ick. UL;~~~~\ ~~. I ~ ~ ~ ~~iciiyqm 5 ~~. j~ ~:i. // 3. SØknadsbeløp Søknadsbeløp: ~ro. DCi - Total kostnad: 1CO. OCD l '- "P ';iagl oppstart: ~ låt Planlagt fullføring: ~ø~10 I; p Jo(t ihl\. L

38 o ;~ Cf" FAUSKE KOMMUNE Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd?, Er det søkt om kommunale tilskudd ti dette tiltaket tidligere? tdel Hvis ja, i hvilket år: Beløp: Finansieringsplan: tan for søknadsåret ~~ll~ä:5 ~.~~~- ~ æ:jê s= Beløp.- Kostnadsoversikt: Tro$fod o.- Sum: Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tilatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1:50000 (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av :~::::~rt:... ~..1._tl~.....~ Dato....\3...()g6.R..o... Sted....r~...

39 r-~. i Med hesten som terapeut Alina Azhar (74) gleder seg ti rideturen på ponnien Pin to. - På hesteryggen er jeg som alle andre, smiler hun. Liv Kristiansen, ansvarligjor terapiridningen, nikker, og hun vet hva hun snakker om. Una Azhar er en 14lir gammeloslojel1e som =ir hatt bame/ecjdgikt siden hun vçir liten. un har gjennomg&tt mange operasjoner, tpper jevnlig VElske fra ledd og har trent 'ye med fysioterçipeut. Dette året vile hun røve noe nytt og har siden i vinter fått fysi. ::lsk beht:ndlitig çiv ponnien Pin kslog fola: line ~dnsén Kamhciug to. Éngang i uka går AHna på terapiridning på Alna ridesenter i Oslo. Ridesenteret er ett av flere ridesenter i Norge som ti. byr terapirîding ledet av fysioterapeuter. Terapiridning er en gammel behandlingsmetode innenfor fysioterapi som går ut på at fysioterapeuten bruker en hest som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen og under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene. er spesielt gunstige for opptrening av balanse. styrke av muskulatur, symmetfisk muskelare beid og koordinasjon. Hestens bevegelser stimulerer alle nervesystemer. man er fysisk aktiv og har det gøy, poengterer Liv Kristiansen som er ansvarlig for terapitidningen på Alna. Liv Ktistiansen på Alna ridesenter har selv revmatisk sykdom og kjenner godt til bruk av hest ti trening og behandling. Hun fikk sykdommen som ung hestejente, og hadde ikke noe Ønske om å slutte med hest selv om hun ble kronisk syk Liv har siden v~rt konkllrranserytter med blant annet 5 NM gull i dressurridning. Hun driver nå med konkurransekjøring med hest og vogn i tilegg ti terapiridning på Alna. Revmatisk sykdom er ingen hindting. Terapiriding kan hare utøves av spesialutdannede fysioterapellter som har tatt Norsk Fysioterapiforbunds etterutdanningskurs i terapiridning. Alna ridesenter samarbeidet med fysioterapeut Hilde Stømner og sammen med Liv fra ridesenteret legger de opp individuelle opplegg for alle deltakerne. I forkant av kursene har fysioterapellten møte med foreldre og deltakere for å kartlegge deltakernes behov og formål med terapi. De samarbeider tett med ridesenteret for å følge opp hver og en deltaker. Vaig av hest er viktig. og hestene er ofte merket Alina når hun kommer for å ri, da høyden og krqppsformen passer til Alinas behov. I behandlingen står lystbetont mestringsopplevelse i sentrum, noe Alinas far, Azhar, har merket. ~ Hun gleder seg allid til ridningen, sier Azhar. Selv når hun er stiv og har litt vondt. presser hun seg selv til å.komme på ridingen. Riding er noe Alinamestrer, og på hesteryggen føler hun seg lik alle andre. Alina har spurt om å få sale opp hesten selv før ridningen, noe hun får hjelp til. - Kommer jeg tidlig kan jeg også hjelpe til med å børste hestene. Terapiridning rekvireres av lege, på lik linje med annen (refusjonsberettiget) fysikalsk behandling. Ridningen utløser et bidrag fra folketrygden hvis den utøves aven godkjent fysioterapeut på et godkjent ridesenter. Man må ha en henvisning fra legen og Trygdekontoret gir bidrag ti 30 behandlinger pr. år. (Norsk Fysioterapiforbund. Du finner en oversikt over hvor du finner fysioterapeuter som tilbyr terapiridning på spesialtrent ti å være ((terapeuter)). Pinto. en syv år gammel ponni, er en av Alna ridesenters terapihester. Pinto er Ørei 6 L Revmatikeren 5/08

40 '~~ Cl FAUSKE KOMMU Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd l~jg~4~1%~~t'1: 1. Kontaktinformas'on Søker: Fauskeeidet idrettslag Adresse: Tverrå Postnummer: 8200 Poststed: Fauske J ID Kontaktperson: Jack Normar)n í D Telefon: E-post: jack.normann~yahoo.no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Fauskeeidet idrettspark Forventet antall brukere av tiltaket: Barn, ungdom og voksne fra hele bygda Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Idrettslaget har ingen "aktive" utøvere. Vi har tidligere mest hatt vinteraktivitet så som hoppbakke/slalom/akebakke og lysløype. Nå tenker vi folkehelse og henvender oss til hele bygda for å drive uorganisert trening og aktivitet også i sommerhalvåret. Selvfølgelig er det barn og unge som er prioritet, men vi ønsker også at foreldre og andre kan være sammen med de unge i felles aktivitet. Vi ønsker også å treffe de som ikke driver med organisert trening eller andre organiserte aktiviteter. Idrettsparken vil også kunne fungere som en møteplass for de unge som da søker bort fra den passive tilstanden hjemme med pc og lignende. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): Idrettsparken vil inneholde en fotballbane av gress på rundt 40 m. I tillegg lager vi en kunstgressbane på 10 x 20 m som vil ha baner for basket, volleyball, badminton og minitennis. Ved siden av planlegger vi en bane for bmx-sykler. Fotballbanen er nå nesten ferdigstilt, men vil være helt klar til bruk fra neste sommer. Gresset må ettersåes noe, og vi mangler fotballmål. Kunstgressbanen og veien ned til banen er nesten ferdigstilt med oppfylling av stein og grus. Kunstgresset som var en gave fra Fauske Sprint vil bli kuttet opp i passe biter i år og vil legges på tidligsommeren neste år. Etterpå vil banene vil malt opp og stativer, kurver og nett må kjøpes inn/lages og på plass. Det er også behov for diverse utstyr som ikke listes opp her. Vi har allerede arbeidet mye på dugnad og mer vil det bli denne høsten og neste år.

41

42

43 ".:. Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOM Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformas.on Søker: NAF Salten motorsport Adresse: Postnummer: Poststed: Kontaktperson: Telefon: E-post: Klassering \ ~/~- i ó 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: Bilcrosskjøring for barn og ungdom fra stykker 15 år og oppover. Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Barn og ungdom fra 15år, holdning skapende effekt, mer respekt for trafikk og regler til den dagen de skal ut i trafikken, opplæring av bil, håndtering bil og utstyr. Få teoretisk og praktisk opplæring til bilcross. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): Klargjøring av bilcrossbiler til innsettning av sikkerhetsbur og sikkerhetsutstyr, samt bygge opp bilene.. Får å skape bedre og tryggere sjåfører. Våre erfaringer er at våre sjåfører som har kjørt bilcross, ikke er blitt utsatt før større Ulykker. Det viser at våre holdninger til regler og lover har fungert. Kjøre aktivitetes dager for ungdommene, 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ,- Total kostnad: ,- Planlagt oppstart:3.sept 2010 Planlagt fullføring:sept 2011 Kan tiltakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tiiskudd?ja Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere?nei

44 ~ FAUSKE KOMMUNE I Hvis ja. i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: Spesifisering av post Beløp Fauske kommune NAF Salten motorsport 50000, Kostnadsoversikt: 10 BILER(Alt av pers.utstyr og bur) Pers. utstyr til 10 pers: hjelm, HANS, hansker Sko, FIA-dress, hjelm hette Bensin og dekk Sum: 5. Signatur T Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd. Underskrift:...'$'W'Af\~~-~' Sekretær i NAF Salten motorsport o , Dato: 15 aug Sted: Valnesfjord

45 -ll' Fra: Stig LØvsêth~stig.lovseth(gfauske.komrt u ne. no ~ TU: 'Rostmottak'.~PQstmottClk(gfauske.Kommuriè.l'O~ Dato: 17/06/2Q1009:39 TemaiVS:Søknadsskjema FolkehelSe ogtclndsone-tiiskudd Hen Ved leggetskrives.ut.()gjournalføres.foikehelsetilsklidd.~ Stig Fra.: NAF.Såltenmototsport.. (mailto:saltenmotorsport(ghotmail;çomj SeI1(it:16.ClUgust :57. Til: Stig i.øvseth... Etil1e:SøKl'cldsskjerta Folkehelseòg. ra ndsone-tilskudd Beklagersenleveririg,harværtsâ mye ijorkantav bilcrosshelga. MVH SiV AhitaAadahl Vedlegg: Fil:..SØkIád.tiLStig.doc.Størtelse:.60k.Inioh:lstype:application/msword i, https://epost.fauske.kommune.no/wotldclient.dll?session=yhdpsmu&view=mess

46 ,/ Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOMMUNE ~ Fauske miimune Søknadsskjema Folkehelse og rands ne- K~~SL..D tilskudd,c Çr- to 1. Kontaktinformasjon Søker: Hageneshaugen Vel Adresse: Hagneshaugen 22 Postnummer: 8215 Poststed: Valnesfjord Klassering Kontaktperson: Asbjørn H gen Telefon: / E-post: asbjorn.hagencæsbnett.no i O I blòo 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/om rådets/prosjektets tittel: Aktivt nærmiljø Forventet antall brukere av tiltaket: I dag: ca. 30 personer Ved utbygd boligfelt ca 100 personer Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Etablere gode arenaer som stimulerer til aktivt hverdagsliv for små og store beboere og brukere av det nye boligfeltet Hageneshaugen i Valnesfjord. Barn i barnehagealder, grunnskole og voksne. Gi to møteplasser som vil være samlingspunkt for aktivitet sommer og vinter nært der folk bor. Trekke folk ut i aktivitet ettermiddag og helg året rundt.

FAUSKE KOMMUNE. også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. "

FAUSKE KOMMUNE. også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. -----_._~~-~---~~~-~-_._---- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/7215 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/1669 I Saksbehandler: Stig Løvseth Slutlbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 045/10 I DRIFTSUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma og omegn Turistforening søker om tilskudd til særskilt tiltak - arangementet ((Opptur)) for ungdomstrinnene i gruskolen.

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma og omegn Turistforening søker om tilskudd til særskilt tiltak - arangementet ((Opptur)) for ungdomstrinnene i gruskolen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JoumalpostID: 13/2406 Arkiv sakid.: 13/572 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Diftsutvalget il Sak nr.: 029/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Stig Løvseth I Dato: 10.04.2013

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

I 12 Ti/skudd til særskilte tiltak '.,

I 12 Ti/skudd til særskilte tiltak '., SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Jouraip.stID: 12/2579 Arkiv sakld.: 12/585 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 061/12 I DRIFTSUTVALG II I I Saksbehandler: Stig Løvseth I Dato: 10.04.2012

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/2857 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/684 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr. 031/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011 KMMUNALE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE EBBE PROSJEKT AS - KJØP AV KOMMUNALT AREAL I SYKEHUSVEIEN - PRISFASTSETTELSE

FAUSKE KOMMUNE EBBE PROSJEKT AS - KJØP AV KOMMUNALT AREAL I SYKEHUSVEIEN - PRISFASTSETTELSE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/9059 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/485 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sakm.: 082/10 I FORMANNSKAP I Dato: 25.10.2010 EBBE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.09.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 040/10-045/10 Møte nr: 6/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Nasjonalt turskiltprosjekt Tilskudd til skilting og merking av turruter Søknaden sendes til Aust-Agder fylkeskommune innen 15.03.2014 til e-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg (ikke idrettsanlegg), utover skolebygg:

FAUSKE KOMMUNE. Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg (ikke idrettsanlegg), utover skolebygg: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9916 I I Arkiv Jou~nalpostID: sakid.: 09/2674 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 075109 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 106/09

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2819 i I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/677 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 024111 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 132764 Arkiv JouralpostD: sakd.: 111371 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 02913 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: Rådman SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR. oppføring av et Amfi, som skal være til

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: Rådman SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR. oppføring av et Amfi, som skal være til SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2357 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/577 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 038/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 SØKNAD

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: - Søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening, datert 10.09.12 _ - Karttsnitt

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: - Søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening, datert 10.09.12 _ - Karttsnitt 1--- --------- ----_.--------------- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE,- I Joiima1postID: 12/8815 Arkiv sakld.: 12/1833 S111ttbehand1ede vedtaksinstans: P1an- ogutvik1ingsutva1get II Sak nr.: I PLAN- OG UTVIKLlNGSUTV

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saken fremmes med grunnlag i brev av 29.04.10 fra beboerne langs samlevei Hjemås.

FAUSKE KOMMUNE. Saken fremmes med grunnlag i brev av 29.04.10 fra beboerne langs samlevei Hjemås. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8355 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/2088 I Saksbehandler: Jan Nystad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 068/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 12.10.2010 SØKNAD

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - SÆRSKILTE TILTAK

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/2882 I I Arkiv Jom:alpostID: sakid.: 101709 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 025/10 I DRIFTSUTVALG Dato: 21.04.2010 SØKNAD

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 12 Tilskudd til særskilte titak Støtte gis tillag/foreningerlenkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig

FAUSKE KOMMUNE. 12 Tilskudd til særskilte titak Støtte gis tillag/foreningerlenkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/2871 I I Arkiv Joui:alpostI: saki.: 10/612 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans : riftsutvalg Sak nr. 028/10 I RIFTSUTV ALG I ato: 21.04.2010 FORENINGEN

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JoumalpostID: 10/8004 Arkiv sakid.: 10/1793 II Sak nr.: 066/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Dato: 12.10.2010

Detaljer

Erfarnger så langt:.. Hver enkelt oppmålingssak i hht Matrikkelloven tar lengre tid enn saker etter Delingsloven.

Erfarnger så langt:.. Hver enkelt oppmålingssak i hht Matrikkelloven tar lengre tid enn saker etter Delingsloven. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/9506 I I Arkiv Jo~alpostID: sakd.: 10/2338 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli de vedtaksinstans: Kommunestyret Sak nr.: 064/10 DRIFTSUTVALG Dato: 17.11.2010 100/10

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sogndal 13. 15. februar 2015 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 13. søndag 15. februar 2015 i Sogndal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - STIFTELSEN SJØNST Å GÅRD

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - STIFTELSEN SJØNST Å GÅRD SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JournalpostI: saki.: 10/2066 11/2859 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: riftsutvalget II Sak nr.: 03211 1 I RIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Stig Løvseth I ato: 30.03.2011

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir Sluttbehandle de vedtaksintans: Fonranskap Sak nr.: 05511 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps søker om tilskudd til særskilt titak - oppgradering av repeater-stasj onen.

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps søker om tilskudd til særskilt titak - oppgradering av repeater-stasj onen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2402 I I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 13/413 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 027/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 KULTURMIDLER

Detaljer

tileggslån: kr. 3,5 mil.

tileggslån: kr. 3,5 mil. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3284 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/802 I Saksbehandler: Frode Ramskiell Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 038/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 21.05.2013

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 12/9680 I Arkivsak.: 12/2143 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og ntviklingsutvalg I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir II Sak nr.: 107/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. . Det er pr. d.d. ikke innommet klage på gebyr gitt i hht nyt gebyregulativ.

FAUSKE KOMMUNE. . Det er pr. d.d. ikke innommet klage på gebyr gitt i hht nyt gebyregulativ. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 10/9506 I Arkiv sakid.: 10/2338 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyret li Sak m.: 064/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli I Dato: 17.11.2010

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL UTREDNING AV FREMTIDIGE KULTURLOKALER I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL UTREDNING AV FREMTIDIGE KULTURLOKALER I SULITJELMA 1-------- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/344 I I Arkiv JouialpostID: sak.: 11/2539 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 064/12 I FORMANNSKAP I Dato: 05.03.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan.

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/471 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 056/13 FORMANNSKAP Dato: 03.06.2013 061/13 FORMANNSKAP

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/606 I Saksbehandler: Stig Løvseth

FAUSKE KOMMUNE. I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/606 I Saksbehandler: Stig Løvseth SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 1012867 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/606 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 031/10 I DRIFTSUTV ALG Dato: 21.04.2010 I FAUSKE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE SPEIDERTROPP - KULTURMIDLER 2010 - SÆRSKILTE TILSKUDD

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE SPEIDERTROPP - KULTURMIDLER 2010 - SÆRSKILTE TILSKUDD SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/2875 I I Arkiv Joui:alpostI: saki.: 101707 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: riftsutvalg Sak nr.: 030/10 I RIFTSUTVALG I ato: 21.04.2010 FAUSKE

Detaljer

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE Velkommen til skolefritidsordningen! En skolefritidsordning er et omsorgs- og fritidstilbud, før og etter skoletid, for skolebarn i 1.-4. klasse og funksjonshemmede

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps søker om tilskudd til særskilt tiltak - oppgradering av repeater-stasj onen.

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps søker om tilskudd til særskilt tiltak - oppgradering av repeater-stasj onen. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 13/3786 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/413 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 053/13.1 DRIFTSUTVALG 1 Dato: 22.05.2013 KULTURMIDLER

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune.

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 11/1231 11/6852 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 059/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Gudru

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 114334 I I Arkiv sakid.: 0311216 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II Sak nr.: 0381 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 ELDRERÅDET

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE.

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 1110396 \ Arkiv sakld.: 101091 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG i r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli. Dato: 23.11.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3789 I I Arkiv JoumalpostID: sald.: 13/500 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 056/13 I DRIFTSUTV ALG TDato: 22.05.2013 SØKNAD

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: II Sak nr.: 069/11 I FORMANNSKA I Dato: 29.08.2011. Saksopplysninger:

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: II Sak nr.: 069/11 I FORMANNSKA I Dato: 29.08.2011. Saksopplysninger: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/7467 I Arkiv sakld.: 11/1316 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap I I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir II Sak nr.: 069/11 I FORMANNSKA I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

Sponsorstøtte HAUGESUND RIDEKLUBB

Sponsorstøtte HAUGESUND RIDEKLUBB Sponsorstøtte HAUGESUND RIDEKLUBB INNHOLD Om HRK Sponsorpakker ORGANISERING Styret Sportskomite Daglig leder Sponsorkomite Anleggskomite Sprang Rideskolen Dressur Daglig drift Terapiridning Kafe OM HAUGESUND

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9348 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2510 I Saksbehandler: Gunar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 076/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 014/09 ELDRERÅDET

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AS SALTEN KARTDATA PÅ VEGNE AV YTTERENG BORETTSLAG. SØKNAD OM KJØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR.

FAUSKE KOMMUNE. AS SALTEN KARTDATA PÅ VEGNE AV YTTERENG BORETTSLAG. SØKNAD OM KJØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 11/2281 I Arkiv sakid.: 11/411 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet II Sak nr.: 031111 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli

Detaljer

. Soknadsskjema for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet fra Hasle Skole Musikkoros

. Soknadsskjema for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet fra Hasle Skole Musikkoros -en unik musikkskole Bydel GrUnerlokka Postboks 21 28 Grinerlakka 0505 Oslo Oslo,20. mars2014 SOKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER Soknaden bestar av folgende vedlegg:. Soknadsskjema for tildeling

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Søknadsskjema Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Vi ønsker med dette å skape økt trivsel, økt hverdagsaktivitet,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1112196 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 03011 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 29.03.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Kommunen har til behandling 4 søknader om tiskudd fra næringsfondet:

FAUSKE KOMMUNE. Kommunen har til behandling 4 søknader om tiskudd fra næringsfondet: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8966 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2393 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak nr.: 080/09 I FORMANNSKAP I Dato: 19.10.2009

Detaljer

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Dato: 12.08.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Saksgang Saksnr Utvalg Møtedato 14/28 Ullern kultur- og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sirdal 8. 10. februar 2013 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 8. søndag 10. februar 2013 i Sirdal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/4545 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2176 I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG I Dato: 25.05.2010 SØKNAD

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1815 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/441 ISaksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 015/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det vises tíl vedliggende søknad fra Fauske-Sprínt. Det søkes i utgangspunet om prosjekteringsmidler tíl:.

FAUSKE KOMMUNE. Det vises tíl vedliggende søknad fra Fauske-Sprínt. Det søkes i utgangspunet om prosjekteringsmidler tíl:. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouralpostID: 12/1992 Arkiv sakd.: 11/2564 II Sak nr.: I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 05.03.2012 FOTBALLHALL PÅ FAUSKE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer.

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sald.:. 11/2243 11/9655 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Drìftsutvalget II Sak nr.: 001/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mil. til opprusting av kommunale veger i 201 1.

FAUSKE KOMMUNE. Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mil. til opprusting av kommunale veger i 201 1. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostD: 11/843 Arkiv sakd.: 11121 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: 011/1 1 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 15.02.2011 Saksbehandler: Frode

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 070/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 070/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/8179 I Arkiv sakid.: 11/1708 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 070/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA

FAUSKE KOMMUNE KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/3967 I Arkiv sakid.: 12/330 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Klagenemnda II Sak nr.: 073/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Lise Gun Hansen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR ÅRSRAPPORT OM INTRODUKSJONSORDNINGEN

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR ÅRSRAPPORT OM INTRODUKSJONSORDNINGEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1373 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/350 I Saksbehandler: Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 014/11 FORMANNSKAP Dato: 28.02.2011 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer