FAUSKE KOMMUNE. også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. "

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. ""

Transkript

1 r ~.~ - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/7215 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/1669 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sakm.: 045/10 DRIFTSUTVALG Dato: /10 FORMANNSKAP FOLKEHELSE OG RANDSONE-TILSKUDD Vedlegg: Vilkår for tildeling Søknadene Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 121/09 "Økonomiplan og budsjett" følgende vedtak "Økte tilskudd til kultur/lag og foreninger Samarbeidspartiene vil styrke budsjettet til kultur/lag ogforeninger i 2010 med kr ,-. I dette beløpet ligger også en økning av de to Kulturstipendene med kr ,- på hver slik at hvert av stipendene blir på kr ,-. Det skal også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. " Det legges som forutsetning at Driftsutvalget behandler sakene, og at disse bekreftes av Formanskapet. Driftsutvalget vedtok å benyte kr ,- av denne ekstratildelingen ved tildeling av de ordinære kulturidler våren I tilegg skal det avsettes kr 5000,- til kulturstipend, og kr ,- til egnet stipendutdelingene. Det gjenstår da kr ,- til tildeling for markering ved 16. jun ble det avviklet et møte med lag og foreninger der temaet var "lag og foreninger som livsviktige lagspilere i folkehelsearbeidet". Bakgruen for dette møtet var kommunens folkehelsestrategi og programotat som sier at også frivilige lag og foreninger er viktige medspilere for å nå ønsket om en bedret folkehelse. På møtet stile et 20-talls organisasjoner. Med bakgru i notatet hadde administrasjonen med seg inn i møtet en ide m å benyte disse ekstraordinære midlene til "folkehelsetilskudd", samt tilskudd til nye akiviteter, gjeme rettet mot tidspunter hvor ordinære aktiviteter har opphør (randsoner) - dette er eksempelvis ferietiltak og tiltak rettet mot bam og unge som faller utenom ordinære tiltak. Tilbakemeldingen fra lagene og foreningene var entydige, dette ønsket de. Et av signalene var også at dette måtte tilrettelegges slik at tilskuddsordningen kom på sidelinjen av de ordinære tilskuddsbetingelser, og at dette kune være oppstartshjelp til lavterskeltilbud, og fysisk tilrettelegging.

2 L, Med bakgr i de ønsker ble det raskt arbeidet fram en tilskuddsordning, hvor vilkår og søknadsskjema utarbeidet, med utgangspunt i de ønsker og forhold som ble diskutert og omtalt i møte 16. juni. Vilkår og søknadsskjema er vedlagt. 22. juni ble disse sendt ut til alle lag og foreninger i Fauske kommune, som er registrert i kommunens database, med søknadsfrist 15. august. Tilbakemeldingene i etterkant fra lag og foreninger samt kommunens ønsker om å ha konkete tiltak i kommunens folkehelsestrategi gjør at det hilses velkommen hvis en slik ekstrabevilgning gjøres i form av "Kommunens folkehelsetilskudd til lag og foreninger", og gjøres som et permanent tiltak i kommunens regi. En erfaring som administrasjonen har gjort er at mange av søknadene om folkehelsetilskudd kommer fra idrett- og friluftsorganisasjoner. Dette er normalt sett ikke innenfor enhet kulturs ansvarområde, men for å oppnå en helhetlig behandling innenfor folkehelseområdet ses det som naturlig at dette legges til ett fagkontor - og hvis dette blir en permanent ordning for framtida. Innen fristens utløp 12 søknader. En søknad er kommet inn etter søknadsfristen og er dermed ikke blitt behandlet (Haganeshaugen vel). En av søknadene som er kommet inn er kommet fra Lyngheia Barnehage. Denne faller utenfor tilskuddsordngen da dette er en bedrift, og i vilkårene står det at det er lag og foreninger som skal tideles tilskuddene. Begge søknader vedlegges saken. Dette gjør at det i denne saken behandles konket 11 søknader. 2 organsasjoner har inne 2 søknader hver (Fauske skolekorps og Lions Fauske). Dette gjør at det er 9 organisasjoner som har søkt innenfor fristen, og blir behandlet. De konkete søknader er: Søknad Søkerorg Beskrivelse av tiltak Vilkår som oppnås med Beløp det m søknaden søkes L Fauskeeidet Tilrettelegging av Tilrettelegging av Kr utmarkslag aktivitetsområde ved naturakivitet i 54000,- tre fiskevann, stier. LøvgavlenIK vitblikktortenli/ Tverrå Langsiktig og utviklingsrettet karakter 2 Lions Fauske Gapahuki Tilrettelegging av KR Klungsetmarka naturakivitet i Klungsetmarka, øverst i Sandbaken. Naturlig mål for eleveriklasser ved skolene på Vestrnyra Langsiktig og utviklingsrettet karaker 3 Lions Fauske Oppsetting av Gapahuk Tilrettelegging av Kr som mål for turer med naturaktivitet mellom Finneid 14400,- bam oppvekstsenter og Hauan. Nær ny bebyggelse

3 Langsiktig og utviklingsrettet karakter 4 Finneid IL- Rekreasjonsløype/ Tilrettelegging av Kr skigruppa Aktivitetsområde natuaktivitet ved skolen ,- Finneid oppvekstsenter Langsiktig og utviklingsrettet - vannummen karakter 5 Valnesfjord Friluftskonsert i Naturaktivitet for alle. Kr Hornusikk Midtiskar, Øvre Korpset har gj ennomført dette ,- Valnesfjord Konsert i tidligere. friluft, hvor publiku må ferdes i naturen, sosialt med overnatting 6 Fauske IL- Gangsti, Oppgradering og utbedring av Kr turmarsj gruppa Vestmyra/Klungsetmar eksisterende sti for alle ,- ka bruergrupper. Letter adgang til Klungsetmarka 7 Fauske Sommerkorpsing - Nye akivitetstilbud. K skolekorps tilbud til alle som Ferietiltak ,- spiler korpsinstruenter i Indre Salten - til å spile utenom sesong 8 Fauske Sommermusikkskole Ferietiltak Kr skolekorps for egne medlemmer i ,- regi av Norges Musikkorps forbund 9 Fauske og "Til nyte og hygge" Ferietiltak for bam med Kr Sørfold Ferietiltak for bam revmatisme ,- revmatikerforeni med revmatisme ng 10 Fauskeeidet Fauskeeidet Tilrettelegging for uorganisert Kr Idrettslag Idrettspark, uorgansert trening og aktivitet ,- trening i sommerhalvåret, fotballbane, lekeplass 11 NAF Salten Bilcrosskjøring for Ferietitak, tilrettelegging for Kr Motorsport barn og ungdom fra 15 nye aktiviteter ,'- år og oppover. Saksbehandlers vurdering: Søknadm l: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil også gi positive ringvirkninger i nærområdet ~ hvis vi slår dette samen med søknad m 10. Det bør stiles krav ved tideling om at foreningen lager 1-2 årlige akivitetsdager etter ferdigstilelse for bam og unge, så som fiskekonkuranse, tur i området, natursti. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer".

4 Søknadm2: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirkninger i nærområdet - hvis vi slår dette sammen med søknad m 6 Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager 1-2 årlige aktivitetsdager etter ferdigstilelse for bam og unge, så som natursti - tur i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". Søknadm3: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirkninger i nærområdet - hvis vi slår dette samen med søknad m 4 Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager 1-2 årlige akivitetsdager etter ferdigstilelse for barn og unge, så som natursti - tur i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". Søknadm4: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirkninger i nærområdet - hvis vi slår dette sammen med søknad m 3 Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager 1-2 årlige aktivitetsdager etter ferdigstilelse for bam og unge, så som natursti - tur i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". Søknadm5: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, med untak av at dette ikke er utvikling av nyt aktivitetstilbud. Dette har vært eksisterende over flere år. Men ideen om å konsertere" i det fri" og ta med seg publiku, gjør at velvære og praktisk naturaktivitet kombineres. Søknadm6: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirknnger i nærområdet - hvis vi slår dette samen med søknad m 2 Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager L ~2 årlige akivitetsdager etter ferdigstilelse for barn og unge, så som natursti - tu i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". Søknadm7: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen. Denne søknaden er den mest konkete ferietiltakssøknad av alle de innomne søknader, ved at det åpent for alle som ønsker og at det er aktiviserende utenom ordinær sesong. Søknadm 8: Søknaden faller litt utenom tilskuddsordningen, da dette tilbudet ikke ligger i Fauske kommune. Innoldsmessig er dette likevel interessant og det er mange fra Fauske skolekorps som deltar. Det kan likevel ikke tildeles tilskudd. Kanskje korpset kan lage sine egne sommermusikkskoler for framtida?? Søknad nr 9: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirkninger i for deltakerne. Store.deler av søknaden gjelder for De tiltak som ligger

5 innenfor 2010 vuderes som så gode at de anbefales støttet. Kravet i søknaden om å benyte kommunens akivitetsbuss, kan ikke imøtekommes i denne behandlingen. Det må tas opp med rette instanser. Søknadm 10: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen, og vil gi også positive ringvirknnger i nærområdet - hvis vi slår dette sammen med søknad m 1. Det bør stiles krav ved tildeling om at foreningen lager 1-2 årlige aktivitetsdager etter ferdigstilelse for bam og unge, så som natusti - tur i området. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud" Aktiv Sommer". Søknadm 11: Søknaden er i tråd med de vilkår som er satt i tilskuddsordningen. Denne søknaden vil også gi mulighet for oppstart av nye aktivitetstilbud for barn og unge. Det bør stiles som krav i ved tideling at foreningen gjennomfører tilbud til bam og unge i bilcrosskjøring som et fast sommertilbud. Gjeme i samarbeid med kommunens sommertilbud "Aktiv Sommer". INNSTILLING: Med bakgr i vilkår og søknader anbefales det at de enkelte søknader tildeles: Søknad Søkerorg Beskrvelse av titak Beløp det Anbefalt m søkes tilskudd L Fauskeeidet Tilrettelegging av Kr 54000, utmarkslag aktivitetsområde ved tre fiskevan, stier. 2 Lions Fauske Gapahuki KR Klungsetmarka 3 Lions Fauske Oppsetting av Kr Gapahuk som mål ,- for turer med bam 4 Finneid IL- Rekreasjonsløype/ Kr skigrppa Aktivitetsområde ,- Finneid oppvekstsenter - vanummen 5 Valnesfj ord Friluftskonsert i Kr ,- Hornusikk Midtiskar, øvre ,- Valnesfjord Konsert i frluft, hvor publikum må ferdes i naturen, sosialt med overnatting 6 Fauske IL- Gangsti, Kr turarsj gruppa Vestmyra/lungset ,- marka 7 Fauske Sommerkorpsing - K , ,- skolekorps tilbud til alle som spiler

6 korpsinstrumenter i Indre Salten - til å spile utenom sesong 8 Fauske Sommermusikkskole Kr 0,- skolekorps for egne medlemmer ,- i regi av Norges Musikkorps forbund 9 Fauske og Sørfold "Til nyte og hygge" Kr ,- revmatikerforenin Ferietiltak for bam ,- g med revmatisme 10 Fauskeeidet Fauskeeidet Kr Idrettslag Idrettspark, ,- uorganisert trening i sommerhalvåret, fotballbane, lekeplass 11 NAF Salten Bilcrosskjøring for Kr ,- Motorsport bam og ungdom fra ,- 15 år og oppover. Totalt kr Beløpene tildeles med krav om regnskap og rapport som leveres kulturkontoret innen 15. desember. Der dette ikke gjøres, vil tilskuddene bli krevd tilbakebetalt. Beløpene posteres DRIF-045/10 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo: Innstilingen vedtas med en reduksjon på 10 % på de enkelte tiltak. Frigjort beløp kr ,- tildeles søker, "Hageneshaugen Vel". Innstilingen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL' s forslag. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Med bakgru i vilkår og søknader anbefales det at de enkelte søknader tildeles: Søknad Søkerorg Beskrivelse av tiltak Beløp det Anbefalt m søkes tilskudd 1 Fauskeeidet Tilrettelegging av Kr 54000, utmarkslag aktivitetsområde ved tre fiskevan, stier. 2 Lions Fauske Gapahuk i KR Klungsetmarka 3 Lions Fauske Oppsetting av Kr Gapahuk som mål ,- for turer med bam 4 Finneid IL- Rekreasj onsløype/ Kr skigruppa Akivitetsområde ,-

7 Finneid oppvekstsenter - vannumen 5 Valnesfjord Friluftskonsert i Kr ,- Hornusikk Midtiskar, øvre ,- Valnesfj ord Konsert i friluft, hvor publíkum må ferdes i naturen, sosialt med overnatting 6 Fauske IL- Gangsti, Kr turmarsj gruppa Vestmyra/Klungset ,- marka 7 Fauske Sommerkorpsing - K , ,- skolekorps tilbud til alle som spiler korpsinstrumenter i Indre Salten - til å spile utenom sesong 8 Fauske Sommermusikkskole Kr 0-, skolekorps for egne medlemmer ,- i regi av Norges Musikkorps forbund 9 Fauske og Sørfold "Tilnyte og hygge" Kr ,- revmatikerforenin Ferietiltak for bam ,- g med revmatisme 10 Fauskeeidet Fauskeeidet Kr Idrettslag Idrettspark, ,- uorganisert trening i sommerhal våret, fotballbane, lekeplass 11 NAF Salten Bilcrosskjøring for Kr ,- Motorsport bam og ungdom fra ,- 15 år og oppover. Totalt kr Beløpene tildeles med krav om regnskap og rapport som leveres kulturkontoret innen 15. desember. Der dette ikke gjøres, vil tilskuddene bli krevd tilbakebetalt. Beløpene posteres Ragnar Pettersen Rådman

8 FAUSKE KOMMUNE Tilskudd til Folkehelse og randsoneprosjekter i regi av lag og foreninger Tilskudd til barn-/ungdomstiltak som har folkehelsefokus, samt I er randsonerettet (ferier og tiltak som er utenom de tidspunkt Wirkemiddel som er "vanlig") Tiltak rettet mot barn- ungdom som faller utenfor ordinære tiltak vil også bli prioritert. Stimulere til større engasjement for etablering av nye og utvidete Formål aktivitetstilbud for barn og ungdom. Hvem kan søke Lag og foreninger i Fauske kommune Hva kan støttes Utvikling av nye/bedre aktivitetstilbud for barn unge samt ferietiltak ~i1kår Prosjekter aven mer langsiktig og utviklingsrettet karakter. Støttenivå!Krav til søknad Vurdering i hvert enkelt tilfelle. Søkers navn og adresse, kontaktperson, og telefonnr.. Kort beskrivelse av prosjektet/tiltaket med klare formuleringer om bakgrunnen for at arbeidet ønskes gjennomført samt klare resultatmål for prosjektet/tiltaket. Organisering av prosjektet/tiltaket. Tidsplan for når prosjektet/tiltaket skal gjennomføres. Detaljert budsjett for prosjektet/tiltaket. Detaljert finansieringsplan.. Søknadsbeløp må spesifiseres. Søknaden må være underskrevet Søknadsfrist Kontaktperson 15. august,navn Telefon E-oost Stig Løvseth stie.lovsethtifauske. komm une. no I

9 ~ FAUSKE KOMMUNE 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: ~lw\sd wv \A~-t~l~ CA SoD ;. l, "Í Ó Il. hl M. \U Målsettng (målgruppe, forventede effekter): íll.~-tuttìi~ _ ~ ij";~t..olmlíè.,!h, ~~, ' SSlc~CV 0~ ~~~~ ~~~': l! IA~-UÓ~~. Shl1. BeV; ~~:W",~lu ".~ Kort beskrivelse av tilta et (ka eventuelt utdypes i vedlegg): 'l'j~&j ~ 0v ç k(.f ~ \ ~ 5 voj(a~ ( ~+OV V'C\~ âô Vtv~~. D et~~~ 0v cl û'~l~ke( 3 ~txlpløjw 5 ~LW-. ~v' ~ \"~\lö'slu" giíolivi\~ ~S'~,~ ~W~~~ t U~'~'. ~.OvJ bc,-t Ô '~~ 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: CSl Planlagt oppstart: 1tG l LO l \J Total kostnad: ~O.lDO,- Planlagt fullføring: ~ LT 20 l ()

10 ~ ~ :i:. FAUSKE KOMMUNE.., Kan titakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? ~.. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? 'N,t l Hvis ja, i hvilket år: Beløp: Finansieringsplan: Kostnadsoversikt: Sum: 5. Signatur o Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av :::~::~rift:...k...~.4!..... r \..~( -\ ~S \A a "-l Ù Dato: (; :... Sted: o o.....

11

12 FAUSKE KOMMUNE Søknadsskjema ì r... Ll L. Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8 00 Fauske fb/'&- C._.. I Klasserin -~i! Folkehelse og randsone- ii~ ~ftf~-c!cú.t6ij j i 1. Kontaktinformasjon Søker: Lions Club Fauske Adresse: Postboks 402 Postnummer: 8201 Poststed: FAUSKE Søknad nr 2 fra Le Fauske Kontaktperson: Kjell Eikanger Telefon: E-post: kjell.eikangercætele2.no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Gapahuk i Klungsetmarka Forventet antall brukere av tiltaket: 35 personer pr uke Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Målgruppe: alle som ønsker en tur i marka, men som ikke makter/ ønsker å gå utenom preparerte stier. Tilgjengelig alle årstider og i nesten all slags vær. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): Tiltaket inngår i Stiprosjektet som skal øke tilgjengelighetn og interessen for turer i skog og mark øverst i Sandbakken har der vært en benk som har vært hvilested for mange turgåere. Benken er ikke lenger brukbar. Vi ønsker å tilby en romslig gapahuk der med god skjerming for østavind og med fin utsikt. Gapahuken kan være et naturlig mål for elever/ klasser ved skolene på Vestmyra Gapahuken produseres på TIA. Lions Club Fauske vii ta seg av vedlikehold

13 .-' ~ -. FAUSKE KOMMUNE 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: kr Total kostnad: kr Planlagt oppstart: oktober 2010 Planlagt fullføring: påske 2011 Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? Sannsynligvis Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? Nei Hvis ja, i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: Spe~ifisering av post Beløp Stiprosjektet Lions Club Fauske Lions Club Fauske dugnad Søknadsbeløp Kostnadsoversikt: Gapahuk Grunnarbeid: grus tilkjørt Veiduk Grunnarbeid: 4 pers x 3 dager Benker inne og ute Skilt 1 stk 500 Oppsetting 4 pers x 3 dager Bålplass Sum: Signatur

14 FAUSKE KOMMUNE Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd. Underskrift: Roald Fjellbakk, President 201 0/201 ;~~... Dato:.//.9.r.'..?.f/a... Sted: Fauske...

15 FAUSKE KOMMUNE ~ Fauske kommune -_ i, h Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 82 O Fauske /6/ ÖI ó Søknadsskjema Folkehelse og randsone-ti J;~) d~ 1. Kontaktinformasjon Søknad nr 1 fra Le Fauske Søker: Lions Club Fauske Adresse: Postboks 402 Postnummer: 8201 Poststed: FAUSKE Kontaktperson: Kjell Eikanger Telefon: E-post: kjell.eikangeræqtele2.no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: GAPAHUK som mål for turer med barn Over 150 barn + familier i nærområdet Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Ifølge Fauna, Heidi Zakariassen, har barnehagene og skolene på Finneid og i Hauan kommet med ønske om et felles mål for sine ukentlige turer med barn plassert slik at målet kan nås også for barn i vogn eller med bevegelseshemming, gjerne en større gapahuk. Slik trafikkforholdene er nå, vil vi hjelpe til med denne gapahuken, men vi er klar over at Barnehagen på Finneid ønsker en ved nyvegen mellom Hauan og Fauske for å komme fram med vogner.

16 ~ FAUSKE KOMMUNE,;, N If".. Kort beskrive,lse:"av,tiltaket'(kån. eveôjûelt ütdyp'ê~ l'véhìe~g),: -~ - ~_..;'l f:,.".d?: :f_,~ Tr,--,~~--~ ~L'd,~_ '. -, TIA produserer gapahuker ti ca Kr ~OO'è)'tr'(nie~~iø~sker~jerneennoe~tørre enn deres standard. Jeg har snakketme(l'!ij\'~ L e~ntnatvd(fkt' 40jooe';:Pluss'1~tunnarbeid ) - duk og tilkjøring av grus,lir'",.. in",; ( Vi ser for oss; å få plassert en. g,apali~rv~~d$tiènmellbmjpr~heid oppvekstsenter og Hauan ved enden av sandet veg :frari:iq~h~elen i;;;l,~-::.;)\j' ". : "n,:;.j. Vi ønsker en avtale med kommutieri.'~m';qi!øárbtjigihgåv tilireqssthlende:lyeg!sti pgså fra Finneid f.eks9jenjlqmstiptqsjekte~ 'ic,d:;r Lions Club FílY.~k~'vil kunne få satt opp en gapahuk og ta ansvar for tilsyn og vedlikehold.;::';'. Vi ser for OSs ~r:jastêøläs$rne:a9()de lekeforhold båge sommer 09vinter, utformiri9 av denne vii i så fall bli gj ort etter samtåle med skolene, kôstñådene-er beregnet etter samtaler me~ ikiaidl,zakariässen ifaüna;;i:, l 3. $Økt\add6~f~Ht;r;, ; Søknadsbeiø,p:)at'~rio OÖd' Planlagt oppstart høst201 O td~:' Total kostnå~: 'k~ $'6IítOO PlanlagUullførirlg:juni 20t1 Kan tiltakevdeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tiskudd? Vii vurderes Er det søkt om kommunale tilskudd ti dette titaket tidligere? Nei Hvis ja, í hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: SpesifiserinQ av post Beløp Søknad Lions Club Fauske Dugnadsarbeid ved Lions Club Fauske NAV klargjør tomten Forventede sponsormidler Dette utgjørti Sammen

17 p, ",//,,,l '\'\\ "''-, -" ~. ""'\, \\ I " "..~ ~,,".""\ "",,-",...',-,...' '\.~~'\--_/,..,.-.-"",..-,--\ '.," "\:\" ",...-' _.-"..-"./ -",,-',,, :,, :/! A ///;/, o ~ Aef:-~LpV-l5 _'~:_0~~'i~ VJ \ / -- "..,...~\ /.'//.-' ;' l? \", /i ~i. Kartutsnitt Målestokk 1 :3õ Fauske kommune

18 Kartutsnitt Målestokk 1:3000 Fauske kommune

19 ~ FAUSKE KOMMUNE Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: h ~ L L - s.lm~:yr\".'f \' fl.. Adresse:'t 6 yttòlç?. Postnummer: g ~ LO Poststed: 'lir S\,-E Kontaktperson: 'ßJ'lc9 Ln Ol~ Telefon: 9C;"l Ll 9 \ -l- J E-post: b~&'"_ ()C;t (O Ii'- - dl ~ G ~ot\m,\.il" (jo"" 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: 'l ~oj i~ lirj 'fe./ ~lt\-\á Lds O v\mitág Forventet antall brukere av tiltaket: ~OO-:U-~ i Målsettng (målgruppe, forventede effekter): ß~ \- ~1l5-- n:~. ç~( \oo'~l Vi~O~';I-\~~(~~1 F~ ~ U~dft ~~~DV\.~~' (b0\6l ~o VV~ Oõ\ v\. \t~~ C\lJ~ ~. t. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): L~~YJ~~ O~ ~ ~ CC~ f;z cm ~. \y~. ~~': trvj Ð(J~r~~lv ~, lo(:l\?l~~~ vc l \J~~. ~~v: l)\j \( \ \PJ'v-? \ _ J-I (j t. Ui Fauske komn une ~ O'~~. \Ú)L- Saksbeh.ISLn Klassering I ;;.",.,':; ""..,;:, - 'f 8 -I o:..t~;:c;; ~û / 109~ I~Ù!Jl:ft 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ;0.000 l- Planlagt oppstart: )' ~ ek Total kostnad: \0' Planlagt fullføring: li ': t 2 O lo

20 ~ FAUSKE KOMMUNE Kan tiltakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? ~. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? ~ Hvis ja, i hvilket år: '20 lo 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: Spesifiserin av post T VvIM&' IL ç ~ U ~ \" lnl- 'la.s~(ll i~"k, k~\m~ Cfo ør,.. ~.. l \I\ 'l. Kostnadsoversikt: ~ Sum: 5. Si natur Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vii ikke tas i betraktning ved tildeling av :::::~rift:..~~...i?k.~... Dato:..t~...,,.gllIQ... Sted:...~~~...

21 r ! Kartutsnitt Målestokk 1 :6000 Fauske kommune

22 ~ -, ~ L ~ Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 ',,./ :2~ Søknaden sendes: ~ Fauske ~ ommune., / - FAUSKE KOMMUNE lb auske t( U L -s~ ksbetl ts L. Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tils K il ~ri cj;i3 1. Kontaktinformasjon Søker: ti o.r\l~-~ Or&. f-o r\' \\L~ì Ut Adresse: vi H!. o ~ slo tif~se", Postnummer: 8'~ is- Poststed: V CL V\ e S +t o...cl J.ID S.\D, //?/lhl. 7.., Kontaktperson: \- 1A'10 Ll~) hi llet~s e 1''\ Telefon: q+i 02- C + I E-post: dì u.ro~ 1 é?o~.dì he. Y\ o / :./v lo // ; l, C) j 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: rri Lui s koii\ ~e -1 I MrclksL i Øvre Vcdneshof-J ; OO rer-s OVie... Målsetting (målgruppe, forventede effekter): FÒv lvuhì~tc'..~ r~v ~vvr' +ìl et rculcv+ i'~k. VCL\ílA VVtc,t V\~,\ \re.a-e.- to"' ~ ~l;' kl.~, Oj OVe;-i'l't. iji",~ l -kl+ lði- de 50\-"' ul\. FiV\ tw" Jnec.l C1 o dl hu.i-li rp It. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): l; \ \ lo â-, VOV\ S t,-4 cu ln~ W\ I \t ~ì 01 t~e krr- i" ) k t. k.ov'\ ~w'" Q- S e- o 1''\ \JCL\V\ t) +i o f'cl t- o~" V\ V'LL~ ì k4 I li9r- q,- \\ ì V\i. t) tie,- l/cv l+ ì V\ í ti~ t2g. vb. lo -hl óì 4. () fl. lo "t4\\ittl~ $lvh.)e~5 ev'l ~v'j hor-\ie-t i RtLr-e,t'. -r ~t.jj~ i Alver, e~i slll 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: '35 tyl) o, - Planlagt oppstart: J3. et. lo Total kostnad: Planlagt fullføring: J lo

23 ......, ~-."..// FAUSKE KOMMUNE Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? :\ (A. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? N 0~ Hvis ja, i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Spesifisering av post Finansieringsplan: Cc cì;i ci ~ Beløp ::d~(~ 3500Ð - Vécl -1\ b- k$, q6lll0-l, Kostnadsoversikt: GCLveJU?~ F \~ ~ e. \to.jo-s e- I l)(rjo,- ~ 'J Ol ~ '1,-; Il et:'. 'toool - Pl~~ S 06JtO.- 20c9Ci - ~ W-~e~r- Ll 5 c4l IS" ot?) - g V\"" OY 5e~ ~ løkcj. a..\.j' ~ e... O U-1 j\ ets L \il '" os.xl S lo 000. ~ ri"..k 1-1,' V\ í / t! t! Cl - Sum: I :lt 5øo(- 5. Signatur IrbútJ 14'ßl;I4~ Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tilatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd. Underskrift:...8.~~.~...lL..Sl9Ll.e!~~.~~... Dato:... jf;:. p..1:. It?... Sted:... t4!11.(~.h.'.t!f:'~!...

24 ~ (0 Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOMMUNE Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: Fauske IL, Turmarsj Adresse: Balmigata 6 Postnummer: 8200 Poststed: Fauske Kontaktperson: Peder Strømme Telefon : E-post: peder-str~ventelo.net 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjeidets tittel:... Forventet antall brukere av tiltaket: Gangsti, Vestmyra/Klungsetmarka Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Oppgradering og utbedring av eksisterende sti for tilrettelegging for alle brukergrupper. Dette vil bedre adgangen mellom Vestmyra og Klungsetmarka/kirkegården. Kort beskrivelse av tiltaket (kari eventuelt utdypes i vedlegg): Legging av veiduk og grus. Fjerning av noe stein og røtter. Rydding. Utbedring av bratt skråning nord for brua. Oppsetting av skilt og benker..,.,.-l Prosjektet er et samarbeid med Stier med Historie. 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ,- Total kostnad: ,- " ~ Planlagt oppstart: 2010 Planlagt fullføring: 2010 ; ~ Fauske koi nmune Il i)l Saks eh.sg"" l~-id Klassering J. ID S.ID io tj4~l l'd Ibb~ --~- l ~

25 i"\ ~-_//--' /:/ "/::::l/ '/ / \\\ /// // ) 0- ~-?F /:(:"/ / ìl, L,J~ _,,~ --~ ////-----~~ L \ r- \-~, // ~'- /' ~--- J '--- :! i I o --'--._--- "-. -~-._"._---_.-..--

26 Kartutsnitt Målestokk 1:5000 Fauske kommune

27 ~ "J FAUSKE KOMMUNE Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: Fauske skolekorps Adresse: Postboks 315 Postnummer:8201 Poststed: Fauske Kontaktperson: Line Kristiansen Telefon: E -post: line. kristiansencæsbnett. no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: "SOMMERKORPSING" (Se vedlagte plakat) Målsettng (målgruppe, forventede effekter): Vanskelig å anslå antall; men det er mange i området som spiller instrument, f.eks er det 3 skolekorps og 3 voksenkorps i vår kommune. Dette er åpent for store og små som spiller i korpsene i Fauske, Saltdal og Sørfold, og for personer som er på ferie i Fausketraktene og spiller korpsinstrument. Det er ikke slike at det bare er de som er aktive i de ulike korpsene som kan delta, alle som trakterer korpsinstrument kan møte. Musikken vil bli tilpasset medium skolekorpsvanskelig hetsgrad. Fauske skolekorps ønsker å gjøre "Sommerkorpsing" til en årlig happening. Korpset har ingen inntekter med tilbudet, og for at dette skal kunne gjennomføres er vi avhengig av støtte fra Fauske kommune. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): Sommerkorps er et sommertilbud for alle som spiller korpsinstrumenter, både voksen og ung. Det er ikke obligatorisk frammøte, alle kan møte når de kan og har lyst. Det vil være mulig å delta på følgende datoer: 1.juli, 8. juli, 15. juli, 12. august, 19. august Oppmøtested: Finneid nærmiljøsenter kl 18:00-20:00 1~lasscring ~ Fauske l~kommune \( 1 )L saksh5l-í)?8-l0- ltûjldl?)i- lo/lhlo~ -( -1

28 ~ "J.....'" FAUSKE KOMMUNE 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ,- Total kostnad: Planlagt oppstart: Planlagt fullføring: Kan tiltakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? Ja, i år som et forsøksprosjekt. Men ikke i et langsiktig perspektiv. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? Nei Hvis ja, i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: Spesifiserinq av post Vi søker fullfinansiering, alternativt må Fauske skolekorps dekke denne utgiften selv Beløp Kostnadsoversikt: Lønn dirigent 8.050,- Renhold 1.000,- Innkjøp noter 5.880,- Kopiering noter 1.070,- Annonsering/plakater 2.000,- Sum: ,- 5. Signatur

29 ~ "J FAUSKE KOMMUNE Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tilaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd. l? _ '., Underskrift:..Uf.~C1:X-9/)~... Dato: J QD.\Q Sted:..~..etisti.anQ......

30 i~ Fauske Skolekorps i~ "SOMMERKORPSING" - - Noe for deg? I 2010 satser vi på å få til hyggelig sommerkorpsing på Fauske. Sommerkorps er et sommertilbud for alle som spiller korpsinstrumenter, både voksen og ung. Det er ikke obligatorisk - du kommer når du kan og har lyst. Dirigenten for sommerkorpsingen er Stig Løvseth. Dette er åpent for store og små som spiller i korpsene i Fauske, Saltdal og Sørfold, eller kanskje du er på ferie i Fausketraktene og spiller i korps - det er bare å komme. (Men musikken vil nok være tilrettelagt fra medium skolekorpsvanskelighetsgrad). Noen vil synes noe er for lett, og noen vil synes andre ting er for vanskelig, men det gjør ingenting! Vi møtes for å ha det skøy i lag, og få spilt litt om sommeren også. Vi håper de som kan har lyst å bruke et par timer på torsdagskveldene til å spille litt sammen og ha det hyggelig i pausen. Vi vil ha følgende kvelder med "Sommerkorps" 1.juli, 8. juli, 15. juli, 12. august, 19. august Oppmøtested: Finneid nærmiljøsenter kl 18:00-20:00.~ ~ ) ṇ j Ta med eget instrument og- bli med (Vi ord ner slagverkutstyr) VELKOMMEN!!

31 ~ (l Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOMMUNE Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: Fauske skolekorps Adresse: Postboks 315 Postnummer:8201 Poststed: Fauske Kontaktperson: Line Kristiansen Telefon: E -post: line. kristiansen~sbnett. no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: Sommermusikkskole Målsetting (målgruppe, forventede effekter): 18 musikanter Fauske skolekorps har gitt tilbud til medlemmer om deltakelse på sommermusikkskole. Målsettingen med at korpset satser på at flest mulig skal delta på sommermusikkskolen er at korpsets medlemmer skal få en musikalsk mestringsopplevelse i løpet av sommeren. Vi ønsker også at våre Tledlemmer-ved-åreise bort sammen skal bli en mer sammensveiset gjeng. ~ Fauske komn une Egenandelen er satt lavt slik at flest mulig kan delta. Kl) L Saksbeh. D 'A J). -...o..-r..-c...'..:c. "~0... 8'.i':ì;Ð'l?i!~;:~(~:: '...:.I.L..~...,. "'d"""''',\! ". Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): J.ID S.ID. iol 1A~ IO/rÎbQ' Sommermusikkskole arrangeres i Mosjøen av Norges MusikkorpsF-otbund"-, Vedlegger informasjon fra NMF sine hjemmesider ang. innhold på det enkelte kurs. Vi har hatt deltakere på rødt og svart kurs i Mosjøen. Sommermusikkskole er som navnet tilsier opplæring i musikk, i sommerferien. Det er frivillig å melde seg på, egenandelen for den enkelte deltaker er kr ,-. I tillegg har den enkelte måttet ordne med reisen og utgifter til denne selv. 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ,- Total kostnad: ,- Planlagt oppstart: Planlagt fullføring:

32 ~''-'-'-// FAUSKE KOMMUNE Kan tiltakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd? Ja, men ikke med så lav egenandel i et langsiktig perspektiv. Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere? Nei Hvis ja, i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: SpesifiserinQ av post Beløp Egenandeler ,- Fauske kommune ,- Kostnadsoversikt: Kostnader pr. deltaker kr X18 deltakere ,- Sum: ,- 5. Signatur Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av :::~:~rift: ~.~~... Dato: fõ...o.k..qøio Ste;+ci~......

33 Det er enda mulig å melde på deltakere til sommerkurs. : Norges Musikkorps Forbund... Side L av 4 Påmeldingsfristen til sommerkursene er gått ut, men det er enda mulighet til å melde på deltakere inntil de enkelte kursene er fulltegnet. Korpsleder skal melde på alle musikanter fra sitt korps. LINKER FOR PÅMELDING ER NEDERST PÅ SIDEN. VÆR OPPMERKSOM PÅ DET SOM ER SKREVET MED UTHEVET SKRIFT FØR DU MELDER PÅ DELTAKERE. Det arrangeres sommerkurs for musìkanter i Alta, på Evenskjer og i Mosjøen. For alle drillere arrangeres det sommerkurs for utøvere på Andenes. i tillegg arrangeres det instruktørkurs for drillere på Andenes, og kurs for koreografi og programoppbygging. Vær oppmerksom på at at påmelding til sommerkursene hovedsakelig skal gjøres av den enkelte korpsleder. Deltakeravgift for alle vil bli fakturert korpset samlet. Alle som ønsker å delta må ta kontakt med sin korpsleder og be om å bli meldt på det kurset som er aktuelt. Er du over 18år kan du melde deg på s.om enkeltperson. GULT KURS Dette er kurset for de yngste musikantene. Her får du bo hjemmefra noen dager, du har med deg instrumentet ditt og får spille masse spennende musikk sammen med nye og gamle venner. på kurset blir det samspill, gruppespill, organiserte sosiale aktiviteter og en flott avslutningskonsert. Pris kr: 2600 for NMF~medlemmer Kr 3900 for andre. DATOER FOR GULT KURS: Alta august Evenskjer august Mosjøen 4.~7. august RØDT KURS

34 Det er enda mulig å melde på deltakere til sommerkurs. : Norges Musikkorps Forbund... Side 2 av 4 Dette kurset er for deg som har spilit et par år, og som simpelten elsker musikk! Og venner! Og flørting! Og masse, masse mer. Du får muligheten til å prøve litt forskjellig musikktyper, det er samspill,ensemblespill, musikkteori, sosiale aktiviteter på kveldene og selvfølgelig en avslutningskonsert som få har opplevd tidligere! Pris kr 3900 for NMF-medlemmer. Kr 5800 for andre. DATOER FOR RØDT KURS: Alta august Evenskjer august Mosjøen august SVART KURS på dette kurset får du utfordringer både når det og gjelder spílhng teori. Kurset er for dem som har spilt noen år, og som ønsker nye utfordringer gjennom solospill, ensemblespill krevende musikkstykker. Du treffer gamle sommerkursvenner og du blir kjent med nye, og selv om dagene er fyllt med musikalske utfordringer så er energien påtopp utover ettermiddagen og kvelden! Kurset består av samspill, ensemblespill, solospill, musikkteori, egenøving og enetimer med instrumentlæreren din. Kurset avsluttes selvfølgelig med en konsert med STOR K! Pris kr 3900 for NMF""medlemmer. Kr 5800 forandre. DATOER FOR SVART KURS: Alta august Evenskjer august Mosjøen august og UTØVERKURS, DRILL Kursene er for drilere fra 12 år, og du bør helst ha drillet i et par år. Kurset inneholder drillteknikk, danseteknikk, innlæring av koreografier og masse annet gøy. Deltakerne deles inn i tre grupper etter drilleknisk nivå. Det er i utgangspunktet undervisning mellom og hver dag - selvsagt med pauser innimellom. De yngste avslutter

35 Det er enda mulig å melde på deltaere til sommerkurs. : Norges Musikkorps Forbund... Side 3 av 4 kanskje noe tidligere noen dager. Kr: for NMF-medlemmer, kr: for andre. Andenes august INSTRUKTØRKURS, DEL 1 OG 2, MED UTØVERDEL. Dette er kurset for alle som har drillet noen år og som kan tenke seg å være instruktør for de yngre i troppen/korpset. Dette eret kurs der du lærer hvordan du instruerer andre i det å drille. Kurset har aldersgrense på 15 år, samt at du bør ha god drillbakgrunn for å gå instruktørkurs. Du bør kunne alle grunnbevegelsene i drill. Kurset består av 4 deler. Delkursene inneholder både teori og teknikk. Instruktør Lillian Sareussen Drøsshaug. Kr: for NMF-medlemmer, kr: for andre Andenes august KOREOGRAFI OG PROGRAMOPPBYGGING Dette kurset er for instruktører og andre som er interess.ert i å koreografere og bygge opp programmer for drillere - både solo, mindre grupper og større grupper. Det vil bli et samarbeid mellom utøverkursene, og det er ingen dum idè å melde på instruktøren deres på dette kurset samtidig som utøverne deres er på utøverkurserie. Kr: for NI\F-medlemmer, kr: for andre Andenes august NB! VIKTIG Å HUSKE PÅ FØR PÅMELDING: - Korpsleder må være innlogget med elektronisk signatur og alle alle musikantene som skal meldes på må være registrert i medlemsdatabasen til korpset. - Dersom du som enkeltperson skal melde på deg må du logge på med brukernavn og passord som du har fått på medlemskortet ditt for å få medlemsprisen til NMF. Har du ikke L O

36 Det er enda mulig å melde på deltakere til sommerkurs. : Norges Musikkorps Forbund... Side 4 av 4 fått medlemskort, ta kontakt med din korpsleder. Alle musikanter som er innmeldt i NMF pr har fått tilsendt medlemskort gjennom sitt korps. Følg lenkene under for å melde på deltakere til sommerkurs: HER KAN KORPSLEDER MELDE PÅ SINE MUSIKANTER TIL SOMMERKURS HER KAN ENKELTPERSONER MELDE SEG PÅ SOMMERKURS L O

37 \;.- I o Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOMMU Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformasjon Søker: ~ ~ ~øqote. 'R VYtL~:J r- ØI~ Adresse: ç J). iicl Postnummer: i;no l Poststed: ~~ 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: '4\jL ~~l3 ~ù\ Kontaktperson: 8W ;r. tt~0 Telefon: li tz L \i '2O D E-post: ßii\oe. Ø/(A \'\J. L~uske \(omm~ne. V U 1U LI ~ akshes bo \9i ( ~~~n)-~~~:.' Forventet antall brukere av tilte I~~L ID ) 11..Le ~o ~l!ioiidt- Målsettng (målgruppe, forventede effekter): ~~9.~~._.~ ~~Q~..,\=~LJ~tJ ~~~\ ~. ~~S&~\ SJO~ e1wvv~.1q.k'~,~ck.~ ~~~ ~~erlj~~~. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): J)~Ù~cl ~.~~OQ -_~D.CO~. lí~.\ ~~. ~~ vwtl \AW'-~'. 'f CO. ~ (.~Ll ~tl ~~ ~ --5 ~&.. ~ Q.\o! ßd ~ ~ bj~~ ~y. \~ú~..l ~~ ~ ~G::i ~ ~. j~ licl~: Lti.l U kj eelv ~ T;'~ i~ick. UL;~~~~\ ~~. I ~ ~ ~ ~~iciiyqm 5 ~~. j~ ~:i. // 3. SØknadsbeløp Søknadsbeløp: ~ro. DCi - Total kostnad: 1CO. OCD l '- "P ';iagl oppstart: ~ låt Planlagt fullføring: ~ø~10 I; p Jo(t ihl\. L

38 o ;~ Cf" FAUSKE KOMMUNE Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres ved redusert tilskudd?, Er det søkt om kommunale tilskudd ti dette tiltaket tidligere? tdel Hvis ja, i hvilket år: Beløp: Finansieringsplan: tan for søknadsåret ~~ll~ä:5 ~.~~~- ~ æ:jê s= Beløp.- Kostnadsoversikt: Tro$fod o.- Sum: Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tilatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1:50000 (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av :~::::~rt:... ~..1._tl~.....~ Dato....\3...()g6.R..o... Sted....r~...

39 r-~. i Med hesten som terapeut Alina Azhar (74) gleder seg ti rideturen på ponnien Pin to. - På hesteryggen er jeg som alle andre, smiler hun. Liv Kristiansen, ansvarligjor terapiridningen, nikker, og hun vet hva hun snakker om. Una Azhar er en 14lir gammeloslojel1e som =ir hatt bame/ecjdgikt siden hun vçir liten. un har gjennomg&tt mange operasjoner, tpper jevnlig VElske fra ledd og har trent 'ye med fysioterçipeut. Dette året vile hun røve noe nytt og har siden i vinter fått fysi. ::lsk beht:ndlitig çiv ponnien Pin kslog fola: line ~dnsén Kamhciug to. Éngang i uka går AHna på terapiridning på Alna ridesenter i Oslo. Ridesenteret er ett av flere ridesenter i Norge som ti. byr terapirîding ledet av fysioterapeuter. Terapiridning er en gammel behandlingsmetode innenfor fysioterapi som går ut på at fysioterapeuten bruker en hest som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen og under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene. er spesielt gunstige for opptrening av balanse. styrke av muskulatur, symmetfisk muskelare beid og koordinasjon. Hestens bevegelser stimulerer alle nervesystemer. man er fysisk aktiv og har det gøy, poengterer Liv Kristiansen som er ansvarlig for terapitidningen på Alna. Liv Ktistiansen på Alna ridesenter har selv revmatisk sykdom og kjenner godt til bruk av hest ti trening og behandling. Hun fikk sykdommen som ung hestejente, og hadde ikke noe Ønske om å slutte med hest selv om hun ble kronisk syk Liv har siden v~rt konkllrranserytter med blant annet 5 NM gull i dressurridning. Hun driver nå med konkurransekjøring med hest og vogn i tilegg ti terapiridning på Alna. Revmatisk sykdom er ingen hindting. Terapiriding kan hare utøves av spesialutdannede fysioterapellter som har tatt Norsk Fysioterapiforbunds etterutdanningskurs i terapiridning. Alna ridesenter samarbeidet med fysioterapeut Hilde Stømner og sammen med Liv fra ridesenteret legger de opp individuelle opplegg for alle deltakerne. I forkant av kursene har fysioterapellten møte med foreldre og deltakere for å kartlegge deltakernes behov og formål med terapi. De samarbeider tett med ridesenteret for å følge opp hver og en deltaker. Vaig av hest er viktig. og hestene er ofte merket Alina når hun kommer for å ri, da høyden og krqppsformen passer til Alinas behov. I behandlingen står lystbetont mestringsopplevelse i sentrum, noe Alinas far, Azhar, har merket. ~ Hun gleder seg allid til ridningen, sier Azhar. Selv når hun er stiv og har litt vondt. presser hun seg selv til å.komme på ridingen. Riding er noe Alinamestrer, og på hesteryggen føler hun seg lik alle andre. Alina har spurt om å få sale opp hesten selv før ridningen, noe hun får hjelp til. - Kommer jeg tidlig kan jeg også hjelpe til med å børste hestene. Terapiridning rekvireres av lege, på lik linje med annen (refusjonsberettiget) fysikalsk behandling. Ridningen utløser et bidrag fra folketrygden hvis den utøves aven godkjent fysioterapeut på et godkjent ridesenter. Man må ha en henvisning fra legen og Trygdekontoret gir bidrag ti 30 behandlinger pr. år. (Norsk Fysioterapiforbund. Du finner en oversikt over hvor du finner fysioterapeuter som tilbyr terapiridning på spesialtrent ti å være ((terapeuter)). Pinto. en syv år gammel ponni, er en av Alna ridesenters terapihester. Pinto er Ørei 6 L Revmatikeren 5/08

40 '~~ Cl FAUSKE KOMMU Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd l~jg~4~1%~~t'1: 1. Kontaktinformas'on Søker: Fauskeeidet idrettslag Adresse: Tverrå Postnummer: 8200 Poststed: Fauske J ID Kontaktperson: Jack Normar)n í D Telefon: E-post: jack.normann~yahoo.no 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Fauskeeidet idrettspark Forventet antall brukere av tiltaket: Barn, ungdom og voksne fra hele bygda Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Idrettslaget har ingen "aktive" utøvere. Vi har tidligere mest hatt vinteraktivitet så som hoppbakke/slalom/akebakke og lysløype. Nå tenker vi folkehelse og henvender oss til hele bygda for å drive uorganisert trening og aktivitet også i sommerhalvåret. Selvfølgelig er det barn og unge som er prioritet, men vi ønsker også at foreldre og andre kan være sammen med de unge i felles aktivitet. Vi ønsker også å treffe de som ikke driver med organisert trening eller andre organiserte aktiviteter. Idrettsparken vil også kunne fungere som en møteplass for de unge som da søker bort fra den passive tilstanden hjemme med pc og lignende. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): Idrettsparken vil inneholde en fotballbane av gress på rundt 40 m. I tillegg lager vi en kunstgressbane på 10 x 20 m som vil ha baner for basket, volleyball, badminton og minitennis. Ved siden av planlegger vi en bane for bmx-sykler. Fotballbanen er nå nesten ferdigstilt, men vil være helt klar til bruk fra neste sommer. Gresset må ettersåes noe, og vi mangler fotballmål. Kunstgressbanen og veien ned til banen er nesten ferdigstilt med oppfylling av stein og grus. Kunstgresset som var en gave fra Fauske Sprint vil bli kuttet opp i passe biter i år og vil legges på tidligsommeren neste år. Etterpå vil banene vil malt opp og stativer, kurver og nett må kjøpes inn/lages og på plass. Det er også behov for diverse utstyr som ikke listes opp her. Vi har allerede arbeidet mye på dugnad og mer vil det bli denne høsten og neste år.

41

42

43 ".:. Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOM Søknadsskjema Folkehelse og randsone-tilskudd 1. Kontaktinformas.on Søker: NAF Salten motorsport Adresse: Postnummer: Poststed: Kontaktperson: Telefon: E-post: Klassering \ ~/~- i ó 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/områdets/prosjektets tittel: Forventet antall brukere av tiltaket: Bilcrosskjøring for barn og ungdom fra stykker 15 år og oppover. Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Barn og ungdom fra 15år, holdning skapende effekt, mer respekt for trafikk og regler til den dagen de skal ut i trafikken, opplæring av bil, håndtering bil og utstyr. Få teoretisk og praktisk opplæring til bilcross. Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg): Klargjøring av bilcrossbiler til innsettning av sikkerhetsbur og sikkerhetsutstyr, samt bygge opp bilene.. Får å skape bedre og tryggere sjåfører. Våre erfaringer er at våre sjåfører som har kjørt bilcross, ikke er blitt utsatt før større Ulykker. Det viser at våre holdninger til regler og lover har fungert. Kjøre aktivitetes dager for ungdommene, 3. Søknadsbeløp Søknadsbeløp: ,- Total kostnad: ,- Planlagt oppstart:3.sept 2010 Planlagt fullføring:sept 2011 Kan tiltakeudeler av tiltaket gjennomføres ved redusert tiiskudd?ja Er det søkt om kommunale tilskudd til dette tiltaket tidligere?nei

44 ~ FAUSKE KOMMUNE I Hvis ja. i hvilket år: Beløp: 4. Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret Finansieringsplan: Spesifisering av post Beløp Fauske kommune NAF Salten motorsport 50000, Kostnadsoversikt: 10 BILER(Alt av pers.utstyr og bur) Pers. utstyr til 10 pers: hjelm, HANS, hansker Sko, FIA-dress, hjelm hette Bensin og dekk Sum: 5. Signatur T Alle som mottar tilskudd skal levere rapport. Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes. Dokumentasjon på finansieringsplanen skal vedlegges. For søknader om midler til fysisk tilrettelegging skal oversiktskart i 1 : (som viser områdets beliggenhet være vedlagt. Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd. Underskrift:...'$'W'Af\~~-~' Sekretær i NAF Salten motorsport o , Dato: 15 aug Sted: Valnesfjord

45 -ll' Fra: Stig LØvsêth~stig.lovseth(gfauske.komrt u ne. no ~ TU: 'Rostmottak'.~PQstmottClk(gfauske.Kommuriè.l'O~ Dato: 17/06/2Q1009:39 TemaiVS:Søknadsskjema FolkehelSe ogtclndsone-tiiskudd Hen Ved leggetskrives.ut.()gjournalføres.foikehelsetilsklidd.~ Stig Fra.: NAF.Såltenmototsport.. (mailto:saltenmotorsport(ghotmail;çomj SeI1(it:16.ClUgust :57. Til: Stig i.øvseth... Etil1e:SøKl'cldsskjerta Folkehelseòg. ra ndsone-tilskudd Beklagersenleveririg,harværtsâ mye ijorkantav bilcrosshelga. MVH SiV AhitaAadahl Vedlegg: Fil:..SØkIád.tiLStig.doc.Størtelse:.60k.Inioh:lstype:application/msword i, https://epost.fauske.kommune.no/wotldclient.dll?session=yhdpsmu&view=mess

46 ,/ Søknaden sendes: Fauske kommune, Enhet kultur, 8200 Fauske FAUSKE KOMMUNE ~ Fauske miimune Søknadsskjema Folkehelse og rands ne- K~~SL..D tilskudd,c Çr- to 1. Kontaktinformasjon Søker: Hageneshaugen Vel Adresse: Hagneshaugen 22 Postnummer: 8215 Poststed: Valnesfjord Klassering Kontaktperson: Asbjørn H gen Telefon: / E-post: asbjorn.hagencæsbnett.no i O I blòo 2. Beskrivelse av tiltaket Tiltakets/om rådets/prosjektets tittel: Aktivt nærmiljø Forventet antall brukere av tiltaket: I dag: ca. 30 personer Ved utbygd boligfelt ca 100 personer Målsetting (målgruppe, forventede effekter): Etablere gode arenaer som stimulerer til aktivt hverdagsliv for små og store beboere og brukere av det nye boligfeltet Hageneshaugen i Valnesfjord. Barn i barnehagealder, grunnskole og voksne. Gi to møteplasser som vil være samlingspunkt for aktivitet sommer og vinter nært der folk bor. Trekke folk ut i aktivitet ettermiddag og helg året rundt.

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4564 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/14 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 076/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 13.06.2013 REVISJON

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 29.08.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 077/13-084/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Evaluering av ordningen Grønne midler

Evaluering av ordningen Grønne midler Fremlagt på møte 09.12.2009 Orienteringssak Saknr. 09/01790 Arknr. 141 Rapport Evaluering av ordningen Grønne midler Finnmarkseiendommen 26. november 2009 Side 1 av 30 1. Innledning Styret i Finnmarkseiendommen

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2010. Det er tiltak med stort engasjement.

FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2010. Det er tiltak med stort engasjement. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3017 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/301 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 041/10 I FORMANNSKAP Dato: 26.04.2010

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Søknadsfrist for deltakere

Søknadsfrist for deltakere Mallorca 30. august 13. september 2014 Søknadsfrist for deltakere 25. april 2014 Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar 2014 Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15. mars 2014 Til deg som leser denne

Detaljer

Manual for Nattergalen

Manual for Nattergalen Manual for Nattergalen 2008-2009 Innhold: Nattergalen: Bakgrunn, mål og rammer side 2 Koordinatorens oppgaver side 6 Skolens deltakelse i Nattergalen side 18 Rekruttering av barn og prioritering side 19

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer. AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket,

Detaljer

Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt

Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt Rødde Folkehøgskole 7224 MELHUS Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt 2001 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport 2001 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Forutsetninger... 2 3. Arbeidsmåter...

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer