Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt."

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Diclocil 250 mg kapsler, harde Diclocil 500 mg kapsler, harde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dikloxacillinnatrium tilsvarende dikloxacillin 250 mg og 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Kapsler, harde 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Kapslene svelges hele med minst ½ glass vann. De skal ikke inntas liggende eller umiddelbart før sengetid. De bør tas på tom mage minst 1 time før eller 2 timer etter måltider for maksimum absorpsjon. Voksne og barn (>40 kg) 500 mg 3-4 ganger daglig. Ved større og alvorlige infeksjoner kan døgndosen økes til 6 g. Barn kg 250 mg 3-4 ganger daglig. Ved alvorlige infeksjoner kan døgndosen dobles. Nedsatt nyrefunksjon Dosejustering kan vare nødvendig. Behandlingkontroll Ved langtidsterapi bør det utføres periodisk kontroll av nyrefunksjon, leverfunksjon og hematopoetisk funksjon. Leukocytter og differensialtelling måles ved behandlingsstart og deretter minst ukentlig under behandling med Diclocil (se pkt. 4.4). 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor penicilliner eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Advarsler og forsiktighetsregler

2 Hos pasienter som får penicilliner har det forekommet alvorlige og noen ganger fatale overfølsomhetsreaksjoner som krever øyeblikkelig behandling. Som med ethvert penicillin bør en grundig undersøkelse angående sensitivitet eller allergiske reaksjoner på penicilliner, cefalosporiner eller andre betalaktamer utføres før Diclocil forskrives. Det finnes bevis fra klinikk og laboratorie på kryssallergifremkallelse blant penicilliner og delvis kryssallergifremkallelse blant disykliske betalaktamantibiotika, inkludert penicilliner og cefalosporiner. Dersom en allergisk reaksjon oppstår under behandling bør legemidlet seponeres og egnede tiltak iverksettes. Under behandling med Diclocil bør det utføres periodiske urinanalyser og målinger av konsentrasjoner av ureanitrogen, kreatinin, ASAT og ALAT i blod, samt leukocytter og differensialtelling (se pkt. 4.2). Da forhøyet serumkreatinin er rapportert ved profylaktisk bruk av høye doser til eldre pasienter som har gjennomgått total hoftleddsplastikk, bør nyrefunksjonen kontrolleres før og under behandling med dikloxacillin. Clostridium difficile assosiert med diaré (CDAD) er rapportert ved bruk av nesten alle antibakterielle midler, inkludert Diclocil, og alvorlighetsgraden kan variere fra mild diaré til dødelig kolitt. CDAD må vurderes hos alle pasienter som får diaré etter bruk av antibiotika. Det er nødvendig å følge medisinhistorien nøye, da det er rapportert at CDAD har oppstått over to måneder etter administrering av antibakterielle midler. Dersom CDAD er mistenkt eller bekreftet må på den pågående antibiotikabehandlingen som ikke er rettet mot C. difficile seponeres. Bruk av antibiotika kan medføre overvekst av ikke-følsomme organismer. Dersom en superinfeksjon oppstår bør egnet behandling igangsettes, og seponering av behandling med Diclocil bør vurderes. Ved behandling av mistenkte stafylokokkinfeksjoner bør behandlingen endres til et annet virkestoff dersom kulturprøver ikke påviser tilstedeværelse av stafylokokker. Da det er begrenset erfaring ved bruk til premature og nyfødte kan det ikke gis doseringsanbefalinger til denne aldersgruppen. Til barn under 20 kg anbefales ikke kapsler. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Probenecid Samtidig tilførsel av probenecid hemmer den tubulære sekresjonen av penicillin Antikonseptiva (P-piller) Penicilliner kan i meget sjeldne tilfeller redusere absorpsjonen og derav effekten av p-piller.

3 Metotreksat Samtidig bruk av metotrexat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat på grunn av redusert utskillelse. Dikumarolpreparater Effekten av wafarin/dikumarol kan minke ved samtidig behandling med dikloxacillin. Ved samtidig behandling foreslås nøye monitorering av protrombintid, og at dosering av antikoagulanten justeres etter behov. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Lang klinisk erfaring med bruk av penicilliner indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Dette legemidlet kan brukes under graviditet dersom det er et klinisk behov. Amming Preparatet går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barn ikke kan utelukkes. Små mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Legemidlet antas å ikke påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Som med andre penicilliner har overfølsomhetsreaksjoner (umiddelbare eller sene) forekommet. De fleste av disse reaksjonene er lette, men alvorlige overfølsomhetsreaksjoner er rapportert. Listen over bivirkninger nedenfor er presentert etter organklassesystem, MedDRA terminologi, og frekvens ved bruk av følgende frekvenskategorier: svært vanlige ( 1/10), vanlige ( 1/100 til <1/10), mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100), sjeldne ( 1/ til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Sykdommer i blod og lymfatiske organer Forstyrrelser i immunsystemet Karsykdommer Sykdommer i Benmargssvikt, agranulocytose, nøytropeni, leukopeni, granulocytopeni, eosinofili, trombocytopeni, hemolytisk anemi Angioødem, bronkospasme, anafylaksi, larynksødem, serumsyke Sirkulasjonssvikt, hypotensjon

4 respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Gastrointestinale sykdommer Vanlige Larynksspasme, heshet, nysing Dyspepsi, flatulens, diaré, kvalme, oppkast Pseudomembranøs kolitt, øsofageal ulcerasjon, øsofageal smerte, øsofagitt, abdominal smerte Sykdommer i lever og galleveier Ikke kjent Hud- og underhudssykdommer Vanlige Mindre vanlige Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Sykdommer i nyre og urinveier Mindre vanlige Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Mindre vanlige Svært sjeldne Kolestatisk hepatitt Asymptomatisk, forbigående økning i aspartataminotransferase, alaninaminotransferase og alkalisk fosfatase i blodet, unormal leverfuksjonstest Utslett Urtikaria, kløe Myalgi, artralgi Nedsatt nyrefunksjon Nyresvikt, renal tubulær sykdom, interstitiell nefritt, nefropati, hematuri, proteinuri Smerte Sykdomsfølelse, feber Død på grunn av hypersensitivitet Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk:

5 4.9 Overdosering Høye penicillindoser tolereres vanligvis godt. Toksiske reaksjoner: Gastrointestinale symptomer, elektrolyttforstyrrelser, kramper, nedsatt bevissthet. Hemolytiske reaksjoner, nyresvikt, acidose. Behandling: Eventuelt ventrikkelskylling. Ellers symptomatisk behandling. Dikloxacillin kan verken hemodialyseres eller peritonealdialyseres. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Antibiotikum, beta-laktamresistent penicillin, ATC-kode: J01C F01 Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese og virker baktericid på penicillinfølsomme bakterier ved å hemme formering. Farmakodynamiske effekter: Dikloxacillin har virkning mot gram positive aerobe og anaerobe bakterier og framfor alt stafylokokker uavhengig om de er penicillinaseproduserende eller ikke. Resistente stafylokokkstammer kan forekomme, men er sjeldne 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Dikloxacillin er syrestabilt og godt absorbert ved peroral administrasjon. Maksimum serumkonsentrasjon på ca. 15 μg/ml oppnås innen 1-2 timer etter en peroral dose på 500 mg dikloxacillin. Proteinbinding i serum er %. Dikloxacillin er lett oppløselig i lipider, og adekvate konsentrasjoner oppnås i benvev, pleura- og leddvæske og i sårsekret. Halveringstid er ca. 45 minutter. Dikloxacillin metaboliseres delvis til aktive og ikke-aktive metabolitter og utskilles hovedsakelig via nyrene. Etter 6 timer gjenfinnes % i urinen. I tilfeller hvor høye serumkonsentrasjoner trenges raskt, kan Diclocil gis parenteralt. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Langtids dyrestudier er ikke utført med dikloxacillin. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Magnesiumstearat Silika gel Gelatin Titandioksid (E171) Jernoksid, svart (E172).

6 6.2 Uforlikeligheter Aminoglykosider og penicilliner kan hemme hverandre in vitro. 6.3 Holdbarhet 18 måneder 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. 6.5 Emballasje (type og innhold) Esker med blister foliepakninger. Antall: 250 mg: 30 og 100 kapsler. 500 mg: 30, 50 og 100x1 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ingen spesielle forholdsregler. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Bristol-Myers Squibb AB Box Solna Sverige 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 250 mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE 250 mg og 500 mg: Dato for første markedsføringstillatelse: 23. februar 1983 Dato for siste fornyelse: 23. februar OPPDATERINGSDATO

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre.

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plaquenil 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hydroksyklorokinsulfat 200 mg tilsvarende hydroksyklorokin 155 mg. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden.

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Palexia 50 mg tablett, filmdrasjert Palexia 75 mg tablett, filmdrasjert Palexia 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Ventoline 0,4 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml.

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobramycin B. Braun 1 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Tobramycin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tobramycin

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 2,5 mg filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin 1. LEGEMIDLETS NAVN VAXIGRIP, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus (inaktivert, splittet)

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivastigmin Actavis 1,5 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 1,5 mg rivastigmin.

Detaljer

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann.

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann. 1. LEGEMIDLETS NAVN MINIRIN 60 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 120 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 240 mikrogram smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver smeltetablett inneholder

Detaljer

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med "100" på den ene siden.

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med 100 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN MODIODAL 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 100 mg modafinil. Hjelpestoffer: Hver tablett inneholder 68 mg vannfri laktose. For fullstendig

Detaljer

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende).

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter rekonstituering

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Deksklorfeniraminmaleat 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid.

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. 1. LEGEMIDLETS NAVN CoAprovel 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. Hjelpestoff:

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin.

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Olanzapin Sandoz 5 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 10 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 15 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte.

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zoladex 3,6 mg implantat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Goserelinacetat tilsvarende goserelin 3,6 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer