1. LEGEMIDLETS NAVN. Tetracyclin DnE, 250 mg, kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Tetracyclin hydrochlorid 250 mg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. LEGEMIDLETS NAVN. Tetracyclin DnE, 250 mg, kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Tetracyclin hydrochlorid 250 mg."

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tetracyclin DnE, 250 mg, kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tetracyclin hydrochlorid 250 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Kapsler 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1. Indikasjoner Infeksjoner forårsaket av tetracyklinfølsomme aerobe og anaerobe Gram-positive og Gramnegative mikroorganismer, chlamydier, mycoplasmer, spiroketer, rickettsier og actinomyceter. Alvorlige tilfelle av rosacea og acne vulgaris der en mer konservativ terapi ikke har ført fram Dosering og administrasjonsmåte Kapslene bør svelges hele med rikelig drikke (ikke melk). Skal ikke tas samtidig med melk, jernpreparater eller syrenøytraliserende midler. Voksne: 2 kapsler 2 ganger i døgnet med 12 timers mellomrom eller 1 kapsel 4 ganger i døgnet. I alvorlige tifelle kan dosen fordobles. Ved alvorlige tilfeller av rosascea og acne vulgaris gis mg daglig som langtidsbehandling under legekontroll. Dosen reduseres ved nedsatt nyrefunksjon. Barn: Hvis tetracyclin må gis til barn gis 10 mg/kg 2 ganger i døgnet. Se pkt Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Nedsatt lever- og nyrefunksjon. Graviditet Advarsler og forsiktighetsregler Tetracyklin kan på grunn av sin affinitet til voksende benvev, tenner og tannanlegg gi irreversible forandringer i emalje og tannsubstans og reversible forandringer av benvev. Effekten er størst hos barn under 12 år, hvor preparatet bare må brukes unntaksvis og på klare indikasjoner. Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling p.g.a. mulighet for økt fotosensibilitet.

2 Etseskader i øsofagus kan forekomme ved inntak av kapslene. Risikoen for slike skader reduseres hvis kapslene tas sammen med rikelig drikke (ikke melk) Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Antacida Antacida som inneholder di-eller trivalente kationer danner chelatkompleks med tetracykliner og reduserer deres absorbsjon. Kombinasjon bør unngås. Antikoagulantia Ved langtidsterapi med tetracycliner er det vist en hemming av protrombinaktiviteten. Reduksjon av antikoagulantiadosen kan derfor vær nødvendig. Antikonseptiva (P-piller) Antibiotika kan i meget sjeldne tilfeller redusere absorbsjonen og derav effekten av p-piller. Didanosin Didanosin i form av tabletter inneholder trivalente kationer som danner chelatkompleks med tetracykliner og dermed reduserer absorbsjonen. Kombinasjon bør unngås. Diuretika Samtidig behandling med tetracykliner og diuretika øker risikoen for tetracyklinutløst ureastigning. Jernpreparater Ved samtidig bruk hemmer peroralt jern absorbsjonen av tetracykliner og de bør eventuelt gis med 3 timers mellomrom. Peroralt jern hemmer doksycyklins enterohepatiske sirkulasjon, selv etter intravenøs administrering. Kombinasjon bør derfor unngås. Kalsium Ved samtidig bruk hemmer peroralt kalsium absorbsjonen av tetracykliner. Midlene bør doseres med 3 timers mellomrom. Probenecid Probenecid hemmer den tubulære sekresjonen av tetracykliner. Sink Ved samtidig bruk hemmer peroralt sink absorbsjonen av tetracykliner og de bør eventuelt gis med 3 timers mellomrom Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Tetracykliner er vist å forårsake irreversible tannskader og kan inkorporeres i benvev hos fosteret (se pkt. 4.4 Forsiktighetsregler). Gravide kvinner er særlig følsomme for tetracyklinindusert leverskade ved høye doser. Enkelte epidemiologiske studier fra gravide kvinner som har brukt tetracykliner i 1. Trimester viste en mulig økning av mindre misdannelser (inguinalbrokk og hypospadi). Andre studier

3 har ikke vist en økning av misdannelser. Tilgjengelige dyrestudier viser ikke entydige resultater angående teratogenitet. Tetracykliner skal ikke brukes ved graviditet. Amming Tetracykliner er målt å gå over i morsmelk. Forholdet melk: plasma er ,5. Det er en teoretisk risiko for på virkning av tenner og ben hos barnet. Imidlertid har det ikke vært påvist tetracykliner i barnets serum. Det kan ikke utelukkes en risiko for påvirkning av barnets munn- og tarmflora. Tetracykliner bør ikke brukes under amming Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Bivirkninger Vanlige (>1/100): Allmenne: Misfarging av tannemaljen hos barn Gastrointestinale sykdommer: besvær (kvalme, brekninger, diarre). Mindre vanlige (1/100-1/1000): Hud- og underhudssykdommer: Allergiske hudreaksjoner, fotosensibilsering. Sjeldne: (<1/1000): Allmenne: Overvekst av resistente mikroorganismer. Overfølsomhetsreaksjoner. Gastrointestinale sykdommer: Pseudomembranøs colitt, glossitt, stomatitt, proktitt. Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer: Vaginitt Sykdommer i lever og galleveier: Levertoksisitet ved nedsatt nyrefunksjon. Nevrologiske sykdommer: Hemolytisk anemi, trombocytopeni, neutropeni, eosinofili. Tetracyklin med utgått holdbarhet kan gi Fanconi-lignende syndrom. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Field Cod 4.9. Overdosering Tetracyklin har relativ lav akutt toksisitet. Behandling av overdosering: Ventrikkeltømming, aktivt kull. Dialyse kan vurderes ved massiv overdosering og nyresvikt. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1. Farmakodynamiske egenskaper

4 Farmakoterapeutisk gruppe: Bredspektret antibiotikum, tetracyklin, ATC kode: J01A A07 Virkningsmekanisme: Hemmer mikroorgansimenes proteinsyntese ved binding til 30 S enheten i bakterienes ribosomer. Farmakodynamisk effekter: På grunn av sin affinitet til kalsium i voksende benvev, tenner og tannanlegg kan tetracykliner gi irreversible forandringer i emalje og tannsubstans, og reversible forandringer i benvev Farmakokinetiske egenskaper Absorbsjon: Optimalt 77%. Bør ikke inntas sammen med melkeprodukter. Distribusjon: Proteinbinding: Ca. 30%. Distribusjonsvolum: Ca. 1,5 liter/kg. Terapeutisk serumkonsentrasjon (1 mikrogram/ml) oppnås i løpet av 1 time og maksimum serumkonsentrasjon (3,5 μg/ml) oppnås etter ca. 3-4 timer etter inntak av enkeltdose på 500 mg. (ev. 1,5-2 mikrogram/ml etter 250 mg.) Tetracyclin fordeles til de fleste vev, og akkumuleres i retikuloendotelialcellene i leveren, milten, benmargen og også i ben og i tannben, samt i emaljen i tannanlegg. Bare lave konsentrasjoner finnes i spinalvæsken. Biotransformasjon: Metaboliseres i liten grad. Ingen aktive metabolitter. Eliminasjon: Utskilles via urin og faeces. Ca. 60% utskilles i urinen i løpet av 24 timer. Inngår i det enterohepatiske kretsløp. Halveringstid: ca. 10 timer etter engangsdose. Clearance: 1,67 ml/min/kg Prekliniske sikkerhetsdata Ingen prekliniske data av sikkerhetsbetydning foreligger. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1. Fortegnelse over hjelpestoffer Cellulose, mikrokrystallinsk Silika, vannfri Natriumstivelsesglykolat (type A) Talkum Magnesiumstearat Gelatin (bovin) Fargestoff:

5 Indigotin (E 132) Titandioksid (E171) Kinolingul (E104) 6.2. Uforlikeligheter Ikke relevant 6.3. Holdbarhet 4 år 6.4. Oppbevaringsbetingelser Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser Emballasje (type og innhold) Blisterpakning Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ikke relevant 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN AS Den norske Eterfabrikk Karihaugveien 22 NO-1086 OSLO 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse:13/ Dato for siste fornyelse: OPPDATERINGSDATO

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt.

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. 1. LEGEMIDLETS NAVN Diclocil 250 mg kapsler, harde Diclocil 500 mg kapsler, harde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dikloxacillinnatrium tilsvarende dikloxacillin 250 mg og 500 mg. For fullstendig

Detaljer

Lymesyklin er indisert til behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris (se pkt. 4.4 og 5.1).

Lymesyklin er indisert til behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris (se pkt. 4.4 og 5.1). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Pentrexyl pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 500 mg, 1 g og 2g

Pentrexyl pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 500 mg, 1 g og 2g 1. LEGEMIDLETS NAVN Pentrexyl pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 500 mg, 1 g og 2g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ampicillinnatrium tilsvarende ampicillin 500 mg, 1g og

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Oracea blir brukt for å redusere papulopustuløse lesjoner hos voksne pasienter med rosacea i ansiktet.

PREPARATOMTALE. Oracea blir brukt for å redusere papulopustuløse lesjoner hos voksne pasienter med rosacea i ansiktet. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Oracea 40 mg kapsler med modifisert frisetting, harde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver kapsel inneholder 40 mg doksysyklin (som monohydrat). Hjelpestoffer

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium.

1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltarol Forte 23,2 mg/g (2,32 %) gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium.

Detaljer

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet.

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Skinoren 20 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g Skinoren krem inneholder 200 mg azelainsyre, d.v.s. 20 %. Hjelpestoffer med kjent effekt: 2 mg benzosyre/g krem 125

Detaljer

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket "G00" trykt på den ene siden.

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket G00 trykt på den ene siden. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Postinor 1,5 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 1500 mikrogram levonorgestrel. Hjelpestoffer med kjent effekt: 142,5 mg laktosemonohydrat.

Detaljer

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg.

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Zopiclone Actavis 3,75 mg tabletter, filmdrasjerte Zopiclone Actavis 5 mg tabletter, filmdrasjerte Zopiclone Actavis 7,5 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pevaryl 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ekonazolnitrat 10 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

PREPARATOMTALE. Behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) i en kronisk eller akselererende fase av sykdommen.

PREPARATOMTALE. Behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) i en kronisk eller akselererende fase av sykdommen. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En kapsel inneholder 500 mg hydroksykarbamid. Hjelpestoff med kjent effekt: Én kapsel

Detaljer

Overfølsomhet for naproksen eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Overfølsomhet for naproksen eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. 1. LEGEMIDLETS NAVN NAPROXEN Mylan 250 mg tabletter NAPROXEN Mylan 500 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 250 mg eller 500 mg naproksen For fullstendig liste

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Canesten 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 gram Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Canesten 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 gram Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Canesten 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale.

Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale. 1. LEGEMIDLETS NAVN Termo medisinert plaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert medisinerte plaster à 22 x 14 cm inneholder 395,4-551,7 mg mykt ekstrakt av kajennepepper (4-7:1) tilsvarende

Detaljer

Tabletter Hvite runde, bikonvekse tabletter preget med NL 1,5 på den ene siden.

Tabletter Hvite runde, bikonvekse tabletter preget med NL 1,5 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Norlevo 1,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder levonorgestrel 1,5 mg. Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder 90,90 mg laktosemonohydrat.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 2,5 mg filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Levodopa 100 mg, benserazidhydroklorid tilsv. 25 mg benserazid For fullstendig liste over

Detaljer

Preparatomtale (SPC)

Preparatomtale (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Dermovat 0,05 % salve Preparatomtale (SPC) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g salve inneholder: 0,5 mg klobetasolpropionat For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Hvis reaksjoner som antyder hypersensitivitet eller kjemisk irritasjon forekommer bør behandlingen seponeres.

Hvis reaksjoner som antyder hypersensitivitet eller kjemisk irritasjon forekommer bør behandlingen seponeres. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pevisone 1 mg/g + 10 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Triamcinolonacetonid 1 mg/g, ekonazolnitrat 10 mg/g. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan

Detaljer

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Ventoline 0,4 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over

Detaljer

Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen.

Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen. 1. LEGEMIDLETS NAVN Calcipotriol Sandoz 50 mikrogram/ml liniment, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml kalsipotriol oppløsning inneholder 50 mikrogram kalsipotriol. Hjelpestoff

Detaljer