Fjerde kvartal Fourth quarter side (sider) 1 (19) page (pages)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)"

Transkript

1 Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages)

2 Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal EBITDA resultatet for fjerde kvartal i 2009 ble på - 8,7 millioner kroner, mot 44,1 millioner kroner samme kvartal Resultatet i fjerde kvartal 2009 er negativt påvirket med 17,9 millioner kroner relatert til engangskostnader (se note 4). Resultatet for kvartalet og året totalt sett er preget av et krevende marked med press på marginer. Dette gjelder spesielt markedssituasjonen innenfor nybygg, der det har vært forsinkelser og skarp konkurranse om de få prosjektene som er igangsatt i løpet av året. Selskapet har en ordrereserve ved utgangen av 2009 lik 612,4 millioner kroner sammenlignet med 672,6 millioner kroner ved utgangen av I januar 2010 overtok Steinar Aasland som ny konsernsjef i Bjørge ASA, og Trine Sæther Romuld ble samtidig ansatt som konserndirektør med ansvar for finans og økonomi. Den nye konsernledelsen i Bjørge består nå av Steinar Aasland, Tor Hellestøl, Erik Christensen og Trine Sæther Romuld. Highlights Bjørge ASA posted an operating income of million NOK in 4 th quarter, compared to million NOK in 4 th quarter The EBITDA result for the 4 th quarter 2009 ended at million NOK, compared to 44.1 million NOK in the 4 th quarter last year. The result in 4 th quarter 2009 is affected negative with 17.9 million NOK related to one-time cost (see note 4). The result in 4 th quarter and for the full year are affected off a demanding market with pressure on margins. This applies specially to the market situation for newbuildings, where there has been delays and fierce competition for the limited number of projects that have been initiated durring the year. The company had order reserves at the end of 2009 equal to million NOK, compared to million NOK at the end of In January 2010 Steinar Aasland assumed the position as CEO of Bjørge ASA, and at the same time Trine Sæther Romuld has been appointed Executive Vice President in charge of finance and treasury. Bjørge s new management team now consist of Steinar Aasland, Tor Hellestøl, Erik Christensen and Trine Sæther Romuld. OFFISIELT REGNSKAP KEY FIGURES NØKKELTALL 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q amounts in million NOK Driftsinntekter 480,8 387,8 398,7 329,2 344, , ,2 Operating revenue EBITDA 44,1 13,0 29,6 26,5-8,7 130,5 60,4 EBITDA EBITDA margin 9,2% 3,3% 7,4% 8,0% -2,5% 7,6% 4,1% EBITDA margin EBIT 5,5 2,4 18,7 15,8-19,6 64,1 17,3 EBIT EBIT margin 1,1% 0,6% 4,7% 4,8% -5,7% 3,7% 1,2% EBIT margin Resultat før skatt -0,4 0,3 17,0 14,5-23,3 55,7 8,5 EBT Resultat videreført -5,1 0,3 12,3 10,3-17,4 35,8 5,5 Profit cont. op. Resultat ikke videreført Profit discont. op. Resultat etter skatt -5,1 0,3 12,3 10,3-17,4 35,8 5,5 Net profit (loss) Resultat pr. aksje *) -0,12 0,01 0,28 0,23-0,40 0,81 0,12 Earnings per share *) Utvannet resultat pr. aksje *) -0,12 0,01 0,28 0,23-0,40 0,81 0,12 Diluted earnings per share *) Egenkapital andel 42,2% 37,7% 40,6% 44,1% 44,4% 42,2% 44,4% Equity ratio Gjeldsgrad 1,37 1,65 1,46 1,27 1,25 1,37 1,25 Debt/ equity Rentebærende gjeld 166,9 259,8 258,2 241,3 212,4 166,9 212,4 Interest bearing liabilities Kontanter og kontantekvivalenter 60,0 161,9 100,7 132,5 92,9 60,0 92,9 Cash and cash equivalents side (sider) 2 (19) page (pages)

3 Resultat: Konsernet (Tall i parentes er sammenligning med tilsvarende periode i 2008 hvis ikke annet er oppgitt) Driftsinntektene for året 2009 ble på 1 460,2 millioner kroner mot 1 720,4 millioner kroner i EBITDA for hele 2009 ble 60,4 (130,5 millioner), tilsvarende en EBITDA-margin på 4,1 prosent (7,6 prosent). Totale driftsinntekter i 4. kvartal 2009 ble 344,5 millioner kroner (480,8 millioner kroner). Reduksjonen tilskrives i hovedsak et lavt aktivitetsnivå i 4. kvartal 2009 sett mot et høyt aktivitetsnivå i tilsvarende periode i Konsernet reduserte i 4. kvartal EBITDA-marginen til - 2,5 prosent (9,2 prosent). EBITDA for kvartalet var -8,7 millioner kroner (44,1 millioner kroner). Reduksjonen skyldes en kombinasjon av lavere aktivitetsnivå og sluttvederlag (17,9 millioner kroner, se note 4). Resultatet inkluderer et valutatap på 1,7 millioner kroner for 2009 (14,2 millioner kroner). For kvartalet inkluderer resultatet et valutatap på 0,4 millioner kroner (10,5 millioner kroner). Avskrivning og amortisering var 43,1 millioner kroner i 2009 (38,0 millioner kroner i 2008). Økning tilskrives i hovedsak økning i amortisering knyttet til at immaterielle eiendeler fra oppkjøpet av Bjørge Teamtrade AS er blitt amortisert et helt år og økt avskrivninger fra nye driftsmidler. For kvartalet var avskrivninger og amortiseringer 10,9 millioner kroner (10,7 millioner kroner). Netto finansposter i 2009 ble - 8,8 millioner kroner (- 8,4 millioner kroner) som er på linje med forrige år. Netto finansposter i kvartalet ble - 3,7 millioner kroner (- 5,9 millioner kroner). Konsernets rentekostnader følger bevegelsene i tre måneders NIBOR. De reduserte finanskostnadene skyldes primært reduksjonen i netto rentebærende gjeld. Resultat før skatt ble 8,5 millioner kroner for 2009 (55,7 millioner kroner). Resultat før skatt for kvartalet ble -23,2 millioner kroner (- 0,4 millioner kroner). Resultat per aksje, både basis og utvannet for 2009 ble 0,12 kroner (0,81 kroner). Resultat per aksje, både basis og utvannet, ble i kvartalet - 0,40 kroner (- 0,12 kroner). Consolidated financial results (Numbers in brackets refer to the corresponding period in 2008 if not stated otherwise) Operating income for year 2009 ended at million NOK compared to million NOK in EBITDA for all of 2009 was 60.4 (130.5 million), which corresponds to an EBITDA margin of 4.1 percent (7.6 percent). Total operating income in 4th quarter 2009 was million NOK (480.8 million NOK). The reduction is primarily ascribed to a low level of activity in the 4th quarter of 2009 compared to the high activity level in the same period in The group reduced the EBITDA margin to -2.5 percent (9.2 percent) in the 4 th quarter. EBITDA for the quarter was -8.7 million NOK (44.1 million NOK). The reduction is due to a combination of lower activity levels and payment of severance pay (18.6 million NOK, see note 4). The result includes currency losses at 1.7 million NOK for 2009 (14.2 million NOK). For the quarter currency losses of 0.4 million NOK (10.5 million NOK) are included. Depreciation and amortization in 2009 were posted at 43.1 million NOK 2009 (38.0 million NOK in 2008). The increase is mainly ascribed to increased amortization connected to a one-year amortization of intangible assets from the acquisition of Bjørge Teamtrade AS, and increased depreciation on new operating equipment. The quarter posted depreciation and amortization at 10.9 million NOK (10.7 million NOK). Net financial items in 2009 were posted at 8.8 million NOK (- 8.4 million NOK), which is the same as last year. Net financial items for the quarter were -3.7 million NOK (- 5.9 million NOK). The group s interest costs follow the movements of three-month NIBOR. Reduced financial costs are primarily due to a reduction of net interest-bearing debt. Pre-tax profit was 8.5 million NOK for 2009 (55.7 million NOK). Pre-tax result for the quarter was million NOK (- 0.4 million NOK). The result per share, both basis and diluted, for 2009 was 0.12 NOK (0.81 NOK). Result per share, both basis and diluted, for the quarter was NOK ( NOK). side (sider) 3 (19) page (pages)

4 Resultat og drift: divisjonene Prosess Divisjonen leverer produkter, løsninger og tjenester knyttet til pumper, motorer, generatorsett, ventiler, undervannsovervåkning samt måling og analyse. Results and operations: Segments Process Products, full range solutions, services related to pumps, compressors, motors, generators, vales, subsea monitoring, measurements and analysis Process PRO 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q amounts in million NOK Driftsinntekter 300,6 214,7 242,0 216,5 230, ,0 903,8 Operating revenue EBITDA 13,4-7,9 14,3 21,3 11,3 54,7 39,1 EBITDA EBITDA margin 4,4% -3,7% 5,9% 9,9% 4,9% 4,9% 4,3% EBITDA margin EBIT -18,8-12,2 9,8 17,0 6,8 13,1 21,5 EBIT EBIT margin -6,2% -5,7% 4,1% 7,9% 3,0% 1,2% 2,4% EBIT margin Driftsinntektene for året 2009 ble på 903,8 millioner kroner mot 1 115,0 millioner kroner i EBITDA for hele 2009 ble 39,1 millioner kroner (54,7 millioner kroner), tilsvarende en EBITDA margin på 4,3 prosent (4,9 prosent). De totale driftsinntektene i kvartalet ble 230,7 millioner kroner, en nedgang fra 300,6 millioner kroner i samme periode året før. Reduksjonen skyldes at de fleste pågående prosjekter er i en avslutningsfase med tilhørende lavere aktivitet samt generelt lavere aktivitet i prosjektmarkedet og dermed få nye prosjekter. En utvikling som har preget hele Aktiviteten på rammeavtalene i drifts- og vedlikeholdsmarkedet har i kvartalet holdt omtrent samme nivå som de foregående kvartalene i 2009, og har gjennom 2009 vist en bedre stabilitet enn prosjektsiden. EBITDA for 4. kvartal ble 11,3 millioner kroner, ned fra 13,4 millioner kroner i tilsvarende periode i foregående år. EBITDA marginen for 4. kvartal 2009 ble 4,9 prosent (4,4 prosent). EBITDA er bedret som en konsekvens av omsetningsvridning fra CAPEX til OPEX da OPEX området har høyere marginer. Ordreinngangen i 2009 var 941,0 millioner kroner (964,8 millioner kroner). Ordreinngangen i 4. kvartal var 209,5 millioner kroner (338,0 millioner kroner). Bakgrunnen for nedgangen ligger i at forventede tildelingstidspunkter for nye prosjekter fortsatt utsettes. Ved utgangen av kvartalet er ordrereserven 442,9 millioner kroner (405,8 millioner kroner). Operating income for year 2009 was posted at million NOK compared to million NOK in EBITDA for 2009 was 39.1 million NOK (54.7 million NOK), i.e. an EBITDA margin of 4.3 percent (4.9 percent). Total operating income for the quarter was million NOK, a decline compared to million NOK in the same period the previous year. The reduction results from the fact that most ongoing projects are at a final stage, with a lower activity level. There is lower activity in the project market in general, with few new projects. This has been the development through all of Activities within framework agreements on the operating and maintenance market have held roughly the same level as preceding 2009 quarters,and have had a greater stability than the projectside. EBITDA for 4th quarter was 11.3 million NOK, down from 13.4 million NOK in the same period last year. EBITDA margin for 4th quarter 2009 ended at 4.9 percent (4.4 percent). EBITDA has improved as a consequence of a shift in sale from CAPEX to OPEX as the OPEX area enjoys higher margins. Incoming orders in 2009 were valued at million NOK (964.8 million NOK). Orders on hand in 4th quarter were valued million NOK (338.0 million NOK). The decline is a result of the award of new projects still being postponed. End of the quarter order reserves are valued at million NOK (405.8 million kroner). side (sider) 4 (19) page (pages)

5 Sikkerhet Divisjonen leverer produkter, løsninger og tjenester innenfor brann- og gassdeteksjon, slukkesystemer, automasjon, feltinstrumentering og avansert overflatebehandling. Safety Products, full range solutions, services related to fire & gas detection, fire fighting, automation, instrumentation and advanced surface protection Safety SAF 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q amounts in million NOK Driftsinntekter 168,2 180,2 161,2 117,4 120,2 658,9 578,9 Operating revenue Driftskostnader -151,4-155,9-143,2-107,3-114,8-576,3-521,1 Operating cost EBITDA 16,9 24,3 18,0 10,2 5,4 82,7 57,8 EBITDA EBITDA margin 10,0% 13,5% 11,2% 8,7% 4,5% 12,5% 10,0% EBITDA margin EBIT 10,8 18,1 11,8 4,0-0,8 60,3 33,1 EBIT EBIT margin 6,4% 10,1% 7,3% 3,4% -0,7% 9,1% 5,7% EBIT margin Driftsinntektene for året 2009 ble på 578,9 millioner kroner mot 658,9 millioner kroner i EBITDA for hele 2009 ble 57,8 millioner kroner (82,7 millioner kroner), tilsvarende en EBITDA margin på 10,0 prosent (12,5 prosent). De totale driftsinntektene i kvartalet ble 120,2 millioner kroner (168,2 millioner kroner). Nedgangen på 48,0 millioner kroner representerer en reduksjon på 28,5 prosent, og skyldes den vedvarende mangelen på nye prosjekter. Sikkerhets divisjonen har gjennom hele 2009 hatt et relativt jevnt fall innen CAPEX, og 4. kvartal var intet unntak. EBITDA for kvartalet ble 5,4 millioner kroner (16,9 millioner kroner). EBITDA-marginen for 4. kvartal 2009 ble på 4,5 prosent (10,0 prosent). Nedgangen skyldes i all hovedsak det reduserte aktivitetsnivået sammenlignet med 4. kvartal i Implementerte tiltak har medført besparelser innen både personell- og driftskostnader i kvartalet. På tross av disse kostnadsbesparelser, og en bruttomargin på nivå med 4. kvartal 2008, resulterer reduksjonen i driftsinntekter i en EBITDA margin nedgang på 5,5 prosentpoeng. Ordreinngangen i 2009 var 481,6 millioner kroner (715,6 millioner kroner). Ordreinngangen i 4. kvartal 2009 var 115,4 millioner kroner (143,7 millioner kroner). Lav ordreinngang i kvartalet og for året sett under ett, har medført at ordrereserven ved utgangen av 4. kvartal 2009 er redusert til 169,5 millioner kroner (266,8 millioner kroner). Operating income for year 2009 was posted at million NOK compared to million NOK in EBITDA for 2009 ended at 57.8 million NOK (82.7 million NOK), corresponding to an EBITDA margin of 10.0 percent (12.5 percent). Total operating income for the quarter was million NOK (168.2 million NOK). The 48.0 million NOK reduction represents 28.5 percent, and is due to lack of new projects. The safety division has throughout 2009 had a steady fall within CAPEX, and 4 th quarter was no exception. EBITDA for the quarter was 5.4 million NOK (16.9 million NOK). EBITDA margin for 4th quarter 2009 was 4.5 percent (10.0 percent). The decline is mainly a result of reduced activity levels compared with 4 th quarter Implemented actions have resulted in savings within personnel and operating costs in the quarter. In spite of these cost savings, and a gross margin on par with 4th quarter 2008, the reduction in operating income results in an EBITDA margin reduction of 5.5 percent. Incoming orders in 2009 were valued at million NOK (715.6 million NOK), of which orders received in 4 th quarter were valued at million NOK (143.7 million NOK). A low level of incoming orders in the quarter, and for the year as whole, means that order reserves and 4 th quarter 2009 have been reduced to million NOK (266.8 million NOK). side (sider) 5 (19) page (pages)

6 Balanse, likviditet og kontantstrøm (Tall i parentes er sammenligning med tilsvarende balansedato i 2008 hvis ikke annet er oppgitt) Konsernets totalbalanse ved utgangen av 4. kvartal var 956,5 millioner kroner (1 064,3 millioner kroner). Goodwill beløper seg ved utgangen av kvartalet til 196,7 millioner kroner mot 196,3 millioner kroner på samme tid foregående år. Immaterielle eiendeler var ved utgangen av 4. kvartal 2008 totalt 156,0 millioner kroner og er 134,0 millioner kroner ved utgangen av 4. kvartal Verdien av omløpsmidler var ved utgangen av kvartalet var 549,1 millioner kroner mot 625,0 millioner kroner på samme tid foregående år. Konsernets beholdning av kontanter og kontantekvivalenter var ved utgangen av kvartalet var 92,9 millioner kroner (60,0 millioner kroner). Egenkapitalandelen pr. 4. kvartal er 44,4 prosent (42,2 prosent). Kortsiktig gjeld var ved utgangen av 4. kvartal 275,5 millioner kroner (409,0 millioner kroner). Reduksjonen skyldes i hovedsak reduksjon i leverandørgjeld og forskuddsfakturert produksjon, som følge av lavere aktivitet kombinert med en vridning av omsetning fra prosjekt til tjenester, samt refinansiering av kortsiktig gjeld. Netto arbeidskapital, som er definert som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, er økt til 273,6 millioner kroner ved utgangen av 4. kvartal 2009 (216,0 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak økt kontantbeholdning og redusert kassekreditt fra refinansieringen av den langsiktige gjelden i 1. kvartal Tilgjengelig likviditet I 4. kvartal 2009 var netto rentebærende gjeld 119,5 millioner kroner (106,9 millioner kroner). I løpet av 4. kvartal er netto rentebærende gjeld økt med 10,7 millioner fra 108,9 millioner kroner ved kvartalets begynnelse, noe som hovedsakelig skyldes økt netto kapitalbinding i drift. Netto frie likvider, inkludert ubenyttede trekkrettigheter, var ved utgangen av 4. kvartal 176,8 millioner kroner (135,6 millioner kroner). Konsernet har en samlet trekkfasilitet på 100 millioner kroner ved utgangen av Balance, liquidity and cash flow (Numbers in brackets refer to the corresponding period in 2008 if not stated otherwise) The group s total balance end 4th quarter was million NOK ( million NOK). Goodwill at the end of the quarter is valued at million NOK, compared to million NOK at the same time last year. Intangible assets end 4th quarter totalled million NOK and are million NOK end 4thh quarter The value of current assets at the end of the quarter was million NOK compared to million NOK at the same time last year. The group s holding of cash and cash equivalents were end quarter 92.9 million NOK (60.0 million NOK). Equity ratio end 4th quarter is 44.4 percent (42.2 percent). Short-term liabilities end 4th quarter were million NOK (409.0 million NOK). The reduction is mainly due to a reduction in accounts payable, and pre-invoiced production as a consequence of lower activity levels, combined with a shift of sale from project to services, and refinancing of short-term liabilities. Net working capital, which is defined as current assets deduced short-term liabilities, rose to million NOK end 4 th quarter 2009 (216.0 million NOK). The increase mainly reflects an increase in cash reserves and reduced overdrafts resulting from the refinancing of long-term liabilities effected in 1st quarter Available liquidity Net, interest-bearing liabilities in the 4 th quarter 2009 were million NOK (106.9 million NOK). During the 4th quarter net interest-bearing liabilities rose by 10.7 million from million NOK early in the quarter, mainly due to the reduction in net capital tied up in operations. Net, liquid funds, including unused drawing rights, were at the end of the 4 th quarter million NOK (135.6 million NOK). The group has a total drawing facility of 100 million NOK end side (sider) 6 (19) page (pages)

7 Kontantstrøm Kontantstrøm fra driften i kvartalet var - 4,2 millioner kroner (74,8 millioner kroner), mens kontantstrømmen for året ble 36,5 millioner kroner (8,2 millioner kroner). Kvartalets kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i kvartalet var - 2,2 millioner kroner (60,6 millioner kroner), mens kontantstrømmen for året under et ble -10,7 millioner kroner (-105,8 millioner kroner). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter i kvartalet var - 12,8 millioner kroner (-139,2 millioner kroner), mens kontantstrømmen for året under et ble 7,1 millioner kroner (-88,5 millioner kroner). Ordresituasjon Total ordrereserve ved utgangen av kvartalet er 612,4 millioner kroner (672,6 millioner kroner), en reduksjon på rundt 11 prosent. Ordrereserven er redusert med 26,1 millioner kroner i kvartalet fra 638,5 mill ved utgangen av 3. kvartal prosent av ordrereserven er OPEX. Ordeinngangen i kvartalet er totalt 318,3 millioner kroner (445,8 millioner kroner). Cash flow Cash flow generated by operations in the quarter was million NOK (74.8 million NOK), while cash flow for the year ended at 36.5 million NOK (8.2 million NOK). Cash flows from investment activities in the quarter were million NOK (60.6 million NOK), while cash flows for the year as a whole were million NOK ( million NOK). Net cash flows from financing activities in the quarter were million NOK ( million NOK), while cash flows for the year as a whole were 7.1 million kroner (-88.5 million NOK). Order situation Total order reserves at the end of the quarter are valued at million NOK (672.6 million NOK), a reduction of approx. 11 percent. Order reserves have been reduced by 26.1 million NOK during the quarter, from million end 3rd quarter percent of order reserves are OPEX related. Total incoming orders for the quarter are valued at million NOK (337.3 million NOK). side (sider) 7 (19) page (pages)

8 Proforma sammenligningstall Bjørge både kjøpte og solgte virksomheter i For proforma sammenligningstall henvises til note 4 i regnskapet. Proforma figures for comparison Bjørge bought and sold businesses in Proforma figures for comparison are found in note 4 to the accounts. HMS Det har ikke vært hendelser med personskader i 4. kvartal. Kvartalet har utviklet seg svært positivt på de sentrale HMS indikatorene og vi oppnår konsernets hittil beste resultat på H og S verdiene (angitt på rullerende 12 måneders basis). S-verdien (personskadefrekvens) er redusert fra 2,9 ved utløpet av 3. kvartal til 1,0 ved utgangen av 4. kvartal. H-verdien (fraværsskadefrekvens) er også 1,0 ved utgangen av 4. kvartal. HMS&K området har høy prioritet og er et gjennomgående tema på alle ledelsesarenaer. Flere interne, kunde og leverandør revisjoner er gjennomført i kvartalet. Ingen vesentlige avvik er fremkommet. Selskapene Bjørge Teamtrade AS og Bjørge Naxys AS er i løpet av 4. kvartal sertifisert ihht. NS-EN ISO Sykefraværet har vist en økende tendens i kvartalet. Sammenlignet med status pr. utløpet av 3. kvartal har det samlede sykefraværet økt fra 3,7 prosent til 4,7 prosent i gjennomsnitt for 4. kvartal. Dette gir et samlet akkumulert fravær i 2009 på 4,0 prosent. HSE There have been no reportable incidents involving personnel injuries in the 4th quarter. The quarter has seen a very positive development in respect of central HSE indicators, and we are achieving the group s best results so far as concerns H and S values (given on a continuous 12-month basis). The S-value (personnel injury frequency) has been reduced from 2.9 end 3 rd quarter, to 1.0 at end 4th quarter. The H value (lost time injury frequency) is also 1.0 at end of 4 th quarter. The HSE&Q area has a high priority, being a permanent subject on all management arenas. A number of audits, internal and with customers and suppliers, were conducted during the quarter. No significant deviations were identified. Companies Bjørge Teamtrade AS and Bjørge Naxys AS were during the 4th quarter certified according to NS-EN ISO Sickness absence rate during the quarter showed a slightly increasing trend. Compared with status as of end 3 rd quarter, overall absence due to sickness rose from 3.7 percent to 4.7 percent on average for 4 th quarter. This gives a total accumulated sickness absence rate of 4.0 percent. Personskadefrekvens (S-verdi) Personnel injury frequency (S-value) Sykefravær (%) Absence due to sickness % Antall personskader S-v erdi Akk siste 12 Antall personskader S-verdi mnd Akk. siste 12 mnd Korttidssykemeld. Langtidssykemeld. Totalt side (sider) 8 (19) page (pages)

9 Organisasjon Ved utgangen av 4. kvartal hadde konsernet totalt 547 ansatte fordelt på 522 fast ansatte og 24 midlertidige ansatte, en reduksjon fra totalt 570 ansatte ved utgangen 4. kvartal Dette gir en samlet reduksjon på 23 ansatte gjennom året. Bemanningen er isolert i kvartalet redusert med 3 personer. I tillegg til bemanningsreduksjonen i inneværende kvartal har konsernet totalt 8 permitterte ved utgangen av 4. kvartal. Organisation End 4th quarter the group had a total workforce of 547, of whom 522 were permanent employees, and 24 temporary. This is a reduction from a total of 570 employees end 4 th quarter 2008, and gives an overall reduction of 23 employees throughout the year. Staffing for the quarter in isolation was reduced by 3 persons. In addition to the workforce reduction in the present quarter, 8 of the group s employees are laid off end 4 th quarter. Aksjer og aksjonærforhold Den 14. oktober 2009 godkjente Oslo Børs det frivillige tilbudet om å kjøpe alle utestående aksjer i Bjørge ASA. Tilbyder var Bokn Invest AS, et selskap eid av Converto Capital Fund og HitecVision (gjennom datterselskapet HV V Invest Delta AS). 10. november 2009 gjennomførte Bokn Invest AS tilbudet og ble eier av aksjer, tilsvarende 76,26 prosent eierandel. Den 2. desember 2009 godkjente Oslo Børs det pliktige tilbudet om å kjøpe alle utestående aksjer i Bjørge ASA. Tilbudsperioden gikk fra 3. desember 2009 til 7. januar Etter oppgjør av aksjer kjøpt i tilbud og aksjer kjøpt på Oslo Børs eier Bokn Invest AS aksjer, tilsvarende 76,55 prosent. Shares and shareholders On 14 October 2009, Oslo Stock Exchange formally accepted the voluntary offer of buying all outstanding shares in Bjørge ASA. The bidder was Bokn Invest AS, a company owned by Converto Capital Fund and HitecVision (through subsidiary HV V Invest Delta AS). 10 November 2009 Bokn Invest AS carried out the bid, and became owner of 33,494,601 shares, equivalent to a percent ownership interest. On 2 December 2009, Oslo Stock Exchange formally accepted the mandatory bid for all outstanding shares in Bjørge ASA. The offer period went from 3 December 2009 to 7 January Following payment of shares bought under the bid and shares bought at Oslo Stock Exchange, Bokn Invest AS owns shares, equivalent to percent. side (sider) 9 (19) page (pages)

10 Sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer Konsernets virksomhet er direkte og indirekte avhengig av den generelle utviklingen i olje- og gassmarkedet. Usikkerhet knyttet til utviklingen i oljeprisen, kombinert med et utfordrende finansmarked har hatt innvirkning på aktivitetsnivået i markedet generelt og nye utbygninger spesielt, noe som har og vil påvirke Bjørges muligheter til å vinne nye oppdrag. Principal risks and uncertainties Group activities are directly and indirectly dependent on the general development in the oil and gas market. Uncertainty linked to oil price movements, combined with a challenging financial market, has impacted on market activity levels in general and new developments in particular, which will affect Bjørge s potential for winning new contracts. Markedsutviklingen i 2009 har ført til utsettelser av nye prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Det er fortsatt fokus på drift og vedlikehold som kan effektivisere eksisterende anlegg, selv om også slike aktiviteter vil kunne bli negativt påvirket hvis oljeselskapene ytterligere reduserer sine investeringer og aktiviteter. Konsernet har en økende omsetning innenfor drift- og vedlikeholdsmarkedet, noe som vil bidra til redusert eksponering i forhold til utsettelser på nye prosjekter. Konsernet overvåker utviklingen i markedet kontinuerlig og vurderer tiltak fortløpende. En sentral risiko for en virksomhet av Bjørges type er evne til å levere prosjekter og utstyr i henhold til de kontrakter som er inngått og innenfor forutsatte kostnadsrammer. Avvik i forhold til planer og avtaler kan påvirke resultatene vesentlig. Bjørges evne til å vinne og gjennomføre prosjekter og til å utvikle virksomheten er avhengig av finansiell styrke og tilstrekkelig likviditet. Konsernets finansielle stilling er robust. Bjørge har både inntekter og utgifter i valuta. Konsernet er således eksponert for valutasvingninger når konsernets kontantstrøm i valuta veksles om til norske kroner. Dette gjelder spesielt Euro og USD. Deler av denne transaksjonsrisikoen er sikret ved termin-kontrakter. Bjørge har verken anleggsmidler eller langsiktig gjeld i valuta og konsernet har derfor ikke balanserisiko av betydning. Bjørge har en flytende rente på den rentebærende delen av gjelden og leasingavtalene. Basert på ordrereserve og markedsmuligheter er det i 2009 iverksatt kapasitetsreduksjoner og kostnadskutt innenfor utvalgte områder. Bjørge vil følge kapasitetsutnyttelsen kontinuerlig gjennom 2010, og sikre at det raskt kan gjennomføres ytterligere kapasitetstilpasninger om det skulle vise seg nødvendig. For å sikre en grundig vurdering av risikoelementer som kan påvirke konsernet jobbes det systematisk med risikostyring gjennom etablerte systemer og prosedyrer innen alle virksomhetsområder. The market development in 2009 has led to postponements of new projects nationally and internationally. There is still a focus on operation and maintenance that may make existing installations more efficient, but such activities may also be negatively affected if oil companies cut down further on their investments and activities. The group has seen a rise in turnovers within the operation and maintenance market, which will contribute to reduced exposure to delays in new projects. The group is monitoring market trends on a continuous basis, considering any actions required. A central risk for an operation such as Bjørge s is its ability to deliver projects and equipment in line with contracts within assumed cost frameworks. Deviations from plans and contracts may affect results considerably. Bjørge s ability to win and execute projects, and to expand the business, depends on financial strength and sufficient liquidity. The group s financial position is robust. Bjørge has both income and expenses in foreign currency. The group is thus exposed to exchange rate fluctuations when the group s foreign currency cash flow is converted into NOK. This applies in particular to the Euro and USD. Parts of this transaction risk have been secured through forward contracts. Bjørge has neither fixed assets nor long term debt in foreign currency, which means the group does not have a balance risk worth mentioning. Bjørge has a floating interest on the interest-bearing part of debts and leasing agreements. With basis in order reserves and market potential, capacity reductions and cost cuts have been implemented within selected areas in Bjørge will continuously monitor utilization of capacity throughout 2010, to ensure that further capacity adjustments may be initiated if necessary. In order to ensure a thorough assessment of risk elements that may affect the group, systematic risk management is carried out through established systems and procedures within all areas of business. side (sider) 10 (19) page (pages)

11 Transaksjoner med nærstående parter Det har ikke vært vesentlige transaksjoner mellom nærstående parter i 4. kvartal 2009, utover ordinær drift. Fremtidsutsikter Bjørge anser de fundamentale forhold innen olje- og gass markedet på lang sikt som positive. På kort sikt er markedet fortsatt uoversiktlig, selv om enkelte prosjekter nå er igangsatt. På kort og mellomlang sikt legger konsernet til grunn at det vil bli en reduksjon i aktivitetsnivået for den norske olje- og gassindustrien. Eksisterende anlegg på Norsk sokkel krever betydelige drift og vedlikeholdsarbeider for å opprettholde produksjon, sikkerhetsnivå og teknisk integritet. Dette er en del av Bjørges kjernemarked. Markedet vokste i 2009 og forventes å holde et stabilt nivå i Den vanskelige markedssituasjonen innenfor nybygg har medført skarp konkurranse om de få prosjektene som er igangsatt. Bjørge er aktuell leverandør på flere områder og arbeider aktivt for å posisjonere seg best mulig. I den rådende markedssituasjon hersker det usikkerhet om volumer og fortjenestemarginer som kan oppnås innen nye prosjekter. Related parties transactions No major transactions between related parties have occurred in the 4th quarter 2009, except ordinary business. Outlook Bjørge takes a positive view of the fundamental aspects of oil and energy production in the long term. In the short term the market is still unpredictable, even though some projects have now been initiated. In short and medium term the group assumes that one will see a reduction in activity levels within the Norwegian oil and gas industry. Existing facilities on the Norwegian Continental shelf require considerable operation and maintenance work in order to maintain production, safety levels and technical integrity. This is part of Bjørge s core market. The market grew in 2009 and is expected to maintain a stable level in The difficult market situation for newbuildings has led to fierce competition for the limited number of projects that have been initiated. Bjørge is a relevant supplier within a number of areas and is taking active steps to position itself as optimally as possible. In the present market situation there is uncertainty relating to the volumes and profit margins offered by new projects. Stavanger, February 24 th 2010 Board of Directors side (sider) 11 (19) page (pages)

12 Sammentrukket finansiell informasjon 4. kvartal 2009 Condensed consolidated financial information 4th quarter 2009 side (sider) 12 (19) page (pages)

13 Sammentrukket konsolidert Condensed consolidated kvartalsregnskap pr figures as of CONDENSED CONSOLIDATED PROFIT & LOSS SAMMENTRUKKET KONSOLIDERT amounts in million NOK RESULTATREGNSKAP 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q Driftsinntekter 480,8 387,8 398,7 329,2 344, , ,2 Operating revenue Driftsutgifter -436,7-374,8-369,1-302,7-353, , ,8 Operating cost EBITDA 44,1 13,0 29,6 26,5-8,7 130,5 60,4 EBITDA Avskrivninger -4,7-5,0-5,2-5,0-5,2-17,9-20,3 Depreciation Amortisering -6,0-5,6-5,7-5,7-5,8-20,1-22,8 Amortization Nedskrivning -27,9-28,4 Write down Driftsresultat 5,5 2,4 18,7 15,8-19,6 64,1 17,3 EBIT Nto finans -5,9-2,1-1,7-1,4-3,7-8,4-8,8 Net financial items Resultat før skatt -0,4 0,3 17,0 14,5-23,2 55,7 8,5 EBT Skatt -4,7 0,0-4,7-4,2 5,8-20,0-3,0 Tax Resultat videreført -5,1 0,3 12,3 10,3-17,4 35,8 5,5 Profit cont. op. Resultat ikke videreført Profit discont. op. Resultat etter skatt -5,1 0,3 12,3 10,3-17,4 35,8 5,5 Net profit (loss) Henført til majoritet -4,6-2,1 10,4 9,5-18,1 32,5-0,4 Allocated to majority Henført til minoritet -0,5 2,4 2,0 0,8 0,7 3,3 5,8 Allocated to minority Resultat pr. aksje -0,12 0,01 0,28 0,23-0,40 0,81 0,12 Profit per share Utvannet resultat pr. aksje -0,12 0,01 0,28 0,23-0,40 0,81 0,12 Diluted profit per share Utvidet resultatregnskap Extended profit & loss Resultat etter skatt -5,1 0,3 12,3 10,3-17,4 35,8 5,5 Net profit (loss) Omregningsdifferanser 0,1-0,2 0,0-0,6 0,4 0,1-0,3 Foreign currency translation Totalresultat -5,0 0,1 12,3 9,7-17,0 35,8 5,2 Total comprehensive income side (sider) 13 (19) page (pages)

14 SAMMENTRUKKET KONSOLIDERT BALANSE CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEET amounts in million NOK Goodwill 196,7 196,3 Goodwill Immaterielle eiendeler 134,0 156,0 Intangible assets Varige driftsmidler 75,6 86,3 Property, plant, equipment Andre finansielle anleggsmidler 1,2 0,7 Other financial non-current assets Varer 72,0 78,2 Inventories Kundefordringer 228,6 261,4 Trade receivables Andre fordringer 154,0 225,4 Other receivables Finansielle omløpsmidler 1,6 0,0 Other financial current assets Kontanter og kontantekvivalenter 92,9 60,0 Cash and cash equivalents Sum eiendeler 956, ,3 Assets Egenkapital 388,3 410,9 Equity Minoritetsinteresser 36,1 37,8 Minority interests Rentebærende langsiktig gjeld 178,2 109,5 Interest-bearing non-current liabilities Annen langsiktig gjeld 78,5 97,0 Other non-current liabilities Rentebærende kortsiktig gjeld 34,2 57,4 Interest-bearing current liabilities Annen kortsiktig gjeld 241,3 351,6 Other current liabilities Sum gjeld og egenkapital 956, ,3 Equity and liabilities SAMMENTRUKKET KONSOLIDERT KONTANTSTRØMSANALYSE CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW amounts in million NOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 36,5 8,2 CF from operating activities Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -10,7-105,8 CF from investing activities Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 7,1-88,5 CF from financing activities Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 32,8-186,0 Increase in cash / -decrease Kontantbeholdning periodens begynnelse 60,0 246,1 Cash at beginning of period Kontantbeholdning periodens slutt 92,9 60,0 Cash at end of period side (sider) 14 (19) page (pages)

15 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL Share capital and share premium A ksjekapital o g o verkurs R etained earnings A nnen egenkapital T ranslatio n differences Omregningsdifferanser B jø rges shareho lders' equity Eierne i B jø rges egenkapital M ino rity interest in equity M ino ritetsinteresser T o tal equity Sum egenkapital CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY Egenkapital 1. januar ,3 312,8 0,0 466,2 3,8 470,0 Balance at 1 January 2008 Periodens resultat 32,5 32,5 3,3 35,8 Net profit (loss) Utbytte for ,8-87,8-1,4-89,3 Dividend relating to 2007 Ikke resultatført egenkapital -0,1 0,1 0,1 0,1 Other changes Tilgang minoritetsinteresser ved oppkjøp 32,2 32,2 Increase in minority interest by acquisition Egenkapital 31. desember ,3 257,4 0,1 410,9 37,8 448,7 Balance at 30 Septeber 2008 Egenkapital 1. Januar ,3 257,4 0,1 410,9 37,8 448,7 Balance at 1 January 2009 Periodens resultat -0,4-0,4 5,8 5,5 Net profit (loss) Utbytte for ,0-22,0-7,6-29,5 Dividend relating to 2008 Ikke resultatført egenkapital -0,3-0,3 0,0-0,3 Other changes Egenkapital 31. desember ,3 235,1-0,1 388,3 36,1 424,4 Balance at 30 September 2009 side (sider) 15 (19) page (pages)

16 SEGMENTER SEGMENTS Operating revenue by segment Driftsinntekter pr. segment 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q amounts in NOK million 0-12 Prosess 300,6 214,7 242,0 216,5 230, ,0 903,8 Process Solutions Sikkerhet 168,4 180,2 161,2 117,4 120,2 573,6 578,9 Safety Solutions Ikke fordelte kostnader 11,8-7,0-4,4-4,7-6,4 31,8-22,6 Unallocated corp.cost Sum driftsinntekter 480,8 387,8 398,7 329,2 344, , ,2 Total revenue EBITDA by segment EBITDA pr. segment 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q amounts in NOK million 0-19 Prosess 13,4-7,9 14,3 21,3 11,3 54,7 39,1 Process Solutions Sikkerhet 17,5 24,3 18,0 10,2 5,4 66,4 57,9 Safety Solutions Ikke fordelte kostnader 13,2-3,5-2,7-5,0-25,4 9,4-36,6 Unallocated corp.cost Sum EBITDA 44,1 13,0 29,6 26,5-8,7 130,5 60,4 Total EBITDA Segment assets Eiendeler pr segment amounts in million NOK 0-12 Prosess 510,2 431,7 Process Solutions Sikkerhet 584,7 497,6 Safety Solutions Ikke fordelte kostnader -30,7 27,3 Unallocated corp.cost Sum eiendeler 1 064,3 956,5 Total assets Segment liabilities Gjeld pr. segment amounts in million NOK 0-19 Prosess 285,7 226,5 Process Solutions Sikkerhet 205,1 164,5 Safety Solutions Ikke fordelte kostnader 124,8 141,2 Unallocated corp.cost Sum gjeld 615,6 532,2 Total liabilities Capital expenditure Investeringsutgifter amounts in million NOK 0-26 Prosess -6,6-6,8 Process Solutions Sikkerhet -98,3-2,4 Safety Solutions Ikke fordelte kostnader -0,9-1,5 Unallocated corp.cost Sum investeringsutgifter -105,8-10,7 Total capital expenditure Depreciation & Amortisation Avskrivninger og amortisering 4Q08 4Q amounts in million NOK 0-39 Prosess 32,1 4,5 41,6 17,6 Process Solutions Sikkerhet 6,1 6,2 22,4 24,7 Safety Solutions Ikke fordelte kostnader 0,1 0,2 2,2 0,7 Unallocated corp.cost Sum avskrivning og amortisering 38,4 10,9 66,2 43,1 Total depreciation & amortisation side (sider) 16 (19) page (pages)

17 Noter Bjørge ASA er hjemmehørende i Norge, med hovedkontor i Tananger. Selskapets konsernregnskap omfatter morselskapet og dets datterselskaper (referert til som konsernet). Selskapet er registrert på Oslo Børs. Notes Bjørge ASA is domiciled in Norway, with its head quarter in Tananger. The consolidated financial statements comprise the company and its subsidiaries (referred to as the group). The company is listed on the Oslo Stock Exchange. Regnskapsprinsipper Basisprinsipper Denne rapporten er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i International Reporting Standards (IFRS) herunder IAS 34 interims rapportering. Kvartalsregnskapet er basert på nåværende IFRS standarder og fortolkninger. Endring i standarder eller fortolkninger kan medføre endring i tallstørrelser. Konsernet har implementert IFRS 8 Driftssegmenter fra 1. januar I forbindelse med implementering av IFRS 8 har konsernet gjennomgått rapporteringssegmentene. Gjennomgangen resulterte ikke i endringer i segmentrapportering i forhold til rapportering under IAS 14. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og er ikke revidert. Kvartalsregnskapet bør derfor leses i sammenheng med avlagt konsernregnskap for Kvartalsregnskapet er godkjent av styret 24. februar Applied accounting policies Basis of preparation This report is prepared in accordance with International Reporting Standards (IFRS) and the standard for interim financial reporting (IAS 34). The quarterly accounts are based on the current IFRS standards and interpretations. Changes in standards and interpretations may result in other figures. The Group has adopted IFRS 8 Operating Segments from 1 January As a result of the adoption of IFRS 8, the Group has reviewed its reportable segments. The segments presented under IFRS 8 have not changed from those presented as primary segments under IAS 14. The interim financial statements do not include all the information required in full annual consolidated financial statements, and the report is not audited. The interim report should therefore be read in conjunction with the consolidated financial statement for The interim financial statements were approved by the Board of Directors on 24 February Note 1 Regnskapsestimater og forutsetninger Det er de samme regnskapsprinsipper som er brukt gjennomgående i dette dokument som er beskrevet i siste årsrapport. Pensjonskostnader og -forpliktelser Pensjonskostnader og -forpliktelser kalkuleres årlig av aktuar. I delårsrapporteringen anvendes prognoser for beregning av disse postene. Skatt Skattekostnad beregnes på bakgrunn av beste estimat for gjennomsnittlig effektiv skattesats i regnskapsåret. Note 1 Accounting estimates and assumptions The same accounting principles as for the most recent financial statement are applied throughout this document. Pension cost and liability Pension cost and liability are calculated annually by actuaries. In the interim financial reporting calculation of these items are based on forecasts. Tax Income tax expense is recognized based on best estimate of average tax rate expected for the financial year. side (sider) 17 (19) page (pages)

18 Note 2 Betingede forpliktelser Note 2 Contingent liabilities I forbindelse med oppkjøpet av FPE AS ble det inngått en earn-out avtale basert på det oppkjøpte selskapets inntjening i årene 2007 og Inntjeningsmålene anses å være oppfylt, og deler av denne forpliktelsen ble utbetalt i 1. kvartal Den resterende delen ble utbetalt i 2. kvartal Forøvrig er det ingen endringer i de forutsetninger og vurderinger som ble lagt grunn i det avlagte årsregnskapet for 2008 på dette området. The acquisition of FPE AS comprised an earn-out agreement related to earnings in the acquired business for the financial years 2007 and The conditions are considered as having been fulfilled, and part of this liability was paid in 1st quarter The last part of this liability was paid in 2nd quarter There have been no changes in assumptions and judgements in this area from those on which the financial statements for 2008 were based. Note 3 Utbytte Note 3 Dividend Styrets forslag om utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2008 på NOK 0,50 pr. aksje, totalt 22,0 millioner kroner ble vedtatt på generalforsamlingen 27. april Utbytte ble utbetalt 12. mai The Board s proposal that a dividend of NOK 0.50 per share be paid for year 2008, amounting to a total dividend of million NOK 22.0, was adopted by the Annual General Meeting on 27 April The dividend was paid 12 May Note 4 Engangskostnader Viser til børsmelding av 5. januar 2010 knyttet til endringer i konsernledelsen. I forbindelse med at Stig Feyling (Konsernsjef) og Trygve Mildestveit (Konserndirektør Marked) er gått ut av konsernledelsen og sluttet i selskapet, samt at avtale med Geir R. Sunde (tidligere konsernsjef i Bjørge) er ansett til ikke å ha fremtidig verdi, er det regnskapsmessig tatt en ekstra kostnad knyttet til etterlønn, opptjent bonus og pensjon for disse personene i 4. kvartal. Totalt er regnskapet i 4. kvartal belastet med 17,9 millioner kroner, hvorav 8,9 millioner kroner relaterer seg til pensjon. Likviditetseffekten av dette for 4. kvartal er 2,5 millioner kroner. Note 4 One-time cost Reference is made to stock exchange report dated 5 January 2010 relating to changes in group management. In connection with Stig Feyling (CEO) and Trygve Mildestveit (Senior Vice Precident Business Development) have left the company, plus that the agreement with Geir R. Sunde (previous CEO in Bjørge) is not considered to have a future value, there is accounted for an additional costs related to after-pay, earned bonus and pension for these individuals in the 4 th quarter. Overall, the accounts were debited 17.9 million NOK, of which 8.9 million NOK relates to pension. The liquidity effect of these transactions on 4th quarter is 2.5 million NOK. Note 5 Hendelser etter balansedagen Ved utløp av tilbudsperioden knyttet til det pliktige tilbudet som gikk fra 3. desember 2009 til 7. januar 2010 eier Bokn Invest AS aksjer, tilsvarende 76,55 prosent. Note 5 Subsequent events At the expiry of the bidding period relating to the voluntary offer that went from 3 December 2009 to 7 January 2010, Bokn Invest AS owns 33,621,224 shares, i.e percent. AT 17:30 (NORWEGIAN TIME) side (sider) 18 (19) page (pages)

19 Note 6 Proforma tall pr Note 6 Proforma figures as of Bjørges salg av kran- og løftevirksomheten, samt omorganisering av rapporteringssegmenter og oppkjøp av Teamtrade AS i 2008, gir grunnlag for å utarbeide proforma tall for analyse- og sammenligningsformål. Proforma tall inkluderer Teamtrade AS. Bjørge s sale of the cranes business and the reorganization of the reporting segments and acquisition of Teamtrade AS in 2008, represent significant changes in content. For analysis and comparison reasons proforma figures have been prepared. Teamtrade AS is included in the proforma figures. Operating revenue by segment Driftsinntekter pr. segment 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q amounts in NOK million 0-12 Prosess 300,6 214,7 242,0 216,5 230, ,0 903,8 Process Solutions Sikkerhet 168,2 180,2 161,2 117,4 120,2 658,9 578,9 Safety Solutions Ikke fordelte kostnader -2,8-7,0-4,4-4,7-6,4-10,1-22,6 Unallocated corp.cost Sum driftsinntekter 466,0 387,8 398,7 329,2 344, , ,2 Total revenue EBITDA by segment EBITDA pr. segment 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q amounts in NOK million 0-19 Prosess 13,4-7,9 14,3 21,3 11,3 54,7 39,1 Process Solutions Sikkerhet 16,9 24,3 18,0 10,2 5,4 82,7 57,9 Safety Solutions Ikke fordelte kostnader 2,6-3,5-2,7-5,0-25,4-0,1-36,6 Unallocated corp.cost Sum EBITDA 32,8 13,0 29,6 26,5-8,7 137,3 60,4 Total EBITDA side (sider) 19 (19) page (pages)

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Tredje kvartal Third quarter 2009

Tredje kvartal Third quarter 2009 Tredje kvartal 2009 Third quarter 2009 Solid kontantstrøm og redusert netto rentebærende gjeld. Bjørge ASA hadde i tredje kvartal 2009 driftsinntekter på 329,2 millioner kroner mot 396,4 millioner kroner

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Første kvartal First quarter side (sider) 1 (15) page (pages)

Første kvartal First quarter side (sider) 1 (15) page (pages) Første kvartal 2008 First quarter 2008 side (sider) 1 (15) page (pages) Høydepunkter Sterk start på 2008 - Kvartalsomsetning opp 88 % sammenlignet med 1.kvartal 2007 - EBITDA på kr. 19,0 mill., opp fra

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

fjerde kvartal 2006 foreløpig årsresultat fourth quarter 2006 preliminary annual result side (sider) 1 (10) page (pages)

fjerde kvartal 2006 foreløpig årsresultat fourth quarter 2006 preliminary annual result side (sider) 1 (10) page (pages) fjerde kvartal 2006 foreløpig årsresultat fourth quarter 2006 preliminary annual result side (sider) 1 (10) page (pages) høydepunkter Høy omsetning, god ordreinngang og ordrereserve Opprettholdt EBITDA

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Andre kvartal Second quarter 2008

Andre kvartal Second quarter 2008 Andre kvartal 2008 Second quarter 2008 side (sider) 1 (17) page (pages) Høydepunkter Sterk vekst og forbedrede marginer - Omsetningen i kvartalet ble kr. 471 mill. en økning på kr. 197 mill. sammenlignet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2009

Report for the 2 nd quarter of 2009 Report for the 2 nd quarter of 2009 Oslo, 09. juli, 2009 Andre kvartal 2009 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på

Detaljer

2008-målene nådd. Goals for 2008 achieved

2008-målene nådd. Goals for 2008 achieved Fjerde kvartal 2008 Fourth quarter 2008 2008-målene nådd foreløpig årsresultat preliminary annual result Goals for 2008 achieved Bjørge ASA nådde i 2008 de finansielle mål selskapet hadde satt seg med

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA Continued growth in 3rd quarter Operating revenues totalled MNOK 348.6. Pro-forma revenues for the same period in 2005 was NOK 191.4 (The effect of

Detaljer

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 3rd quarter of 2007 Oslo, 11. oktober, 2007 Tredje kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 126m mot NOK 69m i tredje kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

Report for the 1st quarter of 2008

Report for the 1st quarter of 2008 Report for the 1st quarter of 2008 Oslo, 10. april, 2008 Første kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. På tross av at påsken i år kom i første kvartal mot i andre kvartal i fjor, forbedret Visma både

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter Kongsberg Gruppen 1. kvartal 2003 1 st Quarter Resultatregnskap / Income Statement Driftsinntekter/ Operating revenues 1 639 1 803 6 980 Driftskostnader/ Operating expenses 1 507 1 653 6 307 Avsetning

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach Reach Subsea ASA Konsernrapport Consolidated report 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012 Normand Reach Reach Subsea ASA Org. nr. 922 493 626 Konsernrapport 4. kvartal 2012 Høydepunkter 2012 Juni o En ekstraordinær

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Page 1 of 10 Konsernets inntekter for 1Q 2007 utgjorde MNOK 848,0, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 136,5 for samme periode. Proforma

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006.

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006. NEAS med 24 prosent vekst i første kvartal 2007 Lysaker, 14. mai 2007: NEAS fortsetter veksten og fikk en omsetning på 66 millioner kroner i første kvartal 2007, noe som er 24 prosent høyere enn tilsvarende

Detaljer