Transport og Klima Høgskolen i Volda 28. mai 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transport og Klima Høgskolen i Volda 28. mai 2008"

Transkript

1 Transport og Klima Høgskolen i Volda 28. mai 2008 Transport og klima i Statens vegvesen Mario Obreque-Cardenas, Miljøkoordinator Region midt

2 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Innhold Statens vegvesen (SVV) organisasjon SVV miljø Konsekvenser av klimaendringer SVV - energi Etatsprosjekter: Klima og transport, SaltSmart Nasjonal Transportplan og klima (NTP) Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringer? v/ utb.direktør Lars Aksnes

3 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Innhold Statens vegvesen (SVV) organisasjon SVV miljø Konsekvenser av klimaendringer SVV - energi Etatsprosjekter: Klima og transport, SaltSmart Nasjonal Transportplan og klima (NTP) Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringer? v/ utb.direktør Lars Aksnes

4 Regioninndeling

5 Etatsorganisasjon Vegdirektør Strategi/budsjett Kvalitet Internrevisjon Internasjonalt arb. Informasjon Utbygging Veg og trafikk Teknologi Adm. Region øst Region sør Region vest Region midt Region nord

6 Region midt Regionvegkontor Distriktskontor Trafikkstasjon

7 Organisasjon Region midt Regionvegsjef Kontaktsenteret Administrasjonsavdelingen Ressursavdelingen Utbyggingsavdelingen Veg- og trafikkavdelingen Strategistaben Store prosjekt Sunnmøre distrikt Nordmøre og Romsdal distrikt Sør-Trøndelag distrikt Nord-Trøndelag distrikt

8 Region midt - Nøkkeltall fra årsmelding Vår visjon mot 2010: På veg for et bedre samfunn Formål: Vi utvikler og tar vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem. Dette skjer på faglig grunnlag og i samspill med politikere, brukere og andre interessenter. Regionen har ansvar for blant annet: * strategisk planlegging * arbeid med Nasjonal transportplan * forvaltning av riks- og fylkesvegnettet * trafikksikkerhetsarbeid * trafikant- og kjøretøyoppgaver * utvikling av vegnettet Til dette vil regionen ha 610 ansatte pr 1. januar 2006 For å løse oppgavene er regionen organisert i strategiske fagavdelinger, store prosjekt og fire distrikter

9 Distriktsorganisasjon Distriktssjef Stab Seksjon for trafikksikkerhet og vegforvaltning Seksjon for byggherre Seksjon for trafikant og kjøretøy

10 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Innhold Statens vegvesen (SVV) organisasjon SVV miljø Konsekvenser av klimaendringer SVV energi Etatsprosjekter: Klima og transport, SaltSmart Nasjonal Transportplan og klima (NTP) Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringer? v/ utb.direktør Lars Aksnes

11 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Statens vegvesens miljøansvar Statens vegvesen har et sektoransvar for miljøet ved planlegging, bygging og drift av alle europa- og riksveger. Vi har ansvaret for å bidra til at de delene av Regjeringens miljøpolitikk som berører vår sektor blir fulgt. De nasjonale føringene for miljøarbeidet beskrives i stortingsmeldinger, og rammene for transportpolitikken trekkes opp gjennom Nasjonal transportplan. De økonomiske rammene for etatens virksomhet er nedfelt i de årlige statsbudsjettene. Statens vegvesens miljøarbeid følges opp i 4-årige handlingsprogrammene. Statens vegvesens miljøaktivitet oppsummeres årlig i våre årsmeldinger.

12 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Miljøvisjonen Transport skal ikke gi alvorlig skade på mennesker eller miljø

13 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Konsekvens av Miljøvisjonen Ingen mennesker skal bli alvorlig syke eller få vesentlig redusert livskvalitet Det biologiske mangfoldet skal ikke reduseres eller skades vesentlig Ingen viktige områder eller funksjoner i naturen skal skades vesentlig eller bli ødelagt Ingen viktige kulturminner eller kulturmiljøer skal skades eller bli ødelagt - som følge av vår virksomhet

14 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Innhold Statens vegvesen (SVV) organisasjon SVV miljø Konsekvenser av klimaendringer SVV energi Etatsprosjekter: Klima og transport, SaltSmart Nasjonal Transportplan og klima (NTP) Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringer? v/ utb.direktør Lars Aksnes

15 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Hva er farlige klimaendringer? (over 2-3 C svarer forskere flest) Over 2-3 C er det uakseptabel høy risiko for: Redusert matproduksjon og tilgang påvann Storskala endring i artsmangfold og økologiske systemer Betydelig økning i ekstreme værsituasjoner. Nedsmelting av de store iskappene som fører til skadelig stigning i havnivået Utløsning av raske irreversible klimaendringer

16 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Reduserte utslipp fra tranportsektoren Sett standarder for utslipp fra bil, båt og fly Ikke lov å selge biler som slipper ut mer enn 80g CO2/km fra 2015? Forbud mot stempelbilen fra 2020? I følge flyindustrien er det mulig åkutte utslippene med 50% ved utvikling av nye motorer, lettere fly (karbon) og nye inn/utflyvingsprossedyrer Redusere transport ved å Øke kostnadene på olje og bensin Storstilt satsing på kollektiv Ikke legge forholdene til rette

17 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Forskning konkluderer entydig: problemet kan løses uten at det går utover vår velferd i særlig grad (IPCC 2007, IEA 2006, Stern2006, OECD 2008) Kostnadene er ikke avskrekkende Eksisterende teknologier og virkemidler kan hjelpe oss langt påvei Potensialet for utvikling av nye teknologiske løsninger er stort Utfordringen er politisk. Hvordan får vi til de nødvendige endringene?

18 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Innhold Statens vegvesen (SVV) organisasjon SVV miljø Konsekvenser av klimaendringer SVV energi Etatsprosjekter: Klima og transport, SaltSmart Nasjonal Transportplan og klima (NTP) Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringer? v/ utb.direktør Lars Aksnes

19 Rammer Norsk klimapolitikk st.melding nr 34 Miljøpolitikk for statlige innkjøp Tildelingsbrev for 2005 Miljøledelse skal være en del av vårt styringssystem Forpliktelser løpende i etatens budsjettforslag Overordnede prinsipper Livsløpskostnader, kvalitet, miljøegenskaper og belastning. Svanemerke/EU-blomst

20 Bygg og eiendomsforvaltning Gjenbruk i byggets fundament Energi og klima Varmes/kjøles fra jordvarme Styring av ventilasjonsanlegg Databasert lysstyring Longlife lysstoffrør

21 Avfall Papp og papir ca 32 tonn Plast og isopor Elektrisk avfall til gjenvinning 4,6 tonn Lyskilder avhentes Innsamlings stasjoner for tomme toner- og blekkassetter Org matavfall 5 tonn Restavfall 26,5 tonn

22 Transport og bil Arbeidsreiser Reisevaneundersøkelser Motivering til endret reisemønster Gang, sykkel, bil og kollektivtransport Arbeidsreiser Video- og telefonkonferanser Etatens bilpark Anskaffelse og bruk

23 Papir, kontormøbler og renhold Trykksaker papir rekvisita Svanemerket og resirkulerbar emballasje Møbler Materialer, brukstid, resirkulering, farlige stoffer Renhold Svane-godkjente renholdsmidler Miljøsertifisert leverandør

24 IKT Ca 8000 pc er i etaten Produksjon (4-500 kilo CO2), miljøgifter, levetid, PC-retur Datarom Lavenergi, levetid kjøling og strøm

25 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Innhold Statens vegvesen (SVV) organisasjon SVV miljø Konsekvenser av klimaendringer SVV energi Etatsprosjekter: Klima og transport, SaltSmart Nasjonal Transportplan og klima (NTP) Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringer? v/ utb.direktør Lars Aksnes

26 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Klima og transport Hensikten med prosjektet er forbedrede rutiner og regelverk for prosjektering, bygging og drifting av veg som svar på endrede klimaforhold. Gjennom samarbeidet med Jernbaneverket er banetransport også inkludert.

27 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 SaltSMART (Strategi, Miljøvirkning, Alternativer, Reduksjon, Tiltak) Hovedformålet med prosjektet er å finne fram til løsninger som gjør det mulig å opprettholde trafikksikkerhet og trafikkavvikling på vegnettet om vinteren uten at det skal medføre uakseptabel skade på miljøet og uten at lover og forskrifter om miljø og drikkevann brytes.

28 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Innhold Statens vegvesen (SVV) organisasjon SVV miljø Konsekvenser av klimaendringer SVV energi Etatsprosjekter: Klima og transport, SaltSmart Nasjonal Transportplan og klima (NTP) Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringer? v/ utb.direktør Lars Aksnes

29 Klima i Nasjonal transportplan

30 Oppdrag: Overordnet mål: Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling Hovedmål (miljø): Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet Etappemål klimagassutslipp: Bidra til at transportsektoren reduserer klimagassutslippene med 2,5 4,0 millioner tonn CO 2 ekvivalenter i forhold til forventet utslipp i 2020

31 NTP - det store perspektivet: Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status på infrastruktur og transportsystem

32 260 Drivkrefter i samfunnet medfører mer transport Produktivitetsutvikling (BNP per time) OECD USA Fastlands-Norge Transport utgjør om lag 20 prosent av norske husholdningers forbruk Prognoser: Kjøpekraften vil øke rundt 50 prosent til 2020 (Nasjonalbudsjettet 2007) Godstransportene har økt mye over tid og vil fortsatt øke mest Ferie- og fritidsreiser vil øke mest av personreisene

33 Vekst i godstransportene Historisk utvikling: Prognose: Innenriks godstransport

34 Hva har vi sagt i planforslaget? Påvirke transportomfanget (transportbehovet) Transportmiddelfordeling (mer miljøvennlig transport) Teknologi Konsekvensene av klimaendringer

35 Klimautfordringen Transport utgjør i dag 29 prosent (15,4 mill tonn) av norske klimagassutslipp Prognose for 2020 (Klimameldingen) = 19,8 mill tonn Mål 2020 (Klimameldingen): Reduksjon på 2,5 4 mill tonn i forhold til prognosen Årlig virkning av mulige tiltak: Anbefalt godsstrategi jernbane: -0,1 mill tonn Køprising, sykkel, gange, arealbruk, kollektivtransport: -0,5 mill tonn Kutte ut de korte bilturene: - 0,3 mill tonn Holde fartsgrensene: mill tonn Høyhastighetstog: -0,1 til -0,5 mill tonn Mer miljøvennlige biler og innblanding av biodrivstoff: - 1 til - 2 mill tonn

36 Byområdene trafikkvekst og plassmangel Økt satsing på kollektivtrafikk kombinert med køprising der det er behov Samordnet transport og arealbruk Økt satsing på sykkel og gange - sammenhengende hovednett for sykkeltrafikken Universell utforming - økt satsing på holdeplasser og terminaler og bedre tilrettelegging for gående Parkeringsrestriksjoner - gi kommunene bedre mulighet til å styre P-tilbud og pris Mobilitetsstyring - påvirke holdninger og atferd Gode godsterminaler og mer miljøvennlig distribusjon Arenaer for samhandling i byregioner - avtaler/pakker Videreutviklet belønningsordning Lite statlige investeringsmidler

37 Noen felles prioriteringer Drift, vedlikehold og fornyelser prioriteres mindre til investeringer Målrettete mindre investeringer og programområder prioriteres mindre til store prosjekter Et sammenhengende overordnet og robust nasjonalt transportnett

38 Kollektivtrafikk i planforslaget God støtte i restriktive tiltak for biltrafikken Parkering Arealbruk Køprising Finansiering Økt innsats belønningsordningen Dagens rammetilskudd / kjøp ikke kommentert Køprising / bompenger til drift av kollektivtrafikken Infrastruktur Økt satsing på spesielle kollektivtiltak i stamvegnettet holdeplasser UU stamveg 100 knutepunkter utbedres 40 km nye kollektivfelt langs stamveg

39 Mobilitetsstyring Påvirke til mer miljøvennlig transportatferd i by De kjente kjære virkemidlene (sykkel, gange, kollektivtrafikk osv) Men også: Kameratkjøring og bilpooler Fjernarbeid og videokonferanser Tiltak i bedriftene for å påvirke arbeidsreiser, tjenestereiser og varetransport

40 Hvordan skal ansvaret fordeles? Svært mange bidragsytere for å nå målet om minus 2,5 til 4,0 mill tonn Det er fortsatt uklart hvordan reduksjonene skal tas, og hvordan ansvaret for gjennomføring av tiltak fordeles Statens vegvesen må ta ansvar der vi har myndighet Statens vegvesen må bidra til gode helhetsvurderinger av klimatiltak innenfor transport Må forholde oss til både bedre transportilbud og klimamål

41 Hva nå i NTP-prosessen? Høringsperiode til 30. april Arbeidet med handlingsprogrammet er i gang Forvaltningsreformen Mer ansvar til regionalt nivå

42 Oppsummering Hver for seg bidrar køprising, økt sykkelbruk osv lite i klimaregnskapet Vi må bruke hele bredden av virkemidler for å nå målene Uansett hva som gjøres av positive tiltak, så vet vi at riktig prising av transport er det som kan gjøre forskjellen på suksess eller ikke suksess i å nå målene

43 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Vegdirektoratets arbeid Klima gruppe NTP-Handlingsprogram. Tema: 1. Status for klimagassutslipp fra vegtrafikk 2. Kjøretøyer/drivstoff 3. Stamvegprosjekter i HP (19) 4. Reduserte utslipp ved endrete krav til bygging, drift og vedlikehold 5. Tiltak i byområder

44 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Vegdirektoratets arbeid Klima gruppe NTP-Handlingsprogram. Tema: 6. Trafikant og kampanjer/informasjon 7. Feie for egen dør 8. Kompetansebehov, organisering og verktøy innenfor SVV

45 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Innhold Statens vegvesen (SVV) organisasjon SVV miljø Konsekvenser av klimaendringer SVV energi Etatsprosjekter: Klima og transport, SaltSmart Nasjonal Transportplan og klima (NTP) Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringer? v/ utb.direktør Lars Aksnes

46 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008 Innhold Statens vegvesen (SVV) organisasjon SVV miljø Konsekvenser av klimaendringer SVV - energi Etatsprosjekt Klima og transport Nasjonal Transportplan og klima (NTP) Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringer? v/ utb.direktør Lars Aksnes

47 Transport og klima i Statens vegvesen Volda, 28. mai 2008

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Oversikt over innhold 1 Innledning og

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 2011 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 Innhold Innledning... 3 Handlingsprogram 2014 2017... 4 Rammer... 4 Hensikt og mål... 4 Økonomi... 4 Tid... 4 Forventninger... 5 Mål og føringer... 5

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 1 Sagene Bydelsadministrasjonen FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for for Oslo 2010-2014 1 2 FORORD Fremtidens

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Energiforbruket i transportsektoren

Energiforbruket i transportsektoren Energiforbruket i transportsektoren Temagruppe C Regional plan for klima og energi Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 1 2. Introduksjon og kort drøfting av problemstillingene med utgangspunkt i planprogrammet...

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Et globalt fellesproblem... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Mål og prinsipper i norsk klimapolitikk...

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya Konseptvalgutredning Bergsøya Valsøya Ålesund Skei Region midt Oktober 2011 Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Bergsøya Liabø omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot

Detaljer

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013 Innhold 1 Om fylkesvegplanen... 3 2 Transportsystemet i Nord -Trøndelag... 3 2.1 Fylkesvegnettet... 4 2.2 Fylkeskommunens øvrige transportansvar... 6 2.3 Andre aktører i transportsystemet... 6 3 Mål...

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

Ingen vei utenom. Kunnskapsgrunnlag for transportforskning

Ingen vei utenom. Kunnskapsgrunnlag for transportforskning Ingen vei utenom Kunnskapsgrunnlag for transportforskning Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 bibliotek@forskningsradet.no

Detaljer

Overskrift. linje to. Ve Utbyggingsavdelingen. Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Transportanalyseseksjonen Dato: 2009-12-22

Overskrift. linje to. Ve Utbyggingsavdelingen. Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Transportanalyseseksjonen Dato: 2009-12-22 Overskrift linje Grønn tomobilitet Forklarende En mulighetsstudie tittel eller om undertittel mobilitetsrådgivning i Region sør linje to RAPPORTA P P O R T Ve Utbyggingsavdelingen g - o g t r a f i k k

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Planprogram for Regional plan for klima og energi 2015-2020. Forslag pr 6.mai 2014

Planprogram for Regional plan for klima og energi 2015-2020. Forslag pr 6.mai 2014 Planprogram for Regional plan for klima og energi 2015-2020 Forslag pr 6.mai 2014 Planprogram for Regional plan for klima og energi 2015-2020 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Det globale

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer