NIRFs årskonferanse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIRFs årskonferanse 2013"

Transkript

1 NIRFs årskonferanse 2013 Risikoerkjennelse «Misligheter skjer også i statlig sektor hva gjør Riksrevisjonen?» 27. mai 2013 Dag Nenningsland - Riksrevisjonen

2 Fredrik Barth, sosialantropolog: «De fleste av oss handler i egeninteresse» «Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. Enhver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det.» Kilde: Forskerforum 2/

3 Misligheter risikoerkjennelse 3

4 Misligheter - definisjon En bevisst handling begått av en eller flere personer innen ledelsen, av personer som har overordnet ansvar for styring og kontroll, av ansatte eller av andre, som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel. (ISSAI 1240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper», punkt 11) 4

5 «Korrupsjonsjegeren Eva Joly: River i stykker den norske uskylden» Naive Norge: Joly mener det er på høy tid at Norge rister av seg naiviteten, og det «skjer ikke hos oss»- holdningen. Kilde: Aftenposten

6 Retriever: Søk på «økonomisk kriminalitet» Antall artikler med "økonomisk kriminalitet" i teksten

7 Korrupsjonsdommer på 2000-tallet Transparency International har utgitt samlingen «Korrupsjonsdommer i Norge » Omtale av 32 dommer basert på de nye korrupsjonsbestemmelsene (2003) Sakene har rammet statlige etater, selskaper med statlig eierskap, kommuner, kommunale selskaper og private interesser Statlige sektorer som er rammet: politi, helse, forsvar, skatt, samferdsel, selskaper med statlig eierskap 7

8 Boken «Korrupsjon i Norge» - talende overskrifter: Ingen korrupsjonsfri sone mørketallenes tale Korrupsjon på norsk boblebad og byggebransje Ute av kontroll mulighet gjør tyv Tyv for en TV fristet med flatskjerm Å handle på andres regning innkjøp som risikosone Vedtak til salgs erklæringer og tillatelser under bordet Ut på smøretur hvor går grensen? Forfattere Siri Gedde-Dahl, Anne Hafstad og Alf Endre Magnussen utgitt i

9 Veien frem til risikoerkjennelse 1. Overordnet risikoidentifisering (hvor) 2. Risikoforståelse (hva, hvordan, hvem) 3. Risikoerkjennelse (gjennomfører tiltak basert på risikoforståelse) 9

10 «Forstandig» risikovurdering Risikoforståelse krever kunnskap og erfaring og evne til å se bak tallene/opplysningene/mønstrene Obs: Risikoforståelse = «forstandig» risikovurdering (sannsynlighet og konsekvens) ikke svart/hvitt 10

11 Forskningsjuks ved Radiumhospitalet i 2006: Reaksjon A Tillitsvalgt for overlegene på Radiumhospitalet uttaler at de føler seg matte og maktesløse og at kollegiet er sjokkert. Administrerende direktør i Norges Forskningsråd frykter at skandalen kan rokke ved tilliten til norsk forskning. (Kilde: VG Helg 15. januar 2006) 11

12 Forskningsjuks ved Radiumhospitalet i 2006: Reaksjon B Tillitsvalgt for overlegene på Radiumhospitalet: Reglene for medisinsk forskning er meget strenge. Ethvert prosjekt må godkjennes både av interne og eksterne komiteer. Administrerende direktør i Norges Forskningsråd: I hele forskningssystemet er det en stor grad av selvjustis, i tillegg til at det er mange kontrollmekanismer gjennom hele prosessen. Fageksperter går gjennom resultatene, og alt som skal publiseres blir gått grundig etter i sømmene. (Kilde: VG Helg 15. januar 2006) 12

13 Regler, men svak kontroll.. (og ingen risikoerkjennelse?) Eiendomssjefen i Undervisningsbygg som i 2008 ble dømt for korrupsjon : «Det er ikke det at kommunen ikke har regler. Det er bare det at ingen følger dem» Kilde: «Korrupsjon i Norge» Gedde-Dahl, Hafstad, Magnussen 13

14 Retriever: Søk på «forskningsjuks» Antall artikler med "forskningsjuks" i teksten

15 Hvem avdekker misligheter? Vitner og varslere som sier fra Media gjennom årvåkenhet, journalistiske håndverk og ressurser Virksomheten selv, gjennom internkontroll/-internrevisjon Varsler Eksternrevisor 15

16 Misligheter drivkrefter og dynamikk 16

17 Mislighetstrekanten et verktøy Mislighetsrisiko kan knyttes til tre faktorer: a) Muligheter b) Motivasjon c) Rettferdiggjørelse 17

18 Eksempler på rettferdiggjørelse Lojaliteten til arbeidsgivers interesser kan rasjonaliseres bort, alt etter omstendighetene: Leder gjør det samme Andre i virksomheten gjør det Skader ikke virksomheten Regelverket er for lite fleksibelt Et engangstilfelle for å hjelpe Jeg skal gjøre opp for meg Ledelsen interesserer seg ikke Ikke alle bortforklaringer egner seg for andre enn seg selv Jeg sparer staten for store utgifter 18

19 Min nøkkel ut fra saker - til å forstå at misligheter skjer 1.Mange misligheter er i utgangspunktet ikke planlagt, men skjer i situasjoner der: Det oppstår/oppdages en spesiell mulighet (der og da) Oppdagelsesrisikoen vurderes som svært lav Grådighet tar overhånd Lojaliteten er svekket/splittet Misligheten kan bortforklares 2.Noen ganger ser man ikke hvor grensen går, før bordet fanger 3.Noen personer har lavere terskel enn andre for misligheter/ tar større sjanser

20 Når terskelen er overtrådt... Ved gjentatte misligheter trer det planmessige frem, mislighetene kan eskalere, og modus kan endres over tid

21 Misligheter som risiko mot statlige virksomheter 21

22 Offentlig sektor kan fremstå som en honningkrukke Forvaltning av verdier: Offentlige midler, utstyr og eiendom Stillinger, lønn, godtgjørelser Intern informasjon og kompetanse Utøvelse av offentlig myndighet: Strategiske (ledelses)beslutninger Beslutninger i regelverksutforming og i enkeltsaker 22

23 Risiko-områder/prosesser (iboende risiko for misligheter) Generiske risikoområder for misligheter Penger Kassebeholdninger, bevilgninger mv. Lønn, reiseregninger Eiendeler, eiendom Lønn, overtid, tillegg, bonus, reiseregninger mv. Omsettelige varer, spesialutstyr, eiendomsforvaltning mv. Kompetanse Arbeidstid, veiledning, bistillinger, egen virksomhet mv. Informasjon Strategiske beslutninger Utbetalinger/innbetalinger Tildelinger Reguleringer Kontroller Reaksjoner Anskaffelser Strategisk informasjon, personsensitive opplysninger, selskapsinterne opplysninger, gradert informasjon mv. Overordnede prioriteringer, organisering, ansettelser, valg av ITsystemer, valg av regnskapssystem, regnskapsrapportering mv. Tilskudd, subsidier, refusjoner mv./fastsettelse og innkreving av skatter og avgifter mv. Tillatelser, lisenser, konsesjoner, sertifikater mv. Regelverksutvikling og enkeltsaker: Beslutninger, tillatelser, tillatelser med forbehold, betingelser, avslag mv. Tilsyn, inspeksjoner, kontroller, revisjoner mv. Sanksjoner, mulkt, inndragelser, anmeldelser, straffereaksjoner mv. Anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging

24 Virksomhetenes plikter for å sikre seg mot misligheter 24

25 Virksomhetsledelsen har ansvar for internkontrollen Det er styret og virksomhetsledelsen som har ansvaret for å etablere en effektiv internkontroll Virksomhetsledelsen skal etablere en effektiv internkontroll - også i forhold til risiko for misligheter 25

26 Virksomhetens internkontroll tilpasses risiko for misligheter Årsregnskap Mislighetsrisiko 26

27 Internkontroll mot misligheter fire dimensjoner Redusere mulighetene for misligheter Avskrekke fra å begå misligheter gjennom inntrykk av høy sannsynligheten for at de vil bli oppdaget Avskrekke fra å begå misligheter gjennom inntrykk av at det vil få betydelige konsekvenser Skape en bedriftskultur som preges av ærlighet og etisk atferd Tillit, åpenhet og lojalitet er nøkkelord 27

28 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter 28

29 ISSAI 1240 «mislighetsstandarden» Revisor skal gjøre en integrert vurdering av risikoen for misligheter og håndtere risikoen for misligheter gjennom hele revisjonen, ved å identifisere og vurdere risikoen utforme og utføre revisjonshandlinger fastsette handlinger i forhold til identifiserte misligheter Her ligger både elementer av bidrag til forebygging og avdekking, gjennom revisjonen 29

30 ISSAI 1240 Profesjonell skepsis Revisor skal opprettholde profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen og være innforstått med at det kan foreligge vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. 30

31 Riksrevisjonen rammeverk og tiltak 31

32 Om Riksrevisjonen Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning. 32

33 Rammene for revisjonen Lov og instruks for Riksrevisjonen Standarder for revisjon i Riksrevisjonen og operative tillegg Retningslinjer for revisjonen 33

34 Lov om Riksrevisjonen oppgave 9 (Riksrevisjonens oppgaver), 4. ledd: «Riksrevisjonen skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil» 34

35 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite; Innst.S.nr.195 ( ): Riksrevisjonens rolle i arbeidet mot misligheter som også inkluderer korrupsjon, blir av komiteen betraktet som særdeles viktig ikke bare avdekking, men også forebygging. Komiteen ser viktigheten av en skjerpet revisjon og kontroll innenfor dette området. 35

36 Tiltak i Riksrevisjonen for å styrke revisjonen mot misligheter: Interne retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter (2007) Ansettelse av fagpersoner i misligheter (2007-) Metodeutvikling mislighetsrevisjon (2007-) Verktøy: Mislighetsrisikovurdering (risikoprofil) Internundervisning i mislighetsrevisjon (2008 -) 36

37 Tiltak i Riksrevisjonen forts. Dialog/avtaler med (ØKOKRIM) og kontrolletater ( ) Etablering av intern kompetansegruppe misligheter (2008 -) Etablere rutiner rundt tips til Riksrevisjonen (2008) Etablering av elektronisk tipskanal (2008) Bistand til revisor i enkeltrevisjoner (2008 -) 37

38 Tiltak i Riksrevisjonen forts. Interne dybdekurs i mislighetsrevisjon ( ) Verktøy: Transaksjonsanalyser (2011) Revisjon i tråd med de internasjonale revisjonsstandardene (ISSAI-ene) (2012- regnskapet - ) Undersøkelse om forebygging og avdekking av misligheter i statsforvaltningen (2012/2013) Revisjon av retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter (2013/2014) 38

39 Ad undersøkelsen om de statlige virksomhetenes forebygging og avdekking av misligheter Undersøkelsen stiller spørsmål til alle departementene og underliggende virksomheter, om de har: Konkret vurdert risiko for misligheter Implementert etiske retningslinjer Oppmerksomhet på habilitet Varslingsrutiner Informert Riksrevisjonen om mislighetssaker 39

40 Riksrevisjonens bidrag Revisjon er i seg selv et viktig virkemiddel for å forebygge misligheter De internasjonale revisjonsstandardene inneholder en metodikk som gir grunnlag for større forventninger til at Riksrevisjonen gjennom revisjonen bidrar til avdekking av misligheter 40

41 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! 41

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den 25.09 2014

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den 25.09 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 25.09 2014 INFORMASJONSSKRIV 3/2014 REVISORS OPPGAVER KNYTTET TIL MISLIGHETER VED REVISJON AV REGNSKAPER I KOMMUNAL SEKTOR 0. Innledning Revisor skal

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON

MISLIGHETER & KORRUPSJON MISLIGHETER & KORRUPSJON En håndbok til bruk i spesialisthelsetjenesten Forord Helse Sør-Østs oppgave er å gi et godt helsetilbud til den enkelte med god kvalitet. Samtidig skal de store samfunnsmessige

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Vedtatt av Riksrevisjonens leder 21.06.2007. Innhold 1 FORMÅLET MED SUPPLERENDE RETNINGSLINJER OM FOREBYGGING OG AVDEKKING AV MISLIGHETER

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Innhold Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon...

Detaljer

Handlingsplan mot korrupsjon

Handlingsplan mot korrupsjon Handlingsplan mot korrupsjon asker mulighetenes kommune Med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn Innledning

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Innst. S. nr. 195. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2005-2006)

Innst. S. nr. 195. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2005-2006) Innst. S. nr. 195 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 2 (2005-2006) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Fra undring til endring

Fra undring til endring R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G Fra undring til endring - Grunnlag for å styrke beredskapen for god forretningsskikk og mot korrupsjon. Veiledning til RIFs Norm for god forretningsskikk

Detaljer

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Av: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo Åpning av konferansen og utdeling av Fidusprisen Innledning Kjære alle sammen! Det er en glede for meg å

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

I Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard

I Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard I Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard 1 Revisjonsomfang Riksrevisjonen reviderer statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer