Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening. Arkitektur.nå. NILs kommentarer og innspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening. Arkitektur.nå. NILs kommentarer og innspill"

Transkript

1 Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening Arkitektur.nå NILs kommentarer og innspill

2 INNHOLD 1. BAKGRUNN 2 2. HVA ØNSKER NIL? 2 3. LITT OM INTERIØRARKITEKTKOMPETANSE 2 4. HVOR MANGLER INTERIØRDIMENSJONEN I ARKITEKTUR.NÅ NOEN EKSEMPLER BÆREKRAFT OG KLIMAUTFORDRINGEN MILJØFYRTÅRN, KVALITETSSIKRING OG UNIVERSELL UTFORMING Tiltak 1 KURS for interiørarkitekter - skreddersøm ENDRINGS- OG TRANSFORMASJONSUTFORDRINGEN FREMTIDIG BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKK Tiltak 2 NIL som høringsinstans for bolig- og bygningspolitikk Tiltak 3 konkurranseutlysinger med interiørarkitekttjenester BYGGESKIKK OG KULTURVERN Tiltak 4 Interiørarkitekter som kulturvernere Tiltak 5 NIL som høringsinstans for Plan- og bygningsloven KUNNSKAPS- OG INNOVASJONSUTFORDRINGEN INTERIØRARKITEKTUTDANNINGEN Tiltak 6 få kunsthøgskolenes fagavdelinger med som del av arkitekturutdanning Tiltak 8 skolene må kunne møte nye faglige utfordringer Tiltak 9 skolene må tilby systematiske etterutdanningstiltak og etterutdanningsprogrammer 6 5. NIL OG DEPARTEMENTENE BARNE OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET FORNYINGS OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET KULTUR OG KIRKEDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET 8 6. EKSEMPLER PÅ PROSJEKTER UTFØRT /BLIR UTFØRT AV VÅRE MEDLEMMER TO EKSEMPLER PÅ BESKRIVELSE AV INTERIØROPPDRAG INNREDNING AV DET KONGELIGE SLOTT UNIVERSITETET I OSLO DOMUS ACADEMICA: URBYGNINGEN NOEN SENTRALE PROSJEKTER INTERIØRARKITEKTER MNIL HAR GJENNOMFØRT DE SENERE ÅR 9 Side 1 av 10

3 1. BAKGRUNN Mange oppfatter meldingen Arkitektur.nå til kun å omfatte bygningsarkitektenes fagfelt. NIL mener at interiørarkitektens rolle/ansvar er usynliggjort i meldingen arkitektur.nå, på tross av at gruppens fag- og kompetanseområder er hyppig omtalt. NIL ønsker å bidra til å gjøre Norge til et land hvor man i tillegg til å føre opp flotte signalbygg, vektlegger menneskelige behov. Noen arkitekter vil hevde at interiørarkitektur også er deres fagfelt. Mange arkitekter ansetter interiørarkitekter fordi interiørarkitekten besitter kompetanse de selv ikke har, men trenger for å løse oppgavene. Arkitektur.nå berører ikke det faktum at en rekke interiørarkitekter foretar innredningsoppdrag i allerede etablerte bygg, hvor miljø, energispørsmål, universell utforming, bygningsvern og kulturarv påvirkes. Et godt gjennomført offentlig byggeprosjekt er gjerne resultatet av et godt samarbeid mellom bygningsarkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt. Tydelig definerte ansvarsområder og gjensidig respekt for den enkeltes kvalifikasjoner er en forutsetning for et godt resultat. Mens bygningsarkitektene har sin bygningstekniske kompetanse, ligger interiørarkitektens styrke særlig i å sette seg inn og forstå sluttbrukers behov og ønsker. I tillegg har interiørarkitekten bred erfaring når det gjelder utforming og vurdering av romlige kvaliteter med innvendig materialbruk og detaljering tilpasset det enkelte prosjektet og for den tiltenkte brukergruppen. 2. HVA ØNSKER NIL? 1. Faggruppen må defineres inn som aktør i arkitekturpolitikken 2. Faggruppen må etableres som en av høringsinstansene i saker hvor fremtidig bolig- og bygningspolitikk generelt avgjøres, inklusiv plan- og bygningslovgivningen 3. Staten som godt eksempel innen vern av bygningsarv, må også ivareta helhetlige interiører 4. At staten og kommunene som gode eksempler i utlysing av prosjekter/bestillere, legger interiørarkitekttjenester som en egen kompetanse, ikke som en del av arkitekttjenestene 5. Kunsthøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen må i planen betraktes og behandles som utdanningsinstitusjoner innen arkitekturfaget 6. At det utvikles systematiske videreutdanningstiltak og etterutdanningsprogrammer for interiørarkitektur 7. Økt antall studieplasser for interiørarkitekter 8. Å gjøre NILs Årbøker med interiører fra og med 80-tallet tilgjengelig for alle gjennom digitalisering av bøkene 3. LITT OM INTERIØRARKITEKTKOMPETANSE Et interiørprosjekt består av 6 faser: Programmeringsfase skissefase forprosjektfase detaljeringsfase gjennomføringsfase oppfølgingsfase. Side 2 av 10

4 Interiørarkitektens kompetanse utnyttes optimalt når oppdraget starter i programmeringsfasen hvor behovsanalysen foretas. Arealbruk bestemmes ut fra studier av brukerbehov som er avhengig av alder, funksjonsnivå, bruksformål, verdier og økonomi. I denne fasen legges grunnlaget for boligens, arbeidsplassens, eller institusjonens universelle utforming, informasjonsflyt og kommunikasjon mellom mennesker, trivselsfaktorer som tilhørighet og arbeidsglede - i tillegg til miljøhensyn og energiøkonomisering. Det å benytte en interiørarkitekt skal i tillegg til å gi kvalitetssikring av innhold, også være kostnadsbesparende over tid for oppdragsgiver. Det er en utbredt misforståelse at interiørarkitektens arbeid består i å velge møbler og gardiner. Interiørarkitekten planlegger, tegner og formulerer rommet før møbler og annet inventar settes inn. Valg av møbler, materialer og inventar skal bidra til å forsterke de forutgående valgene og hensynene som skal tas. Interiørarkitekten er objektiv og starter en behovsanalyse med blanke ark, og kan på en innovativ måte inspirere kunden til å se nye vinklinger og muligheter Interiørarkitekten har oversikt over de til enhver tid gjeldende normer Interiørarkitekten har oppdatert materialkunnskapet og produktoversikt Interiørarkitekten har evnen til å koordinere alle tilhørende fag i prosjektene og forutse saksgangen og de tiltak/ beslutninger og informasjon som må tilføres prosessen til en hver tid Interiørarkitekten er en yrkesgruppe som har nærkontakt med kunden/ bruker og ikke bare byggherre. Hun/han har samarbeids- og koordineringserfaring og evne til å ta inn over seg det spenn av tilbakemeldinger som til tider kan være svært subjektive/ menneskelige Interiørarkitekten tør å ta nye grep når det viser seg nødvendig. Noe som til tider kan og må være drastisk for å gi et godt resultat, profesjon=trygghet 4. HVOR MANGLER INTERIØRDIMENSJONEN I ARKITEKTUR.NÅ NOEN EKSEMPLER 4.1 BÆREKRAFT OG KLIMAUTFORDRINGEN Interiørarkitekter står for beskrivelser og andre underlagsdokumenter for innkjøp/investeringer i møbler og fastinventar/spesialdesign, belysning og annet inventar for milliarder av kroner hvert år. Det er viktig at valg av materialer, overflater og produkter er miljø-, ressurs- og energiøkonomiserende og i henhold til tekniske krav, i tillegg til menneskelige behov MILJØFYRTÅRN, KVALITETSSIKRING OG UNIVERSELL UTFORMING Interiørkontorer må på lik linje med andre kontorer, etablere kvalitetssikringssystemer og arbeide for å bli miljøfyrtårn. Dette er områder NILs medlemmer har startet arbeidet med Tiltak 1 KURS for interiørarkitekter - skreddersøm NIL arbeider for å etablere/benytte kurs som utvikles av andre faggrupper innen miljø, universell utforming, plan- og bygningsloven osv., men med en skreddersydd del hvor interiørperspektivet Side 3 av 10

5 tilgodeses spesielt. For å gjennomføre dette må NIL gis mulighet til å søke og motta midler og faglig støtte fra Enova og andre aktører innen miljø- og energifeltet. Det samme gjelder for universell utforming hvor dagens kurs er ikke er utviklet med våre spesielle faglige behov. Kunsthøgskolen i Oslo har mottatt økonomisk støtte via NTNU for å kunne legge universell utforming som en del av undervisningen. Her ser vi muligheter for et samarbeid. 4.2 ENDRINGS- OG TRANSFORMASJONSUTFORDRINGEN FREMTIDIG BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKK Innvandring, demografi og nye boformer vil gi en annen type boligetterspørsel enn i dag, og ikke minst vil kravet om universell utforming stille nye krav til boligen. Dette vil kreve nytenkning og økt samarbeid mellom ulike aktører, hvor interiørarkitekten også inngår. Det er viktig med godt utformede fasader, men like viktig er hvordan folk lever og bruker boligen. Boligarkitektenes prioriteringer påvirker innvendige bokvaliteter. Boligene må planløses med utgangspunkt i et bobehov, ikke en bygningskropp tilpasset en reguleringsplan, ytre byggegrenser eller en ide om et signalbygg. Boligen må planlegges og tegnes som et romkonsept og planlegges innenfra, som er interiørarkitektens arbeidsmetode. Det er nødvendig at bygningsarkitektene og interiørarkitektene forstår og aksepterer hverandres kompetanse i et hvert prosjekt, slik at de nye boligene faktisk tilfredsstiller brukernes ulike behov både innendørs og utendørs. Alle offentlige bygg som sykehus, barnehager, skoler med flere og næringslivet generelt, har mye å vinne på å ta i bruk profesjonens kompetanse Tiltak 2 NIL som høringsinstans for bolig- og bygningspolitikk Interiørarkitekten har gjennom sin 5-årige utdanning ervervet kompetanse i bygningers funksjoner og logistikk og evne til å omsette brukerbehov til funksjonelle, varige og fremtidsrettede interiørløsninger. Det være seg boliger, helseinstitusjoner, tog, kontorer, butikklokaler, restauranter, skoler, kulturhus, barnehager osv. NIL mener at faggruppens kompetanse og brede erfaring tilsier at interiørarkitekter må delta i utformingen av fremtidig bolig- og bygningspolitikk. Dette kan gjøres ved at NIL settes på aktuelle høringslister og inviteres til møter der premisser legges Tiltak 3 konkurranseutlysinger med interiørarkitekttjenester Gjennom Statsbygg utlyses det en rekke konkurranser på alt fra sykehjem, barnehager og andre offentlige bygg. I utlysingen må det legges inn interiørarkitekttjenester som en egen kompetanse, ikke som en del av arkitekttjenestene. Konkurranser er med å styrke faget og skape kontinuerlige forbedringer BYGGESKIKK OG KULTURVERN Bærekraftig utvikling handler ikke alene om energibruk og miljøsertifisering av bygg. Det må også tilstrebes varige estetisk utrykk, holdbare prosjekt som ikke bare er preget av tidens impulser og moderne tendenser, men kjennetegnet av formkvaliteter og materialbruk som varer gjennom flere generasjoner. Side 4 av 10

6 Med Norges eksisterende bygningsmasse har interiørarkitektene gode forutsetninger for å få realisert prosjekter som ivaretar vår bygningsarv samtidig som man tilrettelegg for ny bruk og tilgjengelighet for alle. Her har interiørarkitektene viktig kompetanse. I meldingen står det at 80 prosent av bygningsmassen er stipulert til også å bli benyttes i Det er derfor et forsiktig estimat at etterspørsel etter interiørtjenester med kompetanse om bygningsvern, restaurering og rehabilitering vil øke. Da er det viktig at også vår NILs medlemmer estimeres og får gode utviklingsvilkår. NIL har allerede medlemmer som besitter høy faglig kompetanse innen bygningsvern, restaurering og rehabilitering. Deler av restaureringen av slottet, restaurering av Universitetets Urbygning, finansministerens kontor osv., er utført av våre medlemmer Tiltak 4 Interiørarkitekter som kulturvernere Regjeringen bevilger milliarder til nybygg, oppussing og vedlikehold av offentlige bygg. NIL har registrert at i de aller fleste offentlige utlysninger er interiørarkitekten som yrkesgruppe utelatt og ansvarsområdet er overlatt til arkitektene. NIL mener at dersom Staten skal være et godt forbilde, må det inngå som et krav at interiørarkitekt involveres i slike prosjekter Tiltak 5 NIL som høringsinstans for Plan- og bygningsloven Vi ønsker også å være høringsinstans i forhold til fremtidige endringer i Plan- og bygningsloven. Vår erfaring er at endringer i stor grad bygger på teknisk og juridisk kompetanse, ikke så mye på praktisk erfaring. Det samme gjelder formidling av endringer i loven - og selve loven. Mye kunne vært gjort for å øke brukervennligheten. 4.2 KUNNSKAPS- OG INNOVASJONSUTFORDRINGEN INTERIØRARKITEKTUTDANNINGEN I dokumentet Arkitektur.nå er kunnskaps- og innovasjonsutfordringen et sentralt punkt. Ansvaret for områdene er behandlet under kapitlet om departementenes ansvarsområde innenfor arkitekturpolitikken: Kunnskapsdepartementet har ansvar for arkitekturutdanningen gjennom Arkitektog designhøgskolen i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Universitetet for miljø- og biovitenskap tilbyr dessuten landskapsarkitektutdanning. I tillegg gir departementet tilskudd til arkitektutdanningen ved den private institusjonen Bergen ArkitektSkole. Norske interiørarkitekter og møbeldesignere utdannes ved det 5-årige mastergradstudiet ved Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen, som er underlagt Kunnskapsdepartementet. At denne utdanningen ikke er nevnt under meldingens omtale av arkitekturutdanningen, er en viktig årsak til NILs bekymring for faggruppes mulighet til å bidra med erfaringer og kompetanse i formingen av fremtidens arkitekturpolitikk eller generelt i forhold til politikkutforming som har betydning for hvordan vi løser utfordringer knyttet til boforhold, helseinstitusjoner, barnehageutforming, skoleløsninger osv Tiltak 6 få kunsthøgskolenes fagavdelinger med som del av arkitekturutdanning Side 5 av 10

7 ANTALL MEDLEMMER NIL mener at Kunsthøgskolen i Oslo og Bergen må inkluderes som en av utdanningsinstitusjonene nevnt i meldingen. Dette er nødvendig for at skolene trekkes inn i forskning, blant annet knyttet til arkitektur som kulturuttrykk og identitetsbæring Tiltak 8 skolene må kunne møte nye faglige utfordringer NIL jobber også for å øke antallet utdanningsplasser for interiørarkitektur og møbeldesign. Det er i dag totalt 26 studieplasser, 13 på hver skole. Det er i dag en større avgang enn tilvekst når det gjelder utdannede på masternivå, tidligere høgskolenivå. Det utdannes imidlertid en rekke interiørkonsulenter på toårige fagskoler og brevskoler. ALDER - ÅR Skolene må også kunne møte de nye flerfaglige kunnskapsutfordringene for å utvikle dyktig interiørarkitekter Tiltak 9 skolene må tilby systematiske etterutdanningstiltak og etterutdanningsprogrammer Det er også behov for å videreutvikle interiørarkitekters kunnskaper inne miljø, planleggingsprosesser, teori og historie. Det må derfor utvikles videreutdanningstiltak og etterutdanningsprogrammer for interiørarkitektur og møbeldesign ved skolene. Det kan også bidra til å styrke fagmiljøene og utnytte studie- og veilederkapasiteten. 5. NIL OG DEPARTEMENTENE 5.1 BARNE OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Departementets ansvar for koordinering av politikken for personer med nedsatt funksjonsevne universell utforming, bør medføre en tettere kontakt med interiørarkitektene som er en viktig premissgiver for at kravene til universell utforming tas inn i interiørene. Det dreier seg om fargebruk, Side 6 av 10

8 kontraster, logistikk, materialvalg, møbler og forslag til nye fremtidsrettede løsninger med basis i brukerbehov. Her kommer også møbeldesignerne inn i forhold til nedsatt funksjonsevne. 5.2 FORNYINGS OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET Med Statsbygg ansvar for statlige bygg- og eiendomspolitikk i sivil sektor, og krav om å tilby gode funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, er det naturlig å nevne interiørarkitekten. For å kunne ta i bruk interiørarkitektenes kompetanse som er beskrevet i dette dokumentet, må interiørarkitektur utgjøre en selvstendig del i konkurranseutlysningene i alle prosjekter som også har et innvendig omfang. Utlysing av arkitektkonkurranser er med å styrke faget og skape kontinuerlige forbedringer. Vi ønsker derfor at det utlyses flere egne interiørarkitektkonkurranser og skape større konkurranse også i vår del av bransjen. NIL har registrert at årets Byggeskikkpris berømmer fortjent både byggherre, arkitekt og landskapsarkitekt, men ikke interiørarkitekten, på tross av at interiøret var det som juryen omtalte mest. 5.3 FORSVARSDEPARTEMENTET Departementets eiendomsportefølje på ca. 4.7 mill kvm., omfatter kulturhistoriske eiendommer som skal bevares samtidig som de skal tilfredsstille krav til dagens bruk. Kunnskap om kulturvern, byggeskikk, restaurering osv., er vel forankret hos interiørarkitektene. Helse og omsorgsdepartementet Departementet er eiendomsforvalter gjennom de regionale helseforetakene og underliggende helseforetak. Kunnskap om sammenhenger mellom arkitektur (interiørarkitektur) og helse, trivsel og livskvalitet ivaretas i ordinær kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. Interiørarkitektens kunnskap om nettopp disse sammenhengene bør utnyttes, ikke minst i forhold til framtidige utfordringer knyttet til alderssammensetningen i samfunnet. 5.4 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Bygningslovgivningen med krav til universell utforming, helse og miljøvennlige materialbruk og energibruk i bygg, forvaltes av dette departementet. Interiørarkitekten har kunnskaper, erfaring med og synspunkter på hva som er mest tjenlig i forholdt til nye krav når det gjelder universell utforming. Interiørarkitekten kan også gi gode innspill og forslag til utforming av helt nye løsninger. Kanskje er det også en god investering å involvere interiørarkitekter i pilotfylkenes prosjekter for universell utforming. 5.5 KULTUR OG KIRKEDEPARTEMENTET Koordineringsansvaret for arkitekturpolitikken forvaltes av dette departementet. Ansvar for underliggende institusjon ROM for kunst arkitektur og design (som NIL var med å stiftet), og finansieringen av Norsk Form, angår også NIL. Norsk Form slik institusjonen fungerer i dag, tar i liten grad med interiørtjenester i sitt virke, på tross av at de har ansvar for utforming av eldres bomiljø. Er det her på tide å definere nye oppgaver? NIL har siden 80-tallet gitt ut en Årbok som viser de beste interiørene, offentlige og private, utviklet i det foregående år. Vi ønsker nå å gjøre disse tilgjengelig for ettertiden ved å digitalisere dem og legge dem inn i bibliotekbasen til NAL-biblioteket. Dette arbeidet søkes det nå om midler til. Side 7 av 10

9 Vi har også ønsker om å bidra til å fremme norske produkter som ivaretar universell utforming, - og samtidig estetikk. En mulighet er å inngå et samarbeid med utstillere for å fremme norske eksempler på universell utforming av en slik verdi og kvalitet, at den også kan sendes ut av landet som gode eksempler på norske løsninger. 5.6 NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET Departementet bidrar gjennom Norsk Designråd med å profilere norsk design internasjonalt. Norsk Designråd har også en oppgave med få norske bedrifter til å ta i bruk design som virkemiddel. Norske møbeldesignere og møbelprodusenter har i liten grad vært del i slike prosjekter. Både når det gjelder internasjonal promotering og utbredelse av design i norsk næringsliv kan det være mer å hente ved å ta med flere møbelprodusenter. For NIL er det viktig å få avklart hvor interiørarkitekten hører hjemme under Norsk Designråd eller Norsk Form. NIL har et møte i samarbeid med Norsk Industri for å diskutere dette tema 9. november 2010, hvor begge institusjoner er representert. Vi ønsker å kunne trekke på det apparatet som staten finansierer for å fremme arkitektur og design. Innovasjon Norge bør også være en samarbeidspart for NIL. 5.7 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET ENOVA er underlagt dette departementet. Energiøkonomisering er også et aktuelt kunnskapsfelt for interiørarkitektene. Gruppen foreslår løsninger og foretar valg som i stor grad har betydning for energibruk i bygg. Kurs og støtte til utarbeiding av planer bør også tilbys vår faggruppe med utgangspunkt i at gruppen i dag foretar valg av produkter og materialer som innvirker på energiforbruket. 5.8 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET NSB benytter interiørarkitekter både i innredning av tog og til å utforme sine kontorer osv. Flytogets kontorer er også innredet av norske interiørarkitekter. 5.9 UTENRIKSDEPARTEMENTET Dette er det eneste departementet som nevner interiørarkitektur i forbindelse med utenriksstasjonenes innredninger med formål å fremme norsk arkitektur står det, men det må vel også omfatte interiørarkitektur og design? Norske utenriksstasjonene er flinke til å få med norske møbler i utstillinger ute, men interiører er mindre kjent. Kanskje noe å jobbe videre med? 6. EKSEMPLER PÅ PROSJEKTER UTFØRT /BLIR UTFØRT AV VÅRE MEDLEMMER Interiørarktiekter innreder offentlig tilgjengelige arealer. Side 8 av 10

10 6.1 TO EKSEMPLER PÅ BESKRIVELSE AV INTERIØROPPDRAG INNREDNING AV DET KONGELIGE SLOTT Arbeidene ble utført i perioden 1997 til Firmaet ble engasjert av Det Kongelige Slott etter anbefaling av tidligere riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen og 4B arkitekter AS. Tschudi-Madsen var også en sentral rådgiver i prosjektet. Slottet karakteriseres som Norges fremste bolig og gjestehus, og er ikke minst en arbeidsplass for mange personer. Prosjektering ble utført i samarbeid med brukerne, Narud Stokke - Wiig AS Sivilarkitekter MNAL, Riksantikvaren og Statsbygg. Arbeidet omfattet prosjektering av innredning av offisielle rom, audiensværelser, statsrådsarealer, gjestesuiter og gjesterom, hoffsone med representative kontorarealer, trapperom, korridorarealer, mm. (ca 100 individuelle værelser) og tok for seg alt av overflater, farger, materialer, belysning, møbler, gardinog sengearrangementer og utstyr. Oppgaven innebar i stor grad også design av møbler, tepper og tekstiler. Arbeidet krevde stor forståelse for det kulturhistoriske aspektet i oppgaven, samt innsikt i brukernes behov. I oppgaven lå også beskrivelse av og oppfølging av arbeid med restaurering av alle Slottets møbler og andre gjenstander. B+T sto for alle forslag til interiørene, samt gjennomføring av disse, i samarbeid med interiørkonsulent Cecilie Stang. Alle tegninger, beskrivelser og materialforslag ble utført av b:iark. Slottet er delt inn i soner og man tok for seg sone for sone etter som de bygningsmessige arbeidene skred frem. Forslag som ble utarbeidet i form av tegninger, skisser og farge- og materialcollager ble presentert for H M Kongen og H M Dronningen i ukentlige møter. Mellom de ukentlige møtene var det svært ofte særmøter, hvor en eller begge deltok. B:iark. hadde også ansvar for alt av anskaffelser ned til den minste ting: Antikke og nye møbler, gardinleveranser, tepper; antikke, nye og spesialdesignede, lamper, sengearrangementer, sengetøy, håndklær, puter og dyner, badekåper, baderomsutstyr, øvrig utstyr, mm. Til grunn for arbeidet lå en egen bevilgning fra Stortinget. Arbeidet ble gjennomført innenfor budsjettet UNIVERSITETET I OSLO DOMUS ACADEMICA: URBYGNINGEN biark var i tre og et halvt år engasjert med total rehabilitering av Urbygningen - Juridisk fakultet, i Karl Johans gate. Bygningen ble tatt i bruk i 1854 og har ikke tidligere vært omfattet av en større rehabilitering. Oppdragsgiver var Universitetet i Oslo, teknisk avdeling. Prosjekteringsgruppen har hatt et tett samarbeid og har bestått av representanter for UiO, Statsbygg, NAV Arkitekter AS, NIKU, Riksantikvaren, konsulentene og interiørarkitekt. Prosjektet har innehatt store faglige utfordringer, hvor antikvariske hensyn skulle forenes med vår tid. Arbeidet har blant annet omfattet kartlegging av brukerbehov, arealdisponering, prosjektering av tekniskog fast innredning, belysning, materialer og overflatebehandlinger. Arbeidet innebar også arbeid med fargebruk, møblering, dokumentasjon og anbudsutsendelser, samt oppfølging og kvalitetssikring av arbeider og leveranser. Arbeidet ble utført i samarbeid med NAV Arkitekter AS NOEN SENTRALE PROSJEKTER INTERIØRARKITEKTER MNIL HAR GJENNOMFØRT DE SENERE ÅR Listen under er ikke grundig bearbeidet, men er tatt med for å antyde omfang og bredde i vår faggruppes oppdrag: Nye kontorer for Skatteetaten NSB - Innredning kontorer, salgspunkter på stasjoner og tog Flytoget - Innredning nytt hovedkontor Jernbaneverket - Innredning kontorer Rom Eiendom - Lillehammer Skysstasjon UD - Ambassade og ambassadebolig i Beirut og Kairo Tvillingskolene - Oppsal-Vetland Universitetet i Agder - Bibliotek på Gimlemoen Side 9 av 10

11 Universitetet i Agder - Kampus Grimstad Det Medisinske Fakultet - Innredning kontorer (Omtalt i finansavisen fredag ) Kreftforeningen - Innredning kontorer Eikefjord barne- og ungdomsskole, Flora Midtbygda skole, Røyken Universitetet i Stavanger Norges Handelshøyskole (tilbygg), Bergen Nydalen videregående skole, Oslo Nordahl Grieg vgs, Bergen Vågen vgs, Rogaland Persbråten vgs, Oslo (OPS-prosjekt) Høybråten barne- og ungsdomskole, Oslo (OPS-prosjekt) Eikefjord barne- og ungdomsskole, Flora Midtbygda skole, Røyken Universitetet i Stavanger Norges Handelshøyskole (tilbygg), Bergen Nydalen videregående skole, Oslo Nordahl Grieg vgs, Bergen Vågen vgs, Rogaland Persbråten vgs, Oslo (OPS-prosjekt) Høybråten barne- og ungsdomskole, Oslo (OPS-prosjekt) Kirkeparken vgs, Moss Gjøvik vgs, Oppland Flåtestad ungdomsskole Høyskolen i Stord/Haugesund Hordamuseet (båtmuseum) Asker kulturhus Horten kino Alta Kirke Frøyland/Orstad Kirke Nye Stovnerhjemmet Offshore: Gjøa LQ (boligkvarter) Offshore: Troll A LQE (boligkvarter Side 10 av 10

Statsbygg/interiørarkitektur

Statsbygg/interiørarkitektur Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening Statsbygg/interiørarkitektur NILs innspill til møte 20. juni 2012 mellom Statsbygg og NIL INNHOLD 1. BAKGRUNN 2 2. HVA ØNSKER NIL? 2 3. HVORDAN

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM BYGNINGSPOLITIKK

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM BYGNINGSPOLITIKK INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM BYGNINGSPOLITIKK Innhold 1. Innleding... 2 2. Hva gjør en interiørarkitekt?... 2 3. Brukerperspektivet i fokus gir bedre livskvalitet... 2 4. Bred deltakelse i Programmeringsfasen

Detaljer

Det Kgl. Kommunal- og regionaldepartement Morten Haveraaen, senior rådgiver Pb. 8112 Dep 0032 Oslo. Oslo 02.02.2011

Det Kgl. Kommunal- og regionaldepartement Morten Haveraaen, senior rådgiver Pb. 8112 Dep 0032 Oslo. Oslo 02.02.2011 Det Kgl. Kommunal- og regionaldepartement Morten Haveraaen, senior rådgiver Pb. 8112 Dep 0032 Oslo Oslo 02.02.2011 Innspill til stortingsmelding om bygningspolitikk Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK

STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK «Regjeringen vil løfte arkitekturen» (2009) 25.9.2013 Andreas Vaa Bermann, direktør Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

DEN KLOKE TEGNING 2015 BIM PÅ BYGGEPLASS. Rupert James Hanna Kai Henning Simensen 4B ARKITEKTER

DEN KLOKE TEGNING 2015 BIM PÅ BYGGEPLASS. Rupert James Hanna Kai Henning Simensen 4B ARKITEKTER DEN KLOKE TEGNING 2015 BIM PÅ BYGGEPLASS Rupert James Hanna SKANSKA Kai Henning Simensen 4B ARKITEKTER 4B ARKITEKTER AS Fernanda Nissens gate 3 Eidsvollsbygningen Bodø kulturhus Kulturkvartaler Skien Bodø

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen, der Karl Johans gate starter, fremstår fullt rehabilitert som en hvitaktig, klassisk bygning. I den andre enden, før Slottsbakken, er Universitetet

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo Masterplan for UiOs eiendommer Agenda Visjon og mål Dagens situasjon Dagens finansieringsordning Viktige prosjekter som trenger finansiering

Detaljer

Arkitekturstrategi et virkemiddel

Arkitekturstrategi et virkemiddel Arkitekturstrategi et virkemiddel Hamar 31. oktober 2012 Marius Unnerud og Maja Cimmerbeck Regjeringen lanserte arkitekturpolitikken i 2009 i dokumentet «arkitektur.nå» Involverer 13 departement Følges

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 1 Smarte, innovative offentlige anskaffelser Hvordan sette behov for nye eller bedre løsninger i offentlig

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Fra passivhus til plusshus

Fra passivhus til plusshus Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Framtidens byer Bergen 26. mai 2010 Avdelingsdirektør Solveig Paule, Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbankens rolle i prosjektet Storhilderen Med siden starten

Detaljer

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt:

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt: inspirasjon Nyt vår brosjyre og la deg inspirere. Se hva vi kan bidra med og opplev eksempler på hva vi har levert og utført for en rekke oppdragsgivere over mange år. med kvalitet og begeistring skal

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Miljøledelse Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

VISJON OG VIRKELIGHET HVOR BLE DET AV DRØMMENE? Interiørarkitektens rolle i skoleprosjektering

VISJON OG VIRKELIGHET HVOR BLE DET AV DRØMMENE? Interiørarkitektens rolle i skoleprosjektering VISJON OG VIRKELIGHET HVOR BLE DET AV DRØMMENE? Interiørarkitektens rolle i skoleprosjektering Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage og skoleanlegg 2015 Tønsberg, 23.September Elin

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008

HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008 FORTIDSMINNEFORENINGEN HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008 Fortidsminneforeningens arbeidsprogram er basert på de retningslinjer som er lagt i foreningens strategidokument for perioden 2005-2010, slik

Detaljer

Samarbeid offentlig og privat sektor

Samarbeid offentlig og privat sektor Samarbeid offentlig og privat sektor Bjørndalen Eiendom AS har som strategi å etablere et nærmere samarbeid med offentlig sektor med sikte på å avtale finansiering, utleie og drift av allmennyttige bygg.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde

Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200603628-/LJE 23.02.2010 Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde Bakgrunn

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Sak 4/2016 Virksomhetsplan

Sak 4/2016 Virksomhetsplan Sak 4/2016 Virksomhetsplan 2016-2017 1. Synliggjøring av faget og faggruppene Mange aktører i markedet tilbyr de samme tjenestene, med ulike forutsetninger og bakgrunn. Derfor er det viktig å arbeide videre

Detaljer

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Island 7. september 2012 Maja Cimmerbeck og Astri Taklo Miljøseksjonen Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Regjeringen lanserte

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Se vedlagt adresseliste. Dear KONSEPTVALGUTREDNING FOR FRAMTIDIG CAMPUS NTNU - INVITA- SJON TIL INNSPILL

Se vedlagt adresseliste. Dear KONSEPTVALGUTREDNING FOR FRAMTIDIG CAMPUS NTNU - INVITA- SJON TIL INNSPILL Se vedlagt adresseliste Dear KONSEPTVALGUTREDNING FOR FRAMTIDIG CAMPUS NTNU - INVITA- SJON TIL INNSPILL Rambøll er engasjert av Kunnskapsdepartementet for å gjennomføre en overordnet utredning som grunnlag

Detaljer

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON Difi/Statens innkjøpssenter Riitta Lausamo Oslo 15.11.2016 riitta.lausamo@difi.no AGENDA 1. Om Statens innkjøpssenter, status og avtaleportefølje 2. Fellesavtale for internrevisjon

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Verktøy i plan- og bygningsloven

Verktøy i plan- og bygningsloven Verktøy i plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljø og landskap Riksantikvaren Line Bårdseng Verktøy Generelle bestemmelser Hensynssoner Retningslinjer Bestemmelser Samisk vannseide, Karasjok Busskuret

Detaljer

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN?

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? STATSBYGGS SAMFUNNSOPPDRAG Statsbygg er: Norges største byggherre. Vi bygger bygg for det offentlige innen mange sektorer Eiendomsforvalter og

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

interiør Fargetrender På møbelmesse i Køln: Trender Design Interiørtips næringseiendom Stavanger Aftenblad Synes i Stavanger Vitra går i høyden

interiør Fargetrender På møbelmesse i Køln: Trender Design Interiørtips næringseiendom Stavanger Aftenblad Synes i Stavanger Vitra går i høyden næringseiendom interiør Nr. 04-2008 kr 89,- design og inspirasjon for kontoret Trender Design Interiørtips På møbelmesse i Køln: Fargetrender Vitra går i høyden Dokks Restaurant Posthallen design-utmerkelse

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03. enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.06 enorge 2009: en offensiv politikk for IT-samfunnet 3 hovedfokus

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Universell utforming i eksisterende bebyggelse - hvordan får vi det til?

Universell utforming i eksisterende bebyggelse - hvordan får vi det til? Universell utforming i eksisterende bebyggelse - hvordan får vi det til? Seniorrådgiver Roar Vigdal Partnerforum 10.10.2008 1 Hovedtema for innlegget 1. Status for tilgjengelighet i landets bygningsmasse

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

«Regjeringen vil(le) løfte arkitekturen» (2009)

«Regjeringen vil(le) løfte arkitekturen» (2009) STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK «Regjeringen vil(le) løfte arkitekturen» (2009) Menneskets habitat 30.10.2013 Andreas Vaa Bermann, direktør Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge 2 arkitektur.nå

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014 Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning Langtidsplan2012 2014 Utvikling av området godkjenning av utenlandsk utdanning Langtidsplan 2012 2014 1. Innledning Denne langtidsplanen konkretiserer

Detaljer

Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010

Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010 Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010 ROM eiendom er NSBs eiendomsselskap Jernbanen Jernbaneverket - infrastruktur 1996 NSB AS - operatør ROM eiendom AS Kort om Rom Eiendom Norges største

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger 48 Vis deg frem Å presentere seg selv og sine produkter blir stadig mer viktig. Her får du tipsene om hvordan du optimerer showroom og bedriftens utstillingsvindu. Showroom, utstillinger, messestand og

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Tore André Sines, 17.06.2015 Digitaliseringskonferansen DIFI Stat, kommune og næringsliv i samarbeid

Detaljer

HISTORISK MUSEUM, FREDERIKS GATE 2, OSLO

HISTORISK MUSEUM, FREDERIKS GATE 2, OSLO Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HISTORISK MUSEUM, FREDERIKS GATE 2, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/43 AskeladdenID: 163416 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

LES DETTE FØR DU STARTER

LES DETTE FØR DU STARTER LES DETTE FØR DU STARTER 1. Tekster I NILs årbok 2013, INTERIØR & MØBLER, ønsker vi å fremheve interiørarkitekturfaget enda tydeligere enn før. Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive

Detaljer

Fra tollstasjon på Storskog til nytt nasjonalmuseum i Oslo sentrum. Hva trenger vi av bransjen?

Fra tollstasjon på Storskog til nytt nasjonalmuseum i Oslo sentrum. Hva trenger vi av bransjen? Fra tollstasjon på Storskog til nytt nasjonalmuseum i Oslo sentrum. Hva trenger vi av bransjen? Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør Statsbygg Utleiekonferansen 11.2.2016, Gardermoen 95% AV INNSATSFAKTORENE

Detaljer

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon. Strategidokument for NAL 2012-2013 (revidert per 1.3.13) Dette strategidokumentet er utarbeidet av NALs styre. Dokumentet beskriver NALs visjon, formål og mål. Strategidokumentet er ment å være et arbeidsredskap

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FAKULTET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/1152 164/1150 164/1148 164/621 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor?

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? 11.04.2013 Advokat Mathys Truyen Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? Vårkonferanse 2013 Hva er gode visuelle kvaliteter? Hvem bestemmer? Hvorfor bestemmer disse? 18.04.2013

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Bygninger med sikringsbehov

Bygninger med sikringsbehov Masteroppgave i Eiendomsutvikling og forvaltning, NTNU, Vår 2015 Bygninger med sikringsbehov Presentasjon av masteroppgave Julie Indrelid, Rådgiver, Senter for risikoreduserende design, COWI 22 november

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer