...fra avfall til verdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "...fra avfall til verdi"

Transkript

1 ...fra avfall til verdi Hindhamar AS vf/lva Hindhamar tu Dato Retningslinjer for renovasjonslosninger ved nybygging og rehabilitering Viser til utsendte sak av , Varsel om oppstart reguleringsplanarbeid for Gamle Riksvei 162 m.fl. N. Eiker. RfD har utarbeidet retningslinjer for renovasjonslosninger ved nybygging og rehabilitering. Retningslinjene er ment som et verktoy for kommunene i arbeidet med renovasjonslporsmai i arealplaner og i byggsaksbehandlingen. Informasjonen vil ogsa vere et nyttig verktoy for arkitekter, utbyggere, gardeiere og boligselskaper bdde ved nye byggeprosjekter og ved rehabiliteringer. RfD har utarbeidet sjekklister som kan benyttes av arealplanleggere og byggesaksbehandlere. Det er ogsa utarbeidet en veiledning for private utbyggere ved uiarbeidelse av planforslag/utbyggingsforslag til arealplan og byggesoknad' Retningslinjene er hjemlet i forskrift om husholdningsavfall, jf kap 2.2 og beskriver forskriftens krav knyttetil etablering av oppsamlingslosninger. Dersom det etableres losninger i strid med retningslinjene kan RfD med hjemmel i forskrift om husholdningsavfall, kreve at losningene utbederes. Retningslinjene finnes pi vare hjemmesider; Retn inqslinjer for renovasionslosni nger ved nvbvqginq oq rehabil iterinq Ved sporsmal, ta gjerne kontakt med var kundeservice p6 tlf Vennlig hilsen RfD IKS Inger Tandberg Kundebehandler Amtmandt'""n!ll,!"",$:i$l'r';,i3?Sll;l3ll I E-post: ri rm a po"g [1 H -.,i3.3'ff lrffirt'$,ii

2 Hindhammar AS v/ylva Landskapsarkitekt Danvikgata Drammen Regulering for Gamle Riksvei 162 Solbergmoen Henviser til regulering for Gamle Riksvei 162 m.fl Solbergmoen Nedre Eiker. Grunneier av gnr , og eier av veien ser at det er uaktuelt at disse eiendommene blir bersrt da Engene Eiendom AS v/ole Fevang har utmerket veimuligheter. Bemerker igien at dette er en privat vei, kun tilrettelagt for beboere i Sandmoen. Med Hilsen Beboere i Sandmoen. G.nr G.nr G. nr l"-&;/7 / G.nr G.nr G.nr G.nr

3 Knut Sorbye Sandvollen Solbergmoen Drammen Hindhamar AS v/ Ylva Hindhamar Landskapsarkitekter MNLA Danvikgata DRAMMEN. MARKNADER OG KOMMENTARER VEDRORENDE OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR GAMLE RIKSVEI162 M.FL PA SOLBERGMOEN. NEDRE EIKER. Under henvisning til Deres varsel om overnevnte reguleringsplan som vi fikk oversendt i brev av , telefonhenvendelse samt til samtaler og droftelser blant de bersrte naboer, vedlegger vi vir protest mot at "industri" inngir i formilet og vil falgeligha dette strsket. Vi vil ogsi gjore oppmerksom pi at den vedlagte protesten er underskrevet av alle de berarte boligeiendommene som grenser opp til det bersrte reguleringsomridet. VEDLEGG: Naboprotest datert 10. I 0.09

4 NOTAT Nedre Eiker kommune Virksomhet Samfunnsutvikl ins Postboks C 3051 MJONDALEN Hindhamar AS -V1/ Danviksata DRAMMEN MERKNADER OG KOMMENTARER VEDRORENDE OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR GML. RIKSVEI 162 M.FL. PA SOLBERGMOEN. INNLEDNING. Under henvisning til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Gamle Riksvei 162! m.fl. pi Solbergmoen fra Hindhamar AS av samt til tilsvarende kunngjoring i DT. Av varslet fremgir at aktuelle formil for bruk av omridet er bolig, forretning, kontor og industri. I utgangspunktet kan dette syntes som en svert vid formilsbeskrivelse. I denne sammenheng kan det anfsres at det aktuelle omridet aldri har vert regulert til industri og vi vil pi det sterkeste protestere pi at industri inngir i reguleringsformilet. HISTORIKK. I henhold til tidligere reguleringsplan var omridet i utgangspunktet regulert til bolig, forretning og kontorer. Niverende forretningsbygg - "industribygg"- ble reist i 1988/89. Dette bygget ble reist uten at det ble gitt tilstekkelig pilagt og nodvendig nabovarsling \!- idet de som var mest utsatt for ulempene ikke fikk nabovarsel. Bygget ble senere uten ssknad, varsling eller omregulering konvertertil industribygg - kjottindustri ble det gitt godkjenning til i oppfore ytterligere utvidelse av dagens industribygg pi tomten. Etter protest fra naboene ble imidlertid dette prosjektet stoppet i henhold til brev fra Fylkesmannen i Buskerud av med oppsettende virkning fordi omridet ikke var resulert til dette formilet. I henhold til brev av fra Per Andre Hansen, Landskapsarkitekter AS, Fredrikstad, ble det varslet om oppstart av reguleringsplan for det tilsvarende omridet. Av ovennevnte varsel fremgir det av saksfremstillingen pi side 2: "Eier har snske om at eiendommen mest naturlig bor omreguleres til boligformil idet dette passer best for omsivelsene."

5 Under henvisning til Kommuneplanens arealandel snsket firmaet i omregulere dagens planomridet til industri - fortrinnsvis kjottindustri. Dette fsrte til en massiv naboprotest. Etter brev fra Nedre Eiker kommune v/ Samfunnsutvikling fremgikk det at dette forslaget var trukket til fordel for bolig og barnehage. Fevang Kjott AS ble nedlagt sommeren Firmaet har i lopet av 2008 sols flere av boligene som ligger i randsonen til det aktuelle! reguleringsomridet. HQYT KONFLIKTNIVA. Inntil kjottvareproduksjonen ble nedlagt var det en vedvarende konflikt i grenselandet mellom bolig og industri. Dette kan relateres til at bedriften nermest "illegalt" hadde etablert industri inne i et boligomride - i strid med gjeldende reguleringsplan og forskrifter. I henhold til flere og vedvarende klager fra nabolaget, vesentlig over stoy bide p6 dag- og nattestid, ble firmaet pilagt konkrete begrensninger av Teknisk Etat og kommunelegen. Disse begrensningene viste det seg dessverre umulig i overholde i praksis. Noe som over tid ogsi avleiret seg i lite hyggelig munnhuggeri. KONSEKVENSVURDERING. \v Det kan ikke vrre mulig at det i dagens situasjon bevisst foreslfies i legge til rette for industri inne i et konsentrert boligomride med de ulempene dette vil medfsre for naboene. Erfaring og historikk tilsier at det offentlige stille krav til industri med hensyn til stoy, lukt mv., men som er svrrt vaskelig i overholde i praksis. En reetablering av industri i omridet vil legge kimen til ytterligere og nye konflikter. Det er ogsi vesentlig for oss at ulemper ved etablering av industri i virt boligomride, vil virke svert negativt inn pi verdien av vire boliger.

6 FORSLAG TIL KONKLUSJON. Industri mi etableres i et industriomr6de og ikke i et boligomride. Det aktuelle omridet har ikke tidtigere vrert regulert til industri og vi mfl derfor anmode om at formil industri slettes. Er det behov for ytterligere informasjon aller avklaringer av teksten, stir vi gjerne til tieneste. fr- Med hilsen {"?{W J.^ l" :; C.ro,t 7p,, ''n /n1n t&r ' I ra ' O",.^IS?,* l/'*6; 0r^*n J^'^-- W,Ea Lfonr.., {y. Va*s* C,),s^*rtf-f C46Mo&*un /,,/t 4 rrl'n ' DahL ^_/ &.rrt'raw^ 5,Nr/t*^ *^aeau'^^t0,j" pr r./, z t'/zzi 3lrlgltoll /1 j,(r)ypll"n W(rtllb 3t- \9L +f bq Sr*,/nzil^ t"/ 4 /^*rdzr&* g/, So-A*rauo 3 S ^/rotu 6.$orrclnno'.Q-Ya 8 Se-a(r--ron $ 5"'^1,vvlkn* 33 5",.t{ vo \ l.rn S 3 J o- dvoftp,^ te 6qctVo[le Lr-SC. 3 a',,6-o9[lc,,t q S

7 Kopi: Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud, Miljovernavdelingen

8 Ylva Hindhamar Fra: Jarle Busland Sendt: 13. januar :10 Til: Emne: Kommentar til oppstart reguleringsarbeid for Gamle Riksvei 162 m.fl. i Nedre Eiker k ommune Deres ref.:yh VAr ref.: EB Nett har hoyspentkabel, hoyspentlinje, nettstasjoner, samt noe lavspent nett innenfor omradet. Dersom det er behov for A flytte p6 kabler eller elanlegg for ovrig, m6 dette i sin helhet bekostes av utbygger. I forbindelse med nye anlegg som skal tilknyttes fordelingsnettet onsker vi en tilbakemelding om forventet effektbehov for det regulerte omr6det sa snart dette foreligger. Det er onskelig at det blir tatt med formuleringer inn i reguleringsbestemmelsene, om at utbygger skal ta kontakt med nettselskapet for 6 avklare plasseringen av forsyningsnettet i omr6det. SA langt som mulig onsker vi at event. nye elanlegg blir vist i selve planen. Vi venter 6 bli kontaktet i forbindelse med den videre saksgangen. - M"d vennlig hilsen Jarle Busland planingeniar 'ffiffib EB lveff AS Tel: Mobil: vvvvw.eb.no

9 h^i..b\"li ' ? "/ Buskerud fflkeskommune Utviklingsavdelingen Vir saksbehandler Te4eA. Lonseth, tlf VAr dato Deres dato t V6r referanse 2008/ Deres referanse. Iav2 Hindhamar AS Danvlkgata DRAMMEN Gamle Riksvei 162 med flere - Solbergmoen - gnr.45 diverse bnr. - reguleringsplan - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Planfagiliee merknader Hensikten med planarbeidet er I fi etablert en helhetlig arealbruk i omridet. I dag er det en blanding av bolig, forretning, kontor og industri. I kommuneplanens arealdel var det ogsi laget inn et allmennyttig form8l her, men dette er ikke lenger aktuelt fordi barnehagen er etablert et annet sted. I forbindelse med k"--"".elurr"rr. arealdel , kom det inn et innpill om n disfonere omrddetil industri. Dette ble ikke gjennomfort i planen. Det har vrrt drevet kjottindustri pi omr6det, mon denne virksomheten er opphort. Omridet har i dag et noe uryddig trafikksystem og det er nodvendig i ryddig opp i dette. Det er sannsynligvis mulig I saner en avkjorsel. Dette bsr vurderes n&finere i forhold til trafikkmengde og om det er nodvendig med trafikksikkerhetstiltak pi strekningen. Det er to gangfelt ganske nrer hverandre pfl denne strekningen. Adkomsten ved nreringsbygget (Fevang) er noksi utflytende og denne bsr strammes opp. I tilknytning til nreringsbygget er det relativt store omrider som benyttes til trafikkareal. Sporsm6let er ogs6 om omr6det i sin helhet skal benyttes industri eller til andre form61. Er det nodvendig med si store trafikkareal eller kan dette omridet benyttes til andre formil? I dag er det mulig ilkjare giennom dette trafikkareal til bakenforliggendeiendommer. Denne situasjonen bor kanskje endres. Det er muligheter for noe fortetting i omr6det. Nvere tids kulturminner Formilet med reguleringen er I erstatte gammel ikke aktuell reguleringsplan og et av formilene i den nye er boligformil. En av boligene, gnr. 45 bnr. 7, er trolig fra begynnelsen av 19OO-tallet. Den skiller seg ut som autentisk og bevaringsverdig. Det bsr vurderes fl gi omrflde rundt denne boligen og uthus status som spesialomride bevaring for 6 sikre videre bevaring av bygningene. Konklusjon Reguleringen mi ta stilling til om det er riktig 6 legge til rette for industrivirksomhet i et omride som er dominert av boliger og som tidligere var disponertil allmennyttig formil. - IKKE TIL ENKELTPERSONER Fylk6huset N-3020Drma E-postadrse htmett w.bft.no

10 / I Buskerud Mkeskommune Vir dato V6r referanse 2008/ av2 / / k'{pntr ll n #\,,A lv!tv v. lpltdvul rid$ver for plansaker I -l II

11 Fylkesmannen i Buskerud V6r dato: V6r referanse: 2008t8677 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Lise Okland Hindhamar as - landskapsarkitekter MNAL Danvlkgata Drammen Innvalgstelefon: Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplanarbeid for Gamle Riksvei 1 62,piSolbergmoen-i Ned+e Eiker komnrune Vi viser til brev av 12. desember 2008 med varsel om oppstart reguleringsplanarbeid for Gamle Riksvei 162m.fl. pfl Solbergmoen i Nedre Eiker kommune. Hensikten med planarbeidet er 6 avklare arealbruken i omridet. Aktuelle formil er bolig, forretning, kontor og industri. Vi viser ogsi ti1 e-post av 5. februar 2009 med purring p6 uttalelse ved varsel om oppstart. Vi gjor med dette oppmerksom pi at vi ikke alltid besvarer varsel om oppstart. Dersom det ikke kommer en uttalelse innenfor fristen, innebarer dette at vi ikke har spesielle kommentarer ved oppstart av planarbeidet. Vi vil imidlertid alltid avgi uttalelse nir det konkrete planforslaget blir utlagt til offentlig ettersyn. I denne saken vil vi minne om at stoyhens5m mi ivaretas for stayamfintlig bebyggelse. Nye boliger og uteoppholdsarealer mi sikres stoyforhold i trid med Miljoverndepartementets retningslinje for stoy i arealplanleggng T-I442. Planomridet har en beiiggenhet utenfor sentrumsomr6der, noe som tilsier at awik fra anbefalte grenseverdier ikke kan aksepteres. Stoyutredninger mi folge saken ved offentlig etterslm og nodvendige stoytiltak mi vrere innarbeidet i planforslaget. Det mi tas henslm til eksisterende boligbebyggelse med sikte pi hva slags virksomhet som skal innpasses i omridet. Det mi ogsi legges vekt pi ivaretakelse av landskapshens5m og arrnen grontstruktur ved utformingen av planforslaget. Videre m& de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge legges til grunn ved planlegging av nye boliger. Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for bam i alle aldere. En r,'nrdering av lekemulighetene i planomridet og i nermiljoetfor avngskal folge planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek mi sikres i planprosessen. Fylkesmannen viser til at lekearealer pi tak ikke kan aksepteres som eneste losning, kun som et supplement til arealer pi bakkenivi. Fylkesmannen ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det mhredegares spesielt for i saken og som mi sikres fulgt opp gjennom egne reguleringsbestemmelser. Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering pi grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for okt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Telefon sentralbord: fax: E-post: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Besoksadresse: Statens Hus. Gronland 32, Drammen I nternett: bu. no Organisasjonsnr.:

12 Stde2 av 2 Til slutt ber vi om at kommunen vurderer om det er behov for tilretteleggingstiltak for 6 sikre en god tilgiengelighet til kollektive transportrnidler. m% Med hilsen Faggru{pglloordtnator U*Ar'*q Kopi til: Buskerud Fylkeskommune Nedre Eiker kommune Statens vegvesgn region sor Fylkeshuset Postboks C Serviceboks Drammen Mjondalen Arendal

13 Ylva Hindhamar Fra: Sendt: Tit: Emne: Fjeldstad KAre Bergeton [kaare' no] 10. februar :43 Ylva Hind hamar; kommune. no SV,'purring pa tiotiger;innsendt varsel om oppstart reguleringsplanarbeid' Vi viser til nedenstaende varsel om oppstart av reguleringsarbeid' planen bersrer ikke riks- eller fylkesveg direkte og vegvesenet har ikke merknader til oppstart av planarbeidet. vi har tillit til at kommunen ivaretar de lokale trafikale hensyn til fremkommelighet, sikkerhet og miljo' Med hilsen KAre Bergeton Fjeldstad $eksjon: Plan og forvaltning - Nedre Suskerud dislrikt Po*tadres*e:St'alensoeguesenRegionsor,$erviceboksT2S'4B0BARENDAL Talefon : e-post: no wvw.veqvesen.no +-post: fi ----OPPrinnelig melding---- Fra: Ylva Hindhamar Sendt: 5. februar :37 Til: FirrnaPost-Slr Emne: purring-;, tidligere innsendt varsel om oppstart reguleringsplanarbeid' Det vises tit tidtigere innsendt materiole per post: Va rsel om oppsta rt reguleringspla na rbeid for: Gam eriksvei162m.f.,so bergmoen_nedreeikerkommune. varsel er datert L2.desember 2008 med svarfrist for merknader 13'01'2009' Varslingsmaterialet vedlagt. Vikan ikke se 6 ha mottatt svar p6 varsel, og etteronske fra Nedre Eiker kommune etterlyservi n6 dette' Kommunen onsker at svar pi varsel mottas for vi kan gd videre med saken' Ber om at denne henvendelse distribueres til rette vedkommende, og om tilbakemelding p6 at henvendelser mottatt og vil bli fulgt opp. Med vennlig hilsen Ylva Hindhamsr HINDHAMAR A5 Londskopsorkitekier MN LA Danvikgt.24, 3045 Drommen Tlf A, Fax E-posl: Hjemmeside:

14

15

16

17

18

19

20

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.:

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Planbeskrivelse Detaljregulering Bekkebo Bardu kommune, Plan ID: R1922131 Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Kommunestyrets vedtak : 29.4.2015 1 Innholdsliste 1. BAKGRUNN 3 2. GJELDENDE PLANSTATUS 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKRUBBEKJÆRVEIEN 5 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. Ortofoto som tydelig viser planområdet og omkringliggende bebyggelse

REGULERINGSPLAN FOR SKRUBBEKJÆRVEIEN 5 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. Ortofoto som tydelig viser planområdet og omkringliggende bebyggelse REGULERINGSPLAN FOR SKRUBBEKJÆRVEIEN 5 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omkringliggende bebyggelse REVISJON ETTER KOMMUNEPLANUTVALGETS BEFARING OG BEHANDLING

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Toksåsen Froland kommune

Toksåsen Froland kommune sase- i Pclarsi 3.);sseHse As: S.de 1 Planbeskrivelse Toksåsen Froland kommune 1.,111,1111 11111,111 Gecrnalirk N3rsk Ssfcgsevce AS 's S 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av dagens situasjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer