MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR /15 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER /15 FORSLAG - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN /15 AVTALE OM BYGGING AV LEILIGHETER I KRØDEREN SENTRUM - EIE EIENDOM AS /15 SALG AV KRØDEREN GAMLE BARNEHAGE /15 K4 - DRIFT OG RETNINGSLINJER /15 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP /15 BEVILLINGSGEBYR - SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER /15 SVAR PÅ INTERPELLASJON - BRUK AV MIDLERTIDIG ANSATTE I KRØDSHERAD KOMMUNE /15 EVENTUELT Innstillingene fra formannskapets behandling den vil sendes ut i etterkant av formannkapsmøtet. Noresund, Olav Skinnes ordfører

2 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/692 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen mottok den følgende bemerkning til protokoll fra Gustav Kalager (AP): I forbindelse med posten eventuelt i k.styre 17/6-15 ba jeg om svar på hvordan det politiske flertallet i Krødsherad tenker seg å følge opp sitt vedtak om oppsigelse av ansvarlig lån til everket. Jeg ba om svar i forbindelse med k.styre 27/8-15. Kan ikke se at dette er protokollert i referatet. Med vennlig hilsen Gustav Kalager Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Protokollen, med Gustav Kalager (AP) sitt tillegg under saken eventuelt, godkjennes. 2

3 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR. Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: M20 &42 Arkivsaksnr.: 15/605 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok (egengodkjente) reguleringsplanen for nytt boligområde på Øvre Ruud i sak 40/15 i møtet Kommunestyret vedtok i samme sak følgende videre prosess for utbygging av området: «Administrasjonen arbeider videre med anbudsgrunnlag, prosess samt en bevilgningssak for opparbeidingskostnader til formannskapet den 18.8/kommunestyret Prosjektet vil deretter bli lagt ut på DOFFIN med de frister og krav som gjelder for offentlige anskaffelser. Prosessen med anbud, klagefrister og evaluering tar 2-3 mnd. Endring i reguleringsplan bestemmelsene: -Gangvegen og lekeplass ferdigstilles før ferdigtillatelse gis.(ikke før byggetillatelse gis).» Administrasjonen har arbeidet videre med anbudsgrunnlag og kostnadsbildet og legger med dette frem sak vedrørende vedtak om bevilgning og finansiering. Når kommunestyret har gjort sitt vedtak vil administrasjonen legge prosjektet ut på anbud. Gitt anbud som er innenfor kommunens rammer og forutsetninger, vil utbygging starte opp. Endelig tidsplan for utbyggingsforløpet vil først være avklart når kontrakten er underskrevet. Det kreves, som nevnt i saksframlegget i sak 40/15, opparbeiding av offentlig infrastruktur før boligfeltet kan bebygges. I sak 40/15 ble det antydet en total kostnad på i størrelsesorden kr 7,5 8 millioner for veg, vann og kloakk. Dette var foreløpige kostnader. Administrasjonen har jobbet videre med kostnadsestimat for opparbeidelse av kommunal infrastruktur i området. Estimatet er basert på forslag til reguleringsplan og utarbeidet VA-plan. Det er beregnet anleggsbidrag for el (inkl. gatelys) og data (fiber). Det er vurdert og kostnadsberegnet strømforsyning til det nye boligområdet. Dette betyr at deler av budsjettestimatet er noe mer sikkert enn det var i behandlingen av sak 40/15, men fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til det totale estimatet (fram til bindende anbud er på plass). Budsjettestimatet er justert opp i forhold til tidligere anslag etter råd fra konsulent. Det er bl.a. budsjettert med en post for usikkerhet/utforutsett. 3

4 Budsjettestimat investering offentlig infrastruktur Øvre Ruud Utbygging veg (asfalt), vann og avløp kr eks mva Anleggsbidrag elektrisitet Kr eks mva Utbygging fiber kr eks mva Utbygging gangveg (skogsbilklasse 7) kr eks mva Utarbeidelse av grunneieravtale/tinglysning kr eks mva Byggelånsrenter kr eks mva Uforutsett/usikkerhet (30% av 7,6 mill.kr.) kr eks mva Totalt kr eks mva Kommunen vil ikke ha fradrags- eller kompensasjonsrett for tradisjonelle opparbeidelseskostnader av tomtene som skal selges, men kommunen vil ha rett til fradrag for merverdiavgift for det som gjelder vann og avløp og kompensasjon for merverdiavgift på det som gjelder veg. Det innebærer at kommunens kostnader (som skal dekkes av tomtesalget) vil bestå av nettoutgifter til veg, vann og avløp. Opparbeidelse av tomtene skal den enkelte tomtekjøper selv besørge. Det skal ikke beregnes utgående mva ved salg av tomter. Totalt er det 15 tomter innenfor det nye tomtefeltet, med totalt tomteareal på m 2. Dette blir et boligområde med flott utsikt og høy attraktivitet men også et kostbart felt å bygge ut. Kvalitet og beliggenhet på tomtene varierer, og det er naturlig å differensiere prisen på tomtene. En bør også vurdere å selge til høystbydende, men med en nedre minimumspris. Tomt 8,9,10 og 11 har best beliggenhet, mens tomtene 6 og 7 har lavere kvalitet. Økt budsjett innebærer også høyere pris på tomtene i forhold til tidligere beregning. Med kostnader til infrastruktur på ca. 11 mill. kroner samt råtomtkostnader vil tomteprisen ligge på fra 500 til 800 pr. m2 (gjennomsnittprisen ca. 600 kr m2). Salg av boligtomter må, som et minimum ha som grunnlag selvfinansiering, slik at en ikke må redusere på kommunale tjenester for å dekke kostnadene. En må forvente at det tar tid før alle tomtene selges. Renter og avdrag på investeringskostnadene vil derfor belaste kommuneregnskapet i flere år fremover fram til alle tomtene er solgt. I nedenstående tabell er vist hvor mye kommunens driftsbudsjett vil bli belastet med ulike gjenstående lånebeløp (beløp i kroner): Lånebeløp Avdrag (40 år) Renter (3 %) Sum avdrag og renter som må dekkes ved redusert drift Tallene i tabellen illustrerer hvor mye renter og avdrag vil belaste driften gitt at prosjektkostnaden blir 11 mill. kroner. Frem til salg blir salg blir beløpet som må dekkes over ordinær drift 0,6 mill. kr. Ved salg av tomter for 3 mill. kroner blir beløpet som må dekkes over ordinær drift 0,44 mill. kr. osv. 4

5 Utvidet veinett mv. gir også økte driftsutgifter som det må tas høyde for i driftsbudsjettet: Driftsutgifter årlige (anslag) Grunneieravtale kr eks mva Brøyting hovedveger (ikke gangveg) kr eks mva Sommervedlikehold kr eks mva Gatelys (strøm/vedlikehold) kr eks mva Totalt kr eks mva Økonomisk ramme - finansiering Utbygging av tomteområder er innarbeidet i budsjettet med 1,4 mill. kroner i 2015 og 2,4 mill. kroner i Beløpene har vært forutsatt lånefinansiert. Utbygging på Øvre Ruud går betydelig utover disse rammene og burde vurdert som en del av budsjettprosessen for Rådmannen legger fram sak som vedtatt av kommunestyret, men gjør oppmerksom på at belastningen på driften vil øke utover det som fremkommer av vedtatt økonomiplan. Prosjektrammen foreslås satt til inntil 11 mill. kroner. Det er begrensede fondsmidler og prosjektet foreslås derfor lånefinansiert. I tillegg har kommunestyret vedtatt rehabilitering av svømmehall og bygging av ambulansestasjon. I tillegg kommer evt. kjøp av leiligheter på Krøderen jfr. egen sak. Med unntak av svømmehall skal prosjektene/kapitalkostnadene finansieres av nye inntekter men lånegjelden vil øke betydelig med ditto økning i usikkerhet knyttet til renteutviklingen. Det vil også kunne bli manglende samsvar mellom utgifter og inntekter på prosjektene som vil belastet øvrig drift, i perioden der lånekostnadene påløper men der man enda ikke har fått salg/leid ut byggene. Den økonomiske rammen til sektor TNM bør økes tilsvarende de årlige driftsutgiftene for boligområdet Øvre Ruud fra og med Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar å legge utbygging av offentlig infrastruktur på Øvre Ruud ut på anbud ihht. lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen har ansvar for anbudsdokumenter og anbudsprosess og øvrig gjennomføring av prosessen. 2. Prosjektrammen for utbygging av offentlig infrastruktur på Øvre Ruud (eks. mva der det er fradrag/kompensasjon) fastsettes til inntil 11. mill. kroner inklusive byggelånsrenter som belastes prosjektet. Det godkjennes et låneopptak på inntil 11 mill. kroner. Avdragstid fastsettes til 40 år. Tomtesalg benyttes til nedbetaling av lån. Økte årlige driftsutgifter innarbeides i budsjett Administrasjonen legger fram sak om tomtepriser når kontrakt er underskrevet og budsjettrammen er ytterligere avklart. Ved fastsetting av tomtepriser skal en legge til grunn prinsippet om minimum selvkost og prinsippet om differensierte 5

6 kvadratmeterpriser utfra tomtenes attraktivitet. Det vurderes budgiving utover fastsatt tomtepris, der det er flere interessenter på samme tomt. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne sak om tomtepriser innen de rammer som følger av kommunestyrets vedtak. 6

7 51/15 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 14/155 Saksnr.: Utvalg Møtedato 79/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert Brev fra statsråd Horne datert Ordførers svarbrev til statsråd Horne datert Brev fra statsråd Horne datert Saksopplysninger: Krødsherad Kommunestyre vedtok å åpne for bosetting av to familier i 2010/2011. En familie på 4 ble bosatt i 2013, jfr. orientering til kommunestyre høsten Etter henvendelse fra statsråd Horne vedtok formannskapet å bosette to familier (10 personer) i Familiene ble bosatt i juni Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har i brev hit datert anmodet om bosetting av flyktninger i Krødsherad. Statsråd Horne har i brev datert på bakgrunn av flyktningsituasjonen, bedt om at kommunen bosetter flere flyktninger enn det IMDI først ba om og det anmodes om bosetting av 17 personer i 2015 og 14 i Med de 10 som nå er bosatt gjenstår det å bosette 21 personer i 2015/16 dersom man skal imøtekomme forespørselen. I tillegg er det behov for bosetting i årene etter I brevet fra IMDI vises også til samarbeidsavtalen mellom staten og KS. IMDI ber om at vedtak fattes med et tydelig antall og uten forbehold eksempelvis at antallet skal omfatte familiegjenforente. Kommunens vedtak vil i henhold til IMDI være bindende for begge parter. For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. Status for vedtak om bosetting i Buskerud er i følge IMDIs hjemmeside pr som følger: 7

8 Status Anmodning Vedtak Anmodning Vedtak Anmodning Vedtak Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger. Det utbetales integreringstilskudd til kommunene for hver bosatte person, for å dekke utgifter til bosetting og integrering. Integreringstilskuddet utbetales over fem år. Enslige mindreårige flyktninger utløser ekstra tilskudd. Det gjør også flyktninger med alvorlige funksjonshemminger og adferdsvansker. Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. 8

9 For IMDI er målet at flyktninger skal finne seg godt til rette og bli raskt integrert i lokalsamfunnene. IMDI forsøker å legge til rette for dette i bosettingsarbeidet blant annet ved ta hensyn til flyktningenes behov og ved å bygge opp nasjonale/etniske grupper. IMDI forsøker også å tilrettelegge slik at flyktningene kan realisere sine fremtidsplaner med hensyn til arbeid og utdanning. Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Integreringstilskudd Barnehagetilskudd Eldretilskudd Bosettingsår År-1 (2015) Sats År-2 kr År-3 kr År-4 kr År-5 kr Særskilt tilskudd enslig mindreårig kr Personer med kjente funksjonshemminger kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. Ekstratilskudd 2015 Kommuner som i 2015 bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDI, og samtidig bosetter flere enn folketallet i kommunen tilsier, vil motta et ekstratilskudd på kroner per person som bosettes utover IMDIs anmodning. Kommuner som i 2015 bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDI, vil motta et ekstratilskudd på kroner per person som bosettes utover IMDIs anmodning. 9

10 Kommuner som først oppfyller kriteriet for ekstratilskudd på kroner, og i løpet av året også oppfyller kriteriet for ekstratilskudd på kroner, vil motta det høyeste ekstratilskuddet for hele det antallet personer kommunene bosetter utover IMDIs anmodning Krødsherad kommune har så langt vedtatt bosetting i tråd med IMDIs anbefaling. Vedtaket utløser således ikke ekstra tilskudd. Dersom man vedtar ytterligere bosetting i 2015 utløses et ekstratilskudd på pr flyktning da kommunen bosetter flere enn folketallet skulle tilsi. Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. Introstønad er en ytelse flyktninger har krav på så lenge de er i introprogram, i første omgang innvilges dette for to år eventuelt med forlengelse om ikke norskkunnskapene er gode nok. Dette er deres «lønn» så lenge de har introprogram. Etter dette er det jobb, utdanning eller eventuelt andre ytelser fra NAV. Utdanning utover introprogrammet dekkes som regel med lån/stipend i Statens lånekasse som flyktningene administrer selv. Krødsherad kommune kjøper plasser til voksenopplæring i Modum og de søker tilskuddet som blir bevilget til dette formålet. Tilskuddet til voksenopplæring mottas av Krødsherad men overføres i sin helhet til Modum kommune. Videre bosetting I forhold til anmodningen fra statsråden som kom som et resultat av en forverret flyktningsituasjon gjenstår bosetting av 21 flyktninger. Gitt at man bosetter familier utgjør dette 4-5 familier. Erfaringen med bosettingen i 2013 og 2015 har så langt vært positiv og de ulike instanser i kommunen har bidratt med stor løsningsvilje. Det er også positive erfaringer i forhold til engasjement fra frivillige organisasjoner og bidrag fra tidligere bosatte familier. Det understrekes dog at vellykket bosetting krever en aktiv oppfølging fra kommunens side. Flyktningene vil også ha ulike utgangspunkt når det gjelder utdanning, arbeidserfaring og fysiske og psykiske opplevelser slik at det er vanskelig å forutse fremtidige utfordringer for den enkelte og kommunen. Bosetting er kommunens bidrag i en krevende flyktningsituasjon og en vellykket bosetting bidrar til vekst og mangfold i kommunen. Krødsherad er en liten kommune med dårlig offentlig kommunikasjon. Det mest hensiktsmessige er derfor bosetting av familier i boliger med nærhet til skole, barnehage, butikker o.l. Tilgang til boliger har vært den største utfordringen og har vært bakgrunn for at administrasjonen har vært avventende med å legge frem forslag om bosetting. Det foreligger nå planer for nybygg av boliger, noe som gir muligheter for bosetting. Gitt at kommunestyret vedtar kjøp av boliger og husbanken innvilger tilskudd vil mulighetene være til stede for å bosette i tråd med forespørsel. Det vises til egen sak om dette og til sak om boligsosial handlingsplan og sak om utbygging/kjøp boliger på Krøderen. Rådmannen anbefaler derfor at man vedtar bosetting av 4-5 familier/21 flyktninger i 2015/16 under forutsetning av at man klarer å skaffe bolig. Bosettingstidspunkt vil avhenge av når nye boliger blir ferdigstilt. Som nevnt innledningsvis vil ytterligere bosetting i 2015 gir økt engangstilskudd og det foreslås derfor at man gjør en vurdering av om man kan bosette ytterligere flytninger i I påvente av flere permanente boliger har en i 2015 funnet en 10

11 løsning med midlertidig boliger. Ved ytterligere bosetting vil en vurdere om det er flere muligheter innen den boligmassen som kommunen i dag disponerer eller på det private markedet. Økt bosetting vil gi økte inntekter men også økte utgifter og behov for å vurdere personellbehov. Det legges til grunn at administrasjonen kan gjøre endringer innenfor de tilskuddsrammer som er tilgjengelig med sikte på en mest mulig vellykket bosetting. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune er positive til å bosette inntil 21 flyktninger i 2015/16 gitt at man klarer å skaffe hensiktsmessig bolig med en husleie som er forenlig med tilskudd som gis til bosetting. Med de forutsetninger som er i kommunen er det kun ønskelig med bosetting av familier. Rådmannen får fullmakt til å organisere flyktningetjenesten innen de rammer som følger av integreringstilskuddet. 11

12 52/15 FORSLAG - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Tone Ranheim Rolfstad Arkiv: L70 &30 Arkivsaksnr.: 15/466 Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Forslag til Boligsosial handlingsplan , datert 15. august 2015 Saksopplysninger: I St.meld. nr. 49 ( ) "Om boligetablering for unge og vanskeligstilte" oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Den overordnede målsetningen er å lage en samlet plan for kommunen for at unge og vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. Den kommunale boligsosiale handlingsplanen skal ta for seg vanskeligstilte på boligmarkedet og problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. Disse problemstillingene må sees i sammenheng med kommunens generelle boligpolitikk og øvrige planprosesser og plandokumenter. Handlingsplanen skal føre til: Mer samkjørt boligpolitikk mellom sektorene Større effektivitet ved å samordne ressursene Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen Økt kunnskap om statlige virkemidler Bedre og mer målrettet bruk av virkemidlene Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse Kontrollutvalget vedtok i møte , sak 28 /13 å initiere en undersøkelse / kartlegging av boligtildeling for vanskeligstilte i Krødsherad kommune. Buskerud Kommunerevisjon IKS har utført denne kartleggingen og kom med en rapport i mars Rapporten gir en anbefaling at det bør lages en boligsosial handlingsplan. Revisjonens anbefaling til oppfølging av rapport om boligtildeling - Utarbeide boligsosial handlingsplan o Etablere skriftlige rutiner/retningslinjer for tildeling av bolig 12

13 o Alle kommunens boligsøkere bør benytte fastlagt søknadsskjema o Det bør vurderes bruk av ventelister o For enkelte grupper bør det kunne fastsettes en maksimal leietid, eventuelt benytte noen av boligene til gjennomgangsboliger o Forbedre informasjonen på kommunens nettside Kontrollutvalget sluttet seg til anbefalingen fra Buskerud Kommunerevisjonen, og kommunestyret fattet vedtak om at rådmannen skulle følge opp saken. Kommunestyret vedtok ved behandling av budsjettet 2014 følgende: Rådmannen får i oppdrag å utrede økonomien i å erstatte hele eller deler av dagens eiendomsmasse knyttet til utleiebygg med nybygg. Økte utleiepriser i kommunale bygg. Det ble vedtatt økte utleiepriser fra 1. juli Et arbeidsutvalg bestående av saksbehandlere fra helse og omsorg, NAV, teknisk etat og sentraladministrasjonen har jobbet sammet for å kartlegge situasjonen, overføre kunnskap mellom etatene, oppdatere informasjon, lage retningslinjer og ventelister, diskute tiltak og sammenfatte alt i ut utkast til boligsosial handlingsplan. Det ble også arrangert en informasjonsdag med en rådgiver fra Husbanken i november 2014, der også ansvarlig for de kommunale byggenen var med i tillegg til arbeidsgruppa og rådmannen. Ved søknader om tilskudd fra blant annet Husbanken, så er det viktig at det er satt opp mål for utbygginger og at behovet for flere boliger er kartlagt i en slik plan. I arbeidet med boligsosial handlingsplan har man integrert arbeidet med oppfølging av de øvrige anbefalingene fra revisjonen og disse er kvittert ut i planen. Planen gir en beskrivelse av nåsituasjon og det gjøres en vurdering av behov per i dag og fremover i tid. Det største behovet på kort sikt er flere boliger til bosetting av flyktninger. Siste del av planen inneholder mål og tiltak kapittel 7.1 og tiltak/oppfølging knyttet til revisjonens anbefalinger kapittel 7.2. Det vises til vedlagt forslag til «Boligsosial handlingsplan for Krødsherad kommune.» Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Forslag til boligsosial handlingsplan med mål og tiltak vedtas som retningsgivende for videre arbeid. Tiltak med økonomiske konsekvenser tas opp i egne saker eller i budsjettbehandlingen. 13

14 53/15 AVTALE OM BYGGING AV LEILIGHETER I KRØDEREN SENTRUM - EIE EIENDOM AS Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 15/681 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Utkast Forslag til avtale om bygging av leiligheter revidert Skisser og tegninger dato Intensjonsavtale Saksopplysninger: Krødsherad kommune har kjøpt totalt tre tomter i område mellom Coop og Krøderen skole, som skal utvikles til boligformål. Kommunen utlyste konkurranse på Doffin for utbygging av leiligheter, jfr. kommunestyresak 49/13. I konkurransegrunnlaget og kommunestyrets vedtak fremkom det at kommunen forpliktet seg til kjøp av 2 boliger. Det var ingen utbyggere som meldte sin interesse i den utlyste konkurransen. Ordfører har i ettertid vært i kontakt med ulike firma i forhold til å få på plass en utbygger av området. Ordfører inngikk intensjonsavtale med Enger Eiendomsutvikling A/S den jfr. vedlegg. I området har en i etterkant av kommunestyresak 49/13 vedtatt omlegging av kryss og bygging av ny gang og sykkelveg, sak 106/13. Kommunen har utarbeidet reguleringsplan for området som er lagt ut til høring. Planen har høringsfrist og er planlagt behandlet i kommunestyre Kommunestyret vedtok i sak 36/15 riving av byggene og bevilget kr mva finansiert ved disposisjonsfond. Eie Eiendom AS har sagt seg interessert i å bygge ut området men bl.a. på grunn av risiko knyttet til salg basert på begrenset innmeldt interesse etter åpent møte, stiller de flere krav for å delta enn det kommunestyret opprinnelig vedtok. Et av kravene er at kommunen må stå for arbeidet med reguleringsplan jfr. over. Kommunen må videre dekke alle utgifter til rivning av bygg, inkludert eventuelle bunnledninger, tanker etc. samt prosjektering av VA-plan. Godkjennelse av avkjøring fra gangvei inn til boliger nedre plan påhviler Krødsherad kommune, kostnader til selve utførelsen dekkes av utbygger. Støyskjerming (på gangvei skulder, eller bolig) dekkes av utbygger. Det samme gjelder utgifter til og framføring av vei, eventuelle gatelys, ledningsnett (vann, overvann og avløp). 14

15 For at Eie Eiendom AS skal bygge ut området er det et krav at kommunen kjøper 6 leiligheter. Hvilke leiligheter er valgfritt. Utbygger forplikter seg til å bygge ut 5 hus/10 leiligheter inklusive de som kommunen forplikter seg til å kjøpe. I avtaleutkastet er det innarbeidet at de har en tidsbestemt opsjon fram til til å bygge på de eventuelt gjenstående tomtene på området. Fra kommunens side er det i avtaleutkastet satt inn at leilighetene kommunen skal kjøpe må være klar for innflytting Dette med sikte på skolestart. Tidspunktet har ikke vært drøftet med utbygger. Utbygger betaler Krødsherad kommune kr for tomtegrunn (råtomt) pr. solgte tomt. Kommunens behov for kommunale utleieleiligheter Det vises til egne saker vedrørende boligsosial handlingsplan og bosetting av flyktninger. Gitt at kommunen følger oppmodingen om bosetting av flyktninger er behovet for sentrumsnære utleiebolig høyere enn antatt tidligere. Det kan også være aktuelt å selge mindre hensiktsmessige utleieboliger og erstatte med nye utleieenheter. Dersom man ønsker å bosette familier bør en kjøpe tre fireroms leiligheter og tre treromsleiligheter, dvs kjøpe antall mulige fireromsleiligeter i prosjektet. Dette er innarbeidet i utkast til avtale men forutsetning fra utbygger er kjøp av 6 leiligheter med 2 soverom. For kommunens del er det hensiktsmessig å eie hele bygg. Husbanken kan gi tilskudd til utleieboliger. For Krødsherad kommunes del vil bygging/kjøp av sentrumsnære boliger til flyktninger være det prosjektet som vil ha størst mulighet for å få tilskudd i husbanken med de prioriteringer som gjelder for tilskudd. Kostnadene ved nybygg er så høye at det er nødvendig med delfinansiering ved tilskudd for å holde husleie på et lavest mulig nivå, når formålet er å tilby utleiebolig til personer med lav betalingsevne. Rådmannen har vært i kontakt med husbanken i forhold til å få signaler om forventet tilskuddsnivå. Gitt en gjengs leie på inkl. kommunale avgifter på tre roms leiligheter og gjengs leie på på fire roms leiligheter, vil tilskuddet kunne bli i størrelsesorden kr på de minste og kr på de største. Endelig tilskudd vil ikke bli avklart før husbanken har behandlet søknadene. Fra kommunens side vil vi argumenter for at gjengs leie må settes lavere. Dette vil gi høyere tilskuddssats. Maks tilskuddssats er dog 40 % av prosjektkostnaden. Ved kjøp av 3 fireroms- og 3 treroms boliger vil kostnaden bli ca. 15,8 mill. kroner. Gitt tilskudd som angitt over vil samlet tilskudd bli 4.2 mill. kroner og kommunes behov for låneopptak 11,6 mill. kroner. Renter og avdrag på lånet beløper seg til ca kr årlig. Gitt tilskudd nevnt over vil husleie bli i størrelsesorden det det fremgår av nedenstående tabell. Det er da lagt til grunn at husleie skal dekke kostnadene til kommunen for til renter og avdrag på lån og driftskostnader. I tillegg til husleie kommer energikostnader som forutsettes dekt av leietaker. Selvkost husleier med rente på 3 %: 15

16 Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 3% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - fireroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 3% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - treroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Selvkost husleier med rente på 2,5 %: Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 2,5% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - fireroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 2,5% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - treroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Etter hvert som lånene nedbetales vil rentekostnaden gitt uendret rentenivå gå ned, men med nedbetalingstid på 40 år gir tallene i tabellen er indikasjon på hva som vil være husleie gitt at kommunens utgifter skal dekkes inn av husleiene. En må komme tilbake til endelig fastsetting av husleie når tilskuddet størrelse og lånebetingelsene er avklart. Kjøp av 6 leiligheter er et betydelig løft for kommunen. Men det er med dagens situasjon med behov for boliger, mulig å få disse leid ut. På sikt har man ingen garanti for utleie. Dersom det skulle bli aktuelt å selge leilighetene må tilskudd tilbakebetales. Tilskuddet avskrives over 20 år og beløpet som skal tilbakebetales avhenger av hvor lenge man har hatt boligene. Kjøp av leiligheter vil muliggjøre utbygging i Krøderen sentrum. Alternativet er at man avventer videre utbygging eller at kommunen selv står for utbyggingen. Dette er et politisk spørsmål som kommunestyret må ta stilling til. Inngåelse av avtale som inkluderer kjøp av seks leiligheter er sett fra rådmannens side, vanskelig å forsvare dersom man ikke tildeles tilskudd fra Husbanken og benytter boligene til utleie i tråd de krav som settes for å få tilskudd. Da bør man heller avvente og arbeide videre med prosjektet og alternativer. Dette er også et prosjekt som burde vært behandlet i budsjett- og økonomisammenheng jfr redegjørelse i sak om utbygging av Øvre Ruud. Saken legges frem nå da rådmannen har oppfattet at dette er sterkt politisk ønsket og på bakgrunn av flytningesituasjonen herunder regjeringens forespørsel om at kommunen må bosette flyktninger i 2015/16 16

17 Utkast til avtalen som legges frem bør gjennomgås på nytt i møte med kommune og utbygger. Vedlagte skisser og tegninger er ikke oppdatert etter reguleringsplan og det er også behov for å se på løsningen for tredje etasje. Det foreslås derfor at formannskapet får myndighet til å inngå endelig avtale dersom det ikke blir vesentlige endringer. Det er bl.a. behov for å avklare pris og endelig plan for leilighetene med to etasjer og ferdigstillelsestidspunkt samt annen kvalitetskontroll. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale om utbygging av leiligheter etter prinsippene som følger av utkast til avtale. Formannskapet får fullmakt til å inngå endelig avtale. 2. Kommunen kjøper hus i øvre rekke med 3 leiligheter med to soverom og 3 leiligheter med to etasjer og minimum 3 soverom. 3. Forutsetningen for avtale og kjøp er at reguleringsplanen vedtas uten vesentlige endringer og at Husbanken tildeler tilskudd til de seks leilighetene. 4. Kommunestyret godkjenner en ramme på 15,8 mill. kroner for kjøp av 6 leiligheter. Prosjektet finansieres med 11,6 mill. kroner i låneopptak med avdragstid 40 år og med 4,2 mill. kroner i tilskudd. Låneopptak justeres for tildelt tilskudd når det er fastsatt. 17

18 54/15 SALG AV KRØDEREN GAMLE BARNEHAGE Saksbehandler: Arne Hilde Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/358 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Mail fra Hans Petter Barkost, Arkitektene Ljøterud Ødegård Kongsberg AS Saksopplysninger: Det vises til kommunestyresak 32/15 hvor det ble gjort følgende vedtak: Prosessen med å legge ut Krøderen gamle barnehage for salg avventes. Kommunestyret legger turen innom Krøderen gamle barnehage i forbindelse med utflukt den 17. juni. Det søkes bruksendring for Nytun til bolig. Nytun rehabiliteres og leies ut. Det vedtas en kostnadsramme på 1 mill. kroner for rehabiliteringen. Rehabiliteringen finansieres med lån. Det legges i utgangspunktet til grunn kostnadsdekkende husleie men denne fastsettes endelig på et senere tidspunkt. Etter kommunestyrets tur innom Krøderen gamle barnehage i forbindelse med utflukt den 17. juni ble det bestemt at det skulle innhentes uttalelse fra arkitekt på hvilke anvendelsesmuligheter gamle Krøderen barnehage hadde. Etter møte med arkitekt samt tilsendt mail fra arkitekt skisseres følgende alternativer for videre prosess: Alternativ A: Bygget foreslås ombygd til mindre leiligheter. Dette utløser en rekke spørsmål som det kan være vanskelig å svare på uten å gå mer inne i hvert enkelt punkt. (se vedlagte mail) Arkitekten uttaler: «En kan se for seg at bygget omprosjekteres for å gi plass for flere mindre boenheter. Utnyttelsen vil begrenses pga plassering på tomten og i terrenget. Det vil knyttes usikkerhet til kostnader vedr dette da det ikke er noen vei utenom nye forskrifter (TEK-10) og sannsynligvis kan det være vanskelig å finne en entreprenør som vil påta seg dette ansvaret. Dessuten er det en ikke ubetydelig prosjektering å registrere (kontrollere eksisterende konstruksjoner mht bæreevne, brann, lyd mm) og omprosjektere 18

19 samt søke og utarbeide tilbudsunderlag. Bruksendring vil kreve omregulering eller endring av reguleringsplan. Om bygget skal selges eller kommunen skal eie og leie ut medfører også betydelig ressursbruk.totalt sett tror vi dette kan bli det dyreste alternativet og med betydelig risiko.» Det må bestilles mer arkitektbistand til for å kunne vite hvor mange boenheter man kan få. (Etter vurdering i møtet ble kostnadene beregnet til min. 6. mill). Alternativ B: Bygget rives og det bygges nytt på tomten. Etter arkitektens mening er dette sannsynligvis den beste og rimeligste løsning om kommunen ønsker å utnytte tomten best mulig og gi gode boforhold for flest mulig. Det gir også en mer forutsigbar prosess og størst mulighet for å kunne få tilskudd fra husbanken. Alternativ C: Bygget selges som det er «Asis» Forutsigbar prosess og en overlater til kjøper å ta all risiko vedr kostander og tekniske løsninger. Bruksendring vil evt kreve omregulering eller endring av reguleringsplan for alle alternativer. Parallelt med denne saken legges også frem sak om boligsosial handlingsplan og sak om evt. utbygging/kjøp leiligheter Krøderen. Man må anta at kostnadene ved å utnytte den gamle barnehagen/tomta til kommunale utleieboliger ikke vil skille seg vesentlig fra andre nybyggprosjekter. Dersom man skal bygge om dagens bygg gjør topografi og plassering det vanskelig å gi beboere private og gode uteoppholdsplasser. Det vil også bli en kostbar ombygging. Gitt at kommunestyret vedtar kjøp av leiligheter anbefales at det gamle barnehagebygget legges ut for salg. Bygget forfaller når det ikke er i bruk og det påløper årlige kostnader. En privat eier/utbygger vil trolig kunne bygge om rimeligere enn det kommunen kan. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krøderen gamle barnehage legges ut for salg og selges til høystbydende. Salgsinntekten avsettes til fond kjøp/rehabilitering av boliger. 19

20 55/15 K4 - DRIFT OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: 614 &00 Arkivsaksnr.: 14/889 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med etableringen av K4-huset ble det gitt signaler fra formannskapet om at driften av huset ikke skulle medføre ekstra kostnader for Krødsherad kommune, samtidig med at K4 ikke skulle drifte i konkurranse med næringslivet. I dette ligger at lokalene bl.a ikke skal benyttes til private selskaper. K4 har nå vært i drift i litt over to år og signalene fra formannskapet har vært retningsgivende for driftsgruppa i K4. Driftsgruppa i K4 ønsker å videreføre driften ihht disse prinsipper. K4 består av følgende utleieenheter, som holdes utenfor ansvaret til driftsgruppa i K4: - Leilighet i 2.etg leietaker betaler husleie ihht kommunale satser. - Bunadstua og Bergtatt betaler leie som næringsdrivende Disse tre leietakerne betaler i dag strøm, kommunale avgifter osv separat til Krødsherad kommune. «K4 aktivitetsavdeling» benyttes til kreativ kunst- og kulturaktivitet, samtidig som stedet er et sosialt samlingssted for allmennheten. Denne delen av K4 driftes av ei driftsgruppe/gladgjengen som bl.a har ansvaret for økonomien. Driftsgruppa på K4 har oversendt til kommunen en økonomisk oversikt for første driftsår. Driftsgruppa dekker utgifter til egen drift, så som f.eks renholdsartikler og nødvendig ekstrautstyr til deres aktiviteter/daglig drift. Administrasjonen vurderer at K4 har blitt det kreative kunst- og kultursenteret for bygda og for våre gjester, - at lokalene benyttes til almennyttig formål - slik intensjonen var. 20

21 Rådmannens vurdering og anbefaling Rådmannen anbefaler å formalisere bruken av aktivitetsavdelingen via en avtale med driftsgruppa/gladgjengen på K4. Målsettingen og kravet fra kommunen er at «K4 aktivitetsavdeling» benyttes til kreativ kunstog kulturaktivitet, samtidig som stedet er et sosialt samlingssted for allmennheten. K4 skal ikke driftes i konkurranse med næringslivet. Dersom kommunen ønsker å bruke lokalene til aktiviteter som f.eks barseltreff osv, skal kommunen kunne gjøre dette uten ekstra kostnad for kommunen. Kommunen (som bygningseier) bør være ansvarlig for følgende (avtaler og økonomi/finansiering): - Forsikring av lokalene - Brannteknisk utstyr (tilsyn fra brannmyndighet og oppfølging av pålagte tiltak ift dette) - Heiskontroll (og oppfølging av pålagte tiltak ift dette) Disse kostnadene (som er bygningseiers ansvar) bør dekkes av rammen til sektor TNM. Driftsgruppa bør være ansvarlig for følgende (økonomi/finansiering og gjennomføring): - Alle utgifter tilknyttet egen daglig drift, herunder renhold, innvendig vedlikehold, herunder maling og reparasjoner, forsikring av inventar, renovasjon og øvrige kommunale avgifter, strøm og utstyr til egen drift. Rådmannen vurderer at kommunen bør stille lokalene (K4s aktivitetsavdeling) til disposisjon for driftsgruppa på de betingelser/forutsetninger som er beskrevet over. Avtalen bør kunne sies opp med 6 mnd varsel. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Administrasjonen inngår avtale med driftsgruppa/gladgjengen på betingelser ihht nedenstående: Kommunen stiller lokalene (K4s aktivitetsavdeling) til disposisjon for driftsgruppa. Betingelser/føringer for avtalen mellom kommunen og driftsgruppa på K4: Dersom kommunen ønsker å bruke lokalene til aktiviteter som f.eks barseltreff osv, skal kommunen kunne gjøre dette uten ekstra kostnad for kommunen. 21

22 Kommunen er ansvarlig for følgende (avtaler og økonomi/finansiering): - Forsikring av lokalene - Brannteknisk utstyr (tilsyn fra brannmyndighet og oppfølging av pålagte tiltak ift dette) - Heiskontroll (og oppfølging av pålagte tiltak ift dette) Disse kostnadene (bygningseiers ansvar) dekkes av rammen til sektor TNM. Driftsgruppa er ansvarlig for følgende (økonomi/finansiering og gjennomføring): - Alle utgifter tilknyttet egen daglig drift, herunder renhold, innvendig vedlikehold, herunder maling og reparasjoner, forsikring av inventar, renovasjon og øvrige kommunale avgifter, strøm og utstyr til egen drift. Avtalen kan sies opp med 6 mnd varsel. 22

23 56/15 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP Saksbehandler: Anne K. Jokerud Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 12/332 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I kommunestyresak nr. 49/12 behandlet i møte 24. mai 2012 ble det fattet følgende vedtak vedr. ovennevnte: Krødsherad kommune stiller simpel kausjon for lån til Norefjell Vann og Avløpsselskap. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr ,-. Garantitiden skal være maksimalt 20 år med tillegg av 2 fra år Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, jfr. KL s bestemmelser i 50, nr. 7a. I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av ny garanti. Fylkesmannen har i brev av 14. juni 2012 godkjent kommunestyrets vedtak. Som det framgår av vedtaket gjelder garantien i 20 år med tillegg av 2 fra 2012 dette vil si at vedtaket har begrensninger for nye låneopptak når det gjelder løpetid. Slik vedtaket tolkes utløper garantitiden i NVA s styre har vedtatt oppstart av etappe 2 for vann- og avløpsanlegget på Norehammeren. Styret har videre vedtatt at investeringene skal lånefinansieres, og at det skal søkes om låneopptak på kr Som nevnt ovenfor tolkes vedtaket dithen at det ikke kan søkes om dette lånet med kommunal garanti på bakgrunn av ovennevnte vedtak. NVA s investeringer i etappe 2 er investeringer som i all hovedsak har en avskrivingstid på 40 år (ledninger), og det vil være naturlig at lånet da opptas med løpetid lik avskrivningstid. Dette er det heller ikke rom for i forhold til vedtaket. 23

24 NVA er underlagt selvkostprinsippet. Det er avskrivningstiden som legges til grunn og ikke lånets løpetid ved disse beregningene. Av den grunn er det viktig at lånets løpetid og avskrivningstid samsvarer. Avdragstiden kan ikke overstige avskrivningstiden Videre er det i vedtaket stilt simpel kausjon. Dette har også begrensninger i forhold til hvor NVA kan søke lån. Kommunalbanken, som pr. nå har de gunstigste betingelsene, krever at kommuner stiller selvskyldnerkausjon, og de er dermed ikke aktuelle tilbydere på lån til NVA. Kommunalbanken krever også at garantien skal gjelde for hovedstol med tillegg av 10 % av en til enhver tid gjeldende hovedstol, som kan gå til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger. Selvskyldnerkausjon innebærer enkelt forklart at kreditor ved mislighold, kan gå direkte på garantisten, uten først å måtte søke dekning hos låntager. Simpel kausjon innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos låntager, og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her Krødsherad kommunes garantiansvar ovenfor NVA var pr kr Som det framgår av ovennevnte må kommunestyret fatte nytt garantivedtak for at NVA skal kunne søke lån for omtalte investeringer. Slik saksbehandler ser det har kommunestyret to valg i forhold til å gi NVA garanti: Gi garanti enkeltvis altså for hvert enkelt låneopptak. Dette vil innebære en forholdsvis lang behandlingstid. Fylkesmannen må godkjenne vedtakene. Gi en generell garanti med et maksimumsbeløp (kr ), og at garantiens lengde følger bestemmelsene i Kommunelovens 50, nr. 7a samt Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. KL 50, nr. 7a lyder: Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunes eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte I forskriftenes 3 om tidsavgrensning står det bl.a.: Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år. Rådmannen er av den oppfatning at kommunestyret bør gi en generell garanti med et maksimumsansvar tilsvarende beløpet vedtatt i sak nr. 49/12. Garantien gis i overenstemmelse med Kommunelovens og Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiers bestemmelser. 24

25 Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune stiller selvskyldnerkausjon for lån til Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr Garantitiden skal ikke overstige investeringens veide levetid med tillegg av 2 år. Garantien kan ikke overstige 40 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet jfr. KL s bestemmelser i 50, nr. 7a I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av garantien. 25

26 57/15 BEVILLINGSGEBYR - SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER Saksbehandler: Anne K. Jokerud Arkiv: U60 &18 Arkivsaksnr.: 15/590 Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.m står følgende om bevillingsgebyr: Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av slkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholdig drikk. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: 0,19 kr pr. vareliter for alkoholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: 0,40 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 1,08 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 3,55 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1.480,- for salg og kr 4.400,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten krevet et gebyr på inntil kr 310,- pr. gang. Ovennevnte gebyrer er for 2015, og det er departementet som fastsetter disse gebyrene hvert år. Krødsherad kommune tar ingen gebyrer for bruk av ambulerende bevilling, noe som saksbehandler mener bør innføres. Noen av kommunens skjenkesteder har en liten alkoholomsetning, og et gebyr på kr 4.400,- kan virke urimelig. 26

27 I år har vi fra ett skjenkested mottatt omsetningsoppgave på under 10 liter vin. I kommunestyresak nr. 12/03 ble det gjort følgende vedtak når det gjaldt minstegebyr: For M/S Kryllingen, Krøderbanen, Villa Fridheim, Ringnes Gård, Krøderheimen Pensjonat og Alpinstua, settes det årlige minstegebyret for skjenking av alkoholholdig drikkevare til kr 1.000,-. Dersom alkoholomsetningen på noen av disse skjenkesteder øker vesentlig utover det nivå det har ligget på de seneste årene, faller dette unntaksvise minstegebyret bort. Departementets fastsatte minstegebyr var den gang kr 3.000,-. Ovennevnte vedtak gjelder fortsatt, og gebyret kan ikke justeres i tråd med departementets økninger på minstegebyret. I 2006 søkte Norefjell Spa om nedsettelse av avgiften p.g.a. liten omsetning dette ble avslått med bakgrunn i at selskapet er å anse for et kommersielt tiltak. Vi har nå mottatt mail fra Norefjell Golfklubb hvor de ber om redusert avgift p.g.a. liten omsetning. Lovverket åpner for at bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller kan bestemme at gebyret skal settes lavere. Rusmiddeldirektoratet opplyser at med særlig tilfelle menes der hvor minstegebyret blir urimelig høyt i forhold til den mengden alkohol de reelt omsetter, eller der hvor minstegebyret har en forholdsvis stor innvirkning på driftsresultatet. Det nevnes ikke noe om forskjell på kommersiell eller annen drift. I og med at skjenkestedene i Krødsherad kommune har stor variasjon i omsetningen, er rådmannen av den oppfatning av vi bør ha et gebyrregulativ som er rettferdig og enkelt å håndtere da basert på omsetning av antall liter alkoholholdig drikk. Rådmannen vil foreslå en beregningsmodell som følger departementets beregningsmodell med gebyrer utregnet pr. vareliter, men at man setter et minimumsgebyr for de som etter beregningene kommer under dette minimumsgebyret. Minimumsgebyrer for Krødsherad kommune settes til 40 % av departementets minimumsgebyr. De som kommer over denne følger departementets satser. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Vedtak i kommunestyresak nr. 12/03 oppheves. Krødsherad kommune vedtar et minimumsgebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikk på 40% av departementets fastsatte gebyrer. Utregning av gebyrene følger departementets retningslinjer. 27

28 De av bevillingsinnehaverne som kommer over dette minimumsgebyret utregnet etter departementets retningslinjer - betaler gebyrer etter forskriftene. For ambulerende bevilling kreves gebyr i tråd med departementets maksimumsbeløp. 28

29 58/15 SVAR PÅ INTERPELLASJON - BRUK AV MIDLERTIDIG ANSATTE I KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/434 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Interpellasjon fra Krødsherad Arbeiderparti i kommunestyre : «Ønsker med dette å fremme følgende interpellasjon - oversendelsesforslag til behandling i Krødsherad kommunestyre på vegne av Krødsherad Arbeiderparti. Forslag til vedtak: Ingen økt bruk av midlertidige ansatte i Krødsherad kommune Krødsherad kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som følge av dette, ønsker Krødsherad kommune en arbeidsmiljølov som gir trygget og stabillitet for våre arbeidstakere. Krødsherad kommune vil som arbeidsgiver fortsatt bruke Arbeidsmiljøloven 14-9 uten de endringer vedørende midlertidighet som ble fattet av Stortinget Begrunnelse: Krødsherad Arbeiderparti mener at Stortingets vedtak om økt midlertidig ansettelse i Arbeidsmiljøloven 14-9 vil skape stor usikkerhet for mange arbeidstakere, for deres familie og for deres personlige økonomi. Endringene i AML betyr at alle nyansettelse i Krødsherad kommune kan være midlertidige i 12 måneder. Vi kan ikke akseptere at ansatte skal gå i årevis på kontrakter, uten mulighet til å få lån og andre nødvendigheter ute i en liten kommune. Det undergraver kommuneøkonomien ved å svekke arbeidstilføreselen, og skaper en stressende arbeidshverdag for de kommunalt ansatte. Krødsherad Arbeiderparti ønsker ikke at Krødsherad kommune som arbeidsgiver skal benytte seg av endringene i AML

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer