MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR /15 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER /15 FORSLAG - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN /15 AVTALE OM BYGGING AV LEILIGHETER I KRØDEREN SENTRUM - EIE EIENDOM AS /15 SALG AV KRØDEREN GAMLE BARNEHAGE /15 K4 - DRIFT OG RETNINGSLINJER /15 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP /15 BEVILLINGSGEBYR - SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER /15 SVAR PÅ INTERPELLASJON - BRUK AV MIDLERTIDIG ANSATTE I KRØDSHERAD KOMMUNE /15 EVENTUELT Innstillingene fra formannskapets behandling den vil sendes ut i etterkant av formannkapsmøtet. Noresund, Olav Skinnes ordfører

2 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/692 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen mottok den følgende bemerkning til protokoll fra Gustav Kalager (AP): I forbindelse med posten eventuelt i k.styre 17/6-15 ba jeg om svar på hvordan det politiske flertallet i Krødsherad tenker seg å følge opp sitt vedtak om oppsigelse av ansvarlig lån til everket. Jeg ba om svar i forbindelse med k.styre 27/8-15. Kan ikke se at dette er protokollert i referatet. Med vennlig hilsen Gustav Kalager Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Protokollen, med Gustav Kalager (AP) sitt tillegg under saken eventuelt, godkjennes. 2

3 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR. Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: M20 &42 Arkivsaksnr.: 15/605 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok (egengodkjente) reguleringsplanen for nytt boligområde på Øvre Ruud i sak 40/15 i møtet Kommunestyret vedtok i samme sak følgende videre prosess for utbygging av området: «Administrasjonen arbeider videre med anbudsgrunnlag, prosess samt en bevilgningssak for opparbeidingskostnader til formannskapet den 18.8/kommunestyret Prosjektet vil deretter bli lagt ut på DOFFIN med de frister og krav som gjelder for offentlige anskaffelser. Prosessen med anbud, klagefrister og evaluering tar 2-3 mnd. Endring i reguleringsplan bestemmelsene: -Gangvegen og lekeplass ferdigstilles før ferdigtillatelse gis.(ikke før byggetillatelse gis).» Administrasjonen har arbeidet videre med anbudsgrunnlag og kostnadsbildet og legger med dette frem sak vedrørende vedtak om bevilgning og finansiering. Når kommunestyret har gjort sitt vedtak vil administrasjonen legge prosjektet ut på anbud. Gitt anbud som er innenfor kommunens rammer og forutsetninger, vil utbygging starte opp. Endelig tidsplan for utbyggingsforløpet vil først være avklart når kontrakten er underskrevet. Det kreves, som nevnt i saksframlegget i sak 40/15, opparbeiding av offentlig infrastruktur før boligfeltet kan bebygges. I sak 40/15 ble det antydet en total kostnad på i størrelsesorden kr 7,5 8 millioner for veg, vann og kloakk. Dette var foreløpige kostnader. Administrasjonen har jobbet videre med kostnadsestimat for opparbeidelse av kommunal infrastruktur i området. Estimatet er basert på forslag til reguleringsplan og utarbeidet VA-plan. Det er beregnet anleggsbidrag for el (inkl. gatelys) og data (fiber). Det er vurdert og kostnadsberegnet strømforsyning til det nye boligområdet. Dette betyr at deler av budsjettestimatet er noe mer sikkert enn det var i behandlingen av sak 40/15, men fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til det totale estimatet (fram til bindende anbud er på plass). Budsjettestimatet er justert opp i forhold til tidligere anslag etter råd fra konsulent. Det er bl.a. budsjettert med en post for usikkerhet/utforutsett. 3

4 Budsjettestimat investering offentlig infrastruktur Øvre Ruud Utbygging veg (asfalt), vann og avløp kr eks mva Anleggsbidrag elektrisitet Kr eks mva Utbygging fiber kr eks mva Utbygging gangveg (skogsbilklasse 7) kr eks mva Utarbeidelse av grunneieravtale/tinglysning kr eks mva Byggelånsrenter kr eks mva Uforutsett/usikkerhet (30% av 7,6 mill.kr.) kr eks mva Totalt kr eks mva Kommunen vil ikke ha fradrags- eller kompensasjonsrett for tradisjonelle opparbeidelseskostnader av tomtene som skal selges, men kommunen vil ha rett til fradrag for merverdiavgift for det som gjelder vann og avløp og kompensasjon for merverdiavgift på det som gjelder veg. Det innebærer at kommunens kostnader (som skal dekkes av tomtesalget) vil bestå av nettoutgifter til veg, vann og avløp. Opparbeidelse av tomtene skal den enkelte tomtekjøper selv besørge. Det skal ikke beregnes utgående mva ved salg av tomter. Totalt er det 15 tomter innenfor det nye tomtefeltet, med totalt tomteareal på m 2. Dette blir et boligområde med flott utsikt og høy attraktivitet men også et kostbart felt å bygge ut. Kvalitet og beliggenhet på tomtene varierer, og det er naturlig å differensiere prisen på tomtene. En bør også vurdere å selge til høystbydende, men med en nedre minimumspris. Tomt 8,9,10 og 11 har best beliggenhet, mens tomtene 6 og 7 har lavere kvalitet. Økt budsjett innebærer også høyere pris på tomtene i forhold til tidligere beregning. Med kostnader til infrastruktur på ca. 11 mill. kroner samt råtomtkostnader vil tomteprisen ligge på fra 500 til 800 pr. m2 (gjennomsnittprisen ca. 600 kr m2). Salg av boligtomter må, som et minimum ha som grunnlag selvfinansiering, slik at en ikke må redusere på kommunale tjenester for å dekke kostnadene. En må forvente at det tar tid før alle tomtene selges. Renter og avdrag på investeringskostnadene vil derfor belaste kommuneregnskapet i flere år fremover fram til alle tomtene er solgt. I nedenstående tabell er vist hvor mye kommunens driftsbudsjett vil bli belastet med ulike gjenstående lånebeløp (beløp i kroner): Lånebeløp Avdrag (40 år) Renter (3 %) Sum avdrag og renter som må dekkes ved redusert drift Tallene i tabellen illustrerer hvor mye renter og avdrag vil belaste driften gitt at prosjektkostnaden blir 11 mill. kroner. Frem til salg blir salg blir beløpet som må dekkes over ordinær drift 0,6 mill. kr. Ved salg av tomter for 3 mill. kroner blir beløpet som må dekkes over ordinær drift 0,44 mill. kr. osv. 4

5 Utvidet veinett mv. gir også økte driftsutgifter som det må tas høyde for i driftsbudsjettet: Driftsutgifter årlige (anslag) Grunneieravtale kr eks mva Brøyting hovedveger (ikke gangveg) kr eks mva Sommervedlikehold kr eks mva Gatelys (strøm/vedlikehold) kr eks mva Totalt kr eks mva Økonomisk ramme - finansiering Utbygging av tomteområder er innarbeidet i budsjettet med 1,4 mill. kroner i 2015 og 2,4 mill. kroner i Beløpene har vært forutsatt lånefinansiert. Utbygging på Øvre Ruud går betydelig utover disse rammene og burde vurdert som en del av budsjettprosessen for Rådmannen legger fram sak som vedtatt av kommunestyret, men gjør oppmerksom på at belastningen på driften vil øke utover det som fremkommer av vedtatt økonomiplan. Prosjektrammen foreslås satt til inntil 11 mill. kroner. Det er begrensede fondsmidler og prosjektet foreslås derfor lånefinansiert. I tillegg har kommunestyret vedtatt rehabilitering av svømmehall og bygging av ambulansestasjon. I tillegg kommer evt. kjøp av leiligheter på Krøderen jfr. egen sak. Med unntak av svømmehall skal prosjektene/kapitalkostnadene finansieres av nye inntekter men lånegjelden vil øke betydelig med ditto økning i usikkerhet knyttet til renteutviklingen. Det vil også kunne bli manglende samsvar mellom utgifter og inntekter på prosjektene som vil belastet øvrig drift, i perioden der lånekostnadene påløper men der man enda ikke har fått salg/leid ut byggene. Den økonomiske rammen til sektor TNM bør økes tilsvarende de årlige driftsutgiftene for boligområdet Øvre Ruud fra og med Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar å legge utbygging av offentlig infrastruktur på Øvre Ruud ut på anbud ihht. lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen har ansvar for anbudsdokumenter og anbudsprosess og øvrig gjennomføring av prosessen. 2. Prosjektrammen for utbygging av offentlig infrastruktur på Øvre Ruud (eks. mva der det er fradrag/kompensasjon) fastsettes til inntil 11. mill. kroner inklusive byggelånsrenter som belastes prosjektet. Det godkjennes et låneopptak på inntil 11 mill. kroner. Avdragstid fastsettes til 40 år. Tomtesalg benyttes til nedbetaling av lån. Økte årlige driftsutgifter innarbeides i budsjett Administrasjonen legger fram sak om tomtepriser når kontrakt er underskrevet og budsjettrammen er ytterligere avklart. Ved fastsetting av tomtepriser skal en legge til grunn prinsippet om minimum selvkost og prinsippet om differensierte 5

6 kvadratmeterpriser utfra tomtenes attraktivitet. Det vurderes budgiving utover fastsatt tomtepris, der det er flere interessenter på samme tomt. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne sak om tomtepriser innen de rammer som følger av kommunestyrets vedtak. 6

7 51/15 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 14/155 Saksnr.: Utvalg Møtedato 79/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert Brev fra statsråd Horne datert Ordførers svarbrev til statsråd Horne datert Brev fra statsråd Horne datert Saksopplysninger: Krødsherad Kommunestyre vedtok å åpne for bosetting av to familier i 2010/2011. En familie på 4 ble bosatt i 2013, jfr. orientering til kommunestyre høsten Etter henvendelse fra statsråd Horne vedtok formannskapet å bosette to familier (10 personer) i Familiene ble bosatt i juni Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har i brev hit datert anmodet om bosetting av flyktninger i Krødsherad. Statsråd Horne har i brev datert på bakgrunn av flyktningsituasjonen, bedt om at kommunen bosetter flere flyktninger enn det IMDI først ba om og det anmodes om bosetting av 17 personer i 2015 og 14 i Med de 10 som nå er bosatt gjenstår det å bosette 21 personer i 2015/16 dersom man skal imøtekomme forespørselen. I tillegg er det behov for bosetting i årene etter I brevet fra IMDI vises også til samarbeidsavtalen mellom staten og KS. IMDI ber om at vedtak fattes med et tydelig antall og uten forbehold eksempelvis at antallet skal omfatte familiegjenforente. Kommunens vedtak vil i henhold til IMDI være bindende for begge parter. For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. Status for vedtak om bosetting i Buskerud er i følge IMDIs hjemmeside pr som følger: 7

8 Status Anmodning Vedtak Anmodning Vedtak Anmodning Vedtak Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger. Det utbetales integreringstilskudd til kommunene for hver bosatte person, for å dekke utgifter til bosetting og integrering. Integreringstilskuddet utbetales over fem år. Enslige mindreårige flyktninger utløser ekstra tilskudd. Det gjør også flyktninger med alvorlige funksjonshemminger og adferdsvansker. Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. 8

9 For IMDI er målet at flyktninger skal finne seg godt til rette og bli raskt integrert i lokalsamfunnene. IMDI forsøker å legge til rette for dette i bosettingsarbeidet blant annet ved ta hensyn til flyktningenes behov og ved å bygge opp nasjonale/etniske grupper. IMDI forsøker også å tilrettelegge slik at flyktningene kan realisere sine fremtidsplaner med hensyn til arbeid og utdanning. Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Integreringstilskudd Barnehagetilskudd Eldretilskudd Bosettingsår År-1 (2015) Sats År-2 kr År-3 kr År-4 kr År-5 kr Særskilt tilskudd enslig mindreårig kr Personer med kjente funksjonshemminger kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. Ekstratilskudd 2015 Kommuner som i 2015 bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDI, og samtidig bosetter flere enn folketallet i kommunen tilsier, vil motta et ekstratilskudd på kroner per person som bosettes utover IMDIs anmodning. Kommuner som i 2015 bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDI, vil motta et ekstratilskudd på kroner per person som bosettes utover IMDIs anmodning. 9

10 Kommuner som først oppfyller kriteriet for ekstratilskudd på kroner, og i løpet av året også oppfyller kriteriet for ekstratilskudd på kroner, vil motta det høyeste ekstratilskuddet for hele det antallet personer kommunene bosetter utover IMDIs anmodning Krødsherad kommune har så langt vedtatt bosetting i tråd med IMDIs anbefaling. Vedtaket utløser således ikke ekstra tilskudd. Dersom man vedtar ytterligere bosetting i 2015 utløses et ekstratilskudd på pr flyktning da kommunen bosetter flere enn folketallet skulle tilsi. Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. Introstønad er en ytelse flyktninger har krav på så lenge de er i introprogram, i første omgang innvilges dette for to år eventuelt med forlengelse om ikke norskkunnskapene er gode nok. Dette er deres «lønn» så lenge de har introprogram. Etter dette er det jobb, utdanning eller eventuelt andre ytelser fra NAV. Utdanning utover introprogrammet dekkes som regel med lån/stipend i Statens lånekasse som flyktningene administrer selv. Krødsherad kommune kjøper plasser til voksenopplæring i Modum og de søker tilskuddet som blir bevilget til dette formålet. Tilskuddet til voksenopplæring mottas av Krødsherad men overføres i sin helhet til Modum kommune. Videre bosetting I forhold til anmodningen fra statsråden som kom som et resultat av en forverret flyktningsituasjon gjenstår bosetting av 21 flyktninger. Gitt at man bosetter familier utgjør dette 4-5 familier. Erfaringen med bosettingen i 2013 og 2015 har så langt vært positiv og de ulike instanser i kommunen har bidratt med stor løsningsvilje. Det er også positive erfaringer i forhold til engasjement fra frivillige organisasjoner og bidrag fra tidligere bosatte familier. Det understrekes dog at vellykket bosetting krever en aktiv oppfølging fra kommunens side. Flyktningene vil også ha ulike utgangspunkt når det gjelder utdanning, arbeidserfaring og fysiske og psykiske opplevelser slik at det er vanskelig å forutse fremtidige utfordringer for den enkelte og kommunen. Bosetting er kommunens bidrag i en krevende flyktningsituasjon og en vellykket bosetting bidrar til vekst og mangfold i kommunen. Krødsherad er en liten kommune med dårlig offentlig kommunikasjon. Det mest hensiktsmessige er derfor bosetting av familier i boliger med nærhet til skole, barnehage, butikker o.l. Tilgang til boliger har vært den største utfordringen og har vært bakgrunn for at administrasjonen har vært avventende med å legge frem forslag om bosetting. Det foreligger nå planer for nybygg av boliger, noe som gir muligheter for bosetting. Gitt at kommunestyret vedtar kjøp av boliger og husbanken innvilger tilskudd vil mulighetene være til stede for å bosette i tråd med forespørsel. Det vises til egen sak om dette og til sak om boligsosial handlingsplan og sak om utbygging/kjøp boliger på Krøderen. Rådmannen anbefaler derfor at man vedtar bosetting av 4-5 familier/21 flyktninger i 2015/16 under forutsetning av at man klarer å skaffe bolig. Bosettingstidspunkt vil avhenge av når nye boliger blir ferdigstilt. Som nevnt innledningsvis vil ytterligere bosetting i 2015 gir økt engangstilskudd og det foreslås derfor at man gjør en vurdering av om man kan bosette ytterligere flytninger i I påvente av flere permanente boliger har en i 2015 funnet en 10

11 løsning med midlertidig boliger. Ved ytterligere bosetting vil en vurdere om det er flere muligheter innen den boligmassen som kommunen i dag disponerer eller på det private markedet. Økt bosetting vil gi økte inntekter men også økte utgifter og behov for å vurdere personellbehov. Det legges til grunn at administrasjonen kan gjøre endringer innenfor de tilskuddsrammer som er tilgjengelig med sikte på en mest mulig vellykket bosetting. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune er positive til å bosette inntil 21 flyktninger i 2015/16 gitt at man klarer å skaffe hensiktsmessig bolig med en husleie som er forenlig med tilskudd som gis til bosetting. Med de forutsetninger som er i kommunen er det kun ønskelig med bosetting av familier. Rådmannen får fullmakt til å organisere flyktningetjenesten innen de rammer som følger av integreringstilskuddet. 11

12 52/15 FORSLAG - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Tone Ranheim Rolfstad Arkiv: L70 &30 Arkivsaksnr.: 15/466 Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Forslag til Boligsosial handlingsplan , datert 15. august 2015 Saksopplysninger: I St.meld. nr. 49 ( ) "Om boligetablering for unge og vanskeligstilte" oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Den overordnede målsetningen er å lage en samlet plan for kommunen for at unge og vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. Den kommunale boligsosiale handlingsplanen skal ta for seg vanskeligstilte på boligmarkedet og problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. Disse problemstillingene må sees i sammenheng med kommunens generelle boligpolitikk og øvrige planprosesser og plandokumenter. Handlingsplanen skal føre til: Mer samkjørt boligpolitikk mellom sektorene Større effektivitet ved å samordne ressursene Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen Økt kunnskap om statlige virkemidler Bedre og mer målrettet bruk av virkemidlene Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse Kontrollutvalget vedtok i møte , sak 28 /13 å initiere en undersøkelse / kartlegging av boligtildeling for vanskeligstilte i Krødsherad kommune. Buskerud Kommunerevisjon IKS har utført denne kartleggingen og kom med en rapport i mars Rapporten gir en anbefaling at det bør lages en boligsosial handlingsplan. Revisjonens anbefaling til oppfølging av rapport om boligtildeling - Utarbeide boligsosial handlingsplan o Etablere skriftlige rutiner/retningslinjer for tildeling av bolig 12

13 o Alle kommunens boligsøkere bør benytte fastlagt søknadsskjema o Det bør vurderes bruk av ventelister o For enkelte grupper bør det kunne fastsettes en maksimal leietid, eventuelt benytte noen av boligene til gjennomgangsboliger o Forbedre informasjonen på kommunens nettside Kontrollutvalget sluttet seg til anbefalingen fra Buskerud Kommunerevisjonen, og kommunestyret fattet vedtak om at rådmannen skulle følge opp saken. Kommunestyret vedtok ved behandling av budsjettet 2014 følgende: Rådmannen får i oppdrag å utrede økonomien i å erstatte hele eller deler av dagens eiendomsmasse knyttet til utleiebygg med nybygg. Økte utleiepriser i kommunale bygg. Det ble vedtatt økte utleiepriser fra 1. juli Et arbeidsutvalg bestående av saksbehandlere fra helse og omsorg, NAV, teknisk etat og sentraladministrasjonen har jobbet sammet for å kartlegge situasjonen, overføre kunnskap mellom etatene, oppdatere informasjon, lage retningslinjer og ventelister, diskute tiltak og sammenfatte alt i ut utkast til boligsosial handlingsplan. Det ble også arrangert en informasjonsdag med en rådgiver fra Husbanken i november 2014, der også ansvarlig for de kommunale byggenen var med i tillegg til arbeidsgruppa og rådmannen. Ved søknader om tilskudd fra blant annet Husbanken, så er det viktig at det er satt opp mål for utbygginger og at behovet for flere boliger er kartlagt i en slik plan. I arbeidet med boligsosial handlingsplan har man integrert arbeidet med oppfølging av de øvrige anbefalingene fra revisjonen og disse er kvittert ut i planen. Planen gir en beskrivelse av nåsituasjon og det gjøres en vurdering av behov per i dag og fremover i tid. Det største behovet på kort sikt er flere boliger til bosetting av flyktninger. Siste del av planen inneholder mål og tiltak kapittel 7.1 og tiltak/oppfølging knyttet til revisjonens anbefalinger kapittel 7.2. Det vises til vedlagt forslag til «Boligsosial handlingsplan for Krødsherad kommune.» Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Forslag til boligsosial handlingsplan med mål og tiltak vedtas som retningsgivende for videre arbeid. Tiltak med økonomiske konsekvenser tas opp i egne saker eller i budsjettbehandlingen. 13

14 53/15 AVTALE OM BYGGING AV LEILIGHETER I KRØDEREN SENTRUM - EIE EIENDOM AS Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 15/681 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Utkast Forslag til avtale om bygging av leiligheter revidert Skisser og tegninger dato Intensjonsavtale Saksopplysninger: Krødsherad kommune har kjøpt totalt tre tomter i område mellom Coop og Krøderen skole, som skal utvikles til boligformål. Kommunen utlyste konkurranse på Doffin for utbygging av leiligheter, jfr. kommunestyresak 49/13. I konkurransegrunnlaget og kommunestyrets vedtak fremkom det at kommunen forpliktet seg til kjøp av 2 boliger. Det var ingen utbyggere som meldte sin interesse i den utlyste konkurransen. Ordfører har i ettertid vært i kontakt med ulike firma i forhold til å få på plass en utbygger av området. Ordfører inngikk intensjonsavtale med Enger Eiendomsutvikling A/S den jfr. vedlegg. I området har en i etterkant av kommunestyresak 49/13 vedtatt omlegging av kryss og bygging av ny gang og sykkelveg, sak 106/13. Kommunen har utarbeidet reguleringsplan for området som er lagt ut til høring. Planen har høringsfrist og er planlagt behandlet i kommunestyre Kommunestyret vedtok i sak 36/15 riving av byggene og bevilget kr mva finansiert ved disposisjonsfond. Eie Eiendom AS har sagt seg interessert i å bygge ut området men bl.a. på grunn av risiko knyttet til salg basert på begrenset innmeldt interesse etter åpent møte, stiller de flere krav for å delta enn det kommunestyret opprinnelig vedtok. Et av kravene er at kommunen må stå for arbeidet med reguleringsplan jfr. over. Kommunen må videre dekke alle utgifter til rivning av bygg, inkludert eventuelle bunnledninger, tanker etc. samt prosjektering av VA-plan. Godkjennelse av avkjøring fra gangvei inn til boliger nedre plan påhviler Krødsherad kommune, kostnader til selve utførelsen dekkes av utbygger. Støyskjerming (på gangvei skulder, eller bolig) dekkes av utbygger. Det samme gjelder utgifter til og framføring av vei, eventuelle gatelys, ledningsnett (vann, overvann og avløp). 14

15 For at Eie Eiendom AS skal bygge ut området er det et krav at kommunen kjøper 6 leiligheter. Hvilke leiligheter er valgfritt. Utbygger forplikter seg til å bygge ut 5 hus/10 leiligheter inklusive de som kommunen forplikter seg til å kjøpe. I avtaleutkastet er det innarbeidet at de har en tidsbestemt opsjon fram til til å bygge på de eventuelt gjenstående tomtene på området. Fra kommunens side er det i avtaleutkastet satt inn at leilighetene kommunen skal kjøpe må være klar for innflytting Dette med sikte på skolestart. Tidspunktet har ikke vært drøftet med utbygger. Utbygger betaler Krødsherad kommune kr for tomtegrunn (råtomt) pr. solgte tomt. Kommunens behov for kommunale utleieleiligheter Det vises til egne saker vedrørende boligsosial handlingsplan og bosetting av flyktninger. Gitt at kommunen følger oppmodingen om bosetting av flyktninger er behovet for sentrumsnære utleiebolig høyere enn antatt tidligere. Det kan også være aktuelt å selge mindre hensiktsmessige utleieboliger og erstatte med nye utleieenheter. Dersom man ønsker å bosette familier bør en kjøpe tre fireroms leiligheter og tre treromsleiligheter, dvs kjøpe antall mulige fireromsleiligeter i prosjektet. Dette er innarbeidet i utkast til avtale men forutsetning fra utbygger er kjøp av 6 leiligheter med 2 soverom. For kommunens del er det hensiktsmessig å eie hele bygg. Husbanken kan gi tilskudd til utleieboliger. For Krødsherad kommunes del vil bygging/kjøp av sentrumsnære boliger til flyktninger være det prosjektet som vil ha størst mulighet for å få tilskudd i husbanken med de prioriteringer som gjelder for tilskudd. Kostnadene ved nybygg er så høye at det er nødvendig med delfinansiering ved tilskudd for å holde husleie på et lavest mulig nivå, når formålet er å tilby utleiebolig til personer med lav betalingsevne. Rådmannen har vært i kontakt med husbanken i forhold til å få signaler om forventet tilskuddsnivå. Gitt en gjengs leie på inkl. kommunale avgifter på tre roms leiligheter og gjengs leie på på fire roms leiligheter, vil tilskuddet kunne bli i størrelsesorden kr på de minste og kr på de største. Endelig tilskudd vil ikke bli avklart før husbanken har behandlet søknadene. Fra kommunens side vil vi argumenter for at gjengs leie må settes lavere. Dette vil gi høyere tilskuddssats. Maks tilskuddssats er dog 40 % av prosjektkostnaden. Ved kjøp av 3 fireroms- og 3 treroms boliger vil kostnaden bli ca. 15,8 mill. kroner. Gitt tilskudd som angitt over vil samlet tilskudd bli 4.2 mill. kroner og kommunes behov for låneopptak 11,6 mill. kroner. Renter og avdrag på lånet beløper seg til ca kr årlig. Gitt tilskudd nevnt over vil husleie bli i størrelsesorden det det fremgår av nedenstående tabell. Det er da lagt til grunn at husleie skal dekke kostnadene til kommunen for til renter og avdrag på lån og driftskostnader. I tillegg til husleie kommer energikostnader som forutsettes dekt av leietaker. Selvkost husleier med rente på 3 %: 15

16 Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 3% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - fireroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 3% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - treroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Selvkost husleier med rente på 2,5 %: Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 2,5% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - fireroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 2,5% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - treroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Etter hvert som lånene nedbetales vil rentekostnaden gitt uendret rentenivå gå ned, men med nedbetalingstid på 40 år gir tallene i tabellen er indikasjon på hva som vil være husleie gitt at kommunens utgifter skal dekkes inn av husleiene. En må komme tilbake til endelig fastsetting av husleie når tilskuddet størrelse og lånebetingelsene er avklart. Kjøp av 6 leiligheter er et betydelig løft for kommunen. Men det er med dagens situasjon med behov for boliger, mulig å få disse leid ut. På sikt har man ingen garanti for utleie. Dersom det skulle bli aktuelt å selge leilighetene må tilskudd tilbakebetales. Tilskuddet avskrives over 20 år og beløpet som skal tilbakebetales avhenger av hvor lenge man har hatt boligene. Kjøp av leiligheter vil muliggjøre utbygging i Krøderen sentrum. Alternativet er at man avventer videre utbygging eller at kommunen selv står for utbyggingen. Dette er et politisk spørsmål som kommunestyret må ta stilling til. Inngåelse av avtale som inkluderer kjøp av seks leiligheter er sett fra rådmannens side, vanskelig å forsvare dersom man ikke tildeles tilskudd fra Husbanken og benytter boligene til utleie i tråd de krav som settes for å få tilskudd. Da bør man heller avvente og arbeide videre med prosjektet og alternativer. Dette er også et prosjekt som burde vært behandlet i budsjett- og økonomisammenheng jfr redegjørelse i sak om utbygging av Øvre Ruud. Saken legges frem nå da rådmannen har oppfattet at dette er sterkt politisk ønsket og på bakgrunn av flytningesituasjonen herunder regjeringens forespørsel om at kommunen må bosette flyktninger i 2015/16 16

17 Utkast til avtalen som legges frem bør gjennomgås på nytt i møte med kommune og utbygger. Vedlagte skisser og tegninger er ikke oppdatert etter reguleringsplan og det er også behov for å se på løsningen for tredje etasje. Det foreslås derfor at formannskapet får myndighet til å inngå endelig avtale dersom det ikke blir vesentlige endringer. Det er bl.a. behov for å avklare pris og endelig plan for leilighetene med to etasjer og ferdigstillelsestidspunkt samt annen kvalitetskontroll. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale om utbygging av leiligheter etter prinsippene som følger av utkast til avtale. Formannskapet får fullmakt til å inngå endelig avtale. 2. Kommunen kjøper hus i øvre rekke med 3 leiligheter med to soverom og 3 leiligheter med to etasjer og minimum 3 soverom. 3. Forutsetningen for avtale og kjøp er at reguleringsplanen vedtas uten vesentlige endringer og at Husbanken tildeler tilskudd til de seks leilighetene. 4. Kommunestyret godkjenner en ramme på 15,8 mill. kroner for kjøp av 6 leiligheter. Prosjektet finansieres med 11,6 mill. kroner i låneopptak med avdragstid 40 år og med 4,2 mill. kroner i tilskudd. Låneopptak justeres for tildelt tilskudd når det er fastsatt. 17

18 54/15 SALG AV KRØDEREN GAMLE BARNEHAGE Saksbehandler: Arne Hilde Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/358 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Mail fra Hans Petter Barkost, Arkitektene Ljøterud Ødegård Kongsberg AS Saksopplysninger: Det vises til kommunestyresak 32/15 hvor det ble gjort følgende vedtak: Prosessen med å legge ut Krøderen gamle barnehage for salg avventes. Kommunestyret legger turen innom Krøderen gamle barnehage i forbindelse med utflukt den 17. juni. Det søkes bruksendring for Nytun til bolig. Nytun rehabiliteres og leies ut. Det vedtas en kostnadsramme på 1 mill. kroner for rehabiliteringen. Rehabiliteringen finansieres med lån. Det legges i utgangspunktet til grunn kostnadsdekkende husleie men denne fastsettes endelig på et senere tidspunkt. Etter kommunestyrets tur innom Krøderen gamle barnehage i forbindelse med utflukt den 17. juni ble det bestemt at det skulle innhentes uttalelse fra arkitekt på hvilke anvendelsesmuligheter gamle Krøderen barnehage hadde. Etter møte med arkitekt samt tilsendt mail fra arkitekt skisseres følgende alternativer for videre prosess: Alternativ A: Bygget foreslås ombygd til mindre leiligheter. Dette utløser en rekke spørsmål som det kan være vanskelig å svare på uten å gå mer inne i hvert enkelt punkt. (se vedlagte mail) Arkitekten uttaler: «En kan se for seg at bygget omprosjekteres for å gi plass for flere mindre boenheter. Utnyttelsen vil begrenses pga plassering på tomten og i terrenget. Det vil knyttes usikkerhet til kostnader vedr dette da det ikke er noen vei utenom nye forskrifter (TEK-10) og sannsynligvis kan det være vanskelig å finne en entreprenør som vil påta seg dette ansvaret. Dessuten er det en ikke ubetydelig prosjektering å registrere (kontrollere eksisterende konstruksjoner mht bæreevne, brann, lyd mm) og omprosjektere 18

19 samt søke og utarbeide tilbudsunderlag. Bruksendring vil kreve omregulering eller endring av reguleringsplan. Om bygget skal selges eller kommunen skal eie og leie ut medfører også betydelig ressursbruk.totalt sett tror vi dette kan bli det dyreste alternativet og med betydelig risiko.» Det må bestilles mer arkitektbistand til for å kunne vite hvor mange boenheter man kan få. (Etter vurdering i møtet ble kostnadene beregnet til min. 6. mill). Alternativ B: Bygget rives og det bygges nytt på tomten. Etter arkitektens mening er dette sannsynligvis den beste og rimeligste løsning om kommunen ønsker å utnytte tomten best mulig og gi gode boforhold for flest mulig. Det gir også en mer forutsigbar prosess og størst mulighet for å kunne få tilskudd fra husbanken. Alternativ C: Bygget selges som det er «Asis» Forutsigbar prosess og en overlater til kjøper å ta all risiko vedr kostander og tekniske løsninger. Bruksendring vil evt kreve omregulering eller endring av reguleringsplan for alle alternativer. Parallelt med denne saken legges også frem sak om boligsosial handlingsplan og sak om evt. utbygging/kjøp leiligheter Krøderen. Man må anta at kostnadene ved å utnytte den gamle barnehagen/tomta til kommunale utleieboliger ikke vil skille seg vesentlig fra andre nybyggprosjekter. Dersom man skal bygge om dagens bygg gjør topografi og plassering det vanskelig å gi beboere private og gode uteoppholdsplasser. Det vil også bli en kostbar ombygging. Gitt at kommunestyret vedtar kjøp av leiligheter anbefales at det gamle barnehagebygget legges ut for salg. Bygget forfaller når det ikke er i bruk og det påløper årlige kostnader. En privat eier/utbygger vil trolig kunne bygge om rimeligere enn det kommunen kan. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krøderen gamle barnehage legges ut for salg og selges til høystbydende. Salgsinntekten avsettes til fond kjøp/rehabilitering av boliger. 19

20 55/15 K4 - DRIFT OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: 614 &00 Arkivsaksnr.: 14/889 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med etableringen av K4-huset ble det gitt signaler fra formannskapet om at driften av huset ikke skulle medføre ekstra kostnader for Krødsherad kommune, samtidig med at K4 ikke skulle drifte i konkurranse med næringslivet. I dette ligger at lokalene bl.a ikke skal benyttes til private selskaper. K4 har nå vært i drift i litt over to år og signalene fra formannskapet har vært retningsgivende for driftsgruppa i K4. Driftsgruppa i K4 ønsker å videreføre driften ihht disse prinsipper. K4 består av følgende utleieenheter, som holdes utenfor ansvaret til driftsgruppa i K4: - Leilighet i 2.etg leietaker betaler husleie ihht kommunale satser. - Bunadstua og Bergtatt betaler leie som næringsdrivende Disse tre leietakerne betaler i dag strøm, kommunale avgifter osv separat til Krødsherad kommune. «K4 aktivitetsavdeling» benyttes til kreativ kunst- og kulturaktivitet, samtidig som stedet er et sosialt samlingssted for allmennheten. Denne delen av K4 driftes av ei driftsgruppe/gladgjengen som bl.a har ansvaret for økonomien. Driftsgruppa på K4 har oversendt til kommunen en økonomisk oversikt for første driftsår. Driftsgruppa dekker utgifter til egen drift, så som f.eks renholdsartikler og nødvendig ekstrautstyr til deres aktiviteter/daglig drift. Administrasjonen vurderer at K4 har blitt det kreative kunst- og kultursenteret for bygda og for våre gjester, - at lokalene benyttes til almennyttig formål - slik intensjonen var. 20

21 Rådmannens vurdering og anbefaling Rådmannen anbefaler å formalisere bruken av aktivitetsavdelingen via en avtale med driftsgruppa/gladgjengen på K4. Målsettingen og kravet fra kommunen er at «K4 aktivitetsavdeling» benyttes til kreativ kunstog kulturaktivitet, samtidig som stedet er et sosialt samlingssted for allmennheten. K4 skal ikke driftes i konkurranse med næringslivet. Dersom kommunen ønsker å bruke lokalene til aktiviteter som f.eks barseltreff osv, skal kommunen kunne gjøre dette uten ekstra kostnad for kommunen. Kommunen (som bygningseier) bør være ansvarlig for følgende (avtaler og økonomi/finansiering): - Forsikring av lokalene - Brannteknisk utstyr (tilsyn fra brannmyndighet og oppfølging av pålagte tiltak ift dette) - Heiskontroll (og oppfølging av pålagte tiltak ift dette) Disse kostnadene (som er bygningseiers ansvar) bør dekkes av rammen til sektor TNM. Driftsgruppa bør være ansvarlig for følgende (økonomi/finansiering og gjennomføring): - Alle utgifter tilknyttet egen daglig drift, herunder renhold, innvendig vedlikehold, herunder maling og reparasjoner, forsikring av inventar, renovasjon og øvrige kommunale avgifter, strøm og utstyr til egen drift. Rådmannen vurderer at kommunen bør stille lokalene (K4s aktivitetsavdeling) til disposisjon for driftsgruppa på de betingelser/forutsetninger som er beskrevet over. Avtalen bør kunne sies opp med 6 mnd varsel. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Administrasjonen inngår avtale med driftsgruppa/gladgjengen på betingelser ihht nedenstående: Kommunen stiller lokalene (K4s aktivitetsavdeling) til disposisjon for driftsgruppa. Betingelser/føringer for avtalen mellom kommunen og driftsgruppa på K4: Dersom kommunen ønsker å bruke lokalene til aktiviteter som f.eks barseltreff osv, skal kommunen kunne gjøre dette uten ekstra kostnad for kommunen. 21

22 Kommunen er ansvarlig for følgende (avtaler og økonomi/finansiering): - Forsikring av lokalene - Brannteknisk utstyr (tilsyn fra brannmyndighet og oppfølging av pålagte tiltak ift dette) - Heiskontroll (og oppfølging av pålagte tiltak ift dette) Disse kostnadene (bygningseiers ansvar) dekkes av rammen til sektor TNM. Driftsgruppa er ansvarlig for følgende (økonomi/finansiering og gjennomføring): - Alle utgifter tilknyttet egen daglig drift, herunder renhold, innvendig vedlikehold, herunder maling og reparasjoner, forsikring av inventar, renovasjon og øvrige kommunale avgifter, strøm og utstyr til egen drift. Avtalen kan sies opp med 6 mnd varsel. 22

23 56/15 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP Saksbehandler: Anne K. Jokerud Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 12/332 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I kommunestyresak nr. 49/12 behandlet i møte 24. mai 2012 ble det fattet følgende vedtak vedr. ovennevnte: Krødsherad kommune stiller simpel kausjon for lån til Norefjell Vann og Avløpsselskap. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr ,-. Garantitiden skal være maksimalt 20 år med tillegg av 2 fra år Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, jfr. KL s bestemmelser i 50, nr. 7a. I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av ny garanti. Fylkesmannen har i brev av 14. juni 2012 godkjent kommunestyrets vedtak. Som det framgår av vedtaket gjelder garantien i 20 år med tillegg av 2 fra 2012 dette vil si at vedtaket har begrensninger for nye låneopptak når det gjelder løpetid. Slik vedtaket tolkes utløper garantitiden i NVA s styre har vedtatt oppstart av etappe 2 for vann- og avløpsanlegget på Norehammeren. Styret har videre vedtatt at investeringene skal lånefinansieres, og at det skal søkes om låneopptak på kr Som nevnt ovenfor tolkes vedtaket dithen at det ikke kan søkes om dette lånet med kommunal garanti på bakgrunn av ovennevnte vedtak. NVA s investeringer i etappe 2 er investeringer som i all hovedsak har en avskrivingstid på 40 år (ledninger), og det vil være naturlig at lånet da opptas med løpetid lik avskrivningstid. Dette er det heller ikke rom for i forhold til vedtaket. 23

24 NVA er underlagt selvkostprinsippet. Det er avskrivningstiden som legges til grunn og ikke lånets løpetid ved disse beregningene. Av den grunn er det viktig at lånets løpetid og avskrivningstid samsvarer. Avdragstiden kan ikke overstige avskrivningstiden Videre er det i vedtaket stilt simpel kausjon. Dette har også begrensninger i forhold til hvor NVA kan søke lån. Kommunalbanken, som pr. nå har de gunstigste betingelsene, krever at kommuner stiller selvskyldnerkausjon, og de er dermed ikke aktuelle tilbydere på lån til NVA. Kommunalbanken krever også at garantien skal gjelde for hovedstol med tillegg av 10 % av en til enhver tid gjeldende hovedstol, som kan gå til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger. Selvskyldnerkausjon innebærer enkelt forklart at kreditor ved mislighold, kan gå direkte på garantisten, uten først å måtte søke dekning hos låntager. Simpel kausjon innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos låntager, og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her Krødsherad kommunes garantiansvar ovenfor NVA var pr kr Som det framgår av ovennevnte må kommunestyret fatte nytt garantivedtak for at NVA skal kunne søke lån for omtalte investeringer. Slik saksbehandler ser det har kommunestyret to valg i forhold til å gi NVA garanti: Gi garanti enkeltvis altså for hvert enkelt låneopptak. Dette vil innebære en forholdsvis lang behandlingstid. Fylkesmannen må godkjenne vedtakene. Gi en generell garanti med et maksimumsbeløp (kr ), og at garantiens lengde følger bestemmelsene i Kommunelovens 50, nr. 7a samt Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. KL 50, nr. 7a lyder: Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunes eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte I forskriftenes 3 om tidsavgrensning står det bl.a.: Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år. Rådmannen er av den oppfatning at kommunestyret bør gi en generell garanti med et maksimumsansvar tilsvarende beløpet vedtatt i sak nr. 49/12. Garantien gis i overenstemmelse med Kommunelovens og Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiers bestemmelser. 24

25 Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune stiller selvskyldnerkausjon for lån til Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr Garantitiden skal ikke overstige investeringens veide levetid med tillegg av 2 år. Garantien kan ikke overstige 40 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet jfr. KL s bestemmelser i 50, nr. 7a I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av garantien. 25

26 57/15 BEVILLINGSGEBYR - SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER Saksbehandler: Anne K. Jokerud Arkiv: U60 &18 Arkivsaksnr.: 15/590 Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.m står følgende om bevillingsgebyr: Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av slkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholdig drikk. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: 0,19 kr pr. vareliter for alkoholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: 0,40 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 1,08 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 3,55 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1.480,- for salg og kr 4.400,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten krevet et gebyr på inntil kr 310,- pr. gang. Ovennevnte gebyrer er for 2015, og det er departementet som fastsetter disse gebyrene hvert år. Krødsherad kommune tar ingen gebyrer for bruk av ambulerende bevilling, noe som saksbehandler mener bør innføres. Noen av kommunens skjenkesteder har en liten alkoholomsetning, og et gebyr på kr 4.400,- kan virke urimelig. 26

27 I år har vi fra ett skjenkested mottatt omsetningsoppgave på under 10 liter vin. I kommunestyresak nr. 12/03 ble det gjort følgende vedtak når det gjaldt minstegebyr: For M/S Kryllingen, Krøderbanen, Villa Fridheim, Ringnes Gård, Krøderheimen Pensjonat og Alpinstua, settes det årlige minstegebyret for skjenking av alkoholholdig drikkevare til kr 1.000,-. Dersom alkoholomsetningen på noen av disse skjenkesteder øker vesentlig utover det nivå det har ligget på de seneste årene, faller dette unntaksvise minstegebyret bort. Departementets fastsatte minstegebyr var den gang kr 3.000,-. Ovennevnte vedtak gjelder fortsatt, og gebyret kan ikke justeres i tråd med departementets økninger på minstegebyret. I 2006 søkte Norefjell Spa om nedsettelse av avgiften p.g.a. liten omsetning dette ble avslått med bakgrunn i at selskapet er å anse for et kommersielt tiltak. Vi har nå mottatt mail fra Norefjell Golfklubb hvor de ber om redusert avgift p.g.a. liten omsetning. Lovverket åpner for at bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller kan bestemme at gebyret skal settes lavere. Rusmiddeldirektoratet opplyser at med særlig tilfelle menes der hvor minstegebyret blir urimelig høyt i forhold til den mengden alkohol de reelt omsetter, eller der hvor minstegebyret har en forholdsvis stor innvirkning på driftsresultatet. Det nevnes ikke noe om forskjell på kommersiell eller annen drift. I og med at skjenkestedene i Krødsherad kommune har stor variasjon i omsetningen, er rådmannen av den oppfatning av vi bør ha et gebyrregulativ som er rettferdig og enkelt å håndtere da basert på omsetning av antall liter alkoholholdig drikk. Rådmannen vil foreslå en beregningsmodell som følger departementets beregningsmodell med gebyrer utregnet pr. vareliter, men at man setter et minimumsgebyr for de som etter beregningene kommer under dette minimumsgebyret. Minimumsgebyrer for Krødsherad kommune settes til 40 % av departementets minimumsgebyr. De som kommer over denne følger departementets satser. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Vedtak i kommunestyresak nr. 12/03 oppheves. Krødsherad kommune vedtar et minimumsgebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikk på 40% av departementets fastsatte gebyrer. Utregning av gebyrene følger departementets retningslinjer. 27

28 De av bevillingsinnehaverne som kommer over dette minimumsgebyret utregnet etter departementets retningslinjer - betaler gebyrer etter forskriftene. For ambulerende bevilling kreves gebyr i tråd med departementets maksimumsbeløp. 28

29 58/15 SVAR PÅ INTERPELLASJON - BRUK AV MIDLERTIDIG ANSATTE I KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/434 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Interpellasjon fra Krødsherad Arbeiderparti i kommunestyre : «Ønsker med dette å fremme følgende interpellasjon - oversendelsesforslag til behandling i Krødsherad kommunestyre på vegne av Krødsherad Arbeiderparti. Forslag til vedtak: Ingen økt bruk av midlertidige ansatte i Krødsherad kommune Krødsherad kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som følge av dette, ønsker Krødsherad kommune en arbeidsmiljølov som gir trygget og stabillitet for våre arbeidstakere. Krødsherad kommune vil som arbeidsgiver fortsatt bruke Arbeidsmiljøloven 14-9 uten de endringer vedørende midlertidighet som ble fattet av Stortinget Begrunnelse: Krødsherad Arbeiderparti mener at Stortingets vedtak om økt midlertidig ansettelse i Arbeidsmiljøloven 14-9 vil skape stor usikkerhet for mange arbeidstakere, for deres familie og for deres personlige økonomi. Endringene i AML betyr at alle nyansettelse i Krødsherad kommune kan være midlertidige i 12 måneder. Vi kan ikke akseptere at ansatte skal gå i årevis på kontrakter, uten mulighet til å få lån og andre nødvendigheter ute i en liten kommune. Det undergraver kommuneøkonomien ved å svekke arbeidstilføreselen, og skaper en stressende arbeidshverdag for de kommunalt ansatte. Krødsherad Arbeiderparti ønsker ikke at Krødsherad kommune som arbeidsgiver skal benytte seg av endringene i AML

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 21:36 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 1. Sak KST-16/2015: «Kjøp av to leiligheter til kommunale utleieboliger», behandlet av

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 1. Sak KST-16/2015: «Kjøp av to leiligheter til kommunale utleieboliger», behandlet av ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/975 Dato: 14.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per Ola Johansen Vedlegg: 1. Prestgàrdshaugen 9 A: Prosjektskisse

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger 30.11.2015 1 Disposisjon Samfunnsoppdrag Hvem blir bosatt? Dagens utfordringsbilde Virkemidler Aktører og ansvar i bosettingsarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/2395-3 Saksbehandler: Ann-Kristin Larsen/ Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte:

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2011 Tid: 09.30-9.40 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.09.2016 Kommunestyret 15.09.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2016/5284-2 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Arkiv: F35 Arkivsaksnr: 2016/2818-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 31.05.2010 Tid: Kl 17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2745-1 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Strategivalg for bygging på eiendommen

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKSLISTE 66/17 EIENDOMSSKATT - KRAV OM REDUKSJON AV KAPITALISERINGSRENTEN FOR VERDSETTING AV KRAFTANLEGG

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKSLISTE 66/17 EIENDOMSSKATT - KRAV OM REDUKSJON AV KAPITALISERINGSRENTEN FOR VERDSETTING AV KRAFTANLEGG TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.06.2017 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 66/17 EIENDOMSSKATT - KRAV OM REDUKSJON AV KAPITALISERINGSRENTEN

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.05.2015 Tid:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 14.08.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWW"m " :,+E,. "*7" ' " i'

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWWm  :,+E,. *7 '  i' E [E] Dokid: 15004664 (131244-65) _. ' ANMODNING OM BOSEITING AV FLYKNINGER FOR 2016 OG ' PLANPERIODEN 2017-2019 ` l I l Integrerings- og mangfoldsdirektoratet DØNNA KOMMUNE Komrqunenummer:1827 A Internett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 06.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer