MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN /15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksliste 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN /15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR /15 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP /15 ENDRING AV FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE /15 AVTALE OM BYGGING AV LEILIGHETER I KRØDEREN SENTRUM - EIE EIENDOM AS /15 SALG AV KRØDEREN GAMLE BARNEHAGE /15 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER /15 K4 - DRIFT OG RETNINGSLINJER /15 HØRING - EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. I VERK OG BRUK /15 SØKNAD OM STØTTE TIL MOTORSPORTSATSNING /15 SKJENKELØYVE , QUALITY SPA & RESORT GODKJENNING AV NY SKJENKESTYRER... 33

2 84/15 BEVILLINGSGEBYR - SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER /15 FORSLAG - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Etter møtet vil det bli gitt orientering om kommunelegens stenging av brakker. Noresund, Olav Skinnes ordfører 2

3 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/690 Saksnr.: Utvalg Møtedato 72/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt noen innvendinger mot utsendt protokoll Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Protokollen godkjennes 3

4 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/526 Saksnr.: Utvalg Møtedato 73/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt noen innvendinger mot utsendt protokoll. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Protokollen godkjennes. 4

5 74/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR. Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: M20 &42 Arkivsaksnr.: 15/605 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok (egengodkjente) reguleringsplanen for nytt boligområde på Øvre Ruud i sak 40/15 i møtet Kommunestyret vedtok i samme sak følgende videre prosess for utbygging av området: «Administrasjonen arbeider videre med anbudsgrunnlag, prosess samt en bevilgningssak for opparbeidingskostnader til formannskapet den 18.8/kommunestyret Prosjektet vil deretter bli lagt ut på DOFFIN med de frister og krav som gjelder for offentlige anskaffelser. Prosessen med anbud, klagefrister og evaluering tar 2-3 mnd. Endring i reguleringsplan bestemmelsene: -Gangvegen og lekeplass ferdigstilles før ferdigtillatelse gis.(ikke før byggetillatelse gis).» Administrasjonen har arbeidet videre med anbudsgrunnlag og kostnadsbildet og legger med dette frem sak vedrørende vedtak om bevilgning og finansiering. Når kommunestyret har gjort sitt vedtak vil administrasjonen legge prosjektet ut på anbud. Gitt anbud som er innenfor kommunens rammer og forutsetninger, vil utbygging starte opp. Endelig tidsplan for utbyggingsforløpet vil først være avklart når kontrakten er underskrevet. Det kreves, som nevnt i saksframlegget i sak 40/15, opparbeiding av offentlig infrastruktur før boligfeltet kan bebygges. I sak 40/15 ble det antydet en total kostnad på i størrelsesorden kr 7,5 8 millioner for veg, vann og kloakk. Dette var foreløpige kostnader. Administrasjonen har jobbet videre med kostnadsestimat for opparbeidelse av kommunal infrastruktur i området. Estimatet er basert på forslag til reguleringsplan og utarbeidet VA-plan. Det er beregnet anleggsbidrag for el (inkl. gatelys) og data (fiber). Det er vurdert og kostnadsberegnet strømforsyning til det nye boligområdet. Dette betyr at deler av budsjettestimatet er noe mer sikkert enn det var i behandlingen av sak 40/15, men fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til det totale estimatet (fram til bindende anbud er på plass). Budsjettestimatet er justert opp i forhold til tidligere anslag etter råd fra konsulent. Det er bl.a. budsjettert med en post for usikkerhet/utforutsett. 5

6 Budsjettestimat investering offentlig infrastruktur Øvre Ruud Utbygging veg (asfalt), vann og avløp kr eks mva Anleggsbidrag elektrisitet Kr eks mva Utbygging fiber kr eks mva Utbygging gangveg (skogsbilklasse 7) kr eks mva Utarbeidelse av grunneieravtale/tinglysning kr eks mva Byggelånsrenter kr eks mva Uforutsett/usikkerhet (30% av 7,6 mill.kr.) kr eks mva Totalt kr eks mva Kommunen vil ikke ha fradrags- eller kompensasjonsrett for tradisjonelle opparbeidelseskostnader av tomtene som skal selges, men kommunen vil ha rett til fradrag for merverdiavgift for det som gjelder vann og avløp og kompensasjon for merverdiavgift på det som gjelder veg. Det innebærer at kommunens kostnader (som skal dekkes av tomtesalget) vil bestå av nettoutgifter til veg, vann og avløp. Opparbeidelse av tomtene skal den enkelte tomtekjøper selv besørge. Det skal ikke beregnes utgående mva ved salg av tomter. Totalt er det 15 tomter innenfor det nye tomtefeltet, med totalt tomteareal på m 2. Dette blir et boligområde med flott utsikt og høy attraktivitet men også et kostbart felt å bygge ut. Kvalitet og beliggenhet på tomtene varierer, og det er naturlig å differensiere prisen på tomtene. En bør også vurdere å selge til høystbydende, men med en nedre minimumspris. Tomt 8,9,10 og 11 har best beliggenhet, mens tomtene 6 og 7 har lavere kvalitet. Økt budsjett innebærer også høyere pris på tomtene i forhold til tidligere beregning. Med kostnader til infrastruktur på ca. 11 mill. kroner samt råtomtkostnader vil tomteprisen ligge på fra 500 til 800 pr. m2 (gjennomsnittprisen ca. 600 kr m2). Salg av boligtomter må, som et minimum ha som grunnlag selvfinansiering, slik at en ikke må redusere på kommunale tjenester for å dekke kostnadene. En må forvente at det tar tid før alle tomtene selges. Renter og avdrag på investeringskostnadene vil derfor belaste kommuneregnskapet i flere år fremover fram til alle tomtene er solgt. I nedenstående tabell er vist hvor mye kommunens driftsbudsjett vil bli belastet med ulike gjenstående lånebeløp (beløp i kroner): Lånebeløp Avdrag (40 år) Renter (3 %) Sum avdrag og renter som må dekkes ved redusert drift Tallene i tabellen illustrerer hvor mye renter og avdrag vil belaste driften gitt at prosjektkostnaden blir 11 mill. kroner. Frem til salg blir salg blir beløpet som må dekkes over ordinær drift 0,6 mill. kr. Ved salg av tomter for 3 mill. kroner blir beløpet som må dekkes over ordinær drift 0,44 mill. kr. osv. 6

7 Utvidet veinett mv. gir også økte driftsutgifter som det må tas høyde for i driftsbudsjettet: Driftsutgifter årlige (anslag) Grunneieravtale kr eks mva Brøyting hovedveger (ikke gangveg) kr eks mva Sommervedlikehold kr eks mva Gatelys (strøm/vedlikehold) kr eks mva Totalt kr eks mva Økonomisk ramme - finansiering Utbygging av tomteområder er innarbeidet i budsjettet med 1,4 mill. kroner i 2015 og 2,4 mill. kroner i Beløpene har vært forutsatt lånefinansiert. Utbygging på Øvre Ruud går betydelig utover disse rammene og burde vurdert som en del av budsjettprosessen for Rådmannen legger fram sak som vedtatt av kommunestyret, men gjør oppmerksom på at belastningen på driften vil øke utover det som fremkommer av vedtatt økonomiplan. Prosjektrammen foreslås satt til inntil 11 mill. kroner. Det er begrensede fondsmidler og prosjektet foreslås derfor lånefinansiert. I tillegg har kommunestyret vedtatt rehabilitering av svømmehall og bygging av ambulansestasjon. I tillegg kommer evt. kjøp av leiligheter på Krøderen jfr. egen sak. Med unntak av svømmehall skal prosjektene/kapitalkostnadene finansieres av nye inntekter men lånegjelden vil øke betydelig med ditto økning i usikkerhet knyttet til renteutviklingen. Det vil også kunne bli manglende samsvar mellom utgifter og inntekter på prosjektene som vil belastet øvrig drift, i perioden der lånekostnadene påløper men der man enda ikke har fått salg/leid ut byggene. Den økonomiske rammen til sektor TNM bør økes tilsvarende de årlige driftsutgiftene for boligområdet Øvre Ruud fra og med Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar å legge utbygging av offentlig infrastruktur på Øvre Ruud ut på anbud ihht. lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen har ansvar for anbudsdokumenter og anbudsprosess og øvrig gjennomføring av prosessen. 2. Prosjektrammen for utbygging av offentlig infrastruktur på Øvre Ruud (eks. mva der det er fradrag/kompensasjon) fastsettes til inntil 11. mill. kroner inklusive byggelånsrenter som belastes prosjektet. Det godkjennes et låneopptak på inntil 11 mill. kroner. Avdragstid fastsettes til 40 år. Tomtesalg benyttes til nedbetaling av lån. Økte årlige driftsutgifter innarbeides i budsjett

8 3. Administrasjonen legger fram sak om tomtepriser når kontrakt er underskrevet og budsjettrammen er ytterligere avklart. Ved fastsetting av tomtepriser skal en legge til grunn prinsippet om minimum selvkost og prinsippet om differensierte kvadratmeterpriser utfra tomtenes attraktivitet. Det vurderes budgiving utover fastsatt tomtepris, der det er flere interessenter på samme tomt. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne sak om tomtepriser innen de rammer som følger av kommunestyrets vedtak. 8

9 75/15 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP Saksbehandler: Anne K. Jokerud Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 12/332 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I kommunestyresak nr. 49/12 behandlet i møte 24. mai 2012 ble det fattet følgende vedtak vedr. ovennevnte: Krødsherad kommune stiller simpel kausjon for lån til Norefjell Vann og Avløpsselskap. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr ,-. Garantitiden skal være maksimalt 20 år med tillegg av 2 fra år Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, jfr. KL s bestemmelser i 50, nr. 7a. I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av ny garanti. Fylkesmannen har i brev av 14. juni 2012 godkjent kommunestyrets vedtak. Som det framgår av vedtaket gjelder garantien i 20 år med tillegg av 2 fra 2012 dette vil si at vedtaket har begrensninger for nye låneopptak når det gjelder løpetid. Slik vedtaket tolkes utløper garantitiden i NVA s styre har vedtatt oppstart av etappe 2 for vann- og avløpsanlegget på Norehammeren. Styret har videre vedtatt at investeringene skal lånefinansieres, og at det skal søkes om låneopptak på kr Som nevnt ovenfor tolkes vedtaket dithen at det ikke kan søkes om dette lånet med kommunal garanti på bakgrunn av ovennevnte vedtak. NVA s investeringer i etappe 2 er investeringer som i all hovedsak har en avskrivingstid på 40 år (ledninger), og det vil være naturlig at lånet da opptas med løpetid lik avskrivningstid. Dette er det heller ikke rom for i forhold til vedtaket. 9

10 NVA er underlagt selvkostprinsippet. Det er avskrivningstiden som legges til grunn og ikke lånets løpetid ved disse beregningene. Av den grunn er det viktig at lånets løpetid og avskrivningstid samsvarer. Avdragstiden kan ikke overstige avskrivningstiden Videre er det i vedtaket stilt simpel kausjon. Dette har også begrensninger i forhold til hvor NVA kan søke lån. Kommunalbanken, som pr. nå har de gunstigste betingelsene, krever at kommuner stiller selvskyldnerkausjon, og de er dermed ikke aktuelle tilbydere på lån til NVA. Kommunalbanken krever også at garantien skal gjelde for hovedstol med tillegg av 10 % av en til enhver tid gjeldende hovedstol, som kan gå til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger. Selvskyldnerkausjon innebærer enkelt forklart at kreditor ved mislighold, kan gå direkte på garantisten, uten først å måtte søke dekning hos låntager. Simpel kausjon innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos låntager, og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her Krødsherad kommunes garantiansvar ovenfor NVA var pr kr Som det framgår av ovennevnte må kommunestyret fatte nytt garantivedtak for at NVA skal kunne søke lån for omtalte investeringer. Slik saksbehandler ser det har kommunestyret to valg i forhold til å gi NVA garanti: Gi garanti enkeltvis altså for hvert enkelt låneopptak. Dette vil innebære en forholdsvis lang behandlingstid. Fylkesmannen må godkjenne vedtakene. Gi en generell garanti med et maksimumsbeløp (kr ), og at garantiens lengde følger bestemmelsene i Kommunelovens 50, nr. 7a samt Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. KL 50, nr. 7a lyder: Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunes eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte I forskriftenes 3 om tidsavgrensning står det bl.a.: Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år. Rådmannen er av den oppfatning at kommunestyret bør gi en generell garanti med et maksimumsansvar tilsvarende beløpet vedtatt i sak nr. 49/12. Garantien gis i overenstemmelse med Kommunelovens og Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiers bestemmelser. 10

11 Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune stiller selvskyldnerkausjon for lån til Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr Garantitiden skal ikke overstige investeringens veide levetid med tillegg av 2 år. Garantien kan ikke overstige 40 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet jfr. KL s bestemmelser i 50, nr. 7a I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av garantien. 11

12 76/15 ENDRING AV FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: M10 &00 Arkivsaksnr.: 13/347 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Krødsherad kommune versjon Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet sak 50/13 i møte og fattet følgende enstemmige vedtak: «Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Krødsherad kommune, datert , vedtas. Forskriften trer i kraft fra » Bakgrunn Kommunen har, over tid, jobbet for at Norehammeren skal avkloakkeres, og i arbeidet med reguleringsplanene på Norehammeren, ble det fastsatt krav om felles godkjent drikkevannsforsyning og avløpsløsning for område A og krav om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett i område B. Det vises til reguleringsbestemmelsene for Norehammeren område A: 4.5 Drikkevann Drikkevannsforsyning skal skje via framtidig godkjent felles vannforsyning. 4.6 Avløpsløsning Avløp skal skje via framtidig godkjent felles avløpsanlegg. Det vises videre til reguleringsbestemmelsene for Norehammerne område B: 4.5 Vann-og avløpsløsning Det skal utarbeides egen VA-plan før utbygging skal finne sted. Planen skal minimum omfatte et helt bokstavfelt, ref punkt 8.2. Bebyggelse skal tilknytte seg offentlig vann- og avløpsnett i henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling 27-1 andre til fjerde ledd og 27-2 andre til fjerde ledd. Jfr. samme lovs Etter langvarig dialog med grunneier og hytteeierforening, har Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA), i forståelse med kommunen, vedtatt å etablere det felles interne vann- og avløpsnettet på deler av Norehammeren. I løpet av forsommeren 2015 har NVA gjennomført anbudskonkurranse for utbygging av felles avløpsanlegg (herunder også felles 12

13 vannforsyning) for størstedelen av planområde A på Norehammeren, samt deler av planområde B. NVA har fra tidligere sin hovedledning for vann- og avløp fra krysset ved Norefjellvegen og inn langs Nedre Hammervei (traseen følger i hovedsak Nedre Hammervei). NVA etablerer felles vannforsyning og felles avløpsanlegg i planområde A og i deler av planområde B. Eierne av de fritidsboligene som skal kobles til dette felles, interne nettet, må betale et tilkoblingsgebyr til dette interne nettet (på samme måte som om grunneier hadde vært ansvralig for utbyggingen). Det settes av stikk for vann og avløp til den enkelte eiendom (som del av NVAs etablering av det interne nettet). Arbeid inne på egen eiendom må forestås av den enkelte eier. Om endring av lokal forskrift Ved at NVA gjennomfører utbyggingen av det interne VA-nettet, må den lokale forskriften for vann- og avløpsgebyr endres slik at den lokale forskriften hjemler differensierte gebyrsatser (som er nødvendig når NVA også forestår utbygging av interne/felles nettverk for vann og avløp). Gebyrsatsene for abonnenter til det interne nettet vil bli utarbeidet ut fra økonomi i det enkelte utbyggingsprosjekt (nå for Norehammeren). Gebyrsatser for tilkobling til NVAs hovedledningsnett vil, for abonnentene på Norehammeren, bli som for andre abonnenter på Norefjell. Det blir derav to tilkoblingsgebyr som skal betales til NVA for abonnenter på Norehammeren ett til det interne nettet og ett til hovedledningsnettet. I forslag til endret forskrift er tatt inn et punkt om praktisering av selvkostprinsippet ( 1-4), samt at 2-2 hjemler tilleggsgebyr i de tilfeller der kommunen forestår utbyggingen av interne VA-nett i områder. Videre saksbehandling og saksframdrift Endringsforslag til forskrift for vann- og avløpsgebyr i Krødsherad kommune blir nå lagt fram for formannskapet til førstegangs behandling. I henhold til Lov om vann- og kloakkavgifter skal forskriftsforslaget legges ut på høring i 3 uker, for deretter å legges fram for formannskap og kommunestyre til ny behandling og endelig vedtak. Vedtatt forskrift skal kunngjøres før ikrafttredelse. Administrasjonen ser på dette grunnlag for seg følgende framdrift i saken: Formannskapet behandler endringsforslaget. Forslaget legges ut på høring Formannskapet behandler forskriften med innkomne merknader Kommunestyret sluttbehandler forskriften. Kunngjøres Ikrafttreden. 13

14 Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune versjon tiltres og legges ut på høring i 3 tre- uker. 14

15 77/15 AVTALE OM BYGGING AV LEILIGHETER I KRØDEREN SENTRUM - EIE EIENDOM AS Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 15/681 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Utkast Forslag til avtale om bygging av leiligheter revidert Skisser og tegninger dato Intensjonsavtale Saksopplysninger: Krødsherad kommune har kjøpt totalt tre tomter i område mellom Coop og Krøderen skole, som skal utvikles til boligformål. Kommunen utlyste konkurranse på Doffin for utbygging av leiligheter, jfr. kommunestyresak 49/13. I konkurransegrunnlaget og kommunestyrets vedtak fremkom det at kommunen forpliktet seg til kjøp av 2 boliger. Det var ingen utbyggere som meldte sin interesse i den utlyste konkurransen. Ordfører har i ettertid vært i kontakt med ulike firma i forhold til å få på plass en utbygger av området. Ordfører inngikk intensjonsavtale med Enger Eiendomsutvikling A/S den jfr. vedlegg. I området har en i etterkant av kommunestyresak 49/13 vedtatt omlegging av kryss og bygging av ny gang og sykkelveg, sak 106/13. Kommunen har utarbeidet reguleringsplan for området som er lagt ut til høring. Planen har høringsfrist og er planlagt behandlet i kommunestyre Kommunestyret vedtok i sak 36/15 riving av byggene og bevilget kr mva finansiert ved disposisjonsfond. Eie Eiendom AS har sagt seg interessert i å bygge ut området men bl.a. på grunn av risiko knyttet til salg basert på begrenset innmeldt interesse etter åpent møte, stiller de flere krav for å delta enn det kommunestyret opprinnelig vedtok. Et av kravene er at kommunen må stå for arbeidet med reguleringsplan jfr. over. Kommunen må videre dekke alle utgifter til rivning av bygg, inkludert eventuelle bunnledninger, tanker etc. samt prosjektering av VA-plan. Godkjennelse av avkjøring fra gangvei inn til boliger nedre plan påhviler Krødsherad kommune, kostnader til selve utførelsen dekkes av utbygger. Støyskjerming (på gangvei skulder, eller bolig) dekkes av utbygger. Det samme gjelder utgifter til og framføring av vei, eventuelle gatelys, ledningsnett (vann, overvann og avløp). 15

16 For at Eie Eiendom AS skal bygge ut området er det et krav at kommunen kjøper 6 leiligheter. Hvilke leiligheter er valgfritt. Utbygger forplikter seg til å bygge ut 5 hus/10 leiligheter inklusive de som kommunen forplikter seg til å kjøpe. I avtaleutkastet er det innarbeidet at de har en tidsbestemt opsjon fram til til å bygge på de eventuelt gjenstående tomtene på området. Fra kommunens side er det i avtaleutkastet satt inn at leilighetene kommunen skal kjøpe må være klar for innflytting Dette med sikte på skolestart. Tidspunktet har ikke vært drøftet med utbygger. Utbygger betaler Krødsherad kommune kr for tomtegrunn (råtomt) pr. solgte tomt. Kommunens behov for kommunale utleieleiligheter Det vises til egne saker vedrørende boligsosial handlingsplan og bosetting av flyktninger. Gitt at kommunen følger oppmodingen om bosetting av flyktninger er behovet for sentrumsnære utleiebolig høyere enn antatt tidligere. Det kan også være aktuelt å selge mindre hensiktsmessige utleieboliger og erstatte med nye utleieenheter. Dersom man ønsker å bosette familier bør en kjøpe tre fireroms leiligheter og tre treromsleiligheter, dvs kjøpe antall mulige fireromsleiligheter i prosjektet. Dette er innarbeidet i utkast til avtale men forutsetning fra utbygger er kjøp av 6 leiligheter med 2 soverom. For kommunens del er det hensiktsmessig å eie hele bygg. Husbanken kan gi tilskudd til utleieboliger. For Krødsherad kommunes del vil bygging/kjøp av sentrumsnære boliger til flyktninger være det prosjektet som vil ha størst mulighet for å få tilskudd i husbanken med de prioriteringer som gjelder for tilskudd. Kostnadene ved nybygg er så høye at det er nødvendig med delfinansiering ved tilskudd for å holde husleie på et lavest mulig nivå, når formålet er å tilby utleiebolig til personer med lav betalingsevne. Rådmannen har vært i kontakt med husbanken i forhold til å få signaler om forventet tilskuddsnivå. Gitt en gjengs leie på inkl. kommunale avgifter på tre roms leiligheter og gjengs leie på på fire roms leiligheter, vil tilskuddet kunne bli i størrelsesorden kr på de minste og kr på de største. Endelig tilskudd vil ikke bli avklart før husbanken har behandlet søknadene. Fra kommunens side vil vi argumenter for at gjengs leie må settes lavere. Dette vil gi høyere tilskuddssats. Maks tilskuddssats er dog 40 % av prosjektkostnaden. Ved kjøp av 3 fireroms- og 3 treroms boliger vil kostnaden bli ca. 15,8 mill. kroner. Gitt tilskudd som angitt over vil samlet tilskudd bli 4.2 mill. kroner og kommunes behov for låneopptak 11,6 mill. kroner. Renter og avdrag på lånet beløper seg til ca kr årlig. Gitt tilskudd nevnt over vil husleie bli i størrelsesorden det det fremgår av nedenstående tabell. Det er da lagt til grunn at husleie skal dekke kostnadene til kommunen for til renter og avdrag på lån og driftskostnader. I tillegg til husleie kommer energikostnader som forutsettes dekt av leietaker. Selvkost husleier med rente på 3 %: 16

17 Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 3% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - fireroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 3% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - treroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Selvkost husleier med rente på 2,5 %: Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 2,5% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - fireroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 2,5% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - treroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Etter hvert som lånene nedbetales vil rentekostnaden gitt uendret rentenivå gå ned, men med nedbetalingstid på 40 år gir tallene i tabellen er indikasjon på hva som vil være husleie gitt at kommunens utgifter skal dekkes inn av husleiene. En må komme tilbake til endelig fastsetting av husleie når tilskuddet størrelse og lånebetingelsene er avklart. Kjøp av 6 leiligheter er et betydelig løft for kommunen. Men det er med dagens situasjon med behov for boliger, mulig å få disse leid ut. På sikt har man ingen garanti for utleie. Dersom det skulle bli aktuelt å selge leilighetene må tilskudd tilbakebetales. Tilskuddet avskrives over 20 år og beløpet som skal tilbakebetales avhenger av hvor lenge man har hatt boligene. Kjøp av leiligheter vil muliggjøre utbygging i Krøderen sentrum. Alternativet er at man avventer videre utbygging eller at kommunen selv står for utbyggingen. Dette er et politisk spørsmål som kommunestyret må ta stilling til. Inngåelse av avtale som inkluderer kjøp av seks leiligheter er sett fra rådmannens side, vanskelig å forsvare dersom man ikke tildeles tilskudd fra Husbanken og benytter boligene til utleie i tråd de krav som settes for å få tilskudd. Da bør man heller avvente og arbeide videre med prosjektet og alternativer. Dette er også et prosjekt som burde vært behandlet i budsjett- og økonomisammenheng jfr redegjørelse i sak om utbygging av Øvre Ruud. Saken legges frem nå da rådmannen har oppfattet at dette er sterkt politisk ønsket og på bakgrunn av flytningesituasjonen herunder regjeringens forespørsel om at kommunen må bosette flyktninger i 2015/16 17

18 Utkast til avtalen som legges frem bør gjennomgås på nytt i møte med kommune og utbygger. Vedlagte skisser og tegninger er ikke oppdatert etter reguleringsplan og det er også behov for å se på løsningen for tredje etasje. Det foreslås derfor at formannskapet får myndighet til å inngå endelig avtale dersom det ikke blir vesentlige endringer. Det er bl.a. behov for å avklare pris og endelig plan for leilighetene med to etasjer og ferdigstillelsestidspunkt samt annen kvalitetskontroll. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale om utbygging av leiligheter etter prinsippene som følger av utkast til avtale. Formannskapet får fullmakt til å inngå endelig avtale. 2. Kommunen kjøper hus i øvre rekke med 3 leiligheter med to soverom og 3 leiligheter med to etasjer og minimum 3 soverom. 3. Forutsetningen for avtale og kjøp er at reguleringsplanen vedtas uten vesentlige endringer og at Husbanken tildeler tilskudd til de seks leilighetene. 4. Kommunestyret godkjenner en ramme på 15,8 mill. kroner for kjøp av 6 leiligheter. Prosjektet finansieres med 11,6 mill. kroner i låneopptak med avdragstid 40 år og med 4,2 mill. kroner i tilskudd. Låneopptak justeres for tildelt tilskudd når det er fastsatt. 18

19 78/15 SALG AV KRØDEREN GAMLE BARNEHAGE Saksbehandler: Arne Hilde Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/358 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Mail fra Hans Petter Barkost, Arkitektene Ljøterud Ødegård Kongsberg AS Saksopplysninger: Det vises til kommunestyresak 32/15 hvor det ble gjort følgende vedtak: Prosessen med å legge ut Krøderen gamle barnehage for salg avventes. Kommunestyret legger turen innom Krøderen gamle barnehage i forbindelse med utflukt den 17. juni. Det søkes bruksendring for Nytun til bolig. Nytun rehabiliteres og leies ut. Det vedtas en kostnadsramme på 1 mill. kroner for rehabiliteringen. Rehabiliteringen finansieres med lån. Det legges i utgangspunktet til grunn kostnadsdekkende husleie men denne fastsettes endelig på et senere tidspunkt. Etter kommunestyrets tur innom Krøderen gamle barnehage i forbindelse med utflukt den 17. juni ble det bestemt at det skulle innhentes uttalelse fra arkitekt på hvilke anvendelsesmuligheter gamle Krøderen barnehage hadde. Etter møte med arkitekt samt tilsendt mail fra arkitekt skisseres følgende alternativer for videre prosess: Alternativ A: Bygget foreslås ombygd til mindre leiligheter. Dette utløser en rekke spørsmål som det kan være vanskelig å svare på uten å gå mer inne i hvert enkelt punkt. (se vedlagte mail) Arkitekten uttaler: «En kan se for seg at bygget omprosjekteres for å gi plass for flere mindre boenheter. Utnyttelsen vil begrenses pga plassering på tomten og i terrenget. Det vil knyttes usikkerhet til kostnader vedr dette da det ikke er noen vei utenom nye forskrifter (TEK-10) og sannsynligvis kan det være vanskelig å finne en entreprenør som vil påta seg dette ansvaret. Dessuten er det en ikke ubetydelig prosjektering å registrere (kontrollere eksisterende konstruksjoner mht bæreevne, brann, lyd mm) og omprosjektere samt søke og utarbeide tilbudsunderlag. Bruksendring vil kreve omregulering eller endring av reguleringsplan. Om bygget skal selges eller kommunen skal eie og leie ut medfører også 19

20 betydelig ressursbruk.totalt sett tror vi dette kan bli det dyreste alternativet og med betydelig risiko.» Det må bestilles mer arkitektbistand til for å kunne vite hvor mange boenheter man kan få. (Etter vurdering i møtet ble kostnadene beregnet til min. 6. mill). Alternativ B: Bygget rives og det bygges nytt på tomten. Etter arkitektens mening er dette sannsynligvis den beste og rimeligste løsning om kommunen ønsker å utnytte tomten best mulig og gi gode boforhold for flest mulig. Det gir også en mer forutsigbar prosess og størst mulighet for å kunne få tilskudd fra husbanken. Alternativ C: Bygget selges som det er «Asis» Forutsigbar prosess og en overlater til kjøper å ta all risiko vedr kostander og tekniske løsninger. Bruksendring vil evt kreve omregulering eller endring av reguleringsplan for alle alternativer. Parallelt med denne saken legges også frem sak om boligsosial handlingsplan og sak om evt. utbygging/kjøp leiligheter Krøderen. Man må anta at kostnadene ved å utnytte den gamle barnehagen/tomta til kommunale utleieboliger ikke vil skille seg vesentlig fra andre nybyggprosjekter. Dersom man skal bygge om dagens bygg gjør topografi og plassering det vanskelig å gi beboere private og gode uteoppholdsplasser. Det vil også bli en kostbar ombygging. Gitt at kommunestyret vedtar kjøp av leiligheter anbefales at det gamle barnehagebygget legges ut for salg. Bygget forfaller når det ikke er i bruk og det påløper årlige kostnader. En privat eier/utbygger vil trolig kunne bygge om rimeligere enn det kommunen kan. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krøderen gamle barnehage legges ut for salg og selges til høystbydende. Salgsinntekten avsettes til fond kjøp/rehabilitering av boliger. 20

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: 19:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer