MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN /15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksliste 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN /15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR /15 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP /15 ENDRING AV FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE /15 AVTALE OM BYGGING AV LEILIGHETER I KRØDEREN SENTRUM - EIE EIENDOM AS /15 SALG AV KRØDEREN GAMLE BARNEHAGE /15 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER /15 K4 - DRIFT OG RETNINGSLINJER /15 HØRING - EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. I VERK OG BRUK /15 SØKNAD OM STØTTE TIL MOTORSPORTSATSNING /15 SKJENKELØYVE , QUALITY SPA & RESORT GODKJENNING AV NY SKJENKESTYRER... 33

2 84/15 BEVILLINGSGEBYR - SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER /15 FORSLAG - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Etter møtet vil det bli gitt orientering om kommunelegens stenging av brakker. Noresund, Olav Skinnes ordfører 2

3 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/690 Saksnr.: Utvalg Møtedato 72/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt noen innvendinger mot utsendt protokoll Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Protokollen godkjennes 3

4 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/526 Saksnr.: Utvalg Møtedato 73/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt noen innvendinger mot utsendt protokoll. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Protokollen godkjennes. 4

5 74/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR. Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: M20 &42 Arkivsaksnr.: 15/605 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok (egengodkjente) reguleringsplanen for nytt boligområde på Øvre Ruud i sak 40/15 i møtet Kommunestyret vedtok i samme sak følgende videre prosess for utbygging av området: «Administrasjonen arbeider videre med anbudsgrunnlag, prosess samt en bevilgningssak for opparbeidingskostnader til formannskapet den 18.8/kommunestyret Prosjektet vil deretter bli lagt ut på DOFFIN med de frister og krav som gjelder for offentlige anskaffelser. Prosessen med anbud, klagefrister og evaluering tar 2-3 mnd. Endring i reguleringsplan bestemmelsene: -Gangvegen og lekeplass ferdigstilles før ferdigtillatelse gis.(ikke før byggetillatelse gis).» Administrasjonen har arbeidet videre med anbudsgrunnlag og kostnadsbildet og legger med dette frem sak vedrørende vedtak om bevilgning og finansiering. Når kommunestyret har gjort sitt vedtak vil administrasjonen legge prosjektet ut på anbud. Gitt anbud som er innenfor kommunens rammer og forutsetninger, vil utbygging starte opp. Endelig tidsplan for utbyggingsforløpet vil først være avklart når kontrakten er underskrevet. Det kreves, som nevnt i saksframlegget i sak 40/15, opparbeiding av offentlig infrastruktur før boligfeltet kan bebygges. I sak 40/15 ble det antydet en total kostnad på i størrelsesorden kr 7,5 8 millioner for veg, vann og kloakk. Dette var foreløpige kostnader. Administrasjonen har jobbet videre med kostnadsestimat for opparbeidelse av kommunal infrastruktur i området. Estimatet er basert på forslag til reguleringsplan og utarbeidet VA-plan. Det er beregnet anleggsbidrag for el (inkl. gatelys) og data (fiber). Det er vurdert og kostnadsberegnet strømforsyning til det nye boligområdet. Dette betyr at deler av budsjettestimatet er noe mer sikkert enn det var i behandlingen av sak 40/15, men fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til det totale estimatet (fram til bindende anbud er på plass). Budsjettestimatet er justert opp i forhold til tidligere anslag etter råd fra konsulent. Det er bl.a. budsjettert med en post for usikkerhet/utforutsett. 5

6 Budsjettestimat investering offentlig infrastruktur Øvre Ruud Utbygging veg (asfalt), vann og avløp kr eks mva Anleggsbidrag elektrisitet Kr eks mva Utbygging fiber kr eks mva Utbygging gangveg (skogsbilklasse 7) kr eks mva Utarbeidelse av grunneieravtale/tinglysning kr eks mva Byggelånsrenter kr eks mva Uforutsett/usikkerhet (30% av 7,6 mill.kr.) kr eks mva Totalt kr eks mva Kommunen vil ikke ha fradrags- eller kompensasjonsrett for tradisjonelle opparbeidelseskostnader av tomtene som skal selges, men kommunen vil ha rett til fradrag for merverdiavgift for det som gjelder vann og avløp og kompensasjon for merverdiavgift på det som gjelder veg. Det innebærer at kommunens kostnader (som skal dekkes av tomtesalget) vil bestå av nettoutgifter til veg, vann og avløp. Opparbeidelse av tomtene skal den enkelte tomtekjøper selv besørge. Det skal ikke beregnes utgående mva ved salg av tomter. Totalt er det 15 tomter innenfor det nye tomtefeltet, med totalt tomteareal på m 2. Dette blir et boligområde med flott utsikt og høy attraktivitet men også et kostbart felt å bygge ut. Kvalitet og beliggenhet på tomtene varierer, og det er naturlig å differensiere prisen på tomtene. En bør også vurdere å selge til høystbydende, men med en nedre minimumspris. Tomt 8,9,10 og 11 har best beliggenhet, mens tomtene 6 og 7 har lavere kvalitet. Økt budsjett innebærer også høyere pris på tomtene i forhold til tidligere beregning. Med kostnader til infrastruktur på ca. 11 mill. kroner samt råtomtkostnader vil tomteprisen ligge på fra 500 til 800 pr. m2 (gjennomsnittprisen ca. 600 kr m2). Salg av boligtomter må, som et minimum ha som grunnlag selvfinansiering, slik at en ikke må redusere på kommunale tjenester for å dekke kostnadene. En må forvente at det tar tid før alle tomtene selges. Renter og avdrag på investeringskostnadene vil derfor belaste kommuneregnskapet i flere år fremover fram til alle tomtene er solgt. I nedenstående tabell er vist hvor mye kommunens driftsbudsjett vil bli belastet med ulike gjenstående lånebeløp (beløp i kroner): Lånebeløp Avdrag (40 år) Renter (3 %) Sum avdrag og renter som må dekkes ved redusert drift Tallene i tabellen illustrerer hvor mye renter og avdrag vil belaste driften gitt at prosjektkostnaden blir 11 mill. kroner. Frem til salg blir salg blir beløpet som må dekkes over ordinær drift 0,6 mill. kr. Ved salg av tomter for 3 mill. kroner blir beløpet som må dekkes over ordinær drift 0,44 mill. kr. osv. 6

7 Utvidet veinett mv. gir også økte driftsutgifter som det må tas høyde for i driftsbudsjettet: Driftsutgifter årlige (anslag) Grunneieravtale kr eks mva Brøyting hovedveger (ikke gangveg) kr eks mva Sommervedlikehold kr eks mva Gatelys (strøm/vedlikehold) kr eks mva Totalt kr eks mva Økonomisk ramme - finansiering Utbygging av tomteområder er innarbeidet i budsjettet med 1,4 mill. kroner i 2015 og 2,4 mill. kroner i Beløpene har vært forutsatt lånefinansiert. Utbygging på Øvre Ruud går betydelig utover disse rammene og burde vurdert som en del av budsjettprosessen for Rådmannen legger fram sak som vedtatt av kommunestyret, men gjør oppmerksom på at belastningen på driften vil øke utover det som fremkommer av vedtatt økonomiplan. Prosjektrammen foreslås satt til inntil 11 mill. kroner. Det er begrensede fondsmidler og prosjektet foreslås derfor lånefinansiert. I tillegg har kommunestyret vedtatt rehabilitering av svømmehall og bygging av ambulansestasjon. I tillegg kommer evt. kjøp av leiligheter på Krøderen jfr. egen sak. Med unntak av svømmehall skal prosjektene/kapitalkostnadene finansieres av nye inntekter men lånegjelden vil øke betydelig med ditto økning i usikkerhet knyttet til renteutviklingen. Det vil også kunne bli manglende samsvar mellom utgifter og inntekter på prosjektene som vil belastet øvrig drift, i perioden der lånekostnadene påløper men der man enda ikke har fått salg/leid ut byggene. Den økonomiske rammen til sektor TNM bør økes tilsvarende de årlige driftsutgiftene for boligområdet Øvre Ruud fra og med Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar å legge utbygging av offentlig infrastruktur på Øvre Ruud ut på anbud ihht. lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen har ansvar for anbudsdokumenter og anbudsprosess og øvrig gjennomføring av prosessen. 2. Prosjektrammen for utbygging av offentlig infrastruktur på Øvre Ruud (eks. mva der det er fradrag/kompensasjon) fastsettes til inntil 11. mill. kroner inklusive byggelånsrenter som belastes prosjektet. Det godkjennes et låneopptak på inntil 11 mill. kroner. Avdragstid fastsettes til 40 år. Tomtesalg benyttes til nedbetaling av lån. Økte årlige driftsutgifter innarbeides i budsjett

8 3. Administrasjonen legger fram sak om tomtepriser når kontrakt er underskrevet og budsjettrammen er ytterligere avklart. Ved fastsetting av tomtepriser skal en legge til grunn prinsippet om minimum selvkost og prinsippet om differensierte kvadratmeterpriser utfra tomtenes attraktivitet. Det vurderes budgiving utover fastsatt tomtepris, der det er flere interessenter på samme tomt. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne sak om tomtepriser innen de rammer som følger av kommunestyrets vedtak. 8

9 75/15 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP Saksbehandler: Anne K. Jokerud Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 12/332 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I kommunestyresak nr. 49/12 behandlet i møte 24. mai 2012 ble det fattet følgende vedtak vedr. ovennevnte: Krødsherad kommune stiller simpel kausjon for lån til Norefjell Vann og Avløpsselskap. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr ,-. Garantitiden skal være maksimalt 20 år med tillegg av 2 fra år Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, jfr. KL s bestemmelser i 50, nr. 7a. I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av ny garanti. Fylkesmannen har i brev av 14. juni 2012 godkjent kommunestyrets vedtak. Som det framgår av vedtaket gjelder garantien i 20 år med tillegg av 2 fra 2012 dette vil si at vedtaket har begrensninger for nye låneopptak når det gjelder løpetid. Slik vedtaket tolkes utløper garantitiden i NVA s styre har vedtatt oppstart av etappe 2 for vann- og avløpsanlegget på Norehammeren. Styret har videre vedtatt at investeringene skal lånefinansieres, og at det skal søkes om låneopptak på kr Som nevnt ovenfor tolkes vedtaket dithen at det ikke kan søkes om dette lånet med kommunal garanti på bakgrunn av ovennevnte vedtak. NVA s investeringer i etappe 2 er investeringer som i all hovedsak har en avskrivingstid på 40 år (ledninger), og det vil være naturlig at lånet da opptas med løpetid lik avskrivningstid. Dette er det heller ikke rom for i forhold til vedtaket. 9

10 NVA er underlagt selvkostprinsippet. Det er avskrivningstiden som legges til grunn og ikke lånets løpetid ved disse beregningene. Av den grunn er det viktig at lånets løpetid og avskrivningstid samsvarer. Avdragstiden kan ikke overstige avskrivningstiden Videre er det i vedtaket stilt simpel kausjon. Dette har også begrensninger i forhold til hvor NVA kan søke lån. Kommunalbanken, som pr. nå har de gunstigste betingelsene, krever at kommuner stiller selvskyldnerkausjon, og de er dermed ikke aktuelle tilbydere på lån til NVA. Kommunalbanken krever også at garantien skal gjelde for hovedstol med tillegg av 10 % av en til enhver tid gjeldende hovedstol, som kan gå til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger. Selvskyldnerkausjon innebærer enkelt forklart at kreditor ved mislighold, kan gå direkte på garantisten, uten først å måtte søke dekning hos låntager. Simpel kausjon innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos låntager, og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her Krødsherad kommunes garantiansvar ovenfor NVA var pr kr Som det framgår av ovennevnte må kommunestyret fatte nytt garantivedtak for at NVA skal kunne søke lån for omtalte investeringer. Slik saksbehandler ser det har kommunestyret to valg i forhold til å gi NVA garanti: Gi garanti enkeltvis altså for hvert enkelt låneopptak. Dette vil innebære en forholdsvis lang behandlingstid. Fylkesmannen må godkjenne vedtakene. Gi en generell garanti med et maksimumsbeløp (kr ), og at garantiens lengde følger bestemmelsene i Kommunelovens 50, nr. 7a samt Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. KL 50, nr. 7a lyder: Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunes eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte I forskriftenes 3 om tidsavgrensning står det bl.a.: Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år. Rådmannen er av den oppfatning at kommunestyret bør gi en generell garanti med et maksimumsansvar tilsvarende beløpet vedtatt i sak nr. 49/12. Garantien gis i overenstemmelse med Kommunelovens og Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiers bestemmelser. 10

11 Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune stiller selvskyldnerkausjon for lån til Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr Garantitiden skal ikke overstige investeringens veide levetid med tillegg av 2 år. Garantien kan ikke overstige 40 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet jfr. KL s bestemmelser i 50, nr. 7a I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av garantien. 11

12 76/15 ENDRING AV FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: M10 &00 Arkivsaksnr.: 13/347 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Krødsherad kommune versjon Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet sak 50/13 i møte og fattet følgende enstemmige vedtak: «Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Krødsherad kommune, datert , vedtas. Forskriften trer i kraft fra » Bakgrunn Kommunen har, over tid, jobbet for at Norehammeren skal avkloakkeres, og i arbeidet med reguleringsplanene på Norehammeren, ble det fastsatt krav om felles godkjent drikkevannsforsyning og avløpsløsning for område A og krav om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett i område B. Det vises til reguleringsbestemmelsene for Norehammeren område A: 4.5 Drikkevann Drikkevannsforsyning skal skje via framtidig godkjent felles vannforsyning. 4.6 Avløpsløsning Avløp skal skje via framtidig godkjent felles avløpsanlegg. Det vises videre til reguleringsbestemmelsene for Norehammerne område B: 4.5 Vann-og avløpsløsning Det skal utarbeides egen VA-plan før utbygging skal finne sted. Planen skal minimum omfatte et helt bokstavfelt, ref punkt 8.2. Bebyggelse skal tilknytte seg offentlig vann- og avløpsnett i henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling 27-1 andre til fjerde ledd og 27-2 andre til fjerde ledd. Jfr. samme lovs Etter langvarig dialog med grunneier og hytteeierforening, har Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA), i forståelse med kommunen, vedtatt å etablere det felles interne vann- og avløpsnettet på deler av Norehammeren. I løpet av forsommeren 2015 har NVA gjennomført anbudskonkurranse for utbygging av felles avløpsanlegg (herunder også felles 12

13 vannforsyning) for størstedelen av planområde A på Norehammeren, samt deler av planområde B. NVA har fra tidligere sin hovedledning for vann- og avløp fra krysset ved Norefjellvegen og inn langs Nedre Hammervei (traseen følger i hovedsak Nedre Hammervei). NVA etablerer felles vannforsyning og felles avløpsanlegg i planområde A og i deler av planområde B. Eierne av de fritidsboligene som skal kobles til dette felles, interne nettet, må betale et tilkoblingsgebyr til dette interne nettet (på samme måte som om grunneier hadde vært ansvralig for utbyggingen). Det settes av stikk for vann og avløp til den enkelte eiendom (som del av NVAs etablering av det interne nettet). Arbeid inne på egen eiendom må forestås av den enkelte eier. Om endring av lokal forskrift Ved at NVA gjennomfører utbyggingen av det interne VA-nettet, må den lokale forskriften for vann- og avløpsgebyr endres slik at den lokale forskriften hjemler differensierte gebyrsatser (som er nødvendig når NVA også forestår utbygging av interne/felles nettverk for vann og avløp). Gebyrsatsene for abonnenter til det interne nettet vil bli utarbeidet ut fra økonomi i det enkelte utbyggingsprosjekt (nå for Norehammeren). Gebyrsatser for tilkobling til NVAs hovedledningsnett vil, for abonnentene på Norehammeren, bli som for andre abonnenter på Norefjell. Det blir derav to tilkoblingsgebyr som skal betales til NVA for abonnenter på Norehammeren ett til det interne nettet og ett til hovedledningsnettet. I forslag til endret forskrift er tatt inn et punkt om praktisering av selvkostprinsippet ( 1-4), samt at 2-2 hjemler tilleggsgebyr i de tilfeller der kommunen forestår utbyggingen av interne VA-nett i områder. Videre saksbehandling og saksframdrift Endringsforslag til forskrift for vann- og avløpsgebyr i Krødsherad kommune blir nå lagt fram for formannskapet til førstegangs behandling. I henhold til Lov om vann- og kloakkavgifter skal forskriftsforslaget legges ut på høring i 3 uker, for deretter å legges fram for formannskap og kommunestyre til ny behandling og endelig vedtak. Vedtatt forskrift skal kunngjøres før ikrafttredelse. Administrasjonen ser på dette grunnlag for seg følgende framdrift i saken: Formannskapet behandler endringsforslaget. Forslaget legges ut på høring Formannskapet behandler forskriften med innkomne merknader Kommunestyret sluttbehandler forskriften. Kunngjøres Ikrafttreden. 13

14 Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune versjon tiltres og legges ut på høring i 3 tre- uker. 14

15 77/15 AVTALE OM BYGGING AV LEILIGHETER I KRØDEREN SENTRUM - EIE EIENDOM AS Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 15/681 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Utkast Forslag til avtale om bygging av leiligheter revidert Skisser og tegninger dato Intensjonsavtale Saksopplysninger: Krødsherad kommune har kjøpt totalt tre tomter i område mellom Coop og Krøderen skole, som skal utvikles til boligformål. Kommunen utlyste konkurranse på Doffin for utbygging av leiligheter, jfr. kommunestyresak 49/13. I konkurransegrunnlaget og kommunestyrets vedtak fremkom det at kommunen forpliktet seg til kjøp av 2 boliger. Det var ingen utbyggere som meldte sin interesse i den utlyste konkurransen. Ordfører har i ettertid vært i kontakt med ulike firma i forhold til å få på plass en utbygger av området. Ordfører inngikk intensjonsavtale med Enger Eiendomsutvikling A/S den jfr. vedlegg. I området har en i etterkant av kommunestyresak 49/13 vedtatt omlegging av kryss og bygging av ny gang og sykkelveg, sak 106/13. Kommunen har utarbeidet reguleringsplan for området som er lagt ut til høring. Planen har høringsfrist og er planlagt behandlet i kommunestyre Kommunestyret vedtok i sak 36/15 riving av byggene og bevilget kr mva finansiert ved disposisjonsfond. Eie Eiendom AS har sagt seg interessert i å bygge ut området men bl.a. på grunn av risiko knyttet til salg basert på begrenset innmeldt interesse etter åpent møte, stiller de flere krav for å delta enn det kommunestyret opprinnelig vedtok. Et av kravene er at kommunen må stå for arbeidet med reguleringsplan jfr. over. Kommunen må videre dekke alle utgifter til rivning av bygg, inkludert eventuelle bunnledninger, tanker etc. samt prosjektering av VA-plan. Godkjennelse av avkjøring fra gangvei inn til boliger nedre plan påhviler Krødsherad kommune, kostnader til selve utførelsen dekkes av utbygger. Støyskjerming (på gangvei skulder, eller bolig) dekkes av utbygger. Det samme gjelder utgifter til og framføring av vei, eventuelle gatelys, ledningsnett (vann, overvann og avløp). 15

16 For at Eie Eiendom AS skal bygge ut området er det et krav at kommunen kjøper 6 leiligheter. Hvilke leiligheter er valgfritt. Utbygger forplikter seg til å bygge ut 5 hus/10 leiligheter inklusive de som kommunen forplikter seg til å kjøpe. I avtaleutkastet er det innarbeidet at de har en tidsbestemt opsjon fram til til å bygge på de eventuelt gjenstående tomtene på området. Fra kommunens side er det i avtaleutkastet satt inn at leilighetene kommunen skal kjøpe må være klar for innflytting Dette med sikte på skolestart. Tidspunktet har ikke vært drøftet med utbygger. Utbygger betaler Krødsherad kommune kr for tomtegrunn (råtomt) pr. solgte tomt. Kommunens behov for kommunale utleieleiligheter Det vises til egne saker vedrørende boligsosial handlingsplan og bosetting av flyktninger. Gitt at kommunen følger oppmodingen om bosetting av flyktninger er behovet for sentrumsnære utleiebolig høyere enn antatt tidligere. Det kan også være aktuelt å selge mindre hensiktsmessige utleieboliger og erstatte med nye utleieenheter. Dersom man ønsker å bosette familier bør en kjøpe tre fireroms leiligheter og tre treromsleiligheter, dvs kjøpe antall mulige fireromsleiligheter i prosjektet. Dette er innarbeidet i utkast til avtale men forutsetning fra utbygger er kjøp av 6 leiligheter med 2 soverom. For kommunens del er det hensiktsmessig å eie hele bygg. Husbanken kan gi tilskudd til utleieboliger. For Krødsherad kommunes del vil bygging/kjøp av sentrumsnære boliger til flyktninger være det prosjektet som vil ha størst mulighet for å få tilskudd i husbanken med de prioriteringer som gjelder for tilskudd. Kostnadene ved nybygg er så høye at det er nødvendig med delfinansiering ved tilskudd for å holde husleie på et lavest mulig nivå, når formålet er å tilby utleiebolig til personer med lav betalingsevne. Rådmannen har vært i kontakt med husbanken i forhold til å få signaler om forventet tilskuddsnivå. Gitt en gjengs leie på inkl. kommunale avgifter på tre roms leiligheter og gjengs leie på på fire roms leiligheter, vil tilskuddet kunne bli i størrelsesorden kr på de minste og kr på de største. Endelig tilskudd vil ikke bli avklart før husbanken har behandlet søknadene. Fra kommunens side vil vi argumenter for at gjengs leie må settes lavere. Dette vil gi høyere tilskuddssats. Maks tilskuddssats er dog 40 % av prosjektkostnaden. Ved kjøp av 3 fireroms- og 3 treroms boliger vil kostnaden bli ca. 15,8 mill. kroner. Gitt tilskudd som angitt over vil samlet tilskudd bli 4.2 mill. kroner og kommunes behov for låneopptak 11,6 mill. kroner. Renter og avdrag på lånet beløper seg til ca kr årlig. Gitt tilskudd nevnt over vil husleie bli i størrelsesorden det det fremgår av nedenstående tabell. Det er da lagt til grunn at husleie skal dekke kostnadene til kommunen for til renter og avdrag på lån og driftskostnader. I tillegg til husleie kommer energikostnader som forutsettes dekt av leietaker. Selvkost husleier med rente på 3 %: 16

17 Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 3% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - fireroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 3% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - treroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Selvkost husleier med rente på 2,5 %: Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 2,5% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - fireroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Avdragstid 40 Sum Vedlikehold, forsikring, kommunale Investering Rente 2,5% år kapitalkostnader avg. Sum år pr mnd Husleie - treroms bolig tilskudd Beløp etter tilskudd Etter hvert som lånene nedbetales vil rentekostnaden gitt uendret rentenivå gå ned, men med nedbetalingstid på 40 år gir tallene i tabellen er indikasjon på hva som vil være husleie gitt at kommunens utgifter skal dekkes inn av husleiene. En må komme tilbake til endelig fastsetting av husleie når tilskuddet størrelse og lånebetingelsene er avklart. Kjøp av 6 leiligheter er et betydelig løft for kommunen. Men det er med dagens situasjon med behov for boliger, mulig å få disse leid ut. På sikt har man ingen garanti for utleie. Dersom det skulle bli aktuelt å selge leilighetene må tilskudd tilbakebetales. Tilskuddet avskrives over 20 år og beløpet som skal tilbakebetales avhenger av hvor lenge man har hatt boligene. Kjøp av leiligheter vil muliggjøre utbygging i Krøderen sentrum. Alternativet er at man avventer videre utbygging eller at kommunen selv står for utbyggingen. Dette er et politisk spørsmål som kommunestyret må ta stilling til. Inngåelse av avtale som inkluderer kjøp av seks leiligheter er sett fra rådmannens side, vanskelig å forsvare dersom man ikke tildeles tilskudd fra Husbanken og benytter boligene til utleie i tråd de krav som settes for å få tilskudd. Da bør man heller avvente og arbeide videre med prosjektet og alternativer. Dette er også et prosjekt som burde vært behandlet i budsjett- og økonomisammenheng jfr redegjørelse i sak om utbygging av Øvre Ruud. Saken legges frem nå da rådmannen har oppfattet at dette er sterkt politisk ønsket og på bakgrunn av flytningesituasjonen herunder regjeringens forespørsel om at kommunen må bosette flyktninger i 2015/16 17

18 Utkast til avtalen som legges frem bør gjennomgås på nytt i møte med kommune og utbygger. Vedlagte skisser og tegninger er ikke oppdatert etter reguleringsplan og det er også behov for å se på løsningen for tredje etasje. Det foreslås derfor at formannskapet får myndighet til å inngå endelig avtale dersom det ikke blir vesentlige endringer. Det er bl.a. behov for å avklare pris og endelig plan for leilighetene med to etasjer og ferdigstillelsestidspunkt samt annen kvalitetskontroll. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale om utbygging av leiligheter etter prinsippene som følger av utkast til avtale. Formannskapet får fullmakt til å inngå endelig avtale. 2. Kommunen kjøper hus i øvre rekke med 3 leiligheter med to soverom og 3 leiligheter med to etasjer og minimum 3 soverom. 3. Forutsetningen for avtale og kjøp er at reguleringsplanen vedtas uten vesentlige endringer og at Husbanken tildeler tilskudd til de seks leilighetene. 4. Kommunestyret godkjenner en ramme på 15,8 mill. kroner for kjøp av 6 leiligheter. Prosjektet finansieres med 11,6 mill. kroner i låneopptak med avdragstid 40 år og med 4,2 mill. kroner i tilskudd. Låneopptak justeres for tildelt tilskudd når det er fastsatt. 18

19 78/15 SALG AV KRØDEREN GAMLE BARNEHAGE Saksbehandler: Arne Hilde Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/358 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 FORMANNSKAPET Vedlegg: Mail fra Hans Petter Barkost, Arkitektene Ljøterud Ødegård Kongsberg AS Saksopplysninger: Det vises til kommunestyresak 32/15 hvor det ble gjort følgende vedtak: Prosessen med å legge ut Krøderen gamle barnehage for salg avventes. Kommunestyret legger turen innom Krøderen gamle barnehage i forbindelse med utflukt den 17. juni. Det søkes bruksendring for Nytun til bolig. Nytun rehabiliteres og leies ut. Det vedtas en kostnadsramme på 1 mill. kroner for rehabiliteringen. Rehabiliteringen finansieres med lån. Det legges i utgangspunktet til grunn kostnadsdekkende husleie men denne fastsettes endelig på et senere tidspunkt. Etter kommunestyrets tur innom Krøderen gamle barnehage i forbindelse med utflukt den 17. juni ble det bestemt at det skulle innhentes uttalelse fra arkitekt på hvilke anvendelsesmuligheter gamle Krøderen barnehage hadde. Etter møte med arkitekt samt tilsendt mail fra arkitekt skisseres følgende alternativer for videre prosess: Alternativ A: Bygget foreslås ombygd til mindre leiligheter. Dette utløser en rekke spørsmål som det kan være vanskelig å svare på uten å gå mer inne i hvert enkelt punkt. (se vedlagte mail) Arkitekten uttaler: «En kan se for seg at bygget omprosjekteres for å gi plass for flere mindre boenheter. Utnyttelsen vil begrenses pga plassering på tomten og i terrenget. Det vil knyttes usikkerhet til kostnader vedr dette da det ikke er noen vei utenom nye forskrifter (TEK-10) og sannsynligvis kan det være vanskelig å finne en entreprenør som vil påta seg dette ansvaret. Dessuten er det en ikke ubetydelig prosjektering å registrere (kontrollere eksisterende konstruksjoner mht bæreevne, brann, lyd mm) og omprosjektere samt søke og utarbeide tilbudsunderlag. Bruksendring vil kreve omregulering eller endring av reguleringsplan. Om bygget skal selges eller kommunen skal eie og leie ut medfører også 19

20 betydelig ressursbruk.totalt sett tror vi dette kan bli det dyreste alternativet og med betydelig risiko.» Det må bestilles mer arkitektbistand til for å kunne vite hvor mange boenheter man kan få. (Etter vurdering i møtet ble kostnadene beregnet til min. 6. mill). Alternativ B: Bygget rives og det bygges nytt på tomten. Etter arkitektens mening er dette sannsynligvis den beste og rimeligste løsning om kommunen ønsker å utnytte tomten best mulig og gi gode boforhold for flest mulig. Det gir også en mer forutsigbar prosess og størst mulighet for å kunne få tilskudd fra husbanken. Alternativ C: Bygget selges som det er «Asis» Forutsigbar prosess og en overlater til kjøper å ta all risiko vedr kostander og tekniske løsninger. Bruksendring vil evt kreve omregulering eller endring av reguleringsplan for alle alternativer. Parallelt med denne saken legges også frem sak om boligsosial handlingsplan og sak om evt. utbygging/kjøp leiligheter Krøderen. Man må anta at kostnadene ved å utnytte den gamle barnehagen/tomta til kommunale utleieboliger ikke vil skille seg vesentlig fra andre nybyggprosjekter. Dersom man skal bygge om dagens bygg gjør topografi og plassering det vanskelig å gi beboere private og gode uteoppholdsplasser. Det vil også bli en kostbar ombygging. Gitt at kommunestyret vedtar kjøp av leiligheter anbefales at det gamle barnehagebygget legges ut for salg. Bygget forfaller når det ikke er i bruk og det påløper årlige kostnader. En privat eier/utbygger vil trolig kunne bygge om rimeligere enn det kommunen kan. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krøderen gamle barnehage legges ut for salg og selges til høystbydende. Salgsinntekten avsettes til fond kjøp/rehabilitering av boliger. 20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 21:36 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKSLISTE 66/17 EIENDOMSSKATT - KRAV OM REDUKSJON AV KAPITALISERINGSRENTEN FOR VERDSETTING AV KRAFTANLEGG

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKSLISTE 66/17 EIENDOMSSKATT - KRAV OM REDUKSJON AV KAPITALISERINGSRENTEN FOR VERDSETTING AV KRAFTANLEGG TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.06.2017 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 66/17 EIENDOMSSKATT - KRAV OM REDUKSJON AV KAPITALISERINGSRENTEN

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 1. Sak KST-16/2015: «Kjøp av to leiligheter til kommunale utleieboliger», behandlet av

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 1. Sak KST-16/2015: «Kjøp av to leiligheter til kommunale utleieboliger», behandlet av ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/975 Dato: 14.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per Ola Johansen Vedlegg: 1. Prestgàrdshaugen 9 A: Prosjektskisse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte:

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2011 Tid: 09.30-9.40 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Utkast til Avtale om bygging av leiligheter i Krøderen sentrum område under regulering kalt BFS 1, BFS 2, BFS 3 (leiligheter Krøderen)

Utkast til Avtale om bygging av leiligheter i Krøderen sentrum område under regulering kalt BFS 1, BFS 2, BFS 3 (leiligheter Krøderen) Utkast til Avtale om bygging av leiligheter i Krøderen sentrum område under regulering kalt BFS 1, BFS 2, BFS 3 (leiligheter Krøderen) 1 Generelt Det er inngått avtale om bygging av leiligheter på tomteområde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Eie Eiendom AS org nr 990 172 226, heretter kalt Utbygger og Krødsherad kommune org nr 964 962 855 (heretter kalt KK).

Eie Eiendom AS org nr 990 172 226, heretter kalt Utbygger og Krødsherad kommune org nr 964 962 855 (heretter kalt KK). Avtale om bygging av leiligheter i Krøderen sentrum område under regulering kalt BFS 1, BFS 2, BFS 3 (leiligheter Krøderen) mellom Krødsherad kommune og Eie Eiendom AS 1 Generelt Det er inngått avtale

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger 30.11.2015 1 Disposisjon Samfunnsoppdrag Hvem blir bosatt? Dagens utfordringsbilde Virkemidler Aktører og ansvar i bosettingsarbeidet

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 23/15 15/244 VALG AV STYREMEDLEMMER VARANGER MUSEUM FOR PERODEN 2015-2019

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 23/15 15/244 VALG AV STYREMEDLEMMER VARANGER MUSEUM FOR PERODEN 2015-2019 VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. : 02.09.2015 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/2395-3 Saksbehandler: Ann-Kristin Larsen/ Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.09.2016 Kommunestyret 15.09.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2016/5284-2 RÅDMANNENS

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg. Fra administrasjonen og andre Personalsjef Ambjørg Flaata og formannskapssekretær Gro Asbjørnhus SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg. Fra administrasjonen og andre Personalsjef Ambjørg Flaata og formannskapssekretær Gro Asbjørnhus SAKSLISTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2016 Tid: 08:30 Til stede på møte MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg Funksjon Navn Leder Ståle Versland Arbeiderpartiet Medlem Ole Martin Kristiansen Bygdelista

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I TILLEGGSANMODNING

SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I TILLEGGSANMODNING Rissa kommune Helse og omsorgssjef Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 19237/2015//5AKS 23.06.2015 SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 - TILLEGGSANMODNING Viser til ovennevnte saks behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Arkiv: F35 Arkivsaksnr: 2016/2818-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Rådmannens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer