Bergen Kommune. VA-Rammeplan Leaparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Kommune. VA-Rammeplan Leaparken"

Transkript

1 VA-Rammeplan Leaparken Utgave:

2 VA-Rammeplan Leaparken 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-Rammeplan Leaparken Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Leaparken Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan Leaparken barnehage, gnr. 159, bnr. 419 i Bergen Oppdragsleder: Rune Fanastølen Tuft Fag: Vann og miljø Tema VA-rammeplan Skrevet av: Margrethe Dalsgaard Bonnerup Kvalitetskontroll: Kristin Sunde

3 VA-Rammeplan Leaparken 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Bergen kommune, Etat for utbygging for å utarbeide ny for Leaparken barnehage, gnr. 159, bnr. 419 m.fl. i Bergen. Som en del av arbeidet skal det utarbeides VA-rammeplan. Rune Fanastølen Tuft har vært oppdragsleder for Asplan Viak, mens Kristin Sunde har hatt kvalitetskontroll. Bergen, 22. juni Margrethe Dalsgaard Bonnerup Ansvarlig, VA-rammeplan Kristin Sunde Kvalitetssikrer

4 VA-Rammeplan Leaparken 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Eksisterende situasjon Vannforsyning og brannvann Spillvann og overvann Planlagt situasjon Vannforsyning og brannvann Spillvann Overvann Kommunal overtakelse og drift Vedlegg Beregning av overvannsmengder nå og i fremtiden...12

5 VA-Rammeplan Leaparken 4 1 INNLEDNING VA-rammeplaner skal iht. arealdelen i Kommuneplanens bestemmelser pkt. 20 inngå i alle er i Bergen kommune. Planen har som funksjon å sikre en helhetlig løsning av vannforsyning, spillvann- og overvannshåndtering, samt sikre tilstrekkelig brannvannsuttak. I forbindelse med at tidligere Solhaug skole skal ombygges/rehabiliteres til barnehage er det under utarbeiding en for området. Plan ID 1201_ , gnr. 159 bnr. 419 m.fl. Leaparken barnehage etableres med et barnetall tilpasset byggenes og uteområdets kapasitet i hht. "Bybarnehagestandard for Bergen kommune", vedtatt Ved utarbeidelse av er er det stilt krav til VA-rammeplan. VA-rammeplanen må godkjennes av VA-etaten og skal være styringsredskap for detaljprosjekteringen. Videre er det i denne VA-rammeplan tatt utgangspunkt i Norconsults sin rapport «Status Overvann i Leaparken» laget for Grønn Etat. 2 EKSISTERENDE SITUASJON Eksisterende VA-anlegg er vist på tegning nr HB002. På denne tegningen er det også vist eksisterende avrenning. Eksisterende VA-anlegg er basert på gamle rørleggermeldinger, ledningskart fra Gemini VA og rapport fra Norconsult «Status Overvann i Leaparken», hvor deler av det eksisterende ledningsnettet i Leaparken er målt inn. Videre er det laget en videoinspeksjon av deler av rørstrekene: - Avløp fellesledning gående fra pkt. C pkt. A. - Overvannsledning gående fra litt oppstrøms pkt. A i Svaneviksveien til Kanalveien - Avløp fellesledning gående fra pkt. P til pkt. G. 2.1 Vannforsyning og brannvann Offentlig vannforsyningen i området består av en Ø150 mm vannledning i grått støpejern i Jacob Aalls vei. Området forsynes fra Svartediket vannbehandlingsanlegg, med statisk trykkhøyde på maks kote 110 moh, sone 2. Det er flere slukkevannsuttak rundt planområdet, blant annet i Svaneviksveien, Søren Jaabæksvei vei og Finnberggåsen, men ikke noen rett ved Villa Solhaug. 2.2 Spillvann og overvann Offentlig avløp i området føres til Holen kommunale avløpsrenseanlegg og kommunalt avløpsnett i området omfatter: Ø225 mm avløp fellesledning i betong i Jacob Aalls vei. I tillegg finnes det flere private spillvannsledninger i området. I planområdet ligger det en overvannsledning som er koblet på eksisterende privat felles avløpsledning DN125 som går fra Svaneviksveien 64 mot Kanalveien. Videre er flere sluk koblet på denne felles avløpsledning. Disse ledningene er ikke vist i Gemini, men viser på ledningskart fra VA-etaten. Deler av denne ledningen er målt inn av Norconsult. Planområdet ligger som høyeste punktet i området og har dermed ingen nedslagsfelt som renner inn til området.

6 VA-Rammeplan Leaparken 5 3 PLANLAGT SITUASJON Det forutsettes at tilknytningspunkt for vann og spillvann kan skje til eksisterende ledninger i Jacob Aallsvei. VA-rammeplan tegning nr HB001 beskriver foreslåtte løsninger for vann, spillvann og overvann i området. Situasjonsplan for VA er utarbeidet på grunnlag av befaring, rørleggermeldinger, TV-inspeksjon og Gemini VA. VA-rammeplan tegning nr HB003, viser all avrenning av overvann i planområdet. Dimensjoner av ledningene må avklares ved detaljprosjektering. All utførelse skal skje i henhold til kravene fra VA-normen for. 3.1 Vannforsyning og brannvann Ny vannforsyning Vannforsyning i planområdet har god kapasitet. Eksisterende bygninger (Villa Solhaug) er i dag koblet til kommunalvannledning DN150 i Jacob Aalls vei, pkt. L. I følge VA-etatens uttalelse må denne tilkoblingen oppgraderes og det skal etableres hydrant og brannventil nær ved Villa Solhaug, pkt. M. Det etableres ny vannledning DN150 fra Villa Solhaug til kommunalvannledning DN150 i Jacob Aalls vei Brannvann Brannvann tas fra drikkevannssystemet. Det planlegges å etablere hydrant rett ved Villa Solhaug, pkt. M. Vannledning frem til slukkevannsuttak må ha minimum ha dimensjon DN150 og overtas av Bergen kommune, strekning fra pkt. L til pkt. M. Det skal tilrettelegges for sprinkleranlegg i eksisterende bygg. Vannbehov til dette må bestemmes av RIB brann, men vannbehovet vil ikke være det dimensjonerende. Brannvannsdekningen i området er derfor tilfredsstillende Konflikt med eksisterende vannledninger Det er ikke registrert konflikt med eksisterende vannledninger. 3.2 Spillvann Eksisterende bygninger (Villa Solhaug) er i dag koplet til kommunal avløps fellesledning DN225 i Jacob Aalls vei, pkt. L. Eksisterende avløpsledninger fra eksisterende bygg oppgraderes. Nye spillvannsledninger legges som separate ledninger for spillvann. Eksisterende bygg, Jacob Aalls vei 20-22, vil også bli tilknyttet ny spillvannsledning. Videre skal avløp fra eksisterende bygg, Svaneviksveien 64, kobles fra eksisterende avløp fellesledning DN125. Avløp fra dette bygget pumpes via ny spillvannspumpeledning fram til punkt J på ny spillvannsledning mellom Villa Solhaug og Jacob Aalls vei. Eksisterende felles avløpsledning DN125 vil heretter fungere som overvannsledning frem til pkt. E, der den føres under eksisterende bygg Konflikt med eksisterende avløpsledninger Det er ikke registrert konflikt med eksisterende avløpsledninger.

7 VA-Rammeplan Leaparken Overvann Det er i utgangspunktet ikke tillatt å slippe økte overvannsmengder inn på offentlig avløpsnett/elver. Overvannet skal håndteres lokalt i henhold til VA-normen «Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune». Planområdet er ca. 3,4 ha, som ifølge en vil bli fordelt på ca. 2,8 ha grønne områder og ca. 0,6 ha tette flater som tak og asfaltbelagte arealer, hvilket tilsvarer en reduksjon i andel tette flater på 3 %, sammenlignet med den nåværende situasjonen. Arealet på 3 % endres fra asfaltflater til semipermeabel maisbelegging. Planområdet ligger som nevnt som høyeste punkt i området og har derfor ingen nedslagsfelt som renner inn til området. Pga. ulike helninger i planområdet, inndeles dette i seks områder. Inndelingen tilsvarer noenlunde den inndeling Norconsult har gjort i sin rapport «Status Overvann i Leaparken». Inndelingen er dog tilpasset det nye planområdet og de tiltak som planlegges, se figur 1 under. Dimensjonerende nedbørsintensitet er 10 minutters byge / 25 år. Den maksimalt beregnede vannmengde fra hele planområdet inkl. klimafaktor på 30 % er 419 l/s. Den maksimale vannmengden delt på de seks områdene ses i tabellen under. Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 39 l/s 37 l/s 39 l/s 37 l/s 54 l/s 156 l/s 0,47 ha 0,44 ha 0,41 ha 0,48 ha 0,27 ha 1,59 ha Figur 1 Planområdet og de 6 områdene i planområdet er markert med oransje.

8 VA-Rammeplan Leaparken Overvannshåndtering Planområdet består i dag primært av skog og grønne arealer, med barnehagen plassert på toppen av kollen. Det planlegges å endre mesteparten av asfaltarealet foran barnehagen til semipermeable flater. Med unntakelse av to nye mindre bygg i den nordre ende av denne plassen, planlegges det ingen nybygg. Totalt sett reduseres den samlede andel av tette flater som følge av en. Overvannet planlegges å bli fordrøyd og håndtert lokalt i parken, slik det ikke blir tilført økte vannmengder til kommunalt ledningsanlegg. Område 1, 2, og 3 og område 6 har alle avrenning mot Svaneviksveien og føres henholdsvis nord og sør for eksisterende bygg (Geitanger Bygg AS) mot overvannssystemet i Kanalveien. Område 4 har avrenning mot den østre siden av planområdet og område 5 har avrenning mot område 6 og Jacob Aalls vei. Det skal etableres en dam i område 3, og det planlegges at denne dammen skal kunne håndtere og fordrøye de økte overvannsmengder fra hele planområdet. Dette gjøres ved at mesteparten av overvannet fra område 1, 2 og 3 føres til dammen, ettersom dette tilsvarer mere enn hva som må fordrøyes i planområdet. I område 1, 2 og 3 har overvannet i dag avrenning mot et lavpunkt i Svaneviksveien, pkt. A, og herfra føres det via eksisterende overvannsledning DN200/250 mot overvannssystemet i Kanalveien (fremtidig åpen kanal). Det planlegges å føre mesteparten av overvannet fra disse tre områdene til den nye dammen i område 3. Dammen etableres med en minimumsdybde på 30 cm vann. Skråningene rundt dammen lages med et maks fall på 1:5. Dette er for å redusere risiko for drukningsulykker blant barn som leker rundt dammen. Den presise utforming og oppbygging av dammen må avklares i detaljprosjekteringen, men på tegning HB001 er det satt av areal til dammen slik den kan håndtere økt avrenning fra hele planområdet. For å sikre at mesteparten av overvannet fra område 1, 2 og 3 føres til dammen i område 3, planlegges det å etablere en infiltrasjonsgrøft igjennom disse områdene som leder frem til dammen. Grøften kan utformes som eksemplet vist på figur 2, slik den blir en liten bekk når det er mye nedbør og er tør og kan fungere som gangareal når det ikke regner. Figur 2 Eksempel på utforming av grøft/gangsti. Eksempel fra Damsgårdsveien Fra pkt. C1 ved eksisterende bygg/skur ved lekeplass i område 3 og frem til Svaneviksveien pkt. A går det eksisterende avløp fellesledning DN110. Fra pkt. C1 til pkt. C er rør materialet grått støpejern og fra pkt. C til pkt. A er materialet plast. Rørinspeksjon viser at ledningen er

9 VA-Rammeplan Leaparken 8 kraftig angrepet av rust mellom pkt. C1 og pkt. C. Det resterende av strekket, fra pkt. C til pkt. A er uten anmerkninger, med unntakelse av kraftig sedimentering (grad 3) ved pkt. A1. Det planlegges å etablere et overløp fra dammen, pkt. B til eksisterende avløp fellesledning DN110, pkt. C. I forbindelse med rivning av eksisterende bygg/skur ved pkt. C1 i område 3, endrer denne fellesledningen status fra avløpsledning til overvannsledning. I Svaneviksveien, pkt. A1, kobles denne overvannsledningen inn på eksisterende overvannsledning DN250. Herfra føres overvannet til overvannskanal i Kanalveien (fremtidig åpen kanal). Bildene under (1-4) illustrerer tenkt forløp av infiltrasjonsgrøft gjennom område 1 og 2 til dammen i område 3. Grøften er ikke tenkt som en dyp grøft, men mere som en måte å føre vannet i riktig retning på samtidig med at deler av vannet infiltreres til grunnen, se eksempel figur 2. Herved kommer grøften til å fungere som en sti i tørrværs perioder. Der overvannet skal ledes ut over kanten av muren (bilde 3) må fallet lages på en naturlig måte, samtidig må det sikres at overvannet ikke vasker jorden vekk rundt muren. Fallet kan evt. bygges opp med store steiner som overvannet renner over, for heretter å bli oppsamlet i ny grøft i nivået under. Bilde 1 og 2 Foreslått forløp av grøft gjennom område 1 og 2. Bilde 3 og 4 Foreslått forløp av grøft gjennom område 2 til dammen i område 3. Deler av overvannet fra område 1, vil fortsatt renne via Sørens Jaabæks vei mot lavpunktet i Svaneviksveien, pkt. A. Dette lavpunktet i Svaneviksveien skal også fungere som fremtidig flomvei, hvor flomvannet herfra føres mot den fremtidig åpne kanal i Kanalveien.

10 VA-Rammeplan Leaparken 9 I område 4 har overvannet jevn avrenning over gress mot boligene langs Finnbergåsen. Dette området har ikke et defineret utløpspunkt og mesteparten av overvannet herfra fordrøyes i dag naturligt av gresset og infiltrere til grunnen. Det er ikke planlagt noen tiltak for overvann i område 4, da det vurderes at området kan håndtere de økte overvannsmengder uten det gir problemer for nedenforliggende bygg. Område 4 ses på figur 3 og 4 under. Som alternativ løsning, dersom det må fordrøyes klimarelaterte økte overvannsmengder i dette område, kan det etableres grøft (se eksempel figur 2) og/eller regnbed i dette området, slik det sikres at overvannet fordrøyes og infiltreres og at plassen fortsatt fremstår som et rekreativt område. Det forventes dog å være tilstrekkelig å fordrøye økte overvannsmengde fra hele planområdet i dammen i område 3. Figur 3 Boligene langs Finnbergåsen (Nordredelen av område 4) Figur 4 Boligene langs Finnbergåsen (Søndredelen av område 4) I område 5 har overvannet avrenning ned mot Jacob Aalls vei fra Villa Solhaug. Det finnes ikke i dag et eksisterende overvannssystem på dette området. Det planlegges å endre plassen foran Barnehagen (nordre siden) til lekeplass. Deler av plassen belegges derfor med støtunderlag, det etableres sandkasse og det resterende av området belegges med maisbelegging som er en semipermeable belegning. Det etableres sluk rundt plassen som fører overvannet til infiltrasjonsmagasin (IM) under et av de nye overbyggene, pkt. D. Videre etableres det en steingrøft til infiltrasjon langs den østre siden av plassen. Det etableres overløp fra steingrøften til IM under bygget, pkt. D og herfra etableres overløp til eksisterende overvannsledning DN150, pkt. I, slik flomproblemer rundt barnehagen unngås. I område 6 har overvannet avrenning mot den søndre enden av Leaparken. Deler av overvannet oppsamles i dag i sluk og det resterende infiltrerer til grunnen eller har avrenning via gangveien til Svaneviksveien. Som nevnt planlegges det å separerer avløp fra eksisterende bebyggelse, pkt. F (Svaneviksveien 64), slik avløp fellesledning DN200 blir ren overvannsledning som kan kobles på den fremtidig åpne kanalen i Kanalveien. Avløpsledningen går i dag gjennom eksisterende bygg (Geitanger Bygg AS, pkt. E til pkt. G) og for å unngå fremtidige flomproblemer i dette bygget, foreslås det å legge ny overvannsledning DN250 sør for dette bygget, pkt. E K H. Avløpsledningen frakobles da avløp fellessystemet rett før Svaneviksveien, pkt. E, og det etableres ny overvannsledning DN250 fra pkt. E til eksisterende overvannsledning DN250 i Kanalveien, pkt. H. Herfra føres overvannet til nåværende overvannskanal (fremtidig åpen kanal). Ifølge vurdering fra Norconsult sin rapport «Status Overvann i Leaparken» og kapasitetsberegninger av eksisterende avløp fellesledning har denne ledningen hverken kapasitet til å håndtere dagens overvannsmengder eller de i fremtiden 30 % økte overvannsmengder. I rapporten er ledningsdimensjonen av hele strekket fra pkt. F til K funnet til å være Ø125 btg, men ut ifra utført videoinspeksjon av strekning fra pkt. P til K den er dimensjonen funnet til å være Ø200 plast. Dette betyder at kapasiteten på

11 VA-Rammeplan Leaparken 8 denne ledningen er tilstrekkelig også i fremtiden. Videre vil mesteparten av overvannet vil ha avrenning til overvannsledningen via gressarealer, hvilket sikrer en naturlig fordrøyning av overvannet. Langs de fleste stier er det kantstein (storgatestein) som fungere som ekstra energidreper før overvannet renner ut på veien/stiene og i sluk til overvannssystemet. Fra pkt. E, der det legges ny overvannsledning DN250, blir dimensjonen større og overvannet føres herfra i lukket system mot ny åpen kanal. Det må avklares i detaljprosjekteringen om rørdimensjonene er tilstrekkelige og om det er nødvendig med mere fordrøyning. Dersom VA-etaten setter krav om ytterligere fordrøyning av overvannet fra område 6 eller at det i detaljprosjekteringen vurderes at den naturlige fordrøyning ikke er tilstrekkelig, kan det alternativt etableres et rørmagasin mellom pkt. E og K, som vil fungere som et fordrøyningsmagasin. Fordrøyningsmagasinet/rørbassenget kobles på ny overvannsledning DN250 i pkt. K via ny overvannsledning DN110. Oppsummert for løsningene i område 6, anbefales løsningen med ny større overvannsledning fra pkt. E, som føres sør for Geitanger bygg AS. Alternativt er det mulig å opprettholde eksisterende trace fra pkt. E gjennom eksisterende bygg (Geitanger AS), men grunnet flomrisiko i dette bygget anbefales det ikke. Rørinspeksjon av eksisterende avløp fellesledning DN200 viser at røret er sprukket flere steder på en strekning på ca. 2 m rett etter pkt. E. Denne strekningen utskiftes som en del av etableringen av den nye overvannsledning DN250 fra pkt. E. Derutover var eneste anmerkning på TV-inspeksjonen av denne strekningen en liten deformasjon på under 5 % ved pkt. O Eksisterende og ny avrenning Overvannsmengdene for planområdet nå og i fremtiden er beregnet for de seks områdene. I alle beregninger med er er det brukt klimafaktor på 30 % og en dimensjonerende regnskyllhyppighet på 25 år. Dimensjonerende nedbørsintensitet er funnet til å være 10 min. Beregninger for nedbørsintensiteter på 15, 20, 30, 50 min ses i vedlegg (avsnitt 5.1). Tabell 1 Beregning av overvannsmengder tilsvarende nedbørsintensitet på 10 min / 25 år for alle 6 områder. Nedbørsintensitet 10 min / 25 år Dagens situasjon Fremtidig situasjon iht. med på 30% Fremtidig situasjon iht. uten avrenning nå og i fremtiden (inkl. ) avrenning uten [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] Område ,1 0 Område ,4 0 Område ,0 0 Område ,4 0 Område ,2-2,3 Område ,4-0,7 Av tabellen ses det tydelig at en medfører at avrenningen fra område 5 og 6 minkes og ifølge beregningen vil det være en økning i avrenning bare som følge av er.

12 VA-Rammeplan Leaparken 9 Avrenning til offentlig kloakk i dag og i fremtiden Før: Pkt. A Svaneviksveien: Overvannet fra område 1, 2 og 3 har avrenning til sluk ved Svaneviksveien pkt. A. - Dette tilsvarer 88 l/s. Pkt. K Svaneviksveien: Overvannet fra område 6 føres i dag til eksisterende felles avløpsledning pkt. K i Svaneviksveien. - Dette tilsvarer 121 l/s. Pkt. L Jacob Aalls vei: Overvannet fra område 5 har avrenning mot sluk ved Jacob Aalls vei, pkt. L. - Dette tilsvarer 44 l/s. Etter utbygging: Pkt. A Svaneviksveien: Overvannet fra område 1, 2 og 3 har fortsatt avrenning mot Svaneviksveien, pkt. A og videre mot overvannskanalen, men mesteparten av overvannet føres via ny dam i område 3. - Overvannsmengden tilsvarer nå 115 l/s, men dette blir nå fordrøyet i dammen. Fra dammen videreføres maks. 13 l/s (se avsnitt 3.3.3). Pkt. K Svaneviksveien: I fremtiden vil overvannet fra område 6 føres til overvannsledning DN250 i pkt. K og videre mot overvannskanal. Det er etablert overløp fra infiltrasjonsmagasinet i område 5 til overvannsledning i område 6. Infiltrasjonsmagasinet mottar overvann fra ca. ½ av område 5. - Overvannsmengden fra område 6 og halvparten av område 5 tilsvarer 183 l/s. Pkt. L Jacob Aalls vei: Etter etablering av overvannsløsninger i område 5 har bare halvparten av overvannet avrenning mot sluk koblet på avløp fellesledning DN 225 i Jacob Aalls vei. - Dette tilsvarer 27 l/s Fordrøyning og infiltrasjon De økte overvannsmengder må fordrøyes eller infiltreres til grunnen, slik det ikke føres mere overvann til det offentlige system enn hva som kommer i dag. I følge beregning oppnås det største nødvendige magasinvolumen for de ulike områdene ved en regnvarighet på 50 min/25 år. Økningen i overvannsmengder fra de 6 områdene er beregnet og vist i tabell under. Økte overvannsmengder i planområdet [m 3 ] Område 1 10 Område 2 9 Område 3 10 Område 4 9 Område 5 11 Område 6 39 Sum 89

13 VA-Rammeplan Leaparken 10 Dammen i område 3 I område 3 er det planlagt å etablere dam, der mesteparten av overvannet fra område 2 og 3 og ca. halvparten av overvannet fra område 1 vil ha avrenning til. Dammen skal kunne håndtere overvann tilsvarende den økte overvannsmengde fra planområdet, slik det ikke utledes økte overvannsmengder til offentlig avløpssystem. Den totale andelen av tette flater i planområdet reduseres med ca. 3 %. De økte overvannsmengder er derfor bare klimarelaterte. Som beskrevet tidligere etableres det en renne/infiltrasjonsgrøft gjennom område 1 og 2 til dammen i område 3 for å føre mest mulig overvann til dammen. Infiltrasjonsgrøften blir ca. 45 m lang og planlegges å ha en bredde på ca. 0,4 m og en dybde på ca. 0,2 m. Den presise plassering og utforming av grøften avklares i detaljprosjekteringen. Infiltrasjonsgrøftens magasinerings- og infiltrasjonskapasitet inngår ikke i den videre beregning av dammen størrelse. Det nødvendige magasinvolumen for dammen er beregnet uten videreføring av overvann fra dammen, slik det størst nødvendige areal finnes. Utformingen som velges avhenger av jordens evne til å infiltrerer det tilbakeholdte overvannet. Dette må avklares i detaljprosjekteringen. Dersom det ikke videreføres noe overvann, oppnås det største magasinvolumen ifølge beregninger ved en regnvarighet på 50 min/25 år. Den nødvendige magasinvolumen for dammen blir da: 89 m 3. Det må etableres overløpsledning DN110 fra dammen, pkt. B, til overvannsledning, pkt. C, slik det ikke oppstår flomproblemer. Bliver denne ledningen fyltløpene mellom pkt. B og C videreføres maksimalt 13 l/s. Ved beregning av størrelsen på dammen inngår infiltrasjonskapasitet på grøften ikke. Den nøyaktige utforming og dimensjonering av dammen og tilhørende grøft må avklares ved detaljprosjekteringen, men for å sikre et tilstrekkelig areal til fordrøyning av økte overvannsmengder, er dette arealet (dammen) beregnet og inntegnet på tegning HB001. Det er forutsatt et fast vått areal på 110 m 2 med en dybde på 30 cm. Videre er det avsatt 156 m 2 rundt det våte arealet til oppstuvning/fordrøyning/innfiltrering under regn. Skråningene på dette arealet antas etablert med en maks helning på 1:5, slik de ikke blir for bratte. Den maksimale vanndybden blir herved 90 cm, altså mulighet for 60 cm oppstuvning, tilsvarende 110,5 m 3. Dette arealet er større enn det som trengs og gir derved mulighet for svakere helning på dammens skråninger. Område 4, alternativ løsning Regnbed og grøft I område 4 er det vurdert at det ikke er nødvendig å lage ekstra tiltak til fordrøyning og infiltrering av økt overvannsmengde. Dersom det likevel må gjøres tiltak til fordrøyning av økt overvannsmengde i område 4 kan det, som nevnt tidligere, etableres en liten grøft/steingrøft og et regnbed i dette området. Det er mulig å fordrøye økt klimaeffekt med infiltrasjonsgrøft og regnbed i område 4. Endelig utforming og dimensjon må avklares i detaljprosjekteringen, dersom denne løsningen skal brukes. Område 5, infiltrasjonsmagasin I område 5 foreslåes det i en å etablere et infiltrasjonsmagasin under nytt overbygg og en steingrøft til infiltrasjon av økte overvannsmengder. Ifølge en planlegges steingrøften å bli ca. 45 m lang Steingrøften foreslåes etablert med overløp til infiltrasjonsmagasinet og fra infiltrasjonsmagasinet kan etableres overløp til eksisterende overvannsledning DN150 (privat). Endelig utforming og dimensjon må avklares i detaljprosjekteringen, dersom denne løsningen skal brukes.

14 VA-Rammeplan Leaparken 11 Område 6, alternativ løsning - fordrøyningsmagasin Vurderes det at det må fordrøyes overvann i område 6, er en mulighet å etablere et Infiltrasjonssandfang mellom pkt. E og K. Endelig utforming og dimensjon må avklares i detaljprosjekteringen, dersom denne løsningen skal brukes. Herved er det lagt til rette for ulike fordrøyningsmuligheter i områdene og det må etterfølgende avklares i detaljprosjekteringen hvilke tiltak som skal anvendes, slik at den totale fordrøyning av økt overvannsmengde i planområdet er dekket Forurensning Det skal ikke foregå noen forurensende aktivitet på planområdet. Området planlegges anvendt som park med bybarnehage, hvilket betyr at det blir begrenset adkomst med bil og det forventes derfor liten biltrafikk i området Flomveier Flomveier vises på tegning nr HB003. Ingen eksisterende flomveier fjernes med denne en. Nye flomveier planlegges i overensstemmelse med hva som er planlagt i VA-rammeplan for Mindemyren, slik det er gjort klar for at flomvannet fra Leaparken kan renne i ny åpen overvannskanal i Kanalveien. Den åpne kanalen skal gå fra Solheimsvatnet via Kanalveien til Kristiansborgvatnet og blir ifølge VA-rammeplan for Mindemyren nøkkelen til å håndtere store overvannsmengder i fremtiden. Det planlegges to flomveier fra Leaparken (i samsvar med VA-rammeplan for Mindemyren), en på nordre side av Kanalveien 54 (Geitanger Bygg AS), pkt. A, og en på søndre siden, pkt. N H. De to flomveier kommer samtidig til å gå der det er planlagt å legge overvannsledningene, slik det blir en sammenhengende flomvei og overvannstrase. Flomvann fra område 1, 2 og 3 vil renne mot lavpunktet i Svaneviksveien, pkt. A, og herfra må det føres videre mot overvannskanalen i Kanalveien. Høyden på kantsteinene i Svaneviksveien må tilpasses flomveiene. Flomvannet fra område 6 vil har avrenning mot den søndre siden av Kanalveien 54, pkt. E, og herfra må det sikres at det renner sør for eksisterende bygg til pkt. N og mot Kanalveien, der det kan renne i overvannskanalen. Som ved flomveien ved pkt. A må høyden på kantsteinene i Svaneviksveien tilpasses flomveiene. Flomveiene for område 4 og 5 endres ikke fra dagens situasjon og er vist med piler på tegning HB003. Det henvises ellers til Retningslinjer for overvannshåndtering i for mulige løsninger og grunnlag for dimensjonering. 4 KOMMUNAL OVERTAKELSE OG DRIFT Vannledning fra Jacob Aals vei, pkt. L, til brannhydrant ved Villa Solhaug, pkt. M, overtas for kommunal drift og vedlikehold. Videre overtas ny overvannsledning DN250 i Svaneviksveien pkt. K til H.

15 VA-Rammeplan Leaparken 12 5 VEDLEGG VA-rammeplan, VA-løsninger, tegning nr HB001 Oversiktstegning eksisterende VA-anlegg, tegning nr HB002 Oversiktstegning avrenning og flomveier, tegning nr HB Beregning av overvannsmengder nå og i fremtiden Overvannsmengdene for planområdet nå og i fremtiden er beregnet for de seks områdene. I alle beregninger med er er det brukt klimafaktor på 30 % og en dimensjonerende regnskyllhyppighet på 25 år. Tabell 2 Beregning av overvannsmengder tilhørende område 1. Område 1 Dagens med 30% situasjon økning i nedbør pga. uten avrenning med avrenning uten Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s 10 min 30,2 39,3 30,2 9, min 22,2 28,9 22,2 6, min 19,9 25,8 19,9 6, min 14,3 18,6 14,3 4, min 11,1 14,5 11,1 3,3 0 De ytre omgivelser i område 1 reguleres ikke med denne og ifølge beregningen vil det være en økning i avrenning bare som følge av er. Tabell 3 Beregning av overvannsmengder tilhørende område 2. Dagens med 30% Område 2 situasjon økning i nedbør pga. uten avrenning med avrenning uten Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s 10 min 28,1 36,6 28,1 8, min 20,7 26,9 20,7 6, min 18,5 24,0 18,5 5, min 13,3 17,3 13,3 4, min 10,4 13,5 10,4 3,1 0 De ytre omgivelser i område 2 reguleres ikke med denne og ifølge beregningen vil det være en økning i avrenning bare som følge av er.

16 VA-Rammeplan Leaparken 13 Tabell 4 Beregning av overvannsmengder tilhørende område 3. Dagens med 30% Område 3 situasjon økning i nedbør pga. uten avrenning med avrenning uten Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s 10 min 30,0 38,9 30,0 9, min 22,1 28,7 22,1 6, min 19,7 25,6 19,7 5, min 14,2 18,4 14,2 4, min 11,0 14,3 11,0 3,3 0 De ytre omgivelser i område 3 reguleres ikke med denne og ifølge beregningen vil det være en økning i avrenning bare som følge av er. Tabell 5 Beregning av overvannsmengder tilhørende område 4. Dagens med 30% Område 4 situasjon økning i nedbør pga. uten avrenning med avrenning uten Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s 10 min 28,2 36,6 28,2 8, min 20,8 27,0 20,8 6, min 18,5 24,1 18,5 5, min 13,3 17,3 13,3 4, min 10,4 13,5 10,4 3,1 0 De ytre omgivelser i område 4 reguleres ikke med denne og ifølge beregningen vil det være en økning i avrenning bare som følge av er. Tabell 6 Beregning av overvannsmengder tilhørende område 5. Dagens med 30% Område 5 situasjon økning i nedbør pga. uten avrenning med avrenning uten Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s 10 min 44,0 54,1 41,6 10,2-2,3 15 min 32,4 39,9 30,7 7,5-1,7 20 min 28,9 35,6 27,4 6,7-1,5 30 min 20,8 25,6 19,7 4,8-1,1 50 min 16,2 19,9 15,3 3,7-0,9 De ytre omgivelser i område 5 reguleres med denne, men andel tette flater minkes med ca. 28 %, som følge av at flere impermeable flater endres til semipermeable flater. Ifølge beregningen vil det være en økning i avrenning bare som følge av er.

17 VA-Rammeplan Leaparken 14 Tabell 7 Beregning av overvannsmengder tilhørende område 6. Dagens med 30% Område 6 situasjon økning i nedbør pga. uten avrenning med avrenning uten Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s 10 min 121,0 156,4 120,3 35,4-0,7 15 min 89,2 115,2 88,6 26,1-0,5 20 min 79,6 102,9 79,2 23,3-0,5 30 min 57,3 74,1 57,0 16,8-0,3 50 min 44,6 57,6 44,3 13,0-0,3 De ytre omgivelser i område 6 reguleres med denne, men av samme grunn som i område 5 minkes andelen av tette flater med ca. 1 %. Ifølge beregningen vil det være en økning i avrenning bare som følge av er.

18

19

20

Gerdt Meyer Bruun AS. VA-rammeplan Reperbanen

Gerdt Meyer Bruun AS. VA-rammeplan Reperbanen VA-rammeplan Reperbanen Utgave: 1 24.04.2015 VA-rammeplan Reperbanen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Reperbanen Utgave/dato: 1 / 24. apr. 2015 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave: 02 10.03.2016 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave/dato: 2 / 10.03.2016

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave/dato: 1

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2017-02-08 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Utgave/dato: 1 / 8. feb. 2017 Arkivreferanse: - Oppdrag: 535246 Reguleringsplan Slettebakken

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Bergen kommune, etat for plan og geodata Langeholmen ro- og padleanlegg. VA-rammeplan. Utgave: 2 Dato: 2014-11-18

Bergen kommune, etat for plan og geodata Langeholmen ro- og padleanlegg. VA-rammeplan. Utgave: 2 Dato: 2014-11-18 Bergen kommune, etat for plan og geodata Langeholmen ro- og padleanlegg VA-rammeplan Utgave: 2 Dato: 2014-11-18 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen Kommune, etat for plan og geodata

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave/dato: 01

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: St. Johanneshjemmet VA-rammeplan Dato: 11.06.2014 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 164/336 m.fl. Oppdr.nr.: 94073001 Utarbeidet av: Karoline Stabell

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Falsens Vei 59 DOKUMENTKODE 616506-1-RIVA-NOT-001 EMNE Prinsippløsning for vann og avløp TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alliance Arkitekter AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Statens vegvesen EG 39 Osbanen og Fanavegen, Strekning Lagunen - Skjoldskiftet, Plan_ID: 1201_ , VA-rammeplan

Statens vegvesen EG 39 Osbanen og Fanavegen, Strekning Lagunen - Skjoldskiftet, Plan_ID: 1201_ , VA-rammeplan EG 39 Osbanen og Fanavegen, Strekning Lagunen - Skjoldskiftet, Plan_ID: 1201_62870000, Utgave: 4 Dato: 2016-12-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utgave/dato: 4 / 15. des. 2016 Arkivreferanse:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN Oppdragsgiver Arena Nord AS Rapporttype VA-rammeplan MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN 2 (9) VA-RAMMEPLAN Oppdragsnr.: 1350010856 Oppdragsnavn: Detaljregulering Myrdal idrettspark Dokument nr.: Filnavn:

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

OBOS ULVESETH UTVIKLING AS VA-rammeplan for planområde N3 i Kronstadparken. Plan id Gnr/bnr 159/88 m/flere. Utgave: 2/ 17.des.

OBOS ULVESETH UTVIKLING AS VA-rammeplan for planområde N3 i Kronstadparken. Plan id Gnr/bnr 159/88 m/flere. Utgave: 2/ 17.des. VA-rammeplan for planområde N3 i Kronstadparken Plan id 1201 64480000. Gnr/bnr 159/88 m/flere Utgave: 2/ 17.des.2015 Dato: 30. april 2015 Revidert 17. des.2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage revidert 11.9.2015 VA- rammeplan Detaljregul eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 11.9.2015 VA-rammeplan 2 INNLEDNING Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten Notat Oppdrag: Kanalveien 60 Dato: 24.05.2011 Emne: VA-rammeplan Oppdr.nr.: 613372 Til: VA-etaten Kopi: Utarbeidet av: Terje Eithun Sign.: TE Kontrollert av: Jan Ove Vindenes Sign.: JOV Godkjent av: Thomas

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER.

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR. 6-8. DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. Vår referanse: 2515-notat VA-rammeplan Bergen, 13.04 2015 1.

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Denne revisjonen av VA-rammeplanen tar hensyn til VA-etaten sine merknader til utarbeidet VA-rammeplan.

Denne revisjonen av VA-rammeplanen tar hensyn til VA-etaten sine merknader til utarbeidet VA-rammeplan. Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 526557 Wergeland sentrum - VA-rammeplan Del: Revisjon 01 Dato: 2011-12-22 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll:

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

Planprosesser gode premisser også for VA-faget

Planprosesser gode premisser også for VA-faget Planprosesser gode premisser også for VA-faget Terje Eithun Planprosesser - muligheter for påvirkninger Pbl 11-1 setter som krav at alle kommuner skal ha en arealplan som viser sammenheng mellom framtidig

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05. opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: Solheimgaten 23 AS Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.08-2015 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann.

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann. TILTAKSNOTAT Til: Lindås Kommune Dato: 07.01.2014 Kopi til: Reigstad Bygg og Eiendom Prosjekt: VA-rammeplan Sommerro panorama Nr: Notat vedr.: VA-rammeplan - 98804001 Nr: 1 Fra: Tanja Røssevold E-post:

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan VANN- OG AVLØPSETATEN Fjøsangerveien 68 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 00 Organisasjonsnummer 974600951 va-kundeservice@bergen.kommune.no www.bergenvann.no Sweco Norge AS Avd Bergen Storetveitvegen

Detaljer

KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN Innledning Problemstilling Tidligere Va-Rammeplaner i området...

KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN Innledning Problemstilling Tidligere Va-Rammeplaner i området... Oppdragsgiver: FAV Eiendom AS Oppdrag: 534962 VA-Rammeplan Wergeland Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Inga McCarley Potter Kvalitetskontroll: Kjetil Krogsrud KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

N o t a t M U L T I C O N S U L T. 1. Innledning. VA-etaten

N o t a t M U L T I C O N S U L T. 1. Innledning. VA-etaten M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: Kanalveien 60 Dato: 10.02.2013 Emne: VA-rammeplan Oppdr.nr.: 613372 Til: VA-etaten Kopi: Utarbeidet av: Terje Eithun Sign.: TE Kontrollert av: Finn Harald Eliassen

Detaljer

Flesland Property AS VA- rammeplan for Flesland næringsområde Ytrebygda gnr. 110 bnr. 1 med flere. Utgave: 1 Dato: Revidert

Flesland Property AS VA- rammeplan for Flesland næringsområde Ytrebygda gnr. 110 bnr. 1 med flere. Utgave: 1 Dato: Revidert VA- rammeplan for Flesland næringsområde Ytrebygda gnr. 110 bnr. 1 med flere Utgave: 1 Dato: Revidert 2014-04-04 VA- rammeplan for Flesland næringsområde 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 1.10 - VA-rammeplan TILTAKSNOTAT Strandveien 1 VA-rammeplan Til: Skedsmo kommune VA-etaten Dato: 19.01.2016 Prosjekt: Strandveien 1 VA-rammeplan Rev 01: 11.10.2016 Notat

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

900 - Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Vågedalen brl. Plan ID 62300000. Utgave: 2 Dato: 2014-10-26

900 - Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Vågedalen brl. Plan ID 62300000. Utgave: 2 Dato: 2014-10-26 900 - Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Vågedalen brl. Plan ID 62300000 Utgave: 2 Dato: 2014-10-26 VA-rammeplan for Vågedalen brl 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: 900 - Stor-Bergen Boligbyggelag

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

VA-etaten, Bergen Kommune

VA-etaten, Bergen Kommune Notat Oppdrag: VA-rammeplan Dato: 10. aug 2010 Emne: Oppdr.nr.: 612853 Til: VA-etaten, Bergen Kommune Kopi: Cubus, ved Henning Stakseng Utarbeidet av: Terje Eithun Kontrollert av: Gunnar Grønningsæter

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6 REGULERINGSPLAN BERGVEIEN 1 BERGEN - GNR/BNR 19/50 M.FL BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 615177-RIVA-NOT-001 EMNE VA-rammeplan TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON Stine Holmøy SAKSBEH Terje Eithun KOPI Gunnar Rosendahl,

Detaljer

Rambøll Norge AS Vårheia boligområde, områderegulering, Plan ID: VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Rambøll Norge AS Vårheia boligområde, områderegulering, Plan ID: VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: Vårheia boligområde, område, Plan ID:1201-6173000 VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2015-03-03 Vårheia boligområde, område, Plan ID:1201-6173000 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen. VA-rammeplan

Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen. VA-rammeplan VA-rammeplan Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen VA-rammeplan 03 Til bruk (innledning justert) 17.11.16 MoHer MoHer 02 10.10.16 MaRei HBU MoHer 01 12.09.16 MaRei KaHam MoHer

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I VA-RAMMEPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OVERVANNSHÅNDTERING I VA-RAMMEPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OVERVANNSHÅNDTERING I VA-RAMMEPLANER 22.11.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Agenda Del 1 1) Vanlige mangler 2) Vanlige beregningsfeil 3) Tilbakemeldinger fra salen via WWW.KAHOOT.IT Oppsummering

Detaljer

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen Velkommen Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no Tema vi vil belyse Ny Plan og bygningslov Søknadspliktige tiltak etter PBL Vann og avløp VA rammeplaner Rørleggermeldinger

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

FORSLAG - PÅKOBLING VA

FORSLAG - PÅKOBLING VA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603680-01 Figgjo skole Bistand planprogram og KU Dato: 31.10.2016 Skrevet av: Bjørn Salte Kvalitetskontroll: Anna Mellgren Revisjon: Revisjon 1 etter innkomne merknader fra høring

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 4. 3 Spillvannshåndtering 7

VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 4. 3 Spillvannshåndtering 7 HELSE BERGEN VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Vannforsyning 4 3 Spillvannshåndtering 7 4

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer