Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem"

Transkript

1 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave:

2 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Råstølen sykehjem - H0370 Oppdragsleder: Christian Irgens Fag: Arkitektur Tema VA Skrevet av: Margrethe Dalsgaard Bonnerup og Terje Skaar Kvalitetskontroll: Rolf Fjeld

3 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 2 FORORD Asplan Viak er engasjert av ved Etat for Utbygging i prosjektering av nytt sykehjem og volleyballhall, Råstølen. Christian Irgens er kontaktperson for oppdraget. Som en del av endring av reguleringsplan, plan-id , skal det utarbeides VArammeplanen. Terje Skaar og Margrethe Bonnerup har deltatt i arbeidet og har vært ansvarlig for utarbeidelsen av VA-rammeplan. Christian Irgens har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Bergen, 10/03/2016 Terje Skaar Fagansvarlig VA Rolf Fjeld Kvalitetssikrer

4 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Eksisterende situasjon Vannforsyning og brannvann Spillvann og overvann Planlagt situasjon Vannforsyning og brannvann Spillvannshåndtering Overvann Kommunal overtakelse og drift Vedlegg...13

5 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 4 1 INNLEDNING VA-rammeplaner skal iht. arealdelen i Kommuneplanens bestemmelser pkt. 20 inngå i alle reguleringsplaner i. Planen har som funksjon å sikre en helhetlig løsning av vannforsyning, spillvann- og overvannshåndtering, samt sikre tilstrekkelig brannvannsuttak. I forbindelse med reguleringsendring for bygging av Råstølen sykehjem er det utarbeidet en reguleringsplan, plan ID , for eiendom gnr. 120/bnr. 452 Bergen. Denne reguleringsplanen har nå blitt endret og derved følger også revisjon av tilhørende VArammeplan. På tomten planlegges oppført sykehjem med parkeringskjeller. VA rammeplanen skal legges til grunn for videre detaljprosjektering. 2 EKSISTERENDE SITUASJON Eksisterende VA-anlegg er vist på tegning nr HB002. På denne tegningen er eksisterende avrenning også vist. 2.1 Vannforsyning og brannvann Offentlig vannforsyning i området består av en Ø150 mm vannledning i duktilt støpejern i Harald Sæveruds veg (vest for tomten) og en Ø50 mm vannledning i duktilt støpejern i Harald Sæverudsveg (sør for tomten). Området forsynes fra Kismul vannbehandlingsanlegg. Det er flere slukkevanns uttak i umiddelbar nærhet til planområdet. Dette omfatter tre kummer med brannventil langs Harald Sæveruds veg. 2.2 Spillvann og overvann Avløpsvannet i området føres til Flesland kommunale avløpsrenseanlegg. Kommunalt avløpsnett i området omfatter: Ø160/200 mm spillvannsledning i betong i Harald Sæveruds veg (vest for tomten). Ø160 mm spillvannsledning i betong i Harald Sæveruds veg (sør for tomten). Ø300 mm avløp felles tunnel vest for planområdet. Ø300 mm overvannsledning i betong i Harald Sæveruds veg (vest for tomten) med retning mot pkt. A. Ø300 mm overvannsledning i betong i Harald Sæverudsveg (sør for tomten) med retning mot pkt. A. Ø500 mm overvannsledning fra pkt. A gående mot eksisterende fordrøyningsbasseng på vestre siden av Harald Sæveruds veg (forbi pkt. B). I midten av planområdet ligger en privat dreneringsledning. Dreneringsledningens trace er usikkert, men den antas å gå fra en kuppelrist i den sørlige del av boligområdet nord for planområdet ved pkt. C, mot sørøst til pkt. D. Her kobles den på offentlig Ø500 mm overvannsledning i Harald Sæverudsveg. Eksisterende offentlige ledninger med dimensjoner og antatt plassering av dreneringsledning er vist på vedlagt ledningskart. Råstølen boligområde er tilrettelagt for avrenning av overvann fra tomten når området utbygges. Det er plassert et fordrøyningsmagasin med kapasitet på 600 m 3 vest for Råstølen Boligområde (vest for pkt. B). Anlegget regulere vannføringen til nærliggende bekk, slik at denne ikke endres når området utbygges. Det er forutsatt at overvannet fra Råstølen

6 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 5 sykehjem og volleyballhall skal føres til dette fordrøyningsmagasin via overvannsledning DN300 i Harald Sæverudsveg. Denne ledningen har god kapasitet og er klargjort for å motta økte overvannsmengder fra området der Råstølen Sykehjem og Volleyballhall skal ligge. 3 PLANLAGT SITUASJON Det forutsettes at tilknytningspunkt for vann og spillvann kan skje til eksisterende ledninger i Harald Sæverudsveg sør og vest for tomten. VA-rammeplan tegning nr HB001 beskriver foreslåtte løsninger for vann, spillvann og overvann i området. VA-rammeplan tegning nr HB003, viser all avrenning av overvann i planområdet. Dimensjoner av ledningene må avklares ved detaljprosjektering. All utførelse skal skje i henhold til kravene fra VA-normen for. 3.1 Vannforsyning og brannvann Ny vannforsyning Vannforsyningen i planområdet har god kapasitet. Sykehjemmet kobles til eksisterende vannledning DN150 i Harald Sæverudsveg vest for tomten med T-rør. Nye tilknytninger skjer ved tilknytning til avstikk fra eksisterende vannledning. Dette avstikket er i dag kun av størrelsen Ø100 mm og må derfor endres til Ø150 mm, da dette er minimumskravet for vannledninger som fører til slukkevannsuttak. Ved kobling av vannforsyning til sykehjemmet må det monteres forgreningskum ved bygget for henholdsvis forbruksvann og sprinklervann Konflikt med eksisterende vannledninger Det er ikke registrert konflikt mellom eksisterende vannledninger og tiltak i reguleringsplan Brannvann Brannvann tas fra drikkevannssystemet. Utover de tre slukkevanns uttakene i Harald Sæveruds veg, planlegges etablering av brannhydrant på både vestre og østre side av sykehjemmet. Det planlegges også etablering av sprinkleranlegg i sykehjemmet. Vannbehov til dette må bestemmes av RIB brann, men vannbehovet vil ikke være det dimensjonerende. Brannvannsdekningen i området vurderes derfor å være tilfredsstillende. Vannledning til hydrant på østsiden av sykehjemmet i grønt område, kobles på eksisterende vannledning DN150 i Harald Sæveruds veg ved etablering av ny kum ved pkt. G og føres via ny gangsti langs sør siden av sykehjemmet frem til det grønne området pkt. J. Det kan bli aktuelt å etablere en luftekum på det høyeste punktet på dette strekket. Dette avklares i detaljprosjekteringen. Vannledning til hydrant på vestsiden av sykehjemmet kobles på eksisterende vannledning DN150 i Harald Sæveruds veg ved etablering av ny kum ved pkt. H. Endelig tilknytningsform (kum eller T-rør) avklares i detaljprosjekteringen. Vannledning fram til slukkevanns uttak skal ha minimum dimensjon på Ø150 mm. Det forutsettes at VA-etaten overtar alle ledninger fram til brannhydrant/brannvannsuttak.

7 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Spillvannshåndtering Spillvann fra Sykehjemmet kobles til eksisterende Ø160 mm spillvannsledning i Harald Sæverudsveg (pkt. E, sør for tomten) med avløp mot kloakktunnel til Flesland kommunale avløpsrenseanlegg. Nye spillvannsledninger legges som separate ledninger for spillvann Konflikt med eksisterende avløpsledninger Det er ikke registrert konflikt mellom eksisterende avløpsledninger og tiltak i reguleringsplan. 3.3 Overvann Det er i utgangspunktet ikke tillatt å slippe økte overvannsmengder inn på offentlig avløpsnett. Overvannet må håndteres lokalt i tråd med VA-normen for Bergen kommune, «Retningslinjer for overvannshåndtering». Planområdet er ca. 1,2 ha, som ifølge reguleringsplanen vil bli fordelt på ca. 0,72 ha skog, grusstier og grøntarealer og ca. 0,57 ha tette flater som tak og asfaltbelagte arealer. Dimensjonerende nedbørsintensitet er 10 minutters byge/ 25 år. Pga. ulike helninger i planområdet inndeles dette i 3 områder med to ovenforliggende nedslagsfelter, se figur 1. Figur 1 Oppdeling av planområde. Planområdet er markert med sort stiplet linje. Rød linje markerer de ulike områdene og grønn stiplet linje markerer det ovenforliggende boligområde/nedslagsfeltet.

8 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 7 De omkringliggende områder vurderes kun å drenere i liten grad til planområdet. Overvann fra boligområdene på nord og nordøstre side av planområdet har avrenning mot planområdet og defineres derfor som nedslagsfeltet. De to boligområdene er vist på figur 1. Eksisterende privat dreneringsledning går gjennom planområdet og fører drenvann fra boligområde 1 nord for planområdet, til Ø500 overvannsledning i Harald Sæveruds veg (pkt. C til D på VArammeplan tegning nr HB001). Denne drensledningen opprettholdes og vil i fremtiden komme til å ligge under den østre delen av det nye sykehjemmet. Maksimal vannmengde fra boligområde 1 og 2 er henholdsvis 91 l/s og 45 l/s. Den maksimalt beregnede vannmengde fra hele planområdet inkl. klimafaktor på 30 % er 215 l/s. Den maksimale vannmengden delt på hver av de 3 områdene ses i tabellen nedenfor. Område 1 Område 2 Område 3 34 l/s 157 l/s 24 l/s Overvannshåndtering Planområdet består i dag primært av skog og grøntarealer og prosjektet vil derfor medføre en økning i overvannsmengder. Denne økningen forsøkes minsket ved å etablere minst mulig impermeable flater. Bare innkjørselen til sykehjemmet og til parkeringskjelleren fra Harald Sæveruds veg vil få tette flater. De resterende stier og veier i planområder etableres med permeable eller semipermeable flater. Det er forutsatt og gjort klar for at overvannsledning DN300 i Harald Sæverudsveg vest for tomten, pkt. F, skal motta økte overvannsmengder fra dette planområdet, som følge av både utbygging og er. Overvannet føres fra pkt. F, til pkt. A og videre mot pkt. B og eksisterende fordrøyningsmagasin. Ledningen har dermed allerede god kapasitet til å motta økte overvannsmengder. Overvannsledningen ligger høyt sammenlignet med terrenghøyden i planområdet og derfor kan alt overvannet fra planområdet ikke ledes til denne ledningen. Område 1 består av halvparten av den vestre delen av sykehjemmet (taket) og arealet vest for sykehjemmet som hovedsakelig består av grønne flater. Overskytende vann fra område 1 som ikke infiltreres til grunnen via de grønne flatene planlegges å bli ført mot eksisterende ledning DN300 i Harald Sæverudsveg, pkt. F, hvor det etableres sluk. Herfra føres det videre mot eksiterende fordrøyningsmagasin, øst for pkt. B. Område 2 består av innkjørselen til sykehjemmet og de grønne arealene på nord og østre side av sykehjemmet inkl. halvparten av den vestre del av sykehjemmet og hele den østlige delen av sykehjemmet (takflaten). Det skal etableres takterrasse på deler av takflaten. I tillegg har ovenforliggende boligområde 2 avrenning mot område 2. Overvannet i område 2 har avrenning mot øst og det planlegges derfor å etablere to regnbed til infiltrasjon og fordrøyning av overvannet. Regnbed1 (RB1) planlegges etablert på adkomstplassen, da det er et lavpunkt i terrenget her. Overflatearealet planlegges å bli ca. 108 m 2 og ha en oppstuvningsdybde på ca. 30 cm. Ved oppstuvning høyere enn 35 cm vil vannet ha overløp til den nordre delen av adkomstplassen (lengst vekk fra bygg) og herfra videre mot øst og grønt område, der det andre regnbedet (Regnbed2/RB2) planlegges etablert. Regnbed2 planlegges å få et overflateareal på ca. 29 m 2 og en oppstuvningsdybde på ca. 30 cm. Fra Regnbed1 etableres overløp/flomvei (nedsenket trase i terrenget) til det grønne området på østre side av sykehjemmet. Her foreslåes etablert et infiltrasjonsmagasin oppbygget av kassetter (infiltrasjonsmagasin1) med overløp til eksisterende overvannsledning DN300 i Harald Sæverudsveg, pkt. E. Terrenget rundt infiltrasjonsmagasinet planlegges utformet med helning mot magasinet. Under kraftig regnskyll/skybrudd planlegges det at vannet stuver opp på terreng (maks 30 cm ved en 50 min regn/25 års hendelse) og at terrenget her blir vått i en kortere periode.

9 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 8 For å sikre at infiltrasjonsmagasinet kan håndtere det overskytende overvann fra område 2 foreslåes den oppbygget med en dybde på 1,3 m med bunn kote på +54,0 og topp kote på 55,3. Det etableres et sand-/jordlag på ca. 0,2 m (inkl. fiberduk over infiltrasjonsmagasinet) og laveste terreng kote blir da +55,5. Nødvendig overflateareal blir da på 140 m 2. Høyeste grunnvannsstand som er målt (i perioden 18 mars 11 des. 2015) er 53,75 moh. Det planlegges å etablere en lekeplass på østre siden av sykehjemmet. Utformingen og dimensjoneringen av denne er ikke avklart ennå, men det må her tas hensyn til infiltrasjonsmagasinet og nedsivningsarealet og lekeplassen bør utformes, slik at den ikke tar skade dersom vannet stuver opp. Område 3 består nesten bare av grønne områder med litt grusstier og mesteparten av overvannet håndteres ved naturlig infiltrasjon via de grønne områder. Terrenget har helning mot naboen (mot sør) og det planlegges derfor å etablere en grønn dreneringsgrøft ved pkt. I, til håndtering av overskytende overvann fra dette området. Det er ikke plass i terrenget til en dyp grøft og det foreslåes derfor å etablere et infiltrasjonsmagasin oppbygget av kassetter (infiltrasjonsmagasin2) under grøftetraset med overløp til eksisterende overvannsledning DN300 i Harald Sæveruds veg, pkt. E. For å sikre at infiltrasjonsmagasinet kan håndtere det overskytende overvannet fra område 3, foreslåes det oppbygget med en dybde på 1 m med bunn kote på +53,8 og topp kote på 54,8. Det etableres et sand-/jordlag på ca. 0,2 m (inkl. fiberduk) over infiltrasjonsmagasinet og laveste terreng kote i grøftetraset blir da +55 moh. Nødvendig overflateareal blir på 14 m 2. Ovenforliggende nedslagsfelt Boligområde 1 og 2 Fra det ovenforliggende boligområde 1 går det en eksisterende drensledning DN200 fra pkt. C i boligområdet til pkt. D i Harald Sæverudsveg sør for planområdet, der den kobles på eksisterende overvannsledning DN500. Herfra føres overvannet mot eksisterende fordrøyningsmagasin/infiltrasjonsanlegg, vest for pkt. B. Det skal etableres boss-sug under bygget og dersom eksisterende drensledning kommer i konflikt med boss-sug, må drensledningen ligges om/ligges dypere. Dette avklares i detaljprosjekteringen. Overskytende overvann fra boligområde 2 har avrenning mot område 2 i planområdet og planlegges derfor håndtert i område 2 via regnbed og infiltrasjonsmagasin Eksisterende og ny avrenning Oppsummering av avrenningen i planområdet før og etter utbygningen: Alt overvannet fra planområdet og ovenforliggende nedslagsfelt/ boligområde 1 og 2 som ikke infiltreres til grunnen har før utbygningen hatt avrenning mot pkt. A. og videre mot pkt. B og dette vil fortsatt være slik etter utbygningen. Før: Område 1 og deler av område 2 har avrenning til sluk i Harald Sæverudsveg (vest for tomten). Overvann fra boligområde 1 er ført til pkt. D via eksisterende privat dreneringsledning og det resterende av område 2, område 3 og ovenforliggende boligområde 2 har hatt avrenning til sluk i Kvernslåttvegen. Etter: Overskytende overvann fra område 1 føres fortsatt til sluk i Harald Sæverudsveg (vest for tomten) og overskytende overvann fra område 2 og 3 og boligområde 2 føres via regnbede og infiltrasjonsmagasiner til eksisterende overvannsledning i Kvernslåttvegen, pkt. E, som vist på tegning HB001. Overvann fra boligområde 1 føres fortsatt til pkt. D sør for planområdet via eksisterende privat dreneringsledning. Vi har beregnet overvannsmengdene for planområdet. Det er laget beregning for hver av de 3 områdene og det ovenforliggende boligområdet.

10 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 9 Tabell 1 Beregning for område 1. Område 1 Dagens situasjon Iht. reguleringsplan med 30% økning i nedbør pga. Iht. reguleringsplan uten Endring i avrenning med ved planlagt regulering Endring i avrenning uten ved planlagt regulering Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s 10 min min min min min I område 1 endres en stor del av de grønne flatene til tette flater og det ses en økt avrenning både uten er og med er. Her er anvendt en klimafaktor på 30 %. Tabell 2 Beregningen for område 2. Område 2 Dagens situasjon Iht. reguleringsplan med 30% økning i nedbør pga. Iht. reguleringsplan uten Endring i avrenning med ved planlagt regulering Endring i avrenning uten ved planlagt regulering Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s 10 min min min min min Som ved område 1 endres en stor del av de grønne flatene til tette flater og det ses en økt avrenning både uten er og med er. Her er anvendt en klimafaktor på 30 %. Tabell 3 Beregningen for område 3. Område 3 Dagens situasjon Iht. reguleringsplan med 30% økning i nedbør pga. Iht. reguleringsplan uten Endring i avrenning med ved planlagt regulering Endring i avrenning uten ved planlagt regulering Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s 10 min min min min min I område 3 er nesten alle flatene grønne flater eller semipermeable grusstier og det ses derfor bare en liten økning i avrenning både med og uten er. Her er anvendt en klimafaktor på 30 %

11 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 10 Tabell 4 Beregningen av ovenforliggende nedslagsfelter/boligområde 1 og 2, nord-nordøst for planområdet. Ovenforliggende nedslagsfelt Ovenforliggende nedslagsfelt 2 Dagens situasjon Dagens situasjon fremskrevet med 30% økning i nedbør pga. Endring i avrenning kun ved Dagens situasjon Dagens situasjon fremskrevet med 30% økning i nedbør pga. Endring i avrenning kun ved Nedbørsintensitet l/s l/s l/s l/s l/s l/s 10 min min min min min Boligområdet er ikke regulert med denne reguleringsplanen og det vil derfor kun være en økning i avrenning som følge av er. Her er anvendt en klimafaktor på 30 % Fordrøyning Område 1: Overskytende overvann fra område 1, som ikke infiltreres til grunnen via de grønne flatene, fordrøyes naturlig på de grønne flatene og føres mot eksisterende ledning DN300 i Harald Sæverudsveg, pkt. F, hvor det etableres et sluk. Herfra føres overskytende videre mot eksisterende fordrøyningsmagasin, øst for pkt. B. Den dimensjonerende regnhendelse i område 1 er en 50 min regn/25 år og volumet herfra som skal fordrøyes utgjør i dag ca. 21 m 3 og vil etter utbyggingen øke til ca. 38 m 3 inkl. klimafaktor. Område 2: I område 2 foreslåes det å etablere et regnbed (Regnbed1/RB1) med overflateareal på 108 m 2 og en oppstuvningsdybde på ca. 30 cm. Ved oppstuvning høyere enn 35 cm vil vannet ha overløp til den nordre delen av adkomstplassen (lengst vekk fra bygg) og herfra videre mot øst og de grønne områder (flomvei). Dette vil ifølge beregninger bare bli aktuelt ved større flomhendelser (over 50 min regn/25 års hendelse). I de grønne områder på nordøstre side av bygget etableres det ytterligere et regnbed (Regnbed2/RB2) med overflateareal på 29 m 2 og en oppstuvningsdybde på ca. 30 cm. Fra Regnbed2 etableres overløp/flomvei (nedsenket trase i terrenget) til det grønne området på den østre siden av sykehjemmet. Her foreslåes det å etablere et infiltrasjonsmagasin (infiltrasjonsmagasin1) under bakken med et overflateareal på 119 m 2 og en dybde på 1,3. Terrenget rundt infiltrasjonsmagasin1 vil ha helning mot infiltrasjonsmagasin1 med lavbrekk rett over midten av infiltrasjonsmagasinet. Det planlegges derfor at det ved større regnskyll kan skje oppstuvning på terreng, med vanndybd på ca. 30 cm (ved 50 min regn/25 års hendelse). Det etableres ny overløpsledning DN200 fra infiltrasjonsmagasin1 til eksisterende overvannsledning DN300 i Harald Sæverudsveg, pkt. E. Infiltrasjonsmagasin1 og regnbedet vil motta overvann fra område 2 og ovenforliggende boligområde 2. Den dimensjonerende regnhendelse i dette området er en 50 min regn/25 år og volumet herfra som skal fordrøyes utgjør i dag ca. 114 m 3 og vil etter utbyggingen øke til ca. 224 m 3 inkl. klimafaktor. Nødvendig volum til håndtering av overvannet fra område 2 og boligområde 2 er vist i tabell 11 under.

12 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 11 Tabell 5 Nødvendig volum til håndtering av overvann fra område 2 og boligområde 2. Overflateareal Dybde Hulrom Volum m 2 m % m 3 Regnbed , Regnbed2 29 0, Infiltrasjonsmagasin , Oppstuvning over infiltrasjonsmagasin , Totalt fordrøynings volum i område m 3 Det faktiske oppstuvningsvolum over infiltrasjonsmagasinet vil i praksis være større, da området ikke er utformet som en dam, men med svak stigning oppover mot RB1 i den ene retning og kvernslåttvegen i den andre retning. Laveste punkt blir kote +55,5 og høyeste kote (ved store flom hendelser) blir +65,25 hvoretter overvannet har overløp til kvernslåttvegen. Område 3: I område 3 foreslåes det å etablere en grønn dreneringsgrøft med et infiltrasjonsmagasin (infiltrasjonsmagasin2) under grøftetraset. Infiltrasjonsmagasinet planlegges etablert med et overflateareal på 25 m 2 og en dybde på 1 m. Over terreng i grøftetraset planlegges det at overvannet kan stuve ca. 10 cm opp. Fra infiltrasjonsmagasin2 etableres et overløp til eksisterende overvannsledning DN300 i Harald Sæveruds veg, pkt. E, slik at det ikke oppstår overvannsproblemer på nabotomten. Infiltrasjonsmagasin2 vil motta overvann bare fra område 3. Den dimensjonerende regnhendelse i dette området er en 50 min regn/25 år og volumet herfra som skal fordrøyes utgjør i dag ca. 16 m 3 og vil etter utbyggingen øke til ca. 26 m 3 inkl. klimafaktor. Nødvendig volum til håndtering av overvannet i område 3 er vist i tabell 12 under. Tabell 6 Nødvendig volum til håndtering av overvann fra område 3. Overflateareal Dybde Hulrom Volum m 2 m % m 3 Infiltrasjonsmagasin ,8 Oppstuvning i grøftetrase over Infiltrasjonsmagasin2 25 0, ,5 Totalt fordrøynings volum i område 3 26,3 m 3 Grønne tak Det overveies å etablere grønne tak på de deler av taket, der det ikke planlegges takhage eller glasstak. Dersom det etableres grønne tak, vil behovet til fordrøyningsvolumet under bakken bli redusert, da overvannet fra taket da kan anses som fordrøyet. Reduksjonsfaktoren på de grønne tak antas i det følgende å være lik de grønne områder, 0,4. Område 1 I område 1 utgjør taket 1005 m 2 og det kan etableres grønt tak på hele denne flaten. Den dimensjonerende nedbørsmengde i dette området er en 50 min regn/25 år og volumet herfra som skal fordrøyes utgjør i dag ca. 21 m 3 og vil etter utbyggingen øke til ca. 38 m 3 inkl. klimafaktor, uten grønt tak. Dersom det etableres grønt tak på de 1005 m 2 vil volumet som skal fordrøyes bli redusert til 24 m 3, hvilket er nesten lik dagens mengde. Område 2 I område 2 utgjør taket ca m 2. Herav utgjør takhagen 672 m 2 og glasstaket over atriumshagen utgjør 513 m 2. Det vil være mulig å etablere grønt tak på de resterende 2877 m 2.

13 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 12 Den dimensjonerende nedbørsmengde i dette området er en 50 min regn/25 år og volumet herfra som skal fordrøyes utgjør i dag 114 m 3 og vil etter utbyggingen øke til 224 m 3 inkl. klimafaktor, uten grønt tak. Dersom det etableres grønt tak på de 2877 m 2 vil volumet som skal fordrøyes bli redusert til 184 m 3. I område 2 er det planlagt å etablere et infiltrasjonsmagasin med et overflateareal på 140 m 2. Dette arealet kan minkes med ca. 26 m 2 (eller 40 m 3 ), dersom det etableres grønt tak, slik at det nødvendige overflatearealet til infiltrasjonsmagasinet i stedet blir 93 m 2, (med dybde 1,3 m). Overflateareal Dybde Hulrom Volum m 2 m % m 3 Regnbed , Regnbed2 29 0, Infiltrasjonsmagasin1 93 1, Oppstuvning over infiltrasjonsmagasin1 93 0, Totalt fordrøynings volum i område m Forurensning Det vil ikke være noe forurensende aktivitet i området, og all parkering vil skje innomhus. Videre vil det monteres oljeutskiller i forbindelse med parkeringsanlegget. Dette medfører at forurensningsfaren er liten Flomveier Flomveier vises på tegning nr HB003. På vestre side av planområdet vil Harald Sæverudsveg fungere som flomvei. Flomvannet ledes mot pkt. A og videre forbi pkt. B mot grønne områder. Det må sikres at flomvannet fra Harald Sæverudsveg ikke kan renne inn på planområdet. På østre og sørøstre side av planområdet fungerer Harald Sæverudsveg og Kvernslåttvegen som flomvei. Flomvannet ledes fra Kvernslåttvegen via Harald Sæverudsveg mot pkt. A og videre forbi pkt. B til naturarealer. Terrenget på nord og østre side av sykehjemmet er utformet, slik at det vil fungere som flomvei under kraftige regnskyll/skybrudd. Flomvannet fra Regnbed1 vil ha overløp mot Regnbed2 og herfra mot infiltrasjonsmagasin1/nedsivningsarealet på østreside av bygget. Her kan flomvannet stuve opp til kote +65,25 på de grønne arealene, hvoretter det føres mot Kvernslåttvegen, pkt. J. Utformingen av terrenget rundt sykehjemmet sikrer at flomvann føres vekk fra bygget. Gulv i 1. etasje i sykehjemmet ligger på kote +65,8. Det henvises ellers til «Retningslinjer for overvannshåndtering i» for mulige løsninger og grunnlag for dimensjonering. 4 KOMMUNAL OVERTAKELSE OG DRIFT Vannledning fra Harald Sæverudsveg til hydranter på vestre og østre side av sykehjemmet overtas til kommunal drift og vedlikehold.

14 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 13 5 VEDLEGG Tegning nr HB001, VA-rammeplan, VA-løsninger. Tegning nr HB002, Oversiktstegning eksisterende VA-anlegg. Tegning nr HB003, Oversiktstegning avrenning og flomveier. Grunnvannstand Råstølen, MB 1 og

15

16

17

18 Kote Grunnvannstand i MB 1 i perioden 18. mars desember 2015 Min Maks MB 1 Terrengkote Dato

19 Kote Grunnvannstand i MB 2 i perioden 18. mars desember 2015 Min Maks MB 2 Terrengkote Dato

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Gerdt Meyer Bruun AS. VA-rammeplan Reperbanen

Gerdt Meyer Bruun AS. VA-rammeplan Reperbanen VA-rammeplan Reperbanen Utgave: 1 24.04.2015 VA-rammeplan Reperbanen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Reperbanen Utgave/dato: 1 / 24. apr. 2015 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

Bergen Kommune. VA-Rammeplan Leaparken

Bergen Kommune. VA-Rammeplan Leaparken VA-Rammeplan Leaparken Utgave: 1 22.06.2015 VA-Rammeplan Leaparken 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-Rammeplan Leaparken Utgave/dato: 1 / 2015-06-22 Arkivreferanse: - Oppdrag: Leaparken

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave/dato: 1

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2017-02-08 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Utgave/dato: 1 / 8. feb. 2017 Arkivreferanse: - Oppdrag: 535246 Reguleringsplan Slettebakken

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Falsens Vei 59 DOKUMENTKODE 616506-1-RIVA-NOT-001 EMNE Prinsippløsning for vann og avløp TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alliance Arkitekter AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON

Detaljer

OBOS ULVESETH UTVIKLING AS VA-rammeplan for planområde N3 i Kronstadparken. Plan id Gnr/bnr 159/88 m/flere. Utgave: 2/ 17.des.

OBOS ULVESETH UTVIKLING AS VA-rammeplan for planområde N3 i Kronstadparken. Plan id Gnr/bnr 159/88 m/flere. Utgave: 2/ 17.des. VA-rammeplan for planområde N3 i Kronstadparken Plan id 1201 64480000. Gnr/bnr 159/88 m/flere Utgave: 2/ 17.des.2015 Dato: 30. april 2015 Revidert 17. des.2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten Notat Oppdrag: Kanalveien 60 Dato: 24.05.2011 Emne: VA-rammeplan Oppdr.nr.: 613372 Til: VA-etaten Kopi: Utarbeidet av: Terje Eithun Sign.: TE Kontrollert av: Jan Ove Vindenes Sign.: JOV Godkjent av: Thomas

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN Oppdragsgiver Arena Nord AS Rapporttype VA-rammeplan MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN 2 (9) VA-RAMMEPLAN Oppdragsnr.: 1350010856 Oppdragsnavn: Detaljregulering Myrdal idrettspark Dokument nr.: Filnavn:

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 21.10.16 Andreas Bakken Simonsen JST Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 21.10.16

Detaljer

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave/dato: 01

Detaljer

Statens vegvesen EG 39 Osbanen og Fanavegen, Strekning Lagunen - Skjoldskiftet, Plan_ID: 1201_ , VA-rammeplan

Statens vegvesen EG 39 Osbanen og Fanavegen, Strekning Lagunen - Skjoldskiftet, Plan_ID: 1201_ , VA-rammeplan EG 39 Osbanen og Fanavegen, Strekning Lagunen - Skjoldskiftet, Plan_ID: 1201_62870000, Utgave: 4 Dato: 2016-12-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utgave/dato: 4 / 15. des. 2016 Arkivreferanse:

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan VANN- OG AVLØPSETATEN Fjøsangerveien 68 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 00 Organisasjonsnummer 974600951 va-kundeservice@bergen.kommune.no www.bergenvann.no Sweco Norge AS Avd Bergen Storetveitvegen

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER.

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR. 6-8. DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. Vår referanse: 2515-notat VA-rammeplan Bergen, 13.04 2015 1.

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Flesland Property AS VA- rammeplan for Flesland næringsområde Ytrebygda gnr. 110 bnr. 1 med flere. Utgave: 1 Dato: Revidert

Flesland Property AS VA- rammeplan for Flesland næringsområde Ytrebygda gnr. 110 bnr. 1 med flere. Utgave: 1 Dato: Revidert VA- rammeplan for Flesland næringsområde Ytrebygda gnr. 110 bnr. 1 med flere Utgave: 1 Dato: Revidert 2014-04-04 VA- rammeplan for Flesland næringsområde 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05. opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: Solheimgaten 23 AS Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.08-2015 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

Rambøll Norge AS Vårheia boligområde, områderegulering, Plan ID: VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Rambøll Norge AS Vårheia boligområde, områderegulering, Plan ID: VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: Vårheia boligområde, område, Plan ID:1201-6173000 VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2015-03-03 Vårheia boligområde, område, Plan ID:1201-6173000 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: St. Johanneshjemmet VA-rammeplan Dato: 11.06.2014 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 164/336 m.fl. Oppdr.nr.: 94073001 Utarbeidet av: Karoline Stabell

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage revidert 11.9.2015 VA- rammeplan Detaljregul eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 11.9.2015 VA-rammeplan 2 INNLEDNING Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

4 Anbefalt kommunal sanering 5

4 Anbefalt kommunal sanering 5 REGULERINGSPLAN - BØNESBERGET, GNR 20/BNR 1716 M.FL. BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

Bergen kommune, etat for plan og geodata Langeholmen ro- og padleanlegg. VA-rammeplan. Utgave: 2 Dato: 2014-11-18

Bergen kommune, etat for plan og geodata Langeholmen ro- og padleanlegg. VA-rammeplan. Utgave: 2 Dato: 2014-11-18 Bergen kommune, etat for plan og geodata Langeholmen ro- og padleanlegg VA-rammeplan Utgave: 2 Dato: 2014-11-18 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen Kommune, etat for plan og geodata

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 4. 3 Spillvannshåndtering 7

VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 4. 3 Spillvannshåndtering 7 HELSE BERGEN VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Vannforsyning 4 3 Spillvannshåndtering 7 4

Detaljer

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann.

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann. TILTAKSNOTAT Til: Lindås Kommune Dato: 07.01.2014 Kopi til: Reigstad Bygg og Eiendom Prosjekt: VA-rammeplan Sommerro panorama Nr: Notat vedr.: VA-rammeplan - 98804001 Nr: 1 Fra: Tanja Røssevold E-post:

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune

Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune Rammevillkårskonfeansen, Randi Erdal, VA-etaten De ulike aktørene Gode samarbeidsrutinar mellom ulike avdelingar er viktig for å oppnå

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

Denne rammeplanen for VA er utarbeidet som et supplement til ny reguleringsplan for Moldalia i henhold til krav fra VA-etaten i Bergen kommune.

Denne rammeplanen for VA er utarbeidet som et supplement til ny reguleringsplan for Moldalia i henhold til krav fra VA-etaten i Bergen kommune. Oppdragsgiver: Bergen tomteselskap AS Oppdrag: 515037 Moldalia - reguleringsplan Del: VA-rammeplan Dato: 2008.02.20 Skrevet av: Anders A. Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN - MOLDALIA INNHOLD

Detaljer

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Lilleby byggetrinn B4 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.02.2017 Karl Falch Veidekke Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder - 23.02.2017

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Denne revisjonen av VA-rammeplanen tar hensyn til VA-etaten sine merknader til utarbeidet VA-rammeplan.

Denne revisjonen av VA-rammeplanen tar hensyn til VA-etaten sine merknader til utarbeidet VA-rammeplan. Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 526557 Wergeland sentrum - VA-rammeplan Del: Revisjon 01 Dato: 2011-12-22 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll:

Detaljer

CG Rieber Eiendom AS. Dokumentet beskriver også tiltak i forhold til omlegging av eksisterende bekk, flomveier og prinsippløsning for fjernvarme.

CG Rieber Eiendom AS. Dokumentet beskriver også tiltak i forhold til omlegging av eksisterende bekk, flomveier og prinsippløsning for fjernvarme. Notat Oppdrag: VA-rammeplan Birkeland Dato: 31.08.2012 Emne: Prinsippløsning for VA revisjon 01 Oppdr.nr.: 612160 Til: Kopi: CG Rieber Eiendom AS Utarbeidet av: Åshild Skare Sign.: ÅS Kontrollert av: Jan

Detaljer

Sandbakkvegen. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Sandbakkvegen. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Christian Sveen Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 1. utgave CSV SLF Klæbuvn. 196 b, Trondheim,

Detaljer

AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015

AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015 AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan Litle Risa VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2774 Oppdragsgiver: Aros Arkitekter

Detaljer