bladet LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bladet LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector"

Transkript

1 HV bladet nr P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd juli 08 // HVbladet 1

2 Leder Stortinget har konkludert GIHV Brovold Nå har Stortinget konkludert, og linjene er lagt for Forsvarets virksomhet og struktur de nærmeste 4 år. Som jeg har sagt tidligere har vi all grunn til å være fornøyd med den vektleggingen Heimevernet og vårt oppdrag i Forsvaret og samfunnet har fått. Det er også særs viktig at det er lagt inn mekanismer som har til hensikt å sikre en langsiktig balanse mellom oppdrag og ressurser for Forsvaret. La meg være tydelig på dette: planen som er lagt for Heimevernet er tilstrekkelig, og den er bærekraftig. De vesentlige elementer som bygger opp under det er en struktur på personell - som betyr at vi forblir lokalt forankret; pålegg til forsvarsgrenene om å utdanne personell til oss med rett kvalitet og riktig mengde; en fullfinansiering av driften gjennom et Forsvar i balanse og en føring om å videreutvikle kvalitetsreformen. Jeg forutsetter at Stortinget bevilger de 1300 millionene som årlig må til for at Heimevernets hjerte skal fortsette å banke kraftfult! En annet positivt moment er at regjeringen i langtidsplanen trekker fram avlønning av heimevernsmannskaper. En ordning med 80% av industriarbeiderlønn vil bidra til å rette opp den skjevheten som eksisterer blant de vernepliktige og gi en mer rettferdig kompensasjon for den tjenesten som gjøres for samfunnet. Også her forutsetter jeg at Stortinget bevilger de 100 millionene dette koster. Viktigheten av Heimevernets lokale forankring og militære tilstedeværelse har blitt tydelig demonstrert på flere steder de siste månedene. Størst var bidraget vårt i skogbrannen i Agder. Her deltok over 700 mann totalt, og gjennom Agder Heimevernsdistrikt 07 sørget Heimevernet for at de andre militære ressursene kom i koordinert spill med sivile aktører. Det er slik det skal være takk for god innsats! Det er i så måte et paradoks at nettopp HV-07 er besluttet nedlagt. I en tid hvor vi opplever fred i vårt land kan det være tungt å argumentere for beredskap og militære strukturer til nasjonal innsats. Det er derfor ualminnelig viktig at vi synliggjør det Forsvaret bidrar med til samfunnet. Vi i Heimevernet er de beste ambassadører, og det har dere vist i prosessen som vi har vært gjennom i langtidsplanen. I et samfunn som vårt er dette en pågående prosess og en stadig kamp om å være relevant. Jeg er trygg på at dere alle vil bidra til at Heimevernet vil fortsette å framstå som et nyttig redskap for samfunnet. Med ønske om en god sommer. HV bladet Redaksjonen Heimevernsbladet Oslo mil/grev Wedelsplass 9, 0015 OSLO e-post: Tlf: Fax: ansvarlig redaktør Brigader Geir Olav Kjøsnes REDAKTØR Stian B. Støvland VPL JOURNALIST Marius S. Vannum VPL GRAFIKER Roy Kenneth S. Jacobsen Redaksjonskomité Brigader Geir Ove Kjøsnes Kommandør Vidar Tollefsen Oberst Karl Egil Hanevik Gen. sekr. Kolbjørn Schei Major Harald Rist Aamoth Faste bidragsytere PIO REGION 1 Pål Engh PIO Region 2 Tore Ellingsen Pio region 3 Rune Haarstad Pio region 4 Rolf Kulseng Ytterstad Ansvarlig Pio hvsks Trond Setså Verner Vokter Virker Ansvarlig for Heimevernsbladets utgivelse og redaksjon: Generalinspektøren for Heimevernet. Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for artikler og foto som sendes inn uoppfordret. Manus til HV-bladet sendes til: 2 2 HVbladet HVbladet // // juli juli 08 08

3 Innhold Innhold s24 s14 P4 Michael hadde populært kjendisbesøk på Terningmoen. Heimevernet og politiet samarbeidet tett under Øvelse Mjøsa, og fikk god dekning fra media Leder På kryss og tvers GIHV om LTP Sviktet av ledelsen LRHV om LTP Fossmann ny plansjef i HV Ny sjef i HVST Steve Cooling seiler til USA Øvelse Mjøsa HV-ungdommens landskonkurranse 17. mai Sea Protector HK-416 kurs P4 på HV-øvelse SHV-kurs i Tromsø Gode skyttermuligheter i HV Paragraf 13 opperasjoner Øvelse Volcanex LS 2008 og Bold Monarch 100 år siden byggingen av Hegra festning startet JenteCamp Hva skjer i Skandia Appell 17. mai Kurs og evalueringer Tilbakeblikk Kryssord s33 Heimevernet bistod slukkeaksjon i Agder. Forsiden Førstehjelp under Øvelse Mjøsa. Foto: Roy Kenneth S. Jacobsen Opplag Annonsering For priser og betingelser ta kontakt på tlf: Trykk John Grieg AS - Bergen juli 08 // HVbladet 3 mai 08 // HVbladet 3

4 På kryss og tvers Kurs for HV-nemnder HV14 har i disse tider gjennomført kurs for kommunale HV-nemnder. Major og G-1 Jonny Løe har gjennomført kurs for HV14s kommuner fordelt på fire gjennomføringer. Dette var i Brønnøysund, Drevjamoen, Fauske og Bodø. Kurset var beregnet på både nyvalgte og erfarne medlemmer i HV-nemndene. I Heimevernsloven er det bestemt at det skal være egne nemnder i den enkelte kommune som godkjenner personell som skal tjenestegjøre i HV. HV-nemnden er satt sammen av representant fra politiet og to personer oppnevnt av kommunestyret i den enkelte kommune. Områdesjef i Heimevernet deltar når personell behandles i Nemnda. På kurset får deltakerne kunnskap om Heimevernet, om råd og utvalg, oppbygging og gjøremål. Videre om lover og forskrifter, samt vurderingskriterier. Dette er viktig Kurs: HV-14 har gjennomført kurs for HV-nemder kunnskap å ha med seg når nemndene skal ta fatt på arbeidet med å godkjenne mannskaper som skal tjenestegjøre i Heimevernet. Det viktigste spørsmålet er om en person kan få oppbevare våpen i sitt hjem. HV-nemdene skal i tillegg til å godkjenne nytt HVpersonell også gjøre såkalt re-godkjenning. Det vil si å gå gjennom alt Stig Arve Høyvik personell hvert 5. år og gi disse en ny Stig Arve Høyvik godkjenning. Avdelingssjefsmøte på Drevjamoen Distriktssjef HV-14 samlet 28 april sine avdelingssjefer for å orientere om forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret, og hvilke konsekvenser denne ville få for Forsvaret / Heimevernet generelt og HV-14 spesielt. I sin orientering til sjefene la Oblt Fransson vekt på at forslaget fortsatt innbærer et desentralisert Heimevern, selv om strukturen reduseres fra til Heimevernet skal ha det territorielle ansvar, slik som i dag. Han presiserte videre at HV-14 må være forberedt på å endre sin struktur i takt med resten av Heimevernet og Forsvaret. I tillegg til orienteringen om fremtidens Forsvar ble sjefene satt inn i Generalinspektøren for Heimevernet s beslutning om oppfølging av råd og utvalg: Ny langtidsplan: I slutten av april var avdelingssjefene i HV-14 samlet for en orientring om ny langtidsplan Her ble sjefene pålagt å følge opp beslutningen og det ble presisert viktigheten av å benytte områdeutvalget som den viktige resursen det er for områdesjefene. 4 HVbladet // juli 08

5 På kryss og tvers Minnemarkering for falne Tradisjonen tro gjennomførte HV-14 i samarbeid med 17. mai komiteen i Mosjøen minnemarkering over de falne fra andre verdenskrig om morgenen 17. mai. Under markeringen som ble gjennomført ved bautaen over de falne ved Dolstad kirke deltok foruten personell fra HV-14 med HV musikken, FLO, speiderne i Vefsn og Mosjøen mannskor. Markeringen som ble gjennomført i strålende vårvær, ble en vakker og stemningsfull start på nasjonaldagen for de fremmøtte.sjef HV-14 oblt Jan E Fransson holdt tale og la ned krans på bautaen. I talen sin minnet han om de tre viktigste historiske merkedager nasjonen har, nemlig 7. juni, 8. mai og ikke minst 17. mai. Videre minnet han de fremmøtte på at fred og frihet ikke er en selvfølge, og at vi ikke må glemme å vise takknemmelighet for de som ofret livet for at vi skulle kunne leve i en fri selvstendig nasjon. Ungdom på vakt for Lions I årevis har Sivilforsvaret og Heimevernet deltatt som vakter under Lionsmessen i Andøy. Torsdag 29. mai fikk virkelig HV-ungdommen (HVU) på Sortland vist seg frem da det var klart at Sivilforsvaret ikke kunne stille med personell. Torsdag 29. mai stilte åtte HVU fra Sortland opp ved Sivilforsvarets kommandobunker i Andøy for å delta som vakter. - Vi er godt fornøyd med oppmøtet. Dette med tanke på at det er midt oppe i eksamenstider, sier en fornøyd ungdomsleder, sersjant Arild Mortensen. Jobben bestod i å ta seg av trafikkpost- og nattevakttjeneste, noe ungdomstroppen fikk vist at de hadde full kontroll på. - Heimevernet har fått mange positive tilbakemeldinger fra Lions og sivilbefolkningen, og vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Slik som det ser ut nå ønsker arrangøren oss til neste år også, sier Martinsen. Om det ikke var nok at HVU hadde vakter, så var det også program for utdanning hele helgen. Herunder styrking av kompetansen innenfor trafikkposttjeneste, samband og sanitet. - Det er viktig at ungdommene får en variert samling med kvalitet. Derfor la vi inn en del utdanning i tillegg til den rene vakttjenesten, forklarer instruktør og sersjant Magnus Sogge. Vakthold: HV-ungdom fra Sortland holdt vakt under Lionsmessen på Andøy. // dette er Lions - Lions Clubs International er i dag verdens største humanitære service organisasjon. - Målet til Lions er å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. - Pengene til messen går til lokalsamfunnet, og for å hjelpe de som trenger det mest. Aleksander Steinhaug Aleksander Steinhaug juli 08 // HVbladet 5

6 LTP Fornøyd: LTP en markerer tydelig at det er Heimevernet som har hovedansvaret for landforsvaret.. - LTP bekrefter HVs identitet - Langtidsproposisjonen (LTP) for Forsvaret bekrefter vår nye rolle og identitet, sier en fornøyd generalinspektør for Heimevernet. 19. Juni ble proposisjonen vedtatt i Stortinget. Sjefen er fornøyd. Til tross for at styrken hans er kuttet med 5000 mann og to distrikter blir lagt ned. - Jeg er fornøyd med at den politiske ledelsen slår fast at de ønsker et desentralisert Heimevern. En operativ struktur på soldater betyr også at vi viderefører Heimevernes særtrekk med lokal forankring, nært samarbeid med lokale sivile myndigheter og institusjoner samt kort reaksjonstid i forbindelse med naturkatastrofer og annen sivil bistand, sier generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold. Heimevernet har de siste årene gått fra å skulle beskytte mobiliseringen av totalforsvaret til selv å være det bærende elementet i territorialforsvaret. Samtidig er det utviklet kapasiteter som kan beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner langs kysten hvor Norge har den største verdiskapningen. Kvalitetsreformen som har pågått de siste fire årene kom aldri helt i mål, men GIHV mener LTP en bekrefter at 6 HVbladet // juli 08 Heimevernet har fått en ny identitet og et nytt livsgrunnlag. Hovedansvar for landforsvar - LTP en markerer tydelig at det er Heimevernet som har hovedansvaret for landforsvaret i Norge. Den slår også fast vår rolle som brobygger mellom det sivile og det militære, spesielt med tanke på et helhetlig arbeid for samfunnssikkerhet, sier Brovold. Heimevernets utdanningssenter på Værnes legges ned, men befalsskolen videreføres på Porsangmoen. - Det er viktig for vår organisasjon at vi beholder befalsutdanningen. At førstegangstjenesten legges ned ser jeg ikke som på som avgjørende for et fortsatt livskraftig Heimevern. Det er imidlertid avgjørende at Luftforsvaret, Hæren og Sjøforsvaret tilfører Heimevernet tilstrekkelig antall soldater og befal med rett kompetanse, påpeker GIHV. - Kan ikke lage gull av gråstein Den politiske behandlingen av LTP en gir signaler om at det er slutt på en 18 år lang periode med flate budsjetter og minkende struktur i Forsvaret. For GIHV er det avgjørende at han nå får midler til å drifte den nye organisasjonen. - Vi må få en struktur i balanse. For selv om dagens heievern er nøysomt og rasjonelt å drifte kan vi ikke lage gull av gråstein. Heimevernet slik det er foreslått vil koste 1,3 milliarder kroner årlig å drifte. Selv små avvik vil få store konsekvenser på det som er Heimevernets hjerte og livsnerve nemlig årlig kvalitetstrening for mannskapene. Jeg ser det som min fremste oppgave å jobbe for at det gode initiativ og den entusiasme som preger Heimevernet inn i fremtiden, avslutter Brovold. Stian B. Støvland Arkivfoto

7 LTP - Føler seg sviktet Stortinget har vedatt ny langtidsproposisjon (LTP) for Forsvaret. Det innebærer nedleggelse av SHV-kommandoen i Stavern og på Værnes. Flere ansatte føler de har blitt sviktet av ledelsen som de mener hadde lovet dem jobb i minimum tre år. I LTP en er det foreslått å legge ned alle SHV-kommandoene (Sjøheimevernet) i landet, samt Sjøheimevernets skole- og kompetansesenter. Deretter skal det opprettes en ny SHV-hovedkommando i Bergen, samt en SHV-gruppe nord og en i sør, i henholdsvis Harstad og Bergen. Orlogskaptein Tore Lasse Moen, kommandosjef for SHV ved Stavern, er en av flere som må rette seg etter de Stortingets vedtak. Moen kan fortelle at flere av de faste ansatte i SHV nå føler seg sveket av Heimevernet. - Jeg vet at det er ansatte som føler seg sviktet. Dette var en jobb de minst skulle ha tre år frem i tid. De hadde flyttet hit og kjøpt seg nytt hus, og regnet med at de skulle bli boende en stund med familie. Nå etter bare to år er de tvunget til å skifte jobb igjen, forteller Moen. To av kollegene har nå funnet seg nye stillinger i Forsvaret, men Moen forteller at tilliten til Heimevernet er svekket. - Jeg opplever personalpolitikken som uforutsigbar, påpeker orlogskapteinen. Han understreker at de er lojale og følger ordrene som er gitt, men han synes det er trist at det lokale fotavtrykket i området blir visket vekk. - Jeg kan ikke helt se fornuften i at SHVkommandoen her blir lagt ned. Jeg mener Heimevernet har råd til disse tre faste stillingene, sier Moen. Han mener at en hovedkommando i Bergen ikke er en optimal løsning. Med en lokal ledelse tror Moen at det ville være lettere å operere under oppdrag. Han sier at det vil være vanskelig og tyngre å forholde seg til en ledelse i Bergen. - Fjernstyring fra Bergen og hit tror jeg rett og slett ikke noe på, sier kommandosjefen. SHV i Tromsø flyttes Også marinebasen Olavsvern i Tromsø legges ned, og SHV i Tromsø vil bli flyttet til Harstad. Orlogskaptein Lars Ellingsen, kommandosjef for SHV i Nord-Norge, kan heller ikke se behovet for å legge ned Olavsvern. Han synes det er leit at de blir nødt til å flytte avdelingen til Harstad, men mener det ikke vil bety så mye for SHV i det lange løp. - På lang sikt vil vi nok ikke merke så mye, men i de korte løp vil det bli hektisk med flytting. Ansatte må ta stilling til om de vil flytte til Harstad, eller om de vil bli i Tromsø, forteller Ellingsen. Han mener også at den nye lokaliseringen av SHV er lite heldig. - Det vil nå bli veldig krøklete å komme seg til og fra basen i Harstad. Dessuten vil vi få dårligere arbeidsforhold. Jeg synes det er synd at vi ikke får bli på basen på Olavsvern. Den er unik. Nå blir det også Et Løft for SHV Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold, har følgende kommentar. - Jeg synes det er synd hvis noen i vår organisasjon føler seg sviktet. Vi gjennomfører nå en storsatsing på Sjøheimevernet, og blant annet vil antall årsverk økes fra 30 til 40. Dette er et løft for hele Heimevernet, forteller Brovold. Omorganisering av organisasjonen er i følge generalen viktig for å fortsatt være relevant. - Gjennom denne omorganiseringen vil SHV fortsette å være en relevant organisasjon med høyere stridseffektivitet, sier han. I tillegg til en øking i antall hoder skal også antall flerbruksfartøyer dobles til 12. SVIKTET. Orlogskaptein Tore Lasse Moen sier det er ansatte som føler seg sviktet etter nedleggelse av SHV-kommandoen i Stavern. vanskeligere å støtte NATO med øvelser, mener Ellingsen. Marius Vannum Arkivfoto Det skal også anskaffes to moderfartøy. - Den nye fartøystrukturen med mer enhetlige og moderne fartøy vil gjøre SHV mer fleksibel. I tillegg kommer det også annet nytt materiell, og vi får en økning på ressursene innen drift, forteller Brovold. SHV kommandoene har siden aug 2005 gjort jobben med å bygge opp to gode innsatsstyrker. Omorganiseringen i SHV vil gi en styrket SHV-kommando i Bergen og Brovold er overbevist om at dette vil være et løft. - Den nye SHV-kommandoen opprettes 1. august. Vi vil da finne smidige løsninger for innsatsstyrken både i Stavern og Værnes, avslutter GIHV. juli 08 // HVbladet 7

8 LRHV om LTP Fornøyd med stortingsvedtak Landsrådet for Heimevernet er fornøyd med langtidsproposisjonen Stortinget har vedtatt. Nå forventer de en fullfinansiering av strukturen. Vi fikk jo medhold til å beholde et Heimevern stort nok til å bevare egenarten og å dekke det behov vi ser for en størrelse som dekker de utfordringer HV står overfor. FS 07 anbefalte et HV på soldater, Stortinget gikk for HV-soldater, det må vi se oss fornøyd med. Et nedtrekk på 10 % er til å leve med. Det krever kun mindre justeringer av HV, s organisasjon. Det ble vedtatt 11 HV-distrikter, FS 07 forslaget var kun 10 distrikter. Det er svært synd at vi ikke fikk beholde Agder HV-distrikt 07 i Kristiansand. At HV-distrikt 17og 18 slåes sammen til Finmark HV-distrikt 17 med plassering på Porsangermoen (GP) var Landsrådet enige i på siste møte i Kristiansand. Den største utfordringen er nedleggelsen av HVUV (Værnes Garnison) hvor både befalsutdanningen og førstegangstjenesten finner sted. Det er for HV et stort tap. Utfordringen blir å skape et godt miljø for befalsutdanning på GP. Forsvarsgrenene for øvrig må skaffe HV om lag nye soldater hvert år for at styrken på skal kunne opprettholdes. At så skjer vil vi følge nøye med. Det aller viktigste nå er at HV får tilført nok midler til å øve hele styrken. For å oppnå det og videreføre kvalitetsoppbyggingen må vi få tilført mill.kr. fra og med 2009 og fremover i planperioden. I innstillingen nevnes også lønn til HV soldatene. Det må være 80 % av industriarbeiders gjennomsnittslønn slik vårt utvalg har anbefalt. Det vil koste omlag 100 mill. kr i tillegg til de mill.kr som er nødvendig for å opprettholde et troverdig HV. Vi formoder at Stortinget nå har vedtatt en struktur for HV som man også vil fullfinansiere. Vi er optimistiske for utviklingen av HV i årene som kommer! Jan Tore Berg-Knutsen HV stiller opp Militært norgesmesterskap i geværskyting og landsskytterstevnet gjennomføres i år på Førde. Mannskapene fra HV-11 er klare for tjeneste. For landets aktive skyttere er dette årets høydepunkt, og det hele starter 25. juli med å kåre den beste skytteren i militært NM. Deretter braker landsskytterstevnet løs med over 5100 sivile skyttere. Umulig uten HV Det er lang tradisjon for at Forsvaret støtter opp om skyttersaken, og mange tusen HV-soldater har opp gjennom årene vært med på å gjøre dette kjempearrangementet mulig, sier Sjef HV-11, Oberstløytnant Ove Staurset, som er leder for forsvarets støtteelement dette året. President for Landskytterstevnet er Flaggkommandør Bernt Grimstvedt og Førde Skyttarlag er årets LS 2008: HV er aldri langt unna når Landsskytterstevnet går av stabelen. I år skjer det i Førde. arrangør. HV stiller med totalt 250 menn og kvinner, inklusiv stabs- og støttepersonell, på det meste under dagene. Utbytte - HV-11 har gjort mye forarbeid med LS 08. Områdesjefene samt nøkkelbefal i Firda Kinn, Sunnfjord og Sogn HV-områder har gjort en stor innsats i forberedelsesfasen og er nå klare til å gjøre sitt ytterste for at LS 08 blir gjennomført på en god måte, sier oberstløytnant Staurset. I tillegg har vi i HV-11 stor tro på at befal og mannskap får utbytte av LS-dagene i Kråknesmarka skytterarena. Fjorårs suksess Heimevernet satser på skytterfaget og fikk da også fjorårets skytterkonge under landsskytterstevnet på Steinkjer - Gunnar Halbjørnhus som tjenestegjør som skarpskytter i HV-05, og er på militærlandslaget i skyting. Fjorårets Militær NM i skyting ble også sterkt preget av heimevernssoldater. Hele ni av ti skyttere i finalen var fra HV. Rune Haarstad Arkivfoto 8 HVbladet // juli 08

9 Ny plansjef i HVST Fossmann ny plansjef i HV 1. august vil oberst Karl-Henrik Fossmann overta stillingen til oberst Karl Egil Hanevik som sjef for planavdelingen i Heimevernsstaben. Fossmann ser frem til å jobbe i Heimevernet. SJEFSSKIFTE: Oberst Karl-Henrik Fossmann tar over for Karl Egil Hanevik som sjef for planavdelingen i Heimevernsstaben. - Jeg gleder meg til å bli kjent med organisasjonen. Jeg er inne i en læreperiode nå, og gleder meg til å oppleve nye ting her, forteller Fossmann. Obersten er for tiden fungerende sjef for Forsvarets stabskole og mener han har flere av kvalitetene som skal til for å gjøre en god jobb i den nye stillingen. - Den tidligere stillingen min har bestått av mye planlegging. Jeg har en god formening om hva den nye stillingen går ut på, men man må jo omstille hodet litt, sier Fossmann. Obersten ser ingen problemer men derimot en del utfordringer, blant annet å tilpasse seg en ny organisasjon. - Heimevernet har klare retningslinjer for sin organisasjonsmodell. Jeg må klare å legge meg på samme linje, poengterer Fossmann. Videre forteller han at han ser fram til å treffe nye mennesker i HV. - Jeg ser frem til å treffe nye mennesker. Det blir spennende å se Forsvaret fra en ny side. Nå får jeg også møtt personell som virkelig bryr seg om organisasjonen. Jeg tenker på frivillige som er med i Heimevernet uten fast ansettelse. Det blir en ny erfaring, slår Fossmann fast. Til Brussel Etter flere år i avdelingen for rådgiving og strukturplanlegging i HV-staben, skal Hanevik pakke kofferten og flytte til Brussel og hovedkvarteret til Nato. Her har han fått en stabsstilling i den belgiske hovedstaden. Han ser derfor ingen vemodighet ved å overlate stillingen til Fossmann. - Det er ofte nye utfordringer i Forsvaret. Nå har jeg vært i Heimevernet i snart 4 år, og da er det på tide å la nye krefter slippe til. Jeg er sikker på at Fossmann vil gjøre en bra jobb, sier Hanevik som kjenner Fossmann godt. - Vi har kjent hverandre i 35 år. Vi ble vel kjent på feltskyting da du ennå var HVsersjant, humrer Fossmann. - Han (Fossmann) har alle forutsetninger for å gjøre en god jobb her, understreker Hanevik. Et siste tips har også han til Fossmann. - Det gjelder å spille på lag sammen og arbeide godt med alle i staben. Vi arbeider godt sammen her og har en god sjef (GIHV) som vet hvor han vil, avslutter Hanevik. Marius Vannum Marius Vannum juli 08 // HVbladet 9

10 I nye stillinger Ny sjef: Kommandør Lars Arne Aulie er ny sjef for HV-stabens driftsavdeling. Ny sjef i HVST Heimevernet har fått ny sjef for driftsavdelingen i HV-staben. Kommandør Lars Arne Aulie tar over jobben for kommandør Vidar Tollefsen, som nå er underveis til USA og ny jobb. Aulie har tidligere vært stabssjef for personell, økonomi og styringsstaben (PØS). Nå venter utfordrende oppgaver i Heimevernet. En ny organisasjon for kommandøren, men han gleder seg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver. - Jeg har god kjennskap til Heimevernet, selv om jeg ikke har vært her før. Men jeg ser frem til å lære mer og forstå hvordan organisasjonen fungerer, forteller Aulie. Kommandøren føler seg trygg på jobben han nå har overtatt. Noen arbeidsoppgaver tilsvarer det han har jobbet med tidligere. - Jeg føler meg veldig trygg på prosessen. Utfordringen min ligger i å få forståelse for virksomheten i HV. Jeg vil bruke tid på 10 HVbladet // juli 08 å sette meg inn i regnskapet og hva HV ønsker å prioritere, sier kommandøren. Lyst på en utfordring Tollefsen har allerede satt kursen, bokstavlig talt, mot USA og overlatt kommandørstolen i HVST til Aulie. Stabens nye kommandør håper på mange utfordringer i den nye stillingen. Han mener han har kompetansen, så han kan bidra med å stake ut kursen for Heimevernet. Han liker utfordringer og ser frem til å bli bedre kjent med organisasjonen. - Utfordringen min blir å få en full forståelse av Heimevernet, samt se hva som skjer rundt i distriktene og få oversikt. Jeg ser frem til å treffe alle menneskene som er i HV. Det blir spennende å se balansen, engasjementet og frivilligheten blant soldatene. Det skiller seg fra de andre grenene i Forsvaret, påpeker Aulie. Tidligere har Aulie jobbet under Tollefsen i tre år i sjøforsvarsstaben. Aulie synes det var spenstig av sin tidligere sjef å seile over til USA. - Spennende at han seiler over, men det er vel naturlig for en sjømann å gjøre. Jeg tror jeg hadde tatt flyet over, avslutter Aulie. Marius Vannum Roy Kenneth S. Jacobsen

11 Seiler til USA Steve Cooling i rom sjø Etter tre år i Heimevernsstaben har kommandør Vidar Tollefsen bokstavlig talt satt kursen for USA i sin 46-fot seilbåt. Mandag 16. Juni presis klokken la Vidars Steve Cooling jr fra kai i Leangbukten i Asker. Etter tre år i HV-staben som sjef for driftsavdelingen i Heimevernsstaben (HVST) var kommandøren klar for nye utfordringer. De har han funnet i Norfolk, Virginia. Men før han kommer så langt skal reisen unnagjøres, og på ekte sjømannsvis har Vidar i beste Leiv Eiriksson-stil besluttet å ta sjøveien, dog ikke via Grønland. - Vi regner med å bruke 3-4 dager til Shetland. Deretter går turen til Færøyene og Island før vi starter på det lange strekket over Atlanteren. Derfra bruker vi rundt tre uker før vi gjør landgang på det nord-amerikanske kontinentet, forteller kapteinen på Steve Cooling jr. Da familien Tollefsen handlet båt i fjor høst var det med håp om noen lange dager på sjøen. Men tre ukers strekk over atlanteren var ikke med i planene. GIHV sammen med Mannskapet: Fra venstre Tian, Fredrik, Jørn, GIHV, Arve og Vidar. - Nei, hadde jeg visst at jeg skulle flytte til USA ville det nok ikke blitt noen båt, forteller Vidar. Nå kan han og hans mannskap prise seg lykkelig over at handelen gikk i orden og at det blir en utfordrende seiltur. Mannskapet kommandøren har under sin kommando er kamerat Arve Solheim, samt sønnen Tian og to av hans kamerater Jørn Ringheim og Fredrik Å. Melgaard. Fra Island har også Vidars sjøforsvarskollega og sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling, kommandør Geir Gade fått hyre. Tre fantastiske år Som nevnt har Vidar tilbrakt tre år han beskriver som fantastiske i HVST. Utfordringene har stått i kø og som sjef for drift har kampen om midler vært sentral. - Ja, den årlige budsjettrunden har nok stått sentralt i det jeg har arbeidet med i mine år i Heimevernet. Det å fremskaffe et budsjett som gjør at HV-mannskap kan trene i henhold til kvalitetsreformen har vært veldig viktig, forteller Vidar. Det har vært mange strevsomme dager, lange forhandlinger og til tider stor frustrasjon. Likevel sitter han igjen med en god følelse av å ha gjort et viktig arbeid når han ser tilbake på de tre årene som har gått siden han startet. - Det mangfoldet og engasjementet vi ser kysten rundt er viktig for Forsvaret å ta godt vare på og ikke avspise med smuler. Det utgjør en viktig del av det lille fotavtrykk Forsvaret sitter igjen med i befolkningen og må verstettes på en riktig måte, mener han. // FAKTA Kommandør Vidar Tollefsen har fått ny stilling i USA. 16. Juni kastet han loss og skal seile over Atlanteren. Følg Vidar og hans besetning på Utfordringene de siste tre årene har for Vidar vært budsjettrammer og han tror utfordringene for Heimevernet de neste årene vil være av samme art. - Det vil også i årene fremover være viktig å ha fokus på få riktige ressurser så Heimevernet kan trene med kvalitet, sier kommandøren. Så hvilke råd har da en av GIHVs mest betrodde menn til sin etterfølger? - La folk slippe til og la deg inspirere av mange flotte mennesker, kreativitet og engasjement, avslutter kaptein kommandør Tollefsen før han legger fra kai. Foran ham og hans mannskap ligger det mye vann og mange utfordringer i lederskap før han kan tiltre sin nye stilling. Stian B. Støvland Stian B. Støvland juli 08 // HVbladet 11

12 Landsrådsmøte 12 HVbladet // juli 08

13 Nytt fra HVST Forsvarets langtidsplan for perioden Grunnlag Forsvarssjefen (FSJ) gjennomførte i perioden en forsvarsstudie (FS-07). Anbefalingen som ble gitt høsten 07, la opp til et Heimevern bestående av soldater organisert innenfor 10 HV-distrikter og en SHV-kommando, samt nedleggelse av mannskaps- og befalsutdannelsen (HVUV). I praksis ville en struktur på innebære en avvikling av det Heimevernet vi kjenner med lokalkunnskap og forankring i lokalsamfunnene. Den etterfølgende politiske behandlingen av FSJs anbefaling innebærer at reduksjonene ikke vil bli gjennomført i det omfang det opprinnelig lå an til. Stortinget har nylig besluttet følgende endringer i Heimevernets organisasjon; Den operative strukturen reduseres fra til soldater HV-07 og HV-08 slås sammen til ETT HV-distrikt med standkvarter i Vatneleiren innen 1. august 2009 HV-17 og HV-18 slås sammen til ETT HV-distrikt med standkvarter på Porsangmoen innen 1. august 2009 Utviklingen av Sjøheimevernet videreføres. Det opprettes en SHVkommando i Bergen med to underliggende SHV-grupper, en i Nord- og en i Sør-Norge. HVUV nedlegges innen 1. august 2009 Befal og mannskaper til HVs struktur skal utdannes i forsvarsgrenene og gjennom en egen HV-utdanningsenhet for befal på Porsangmoen Kommandantskapet på Kongsvinger festning overføres kommandomessig fra HV-05 til NFMK (Nasjonale festningsverk og militær kultur) innen 1. januar 2009 Heimevernets foreløpige plan for gjennomføringen De endringene Heimevernet nå står overfor er langt mindre enn de som er gjennomført siden Innledningsvis skal det kraftsamles om å slå sammen de besluttede fire HV-distriktene til to nye distrikter, samt nedleggelse av HVUV og opprettelse av befalsutdanning på Porsangmoen innenfor angitt tidsfrist. I forlengelsen av dette vil innføringen av to store fartøyer i SHV i 2009, med operativitet fra 2010, fremstå som en viktig milepæl. Dernest skal kvalitetsreformen videreføres gjennom å reorganisere og videreutvikle den operative strukturen. Dette er et langsiktig arbeid som vil foregå gjennom hele perioden Arbeidet omfatter blant annet å utarbeide en avdelingsoversikt basert på soldater, revisjon av KOP er, trening og øving, oppdatering av planverk og justering av råds- og utvalgsstrukturen. Materiellprosjekter, blant annet for nettverksorganisering (NBF), sensorinnføring og innledende planlegging for reanskaffelse av militære kjøretøyer og første generasjon flerbruksfartøyer, vil prege hele perioden. Sammenslåing av HV-distrikter HV-07 og HV-08 planlegges formelt nedlagt 31. juli Et nytt HV-distrikt med ansvar for begge Agder-fylkene og Rogaland planlegges opprettet 1. august 2009 med standkvarter i Vatneleiren. Tilsvarende planlegges gjennomført for HV-17 og HV-18 med et nytt HV-distrikt som dekker hele Finnmark med standkvarter på Porsangmoen. Teknikken med frem- og etterpartier vil bli benyttet for å sikre prosessuelt riktige og forsvarlige opprettelser og nedleggelser. Ivaretakelse av personell skal gis prioritet og da med et spesielt fokus på rettigheter knyttet til avvikling av eksisterende og opprettelse av ny tilsvarende virksomhet. Den operative strukturen I løpet av 2008 vil det i samarbeid med HV-distriktene bli utarbeidet et målbilde for hvordan strukturen skal være innen Deretter vil den operative strukturen utvikles gjennom årlige troppelister (TL) fram mot dette målbildet. TL er i hovedsak en oversikt over hvilke avdelinger som inngår i organisasjonen. Med bakgrunn i den politiske satsingen på nordområdene, vil det ikke foretas reduksjoner i de tre nordligste fylkene, forutsatt at distriktene makter å bemanne avdelingene fullt ut. Til tross for at organisasjonen skal reduseres med soldater, vil nåværende områdestruktur i størst mulig grad bli videreført. Sammenslåing av områder kan være aktuelt der hvor avdelingene er små eller HV-distriktene av andre grunner finner det hensiktsmessig. For øvrig vil reduksjonen realiseres gjennom nedleggelser av tropper i de største HV-områdene. Det vil også bli gjennomført endringer i KOP er for i større grad å standardisere organisasjonen. Hensikten er å gjøre det enklere innenfor spesielt logistikk og styrkeproduksjon. En rekke andre forhold rundt den operative strukturen er fortsatt under vurdering Utdanning av befal og mannskaper Nedleggelsen av HVUV innebærer at Heimevernet er totalt avhengig av tilførsel av mannskaper utdannet gjennom Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Det er viktig at det blir utdannet et tilstrekkelig antall mannskaper med riktig kompetanse, og ikke minst at disse er rekruttert slik at HV-områdene får tilført mannskaper med lokal tilknytning. Opprettelsen av en utdanningsenhet for befal på Porsangmoen gjør at Heimevernet kan utdanne eget befal primært til I-styrkene. Enheten søkes etablert med en kapasitet på ca 120 elever fordelt på to kull i året. Konklusjon Heimevernet vil fortsatt være lokalt forankret med et tett samarbeid med sivilsamfunnet i bygd og by. Vår evne til å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner er intakt og høyst relevant. Det som nå gjenstår å se, er om forsvarsgrenene klarer å utdanne mannskaper og befal på en tilfredsstillende måte for Heimevernet, og om det blir bevilget tilstrekkelige midler til å øve den vedtatte strukturen! juli 08 // HVbladet 13

14 Øvelse Mjøsa Sikret fylkesmannen i Oppland Heimevernet ble igjen innkalt under Øvelse Mjøsa. Denne gangen skulle HV objektsikre Statens hus og politihuset på Lillehammer for å beskytte fylkesmannen og politimesteren. Staffetpinnen byttes: Førstebetjent Christian Svarstad ga sikringsanvaret videre til til Eirik Skaug. Statens hus hadde mottatt en trussel, og dermed måtte politiet stille opp med vakter rundt bygget. Ettersom politiet også fikk i oppdrag med å eskortere fylkesmannen og politimesteren, trengte de hjelp fra Heimevernet med å holde vakt rundt og i byggene. Sjef for HV-05, oberstløytnant Nils Arne Skaret, tok turen innom Statens hus for å inspisere vaktbyttet. - I dag øver vi på de utfordringene som kan oppstå ved et vaktskifte med politiet. Her får vi jobbet i tettbebyggelse, som blir et veldig realistisk scenario, forteller Skaret. For flere av deltakerne i øvelsen, er denne spesifikke oppgaven ny. Det er en lærerik oppgave for distriktet også understreker sjef HV Distriktsstaben har ikke testet ut dette før. Nå vil vi motta svar på hva som har gått bra, og hva som kan gjøres bedre, påpeker oberstløytnanten. Ga stafettpinnen videre Førstebetjent Christian Svarstad var politimannen som ga over sikringsansvaret av Statens hus til Eirik Skaug, som var objektsjef i denne sammenheng. Skaug var glad for å kunne bistå politiet. - Nå bistår vi politiet med de ressursene HV kan stille med. Det er fint at de kan dra nytte av tjenestene vi kan tilby, sier han. Objektsjefen var overrasket over at de fikk lov til å objektsikre Statens hus. - Dette er en bra anledning til å kunne øve på et reelt objekt. Det er sjelden at vi får lov til å vokte noe som ligger så sentralt. Dette 14 HVbladet // juli 08

15 Øvelse Mjøsa Kastet kuruke: Når man gjør det kommer fluene og kjenner lukten. Nils Arne Skaret la fram hvordan de ville ha øvelsen, og mange stilte seg meget positive. juli 08 // HVbladet 15

16 Øvelse Mjøsa synes jeg har vært meget proft, avslutter Skaug. Stabssjefen i Gudbrandsdal politidistrikt, Ingvar Stenumgård, syntes øvelsen med Heimevernet fungerte godt tross lite samarbeid fra før. - Vi har ikke hatt øvelse sammen før. Vi har jobbet sammen en gang tidligere under en flom. Da fungerte samarbeidet upåklagelig, sier Stenumgård. Under øvelsens andre dag ba politiet HV om bistand, og stabssjefen kunne ikke se noen svakheter med det. - Vi ba om bistand med vakt og sikring, og HV fulgte de instruksene vi hadde gitt dem, sier han. - Som å kaste en kuruke Under Øvelse Mjøsa har mange instanser vært med å prege øvelsen. Dette er sjefen for HV-05 meget glad for. - Jeg er fornøyd og litt overrasket over at så mange stiller seg positive til å stille opp for oss. Det hjelper oss med å kunne jobbe innenfor flere områder, smiler en tilfreds distriktsjef. - Det blir som om jeg skulle ha kastet en kuruke. Når man gjør det kommer fluene og kjenner lukten. I dette tilfellet la jeg fram hvordan vi ville ha øvelsen, og mange stilte seg meget positive til dette, illustrerer Skaret. Etater og organisasjoner som deltok i øvelsen var Heimevernet, Oppland og Hedmark politidistrikt, Oppland og Hedmark sivilforsvarsdistrikt, fylkesmannen i Oppland og Hedmark, og Sykehuset Marius Vannum Innlandet. Roy Kenneth S. Jacobsen Bilde oppe til venstre. God humør: Oberstløytnant Nils Arne Skaret (t.h) vekslet gode ord om samarbeidet med politiet og stabssjefen i Gudbrandsdal politidistrikt, Ingvar Stenumgård. Bilde nede til venstre. På plassi: Heimevernet ankommer Statens Hus for å overta vaktholdet for politiet. Bilde til høyre. Samarbeid: Heimevernet samarbeidet godt med politiet under Øvelse Mjøsa i Lillehammer. FIELD MEAL TJENESTE eller FRITID? 16 HVbladet // juli 08 LEVERER MATEN DU TRENGER! Telefon:

17 Øvelse Mjøsa ANHOLDT: Militærpoliti fra Polar Bear VI har kontroll på noen mistenkte. Øvelse Mjøsa samlet totalforsvaret I uke 24 var det klart for Øvelse Mjøsa. Politiet, sivilforsvaret, brannvesen og Heimevernet jobbet tett sammen det første døgnet for å kartlegge det fiktive trusselbildet. Mjøsdistriktene gjennomførte uke 24 Øvelse Mjøsa. Bevæpnede HV-soldater var synlig i Lillehammer, Hamar, Gjøvik, og Elverum. Mandag formiddag fikk politiet inn den første meldingen om at en fabrikkulykke fant sted på Raufoss. Senere viste det seg at ulykken var et terroranslag, dermed ble Polar Bear VI-soldater og ambulansepersonell satt inn med Sivilforsvaret og brannvesenet for å redde de skadde og sikre objektet. Deretter kunne jakten på de terrorsiktede begynne for HV-soldatene. Det viste seg at politiet, brannvesen, sivilforsvaret og Heimevernet kommuniserte godt. Major Helge Nohre, som er stabsjef og NK (nestkommanderende) i Polar Bear VI, fortalte at samarbeidet var vellykket, men påpekte at mye kan bli gjort bedre i fremtiden. - Samarbeidet var ikke helt perfekt. Etatene kjenner hverandre ikke godt nok ennå, og det er derfor vi har denne øvelsen. Vi må bli bedre kjent, forteller Nohre. - Vi har vår egen måte å gjør ting på. Derfor er det viktig at vi tråkker opp noen stier for å kunne møtes og gjøre tingene likt. Etter denne øvelsen håper vi på å kunne få til et enda bedre samarbeid så vi er klare ved en senere anledning, sier Nohre. Rundt 40 mann fra H.M. K Garde stilte opp som arbeidere på den fiktive fabrikken på Raufoss. Arbeiderne ble geleidet av brannvesenet fra skadestedet og Sivilforsvaret tok hånd om de skadde. Alle arbeiderne gjennomgikk en grundig vask og ble sjekket av personellet da flere av de som jobbet på fabrikken skulle ha kommet i kontakt med skadelige kjemikalier. Det viste seg at flere av arbeiderne ikke hadde vert i kontakt med kjemikaler. Disse ble mistenkt av politiet for å ha stått bak terroranslaget. Da politiet fant bevis på at ulykken var en planlagt aksjon, ble Polar Bear VI, en av Heimevernets innsatsstyrker, satt inn for å sikre området. Polar Bear VI stilte også med en sykebil med sanitetspersonell for å frakte de skadde til sykehus. Marius Vannum Roy Kenneth S. Jacobsen juli 08 // HVbladet 17

18 Estlandsk triumf i HV-ungdommens landskonkurranse Kjempar mot klokka: Det estlandske laget vant sammanlagt (125 poeng) framføre HV-12 (119), HV-16 (110) og Latvia (87). For sjette gong vart HV-ungdommens landkonkurranse (HVULK) gjennomført på Værnes. Stemnet er ein lagkonkurranse der kvart distrikt stiller eit 10 mannslag. Nytt i år var deltakarar frå Latvia og Estland. Første konkurransedag opna med ein symjestafett. Ungdommane skulle symje 50 meter med innlagt hinder delt på 8 etappar, der første og siste etappe vart sumt bryst. HV-16, Estland og HV-12 vart dei tre beste laga. Seinare på dagen var det skyting med AG-3 på 200 meter elektronisk bane. Laga vart rangert etter samla poengsum, samstundes som beste skyttar vart premiert. Edvin Sæbø (18) frå HV-12 fekk beste poengsum med 85 poeng på 10 skudd, og vart gratulert av GIHV Brovold. - Generalen sa eg skaut bra og nemnde landskonkurransen i Førde til meg, men eg veit ikkje om eg skal dit enda, sa den audmjuke og stolte skyttaren frå Ness i Værdalen. HV-12 vart også lagvinnarar i skytekonkurransen. - Eg meine laget vårt stiller sterkt i denne konkurransen og har ein bra sjanse til å vinne. Me vant skytekonkurransen og det var stas å få helse på generalinspektøren for Heimevernet, sa ein nøgd Sæbø. Edvin Sæbø har vert eit år i HVU, og satsar på å fortsetje ved å gå befalskule eller krigsskulen. - Eg trives svært godt og vil gjerne fortsetje i Forsvaret, avslutta Sæbø. Etter middag stod passering av vassdrag på menyen. Her skulle heile laget ta seg over eit vatn og tilbake igjen ved hjelp av kano. Kanoane var berekna for fire personar, men ungdommane hadde lov til å overstige dette. HV-08 var blant dei som tok dette i bokstavlig betraktning og gjekk under vann lik ein ubåt utan å vinne så altfor mykje tid. HV-bladet følgde deltakarane frå dei baltiske landa, og fekk sjå eit Estland som vant konkurransen. Vegen til Værnes Kairi Marlen Antoniak, Anette Ross, Heili Johanson og Meeri Lembinen var fire av ungdommane på det estlandske laget som Beste skytter: Edvin Sæbø vart gratulert av GIHV. Esterane: Kairi Marlen Antoniak, Anette Ross, Heili Johanson og Meeri Lembinen. 18 HVbladet // juli 08

19 17. mai Sluttet orden på barneskolen Rektor og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Skistua skole i Narvik var lei av at Barnetoget på 17.mai etter hvert hadde blitt et voksentog. Med kun innslag av barn. Det gjorde de noe med. Varmt i vannet: Latvisk glede etter siger i si pulje under passeringa av vassdraget. vant passering av vassdrag konkurransen. - Denne konkurransen var artig og veldig overraskande, og me likte den veldig godt. Vatnet var ganske varmt også, smilte jentene. - Me vant ein liknande konkurranse i Estland, difor fekk me konkurrere vidare i Noreg. Og så langt ser det veldig bra ut, og me augnar ein sjanse til å vinne stemnet, svarte esterane om konkurransen og vegen til Værnes. Jentene syntes til å trives god på Værnes. - Det er alltid noko å gjere, og mykje å finne på. Men militæret er meir stivt og strengt her enn det er heime, syntes esterane. Av jentene var det berre Kairi Marlen Antoniak som hadde vert i Noreg før. - Eg har vert i Oslo ein gong, og ein stad kor det var snø midt i juli, smiler Kairi. - Kulare uniform Dei latviske gutane vant i si pulje, men vart til slutt nummer 7 då tidene vart sette opp mot kvarandre. - Konkurransen har gått ganske dårlig for vår del, men vassdrag konkurransen var ein opptur. Den var ganske sprø og veldig interessant. Til dagleg driv dei langrenn, og hadde god kjennskap til Noreg sine prestasjonar i vinteridretten, utan å kunne nemne noko namn. Om det norske militæret hadde dei dette å seie. - Maten er betre, men me har kulare uniform. Roy Kenneth S. Jacobsen Roy Kenneth S. Jacobsen Ellen Moy-Sund, kaptein i HV-16 og leder av skolens FAU, forteller at de og rektor ved skolen, Jon Framnes, ville gi barnetoget tilbake til barna på nasjonaldagen. Da var det bare en ting å gjøre: Sørge for at det gikk i orden, forteller Sund. For å få ordentlig stil over skolens del av toget, ble FAU-leder og militærmamma Ellen satt på saken, og sammen med sersjant Robert Martinussen fra HV-16, tidligere gardist, begynte treningen 8. mai. Men hvorfor militære som instruktører? Kunne ikke skolen fikset dette selv? Jo da, det kunne de, men det er noe med å få inn eksterne til å gjøre ting også. Kanskje ikke minst folk i uniform, for å forandre skolehverdagen litt. Lærerne omgås jo elevene til daglig, så vi tenkte at det kunne være en ok måte å inspirere til litt ekstra innsats og fokus med at Robert og jeg tok del i treningen. Er det der jeg skal stå? Rektor Jon Framnes og kaptein Ellen Moy-Sund koordinerer seg i mellom før avdelingen setter i marsj. Først trente HV-befalet med lærerne. Oppstilling, avstand til sidemann og personen foran, og hvor man skal stille seg med tanke på de respektives fysiske høyde. HVU som flaggvakt I forbindelse med kransnedleggelser på 17. mai i Narvik kommune, ble ungdom fra Heimevernet bedt om å stille som flaggvakter. Det er en selvfølge at vi stiller opp på sånt, sier ungdomsleder Robert Martinussen. Martinussen, som har sitt daglige virke ved G-4-seksjonen til HV-16 og er ungdomsleder for HVU i Ofoten, stilte opp Deretter på plass med elevene, og øving i å komme seg oppstilling og å holde plass hvis rekkene blir brutt. Deretter bar det ut i nabolaget med hele skolen, cirka 300 i tallet, hurraropende og marsjerende på fire rekker. Under ledelse av eks-gardisten. Leksjonsmålet var at elevene skulle gå så fint som mulig, om enn ikke i takt, noe de aller fleste klarte. Bølgen må øves på. Før neste trening, som gikk av stabelen 14. mai, fikk elevene i hjemmelekse å pønske ut en bevegelse hele skolen kunne gjøre samlet. Resultatet ble bølgen. Slikt må øves på, for ikke å si drilles. Dermed bar det ut i gatene igjen, etter en obligatorisk repetisjon av leksjonen fra uken før. Fra førsteklassingene i front og til sjuende bakerst, ble armer kastet i været og tatt ned igjen i bølgebevegelse under marsj, supplert med heiarop og skolesang. Så populært var det hele at hovedinstruktør Robert måtte skrive autografer etter endt dyst. -Hvordan ble så resultatet på premieren 17. mai, etter to ganger 105 minutters trening? Vi er kokfornøyd. Elever og lærere var utrolig flinke. Gjett om skolen vår ble lagt merke til i toget, smiler militærmamma Ellen. Rolf Kulseng Ytterstad Torbjørn Løvland, F selv sammen med fire ungdommer og en reserve. IKT-lærling ved distriktet og reserveflaggvakt, Alexander Wold, forteller at de var med på kransnedleggelser på Veteranplassen, Narvik kirkegård, den franske bautaen i Bjerkvik og ved Narvik kirke. Fire ungdommer, ett befal og en fotograf. Forespørselen kom noe sent, så vi klarte ikke å få tak i flere, men det viste seg å være et perfekt antall, smiler Wold. juli 08 // HVbladet 19

20 Sea Protector Tester ut Sea Protector Flerbruksbåten Hvasser gasser opp, og tar noen krappe svinger på sjøen. Med båten i full fart fyres det løs skudd mot et mål i bergveggen. Det er siste dag med testing av det nye våpensystemet Sea Protector. Det er en grå og kald maidag i Grøtsundet i Troms. Sjøheimevernet ved Olavsvern har fått besøk fra KDA (Kongsberg Defence & Aerospace) som er med på test-turen. I dag skal det prøves ut nytt software, og det skal gjennomføres skarpskyting for å se hvordan det fungerer. Og det fungerer, er konklusjonen. Med det nye systemet kan man skyte uansett vær og vind. - I stor sjø er det umulig å stå på dekk og skyte. Med Sea Protector blir det mye mer presist. Våpenstasjonen er utstyrt med sensorer, infrarødt- og dagkamera, samt Laser-avstandsmåler som gir nye taktiskoperative muligheter. Flerbruksbåter av typen Hvasser kan nå utføre en helt annen form for Search and Rescue operasjoner med lyskastere som blir påmontert den stabiliserte våpenstasjonen, som kompenserer båtens bevegelser. Systemet kan dermed brukes til å identifisere objekter på lang avstand visuelt i stor fart og tung sjø. Og det er mulig å sette på missiler, forklarer prosjektleder i KDA, John Håvard Askeland, om Sea Protectoren de har utviklet. Ved Olavsvern har SHV fått være med på å ferdigstille systemet. - Det har vært en genuin sjanse å være med på produktutviklingen og ferdigstillelsen. Vi har fått være med å skreddersy softwaren og systemet til vårt behov, sier kapteinløytnant Steinar Grønås, som er våpenoffiser ved Olavsvern. Systemet ble allerede installert på båten i Det har stått på hele tiden uten vedlikehold, for at vi skulle se om det egner seg i det maritime miljøet, forklarer Askeland. 20 HVbladet // juli 08 Forberedt for våpenstasjonen Askeland, prosjektingeniør John Ingvar Isaksen fra KDA og orlogskaptein Sigvard Sandvik, Kysteskadren (KE) har tatt turen nordover for å være med på testingen i Grøtsundet. Foreløpig er det ingen andre båter enn Hvasser i Norge som er forberedt for denne våpenstasjonen, og Hvasser er stasjonert ved Olavsvern. Derfor må de nordover. Orlogskaptein Sigvard Sandvik og kapteinløytnant Ørjan Neverdal, er potensielle brukere av det nye systemet. De er meget fornøyd med dagens prøveskyting. - Dette gir en helt annen stabilisering av våpenet. Vi bruker det samme i dag, men det er ustabilisert og krever derfor at en person opererer det manuelt. Dette er mye mer automatisert, og derfor mer presist. Det nye systemet ser ut til å fungere bra, men det er jo et spørsmål om penger, sier Neverdal. For det er pengene som bestemmer om Sea Protector en kommer på flere båter. - Sjøheimevernet skal bestille nye fartøy. 12 slike båter som Hvasser, og to store båter i Nornen-klasse. Det er ikke bestilt Sea Protector er til disse enda, men generalinspektøren ønsker det. Meningen er at de skal være over hele landet. Seks i nord og seks i sør, sier Grønås. Nå er riktignok den nordligste marine basen, Olavsvern, foreslått nedlagt. - Da er det ingen militær base å legge inn til her oppe. Da må vi til sivil kai i Harstad, og gutta må jobbe på Trondenes, sier Grønås meter Pallene i bergveggen har fått skarpskudd mot seg på 2600 meters avstand i løpet av dagen. Vanligvis er 1800 meter en praktisk rekkevidde. Grønås har sittet inne bak spakene i båten og fyrt løs. Alt gjøres herfra. - Det fungerer i prinsippet som playstation, bare at dette er the real thing. Man ser på en skjerm, mens man styrer med en joystick, sier han og fyrer av. Neverdal og Sandvik tror at det ikke skal så altfor mye opplæring til før de kan ta systemet i bruk. - Skulle tro at med en måned eller to så vil en være en fullt kapabel operatør. Det virker enkelt nok, men for å utnytte teknikkene optimalt må man nok ha litt øvelse, tror de. Håpet er at Sea Protector skal installeres på alle marinens fartøy. Finland har allerede fått Sea Protector. Hærutgaven av Protector er nå solgt til 14 land. - Vår ambisjon er at Sjøheimevernet og den norske marinen generelt skal ta disse i bruk, både som primær våpen og i en ship-self-protection rolle, sier Askeland. Renate Alsén Øvergård Renate Alsén Øvergård

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin HV bladet nr. 4 2009 GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin forsvaret HV bladet Redaksjonen Vi er på rett vei

Detaljer

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV

Detaljer

Første hund ut. bladet

Første hund ut. bladet HV bladet LS 2007: HV gjorde rent bord 06: Alt om LS 2007 14: Skrev bok med pris på hodet 20: Toppdommer og innsatsstyrkesjef 24: Nytt utstyr til HV nr. 4 2007 HV i INTOPS: Første hund ut september 07

Detaljer

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen HV bladet Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen 06: De politiske partiene om HV 12: Innsatsstyrken innen rekkevidde nr. 3 2007 Vera i HV-12: «Avkrefter fordommer» juni 07 // HVbladet 1 // leder HVbladet

Detaljer

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013 NR. 2 2013 HEIMEVERNET Partiene om HV Side 6 Gullgrossisten Side 14 Bidro under flommen Side 25 Stadig bedre GIHV inspiserte øvelse Nidaros. Her har hun akkurat hilst på vaktsoldat Aage Nordahl som var

Detaljer

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer

Vel gjennomført utveksling

Vel gjennomført utveksling HV bladet nr. 1 2011 Minnesota: Vel gjennomført utveksling Faremo møtte redningsmenn Rekonstruerte krigsdrama forsvaret Heimevernet i endring Min årsrapport til Landsrådet for Heimevernet er ferdig og

Detaljer

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp BLADET 07: Voktet USAs forsvarsminister 28: Innsatsstyrkene kurses 37: Øvelse Barents Rescue 40: På fallskjermkurs hos tsjekkerne Omorganisering: Vi er i mål nr.4 2005 HV Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Detaljer

Storøvelse på Sørlandet

Storøvelse på Sørlandet HV bladet nr. 4 2010 Gjallarhorn: Storøvelse på Sørlandet Olav Tryggvason klar til innsats Skjøt til gull forsvaret Heimevernet i vinden GIHV - Generalmajor Kristin Lund HV bladet Redaksjonen Denne høsten

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013 NR. 1 2013 HEIMEVERNET NOREX Side 6 Spellemann Side 14 Ingen lek Side 26 HV bladet Heimevernsbladet postboks 800 postmottak 2617 lillehammer e-post: siv.brand@hvbladet.no tlf: 400 28 135 REDAKSJONEN GIHV

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse F FORSVARETS

Detaljer

DRASTISKE. forslag fra forsvarssjefen

DRASTISKE. forslag fra forsvarssjefen Arkivfoto: THOMAS HAMMARSTRØM Nr. 18 24. september 2003 24. årgang DRASTISKE forslag fra forsvarssjefen Bort med befalsskolene Sesjon for kvinner Kraftig økning i dimmepenger Færre til førstegangstjeneste

Detaljer

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS FORUM

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Harald Sunde Status og utfordringer i Forsvaret side 4 JOHN INGE HAMMERSMARK Hva er spesielt med spesialstyrker? side 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? side 22 Norsk Militært

Detaljer

Samarbeidet. er uendret. Amerikansk general: tross Norges Irak-nei. Lottene har bursdag side 12-13

Samarbeidet. er uendret. Amerikansk general: tross Norges Irak-nei. Lottene har bursdag side 12-13 Arkivfoto: ARNE FLAATEN Luksusmat i messene side 10 Lottene har bursdag side 12-13 Utenlandstjeneste: En belastning for familien tema: side 16-19 Nr. 6 26. mars 2003 24. årgang Amerikansk general: Samarbeidet

Detaljer

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2010 årgang 63 Materiell anskaffelser del III Side 20-21 Vedlegg 8 sider: Kvinner i Forsvaret mangfoldet? Fornebu 9. april 1940 Side

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Hva skjer når strømmen går?

Hva skjer når strømmen går? Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2008 Tema: Hva skjer når strømmen går? ETTERPÅKLOKSKAP PÅ FORHÅND BRIGADER KRISTIN LUND: BEFALSSKOLEN FREMFOR LANDBRUKSKARRIERE tsunamien

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Brenner for fremtidens befal. Terrorangrepet. Libya. Avdelingsbefal. side 12-13. side 6-7. side 8-9. side 22-25

Brenner for fremtidens befal. Terrorangrepet. Libya. Avdelingsbefal. side 12-13. side 6-7. side 8-9. side 22-25 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 August 2011 Brenner for fremtidens befal side 12-13 1 Befalsbladet 2/2004 Terrorangrepet side 6-7 Avdelingsbefal side 8-9 Libya side 22-25 Ny langtidsplan -

Detaljer

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR OKTOBER 25. ÅRGANG portrett 10 2004 Tomas Colin Archer 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR Tøff vei hjem 330-skvadronen har rundt

Detaljer