INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN OG INTENSJONER... 4 EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER Vedtatte Planer i reguleringsområdet...5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN OG INTENSJONER... 4 EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER... 5. Vedtatte Planer i reguleringsområdet...5"

Transkript

1

2 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 2 av ,1' INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN OG INTENSJONER... 4 Formål Planprogrammet... 4 EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER... 5 Vedtatte Planer i reguleringsområdet...5 Planer under behandling Rapporter og retningslinjer... 6 DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER I PLANOMRÅDEt...7 UTREDNINGSBEHOV Konsekvensutredninger... 8 Bevaring og uterom... Feil! Bokmerke er ikke definert. Handel og næring... 9 Bolig Grimstad Havn og maritime forhold... 9 Infrastruktur og parkering...10 Anleggsteknikk og gjennomføring Risiko og sårbarhetsanalyse...11 Sammenstilling og utredningsbehov...12 MEDVIRKNING...12 FRAMDRIFTSPLAN...13 VEDLEGG...13

3 , Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 3 av 13 FORORD Planprogrammet legger grunnlag for arbeidet med Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad sentrum. Oppdragsgiver er Grimstad Kommune. Dette planprogrammet er utarbeidet av PTL i samarbeid med prosjektgruppen i Byutviklingsprosjektet som har følgende medlemmer: Arvid Sten Johannessen (Grimstad Næringsråd) Kåre Kristensen (Aust -Agder fylkeskommune) Arild Andresen ( UiA/ Estetikkutvalget) Leiv-Egil Thorsen, Knut Johansen, Inger Aaseby Skorstad og Bente Somdal (Grimstad Kommune) Knut Wiik og Michael J. Fuller-Gee (Husbanken) Jan Willy Føreland og Ulf Duus Carisen (PTL) Grimstad kommune har bidratt i forbindelse med generell informasjon og krav til innholdet i planprogrammet. Jan Willy Føreland Prosjektleder Kristiansand 5, 1

4 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 4 av 13 BAKGRUNN OG INTENSJONER Planprogrammet skal gi føringer for reguleringsplanen for havneområdet i Grimstad sentrum. Reguleringsplanen bygger på kommunedelplanen for Grimstad Sentrum ( Byplanen ) med Kommuneplanen ( ) som overordnet dokument. Reguleringsplanen dekker området fra Grømbukt til Østerbukt, avgrenset i vest av hovedveien gjennom sentrum (RV420). (inn kart) FORMÅL Grimstad kommune ønsker å sette i gang et helhetlig planarbeid for havneområdet i sentrum. Hovedmålsettingen med reguleringsplanen er gjennom en styrking av sentrumsfunksjonene å utvikle Grimstad til en mer attraktiv by å bo, studere og arbeide i. For å møte de kommende utfordringene på en aktiv måte, er det viktig å angi en retning og et ambisjonsnivå for den videre utviklingen i Grimstad sentrum gjennom denne reguleringsplanen. PLANPROGRAMMET Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. Dvs at arbeidet med planprogrammet vil bli annonsert og brev med planprogram vil bli tilsendt sentrale interessenter/parter som er berørt av planen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og planprosessen med frister og deltakere. Det skal framgå en plan for medvirkning og hvilke utbyggingsområder som vil bli vurdert. Tema som planarbeidet skal ha et særlig fokus på må framgå, og behovet for konsekvensutredninger skal beskrives. Den nye plan- og bygningsloven ( heretter kalt NY -pbl) vil tre i kraft , og det er ventet at reguleringsplanen for Havneområdet ikke vil bli vedtatt før etter denne dato. Vi har valgt å følge NY-pbl ved behandling av planprogrammet. Det medfører bla mer utfyllende og presise krav til innholdet i et planprogram enn i nåværende plan- og bygningslov. I Ny-pbl 4-1 sies hva et planprogram er: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Programmet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer

5 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 5 av 13 som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten." Reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning. Tema for konsekvensutredning følger av dette planprogrammet. Inntil videre gjelder "Forskrift om Konsekvensutredning" av 1.april2005 nr Forskriften stiller bla utfyllende krav til saksbehandlingen av planene. Denne forskriften er lagt til grunn i dette planprogrammet. EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER Det foreligger flere planer og rapporter av nyere dato som angår det aktuelle planområde og som det må tas hensyn til i den videre planprosessen. VEDTATTE PLANER I REGULERINGSOMRÅDET Kommune p lanen: I gjeldende Kommuneplan for Grimstad ( ) er tema Byutvikling et av satsingsområdene. Målene gir føringer også for planprogrammet og er definert som : Grimstad har et variert og levende by sentrum, som gir grobunn for utviklingen i hele kommunen. - Grimstad har gode inkluderende møteplasser i sentrum Grimstad har et levende sentrum med et allsidig tilbud av boliger, funksjoner og aktiviteter Grimstad sentrums identitet og særpreg skal ivaretas Kommunen starter høsten 2008 arbeidet med revisjon av kommuneplan for perioden Re ulerin s lan for Biblioteket: Det er for biblioteket vedtatt en reguleringsplan for biblioteket ( navn/status?). PLANER UNDER BEHANDLING Kommunedelplanfor sentrum: Byplanen ( Kommunedelplan for sentrum ) har vært på høring og skal behandles i kommunestyret i oktober Byplanen vil være et meget viktig premissdokument for denne reguleringsplanen. Byplanen gir anbefalinger for videreutvikling og styrking av sentrum. Det vises til utfordringene for Grimstad sentrum og det foreslås en rekke virkemidler for å kunne styrke sentrum: Handelstilbudet i sentrum bør utvides Bosettingen i og rundt sentrum bør økes De offentlige rom bør rustes opp Kulturtilbudet i sentrum bør styrkes Nye parkeringsanlegg i fjell bør etableres Det foreslås en byutviklingsmodell med fortetting i sentrum og en næringsakse mot vest og en bolig- /kollektivakse mot øst.

6 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 6 av 13 Det foreslås bygget parkeringshus i Vardeheia og Møllerheia, hvor anlegget i Vardeheia er det viktigste. Det anbefales utredet om området Odden - Gundersholmen kan gi plass til nye arealkrevende butikkonsepter for storhandel. Det anbefales etablert et kurs- og konferansehotell i sentrum. Det foreslås to alternative plasseringer av nytt hotell: Torskeholmen Oddenområdet Gjennom denne reguleringsplanprosessen skal en vurdere overnevnte problemstillinger og komme fram til konkrete anbefalinger. Re ulerin s laner i sentrum: Reguleringsplan for Parkeringsanlegg i fjell i Vardeheia, skal til 2.gangs behandling høsten 2008 Regulering av adkomst til P-anlegg/Bibliotek/Odden ( navn/status) Torskeholmen ved Asplan Viak, varslet oppstart av ønsket regulering for Hotel - ved Scott Eiendom Gjestehavna ved Stærk & Co, varslet oppstart for utvidelse av eksisterende kapasitet - ved Grimstad kommune. RAPPORTER OG RETNINGSLINJER Utredninger og analyser: Som grunnlag for Byplanen ble det utarbeidet en trafikkanalyse for sentrum og en stedsanalyse. Trafikkanalyse Grimstad Sentrum gir et bilde av dagens situasjon og forslag til tiltak for å redusere biltrafikken, og bedre tilgjengeligheten for gående og syklende. Stedsanalyse På jakt etter det ekte og særegne, vil skape bevissthet omkring byutvikling, byggeskikk, landskap og naturkvaliteter. Den peker også på at man bør avgrense byutviklingsområder som bør planlegges i samme reguleringsplan, basert på konsekvensanalyser. Retnin slin'er som ber ører sentrum: Etikkutvalget har utarbeidet en veileder " Estetiske retningslinjer for Grimstad kommune ". Denne er sendt ut på begrenset høring og skal etter planen behandles i kommunestyret i oktober Øvrige relaterte ra pporter: Prinsippskisse for utvikling av Grimstad Havneområdet, er et drøftingsnotat med oppsummering fra folkemøtet og arbeidsmøte i PTL regi. Målsettingen med dokumentet er å få fram viktige føringer fra interessenter, rådgivere og personer i politiske og administrative roller i kommunen. Arbeidet ble organisert gjennom et arbeidsmøte, med utgangspunkt i en interessent analyse. Prinsippskisse for utvikling av Grimstad Havneområdet vil bli lagt fram til orientering for kommunestyret ved behandling av Byplanen. Prosjekt sykkelby er et prosjekt hvor man får midler fra (skal tas hensyn til her?) Agderforskning har i prosjektrapporten Varehandel og Personlig tjenesteyting i et fremtidsperspektiv (7-2008), vist til vekst i en rekke næringer også for Grimstad siste år. Trender og mulige grep for framtiden er kommentert i rapporten.

7 < Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 7 av 13 Sintef har i brev av varslet pålegg om tinglysing av rådighetsbegrensing for område på Odden grunnet tidligere anlegg for opphugging av skip. Behandling av utgravet masse vil være konsekvensutredningspliktige jfr. forskrift om KU 3e) og 4g). Øvrige vedtekter og bestemmelser (finnes det noen?) DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER I PLANOMRÅDET Grimstad havn og havnefunksjoner Ved normal trafikk har DK-NOR linjen anløp 2 ganger i måneden, med relativt sett beskjedent årlig volum. Det forekommer transport av gods til og fra lageret på havna, og Holvik Transport bruker området til oppbevaring og spedisjon. Det er ikke registrert noen bedrifter som er helt avhengige av Grimstad havn i dag. Grimstad havn er beredskapshav, og er underlagt internasjonale ISBS krav. I ISBS kravene er havna definert som en å pen havn. Det betyr at havna til vanlig er å pen, men må være lukket under lossing og lasting. Maritime funksjoner og Fiskernes Salgslag Fiskerne har et velfungerende mottak og utsalgssted, som synes gjensidig avhengige av hverandres beliggenhet. Videre har fiskerne en liggekai på andre siden mot Felleskjøpet. De drifter også et tankanlegg for både fiskeflåten og lystbåter, som fungerer som en felles marina. Grimstad kjennetegnes som en aktiv lystbåthavn. Gjestehavna ønsker å utvide, og har varslet dette i egen reguleringssak. Båtsenteret ønsker også å organisere sine arealer bedre, og forsterke Grimstads identitet som lystbåtsenter. Det er i dag en blanding av private og "offentlige " båtplasser og vinteropplag. Det er blant annet vinteropplag ved Grømbukt for småbåter. Området foran det nye biblioteket har i dag private båtplasser, det samme gjelder områdene langs land mot gjestehavna. Handel og næringsliv: Det har vært en økende konkurranse fra handels sentere utenfor Grimstad og andre nærliggende byer. Tyngdepunktet for storhandel ligger i dag ved Odden Senteret og vestover. Det er betydelig færre butikker i 'gamle' sentrum hvor det har vært en beskjeden utvikling de siste årene. Kontor - og andre næringslokaler enn handel er i hovedsak plassert i utkanten av sentrum, helt i vestre del av definert planområde. Havneområdet er også interessant for nye aktører å etablere seg i. Det foreligger blant annet flere forslag til hotell med konferanse fasiliteter, kontorer ved sjøkanten og lokaler til museums funksjoner. Det er i dag få serveringssteder, kafeer eller definert møteplasser i området, utenom inne i selve Odden Senteret. Det er kun ett serveringssted som er lokalisert nær bryggene. Boliger

8 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 8 av 13 Det er få boliger i reguleringsområdet, bortsett fra området ved GrØmbukt med Guldmann Brygge og tilhørende nabolag. Sjønære boliger er populære i markedet. Statistikken viser at andel eneboliger i Grimstad er høy, hele 79%. Befolkningsprognosene viser fortsatt vekst med forventet behov for ca 2600 nye boliger innen 2017, og mulig boliger de neste 25 år. Andelen eldre og enslige er forventet å øke mest. For å møte det forventede boligbehovet og samtidig utvikle et levende sentrum, er det kommunisert en klar intensjon om å få lokalisert er andel av disse boligene i Grimstad Sentrum. Videre er påpekt behov for flere studentboliger og for at studentene i større grad blir en aktiv bruker av sentrum. Bebyggelse og byrom Stedsanalysen tar opp blant annet byens historiske forankring. Innenfor dette planområdet ( havneområdet) er det få bygninger som følger byggeskikken til 'gamle' Grimstad. Byggene er preget av ulike tidsfaser og stilarter. Det er i dag etablert en liten park utenfor Stift Gården. For Øvrig er det liten grad av beplanting og grønt arealer. Det er i dag store åpne plasser, men liten grad av opparbeidet eller definerte arealer som gjør at folk kan bruke dem som møteplasser, lek eller aktiviteter. Veier, infrastruktur or parkering Det er i dag betydelig trafikk gjennom Grimstad Sentrum. Analysen viser at biler passerer gjennom Smith Pettersens gate. RV.420 forsterker inntrykket av 2 bydeler. Rutebilstasjonen og holdeplasser ligger på samme akse og forsterker veien som hoved kommunikasjons vei ut /inn av sentrum. I dag parkeres det på byens mest verdifulle arealer på kaifronten ved blant annet Gundersholmen. Det er planer for parkering i fjell i Vardeheia, med muligheter også i Mølleheia i senere faser. UTREDNINGSBEHOV Reguleringsplanen for havneområdet i Grimstad skal bidra til å utvikle viktige arealer hvor det er mange ulike interesser. For å lykkes må planprosessen gis en retning, og utredningene må være knyttet opp mot de viktige og overordnede temaene for planarbeidet, som er: - Landskapsmessige forhold som overordnet rammer for utformingen av byen - En enhetlig behandling av byområdene med akser, uterom og bryggesleng - Plassering og organisering av maritime aktiviteter - Bolig, næring og kultur som aktive drivere for en levende by - Tilgjengelighet med effektiv infrastruktur og tilstrekkelig parkering KONSEKVENSUTREDNINGER Det foreligger allerede utredninger og retningslinjer, omtalt i kapittel Eksisterende planer og rapporter. Tema for videre utredning i dette kapittelet er nødvendige suppleringer og del av planprogrammets krav.

9 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 9 av 13 I utredningsarbeidet må det gjennomføres en god prosess med god dokumentasjon og grundig dialog med berørte parter. HANDEL OG NÆRING For å sikre en aktiv og levende by, er det avgjørende å møte behovene for de næringsdrivende i sentrum på både kort og lang sikt. Under tema " Handel og Næring" vil følgende blant annet bli utredet: 1) Beskriv hva slags handel som vil gi en god funksjonsdeling med resten av sentrum 2) Innhent handelsprognoser og beskriv behov for arealer på kort/lang sikt 3) Beskriv konsekvenser ved alternative plasseringer av et hotell- og konferansesenter 4) Beskriv tiltak som må til får å få til en samling av marine funksjoner, marina og relatert virksomheter 5) Beskriv behov for øvrig næringsvirksomhet i havneområdet med konsekvenser, beskriv hvilke betydning det vil har for Grimstad. Når det gjelder utredning av en god funksjonsdeling skal det beskrives hvor man bør legge de ulike typer handelsbedrifter, og hvordan man skal få til en riktig bredde i tilbud og utvalg for hele sentrum totalt. I kartlegging av handelsprognosene må det gå fram forventet vekst for hele Grimstad sentrum de neste årene, og konkretisering av funksjonsfordelingen mellom Odden og øvrige områder i sentrum slik at det framstår som ett felles handelsområde. Når det gjelder beskrivelse av tiltak for samling av marine funksjoner, skal man beskrive konsekvenser som må utredes i forhold til en marina, og forhold knyttet til tekniske og juridiske forhold. Utredning av øvrig næringsvirksomhet skal dekke andre funksjoner enn ren handel. Det må inkludere funksjoner som servering, aktiviteter, kultur, kontor lokaler, museum etc. Det skal gå fram hvordan funksjonene påvirker aktivitet og mangfold om del av sentrumsutviklingen. BOLIG Det er en målsetting i kommuneplanen at Grimstad skal ha et levende sentrum med et allsidig tilbud av boliger, funksjoner og aktiviteter. Under tema " Boliger" vil det blant annet bli utredet: 1) Utred hva allsidig tilbud av boliger betyr for Grimstad sentrum, og hvilke beskriv hvilke tiltak som må legges til grunn for å oppnå denne målsettingen. Dette omhandler også en vurdering av studentboliger i sentrum GRIMSTAD HAVN OG MARITIME FORHOLD Sentralt i planprogrammet er arealene som blir disponert av Grimstad Havn. En bruksendring av hele eller deler at dagens arealer må utredes tidlig i planprosessen. For tema "Grimstad havn og maritime forhold" vil utredningen blant annet ha fokus på: 1) Innhent informasjon om Grimstad havn sin betydning i dag, og - basert på trender, nasjonale føringer og framtidsvurderinger -gi anbefalinger om hvordan havnefunksjonen kan løses i best mulig i framtiden 2) Gjennomføre marinbiologiske undersøkelser på sjøbunnen

10 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 10 av 13 3) Konsekvensutrede utfylling av masse i sjøen, inkludert eventuell utgraving til kanaler 4) Kartlegging av sjøbunnen med eventuelle tiltak for vern av vrak på sjøbunnen, og øvrige tekniske installasjoner. 5) Vurdere lokalisering av marina, gjesteplasser, båtplasser og alternativ for båtopplag Når det gjelder Grimstad havn sin betydning i dag og framtiden, skal deti utredingen inkludere Økonomiske forhold, nasjonale føringer og øvrige forpliktelser. De Økonomiske konsekvensene skal også settes opp i mot alternativ utnyttelse av arealene. Når det gjelder utfylling av masse i sjøen, må marine og geologiske forhold utredes. Det er ikke antydet noe om størrelse på arealene, men utredningen skal beskrive prinsippet og mulighetene, vurdert om mot krav og øvrige føringer. Det vil bli innhentet informasjon om sjøbunnen før krav om utredning og tiltak kan vurderes. Fiskeri- og kystdepartementer har gitt tilsagn om tilskudd til ligge kai som er under prosjektering, med planer om at plassene skal være klar for utleie våren Det må utredes hvordan eventuelle vilkår er knyttet opp i tilsagnet og hvilke restriksjon det betyr for arealene. INFRASTRUKTUR OG PARKERING Trafikkanalysen for Grimstad omhandler dagens trafikk situasjon og mulige tiltak. Analysen bør langt på vei ivareta dagens behov for videre utredning, men bør fortløpende vurderes ut ifra kapasitets behov for havneområdet og detaljering i planprosessen. For tema "Infrastruktur og parkering " vil utredningen ha fokus på: 1) Beskrive endringene i biltrafikken og kapasitet/kjøremønster på hovedveien 2) Beskriv endringene ved inn- og utkjøringene til parkeringsanlegg 3) Konsekvenser for andre trafikanter ved endringer i vei/infrastruktur 4) Beskriv tiltak for å sikre tilgjengelighet for gående og syklende, herunder promenade langs kaikanten. Problemstillingen ved økt trafikk må utredes og alternative kjøremønster på vurderes for å skjerme funksjonene i sentrum mot trafikk og støy. Det må beskrives tiltak om hvordan man sikrer at byen ikke blir delt i to som følge av en hovedfartsåre gjennom sentrum, men samtidig legger til rette for økte kollektiv trafikk. ANLEGGSTEKNIKK OG GJENNOMFØRING For tema " Anleggsteknikk og gjennomføring " vil utredningen ha fokus på: 1) Utrede nødvendig geotekniske forhold i planområdet 2) Beskriv tiltak for håndtering av forurenset masse på Gundersholmen. 3) Kartlegg tankanlegget til Fiskerlaget på Torskeholmen 4) Innhent informasjon om kommunaltekniske anlegg i grunnen 5) Beskriv mulig etappevis utbygging av området, konsekvenser for trafikk og forretningsvirksomheter

11 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 11 av 13 6) Beskriv tiltak for sikring mot skade på miljøet, og plan for oppfølging Når det gjelder geotekniske forhold skal det foretas grunnundersøkelser og vurderes behov for videre supplerende undersøkelser. Nødvendige geotekniske tiltak må baseres seg på dokumentasjon av grunnforholdene, herunder grunnvannsnivå i området. Undersøkelsen må dekke også forhold i sjøbunnen. Når det gjelder massehåndtering er det kjent av Sintef har pålagt rådighetsbegrensinger på Gundersholmen. Videre grunn undersøkelser må tas for å analysere grad av forurensing, og krav til masse håndtering etter utgraving. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Det er krav om risiko- og sårbarhets analyse i følge NY-pbl 4-3 : Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse : Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risikoog sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Analysen skal gjennomføres i h.h.t. veileder i bruk av kommunale risiko- og sårbarhets analyser fra Direktoratet for sivilt beredskap. Hendelser/tema som bør analyseres er risiko for skader på tilgrensende bygninger, tekniske anlegg, brann, trygghet osv. Det forutsettes at ROS -analysen avgrenses og samordnes med øvrig konsekvensutredning.

12 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 12 av 13 j SAMMENSTILLING OG UTREDNINGSBEHOV Tema for utredning Hva utredes Handel og næring 1) Beskriv hva slags handel som vil gi en god funksjonsdeling med resten av sentrum 2) Innhent handelsprognoser og beskriv behov for arealer på kort/lang sikt 3) Beskriv konsekvenser ved alternative plasseringer av et hotell- og konferansesenter 4) Beskriv tiltak som må til får å få til en samling av marine funksjoner, marina og relatert virksomheter 5) Beskriv behov for Øvrig næringsvirksomhet i havneområdet med konsekvenser, beskriv hvilke betydning det vil har for Grimstad. Bolig 1) Utred hva allsidig tilbud av boliger betyr for Grimstad sentrum, og hvilke beskriv hvilke tiltak som må legges til grunn for å oppnå kommuneplanens målsetting. Dette omhandler også en vurdering av studentboliger i sentrum Grimstad havn og maritime 1) Innhent informasjon om Grimstad Havn sin betydning i dag, og basert forhold på trender, nasjonale føringer og framtids scenarios - gi anbefalinger om hvordan havnefunksjonen kan løses best mulig i framtiden 2) Gjennomføre marinbiologiske undersøkelser på sjøbunnen 3) Konsekvensutrede utfylling av masse i sjøen, inkludert utgraving til kanaler 4) Kartlegging av sjøbunnen med eventuelle tiltak for vern av vrak på sjøbunnen, og Øvrige tekniske installasjoner. 5) Vurdere lokalisering av marina, gjesteplasser, båtplasser og båtopplagsplasser Infrastruktur og parkering 1) Beskrive endringene i biltrafikken og kapasitet/kjøremønster på hovedveien 2) Beskriv endringene ved inn- og utkjøringene til parkeringsanslegg 3) Konsekvenser for andre trafikanter ved endringer i vei/infrastruktur 4) Beskriv tiltak for å sikre tilgjengelighet for gående og syklende Anleggsteknikk og gjennomføring 1 Utrede nødvendig geotekniske forhold i planområdet 2) Beskriv tiltak for håndtering av forurenset masse på Gundersholmen. 3) Kartlegg tankanlegget til Fiskerlaget på Torskeholmen 4) Innhent informasjon om kommunaltekniske anlegg i grunnen 5) Beskriv mulig etappevis utbygging av området, konsekvenser for trafikk og forretningsvirksomheter 6) Beskriv tiltak for sikring mot skade på miljøet, og plan for oppfølging ROS analyse Risiko for skader på tilgrensede bygninger, tekniske anlegg, brann, trygghet i h.h.t. veileder MEDVIRKNING Krav til medvirkning i planleggingen følger av NY-pbl 5-1: Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

13 'Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 13 av 13 Etter NY-pbl 5-2 skal det legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen. I følge "Forskrift om Konsekvensutredning" av 1. april 2005 nr Høring, behandling og fastsetting av program : Forslag til program skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke settes kortere enn seks uker. Medvirkning i planprosessen vil bla bli ivaretatt på følgende måte: Kunngjøring av oppstart av planarbeidet, med invitasjon om å komme med innspill. Benytte kommunes nettside og lokalpressen til å sette fokus på tema gjennom hele planprosessen. Benytte e-post aktivt i planarbeidet. Barnas representant og leder av teknisk utvalg gis møte-, tale- og forslagsrett i plan- og økonomiutvalget, når utvalget behandler saker i kommuneplanprosessen. Et til to arbeidsmøter med sentrale resurspersoner kombinert med åpne folkemøter (etter samme opplegg som ble gjennomført i juni) undervegs i prosessen Offentlig høring i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Det tas forbehold om endringer i medvirkningsbaserte prosesser i forbindelse med utarbeidelse FRAMDRIFTSPLAN Planprogrammet sendes på høring med høringsfrist 28. oktober. Planprogrammet skal godkjennes av plan- og økonomiutvalget. Behandlingstiden i kommunen er noe avhengig av merknadene som kommer inn. Planprogrammet ventes sluttbehandlet i plan- og økonomiutvalget rundt årsskiftet. VEDLEGG - Skal vi legge ved oppsummeringen fra idemøtet??

14

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST ved alt.arkitektur as Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning PLAN 1517 PROSTNESET MED HAVNETERMINAL, TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST INNHOLD 1. BAKGRUNN 3 2. PLANARBEIDET

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s.

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s. 1 2 INNHOLD: 1. Bakgrunn s. 6 1.1 Næringspolitikk s. 7 1.2 Klima- og energiperspektiv s. 7 2. Arbeidsområdet for planen s. 8 3. Mindemyren - et område i endring s. 9 4. Planstatus s. 11 5. Planoppgaven

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer