INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN OG INTENSJONER... 4 EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER Vedtatte Planer i reguleringsområdet...5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN OG INTENSJONER... 4 EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER... 5. Vedtatte Planer i reguleringsområdet...5"

Transkript

1

2 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 2 av ,1' INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN OG INTENSJONER... 4 Formål Planprogrammet... 4 EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER... 5 Vedtatte Planer i reguleringsområdet...5 Planer under behandling Rapporter og retningslinjer... 6 DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER I PLANOMRÅDEt...7 UTREDNINGSBEHOV Konsekvensutredninger... 8 Bevaring og uterom... Feil! Bokmerke er ikke definert. Handel og næring... 9 Bolig Grimstad Havn og maritime forhold... 9 Infrastruktur og parkering...10 Anleggsteknikk og gjennomføring Risiko og sårbarhetsanalyse...11 Sammenstilling og utredningsbehov...12 MEDVIRKNING...12 FRAMDRIFTSPLAN...13 VEDLEGG...13

3 , Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 3 av 13 FORORD Planprogrammet legger grunnlag for arbeidet med Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad sentrum. Oppdragsgiver er Grimstad Kommune. Dette planprogrammet er utarbeidet av PTL i samarbeid med prosjektgruppen i Byutviklingsprosjektet som har følgende medlemmer: Arvid Sten Johannessen (Grimstad Næringsråd) Kåre Kristensen (Aust -Agder fylkeskommune) Arild Andresen ( UiA/ Estetikkutvalget) Leiv-Egil Thorsen, Knut Johansen, Inger Aaseby Skorstad og Bente Somdal (Grimstad Kommune) Knut Wiik og Michael J. Fuller-Gee (Husbanken) Jan Willy Føreland og Ulf Duus Carisen (PTL) Grimstad kommune har bidratt i forbindelse med generell informasjon og krav til innholdet i planprogrammet. Jan Willy Føreland Prosjektleder Kristiansand 5, 1

4 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 4 av 13 BAKGRUNN OG INTENSJONER Planprogrammet skal gi føringer for reguleringsplanen for havneområdet i Grimstad sentrum. Reguleringsplanen bygger på kommunedelplanen for Grimstad Sentrum ( Byplanen ) med Kommuneplanen ( ) som overordnet dokument. Reguleringsplanen dekker området fra Grømbukt til Østerbukt, avgrenset i vest av hovedveien gjennom sentrum (RV420). (inn kart) FORMÅL Grimstad kommune ønsker å sette i gang et helhetlig planarbeid for havneområdet i sentrum. Hovedmålsettingen med reguleringsplanen er gjennom en styrking av sentrumsfunksjonene å utvikle Grimstad til en mer attraktiv by å bo, studere og arbeide i. For å møte de kommende utfordringene på en aktiv måte, er det viktig å angi en retning og et ambisjonsnivå for den videre utviklingen i Grimstad sentrum gjennom denne reguleringsplanen. PLANPROGRAMMET Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. Dvs at arbeidet med planprogrammet vil bli annonsert og brev med planprogram vil bli tilsendt sentrale interessenter/parter som er berørt av planen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og planprosessen med frister og deltakere. Det skal framgå en plan for medvirkning og hvilke utbyggingsområder som vil bli vurdert. Tema som planarbeidet skal ha et særlig fokus på må framgå, og behovet for konsekvensutredninger skal beskrives. Den nye plan- og bygningsloven ( heretter kalt NY -pbl) vil tre i kraft , og det er ventet at reguleringsplanen for Havneområdet ikke vil bli vedtatt før etter denne dato. Vi har valgt å følge NY-pbl ved behandling av planprogrammet. Det medfører bla mer utfyllende og presise krav til innholdet i et planprogram enn i nåværende plan- og bygningslov. I Ny-pbl 4-1 sies hva et planprogram er: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Programmet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer

5 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 5 av 13 som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten." Reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning. Tema for konsekvensutredning følger av dette planprogrammet. Inntil videre gjelder "Forskrift om Konsekvensutredning" av 1.april2005 nr Forskriften stiller bla utfyllende krav til saksbehandlingen av planene. Denne forskriften er lagt til grunn i dette planprogrammet. EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER Det foreligger flere planer og rapporter av nyere dato som angår det aktuelle planområde og som det må tas hensyn til i den videre planprosessen. VEDTATTE PLANER I REGULERINGSOMRÅDET Kommune p lanen: I gjeldende Kommuneplan for Grimstad ( ) er tema Byutvikling et av satsingsområdene. Målene gir føringer også for planprogrammet og er definert som : Grimstad har et variert og levende by sentrum, som gir grobunn for utviklingen i hele kommunen. - Grimstad har gode inkluderende møteplasser i sentrum Grimstad har et levende sentrum med et allsidig tilbud av boliger, funksjoner og aktiviteter Grimstad sentrums identitet og særpreg skal ivaretas Kommunen starter høsten 2008 arbeidet med revisjon av kommuneplan for perioden Re ulerin s lan for Biblioteket: Det er for biblioteket vedtatt en reguleringsplan for biblioteket ( navn/status?). PLANER UNDER BEHANDLING Kommunedelplanfor sentrum: Byplanen ( Kommunedelplan for sentrum ) har vært på høring og skal behandles i kommunestyret i oktober Byplanen vil være et meget viktig premissdokument for denne reguleringsplanen. Byplanen gir anbefalinger for videreutvikling og styrking av sentrum. Det vises til utfordringene for Grimstad sentrum og det foreslås en rekke virkemidler for å kunne styrke sentrum: Handelstilbudet i sentrum bør utvides Bosettingen i og rundt sentrum bør økes De offentlige rom bør rustes opp Kulturtilbudet i sentrum bør styrkes Nye parkeringsanlegg i fjell bør etableres Det foreslås en byutviklingsmodell med fortetting i sentrum og en næringsakse mot vest og en bolig- /kollektivakse mot øst.

6 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 6 av 13 Det foreslås bygget parkeringshus i Vardeheia og Møllerheia, hvor anlegget i Vardeheia er det viktigste. Det anbefales utredet om området Odden - Gundersholmen kan gi plass til nye arealkrevende butikkonsepter for storhandel. Det anbefales etablert et kurs- og konferansehotell i sentrum. Det foreslås to alternative plasseringer av nytt hotell: Torskeholmen Oddenområdet Gjennom denne reguleringsplanprosessen skal en vurdere overnevnte problemstillinger og komme fram til konkrete anbefalinger. Re ulerin s laner i sentrum: Reguleringsplan for Parkeringsanlegg i fjell i Vardeheia, skal til 2.gangs behandling høsten 2008 Regulering av adkomst til P-anlegg/Bibliotek/Odden ( navn/status) Torskeholmen ved Asplan Viak, varslet oppstart av ønsket regulering for Hotel - ved Scott Eiendom Gjestehavna ved Stærk & Co, varslet oppstart for utvidelse av eksisterende kapasitet - ved Grimstad kommune. RAPPORTER OG RETNINGSLINJER Utredninger og analyser: Som grunnlag for Byplanen ble det utarbeidet en trafikkanalyse for sentrum og en stedsanalyse. Trafikkanalyse Grimstad Sentrum gir et bilde av dagens situasjon og forslag til tiltak for å redusere biltrafikken, og bedre tilgjengeligheten for gående og syklende. Stedsanalyse På jakt etter det ekte og særegne, vil skape bevissthet omkring byutvikling, byggeskikk, landskap og naturkvaliteter. Den peker også på at man bør avgrense byutviklingsområder som bør planlegges i samme reguleringsplan, basert på konsekvensanalyser. Retnin slin'er som ber ører sentrum: Etikkutvalget har utarbeidet en veileder " Estetiske retningslinjer for Grimstad kommune ". Denne er sendt ut på begrenset høring og skal etter planen behandles i kommunestyret i oktober Øvrige relaterte ra pporter: Prinsippskisse for utvikling av Grimstad Havneområdet, er et drøftingsnotat med oppsummering fra folkemøtet og arbeidsmøte i PTL regi. Målsettingen med dokumentet er å få fram viktige føringer fra interessenter, rådgivere og personer i politiske og administrative roller i kommunen. Arbeidet ble organisert gjennom et arbeidsmøte, med utgangspunkt i en interessent analyse. Prinsippskisse for utvikling av Grimstad Havneområdet vil bli lagt fram til orientering for kommunestyret ved behandling av Byplanen. Prosjekt sykkelby er et prosjekt hvor man får midler fra (skal tas hensyn til her?) Agderforskning har i prosjektrapporten Varehandel og Personlig tjenesteyting i et fremtidsperspektiv (7-2008), vist til vekst i en rekke næringer også for Grimstad siste år. Trender og mulige grep for framtiden er kommentert i rapporten.

7 < Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 7 av 13 Sintef har i brev av varslet pålegg om tinglysing av rådighetsbegrensing for område på Odden grunnet tidligere anlegg for opphugging av skip. Behandling av utgravet masse vil være konsekvensutredningspliktige jfr. forskrift om KU 3e) og 4g). Øvrige vedtekter og bestemmelser (finnes det noen?) DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER I PLANOMRÅDET Grimstad havn og havnefunksjoner Ved normal trafikk har DK-NOR linjen anløp 2 ganger i måneden, med relativt sett beskjedent årlig volum. Det forekommer transport av gods til og fra lageret på havna, og Holvik Transport bruker området til oppbevaring og spedisjon. Det er ikke registrert noen bedrifter som er helt avhengige av Grimstad havn i dag. Grimstad havn er beredskapshav, og er underlagt internasjonale ISBS krav. I ISBS kravene er havna definert som en å pen havn. Det betyr at havna til vanlig er å pen, men må være lukket under lossing og lasting. Maritime funksjoner og Fiskernes Salgslag Fiskerne har et velfungerende mottak og utsalgssted, som synes gjensidig avhengige av hverandres beliggenhet. Videre har fiskerne en liggekai på andre siden mot Felleskjøpet. De drifter også et tankanlegg for både fiskeflåten og lystbåter, som fungerer som en felles marina. Grimstad kjennetegnes som en aktiv lystbåthavn. Gjestehavna ønsker å utvide, og har varslet dette i egen reguleringssak. Båtsenteret ønsker også å organisere sine arealer bedre, og forsterke Grimstads identitet som lystbåtsenter. Det er i dag en blanding av private og "offentlige " båtplasser og vinteropplag. Det er blant annet vinteropplag ved Grømbukt for småbåter. Området foran det nye biblioteket har i dag private båtplasser, det samme gjelder områdene langs land mot gjestehavna. Handel og næringsliv: Det har vært en økende konkurranse fra handels sentere utenfor Grimstad og andre nærliggende byer. Tyngdepunktet for storhandel ligger i dag ved Odden Senteret og vestover. Det er betydelig færre butikker i 'gamle' sentrum hvor det har vært en beskjeden utvikling de siste årene. Kontor - og andre næringslokaler enn handel er i hovedsak plassert i utkanten av sentrum, helt i vestre del av definert planområde. Havneområdet er også interessant for nye aktører å etablere seg i. Det foreligger blant annet flere forslag til hotell med konferanse fasiliteter, kontorer ved sjøkanten og lokaler til museums funksjoner. Det er i dag få serveringssteder, kafeer eller definert møteplasser i området, utenom inne i selve Odden Senteret. Det er kun ett serveringssted som er lokalisert nær bryggene. Boliger

8 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 8 av 13 Det er få boliger i reguleringsområdet, bortsett fra området ved GrØmbukt med Guldmann Brygge og tilhørende nabolag. Sjønære boliger er populære i markedet. Statistikken viser at andel eneboliger i Grimstad er høy, hele 79%. Befolkningsprognosene viser fortsatt vekst med forventet behov for ca 2600 nye boliger innen 2017, og mulig boliger de neste 25 år. Andelen eldre og enslige er forventet å øke mest. For å møte det forventede boligbehovet og samtidig utvikle et levende sentrum, er det kommunisert en klar intensjon om å få lokalisert er andel av disse boligene i Grimstad Sentrum. Videre er påpekt behov for flere studentboliger og for at studentene i større grad blir en aktiv bruker av sentrum. Bebyggelse og byrom Stedsanalysen tar opp blant annet byens historiske forankring. Innenfor dette planområdet ( havneområdet) er det få bygninger som følger byggeskikken til 'gamle' Grimstad. Byggene er preget av ulike tidsfaser og stilarter. Det er i dag etablert en liten park utenfor Stift Gården. For Øvrig er det liten grad av beplanting og grønt arealer. Det er i dag store åpne plasser, men liten grad av opparbeidet eller definerte arealer som gjør at folk kan bruke dem som møteplasser, lek eller aktiviteter. Veier, infrastruktur or parkering Det er i dag betydelig trafikk gjennom Grimstad Sentrum. Analysen viser at biler passerer gjennom Smith Pettersens gate. RV.420 forsterker inntrykket av 2 bydeler. Rutebilstasjonen og holdeplasser ligger på samme akse og forsterker veien som hoved kommunikasjons vei ut /inn av sentrum. I dag parkeres det på byens mest verdifulle arealer på kaifronten ved blant annet Gundersholmen. Det er planer for parkering i fjell i Vardeheia, med muligheter også i Mølleheia i senere faser. UTREDNINGSBEHOV Reguleringsplanen for havneområdet i Grimstad skal bidra til å utvikle viktige arealer hvor det er mange ulike interesser. For å lykkes må planprosessen gis en retning, og utredningene må være knyttet opp mot de viktige og overordnede temaene for planarbeidet, som er: - Landskapsmessige forhold som overordnet rammer for utformingen av byen - En enhetlig behandling av byområdene med akser, uterom og bryggesleng - Plassering og organisering av maritime aktiviteter - Bolig, næring og kultur som aktive drivere for en levende by - Tilgjengelighet med effektiv infrastruktur og tilstrekkelig parkering KONSEKVENSUTREDNINGER Det foreligger allerede utredninger og retningslinjer, omtalt i kapittel Eksisterende planer og rapporter. Tema for videre utredning i dette kapittelet er nødvendige suppleringer og del av planprogrammets krav.

9 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 9 av 13 I utredningsarbeidet må det gjennomføres en god prosess med god dokumentasjon og grundig dialog med berørte parter. HANDEL OG NÆRING For å sikre en aktiv og levende by, er det avgjørende å møte behovene for de næringsdrivende i sentrum på både kort og lang sikt. Under tema " Handel og Næring" vil følgende blant annet bli utredet: 1) Beskriv hva slags handel som vil gi en god funksjonsdeling med resten av sentrum 2) Innhent handelsprognoser og beskriv behov for arealer på kort/lang sikt 3) Beskriv konsekvenser ved alternative plasseringer av et hotell- og konferansesenter 4) Beskriv tiltak som må til får å få til en samling av marine funksjoner, marina og relatert virksomheter 5) Beskriv behov for øvrig næringsvirksomhet i havneområdet med konsekvenser, beskriv hvilke betydning det vil har for Grimstad. Når det gjelder utredning av en god funksjonsdeling skal det beskrives hvor man bør legge de ulike typer handelsbedrifter, og hvordan man skal få til en riktig bredde i tilbud og utvalg for hele sentrum totalt. I kartlegging av handelsprognosene må det gå fram forventet vekst for hele Grimstad sentrum de neste årene, og konkretisering av funksjonsfordelingen mellom Odden og øvrige områder i sentrum slik at det framstår som ett felles handelsområde. Når det gjelder beskrivelse av tiltak for samling av marine funksjoner, skal man beskrive konsekvenser som må utredes i forhold til en marina, og forhold knyttet til tekniske og juridiske forhold. Utredning av øvrig næringsvirksomhet skal dekke andre funksjoner enn ren handel. Det må inkludere funksjoner som servering, aktiviteter, kultur, kontor lokaler, museum etc. Det skal gå fram hvordan funksjonene påvirker aktivitet og mangfold om del av sentrumsutviklingen. BOLIG Det er en målsetting i kommuneplanen at Grimstad skal ha et levende sentrum med et allsidig tilbud av boliger, funksjoner og aktiviteter. Under tema " Boliger" vil det blant annet bli utredet: 1) Utred hva allsidig tilbud av boliger betyr for Grimstad sentrum, og hvilke beskriv hvilke tiltak som må legges til grunn for å oppnå denne målsettingen. Dette omhandler også en vurdering av studentboliger i sentrum GRIMSTAD HAVN OG MARITIME FORHOLD Sentralt i planprogrammet er arealene som blir disponert av Grimstad Havn. En bruksendring av hele eller deler at dagens arealer må utredes tidlig i planprosessen. For tema "Grimstad havn og maritime forhold" vil utredningen blant annet ha fokus på: 1) Innhent informasjon om Grimstad havn sin betydning i dag, og - basert på trender, nasjonale føringer og framtidsvurderinger -gi anbefalinger om hvordan havnefunksjonen kan løses i best mulig i framtiden 2) Gjennomføre marinbiologiske undersøkelser på sjøbunnen

10 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 10 av 13 3) Konsekvensutrede utfylling av masse i sjøen, inkludert eventuell utgraving til kanaler 4) Kartlegging av sjøbunnen med eventuelle tiltak for vern av vrak på sjøbunnen, og øvrige tekniske installasjoner. 5) Vurdere lokalisering av marina, gjesteplasser, båtplasser og alternativ for båtopplag Når det gjelder Grimstad havn sin betydning i dag og framtiden, skal deti utredingen inkludere Økonomiske forhold, nasjonale føringer og øvrige forpliktelser. De Økonomiske konsekvensene skal også settes opp i mot alternativ utnyttelse av arealene. Når det gjelder utfylling av masse i sjøen, må marine og geologiske forhold utredes. Det er ikke antydet noe om størrelse på arealene, men utredningen skal beskrive prinsippet og mulighetene, vurdert om mot krav og øvrige føringer. Det vil bli innhentet informasjon om sjøbunnen før krav om utredning og tiltak kan vurderes. Fiskeri- og kystdepartementer har gitt tilsagn om tilskudd til ligge kai som er under prosjektering, med planer om at plassene skal være klar for utleie våren Det må utredes hvordan eventuelle vilkår er knyttet opp i tilsagnet og hvilke restriksjon det betyr for arealene. INFRASTRUKTUR OG PARKERING Trafikkanalysen for Grimstad omhandler dagens trafikk situasjon og mulige tiltak. Analysen bør langt på vei ivareta dagens behov for videre utredning, men bør fortløpende vurderes ut ifra kapasitets behov for havneområdet og detaljering i planprosessen. For tema "Infrastruktur og parkering " vil utredningen ha fokus på: 1) Beskrive endringene i biltrafikken og kapasitet/kjøremønster på hovedveien 2) Beskriv endringene ved inn- og utkjøringene til parkeringsanlegg 3) Konsekvenser for andre trafikanter ved endringer i vei/infrastruktur 4) Beskriv tiltak for å sikre tilgjengelighet for gående og syklende, herunder promenade langs kaikanten. Problemstillingen ved økt trafikk må utredes og alternative kjøremønster på vurderes for å skjerme funksjonene i sentrum mot trafikk og støy. Det må beskrives tiltak om hvordan man sikrer at byen ikke blir delt i to som følge av en hovedfartsåre gjennom sentrum, men samtidig legger til rette for økte kollektiv trafikk. ANLEGGSTEKNIKK OG GJENNOMFØRING For tema " Anleggsteknikk og gjennomføring " vil utredningen ha fokus på: 1) Utrede nødvendig geotekniske forhold i planområdet 2) Beskriv tiltak for håndtering av forurenset masse på Gundersholmen. 3) Kartlegg tankanlegget til Fiskerlaget på Torskeholmen 4) Innhent informasjon om kommunaltekniske anlegg i grunnen 5) Beskriv mulig etappevis utbygging av området, konsekvenser for trafikk og forretningsvirksomheter

11 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 11 av 13 6) Beskriv tiltak for sikring mot skade på miljøet, og plan for oppfølging Når det gjelder geotekniske forhold skal det foretas grunnundersøkelser og vurderes behov for videre supplerende undersøkelser. Nødvendige geotekniske tiltak må baseres seg på dokumentasjon av grunnforholdene, herunder grunnvannsnivå i området. Undersøkelsen må dekke også forhold i sjøbunnen. Når det gjelder massehåndtering er det kjent av Sintef har pålagt rådighetsbegrensinger på Gundersholmen. Videre grunn undersøkelser må tas for å analysere grad av forurensing, og krav til masse håndtering etter utgraving. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Det er krav om risiko- og sårbarhets analyse i følge NY-pbl 4-3 : Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse : Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risikoog sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Analysen skal gjennomføres i h.h.t. veileder i bruk av kommunale risiko- og sårbarhets analyser fra Direktoratet for sivilt beredskap. Hendelser/tema som bør analyseres er risiko for skader på tilgrensende bygninger, tekniske anlegg, brann, trygghet osv. Det forutsettes at ROS -analysen avgrenses og samordnes med øvrig konsekvensutredning.

12 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 12 av 13 j SAMMENSTILLING OG UTREDNINGSBEHOV Tema for utredning Hva utredes Handel og næring 1) Beskriv hva slags handel som vil gi en god funksjonsdeling med resten av sentrum 2) Innhent handelsprognoser og beskriv behov for arealer på kort/lang sikt 3) Beskriv konsekvenser ved alternative plasseringer av et hotell- og konferansesenter 4) Beskriv tiltak som må til får å få til en samling av marine funksjoner, marina og relatert virksomheter 5) Beskriv behov for Øvrig næringsvirksomhet i havneområdet med konsekvenser, beskriv hvilke betydning det vil har for Grimstad. Bolig 1) Utred hva allsidig tilbud av boliger betyr for Grimstad sentrum, og hvilke beskriv hvilke tiltak som må legges til grunn for å oppnå kommuneplanens målsetting. Dette omhandler også en vurdering av studentboliger i sentrum Grimstad havn og maritime 1) Innhent informasjon om Grimstad Havn sin betydning i dag, og basert forhold på trender, nasjonale føringer og framtids scenarios - gi anbefalinger om hvordan havnefunksjonen kan løses best mulig i framtiden 2) Gjennomføre marinbiologiske undersøkelser på sjøbunnen 3) Konsekvensutrede utfylling av masse i sjøen, inkludert utgraving til kanaler 4) Kartlegging av sjøbunnen med eventuelle tiltak for vern av vrak på sjøbunnen, og Øvrige tekniske installasjoner. 5) Vurdere lokalisering av marina, gjesteplasser, båtplasser og båtopplagsplasser Infrastruktur og parkering 1) Beskrive endringene i biltrafikken og kapasitet/kjøremønster på hovedveien 2) Beskriv endringene ved inn- og utkjøringene til parkeringsanslegg 3) Konsekvenser for andre trafikanter ved endringer i vei/infrastruktur 4) Beskriv tiltak for å sikre tilgjengelighet for gående og syklende Anleggsteknikk og gjennomføring 1 Utrede nødvendig geotekniske forhold i planområdet 2) Beskriv tiltak for håndtering av forurenset masse på Gundersholmen. 3) Kartlegg tankanlegget til Fiskerlaget på Torskeholmen 4) Innhent informasjon om kommunaltekniske anlegg i grunnen 5) Beskriv mulig etappevis utbygging av området, konsekvenser for trafikk og forretningsvirksomheter 6) Beskriv tiltak for sikring mot skade på miljøet, og plan for oppfølging ROS analyse Risiko for skader på tilgrensede bygninger, tekniske anlegg, brann, trygghet i h.h.t. veileder MEDVIRKNING Krav til medvirkning i planleggingen følger av NY-pbl 5-1: Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

13 'Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 13 av 13 Etter NY-pbl 5-2 skal det legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen. I følge "Forskrift om Konsekvensutredning" av 1. april 2005 nr Høring, behandling og fastsetting av program : Forslag til program skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke settes kortere enn seks uker. Medvirkning i planprosessen vil bla bli ivaretatt på følgende måte: Kunngjøring av oppstart av planarbeidet, med invitasjon om å komme med innspill. Benytte kommunes nettside og lokalpressen til å sette fokus på tema gjennom hele planprosessen. Benytte e-post aktivt i planarbeidet. Barnas representant og leder av teknisk utvalg gis møte-, tale- og forslagsrett i plan- og økonomiutvalget, når utvalget behandler saker i kommuneplanprosessen. Et til to arbeidsmøter med sentrale resurspersoner kombinert med åpne folkemøter (etter samme opplegg som ble gjennomført i juni) undervegs i prosessen Offentlig høring i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Det tas forbehold om endringer i medvirkningsbaserte prosesser i forbindelse med utarbeidelse FRAMDRIFTSPLAN Planprogrammet sendes på høring med høringsfrist 28. oktober. Planprogrammet skal godkjennes av plan- og økonomiutvalget. Behandlingstiden i kommunen er noe avhengig av merknadene som kommer inn. Planprogrammet ventes sluttbehandlet i plan- og økonomiutvalget rundt årsskiftet. VEDLEGG - Skal vi legge ved oppsummeringen fra idemøtet??

14

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Sak til orientering i Grimstad Kommunestyre 27. Oktober 2008 Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Bakgrunn

Detaljer

Forslag til planprogram for Områdereguleringsplan - Grimstad havneområde, Østerbukt - Grømbukt

Forslag til planprogram for Områdereguleringsplan - Grimstad havneområde, Østerbukt - Grømbukt Forslag til planprogram for Områdereguleringsplan - Grimstad havneområde, Østerbukt - Grømbukt Utarbeidet av: Planprogram Områdereguleringsplan for havnearealene i Grimstad sentrum Side 2 av 18 Innhold

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.03.2009 2008/2976-5494/2009 / L12 Saksframlegg Saksbehandler: Kåre Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kulturminneprosjektet 2011-2013 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken Tlf 31 29 60 00 postmottak@royken.kommune.no www.royken.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om utvikling av Oddensenteret Rica Grimstad Tirsdag 26 februar 2013 klokken 17:30

Velkommen til informasjonsmøte om utvikling av Oddensenteret Rica Grimstad Tirsdag 26 februar 2013 klokken 17:30 Velkommen til informasjonsmøte om utvikling av Oddensenteret Rica Grimstad Tirsdag 26 februar 2013 klokken 17:30 1 Illustrasjoner hentet fra Områdeplan "Sjønære arealer i Grimstad sentrum" utarbeidet av

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles?

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for sikring av områdekvalitet Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 7. november 2013 1 Disposisjon 1. Situasjonen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/09752-18 Saksbehandler Silje Dons Ranhoff Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 13.01.2016 Fastsetting av planprogram - Plan 2014148 - Detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen Møtereferat Møtedato: 24.11.2015 Referat dato: 26.11.2015 Sunndal kommunes saksnr.: 2015/21920 Planident: 20151120 Sted: Sunndal rådhus Tema: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - oppstartmøte Referent:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Ski Næringspark AS. Detaljreguleringsplan for Konferanse og flerbrukssenter i Ski næringspark PLANPROGRAM

Ski Næringspark AS. Detaljreguleringsplan for Konferanse og flerbrukssenter i Ski næringspark PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for Konferanse og flerbrukssenter i Ski næringspark PLANPROGRAM Dato: 08.06.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ 08.06.2016 Filnavn:

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema:

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema: Innledning Initiativ:Laksevåg (IL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Oddrun Bårdgård Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 09/1087-22 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Oddrun Bårdgård Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 09/1087-22 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddrun Bårdgård Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 09/1087-22 Klageadgang: Nei FASTSETTING AV PLANPROGRAM Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Konsept «2030 Nannestad» Folkemøte 18.06.2014

Konsept «2030 Nannestad» Folkemøte 18.06.2014 Konsept «2030 Nannestad» Folkemøte 18.06.2014 Agenda Velkommen ved ordfører: Bakgrunn for prosessen Behov for et samlet grep Vår bestilling til Pir II Hva er en plansmie? Hvordan skal vi bruke anbefalingene

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune Forslag til planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2017-2029 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Planprogram s. 4 3. Kommuneplan s. 5 3.1

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen. Planprosess - reguleringsplan

Arealplanlegging grunnkurs 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen. Planprosess - reguleringsplan 1 Planprosess regulerings 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen 2 Synoptisk planprosess Prosessen 1. Problemstilling 2. Mål 3. Middel 4. Alternativ 5. Vurdering 6. Valg 7. Gjennomføring

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg Reguleringsplan for Slottet Storsand Arbeidsopplegg 26.06.2014 Arbeidsopplegg reguleringsplan for Slottet Storsand INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 1 2 Beskrivelse av oppdraget... 1 2.1 Valg av plantype...

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer