INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN OG INTENSJONER... 4 EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER Vedtatte Planer i reguleringsområdet...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN OG INTENSJONER... 4 EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER... 5. Vedtatte Planer i reguleringsområdet...5"

Transkript

1

2 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 2 av ,1' INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN OG INTENSJONER... 4 Formål Planprogrammet... 4 EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER... 5 Vedtatte Planer i reguleringsområdet...5 Planer under behandling Rapporter og retningslinjer... 6 DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER I PLANOMRÅDEt...7 UTREDNINGSBEHOV Konsekvensutredninger... 8 Bevaring og uterom... Feil! Bokmerke er ikke definert. Handel og næring... 9 Bolig Grimstad Havn og maritime forhold... 9 Infrastruktur og parkering...10 Anleggsteknikk og gjennomføring Risiko og sårbarhetsanalyse...11 Sammenstilling og utredningsbehov...12 MEDVIRKNING...12 FRAMDRIFTSPLAN...13 VEDLEGG...13

3 , Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 3 av 13 FORORD Planprogrammet legger grunnlag for arbeidet med Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad sentrum. Oppdragsgiver er Grimstad Kommune. Dette planprogrammet er utarbeidet av PTL i samarbeid med prosjektgruppen i Byutviklingsprosjektet som har følgende medlemmer: Arvid Sten Johannessen (Grimstad Næringsråd) Kåre Kristensen (Aust -Agder fylkeskommune) Arild Andresen ( UiA/ Estetikkutvalget) Leiv-Egil Thorsen, Knut Johansen, Inger Aaseby Skorstad og Bente Somdal (Grimstad Kommune) Knut Wiik og Michael J. Fuller-Gee (Husbanken) Jan Willy Føreland og Ulf Duus Carisen (PTL) Grimstad kommune har bidratt i forbindelse med generell informasjon og krav til innholdet i planprogrammet. Jan Willy Føreland Prosjektleder Kristiansand 5, 1

4 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 4 av 13 BAKGRUNN OG INTENSJONER Planprogrammet skal gi føringer for reguleringsplanen for havneområdet i Grimstad sentrum. Reguleringsplanen bygger på kommunedelplanen for Grimstad Sentrum ( Byplanen ) med Kommuneplanen ( ) som overordnet dokument. Reguleringsplanen dekker området fra Grømbukt til Østerbukt, avgrenset i vest av hovedveien gjennom sentrum (RV420). (inn kart) FORMÅL Grimstad kommune ønsker å sette i gang et helhetlig planarbeid for havneområdet i sentrum. Hovedmålsettingen med reguleringsplanen er gjennom en styrking av sentrumsfunksjonene å utvikle Grimstad til en mer attraktiv by å bo, studere og arbeide i. For å møte de kommende utfordringene på en aktiv måte, er det viktig å angi en retning og et ambisjonsnivå for den videre utviklingen i Grimstad sentrum gjennom denne reguleringsplanen. PLANPROGRAMMET Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. Dvs at arbeidet med planprogrammet vil bli annonsert og brev med planprogram vil bli tilsendt sentrale interessenter/parter som er berørt av planen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og planprosessen med frister og deltakere. Det skal framgå en plan for medvirkning og hvilke utbyggingsområder som vil bli vurdert. Tema som planarbeidet skal ha et særlig fokus på må framgå, og behovet for konsekvensutredninger skal beskrives. Den nye plan- og bygningsloven ( heretter kalt NY -pbl) vil tre i kraft , og det er ventet at reguleringsplanen for Havneområdet ikke vil bli vedtatt før etter denne dato. Vi har valgt å følge NY-pbl ved behandling av planprogrammet. Det medfører bla mer utfyllende og presise krav til innholdet i et planprogram enn i nåværende plan- og bygningslov. I Ny-pbl 4-1 sies hva et planprogram er: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Programmet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer

5 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 5 av 13 som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten." Reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning. Tema for konsekvensutredning følger av dette planprogrammet. Inntil videre gjelder "Forskrift om Konsekvensutredning" av 1.april2005 nr Forskriften stiller bla utfyllende krav til saksbehandlingen av planene. Denne forskriften er lagt til grunn i dette planprogrammet. EKSISTERENDE PLANER OG RAPPORTER Det foreligger flere planer og rapporter av nyere dato som angår det aktuelle planområde og som det må tas hensyn til i den videre planprosessen. VEDTATTE PLANER I REGULERINGSOMRÅDET Kommune p lanen: I gjeldende Kommuneplan for Grimstad ( ) er tema Byutvikling et av satsingsområdene. Målene gir føringer også for planprogrammet og er definert som : Grimstad har et variert og levende by sentrum, som gir grobunn for utviklingen i hele kommunen. - Grimstad har gode inkluderende møteplasser i sentrum Grimstad har et levende sentrum med et allsidig tilbud av boliger, funksjoner og aktiviteter Grimstad sentrums identitet og særpreg skal ivaretas Kommunen starter høsten 2008 arbeidet med revisjon av kommuneplan for perioden Re ulerin s lan for Biblioteket: Det er for biblioteket vedtatt en reguleringsplan for biblioteket ( navn/status?). PLANER UNDER BEHANDLING Kommunedelplanfor sentrum: Byplanen ( Kommunedelplan for sentrum ) har vært på høring og skal behandles i kommunestyret i oktober Byplanen vil være et meget viktig premissdokument for denne reguleringsplanen. Byplanen gir anbefalinger for videreutvikling og styrking av sentrum. Det vises til utfordringene for Grimstad sentrum og det foreslås en rekke virkemidler for å kunne styrke sentrum: Handelstilbudet i sentrum bør utvides Bosettingen i og rundt sentrum bør økes De offentlige rom bør rustes opp Kulturtilbudet i sentrum bør styrkes Nye parkeringsanlegg i fjell bør etableres Det foreslås en byutviklingsmodell med fortetting i sentrum og en næringsakse mot vest og en bolig- /kollektivakse mot øst.

6 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 6 av 13 Det foreslås bygget parkeringshus i Vardeheia og Møllerheia, hvor anlegget i Vardeheia er det viktigste. Det anbefales utredet om området Odden - Gundersholmen kan gi plass til nye arealkrevende butikkonsepter for storhandel. Det anbefales etablert et kurs- og konferansehotell i sentrum. Det foreslås to alternative plasseringer av nytt hotell: Torskeholmen Oddenområdet Gjennom denne reguleringsplanprosessen skal en vurdere overnevnte problemstillinger og komme fram til konkrete anbefalinger. Re ulerin s laner i sentrum: Reguleringsplan for Parkeringsanlegg i fjell i Vardeheia, skal til 2.gangs behandling høsten 2008 Regulering av adkomst til P-anlegg/Bibliotek/Odden ( navn/status) Torskeholmen ved Asplan Viak, varslet oppstart av ønsket regulering for Hotel - ved Scott Eiendom Gjestehavna ved Stærk & Co, varslet oppstart for utvidelse av eksisterende kapasitet - ved Grimstad kommune. RAPPORTER OG RETNINGSLINJER Utredninger og analyser: Som grunnlag for Byplanen ble det utarbeidet en trafikkanalyse for sentrum og en stedsanalyse. Trafikkanalyse Grimstad Sentrum gir et bilde av dagens situasjon og forslag til tiltak for å redusere biltrafikken, og bedre tilgjengeligheten for gående og syklende. Stedsanalyse På jakt etter det ekte og særegne, vil skape bevissthet omkring byutvikling, byggeskikk, landskap og naturkvaliteter. Den peker også på at man bør avgrense byutviklingsområder som bør planlegges i samme reguleringsplan, basert på konsekvensanalyser. Retnin slin'er som ber ører sentrum: Etikkutvalget har utarbeidet en veileder " Estetiske retningslinjer for Grimstad kommune ". Denne er sendt ut på begrenset høring og skal etter planen behandles i kommunestyret i oktober Øvrige relaterte ra pporter: Prinsippskisse for utvikling av Grimstad Havneområdet, er et drøftingsnotat med oppsummering fra folkemøtet og arbeidsmøte i PTL regi. Målsettingen med dokumentet er å få fram viktige føringer fra interessenter, rådgivere og personer i politiske og administrative roller i kommunen. Arbeidet ble organisert gjennom et arbeidsmøte, med utgangspunkt i en interessent analyse. Prinsippskisse for utvikling av Grimstad Havneområdet vil bli lagt fram til orientering for kommunestyret ved behandling av Byplanen. Prosjekt sykkelby er et prosjekt hvor man får midler fra (skal tas hensyn til her?) Agderforskning har i prosjektrapporten Varehandel og Personlig tjenesteyting i et fremtidsperspektiv (7-2008), vist til vekst i en rekke næringer også for Grimstad siste år. Trender og mulige grep for framtiden er kommentert i rapporten.

7 < Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 7 av 13 Sintef har i brev av varslet pålegg om tinglysing av rådighetsbegrensing for område på Odden grunnet tidligere anlegg for opphugging av skip. Behandling av utgravet masse vil være konsekvensutredningspliktige jfr. forskrift om KU 3e) og 4g). Øvrige vedtekter og bestemmelser (finnes det noen?) DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER I PLANOMRÅDET Grimstad havn og havnefunksjoner Ved normal trafikk har DK-NOR linjen anløp 2 ganger i måneden, med relativt sett beskjedent årlig volum. Det forekommer transport av gods til og fra lageret på havna, og Holvik Transport bruker området til oppbevaring og spedisjon. Det er ikke registrert noen bedrifter som er helt avhengige av Grimstad havn i dag. Grimstad havn er beredskapshav, og er underlagt internasjonale ISBS krav. I ISBS kravene er havna definert som en å pen havn. Det betyr at havna til vanlig er å pen, men må være lukket under lossing og lasting. Maritime funksjoner og Fiskernes Salgslag Fiskerne har et velfungerende mottak og utsalgssted, som synes gjensidig avhengige av hverandres beliggenhet. Videre har fiskerne en liggekai på andre siden mot Felleskjøpet. De drifter også et tankanlegg for både fiskeflåten og lystbåter, som fungerer som en felles marina. Grimstad kjennetegnes som en aktiv lystbåthavn. Gjestehavna ønsker å utvide, og har varslet dette i egen reguleringssak. Båtsenteret ønsker også å organisere sine arealer bedre, og forsterke Grimstads identitet som lystbåtsenter. Det er i dag en blanding av private og "offentlige " båtplasser og vinteropplag. Det er blant annet vinteropplag ved Grømbukt for småbåter. Området foran det nye biblioteket har i dag private båtplasser, det samme gjelder områdene langs land mot gjestehavna. Handel og næringsliv: Det har vært en økende konkurranse fra handels sentere utenfor Grimstad og andre nærliggende byer. Tyngdepunktet for storhandel ligger i dag ved Odden Senteret og vestover. Det er betydelig færre butikker i 'gamle' sentrum hvor det har vært en beskjeden utvikling de siste årene. Kontor - og andre næringslokaler enn handel er i hovedsak plassert i utkanten av sentrum, helt i vestre del av definert planområde. Havneområdet er også interessant for nye aktører å etablere seg i. Det foreligger blant annet flere forslag til hotell med konferanse fasiliteter, kontorer ved sjøkanten og lokaler til museums funksjoner. Det er i dag få serveringssteder, kafeer eller definert møteplasser i området, utenom inne i selve Odden Senteret. Det er kun ett serveringssted som er lokalisert nær bryggene. Boliger

8 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 8 av 13 Det er få boliger i reguleringsområdet, bortsett fra området ved GrØmbukt med Guldmann Brygge og tilhørende nabolag. Sjønære boliger er populære i markedet. Statistikken viser at andel eneboliger i Grimstad er høy, hele 79%. Befolkningsprognosene viser fortsatt vekst med forventet behov for ca 2600 nye boliger innen 2017, og mulig boliger de neste 25 år. Andelen eldre og enslige er forventet å øke mest. For å møte det forventede boligbehovet og samtidig utvikle et levende sentrum, er det kommunisert en klar intensjon om å få lokalisert er andel av disse boligene i Grimstad Sentrum. Videre er påpekt behov for flere studentboliger og for at studentene i større grad blir en aktiv bruker av sentrum. Bebyggelse og byrom Stedsanalysen tar opp blant annet byens historiske forankring. Innenfor dette planområdet ( havneområdet) er det få bygninger som følger byggeskikken til 'gamle' Grimstad. Byggene er preget av ulike tidsfaser og stilarter. Det er i dag etablert en liten park utenfor Stift Gården. For Øvrig er det liten grad av beplanting og grønt arealer. Det er i dag store åpne plasser, men liten grad av opparbeidet eller definerte arealer som gjør at folk kan bruke dem som møteplasser, lek eller aktiviteter. Veier, infrastruktur or parkering Det er i dag betydelig trafikk gjennom Grimstad Sentrum. Analysen viser at biler passerer gjennom Smith Pettersens gate. RV.420 forsterker inntrykket av 2 bydeler. Rutebilstasjonen og holdeplasser ligger på samme akse og forsterker veien som hoved kommunikasjons vei ut /inn av sentrum. I dag parkeres det på byens mest verdifulle arealer på kaifronten ved blant annet Gundersholmen. Det er planer for parkering i fjell i Vardeheia, med muligheter også i Mølleheia i senere faser. UTREDNINGSBEHOV Reguleringsplanen for havneområdet i Grimstad skal bidra til å utvikle viktige arealer hvor det er mange ulike interesser. For å lykkes må planprosessen gis en retning, og utredningene må være knyttet opp mot de viktige og overordnede temaene for planarbeidet, som er: - Landskapsmessige forhold som overordnet rammer for utformingen av byen - En enhetlig behandling av byområdene med akser, uterom og bryggesleng - Plassering og organisering av maritime aktiviteter - Bolig, næring og kultur som aktive drivere for en levende by - Tilgjengelighet med effektiv infrastruktur og tilstrekkelig parkering KONSEKVENSUTREDNINGER Det foreligger allerede utredninger og retningslinjer, omtalt i kapittel Eksisterende planer og rapporter. Tema for videre utredning i dette kapittelet er nødvendige suppleringer og del av planprogrammets krav.

9 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 9 av 13 I utredningsarbeidet må det gjennomføres en god prosess med god dokumentasjon og grundig dialog med berørte parter. HANDEL OG NÆRING For å sikre en aktiv og levende by, er det avgjørende å møte behovene for de næringsdrivende i sentrum på både kort og lang sikt. Under tema " Handel og Næring" vil følgende blant annet bli utredet: 1) Beskriv hva slags handel som vil gi en god funksjonsdeling med resten av sentrum 2) Innhent handelsprognoser og beskriv behov for arealer på kort/lang sikt 3) Beskriv konsekvenser ved alternative plasseringer av et hotell- og konferansesenter 4) Beskriv tiltak som må til får å få til en samling av marine funksjoner, marina og relatert virksomheter 5) Beskriv behov for øvrig næringsvirksomhet i havneområdet med konsekvenser, beskriv hvilke betydning det vil har for Grimstad. Når det gjelder utredning av en god funksjonsdeling skal det beskrives hvor man bør legge de ulike typer handelsbedrifter, og hvordan man skal få til en riktig bredde i tilbud og utvalg for hele sentrum totalt. I kartlegging av handelsprognosene må det gå fram forventet vekst for hele Grimstad sentrum de neste årene, og konkretisering av funksjonsfordelingen mellom Odden og øvrige områder i sentrum slik at det framstår som ett felles handelsområde. Når det gjelder beskrivelse av tiltak for samling av marine funksjoner, skal man beskrive konsekvenser som må utredes i forhold til en marina, og forhold knyttet til tekniske og juridiske forhold. Utredning av øvrig næringsvirksomhet skal dekke andre funksjoner enn ren handel. Det må inkludere funksjoner som servering, aktiviteter, kultur, kontor lokaler, museum etc. Det skal gå fram hvordan funksjonene påvirker aktivitet og mangfold om del av sentrumsutviklingen. BOLIG Det er en målsetting i kommuneplanen at Grimstad skal ha et levende sentrum med et allsidig tilbud av boliger, funksjoner og aktiviteter. Under tema " Boliger" vil det blant annet bli utredet: 1) Utred hva allsidig tilbud av boliger betyr for Grimstad sentrum, og hvilke beskriv hvilke tiltak som må legges til grunn for å oppnå denne målsettingen. Dette omhandler også en vurdering av studentboliger i sentrum GRIMSTAD HAVN OG MARITIME FORHOLD Sentralt i planprogrammet er arealene som blir disponert av Grimstad Havn. En bruksendring av hele eller deler at dagens arealer må utredes tidlig i planprosessen. For tema "Grimstad havn og maritime forhold" vil utredningen blant annet ha fokus på: 1) Innhent informasjon om Grimstad havn sin betydning i dag, og - basert på trender, nasjonale føringer og framtidsvurderinger -gi anbefalinger om hvordan havnefunksjonen kan løses i best mulig i framtiden 2) Gjennomføre marinbiologiske undersøkelser på sjøbunnen

10 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 10 av 13 3) Konsekvensutrede utfylling av masse i sjøen, inkludert eventuell utgraving til kanaler 4) Kartlegging av sjøbunnen med eventuelle tiltak for vern av vrak på sjøbunnen, og øvrige tekniske installasjoner. 5) Vurdere lokalisering av marina, gjesteplasser, båtplasser og alternativ for båtopplag Når det gjelder Grimstad havn sin betydning i dag og framtiden, skal deti utredingen inkludere Økonomiske forhold, nasjonale føringer og øvrige forpliktelser. De Økonomiske konsekvensene skal også settes opp i mot alternativ utnyttelse av arealene. Når det gjelder utfylling av masse i sjøen, må marine og geologiske forhold utredes. Det er ikke antydet noe om størrelse på arealene, men utredningen skal beskrive prinsippet og mulighetene, vurdert om mot krav og øvrige føringer. Det vil bli innhentet informasjon om sjøbunnen før krav om utredning og tiltak kan vurderes. Fiskeri- og kystdepartementer har gitt tilsagn om tilskudd til ligge kai som er under prosjektering, med planer om at plassene skal være klar for utleie våren Det må utredes hvordan eventuelle vilkår er knyttet opp i tilsagnet og hvilke restriksjon det betyr for arealene. INFRASTRUKTUR OG PARKERING Trafikkanalysen for Grimstad omhandler dagens trafikk situasjon og mulige tiltak. Analysen bør langt på vei ivareta dagens behov for videre utredning, men bør fortløpende vurderes ut ifra kapasitets behov for havneområdet og detaljering i planprosessen. For tema "Infrastruktur og parkering " vil utredningen ha fokus på: 1) Beskrive endringene i biltrafikken og kapasitet/kjøremønster på hovedveien 2) Beskriv endringene ved inn- og utkjøringene til parkeringsanlegg 3) Konsekvenser for andre trafikanter ved endringer i vei/infrastruktur 4) Beskriv tiltak for å sikre tilgjengelighet for gående og syklende, herunder promenade langs kaikanten. Problemstillingen ved økt trafikk må utredes og alternative kjøremønster på vurderes for å skjerme funksjonene i sentrum mot trafikk og støy. Det må beskrives tiltak om hvordan man sikrer at byen ikke blir delt i to som følge av en hovedfartsåre gjennom sentrum, men samtidig legger til rette for økte kollektiv trafikk. ANLEGGSTEKNIKK OG GJENNOMFØRING For tema " Anleggsteknikk og gjennomføring " vil utredningen ha fokus på: 1) Utrede nødvendig geotekniske forhold i planområdet 2) Beskriv tiltak for håndtering av forurenset masse på Gundersholmen. 3) Kartlegg tankanlegget til Fiskerlaget på Torskeholmen 4) Innhent informasjon om kommunaltekniske anlegg i grunnen 5) Beskriv mulig etappevis utbygging av området, konsekvenser for trafikk og forretningsvirksomheter

11 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 11 av 13 6) Beskriv tiltak for sikring mot skade på miljøet, og plan for oppfølging Når det gjelder geotekniske forhold skal det foretas grunnundersøkelser og vurderes behov for videre supplerende undersøkelser. Nødvendige geotekniske tiltak må baseres seg på dokumentasjon av grunnforholdene, herunder grunnvannsnivå i området. Undersøkelsen må dekke også forhold i sjøbunnen. Når det gjelder massehåndtering er det kjent av Sintef har pålagt rådighetsbegrensinger på Gundersholmen. Videre grunn undersøkelser må tas for å analysere grad av forurensing, og krav til masse håndtering etter utgraving. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Det er krav om risiko- og sårbarhets analyse i følge NY-pbl 4-3 : Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse : Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risikoog sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Analysen skal gjennomføres i h.h.t. veileder i bruk av kommunale risiko- og sårbarhets analyser fra Direktoratet for sivilt beredskap. Hendelser/tema som bør analyseres er risiko for skader på tilgrensende bygninger, tekniske anlegg, brann, trygghet osv. Det forutsettes at ROS -analysen avgrenses og samordnes med øvrig konsekvensutredning.

12 Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 12 av 13 j SAMMENSTILLING OG UTREDNINGSBEHOV Tema for utredning Hva utredes Handel og næring 1) Beskriv hva slags handel som vil gi en god funksjonsdeling med resten av sentrum 2) Innhent handelsprognoser og beskriv behov for arealer på kort/lang sikt 3) Beskriv konsekvenser ved alternative plasseringer av et hotell- og konferansesenter 4) Beskriv tiltak som må til får å få til en samling av marine funksjoner, marina og relatert virksomheter 5) Beskriv behov for Øvrig næringsvirksomhet i havneområdet med konsekvenser, beskriv hvilke betydning det vil har for Grimstad. Bolig 1) Utred hva allsidig tilbud av boliger betyr for Grimstad sentrum, og hvilke beskriv hvilke tiltak som må legges til grunn for å oppnå kommuneplanens målsetting. Dette omhandler også en vurdering av studentboliger i sentrum Grimstad havn og maritime 1) Innhent informasjon om Grimstad Havn sin betydning i dag, og basert forhold på trender, nasjonale føringer og framtids scenarios - gi anbefalinger om hvordan havnefunksjonen kan løses best mulig i framtiden 2) Gjennomføre marinbiologiske undersøkelser på sjøbunnen 3) Konsekvensutrede utfylling av masse i sjøen, inkludert utgraving til kanaler 4) Kartlegging av sjøbunnen med eventuelle tiltak for vern av vrak på sjøbunnen, og Øvrige tekniske installasjoner. 5) Vurdere lokalisering av marina, gjesteplasser, båtplasser og båtopplagsplasser Infrastruktur og parkering 1) Beskrive endringene i biltrafikken og kapasitet/kjøremønster på hovedveien 2) Beskriv endringene ved inn- og utkjøringene til parkeringsanslegg 3) Konsekvenser for andre trafikanter ved endringer i vei/infrastruktur 4) Beskriv tiltak for å sikre tilgjengelighet for gående og syklende Anleggsteknikk og gjennomføring 1 Utrede nødvendig geotekniske forhold i planområdet 2) Beskriv tiltak for håndtering av forurenset masse på Gundersholmen. 3) Kartlegg tankanlegget til Fiskerlaget på Torskeholmen 4) Innhent informasjon om kommunaltekniske anlegg i grunnen 5) Beskriv mulig etappevis utbygging av området, konsekvenser for trafikk og forretningsvirksomheter 6) Beskriv tiltak for sikring mot skade på miljøet, og plan for oppfølging ROS analyse Risiko for skader på tilgrensede bygninger, tekniske anlegg, brann, trygghet i h.h.t. veileder MEDVIRKNING Krav til medvirkning i planleggingen følger av NY-pbl 5-1: Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

13 'Planprogram Reguleringsplan for havneområdet i Grimstad Side 13 av 13 Etter NY-pbl 5-2 skal det legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen. I følge "Forskrift om Konsekvensutredning" av 1. april 2005 nr Høring, behandling og fastsetting av program : Forslag til program skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke settes kortere enn seks uker. Medvirkning i planprosessen vil bla bli ivaretatt på følgende måte: Kunngjøring av oppstart av planarbeidet, med invitasjon om å komme med innspill. Benytte kommunes nettside og lokalpressen til å sette fokus på tema gjennom hele planprosessen. Benytte e-post aktivt i planarbeidet. Barnas representant og leder av teknisk utvalg gis møte-, tale- og forslagsrett i plan- og økonomiutvalget, når utvalget behandler saker i kommuneplanprosessen. Et til to arbeidsmøter med sentrale resurspersoner kombinert med åpne folkemøter (etter samme opplegg som ble gjennomført i juni) undervegs i prosessen Offentlig høring i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Det tas forbehold om endringer i medvirkningsbaserte prosesser i forbindelse med utarbeidelse FRAMDRIFTSPLAN Planprogrammet sendes på høring med høringsfrist 28. oktober. Planprogrammet skal godkjennes av plan- og økonomiutvalget. Behandlingstiden i kommunen er noe avhengig av merknadene som kommer inn. Planprogrammet ventes sluttbehandlet i plan- og økonomiutvalget rundt årsskiftet. VEDLEGG - Skal vi legge ved oppsummeringen fra idemøtet??

14

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Sak til orientering i Grimstad Kommunestyre 27. Oktober 2008 Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Bakgrunn

Detaljer

Forslag til planprogram for Områdereguleringsplan - Grimstad havneområde, Østerbukt - Grømbukt

Forslag til planprogram for Områdereguleringsplan - Grimstad havneområde, Østerbukt - Grømbukt Forslag til planprogram for Områdereguleringsplan - Grimstad havneområde, Østerbukt - Grømbukt Utarbeidet av: Planprogram Områdereguleringsplan for havnearealene i Grimstad sentrum Side 2 av 18 Innhold

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.03.2009 2008/2976-5494/2009 / L12 Saksframlegg Saksbehandler: Kåre Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kvinesdal kommune. O m r å d e r e g u l e r i n g f o r F E D A. F o r s l a g t i l p l a n p r o g r a m

Kvinesdal kommune. O m r å d e r e g u l e r i n g f o r F E D A. F o r s l a g t i l p l a n p r o g r a m Kvinesdal kommune O m r å d e r e g u l e r i n g f o r F E D A F o r s l a g t i l p l a n p r o g r a m Mai 2011, rev. sept. 2011 1.0 Bakgrunn og formålet med planarbeidet: Oppstart av reguleringsarbeidet

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.04.2014 A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Saksnr Utvalg Møtedato 40/14 Planutvalget 17.06.2014

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014 Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru 23.09.2015 L12 Telefon: 77 79 03 01 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN ID 1846 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: Formannskapet PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Planprogram for detaljregulering av Larvik gjestehavn

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND Notat Til : Harald Offerdal, ordførar Balestrand formannskap Frå Kopi : Arne Abrahamsen, plan og utviklingssjef : Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef Sak : Reguleringsplan for Sæle

Detaljer

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum 2015 Planprogram kommunedelplan Sand sentrum Foto: Gunnar Nygård Nord-Odal kommune 20.02.2015 1. Formål med planarbeidet Nord-Odal kommune har de siste 4 årene arbeidet med sentrumsprosjekt Sand sentrum.

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Buskerud, 29. oktober 2014 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kulturminneprosjektet 2011-2013 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken Tlf 31 29 60 00 postmottak@royken.kommune.no www.royken.kommune.no

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Planprogram for områderereguleringsplan for sentrum i Sørreisa kommune

Planprogram for områderereguleringsplan for sentrum i Sørreisa kommune Planprogram for områderereguleringsplan for sentrum i Sørreisa kommune Intensjonen med områdeplanen er at Sørreisa sentrum skal utvikles til et levende, miljøvennlig og aktiv sentrum. Den skal være et

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles?

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for sikring av områdekvalitet Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 7. november 2013 1 Disposisjon 1. Situasjonen

Detaljer

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14 Innledning Vi har som målsetting å etablere småbåthavn på Valset, gnr 7 bnr 2. Vi har gjennomført en rekke analyser og kommet fram til egnet

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/09752-18 Saksbehandler Silje Dons Ranhoff Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 13.01.2016 Fastsetting av planprogram - Plan 2014148 - Detaljregulering

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og KLIMA- OG ENERGIPLAN Høring 01.06.2017 Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og hva som skal utredes for å lage en klima- og energiplan for Tydal

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

VEDTAK AV PLANPROGRAM FOR LARVIK GJESTEHAVN

VEDTAK AV PLANPROGRAM FOR LARVIK GJESTEHAVN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: PlanID - 201604 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 089/16 Formannskapet 08.06.2016 VEDTAK AV PLANPROGRAM FOR LARVIK GJESTEHAVN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK I hht plan- og

Detaljer

Lovhjemmel for ROS i arealplanlegging

Lovhjemmel for ROS i arealplanlegging Lovhjemmel for ROS i arealplanlegging v/ Odd Bjørn Suvatne Farsund 28. november 2011 Organisasjon Fylkesmannen i Vest-Agder Ann-Kristin Olsen - Fylkesmann Tom R. Egerhei - Ass. fylkesmann Informasjonsrådgiver

Detaljer

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. ÅPENT MØTE Sundvollen oppvekstsenter

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. ÅPENT MØTE Sundvollen oppvekstsenter SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA ÅPENT MØTE Sundvollen oppvekstsenter 16.01.2018 HENSIKT MED MØTET Gi informasjon Gi gode forutsetninger for å komme med innspill Svare

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer