FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN I HOLE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN I HOLE KOMMUNE"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE Hole herredshus 3530 Røyse SLT koordinator Mob FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN I HOLE KOMMUNE Telefonliste til samarbeidspartnere. Plan for skolehelsetjenesten i Hole Kommune Hønefoss politistasjon forebyggende i skolen Olweusprogrammet mot mobbing Barneverntjenesten Hole Kommune

2 TELEFONLISTE Hønefoss politistasjon: Espen Sola sentr. bord direkte mob.tlf Anders Blisten sentr. bord direkte mob.tlf Helsesøstertjenesten Marit Ann Skjedsvold Torild Wenche Hovland Barneverntjenesten Maria Bikset Siw Rørvik Helsestasjon for ungdom: Anita Hansen Kristin Juell Ungdomskontakten i Ringerike Kommune: Evy Kalvøy Lena Dahl

3 Plan for skolehelsetjenesten i Hole kommune Helsesøster deltar fast på foreldremøte før skolestart og ved overgang til ungdomsskolen. 1. klasse Helsesøster informerer i klassen. presenterer seg selv. Foreldreskjema, kartlegge barns helsetilstand med helsesirkel. Helseundersøkelse av alle elevene individuelt, med helsesøster og lege. 2. klasse Følger opp de med spesielle behov som hørsel, syn, vekt, lengde mm. 3. klasse Orientering om poliovaksine / vaksinering. Lengdemåling. Følge opp de med spesielle behov. 4. klasse Følge opp de med spesielle behov. 5. klasse Info. i klassen, kartlegging av barns helse ved hjelp av helsesirkelen. Individuell helseundersøkelse / samtale etter behov ut fra helsesirkel. Tilbud om undervisning / samtale om pubertet ved jordmor. 6. klasse Info og vaksinering mot difteri/stivkrampe. Følger opp de med spesielle behov. 7. klasse Info. og vaksinering mot meslinger, kusma og røde hunder. Pubertet som emne tas opp igjen av jordmor. Følge opp de med spesielle behov. 8. klasse Helsesøster informerer om skolehelsetjenesten i ungdomsskolen og presenterer seg. Målrettet individuell helseundersøkelse ut ifra helseskjema utfylt av foreldre/elev. Synsundersøkelse, sjekk av rygg, lengdemål m.m. Ta opp igjen helsesirkel. 9. klasse Informasjon i klassen om tuberkulose og BCG. Tuberkulinprøve og BCG vaksine. Følge opp de med spesielle behov. 10. klasse Info om poliomyelitt og poliovaksine. Oppfølging ev elever med spes. behov. Evt. samlivs / prevensjonsundervisning ved jordmor. Elevene får tildelt vaksinasjonskort når de går ut av ungdomsskolen.

4 Hønefoss politistasjon Trafikk og forebyggende avsnitt FOREBYGGENDE I SKOLEN RINGERIKE & HOLE Skoleåret Kontaktpersoner Hønefoss politistasjon Espen Sola Anders Blisten Tlf sentr.bord Tlf direkte Mob.tlf Tlf sentr.bord Tlf direkte Mob.tlf Mailadresse: Mailadresse:

5 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Frivillig 1.klasse Sept./Oktober Skoleveien Politiet instruerer om viktige gå-regler, Viktig at lærerne har bruk av refleks, refleks-demonstrasjon og vært innom temaet i litt om politiets gjøremål. Det deles også gratis ut refleksvester gitt av Ringerike Røde Kors. Det hele avsluttes med bruk av Tryllica Trygg trafikkvideo. forkant og at det trenes i etterkant av besøket til politiet. Tren gjerne på Tryllica-Trygg sangen i forkant Frivillig 4. klasse Våren Sykkel og sikkerhet Frivillig klasse Høsten/våren Vold/mobbing/ rassisme.. Skal gjennom -føres 6. klasse Før jul/vinterferien Tyveri Kontroll av sykler med utstedelse av kontroll-lapp viktige sykkelregler og understreker viktigheten med bruk av hjelm; hjelmdemonstrasjon Politiet kan være delaktig ifb. med temauke/ måned hvor disse temaene fokuseres på. Dog føler vi at de aller fleste skolene dekker denne biten bra på egenhånd. Konsekvenser av nasking og tyveri. På grunn av mye butikktyveri i denne aldersgruppen, føler politiet og oppveksttjenesten at det er et stort behov for fortsatt å gjennomføre dette i skolen. Bruk av video som hjelpemiddel. Skolene innhenter matriell fra Trygg Trafikk og har prosjekt/felles undervisning om sykkelregler og ferdigheter i forkant. Skolene har gått grundig innom temaene med prosjektarbeid el.l. Viktig at dette temaet jobbes godt med i forog etterkant av besøket fra politiet.

6 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Frivillig 7. klasse; Vinter/vår Ung i Ringerike & foreldre og elever møter Hole, grensesetting, rus sammen. Orienterer foreldre og elever i felleskap de utfordringer de sammen står overfor når de begynner på ungdomsskolen. Politiet orienterer om situasjonen ute i byen & bygda, rus, tillit, Bry seg om.. m.m. Frivillig 7. klasse; Hole Høst/vår Båtvett Gir informasjon om de viktigste reglene ifb. med ferdsel i vassdrag og sjø (båt, sikkerhet og ansvar). Bruk av bl.a. videoen Savnet i Steinsfjorden, straffereaksjoner m.m. Frivillig klasse Hele skoleåret Handlingsorientert/ problem -orientert samarbeid Frivillig Foreldre 8. klasse Hele skoleåret Ungdom og ITkriminalitet Ungdomsskolene tar kontakt med politiet ut i fra de problemstillinger som oppstår i løpet av skoleåret og som de føler politiet kan være med å løse/ forebygge problemet Ser foreldre, skole og andre voksne faresignalene som kan gjøre dagens ungdom til IT-kriminelle? Et meget aktuelt tema i disse tider hvor ofte ungdommen sitter inne med bedre datakunnskaper enn oss voksne Viktig at man klarer å samle alle foreldre og elever. Klassekontaktene foretar ringerunde for å få med ALLE på møtet Skolene bør ha gjennomgått de viktigste reglene slik at politiets besøk blir et supplement Viktig at skolene har forsøkt ved hjelp av elevmegling m.m. å løse problemet selv Fint hvis foreldrene har vært innom pcloggen for å se hvor husets ungdom har vært på internett ; sjekke Økokrims hjemmeside vdr. ITkriminalitet m.m.

7 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Frivillig 9. klasse Hele skoleåret RUS Orientering om russituasjonen i Skolene tar selv kommunene, informasjon om de ulike kontakt hvis dette rusmidlene og måter å bekjempe dette i ungdoms-miljøene. ønskes tatt opp ifb. med fordypningen elevene har om dette temaet på dette klassetrinnet; et Skal gjennom -føres Prøves ut dette skoleåret på 2 skoler Foreldre 9. klasse 10. klasse Hov og Hole ungdomsskole Hele skoleåret RUS Orientering om russituasjonen i kommunene, informasjon om de ulike rusmidlene og måter å forsøke å bekjempe dette i ungdomsmiljøene. Høst/vinter Ikke tøft å være død Et prøveprosjekt som arrangeres av og økonomisk dekkes av Trygg Trafikk Buskerud. Det går over 2 skoletimer. Politi, ambulansepersonell, trafikkskadd og pårørende. supplement La det være et møte samlet for hele trinnet på skolen med ungdomskontakt, helsesøster, politi m.fl. til stede Dette undervisningsopplegget har vært brukt de siste 15 årene i bl.a. Vestfold, Akershus, Rogaland med bra virkning og resultat.

8 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Skal 3. klasse Våren Russ, rus og gjennom videregående trafikk -føres Trygg Trafikk, politi, trafikkstasjon, helsesøster m.fl. kjører temadag på skolene og kontroll av russebilene i forkant av landstreffene. Tradisjon med bra resultat ved tett samarbeid Russelederne og skolens administrasjon skal sammen holde tett dialog og ved help av temadagen få ting til å gli enda bedre; være i forkant for å få i stand en vellykket russefeiring både for skolen, russen og øvrige involverte Kontaktpersoner Hønefoss politistasjon Espen Sola Anders Blisten Tlf sentr.bord Tlf direkte Mob.tlf Tlf sentr.bord Tlf direkte Mob.tlf Mailadresse: Mailadresse:

9 Ad Olweusprogrammet mot mobbing prosjekt gjennomført ved Røyse (barne-)skole og Hole ungdomsskole skoleåret 2003/2004 og høsthalvåret Vi vet alle at mobbing er et problem i samfunnet vårt først og fremst for dem som blir mobbet med de følger det har for den enkelte, på kort og lang sikt. Gjennomsnittlig oppgir ca 10 % av elevene i grunnskolen at de blir mobbet, og de oppgir at verken lærere eller foreldre ser eller er villig til å se at mobbing foregår. Begrepet mobbing definerer vi da som: Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra ett eller flere barn rettet mot et annet barn som har vanskelig for å forsvare seg. Tre hovedkriterier: 1. Negativ/ ondsinnet atferd 2. Gjentakelse over tid 3. Ubalanse i faktisk eller opplevd styrkeforhold Mobbeproblematikken har også følger for den eller de som av ulike grunner har trang til å dominere og undertrykke andre, som mangler empati og som således er positive til vold. (Aggressivitet overfor voksne og redusert følelse av individuelt ansvar er et område der norsk skole skårer dårlig på PISA-undersøkelsen). Prognosen med henblikk på framtida er ikke god, verken for dem som blir mobbet (dårlig selvbilde, dårlig selvtillit psykiske plager) eller dem som mobber (blant kriminelle har en overvekt vært mobbere!) Historikk/bakgrunn: Manifest mot mobbing ble undertegnet av Statsministeren, Barneombudet, Kommunenes sentralforbund, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen 22.september I mars 2003 sluttet Barne- og familiedepartementet seg til manifestarbeidet, og innsatsen skulle styrkes gjennom tiltak i barnehagene og i barn og unges fritidsmiljøer. Manifestpartene står sammen om et felles mål. Partene har gjensidig forpliktet seg til å arbeide for nulltoleranse mot mobbing og skal gjennom sitt arbeid engasjere og motivere for innsats i barnehage, skole, hjem og fritidsmiljø. (jf Tiltaksplanen for manifest mot mobbing.). Manifestet retter oppmerksomheten mot de voksnes moralske og faglige ansvar i forhold til mobbing blant barn og unge. Alle, skoleeier så vel som alle ansatte i skole og barnehage, skal arbeide aktivt for at mobbing ikke skal forekomme, med andre ord: en felles forpliktende innsats mot mobbing.

10 Innsats i grunnskolen: Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd hadde fått statlig støtte gjennom flere år. Utdanning og forskningsdepartementet har fulgt opp med spredning og implementering. Mer enn 400 skoler deltar/har deltatt i prosjektet. Programmet ZERO: Bygger på en revitalisering av programmet MOBBING fra 1996/97 fra Senteret for atferdsforskning i Stavanger. Rundt 200 skoler deltar i programmet. Det finnes dessuten noen andre programmer for å redusere problematferd i skolen: - KREBS Kreativ problemløsning i skolen (Statens Utdanningskontor i Hordaland) - Skolemegling (UFD/Læringssenteret og Justisdepartementet - Det er mitt valg (Lions Quest) - MOT (Stiftelsen MOT) - Steg for steg (Nasjonalforeningen for folkehelsen) Nye programmer er dessuten: - Pilotprosjektet Positiv atferd og støttende læringsmiljø - Connect (Osloskoler i samarbeid med Senter for atferdsforskning.) - Læringsmiljø og problematferd (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring og Lillegården kompetansesenter). - FUG som har ansvar for det årlige grunnskolens uke hadde i 2003 temaet: Ingen utenfor. - Barneombudet utarbeidet en håndbok i elevdemokrati. Innsatsen i Hole kommune. - Hole ungdomsskole og Røyse skole valgte å gå for i Olweusprosjektet., hvilket betydde en svært omfattende satsing først og fremst med hensyn til tidsbruk - Prosjektet startet med at det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene på begge skolene i mai Denne viste at det foregikk noe mobbing på skolene. Den ene skolen lå noe over landsgjennomsnittet; den andre noe under. - Det ble satt av 1 ½ time annenhver uke av felles skoleutviklingstid til kompetanseheving sår det gjaldt å o oppdage mobbing o forbygge mobbing o takle mobbesituasjoner o lage rutiner for hva skolen gjør når mobbing avdekkes. Kort sagt: Å skape en skole der åpenhet og trivsel gir grunnlaget for et godt læringsmiljø. Personalet ble delt inn i to samtalegrupper, og det ble utnevnt 4 såkalte nøkkelpersoner som parvis skulle lede samtalegruppene som altså kom sammen annenhver uke. Alle fikk utdelt en lærerveiledning med ulike emner og temaer - se vedlagte innholdsfortegnelse. Personalet gjorde en formidabel innsats, selv om de selvsagt i perioder gikk grådig lei og ønsket prosjektet dit pepperen gror.

11 Foreldrene ble informert på alle foreldremøter ved oppstart høsten FAU ble informert og i styringsgruppa for prosjektet, den såkalte Samordningskomiteen, satt fire foreldrerepresentanter sammen med nøkkelpersonene, koordinator ved skolen, instruktør, rektor, rådgiver, helsesøster og PP-kontoret. Det foregikk også noen aksjoner ved skolen; blant annet antimobbe-demonstrasjonsmarsj fra Hole ungdomsskole til Herredshuset i Hole hvor et manifest mot mobbing ble underskrevet av ordfører, rektor, elevrådsleder og leder for FAU ved skolen. Røyse skole la stor vekt på informasjonsmøter, diskusjonskvelder og samarbeid med foreldrene i Grunnskolens Uke her hvor temaet var Ingen utenfor. Ordføreren besøkte skolen og manifestet ble underskrevet av de samme som på HUS. På begge skolene ble det satt i gang en rekke lokale tiltak som en håpet og regnet med ville ha sin virkning først og fremst forebyggende, men også med henblikk på hvordan mobbing oppdages og behandles. Spørreundersøkelsen ble gjentatt høsten Den avdekket klar nedgang i antall elever som føler seg mobbet. Elevene oppgir at lærerne bryr seg mer og er blitt flinkere til å se og gripe inn. De tør i større grad enn før å si ifra til voksne når de får kjennskap til mobbing. Åpenhet omkring problematikken i klassemøter oppgis å være av stor betydning, og fysisk mobbing/vold oppgis å være nesten borte. Utestenging eller det som populært ofte blir kalt jentemobbing er fortsatt noe av problemet som en tydeligvis må arbeide videre med. En vet konkret at hvis slike prosjekt ikke vedlikeholdes på ulike måter etter at de er avsluttet, er en svært raskt tilbake til utgangspunktet. Ved å legge opp til faste rutiner for oppfølging vil en slik forskning vise, holde et nivå nær opp til det en oppnådde i løpet av prosjektperioden. Hole ungdomsskole legger opp til disse rutinene: - undersøkelsen gjennomføres årlig i april (april 2006) - Nye lærere skal skoleres og få innføring i programmet/prosjektet slik det har vært gjennomført på skolen vår - Minst 2 ganger i løpet av skoleåret tid til pedagogisk utviklingsarbeid settes av til tema rundt mobbeproblematikk. - Tema på minst et foreldremøte på 8. og 9. trinn. Røyse skole så vel som Hole ungdomsskole håper også at skoleeier følger opp manifestet mot mobbing og støtter opp om dette arbeidet Hilsen Marit H.

12 Barneverntjenesten i Hole Kommune En gang i halvåret møtes alle ledere for tjenestesteder som har med barn og unge å gjøre, inklusiv hver rektor og hver barnehagestyrer. På disse møtene drøftes generelle problemstillinger i forhold til hva som rører seg i barne-og ungdomsgruppa. Dette kan gi en indikator på hvor kommunen bør øke innsatsen, er det avdelinger som bør samarbeide i forhold til spesielle problemer m.v. I tillegg bidrar disse møtene til at man får god kjennskap til hverandre, det tas lettere kontakt mellom de ulike tjenester. Det har også vært personer utenfra og orientert på disse møtene. Man har blant annet hatt jurister som har orientert om taushetsplikten; muligheter og begrensninger, Statens barnevern (BUF-etat) har informert om nærmiljøtiltak. I de tilfeller vi har hentet krefter utenfra har man også utvidet deltakertallet på møtene slik at alle som har behov for det får nødvendig info. De halvårsmessige møtene er politisk forankret, dvs at det er vedtatt at man skal ha et slikt forum. Barneverntjenesten informerer på foreldermøter om seg selv som samarbeidspartner til skolene hver vår ved overgang barnehage/skole og barneskole/ungdomskole. Barneverntjenesten informerer ansatte i skolene om sine tjenester; når er det grunn til bekymring, når bør man melde osv. Anonyme konsultasjoner med barneverntjenesten i forhold til barn skolen jobber med og hvor man er usikker på om det er grunn til ytterligere tiltak. Dette tiltaket er ofte benyttet. Barnevern/sosial dekker relativt ofte kurs m.v. blant annet til ansatte i skolen dersom man ser at det er kompetanse som vil komme barn og unge til gode. Barnevern/sosial har relativt ofte tiltak inne i skolen, oftest SFO, i forhold til barn med psykososiale vansker. Disse tiltakene går ofte ut på at barneverntjenesten dekker utgifter til ekstra bemanning. Hyppig samarbeid i enkelt saker med eksempelvis deltakelse i ansvargrupper. Maria Bikset Tjenesteleder sosial/barnevern

FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012

FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012 RINGERIKE KOMMUNE Serviceboks 24 3504 HØNEFOSS SLT - koordinator karianne.berg@ringerike.kommune.no Mob. 970 82 960 FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012 Hønefoss politistasjon

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Efteløt skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være med på å skape et

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE Eidsvåg skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø?

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø? Bakgrunn for manifestet. Målet for barnehagene i Sigdal er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. I et inkluderende miljø, hvor alle har nulltoleranse for mobbing. Mobbing foregår også i barnehagen.

Detaljer

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Forord Side 2 av 8 Skoleåret 02/03 ble det arbeidet med å sette innholdet på foreldremøtene mer i system. Foreldrene ved FAU ved skolen, personalet,

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ALLANENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1. FOREBYGGING. Forebygging retter seg mot hele skolemiljøet og er forebyggende også når det gjelder annen uønsket adferd. 2. AVDEKKING AV MOBBING. Avdekking

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

6.3. Dokka barneskole. Plan for Dokka barneskole mot/ved MOBBING

6.3. Dokka barneskole. Plan for Dokka barneskole mot/ved MOBBING 6.3 Dokka barneskole Plan for Dokka barneskole mot/ved MOBBING Nov.2006 1 Forord Denne planen ble revidert i oktober 2003 av:, ansatte ved DBS, FAU, PPT og skolehelsetjenesten. Dette ble gjort etter at

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing Manifest mot mobbing Ved Ringebu skole Vår visjon: Godt å være med lyst til å lære. Hva er mobbing: Mobbing er et begrep som benyttes ulikt i ulike sammenhenger. Begrepet mobbing benyttes ofte om alt fra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk Formannskapet Arkivsak. Nr.: 2016/938-2 Saksbehandler: Randi Tessem Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 18.10.2016 Formannskapet 19.10.2016 MOT i Inderøy kommune Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 OPPVEKST Askeladden barnehage PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 Askeladden barnehage 2012, Einat Larsen Side 1 Innledning På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN Melding til utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 28/10 Arkivsak : Arkivkode : Saksbehandler : Hege Egaas Røen MOBBING I SANDNESSKOLEN Utvalgte skoler i Sandnes ble høsten 2009,

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Breimyra skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Breimyra skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen Rolf Eide Kjellaug Marie Hoddevik Lars Gytre Eva Kristin Knutsen Tor Kristian Tøsdal 2015 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål:

Detaljer

FAU - å skape et positivt barnefellesskap!

FAU - å skape et positivt barnefellesskap! Oslo kommune Utdanningsetaten Kjelsås Skole 21.11.2017 FAU - å skape et positivt barnefellesskap! Opplæringsloven Hvorfor oppstår mobbing og hva er en "typisk" mobbesituasjon? Hvordan arbeider skolen for

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Skarnes Videregående skole

Skarnes Videregående skole Handlingsplan mot mobbing ved Skarnes videregående skole 1. Innledning Elevundersøkelsene viser at mobbing ikke er utbredt blant elevene ved Skarnes videregående skole. Selv om problemet ikke er så stort,

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2012 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Vedtatt i SMU 29.02.2012 Rune Hoholm Sørreisa kommune 29.02.2012 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR SKOLEMILJØET

Detaljer

VI FÅR DET TIL NÅR ALLE JOBBER SAMMEN TVERRFAGLIG PROSJEKT

VI FÅR DET TIL NÅR ALLE JOBBER SAMMEN TVERRFAGLIG PROSJEKT VI FÅR DET TIL NÅR ALLE JOBBER SAMMEN TVERRFAGLIG PROSJEKT SLT- og folkehelsekoordinator Annica Øygard Sola 26.11.15 NITTEDAL Innbyggertall: 22 706 Unge under 23 år: 7 364 Areal: Nabokommuner: Kjøretid

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 1 OVERORDNEDE MÅL Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeide bidra til å Fremme psykisk og fysisk helse Fremme gode sosiale og miljømessige

Detaljer

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015)

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i grunnskolen

Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i grunnskolen Dato: 27. januar 2009 Byrådssak 74/09 Byrådet Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i grunnskolen MATO HVE-4114-200802270-26 Hva saken gjelder: I Melding om skolehelsetjenesten (Bystyresak

Detaljer

M ANIFEST M OT M OBBING

M ANIFEST M OT M OBBING Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 1 M ANIFEST M OT M OBBING TILTAKSPLAN 2006 2008 Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 2 2 FORORD Fortsatt er det mange barn og unge som blir utsatt for mobbing

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

Systemarbeid mot mobbing. André Baraldsnes Uni Reseach Helse. RKBU Vest

Systemarbeid mot mobbing. André Baraldsnes Uni Reseach Helse. RKBU Vest Systemarbeid mot mobbing André Baraldsnes Uni Reseach Helse. RKBU Vest Uni Research Helse, RKBU Vest Lovkrav Systemarbeid Implementerings strategi Anbefalte tiltak - Olweusprogrammet Kvalitetssikring RKBU

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken?

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken? Læringsmiljøteamet ved PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø der elevene har forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte. I arbeidet legger vi vekt

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Oppsummering av rapporten fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

MANIFEST MOT MOBBING et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø TILTAKSPLAN 2005 2007

MANIFEST MOT MOBBING et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø TILTAKSPLAN 2005 2007 MANIFEST MOT MOBBING et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø TILTAKSPLAN 2005 2007 2 FORORD 23. september 2002 ble det første Manifest mot mobbing undertegnet. Ved undertegnelsen

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD VÅR VISJON: Vår visjon: Læring gjennom aktivitet og trivsel. Vi vil ha en skole der elevene føler trygghet og tilhørighet både på skolen og i

Detaljer