FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN I HOLE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN I HOLE KOMMUNE"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE Hole herredshus 3530 Røyse SLT koordinator Mob FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN I HOLE KOMMUNE Telefonliste til samarbeidspartnere. Plan for skolehelsetjenesten i Hole Kommune Hønefoss politistasjon forebyggende i skolen Olweusprogrammet mot mobbing Barneverntjenesten Hole Kommune

2 TELEFONLISTE Hønefoss politistasjon: Espen Sola sentr. bord direkte mob.tlf Anders Blisten sentr. bord direkte mob.tlf Helsesøstertjenesten Marit Ann Skjedsvold Torild Wenche Hovland Barneverntjenesten Maria Bikset Siw Rørvik Helsestasjon for ungdom: Anita Hansen Kristin Juell Ungdomskontakten i Ringerike Kommune: Evy Kalvøy Lena Dahl

3 Plan for skolehelsetjenesten i Hole kommune Helsesøster deltar fast på foreldremøte før skolestart og ved overgang til ungdomsskolen. 1. klasse Helsesøster informerer i klassen. presenterer seg selv. Foreldreskjema, kartlegge barns helsetilstand med helsesirkel. Helseundersøkelse av alle elevene individuelt, med helsesøster og lege. 2. klasse Følger opp de med spesielle behov som hørsel, syn, vekt, lengde mm. 3. klasse Orientering om poliovaksine / vaksinering. Lengdemåling. Følge opp de med spesielle behov. 4. klasse Følge opp de med spesielle behov. 5. klasse Info. i klassen, kartlegging av barns helse ved hjelp av helsesirkelen. Individuell helseundersøkelse / samtale etter behov ut fra helsesirkel. Tilbud om undervisning / samtale om pubertet ved jordmor. 6. klasse Info og vaksinering mot difteri/stivkrampe. Følger opp de med spesielle behov. 7. klasse Info. og vaksinering mot meslinger, kusma og røde hunder. Pubertet som emne tas opp igjen av jordmor. Følge opp de med spesielle behov. 8. klasse Helsesøster informerer om skolehelsetjenesten i ungdomsskolen og presenterer seg. Målrettet individuell helseundersøkelse ut ifra helseskjema utfylt av foreldre/elev. Synsundersøkelse, sjekk av rygg, lengdemål m.m. Ta opp igjen helsesirkel. 9. klasse Informasjon i klassen om tuberkulose og BCG. Tuberkulinprøve og BCG vaksine. Følge opp de med spesielle behov. 10. klasse Info om poliomyelitt og poliovaksine. Oppfølging ev elever med spes. behov. Evt. samlivs / prevensjonsundervisning ved jordmor. Elevene får tildelt vaksinasjonskort når de går ut av ungdomsskolen.

4 Hønefoss politistasjon Trafikk og forebyggende avsnitt FOREBYGGENDE I SKOLEN RINGERIKE & HOLE Skoleåret Kontaktpersoner Hønefoss politistasjon Espen Sola Anders Blisten Tlf sentr.bord Tlf direkte Mob.tlf Tlf sentr.bord Tlf direkte Mob.tlf Mailadresse: Mailadresse:

5 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Frivillig 1.klasse Sept./Oktober Skoleveien Politiet instruerer om viktige gå-regler, Viktig at lærerne har bruk av refleks, refleks-demonstrasjon og vært innom temaet i litt om politiets gjøremål. Det deles også gratis ut refleksvester gitt av Ringerike Røde Kors. Det hele avsluttes med bruk av Tryllica Trygg trafikkvideo. forkant og at det trenes i etterkant av besøket til politiet. Tren gjerne på Tryllica-Trygg sangen i forkant Frivillig 4. klasse Våren Sykkel og sikkerhet Frivillig klasse Høsten/våren Vold/mobbing/ rassisme.. Skal gjennom -føres 6. klasse Før jul/vinterferien Tyveri Kontroll av sykler med utstedelse av kontroll-lapp viktige sykkelregler og understreker viktigheten med bruk av hjelm; hjelmdemonstrasjon Politiet kan være delaktig ifb. med temauke/ måned hvor disse temaene fokuseres på. Dog føler vi at de aller fleste skolene dekker denne biten bra på egenhånd. Konsekvenser av nasking og tyveri. På grunn av mye butikktyveri i denne aldersgruppen, føler politiet og oppveksttjenesten at det er et stort behov for fortsatt å gjennomføre dette i skolen. Bruk av video som hjelpemiddel. Skolene innhenter matriell fra Trygg Trafikk og har prosjekt/felles undervisning om sykkelregler og ferdigheter i forkant. Skolene har gått grundig innom temaene med prosjektarbeid el.l. Viktig at dette temaet jobbes godt med i forog etterkant av besøket fra politiet.

6 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Frivillig 7. klasse; Vinter/vår Ung i Ringerike & foreldre og elever møter Hole, grensesetting, rus sammen. Orienterer foreldre og elever i felleskap de utfordringer de sammen står overfor når de begynner på ungdomsskolen. Politiet orienterer om situasjonen ute i byen & bygda, rus, tillit, Bry seg om.. m.m. Frivillig 7. klasse; Hole Høst/vår Båtvett Gir informasjon om de viktigste reglene ifb. med ferdsel i vassdrag og sjø (båt, sikkerhet og ansvar). Bruk av bl.a. videoen Savnet i Steinsfjorden, straffereaksjoner m.m. Frivillig klasse Hele skoleåret Handlingsorientert/ problem -orientert samarbeid Frivillig Foreldre 8. klasse Hele skoleåret Ungdom og ITkriminalitet Ungdomsskolene tar kontakt med politiet ut i fra de problemstillinger som oppstår i løpet av skoleåret og som de føler politiet kan være med å løse/ forebygge problemet Ser foreldre, skole og andre voksne faresignalene som kan gjøre dagens ungdom til IT-kriminelle? Et meget aktuelt tema i disse tider hvor ofte ungdommen sitter inne med bedre datakunnskaper enn oss voksne Viktig at man klarer å samle alle foreldre og elever. Klassekontaktene foretar ringerunde for å få med ALLE på møtet Skolene bør ha gjennomgått de viktigste reglene slik at politiets besøk blir et supplement Viktig at skolene har forsøkt ved hjelp av elevmegling m.m. å løse problemet selv Fint hvis foreldrene har vært innom pcloggen for å se hvor husets ungdom har vært på internett ; sjekke Økokrims hjemmeside vdr. ITkriminalitet m.m.

7 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Frivillig 9. klasse Hele skoleåret RUS Orientering om russituasjonen i Skolene tar selv kommunene, informasjon om de ulike kontakt hvis dette rusmidlene og måter å bekjempe dette i ungdoms-miljøene. ønskes tatt opp ifb. med fordypningen elevene har om dette temaet på dette klassetrinnet; et Skal gjennom -føres Prøves ut dette skoleåret på 2 skoler Foreldre 9. klasse 10. klasse Hov og Hole ungdomsskole Hele skoleåret RUS Orientering om russituasjonen i kommunene, informasjon om de ulike rusmidlene og måter å forsøke å bekjempe dette i ungdomsmiljøene. Høst/vinter Ikke tøft å være død Et prøveprosjekt som arrangeres av og økonomisk dekkes av Trygg Trafikk Buskerud. Det går over 2 skoletimer. Politi, ambulansepersonell, trafikkskadd og pårørende. supplement La det være et møte samlet for hele trinnet på skolen med ungdomskontakt, helsesøster, politi m.fl. til stede Dette undervisningsopplegget har vært brukt de siste 15 årene i bl.a. Vestfold, Akershus, Rogaland med bra virkning og resultat.

8 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Skal 3. klasse Våren Russ, rus og gjennom videregående trafikk -føres Trygg Trafikk, politi, trafikkstasjon, helsesøster m.fl. kjører temadag på skolene og kontroll av russebilene i forkant av landstreffene. Tradisjon med bra resultat ved tett samarbeid Russelederne og skolens administrasjon skal sammen holde tett dialog og ved help av temadagen få ting til å gli enda bedre; være i forkant for å få i stand en vellykket russefeiring både for skolen, russen og øvrige involverte Kontaktpersoner Hønefoss politistasjon Espen Sola Anders Blisten Tlf sentr.bord Tlf direkte Mob.tlf Tlf sentr.bord Tlf direkte Mob.tlf Mailadresse: Mailadresse:

9 Ad Olweusprogrammet mot mobbing prosjekt gjennomført ved Røyse (barne-)skole og Hole ungdomsskole skoleåret 2003/2004 og høsthalvåret Vi vet alle at mobbing er et problem i samfunnet vårt først og fremst for dem som blir mobbet med de følger det har for den enkelte, på kort og lang sikt. Gjennomsnittlig oppgir ca 10 % av elevene i grunnskolen at de blir mobbet, og de oppgir at verken lærere eller foreldre ser eller er villig til å se at mobbing foregår. Begrepet mobbing definerer vi da som: Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra ett eller flere barn rettet mot et annet barn som har vanskelig for å forsvare seg. Tre hovedkriterier: 1. Negativ/ ondsinnet atferd 2. Gjentakelse over tid 3. Ubalanse i faktisk eller opplevd styrkeforhold Mobbeproblematikken har også følger for den eller de som av ulike grunner har trang til å dominere og undertrykke andre, som mangler empati og som således er positive til vold. (Aggressivitet overfor voksne og redusert følelse av individuelt ansvar er et område der norsk skole skårer dårlig på PISA-undersøkelsen). Prognosen med henblikk på framtida er ikke god, verken for dem som blir mobbet (dårlig selvbilde, dårlig selvtillit psykiske plager) eller dem som mobber (blant kriminelle har en overvekt vært mobbere!) Historikk/bakgrunn: Manifest mot mobbing ble undertegnet av Statsministeren, Barneombudet, Kommunenes sentralforbund, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen 22.september I mars 2003 sluttet Barne- og familiedepartementet seg til manifestarbeidet, og innsatsen skulle styrkes gjennom tiltak i barnehagene og i barn og unges fritidsmiljøer. Manifestpartene står sammen om et felles mål. Partene har gjensidig forpliktet seg til å arbeide for nulltoleranse mot mobbing og skal gjennom sitt arbeid engasjere og motivere for innsats i barnehage, skole, hjem og fritidsmiljø. (jf Tiltaksplanen for manifest mot mobbing.). Manifestet retter oppmerksomheten mot de voksnes moralske og faglige ansvar i forhold til mobbing blant barn og unge. Alle, skoleeier så vel som alle ansatte i skole og barnehage, skal arbeide aktivt for at mobbing ikke skal forekomme, med andre ord: en felles forpliktende innsats mot mobbing.

10 Innsats i grunnskolen: Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd hadde fått statlig støtte gjennom flere år. Utdanning og forskningsdepartementet har fulgt opp med spredning og implementering. Mer enn 400 skoler deltar/har deltatt i prosjektet. Programmet ZERO: Bygger på en revitalisering av programmet MOBBING fra 1996/97 fra Senteret for atferdsforskning i Stavanger. Rundt 200 skoler deltar i programmet. Det finnes dessuten noen andre programmer for å redusere problematferd i skolen: - KREBS Kreativ problemløsning i skolen (Statens Utdanningskontor i Hordaland) - Skolemegling (UFD/Læringssenteret og Justisdepartementet - Det er mitt valg (Lions Quest) - MOT (Stiftelsen MOT) - Steg for steg (Nasjonalforeningen for folkehelsen) Nye programmer er dessuten: - Pilotprosjektet Positiv atferd og støttende læringsmiljø - Connect (Osloskoler i samarbeid med Senter for atferdsforskning.) - Læringsmiljø og problematferd (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring og Lillegården kompetansesenter). - FUG som har ansvar for det årlige grunnskolens uke hadde i 2003 temaet: Ingen utenfor. - Barneombudet utarbeidet en håndbok i elevdemokrati. Innsatsen i Hole kommune. - Hole ungdomsskole og Røyse skole valgte å gå for i Olweusprosjektet., hvilket betydde en svært omfattende satsing først og fremst med hensyn til tidsbruk - Prosjektet startet med at det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene på begge skolene i mai Denne viste at det foregikk noe mobbing på skolene. Den ene skolen lå noe over landsgjennomsnittet; den andre noe under. - Det ble satt av 1 ½ time annenhver uke av felles skoleutviklingstid til kompetanseheving sår det gjaldt å o oppdage mobbing o forbygge mobbing o takle mobbesituasjoner o lage rutiner for hva skolen gjør når mobbing avdekkes. Kort sagt: Å skape en skole der åpenhet og trivsel gir grunnlaget for et godt læringsmiljø. Personalet ble delt inn i to samtalegrupper, og det ble utnevnt 4 såkalte nøkkelpersoner som parvis skulle lede samtalegruppene som altså kom sammen annenhver uke. Alle fikk utdelt en lærerveiledning med ulike emner og temaer - se vedlagte innholdsfortegnelse. Personalet gjorde en formidabel innsats, selv om de selvsagt i perioder gikk grådig lei og ønsket prosjektet dit pepperen gror.

11 Foreldrene ble informert på alle foreldremøter ved oppstart høsten FAU ble informert og i styringsgruppa for prosjektet, den såkalte Samordningskomiteen, satt fire foreldrerepresentanter sammen med nøkkelpersonene, koordinator ved skolen, instruktør, rektor, rådgiver, helsesøster og PP-kontoret. Det foregikk også noen aksjoner ved skolen; blant annet antimobbe-demonstrasjonsmarsj fra Hole ungdomsskole til Herredshuset i Hole hvor et manifest mot mobbing ble underskrevet av ordfører, rektor, elevrådsleder og leder for FAU ved skolen. Røyse skole la stor vekt på informasjonsmøter, diskusjonskvelder og samarbeid med foreldrene i Grunnskolens Uke her hvor temaet var Ingen utenfor. Ordføreren besøkte skolen og manifestet ble underskrevet av de samme som på HUS. På begge skolene ble det satt i gang en rekke lokale tiltak som en håpet og regnet med ville ha sin virkning først og fremst forebyggende, men også med henblikk på hvordan mobbing oppdages og behandles. Spørreundersøkelsen ble gjentatt høsten Den avdekket klar nedgang i antall elever som føler seg mobbet. Elevene oppgir at lærerne bryr seg mer og er blitt flinkere til å se og gripe inn. De tør i større grad enn før å si ifra til voksne når de får kjennskap til mobbing. Åpenhet omkring problematikken i klassemøter oppgis å være av stor betydning, og fysisk mobbing/vold oppgis å være nesten borte. Utestenging eller det som populært ofte blir kalt jentemobbing er fortsatt noe av problemet som en tydeligvis må arbeide videre med. En vet konkret at hvis slike prosjekt ikke vedlikeholdes på ulike måter etter at de er avsluttet, er en svært raskt tilbake til utgangspunktet. Ved å legge opp til faste rutiner for oppfølging vil en slik forskning vise, holde et nivå nær opp til det en oppnådde i løpet av prosjektperioden. Hole ungdomsskole legger opp til disse rutinene: - undersøkelsen gjennomføres årlig i april (april 2006) - Nye lærere skal skoleres og få innføring i programmet/prosjektet slik det har vært gjennomført på skolen vår - Minst 2 ganger i løpet av skoleåret tid til pedagogisk utviklingsarbeid settes av til tema rundt mobbeproblematikk. - Tema på minst et foreldremøte på 8. og 9. trinn. Røyse skole så vel som Hole ungdomsskole håper også at skoleeier følger opp manifestet mot mobbing og støtter opp om dette arbeidet Hilsen Marit H.

12 Barneverntjenesten i Hole Kommune En gang i halvåret møtes alle ledere for tjenestesteder som har med barn og unge å gjøre, inklusiv hver rektor og hver barnehagestyrer. På disse møtene drøftes generelle problemstillinger i forhold til hva som rører seg i barne-og ungdomsgruppa. Dette kan gi en indikator på hvor kommunen bør øke innsatsen, er det avdelinger som bør samarbeide i forhold til spesielle problemer m.v. I tillegg bidrar disse møtene til at man får god kjennskap til hverandre, det tas lettere kontakt mellom de ulike tjenester. Det har også vært personer utenfra og orientert på disse møtene. Man har blant annet hatt jurister som har orientert om taushetsplikten; muligheter og begrensninger, Statens barnevern (BUF-etat) har informert om nærmiljøtiltak. I de tilfeller vi har hentet krefter utenfra har man også utvidet deltakertallet på møtene slik at alle som har behov for det får nødvendig info. De halvårsmessige møtene er politisk forankret, dvs at det er vedtatt at man skal ha et slikt forum. Barneverntjenesten informerer på foreldermøter om seg selv som samarbeidspartner til skolene hver vår ved overgang barnehage/skole og barneskole/ungdomskole. Barneverntjenesten informerer ansatte i skolene om sine tjenester; når er det grunn til bekymring, når bør man melde osv. Anonyme konsultasjoner med barneverntjenesten i forhold til barn skolen jobber med og hvor man er usikker på om det er grunn til ytterligere tiltak. Dette tiltaket er ofte benyttet. Barnevern/sosial dekker relativt ofte kurs m.v. blant annet til ansatte i skolen dersom man ser at det er kompetanse som vil komme barn og unge til gode. Barnevern/sosial har relativt ofte tiltak inne i skolen, oftest SFO, i forhold til barn med psykososiale vansker. Disse tiltakene går ofte ut på at barneverntjenesten dekker utgifter til ekstra bemanning. Hyppig samarbeid i enkelt saker med eksempelvis deltakelse i ansvargrupper. Maria Bikset Tjenesteleder sosial/barnevern

FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012

FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012 RINGERIKE KOMMUNE Serviceboks 24 3504 HØNEFOSS SLT - koordinator karianne.berg@ringerike.kommune.no Mob. 970 82 960 FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012 Hønefoss politistasjon

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Efteløt skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være med på å skape et

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE Eidsvåg skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Forord Side 2 av 8 Skoleåret 02/03 ble det arbeidet med å sette innholdet på foreldremøtene mer i system. Foreldrene ved FAU ved skolen, personalet,

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Oppsummering av rapporten fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Foreldrenettverksgrupper. fordi nærmiljøet betyr mest

Foreldrenettverksgrupper. fordi nærmiljøet betyr mest Foreldrenettverksgrupper fordi nærmiljøet betyr mest VILLE DU VOKST OPP I DAG? Tradisjonelt sett har ungdomsskolene en tradisjon i forhold til å holde foreldremøter. En utfordring man ofte støter på, er

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 1 OVERORDNEDE MÅL Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeide bidra til å Fremme psykisk og fysisk helse Fremme gode sosiale og miljømessige

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Krafttak mot mobbing. Saksnr. 13/1762 Journalnr. 11978/13 Arkiv B36 Dato: 11.09.2013. Bakgrunn

Krafttak mot mobbing. Saksnr. 13/1762 Journalnr. 11978/13 Arkiv B36 Dato: 11.09.2013. Bakgrunn Krafttak mot mobbing Saksnr. 13/1762 Journalnr. 11978/13 Arkiv B36 Dato: 11.09.2013 Bakgrunn Bakgrunn «Krafttak mot mobbing» ble satt i verk på bakgrunn av en artikkel i Dagbladet om mobbing i skolen hvor

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø?

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø? Bakgrunn for manifestet. Målet for barnehagene i Sigdal er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. I et inkluderende miljø, hvor alle har nulltoleranse for mobbing. Mobbing foregår også i barnehagen.

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 OPPVEKST Askeladden barnehage PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 Askeladden barnehage 2012, Einat Larsen Side 1 Innledning På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats

Detaljer

Hvordan markedsføre Det er mitt valg

Hvordan markedsføre Det er mitt valg Hvordan markedsføre Det er mitt valg Det er mitt valg (DMV) er et undervisningsprogram som anbefales i forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse I denne brosjyren får du tips om hvordan

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

MANIFEST MOT MOBBING et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø TILTAKSPLAN 2005 2007

MANIFEST MOT MOBBING et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø TILTAKSPLAN 2005 2007 MANIFEST MOT MOBBING et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø TILTAKSPLAN 2005 2007 2 FORORD 23. september 2002 ble det første Manifest mot mobbing undertegnet. Ved undertegnelsen

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

Adresse: For at arbeidet skal være forebyggende, må det gjøres systematisk og det må innarbeides i skolenes planverk.

Adresse: For at arbeidet skal være forebyggende, må det gjøres systematisk og det må innarbeides i skolenes planverk. Søknad om prosjektmidler til fornying for 2012 Alle feltene må fylles ut Innledning Saksnr. hos Fylkesmannen i Troms: 2011/4483 Hva gjelder søknaden (sett kryss) x Prosjekt i enkeltkommune Navn på søkerkommune:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse.

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. - et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Det er mitt valg er en del av Lions Norge Julie 7.trinn:

Detaljer

M ANIFEST M OT M OBBING

M ANIFEST M OT M OBBING Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 1 M ANIFEST M OT M OBBING TILTAKSPLAN 2006 2008 Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 2 2 FORORD Fortsatt er det mange barn og unge som blir utsatt for mobbing

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Trivselsplan for Fjelltun, Resahaugen, Heia og Idse skoler. Et godt sted å være, et godt sted å lære

Trivselsplan for Fjelltun, Resahaugen, Heia og Idse skoler. Et godt sted å være, et godt sted å lære Trivselsplan for Fjelltun, Resahaugen, Heia og Idse skoler Et godt sted å være, et godt sted å lære Innhold 1. Vennskap 2. Sosial Kompetanse 3. Miljø- og trivselstiltak 4. Arena for samarbeid 5. Handlingsplan

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

VI FÅR DET TIL NÅR ALLE JOBBER SAMMEN TVERRFAGLIG PROSJEKT

VI FÅR DET TIL NÅR ALLE JOBBER SAMMEN TVERRFAGLIG PROSJEKT VI FÅR DET TIL NÅR ALLE JOBBER SAMMEN TVERRFAGLIG PROSJEKT SLT- og folkehelsekoordinator Annica Øygard Sola 26.11.15 NITTEDAL Innbyggertall: 22 706 Unge under 23 år: 7 364 Areal: Nabokommuner: Kjøretid

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING August 2014 Stockshots.no INNHOLD Innledning 3 Definisjon av mobbing Meld fra 4 Dersom du har mistanke om mobbing Ved tilfelle av mobbing Alle har et

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE Mobbeplan revidert 13.8.2013 side 1 av 6 MOBBEPLAN FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE DEFINISJONER. Hva er mobbing? o Psykisk / fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING Øygard ungdomsskole Juni 2015 FORORD TRYGGHET TRIVSEL LÆRING er visjonen til Øygard ungdomsskole. Vårt mål i arbeidet for å fremme trivsel og bekjempe

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Opplæringsloven 1-2: Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærere og elever og mellom skole og hjem.

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Handlingsplan for tiltak mot aggresjon og vold i Askøyskolen

Handlingsplan for tiltak mot aggresjon og vold i Askøyskolen Handlingsplan for tiltak mot aggresjon og vold i Askøyskolen Revidert august 2010 Vedtatt av undervisningssjef 18.8.10 1 Mandat og prosess fram mot plan. Etter oppdrag fra AMU har undervisningssjefen,

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Vår skole tek utgangspunkt i eleven sine evner og føresetnader. Vi legg vekt på å få fram det positive i kvar elev. Vi viser respekt og

Detaljer

PS15/15Referatsaker. Side36

PS15/15Referatsaker. Side36 PS15/15Referatsaker Side36 Grunnskolekontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36583/2015 2015/2980 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/11 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

PLAN / TILTAK OVER SKOLEHELSETJENESTEN I RENNEBU KOMMUNE

PLAN / TILTAK OVER SKOLEHELSETJENESTEN I RENNEBU KOMMUNE PLAN / TILTAK OVER SKOLEHELSETJENESTEN I RENNEBU KOMMUNE JULI. 08 ENDRET SEPTEMBER. 09 PERSONELL OG TILGJENGELIGHET. Pr. 01.05.10: Medisinsk/fag.ansvarlig: Daglig leder: Skole/helsestasjonslege: Fysioterapitjenesten:

Detaljer