Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015"

Transkript

1 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012

2 INNHOLD FORORD INNLEDNING FØRINGER FOR NY PLAN PLANPROSESS ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET VISJON OG MÅLSETTING Nasjonal og lokal visjon Mål Arbeidsmåter for å nå målene HOVEDUTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER For høy fart etter forholdene Trafikanter i aldersgruppen år REGISTRERINGER OG ANALYSE (= tall) Registrerte personskadeulykker lokalisering Registrerte personskadeulykker fordelt på vegkategori Registrerte trafikkulykker fordelt på alder Registrerte personskadeulykker fordelt på klokkeslett Registrerte personskadeulykker fordelt på uhellskategori Registrerte personskadeulykker fordelt på uhellskode Rus Region Øst for Oppsummering TILTAK Tiltak i den forrige handlingsplanen ( ) Beskrivelse av tiltakene i handlingsplanen Tiltak gjennom areal- og transportplanlegging Trafikanttiltak Tiltak på veg HANDLINGSPLAN Handlingsplan Kontinuerlige tiltak Investeringstiltak VEDLEGG Regelverk for gratis skoleskyss Litteratur og referanser KOMMUNESTYRETS VEDTAK Forsidebilde: Hegginkrysset, Mysen

3 FORORD Visjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i veitrafikken står sentral i dagens trafikksikkerhetsarbeid. Utover å fokusere på ulykkene som gir de alvorligste personskadene, er det nødvendig å styre trafikksikkerhetsarbeidet slik at vi gjennomfører de mest effektive tiltakene. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal Transportplan (NTP) ble det besluttet at nullvisjonens ordlyd skulle endres: fra en visjon om ingen drepte og ingen varig skadde, til en visjon om ingen drepte og ingen hardt skadde. Endringen har sammenheng med at varig skadd ikke er et begrep i ulykkesregisteret, mens hardt skadd er en samlebetegnelse for skadegradene meget alvorlig skadd og alvorlig skadd. Statens vegvesens STRAKS ulykkesregister vil dermed være et sentralt verktøy for å følge opp om utviklingen går i riktig retning mot en situasjon uten drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Hovedgrepet i Eidsberg kommunes sitt trafikksikkerhetsarbeid i kommende 4-års periode vil være å samordne innsatsen til de sentrale aktørene. Gjennom helhetlig trafikksikkerhetsplan for Eidsberg, skal aktørene utvikle et samarbeid som gir bedre resultater for trafikksikkerhetsarbeidet totalt i Eidsberg enn når man arbeider hver for seg. I veitrafikklovens 40a heter det at Fylkeskommunen har et ansvar for å bistå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerhet i fylket Med dette som utgangspunkt, har de viktigste aktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold en god forankring for sitt arbeid. De viktigste aktørene er: Eidsberg kommune Statens vegvesen Region Øst, Østfold Follo Politidistrikt Trygg Trafikk Kollektivtrafikkselskapene Ulike foreninger, lag og organisasjoner

4 1. INNLEDNING Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Eidsberg kommune er en videreføring av kommunedelplan for trafikksikkerhet i Eidsberg kommune (vedtatt av kommunestyret i sak 86/06). Den forrige planen fokuserte på Eidsberg kommunes rolle i trafikksikkerhetsarbeidet og viktigheten av samarbeid mellom egne virksomheter og organisasjoner i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsarbeidet er et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i trafikksystemet. For utarbeidelse av ny kommunedelplan for trafikksikkerhet ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra skolen, kultur, miljø- og kommunalteknikk og politikerne i parkeringsgruppa. Ved oppstarten var representanter fra Statens vegvesen og Trygg Trafikk med og gav relevante innspill til arbeidet med revideringen av planen. Ved utarbeidelsen av denne planen har det vært et viktig mål at planen skal videreføre samarbeidet. For å få størst mulig effekt av trafikksikkerhetsinnsatsen, ønsker vi å fokusere på samarbeidet om færre, men viktige mål. Vi vil forsøke å sette evaluerbare mål og tiltak, for å gi grunnlag for videre arbeid. Planen tydeliggjør ulykkessituasjonen og formidler kunnskap om trafikkulykkene. Kunnskapen knyttes opp mot utfordringer i Eidsberg og hva de ulike aktørene kan bidra med i trafikksikkerhetsarbeidet. Fysiske tiltak på riksvei og kommunal vei som veiomlegging, utbedring av ulykkesbelastede punkt og strekninger, regulering av trafikken og trafikkrettet vedlikehold, har stor nytteeffekt. Disse tiltakene beskrives i handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan og virksomhetenes egne planer. I kommunedelplan for trafikksikkerhet er det valgt å satse på følgende fokusområder: Trafikanter i aldersgruppen år For høy fart etter forholdene Fokusområdene er valgt ut fra ønsket om å redusere antall drepte og hardt skadde. I Eidsberg er det fortsatt mange bilulykker hvor utforkjøring og møteulykker er dominerende. At ulykkene skjer på de største veiene i kommunen som fylkesveier, kan blant annet tyde på for stort fart etter forholdene. Aldersgruppen som ofte blir skadet i trafikkulykker ligger mellom år.

5 2. FØRINGER FOR NY PLAN I planen skal kommunens arbeid med trafikksikkerhet synliggjøres, struktureres og systematiseres med sikte på at Eidsberg skal bli en tryggere kommune for alle trafikantgrupper. For at det skal bli færre ulykker med drepte eller alvorlig skadde er en kombinasjon av tiltak nødvendig. Utover ikke-fysiske tiltak som adferdsregulerende tiltak og opplæring, så vil det også være nødvendig med fysiske tiltak på veinettet og kontroll. Den ikke-fysiske del av planen, det holdningsskapende arbeidet, knyttes nært opp til fylkeskommunens samordningsplan for trafikksikkkerhetsarbeidet i Østfold i det flere av tiltakene vil være av kommuneovergripende karakter. Planen omfatter en enkel analyse av de inntrufne trafikkulykker i Eidsberg i forrige periode, og en vurdering av trafikkfarlige steder registrert. Bilde Øvelse trafikkulykke for ambulanse- og brannpersonell.

6 3. PLANPROSESS Forslaget til rullert plan for legges ut til høring i minimum 30 dager etter vedtak i det faste utvalg for plansaker. Bredde og kvalitet i den nye planen sikres gjennom politisk forankring, bredt administrativt engasjement og en åpen prosess mot befolkningen. Trafikksikkerhetsplanen er en kommunedelplan, og følger retningslinjer for utviklingen av slike gitt gjennom plan- og bygningsloven. 4. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Trafikksikkerhetsarbeidet i Eidsberg kommune ivaretas administrativt av virksomhet for miljø- og kommunalteknikk i dialog med og samarbeid med de øvrige virksomheter, og politisk av hovedutvalg for miljø og teknikk. Trafikksikkerhetsarbeidet utføres på mange områder i en kommune helsestasjon, barnehager, grunnskolen, næringslivet, organisasjoner, lag & foreninger osv. Det er viktig at det totale trafikksikkerhetsarbeidet synliggjøres og samordnes gjennom kommunedelplanen for trafikksikkerhet.

7 5. VISJON OG MÅLSETTING Visjonen forteller hva som er vår drøm, og trekker dermed opp den overordnede kursen vi strekker oss etter i alt det vi gjør til daglig. Visjonen i trafikksikkerhetsarbeidet i Eidsberg kommune bygger på nasjonale føringer for trafikksikkerhet og kommuneplaner for Eidsberg, spesielt kommunedelplan for Mysen , strategisk del. 5.1 Nasjonal og lokal visjon Den nasjonale visjon for trafikksikkerhet er; Det skal ikke forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Eidsberg kommunes visjon for trafikksikkerhet er; Ingen personskadeulykker i vegtrafikken. 5.2 Mål Hovedmålet for trafikksikkerhetsarbeidet i Eidsberg kommune er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i vegtrafikken; Ved planlegging av veier, boliger, arbeidsplasser og annen virksomhet skal det tas hensyn til trafikksikkerhet og legges til rette for at behovet for transport blir minst mulig. Alle elever i grunnskolen skal kunne ferdes trygt til skolen og fritidstilbudene. Flest mulig elever skal ha rett og mulighet til å kunne gå eller sykle til skolen. Alle elver i grunnskolen skal få trafikkopplæring i skolen jfr. kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

8 Bilde - Skolepatrulje Mysen barneskole Arbeidsmåter for å nå målene Eidsberg kommune skal samarbeide tett med andre aktører innen trafikksikkerhet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Østfold fylkeskommune, politi og andre. Tiltakene i Eidsberg kommunes trafikksikkerhetsplan samordnes med Østfold fylkeskommunes Regional Transportplan for Østfold mot 2050, slik at vi drar nytte av regionale satsinger. Trafikksikkerhetsplanen foreslår at det avsettes tid administrativt til koordinering og motivasjon for trafikksikkerhet i alle berørte aktører. Spesielt politiet som er den eneste instans med sanksjonsmulighet ved brud på trafikkreglene. Flere kommunale virksomheter har ansvar for trafikksikkerhetsarbeid. Disse virksomhetene må sette trafikksikkerhetsarbeidet inn i sine virksomhetsplaner, og enten jobbe på virksomhetsnivå med temaet, eller delta tverrfaglig. 6. HOVEDUTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER Hovedutfordringen i planperioden blir å oppnå en fortsatt reduksjon av antall drepte og hardt skadd i en periode der mange av de mest kostnadseffektive og mest virkningsfulle tiltakene allerede er tatt i bruk og langt på vei utnyttet. For å komme videre i trafikksikkerhetsarbeidet vil det være viktig å løse utfordringene knyttet til de ulykkestyper, trafikantgrupper og typer adferd som er mest utsatt eller fører til flest ulykker med drepte og hardt skadde.

9 Fokus på følgende utfordringer: Risikoatferd typer atferd som medfører alvorlig skade Risikogrupper spesielle grupper som er utsatt for alvorlig skade Hovedutfordringen i Eidsberg er ulykker i aldersgruppen år og ulykker som involverer bil. Det er mange risikofaktorer og oversikten under er ikke uttømmende. Risikoadferd Risikogrupper * For høy fart etter forholdene * Trafikanter i aldersgr år * Rus og helse * Fotgjengere og syklister * Tretthet og uoppmerksomhet * MC og moped * Bilbelte og annet sikkerhetsutstyr * Eldre, 75 år + * Vegtrafikkloven 3 respekt vikeplikt m.m. * Grupper med annen kulturbakgrunn * Temaopplegg for 10. trinn i ungdomsskolen Den risikofaktoren under hver hovedutfordring som har blitt uthevet, vil få spesiell fokus i den neste planperioden. 6.1 For høy fart etter forholdene Kjørefartens innvirkning på ulykkesrisiko og ulykkesomfang er solid dokumentert. Aktuelle tiltak: Automatisk trafikkontroll Fartskontroller Kampanjer Fartshumper Reduksjon av hastighet (skilting) Midtdelere Opphøyde kryss 6.2 Trafikanter i aldersgruppen år Det er forventet at målrettet opplærings- og informasjonstiltak mot høyrisikogrupper og trafikkfarlig atferd vil gi en betydelig reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Aktuelle tiltak: Følge opp sentrale informasjonstiltak og kampanjer Fokus på økt bruk av sikkerhetsutstyr som hjelm, refleks, bilbelte m.m. Opparbeidelse av fortau og gangfelt Opparbeidelse av sykkelveier Trafikkfarlig punkter har tilstrekkelig med belysning

10 7. REGISTRERINGER OG ANALYSE (= tall) 7.1 Registrerte personskadeulykker lokalisering Statens vegvesen utarbeider statistikk for ulykker på veinettet. Denne er basert på forhold som er rapportert til politiet eller til legevakt/sykehus. I perioden ble det meldt 94 (121) personskadeulykker i Eidsberg kommune. Til sammen 134 (179) personer var involvert i ulykkene. Kartet under viser hvor rapporterte ulykker har skjedd i perioden. Figur 1. Personskadeulykker i Eidsberg : Kilde Statens vegvesen Rød = Drept Gul = Alvorlig skadd Grønn = Lettere skadd

11 Antall personer 7.2 Registrerte personskadeulykker fordelt på vegkategori Om lag halvparten (samme som i forrige periode) av ulykkene skjedde på riks- og fylkesvegnettet. En femtedel (ca 1/3 i forrige periode) av ulykkene skjedde på E18. Andel personskadeulykker på det kommunale vegnettet har økt fra 10 % til 14 % fra forrige periode. Personskadeulykker i Eidsberg kommune Fordelt på vegkategori Vegkat Antall Antall Antall Antall Antall Antall egori ulykker drepte drepte meget alvorli lettere / skadde alv g skadde Ukjent veg 2 (2 %) Europaveg 21 (22 %) Fylkesveg 32 (34 %) Kommunal 13 (14 %) Privatveg 6 (6 %) Riksveg 20 (21 %) (100 %) Sum Antall ulykker i utvalget som rapporten er basert på: 94 Antall poster som rapporten er basert på: 1034 Figur 2. Personskadeulykker i Eidsberg kommune , fordelt på vegkategori. Kilde Statens vegvesen. 7.3 Registrerte trafikkulykker fordelt på alder Aldersgruppen år dominerer i det totale ulykkesbildet (drept, hardt og lettere skadd). Dette er en endring fra perioden , hvor aldersgruppen var fra år. Antallet omkommet og hardt skadd i denne gruppen har blitt redusert i perioden, men antallet rapporterte lettere skadd har økt med ca. 50 %. 1 person (3) i aldersgruppen år er omkommet. 6 personer (9) ble hardt skadd i aldersgruppa år. 39 personer (25) ble lettere skadd i aldersgruppa år. Personer skadd i trafikkulykker i Eidsberg kommune, fordelt på alder Antall drept Antall hardt skadd Antall lettere skadd Figur 3. Personer skadd i trafikkulykker i Eidsberg kommune , fordelt på alder. Kilde Statens vegvesen.

12 Antall ulykker 7.4 Registrerte personskadeulykker fordelt på klokkeslett Når vi ser på tidspunkt på døgnet for personskadeulykker finner vi at majoriteten av ulykkene skjedde i tidsrommet fra kl , men at det også er tydelig en topp mellom kl Tidspunktet mellom er sammenfallende med når arbeidstakere reiser på jobb og rett i forkant av når skolene starter opp for dagen. Antallet ulykker er likt som i forrige periode for denne tidsperioden. Når det gjelder tidsperioden på ettermiddagen, så har dette endret seg fra kl i den andre enden til kl Antallet ulykker har gått ned over hele tidslinja, men spesielt fra kl Antallet mellom kl har blitt redusert, men tidspunktet er kritisk spesielt for barn og ungdom siden skoledagen er over for dagen i denne tidsperioden. Personskadeulykker i Eidsberg, fordelt på klokkeslett Figur 4. Personskadeulykker i Eidsberg kommune , fordelt på klokkeslett. Kilde Statens vegvesen.

13 Antall ulykker 7.5 Registrerte personskadeulykker fordelt på uhellskategori Majoriteten av alle ulykker skjer fortsatt med bil. I perioden var det 6 (13) fotgjengere, 5 (3) syklister og 12 (11) motorsyklister som ble skadet eller drept på veiene i Eidsberg. Tallet for bil i det samme tidsrommet var 108 (152). Det har i perioden blitt rapportert om 2 (0) bussulykker begge med lettere skader. Personskadeulykker fordelt på uhellskategori i Eidsberg kommune Antall ulykker Antall drept/skadd Fotgjenger Sykkel e.l. Motorsykkel e.l. Bil Figur 5. Personskadeulykker i Eidsberg kommune , fordelt på uhellskategori. Kilde Statens vegvesen.

14 Andre uhell Sammekjøreretning Motsatt kjøreretning Avsvinging fra samme kjørertning Avsvinging fra motsatt kjøreretning Kryssende kjøreretning uten avsvingning Kryssende kjøreretning med avsvingning Fotgjenger krysset kjørebanen Fotgjenger gikk/oppholdt seg i kjørebanen Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen 7.6 Registrerte personskadeulykker fordelt på uhellskode Ser vi på type ulykke, finner vi at antall møteulykker 18 (24) og utforkjøring fortsatt var hovedårsak i trafikkulykker med personskade. Antall personskader i de samme typer ulykker har imidlertid gått ned i perioden, møteulykker 26 (57) og utforkjøring 40 (51). Det er positivt at antall ulykker og skader som involverer fotgjengere har blitt redusert i denne perioden. Men for ulykker som defineres som Kryssende kjøreretning med avsvingning har det skjedd en negativ utvikling i perioden. Her har det blitt registrert 11 (5) ulykker og 16 (5) i antall drept/skadd Personskadeulykker fordelt på uhellskoder. Eidsberg kommune Antall ulykker Antall drept/skadd 0 Figur 6. Personskadeulykker i Eidsberg kommune , fordelt på uhellskoder. Kilde Statens vegvesen.

15 7.7 Rus Region Øst for 2010 Å kjøre bil påvirket av alkohol eller stoffer reduserer evnen til å vurdere trafikksituasjoner og til å mestre kjøretøyet. I 2010 omkom 9 personer i 9 ulykker (15 %) der rus/alkohol var et element. Rus er ikke kun alkohol men også stoffer, fordelingen er slik: 4 påvirket av alkohol 3 med blandingsrus 2 med annen type rus Disse 9, som alle selv var ruset, fordeler seg på følgende trafikantgrupper: 7 bilførere 1 vogntogfører 1 passasjer Rus er et problem i alle aldre, men er særskilt knyttet til de under 30 år. Det er nesten utelukkende menn som kjører i ruspåvirket tilstand. Kilde Statens vegvesen, Dybdeanalyse av dødsulykker, Region øst Oppsummering Statistikken viser at ulykkene i Eidsberg fortsatt skjer på de største veiene, og at bil har vært involvert i de fleste ulykkene. For bilulykkene er det møteulykker og utforkjøring som dominerer. At ulykkene skjer på de største veiene kan tyde på at høy fart kan være en årsak. Ulykker skjer hyppigere på ettermiddagstid og tidlig kveld, enn ellers i døgnet, altså først og fremst kjøring fra arbeid/skole og fritidskjøring. Aldersgruppen som er mest utsatt for ulykker er åringene. Ut fra disse tallene skulle man anta at det fortsatt vil være mye å hente på å sette inn tiltak rettet mot de ferskeste bilsjåførene, og bevisstgjøring i forhold til fart.

16 8. TILTAK Eidsberg kommunes trafikksikkerhetsplan omhandler tiltak som ligger innenfor kommunens ansvarsområde, i forhold til vår rolle som skole- og barnehageeier, transportør og arbeidsgiver, i forhold til tiltak knyttet til kommunale veier, og i forhold til kommunens ansvar som samfunnsutvikler. 8.1 Tiltak i den forrige handlingsplanen ( ) Gjennomførte kontinuerlige tiltak: Årlig aksjon skolestart Årlig aksjon skoleveisuka på alle barneskoler Trafikkopplæring etter nasjonal læreplan, Kunnskapsløftet Trafikkopplæring og sykkelprøve med klasse Trafikksikkerhet som tema på 1. foreldremøte i 1. klasse Tilsynsordning ved busstopp og langs gangveiene til skolen fra skolestart og utover høsten. Organisert av foresatte til årets 1. klasse. Lærerorganisert oppstilling og innmarsj på skolebuss/taxi Henstillinger til foresatte om å la barna gå til skolen Oppfriskningskurset Bilfører 65+ avholdes jevnlig Barnas talsperson revitaliseres Trafikksikkerhet som tema på barnekontroll og 6 års kontroll på Familiesenteret Revisjon av skoleskyssreglementet Trafikksikkerhetsansvarlig (TA) person i administrasjon Hjem for en 50-lapp tilbys til kommunens ungdommer Alle barnehager har Trygg Trafikks materiell for arbeid med trafikksikkerhet Etablere lokal trafikksikkerhetsgruppe Identifisere/varsle/utbedre trafikkfarlige punkter Refleksdemonstrasjon og utdeling av refleksvester til 1.trinn Trafikksikkerhet som tema på foreldremøte i barnehage og i grunnskolen Skolepatrulje Mysen skole, i Smedgata med elver fra 7. klasse etter retningslinjene til Trygg Trafikk Skolepatrulje Tenor skole fra Brev med informasjon og invitasjon til møte til alle foresatte til 16 åringer om mengdetrening i trafikken Delta i arrangement for russen angående russebil Samarbeid med idrettsråd og musikkråd om sikkerhet ved transport til og fra frivillige aktiviteter Markedsføre oppfriskningskurset Bilfører 65+

17 IKKE gjennomførte kontinuerlige tiltak: Arbeidet med trafikksikkerhet synliggjøres i skolens lærerplaner, i tråd med Kunnskapsløftet Tilbud om trafikalt grunnkurs til alle 10. klassinger i skolens regi Innmelding av alle treåringer i Barnas Trafikklubb Trafikksikkerhet som del av HMS-arbeidet i Eidsberg kommune Evaluering av tiltaket alle barn i Barnas Trafikklubb Gjennomførte investeringstiltak: Skoleveistiltak Kirkefjerdingen, nærområdet Skoleveistiltak Mysen, nærområdet Sikringsutstyr for barn i bil, tilgjengelig gjennom Familiesenteret Trafikksikkerhet som tema på Momarkedet 2006 Skoleveistiltak Hærland, tilførselsvei Skoleveistiltak Eidsberg Ungdomsskole, nærområdet Skoleveistiltak Kløverveien, anlegge 3 fartshumper Skoleveistiltak Vandugveien, anlegge 2 fartshumper Skoleveistiltak Lillebyveien, anlegge 2 fartshumper Skoleveistiltak Lupinveien/Barkerudveien, ruste opp og nytt fortau Skoleveistiltak Ordfører Voldens vei, anlegge gang/sykkelvei og fortau, samt knytte samme med eksisterende Skoleveistiltak Bakkegaten, fortau - delvis Skoleveistiltak Herman Thoresengate, fartshumper Skoleveistiltak Skolegata, fortau IKKE gjennomførte planlagte investeringstiltak: Utdanne 2 egne instruktører til å gjennomføre trafikalt grunnkurs Kompetansehevingskurs, barnehageansatte Kompetansehevingskurs for lærere i grunnskolen Skoleveistiltak Jansbergveien, anlegge 3 fartshumper Skoleveistiltak gang/sykkelvei Mysen skole oppgradering deler av Høytorpveien til ABC-veien Skoleveistiltak B-693 Småbruveien, anlegge ca. 800m gang/sykkelveg langs Småbruveien og inn i Ordfører Voldens vei fram til eksisterende fortau. 8.2 Beskrivelse av tiltakene i handlingsplanen Tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet kan kategoriseres i fire grupper; Tiltak gjennom areal- og transportplanlegging Trafikanttiltak Tiltak på veg Tiltak rettet mot kjøretøy I kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er særlig de to første kategoriene aktuelle. Kategorien «Tiltak på veg» er et delt ansvar mellom kommune, fylkeskommune og stat, mens kategorien «Tiltak rettet mot kjøretøy» er et ansvar tillagt politi og Statens vegvesen (Biltilsyn).

18 8.2.1 Tiltak gjennom areal- og transportplanlegging Kommuneplanen legger til grunn at den framtidige veksten i kommunen bør skje gjennom fortetting og transformasjon i Mysenområdet. Kommuneplanen sier videre at Eidsberg kommune må se sine handlinger i et framtidsperspektiv, og være nøye når det treffes valg som setter varige spor og påvirker våre etterkommeres handlefrihet og muligheter til å dekke egne behov. Helsekonsekvensutredninger gjøres i alt planarbeid som krever det. Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å ha en Barnas talsperson som skal uttale seg i alle saker som angår barn og unge. Denne funksjonen er etablert, og bør også synliggjøres på arbeidsplanen til administrativt ansatt.. For å koordinere og fronte trafikksikkerhetsarbeidet lokalt settes det av minimum 20 % arbeidstid for administrativt ansatt. Trafikksikkerhetsansvarlig skal være leder for kommunens trafikksikkerhetsgruppe, og koordinere enkelte av tiltakene i handlingsplanen. Vedkommende skal være pådriver for trafikksikkerhetsarbeidet overfor barnehager, skoler og andre samarbeidende parter. Gang- og sykkelvei ved alle skolene, og mellom skolene og Mysen sentrum forutsettes tegnet inn i den neste arealdelen i kommuneplanen Trafikanttiltak Nullvisjonen bygger på et delt ansvar mellom trafikantene og andre aktører som påvirker trafikksikkerheten. Myndighetene skal for eksempel sørge for et vegsystem som har innebygde barrierer mot at enkeltfeil fører til at noen blir drept eller hardt skadd, mens den enkelte trafikant har ansvar for å følge spillereglene for god atferd i trafikken. Forebyggende arbeid og kontroll er to sentrale virkemidler overfor trafikantene. I Nasjonal transportplan (NTP) slår regjeringen fast at Trafikkopplæring er en del av livslang læringsprosess. Det er avgjørende at trafikantene er bevisst sitt ansvar for å ferdes aktsomt og unngå bevisste regelbrudd i trafikken. God opplæring og holdningsdannende arbeid er viktig for at trafikantene skal kunne bidra med trafikksikker adferd (St.meld. nr. 16 ( ) NTP ). Trafikksikkerhet for barn og unge er i stor grad foresattes ansvar. Foresatte må ha høy bevissthet om hvor viktig de er som rollemodeller, og de har ansvaret for at det foregår kontinuerlig trafikkopplæring gjennom barneårene og i ungdomstiden. Foresatte, helsepersonell og barnehage- og skoleansatte må motiveres til dette arbeidet. Ansvaret er knyttet til utformingen av et trygt oppvekstmiljø, til beskyttelse av de små og myke trafikantene og til aktiv bruk av riktig sikkerhetsutstyr. Trafikkopplæring er ikke obligatorisk i barnehagens rammeplan. Eidsberg kommune ønsker å gi alle barn like muligheter for god læring av ferdsel i trafikken og vil blant annet benytte seg av gratistilbudet for medlemskap i Barnas Trafikklubb.

19 Grunnskolens læreplan (Kunnskapsløftet) har kompetansemål i trafikken etter 4., 7. og 10. trinn. Barna skal kunne: følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (etter 4. trinn) praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (etter 7. trinn) gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker (etter 10. trinn) gjøre rede for begrepene fart og akselrasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselrasjon (etter 10. trinn) gjøre rede for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader, og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene (etter 10. trinn) Som et ledd i arbeidet med å få skolene til å lage lokale læreplaner i trafikk, vil Utdanningsforbundet og Trygg Trafikk utarbeide støttemateriell om trafikkopplæring og trafikksikkerhet til bruk i grunnskolen. Kompetansemålene i trafikk er på ungdomstrinnet knyttet til kunnskap om fart, akselrasjon, rus og bruk av sikkerhetsutstyr. Ett av målene i NTP er å tilrettelegge for samarbeid mellom den offentlige skole og trafikkskolene, for at flere skoler skal kunne tilby trafikalt grunnkurs i tilknytning til skolen. Dette gjøres i praksis ved at fra 2013 oppdateres læreplanen for innføring av trafikkalt grunnkurs som et valgfag. Elever og foresatte skal føle sikkerhet når barna ferdes på skolevei. Samtidig skal vi være oppmerksomme på at skoleveien er en god arena både for fysisk aktivitet og for opplevelser morgen og ettermiddag. Eidsberg kommune har en betydelig mengde transport i tjenesten. Alle som kjører mye i sin tjeneste skal gå foran som gode eksempler på sikker ferdsel i trafikken, og vi legger derfor til rette for at disse får opplæring. Samtidig skjerpes kravene til kvaliteten på de kommunale kjøretøyene Tiltak på veg Nullvisjonen innebærer at vegsystemet må utformes på en slik måte at det fremmer riktig adferd og i størst mulig grad hindrer at menneskelige feilhandlinger får alvorlige konsekvenser. Riktig utforming av anlegg for fotgjengere og syklister gir god sikkerhet. Tilrettelegging for å gå eller sykle gir også effekter for helse og miljø. Skoleveistiltak omfatter tiltak i skolens nærområde og på tilførselsveiene til skolen. 9. HANDLINGSPLAN Forslagene til tiltak i handlingsplanen er sortert etter prinsippet om hvilke tiltak vi må prioritere, og hvilke vi kan velge å prioritere. Tiltakene er delt i kontinuerlig tiltak og investeringer, og prioritert i fem kategori. Videre har alle tiltakene en hovedansvarlig for gjennomføringen, men gjennomføringen i praksis vil skje i samarbeid med en eller flere partnere selv om de ikke er nevnt spesielt i denne oversikten.

20 9.1 Handlingsplan SVV statens vegvesen, FTU fylkestrafikksikkerhets utvalg, TT Trygg trafikk, TA trafikksikkerhetsansvarlig, MOK miljø- og kommunalteknikk, Kultur Kultur, S Skole, B Barnehage, F Familiesenteret, K kontinuerlig /etablert tiltak Kontinuerlige tiltak Priorite Tiltak Hovedansvarlig Oppstart t 1 Barnas talsperson F K 1 Skolebussene må ha sikkerhetsbelte for samtlige Fylkeskommun K passasjerer. en 2 Trafikksikkerhet som tema på barnekontroll og 6- F K årskontroll på Familiesenteret 2 Arbeidet med trafikksikkerhet synliggjøres i skolens S K læreplaner, i tråd med Kunnskapsløftet 2 Revisjon av skoleskyssreglementet S K 3 20 % stilling som trafikksikkerhetsansvarlig (TA) i MOK 2013 administrasjonen. 3 Tilbud om Trafikalt Grunnkurs til alle 10. klassinger i S 2013 skolens regi 3 Hjem for en 50-lapp tilbys til kommunens Kultur K ungdommer 3 Alle barnehagene har Trygg trafikks materiell for B K arbeid med trafikksikkerhet 3 Innmelding av alle treåringer i Barnas Trafikklubb B K 3 Etablere lokal trafikksikkerhetsgruppe TA K 4 Identifisere/varsle/utbedre trafikkfarlige punkter MOK K 4 Aksjon skolestart gjennomføres hvert år S K 4 Skoleveisuka gjennomføres på alle barneskolene hvert S K år 4 Refleksdemonstrasjon og utdeling av refleksvester 1. S K klasse 4 Trafikksikkerhet tema på foreldremøte i barnehagen S & B K og i grunnskolen 4 Etablert Skolepatrulje Mysen og Tenor skole S K 4 Brev med informasjon og invitasjon til møte til alle SVV K foresatte til 16 åringer om mengdetrening i trafikken 4 Delta i arrangement for russen ang. russebil SVV K 4 Samarbeid med idrettsrådet og musikkrådet om Kultur 2013 sikkerhet ved transport til og fra frivillige aktiviteter 4 Trafikksikkerhet som del av HMS-arbeidet i Eidsberg Rådmann 2013 kommune 4 Markedsføre Oppfrikningskurset Bilfører 65+ SVV K 4 Evaluering av tiltaket alle barn i Barnas Trafikklubb TT 2014 Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Eidsberg Kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 118/

21 9.1.2 Investeringstiltak Prioritet Tiltak Hoved- Oppstart ansvarlig 1 Skoleveistiltak Jansbergveien, anlegge 3 fartshumper MOK Skoleveistiltak Kirkefjerdingen skole g/s veg fra SVV Folkenborg til boligområde sør for Eidsberg kirke. 1 Skoleveistiltak Kirkefjerdingen skole g/s veg RV SVV 124 fra skolen til Lekum Mølle. 1 Skoleveistiltak Hærland skole, tilførselsvei SVV fotgjengerovergang ved Mellebykrysset. Vurdere omlegging av fylkesvei Skoleveistiltak Mysen skole, tilførselsvei Fortau MOK fra Kløverveien til Smedgata (Bakkegata). 1 Skoleveistiltak Tenor skole, bussrundkjøringa, MOK stoppestedet for buss barn ferdes mellom biler og busser. Bussrundkjøringa er også adkomstvei for naboer 1 Skoleveistiltak Tenor skole, parkeringsplassen og MOK gangveien innkjøringa til parkeringsplassen er også gangvei som elvene bruker og adkomstvei for nabo. 1 Skoleveistiltak Trømborg skole, g/s-veg fra SVV Trømborg kirke til Glørudkrysset langs RV22. Videre fra Glørudkrysset til Kildeveien og videre langs Åsgårdveien. 2 G/s-veg Mysen skole. Oppgradering av 70m g/s-veg MOK 2015 fra Høytorpvn til ABC-veien. 2 B-693 Småbruveien. Anlegge ca 800m g/s-veg langs SVV Småbruvn og inn i Ordfører Voldens vei fram til eksisterende fortau. 3 Kompetansehevingskurs, barnehageansatte B Kompetansehevingskurs for lærere i grunnskolen S Utdanne 2 egne instruktører til å gjennomføre Trafikalt Grunnkurs. S Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Eidsberg Kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 118/

22 10. VEDLEGG 10.1 Regelverk for gratis skoleskyss REGELVERK FOR GRATIS SKOLESKYSS, Eidsberg kommune 1. Regler for grunnskoleskyss fastsatt av Østfold fylkeskommune gjelder. 2. I tillegg gjelder kommunale regler som gir rett til skoleskyss for følgende: Årskort a) Alle grunnskoleelever som må ferdes langs E-18 hvor det ikke er gangvei, fortau eller andre tiltak som skiller myke trafikkanter fra øvrig trafikk. b) Alle barneskoleelever som bruker riksvei 22 og bor nord for Lytomtsvingen. c) Alle barneskoleelever som bruker riksvei 22 og bor på strekningen Glørudkrysset Brattfoss. d) Alle barneskoleelever som må ferdes nord for Morkompen langs fylkesvei B-692 Folkenborgveien. e) Alle barneskoleelever som må ferdes langs fylkesvei B-689 Vammaveien. f) Alle barneskoleelever som må ferdes langs fylkesvei 124 Rakkestadveien. g) Alle elever i klasse med på - og avstigning på bussholdeplassen ved undergangen Eidsberg stasjon. Vinterkort (F.o.m. november t.o.m. mars) h) Alle elver i klasse med på og avstigning på bussholdeplassen ved undergangen Eidsberg stasjon. i) Alle elver i klasse som må ferdes 2 km. eller mer langs veiene Asgårdveien, Rånåsveien og Stasjonsveien (tilhørende Trømborg skole). j) Alle elever i klasse som må ferdes 2 km. eller mer langs veiene Ultvedtveien, Slituveien og Morstongsveien. For alle strekninger gjelder: Dersom det anlegges gangvei, fortau eller andre tiltak som skiller myke trafikkanter fra øvrig trafikk, gjelder fylkeskommunale regler. Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Eidsberg Kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 118/

23 Etter omlegging av E18, bortfaller retten til fri skoleskyss på gamle E18, for de elevene som er tildelt busskort etter kommunale særregler. Fylkeskommunale regler blir igjen gjeldende. Søknader for andre strekninger blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Revidert regelverk trer i kraft fra Vedtatt av hovedutvalg for kultur og oppvekst i sak 4/07 den Litteratur og referanser Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Trafikksikkerhet og nullvisjonen, Regjeringen Statens vegvesen Kommunale trafikksikkerhetsplaner, Veiledning Håndbok 209 Statens vegvesen Dybdeanalyse av dødsulykker, Region øst 2010 Statens vegvesen Vegtrafikkulykker i Østfold, flere rapporter Eidsberg kommune Kommuneplan Eidsberg kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet Eidsberg kommune Kommunedelplan for Mysen , strategisk del Østfold fylkeskommune Fylkesplanen Østfold mot 2050 Trafikksikkerhetsplan Oslo Trygg Trafikk Strategiplan for Østfold fylkeskommune Regional Transportplan for Østfold mot 2050 Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Eidsberg Kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 118/

24 11. KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAK 118/12 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: Kommunedelplan for trafikksikkerhet med justeringer etter høringen, vedtas i medhold av Plan og Bygninslovens Kommunestyrets vedtak blir å kunngjøre i medhold av samme lov. Kommunestyrets behandling: Ingen forslag. Kommunestyrets enstemmige vedtak i møte , sak 118/12: Hovedutvalg for miljø og teknikk vedtas. Kommunestyrets behandling: Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken utsettes til Kommunestyrets enstemmige vedtak i møte , sak 112/12: Unaas forslag vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Ingen forslag. Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte , sak 82/12: Rådmannens forslag vedtas. Rett utskrift bekreftes. Sendes til: 1. Berørte instanser POLITISK SEKRETARIAT, Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Eidsberg Kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 118/

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 Finn Harald Amundsen og Kirsti Huserbråten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Hvorfor

Detaljer

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter Utarbeidet av Livard Eklo Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter VUKU OPPVEKSTSENTER Vuku Oppvekstsenter ligger i øvre del av Verdal kommune. Oppvekstsenteret består av barnehage, barneskole

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

HØRINGSUTKAST TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ANDEBU KOMMUNE 2011-2014

HØRINGSUTKAST TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ANDEBU KOMMUNE 2011-2014 Side 1 HØRINGSUTKAST TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ANDEBU KOMMUNE 2011-2014 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Innledning 1.1 Trygge lokalsamfunn 1.2 Lokal nullvisjon 2.0 Nasjonale og regionale føringer 3.0 Kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 LEKA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 Kilder: Statens vegtilsyn-dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011- Region midt TØI (trafikkøkonomisk institutt) Rapport 1053C/2010

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ANDEBU KOMMUNE 2011-2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ANDEBU KOMMUNE 2011-2014 Side 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ANDEBU KOMMUNE 2011-2014 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Innledning 1.1 Lokal nullvisjon 1.2 Folkehelse - Trygge lokalsamfunn 1.3 Klima- og energiplan (KE-plan) 2.0 Nasjonale

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak.

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Ole Jørgen Lind. Statens vegvesen. Norge 10.06.2014 NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik 4.-5. juni 2014 Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG RØMSKOG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Trafikksikkerhet 2011

Trafikksikkerhet 2011 Trafikksikkerhet 2011 Innhold 1. Presentasjon av NAF 2. Eget emne NAF er Norges største forbrukerorganisasjon med mer enn 526 medlemmer og en omsetning på over MNOK 800 i 2010 Visjon Vi skal gjøre Norge

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hans Olav Hellesøe TS- seksjonen Ulykkesanalysegruppen, UAG UAG Hans Olav, Anne Margrethe, Nils, Bente, Arne, Petter og Elin (Overlege SUS) Kompetanse veg

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN VESTFOLD 2014 2017

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN VESTFOLD 2014 2017 TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN VESTFOLD 2014 2017 www.vfk.no INNHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 6. 7. 7.1 7.2 Innledning...3 Organisering av fylkets trafikksikkerhetsutvalg...3 Aktører i trafikksikkerhetsarbeidet...3

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Lars Inge Haslie, Statens vegvesen

Lars Inge Haslie, Statens vegvesen Lars Inge Haslie, Statens vegvesen Ulykker 2014 Motorsykkel fra 2004-2013 Ulykkesutvikling 1. august 2013 10 drepte på MC 1. august 2014 17 drepte på MC 17 drept i 15 ulykker Økt eksponering 20 grader

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer