Informasjon til LyngGårdens leietakere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til LyngGårdens leietakere"

Transkript

1 Informasjon til LyngGårdens leietakere Åsveien 3, Postboks 486, 1401 Ski. Tlf: E-post: www,lyngeiendom.no

2 Innholdsfortegnelse EIENDOMSINFORMASJON... 4 NØKKELSYSTEM... 5 PROFILERING... 6 Utvendig profilering... 7 Innvendig profilering... 7 PARKERING... 9 Parkeringsområde A Parkeringsområde B, C og D SØPPELHÅNDTERING Papp og Papir Restavfall Spesialavfall farlig avfall NYTTIG INFORMASJON Postkasser Fellesarealer Utemiljø Servicetelefoner GODE RÅD Uteklimaet Inneklimaet Ventilasjon Brannsikring Falsk brannutrykning Viktige telefoner Fellesinformasjon leietakere

3 BRANNINSTRUKS Instruks for leietakere Evakuering Leietakers plikter Brannvernsleders oppgaver Ved varsel om evakuering Tips for å unngå brann Fellesinformasjon leietakere

4 Eiendomsinformasjon Velkommen som leietaker i Lynggården! Vi legger vekt på at våre leietakere skal være tilfredse, og at de skal kunne utøve sin næringsvirksomhet som de ønsker. Målsettingen er at eiendommen til enhver tid skal være funksjonelle, rasjonelle og tilpasset leietakers bruk og behov. For at dette skal være mulig, må det være en åpen linje mellom leietaker og utleier. Av nevnte årsaker, må det være enkelte felles spilleregler, som at man: 1. Utøver næringsvirksomheten slik at den er til minst mulig skade og sjenanse for øvrige leietakere, naboer og miljø. 2. Respekterer at fellesarealer ikke er beregnet til lagringsplass. 3. Rydder etter egen virksomhet. 4. Anbringer søppel som anvist, og feier for egen dør. 5. Parkerer på anviste plasser i henhold til avtale - parkeringsplan. 6. Lar kvalifisert personell betjene de tekniske anlegg. 7. Avtaler skilting med utleier. 8. Informerer de ansatte om hvilke instrukser som gjelder ved eventuell brann, og kontrollerer rømningsveier minimum en gang pr. måned. Meld fra til vaktmester hvis det oppstår problemer kanskje kan de enkelt løses! Med hilsen LYNG EIENDOM as Elin Lyng-Nilsen Lyng Eiendom as, Åsveien 3, Postboks 486, 1401 SKI Tlf.: Faks.: Epost : Fellesinformasjon leietakere

5 Nøkkelsystem Bygget har eget nøkkelsystem som er basert på at en nøkkel skal passe til alle dører man har behov for å ha adgang til, også avfallscontainere. Nøkkelsystemet er tilpasset byggets drift og kan ikke endres uten tillatelse fra utleier. Alle leietakere er innført i LEs nøkkelliste og skal signere for utlevering/innlevering av nøkler. Hvert enkelt firma er selv ansvarlig for å føre interne nøkkellister. Ved behov for ekstra nøkler må disse bestilles hos Lyng Eiendom. Nøkkel-bestillinger faktureres iht de til en hver tid gjeldende priser. Hver enkelt leietaker skal påse at nøklene ikke kommer uvedkommende i hende og påse at nøklene som ikke er i bruk, oppbevares på et tilfredsstillende trygt sted. Hver leietaker pålegges å etablere interne nøkkellister. Når leieforholdet avsluttes skal samtlige nøkler innlevers. I motsatt fall vil nytt nøkkelsystem bli belastet leietaker. Rutiner for låsing av hoveddører Alle dører til kontorarealer skal holdes låst etter klokken på hverdager og hele dagen på lørdag og søndag. Alle dører til butikkarealer skal holdes låst etter butikkenes stengetid på hverdager og lørdag. Dørene skal være låst hele dagen på søndag, med mindre butikkene ikke har søndagsåpent. Fellesinformasjon leietakere

6 Profilering Skiltplanen er basert på de tegninger som er utsendt som nabovarsel og som er godkjent av Ski kommune. Hver enkelt leietaker kan profilere seg med et fritt antall skilt innenfor oppgitte skiltmeter på egen skiltplan. Skiltplanen er utarbeidet slik at gesims 1. etg. fordeles mellom 1. og deler av 2. etg. forretninger. Veggskilt fasade sør/nord er inndelt vertikalt i to, slik at både kontorer og forretninger profileres. Forretninger og kontorer som er hensiktsmessige å profilere innvendig fra 1. etg., skiltes i 1. etg. på vegg i fellesareal både inngang Sør og Nord. Fellesinformasjon leietakere

7 Utvendig profilering Skiltbeskrivelse gesims 1. etg. Leietaker er tildelt et antall skiltmeter for profilering på gesims fasade sør/nord. Skiltene bekostes av leietaker. Alle skiltene skal ha samme høyde. Høyde Lengde Skiltleverandør : 60 cm : Innenfor rammen av angitte mål : Leietakers leverandør Veggskilt fasade sør/nord På vegg sør/nord på hjørnene mot Åsveien, vil et felles veggskilt bli montert. Veggskiltet er utformet som en tavle med utskiftbare skilt for hver leietaker. Skiltene bekostes av leietaker. Alle skiltene skal ha samme størrelse. Utleier bekoster selve tavlen og belysning. Høyde /bredde Materiale Skiltleverandør : H: ca. 35 cm B: ca. 140 cm 2 stk 1 fasade sør og 1 stk fasade nord. : Aluminium, lakkert, folie dekor. : Solheim Reklame AS Jørgen Solheim Tlf.: Innvendig profilering Informasjonstavle fellesareal 1. etg. Innvendig informasjonstavle plasseres i 1. etg.s fellesareal. Forretninger og kontorer som er hensiktsmessige å profilere innvendig fra 1. etg., skiltes i 1. etg. på vegg i fellesareal. Skiltene er utskriftbare og bekostes av leietaker. Alle skiltene skal ha samme størrelse. Høyde /bredde Materiale Skiltleverandør : H: ca. 20 cm B: ca. 70 cm, 1 stk skilt. : Akryl, frostet, folie dekor. : Solheim Reklame AS Jørgen Solheim Tlf.: Fellesinformasjon leietakere

8 Innvendig skilting av inngang til kontorer. Ved inngangspartier til kontorer, som benyttes av flere leietakere, plasseres en infotavle /Curvo-skilt) med firmaets navn. Skiltleverandør/montering : Lyng Eiendom AS Det er ikke adgang til å plassere egne skilt på dører, vinduer, vegger og lignende uten tillatelse fra utleier. Montering Montering av skilt på gesims forutsettes fagmessig utført, og kan utføres av den enkeltes leverandør. Kontakt vaktmester for nærmere monteringsinformasjon før montering starter. Fremføring av strøm til elektrisk uttak for event. lysreklame/belysning, bekostes av utleier. Armatur/lyslist bekostes av leietaker. Øvrige skilt monteres av Solheim Reklame/vaktmester. Skiltutformingen skal forevises og godkjennes av utleier før montering. Fellesinformasjon leietakere

9 Parkering For eiendommen er det utarbeidet egne parkeringsplaner fordelt på 4 områder, A, B, C og D. Hver enkelt leietaker har fått tildelt egen parkeringsplan med oppmerkede parkeringsplasser iht kontrakt. Kontroll med parkeringen er nødvendig for å oppnå best mulig fremkommelighet og ryddighet på parkeringsområdene. Europark kontrollerer at parkeringen følger skilt og oppmerking. Dersom kjøretøy er hensatt i strid med parkeringsvilkårene vil Europark ilegge et kontrollgebyr. Leietaker parkering Leietakere med gyldig parkeringskort (utstedt av Lyng Eiendom AS) - henvises til sine merkede parkeringsplasser. Parkeringskortet skal ligge godt synelig i bilens frontrute. Midlertidig parkeringstillatelse kan ikke utstedes til ansatte. Ved parkering på kundeparkering foran bygget, gjelder samme regler for de med parkeringskort som for kunder, 90 minutter. Tiden kan være gjenstand for regulering. Kundeparkering For kunder til butikkene, samt besøkende til øvrige leietakere i forbindelse med møter etc, er det fri parkering i 90 minutter. Skulle det være behov for lengre opphold, kan det utstedes en midlertidig parkeringstillatelse. Kortene skal fylles ut med dato, til/fra klokkeslett og stemples med firmanavn og signeres. Signatur skal være tydelig. Kunden plasserer kortet godt synlig i frontruten på sin bil. Kortene er kun gyldig for den datoen og klokkeslettene de er utsted på, og kan kastes etter bruk. Feilparkeringer vil bli belastet med Europarks til en hver tid gjeldene parkeringsgebyr. Klager på utstedte gebyr gjøres direkte til Europark. Et godt samarbeid med brukeren av parkeringsarealene er nødvendig for å oppnå et godt resultat. Vi henstiller derfor alle om å følge reglene som er angitt ved skilt og oppmerking. Fellesinformasjon leietakere

10 Parkeringsområde A - syd Parkeringsområde A er beregnet til kundeparkering for gårdens butikker. Parkeringsområde B, C og D Parkeringsområde B, C og D er beregnet på leietakere. Hver enkelt leietaker tildeles en oversikt over kontraktsfestede parkeringsplasser. Parkeringsområde B Follo Bil Møller Follo Fellesinformasjon leietakere

11 Parkeringsområde C Parkeringsområde D - nord Fellesinformasjon leietakere

12 Søppelhåndtering Renovasjon og søppelhåndtering inngår som en del av de tjenestene våre leietakere betaler for gjennom byggets fellesutgifter. Myndighetene har i de senere år rettet fokus på avfallshåndteringen her i landet, og de stiller strengere og strengere krav til søppelsortering. Konsekvensen av dette er at hver gang våre ordinære containere og avfallsdunker inneholder avfall som går under benevnelsen spesialavfall, blir vi ilagt straffegebyr. Straffegebyrene inngår som en del av renovasjonsavgiften, som igjen inngår i fellesutgiftene. Jo mer spesialavfall som legges i containerne, desto høyere blir felleskostnadene. Fra gjaldt EUs forskrifter om avfallsbehandling, og fra ble disse forskriftene påbudt. Dette innebærer bl.a. at 75 % av alt avfall SKAL materialgjenvinnes. Bak bygget (fasade nord mot jernbanen) er det plassert containere til bruk for gårdens leietakere. Containerne er låsbare og SKAL være låst til en hver tid. Hver enkelt leietaker er ansvarlig for å informere sine ansatte/renholdere om retningslinjene for søppelhåndtering, og sørge for at disse blir fulgt. Det er ikke tillatt å benytte containeren til privat avfall. Vi pålegger alle våre leietakere om å benytte renovasjon og søppelhåndteringen iht til retningslinjene. Riktig håndtering av dette gir en miljøgevinst, i tillegg til at man også kan få en økonomisk gevinst gjennom reduserte felleskostnader. Papp og Papir Det er egen container for papp og papir, og en container for restavfall. I papp- og papircontainer skal papp og papir kastes. Pappesker SKAL være sammenslått eller eventuelt oppdelt, slik at de ikke tar unødig mye plass. Det er ikke tillatt å kaste glass, metall, porselen, keramikk etc. i papircontainer. Bruk miljøesker på alle kontorer. Hver kontorplass i Norge kreerer kg papir i snitt årlig. Kaste papir i restavfall er direkte sløsing med penger og ressurser. Opprettholdes ikke sorteringen, og sortering må foretas av vaktmester, vil firma som ikke overholder sorteringen bli fakturert direkte. Restavfall I Restavfallsdelen kan vanlig usortert avfall kastes. Det er ikke tillatt å kaste glass, metall, porselen, keramikk etc. i restavfallet. Fellesinformasjon leietakere

13 Spesialavfall farlig avfall Spesialavfall håndteres av den enkelte leietaker. Avfall som ved feil behandling kan skade mennesker, dyr og miljøet vi lever i. EE avfall - alt slikt avfall SKAL sorteres ut, inkl ledning, kabel, lyspærer og lysrør. Alt som leder, bruker eller produserer strøm. Brennbare væsker, spillolje, plantevernmidler, syrer, PBC, fotokjemikalier, lakk og maling, asbest og batterier etc er spesialavfall. Flere gjenvinningsanlegg henter og behandler, som regel, dette gratis. Ta kontakt med Regnbuen gjenvinning, tlf.: for ytterligere informasjon. Hjelp oss å få et rent og hyggelig miljø!! Fellesinformasjon leietakere

14 Nyttig informasjon Postkasser Har du behov for å sette opp egen postkasse, kan dette gjøres i samråd med vaktmester. Alle postkasser plasseres på anvist plass fasade vest. (mot Follo Bil AS) Fellesarealer Ingen fellesarealer kan benyttes til lagring eller oppbevaring, og skal være tilgjengelig for alle til en hver tid. Regngjøring av fellesarealene besørges av Lyng Eiendom as. Nødutganger Ingen nødutganger skal tildekkes eller gjøres utilgjengelig gjennom stenging eller event. lagring av varer etc. Se egen branninstruks. Utemiljø Rampe ved fasade syd, skal ikke benyttes til lagring, oppbevaring av emballasje/paller etc. Opprettholdes ikke dette, og rydding må foretas av vaktmester, vil firma som ikke overholder retningslinjene bli fakturert direkte. Servicetelefoner Lynggården har egen vaktmesterordning fra Vaktmesterservice Bjørn Lyng-Nilsen kan nås på mobil tlf.: Vaktmesterservice kan også benyttes til oppgaver som ligger utenfor ordningen. Slike oppgaver faktureres direkte fra vaktmesterservice Bjørn Lyng-Nilsen. Ferieavvikling I god tid før ferieavvikling starter, informeres alle leietakere om eventuelle nye servicetelefoner. Fellesinformasjon leietakere

15 Gode råd Her følger informasjon om inne- og uteklima, renhold, ventilasjon, brannsikring, nøkkelsystemer, vann, vakthold, parkering og renovasjon. Uteklimaet Uteklimaet påvirkes av mange faktorer. For å få et best mulig uteklima anbefales følgende: Skal du røyke flytt deg bort fra inngangsdørene. Benytt askebegrene og ikke blomsterpottene. Ikke kast sneipen på bakken! Kast papir og annen avfall i søplekassene. Inneklimaet Inneklimaet påvirkes også av mange faktorer. For å få et best mulig inneklima, ber vi om følgende: Det er ikke adgang til å røyke på kontoret eller i fellesarealer. HUSK : Røyking følger ventilasjonskanalene og kan plage kollegaer og andre leietakere. Kopimaskin bør helst plasseres i eget rom Sørg for daglig renhold i samsvar med instruks. Renhold Gulv rengjøres etter gulvleverandørens anbefalinger. I fellesarealer blir renholdet utført av profesjonelt personale. Vær vennlig og ikke plasser noe som kan være til hinder for renholder i fellesarealene. Ventilasjon For arealer med ventilasjonsanlegg gir dette behandlet tilluft, det vil si at luften fra anlegget er oppvarmet om vinteren og nedkjølt om sommeren. For å få best mulig utbytte av kjøleanlegget om sommeren, må persienner benyttes der det finnes. Det anbefales at disse senkes etter endt arbeidstid. Igjentetting /justering av ventiler ødelegger balansen i hele anlegget, og må bare foretas i samråd med utleier. Fellesinformasjon leietakere

16 Brannsikring Tidsur monteres på egne elektriske apparater, som for eksempel kaffetrakter, kopimaskin etc. Det bør heller ikke brukes vaffeljern, brødristere m.m. på kontorene da disse kan løse ut brannvarslingsanlegg. Bruk av levende lys bør også unngås. Se branninstruks. Falsk brannutrykning Skal det utføres arbeider som utvikler mye støv, varme eller røyk må vaktmester kontaktes på forhånd, slik at brannalarm kan kobles ut. Ved falsk utrykning fra brannvesenet, forårsaket av leietaker, belastes faktura fra Follo Brannvesen leietaker. Viktige telefoner Medisinsk nødtelefon 113 Brann 110 Politi 112 Fellesinformasjon leietakere

17 Branninstruks Instruks for leietakere 1. Alle leietakere skal bestrebe seg på å hindre at brann oppstår, og være oppmerksom på alt som kan utløse brann. 2. Leietakere har plikt til å gjøre seg kjent med hvor nærmeste brannmelder og slukkingsutstyr er plassert og hvordan det virker, samt med trapper og rømningsveier NÅR DET BRENNER ER DET FOR SENT!! 3. Alle leietakere plikter å påse at korridorer, trapper og andre rømningsveier holdes fri for uvedkommende gjenstander som kan redusere fremkommeligheten. 4. Oppdages brann skal det straks gis melding til nærmeste brannvesen. Slokking igangsettes med husbrannslange eller håndslukningsapparat av personell på stedet. Dette må vurderes, husk at liv er viktigere enn verdier. Evakuering av kunder igangsettes omgående. Hjelp eldre, uføre og barn uten tilsyn først. HEISER MÅ IKKE BENYTTES! Har du spesialoppgaver, utfør disse. 5. Ved arbeider som utvikler varme, som sveising, lodding, bruk av vinkelsliper og lignende skal ledelsen/security varsles og skjema for varme arbeider fylles ut før arbeidene igangsettes. 6. Hver leietaker må selv innhente tillatelse fra Brannvesenet hvis de skal lagres brannfarlige væsker eller varer. 7. Ved forbehold som endrer brannsikkerheten (sperring av rømningsveier, blokkering av slutteutstyr, elektriske feil etc.) må du straks melde ifra til brannansvarlig i dine lokaler eller til vaktmester. Fellesinformasjon leietakere

18 Evakuering 1. Alarm settes i gang 2. Alle med spesialoppgaver utfører disse. Brannansvarlig sjekker toaletter og fellesarealer slik at disse er tomme. 3. Alle ansatte prøver å hjelpe publikum så langt det lar seg gjøre. Husk å prioritere barn og personer med barnevogn, gamle og bevegelseshemmede. 4. Gitter trekkes ned hos de som ikke har rømningsvei i lokalene. 5. Alle evakuerer bygningen. 6. De som har fått ansvar for feks. dører, skal påse at det ikke kommer folk inn i bygningen igjen og at folk trekker vekk fra dørene. Denne arbeidsoppgaven avsluttes ikke før det er gitt beskjed fra brannvernleder, vaktmester eller brannvesen/politi. 7. Brannvernleder/vaktmester rapporterer til brannvesen. 8. Ingen går inn i bygningen før de får klarsignal fra brannvernleder/vaktmester eller brannvesen/politi. Ansatte først, så publikum. Fellesinformasjon leietakere

19 Leietakers plikter I henhold til Lov om Brannvern har leietaker krav til å delta sammen med byggets eier å holde brannsikkerheten på et tilfredsstillende nivå. Leietaker har ikke lov å sette i gang noen form for ombygging uten at planer er godkjent. Arbeidet som settes i gang uten godkjenning vil bli stoppet. Leietaker har ikke lov å engasjere håndverkere uten at arbeid som skal utføres er godkjent. Alle forhold som eventuelt kan føre til at brannalarmene utløses skal være avklart med brannvernleder/vaktmester på forhånd. Alarm som utløses som følge av brudd på sikkerhetsbestemmelser vil økonomisk bli belastet gjeldende leietaker. Leietaker har ikke lov å benytte rømningsveier til lager. Varer som står i rømningsveier vil bli fjernet. I butikker med nødutgangsdør, skal det være minimum 120 cm tilrettelagt åpen rømningsgate fra butikkinngang og til nødutgang. Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige varer med mindre det er gitt tillatelse til dette. Brannvernsleders oppgaver Sørg for at korridorer, trapper og andre rømningsveier holdes frie for uvedkommende gjenstander som kan redusere fremkommeligheten. Informere de ansatte om hvor rømningsveier er og hvor håndslukkere, brannslanger og håndmeldere er plassert. Gjøre seg kjent med bruken av det slukkermateriell som finnes i virksomhetens lokaler. Sørge for at alle forlater bygningen ved en brannalarm. Sørg for at ingen benytter heisen. Dersom det synes forsvarlig kan man prøve å slukke en brann før brannvesenet kommer. Men ta framfor alt hensyn til at liv er viktigere enn verdier! Gi brannvernleder eller vaktmester beskjed hvis det synes å foreligge feil eller mangler slik at brannvernberedskapen sette i fare. Fellesinformasjon leietakere

20 Ved varsel om evakuering Ved varsel om evakuering skal personell fra deres virksomhet sørge for at ingen personer kommer inn i lokalet. Møt opp ved virksomhetens inngangsparti. Få kunder og andres ansatte vekk fra hovedinngangene, så brannvesen/politi eventuelt ambulanse ikke blir hindret. Ikke forlat posisjonene før det er gitt tillatelse til dette fra brannvesen/politi eller brannvernleder/vaktmester. Tips for å unngå brann Rømningsveier må holdes åpne og ryddige for ikke å hindre rømning ved en eventuell brann. Kast ikke sigaretter i papirkurven. Filler med brannfarlige/selvantennende væsker/løsningsmidler må ikke kastes i papirkurven. Sørg for at disse blir dyppet i vann før de kastes i egne beholdere. Bruk ikke datarom eller annet teknisk rom til lagring av papir eller annet lettantennelig materiale. Husk å slå av vannkokere, kaffetraktere og annet teknisk utstyr. Kaffetraktere bør påmonteres tidsbryter eller trek ut kontakten hver dag. Fellesinformasjon leietakere

Leietakerhåndbok. for kunder av Avantor Eiendomsforvaltning AS

Leietakerhåndbok. for kunder av Avantor Eiendomsforvaltning AS Leietakerhåndbok for kunder av Avantor Eiendomsforvaltning AS Velkommen! Vi håper dere vil trives i lokalene! Avantor Eiendomsforvaltning skal sørge for at lokalene fungerer i henhold til avtale. Vi forvalter

Detaljer

TRYGT I HUS. Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen. www.marineholmen.com

TRYGT I HUS. Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen. www.marineholmen.com TRYGT I HUS Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen www.marineholmen.com INNHOLD 1. KJÆRE LEIETAKER... 3 2. OM MARINEHOLMEN... 4 2.1 Oversikt... 4 2.2. Området... 5 3. DINE KONTAKTPERSONER... 6 3.1

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid.

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid. Husordensregler Sist endret: - Ordinær generalforsamling 25.03.15 1 Den enkelte leilighet 1.1 Oppussing A. Ved inngrep i bygningens bærende konstruksjoner må godkjent firma kontaktes for forsvarlig vurdering

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag

Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag + Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag + Velkommen! Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag! Vi håper du vil trives som beboer i blokken vår. Vårt borettslag er et frittstående borettslag, og

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014 24. april 2014 Husordensregler For Eierseksjonssameiet Lunden 20 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1 GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00.

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00. - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1. GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

Studentene først og fremst Side 1

Studentene først og fremst Side 1 ORDENSREGLEMENT BOLIGER NARVIK Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) Vi ønsker deg velkommen til Studentsamskipnadens boliger Vedlagt følger ordensreglement og generelle opplysninger om våre studentboliger

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

Leietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom. r f. i r. s k. a t

Leietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom. r f. i r. s k. a t eietakerhåndboktt.qxd:ayout 1 12.01.12 15.42 Page 1 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom k o b d n å h r e k a t eie etakere av i e l r g o r f o b s k i r d Fre om Eiend plass Bytt vekst

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5.

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. I dette heftet er det meste av nødvendig informasjon som gjelder Zone 5 samlet. INNHOLD: 1. Praktisk informasjon: Infotavle Regler for bruk av fellesarealer Renhold og

Detaljer