Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Statoil Petroleum AS for Glitnefeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Statoil Petroleum AS for Glitnefeltet"

Transkript

1 Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Myndighetskontakt Drift Nordsjøen Vest Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Dato: Vår ref.: 2007/ Deres ref.: Saksbehandler: Mathilde Juel Lind, telefon: Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Statoil Petroleum AS for Glitnefeltet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har kontrollert Statoil Glitnes rapport om kvotepliktige utslipp av CO 2 for Klif godkjenner rapporten med en endring av aktivitetsdata for kildestrøm 2 fra Sm 3 til Sm 3 og en tilsvarende økning av det kvotepliktige utslippet med tonn CO 2. De korrigerte utslippstallene legges til grunn for antall kvoter som skal leveres inn til Statens oppgjørskonto innen 30. april Statoil Glitne har i 2012 hatt et kvotepliktig utslipp på tonn CO 2. Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats kan påklages til Miljøverndepartementet. 1. Sakens bakgrunn Klif viser til utslippsrapport innlevert 1. mars Kvotepliktige virksomheter skal rapportere sine utslipp av CO 2 innen 1. mars året etter at utslippene fant sted. Dette følger av forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) 2-5 første ledd jf. lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) 14 og tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser av 13. mars 2008, sist endret 11. oktober Nærmere regler om rapportering, herunder Akutt forurensning: Telefon 110 Organisasjonsnr.:

2 Side 2 av 8 regler om hva som skal rapporteres og hvordan utslippene skal beregnes eller måles, er gitt i klimakvoteforskriften kapittel 2 med vedlegg. Klif kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, i overensstemmelse med klimakvoteloven Klifs vurdering Overholdelse av fristen for innlevering av utslippsrapport Statoil Petroleum AS (Statoil) sendte inn utslippsrapport for kvotepliktige utslipp av CO 2 på Glitnefeltet den 1. mars 2013, som er innenfor fristen. Vurdering av kvotepliktige CO 2 -utslipp Kvoteplikt Kvoteplikten for Statoil Glitne er knyttet til virksomhetens energianlegg. For en nærmere presisering av kvotepliktens omfang vises det til virksomhetens tillatelse til kvotepliktige utslipp, sist endret 11. oktober Kilder til kvotepliktige utslipp Virksomheten har i 2012 hatt kvotepliktige utslipp fra følgende kildestrømmer: Kildestrømnr. Kildestrøm 1 Brenngass 2 Fakkelgass 3 Diesel 4 Diesel (mobil rigg) Vurdering av aktivitetsdata Statoil Glitne har rapportert aktivitetsdata og usikkerhet i beregning av aktivitetsdata. De rapporterte dataene fremgår i tabellen nedenfor. Der fremgår også kravet til usikkerhet i beregning av aktivitetsdata som er stilt i tillatelsen. Kildestrømnr. Kildestrøm Aktivitetsdata Usikkerhetskrav Rapportert usikkerhet 1 Brenngass Sm 3 7,5 % 6,7 % 2 Fakkelgass Sm 3 7,5 % 9,6 % 3 Diesel tonn 5 % 4,7 % 4 Diesel (mobil rigg) tonn 2,5 % 0,9 % Kildestrøm 1 (brenngass) Statoil har tillatelse til å bestemme aktivitetsdata for kildestrøm 1 ved å kombinere målte data fra ultralydmåler, som måler all brenngass inn, og målte data ved måleblende, som

3 Side 3 av 8 måler returgassen. Statoil har dokumentert brenngassmengdene ved daglige inngående brenngassmengder og daglige utgående brenngassmengder, jf. vedlegg til rapport om kvotepliktige utslipp. Dataene er hentet fra Statoils eget interne system. Det har ifølge Statoil ikke vært avvik i måleutstyret i rapporteringsperioden. Usikkerheten i mengden brenngass i 2012 ved Glitnefeltet er beregnet til 9,6 prosent, som er over usikkerhetskravet gitt i tillatelsen. Statoil forklarer dette med at tilgjengelig mengde brenngass på Glitne har vært avtagende de siste årene. Dette fører til at brenngassen fordeles på de ulike forbrukerne (turbiner og motorer) på en annen måte enn tidligere. Mer gass sendes i retur som følge av redusert forbrenning på turbin og økt forbrenning på motor. Dette påvirker den aggregerte totalusikkerheten. Klif er klar over at metoden til å bestemme aktivitetsdata for kildestrøm 1 innebærer høy usikkerhet. Feltet har kun fått tillatelse til å benytte metoden fordi det har vært planer om nedstenging. Det er nå besluttet at feltet skal avsluttes, og den flytende plattformen som har operert på Glitne skal etter planene forlate feltet 1. mai Klif tar usikkerhetsberegningene for aktivitetsdata i kildestrøm 1 til etterretning. Kildestrøm 2 (fakkelgass) Statoil har beregnet aktivitetsdata for kildestrøm 2 ved å summere mengden som måles gjennom ultralydmålerne til HP- og LP-fakkel. Tilsatt nitrogen, som er målt i egen måler, og inertgass, som er målt i fakkelens ultralydmåler før oppstart av fakkelen, har Statoil trukket fra ved bestemmelse av aktivitetsdata. Dette fratrekket tilsvarer en mengde på Sm 3. Dette er i henhold til bedriftens tillatelse til kvotepliktig utslipp, sist endret 11. oktober Statoil Glitne opplyser om at de har hatt problemer med væskemedriving i HP fakkelen i Væsken i gassen har i henhold til Statoil gitt falske høye verdier fra fakkelmåler. Det fremkommer av korreksjonsrapporter tilsendt Klif 11. mars 2013 at Statoil har redusert mengden målte aktivitetsdata i 2012 med Sm 3, for å korrigere for registrerte avvik. Statoil har hatt mange og lange perioder med avvik i Avviksperiodene tilsvarer omtrent 30 prosent av driftstiden i Statoil Glitne opplyser at i avviksperiodene blir mengden fakkelgass beregnet ut fra et estimat på mengden produsert gass i de aktuelle periodene og et estimat av mengden gass til fakkel. Gass er antatt å utgjøre 65 % av produksjonen (GOR 65). Gass-olje forholdet har i henhold til Statoil Glitne vært rimelig stabilt gjennom feltets levetid. Statoil opplyser at produsert gass fra reservoar fordeles mellom fakkel og brensel, med en fordeling på henholdsvis prosent (fakkel) og prosent (brensel). All brenngass produseres ifølge Statoil på Glitne. Klif finner ikke at opplysningen om fordelingen av hvor mye gass som fakles og hvor mye gass som benyttes til energiformål stemmer med rapporterte mengder fakkelgass og brenngass for Klif fastsetter derfor mengden fakkelgass ut fra rapportert mengde brenngass og at mengden fakkelgass er 70 prosent av total gassmengde. For å sikre at

4 Side 4 av 8 mengden aktivitetsdata for kildestrøm 2 ikke blir underrapportert har Klif derfor lagt til grunn at mengden aktivitetsdata for kildestrøm 2 er Sm 3, som tilsvarer en fordeling på 70/30 for fakkelgass/brenngass. Dette medfører et utslipp fra kildestrøm 2 på tonn CO 2. Dette er tonn CO 2 mer enn det Statoil Glitne har rapportert. Statoil har oppgitt usikkerheten i mengden fakkelgass i 2010 ved Glitnefeltet til 6,7 prosent. Dette tilfredsstiller kravet til usikkerhet gitt i bedriftens tillatelse til kvotepliktig utslipp. Ultralydmåleren er oppgitt å ha en usikkerhet på 5,5 prosent, jf. CMRs rapport om usikkerhet datert 26. februar Det har vært avvik i måleutstyr som følge av væskemedriving i HP-fakkel som påvirker måleverdiene og tilhørende usikkerhet. I tillegg er fratrekket av nitrogen og inertgass hendelser som Statoil anser påvirker usikkerheten. Statoil oppgir usikkerheten knyttet til rapporterte avvik og fratrekk å være henholdsvis 15 og 10 prosent. Totalusikkerheten ved bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 2 er beregnet av Statoil å være 6,7 prosent. Klif tar usikkerhetsberegningene for aktivitetsdata i kildestrøm 2 til etterretning. Kildestrøm 3 (diesel) Statoil har beregnet aktivitetsdata ved å summere lastet diesel over året, samt tatt hensyn til lagerbeholdning ved årets begynnelse og slutt og diesel benyttet til andre formål ved Glitnefeltet i For tetthet på diesel har Statoil benyttet tetthet på 0,860kg/Sm 3. Statoil har beregnet usikkerhet i mengden diesel i 2012 ved Glitnefeltet til å være 0,86 prosent. Dette tilfredsstiller kravet til usikkerhet gitt i bedriftens tillatelse til kvotepliktig utslipp. Klif tar usikkerhetsberegningene i aktivitetsdata for kildestrøm 3 til etterretning. Kildestrøm 4 (diesel mobil rigg) Statoil har også for kildestrøm 4 beregnet aktivitetsdata ved å summere lastet diesel over året, samt tatt hensyn til lagerbeholdning ved årets begynnelse og slutt og diesel benyttet til andre formål på mobil rigg ved Glitnefeltet i For tetthet på diesel har Statoil benyttet tetthet på 0,860kg/Sm 3. Statoil har beregnet usikkerhet i mengden diesel i 2012 ved Glitnefeltet til å være 4,7 prosent. Dette tilfredsstiller kravet til usikkerhet gitt i bedriftens tillatelse til kvotepliktig utslipp. Klif tar usikkerhetsberegningene i aktivitetsdata for kildestrøm 3 til etterretning. Vurdering av faktorer For kildestrømmene 2, 3 og 4 har virksomheten, i tråd med tillatelsen, benyttet standard utslippsfaktorer og standard oksidasjonsfaktorer ved beregningen av det kvotepliktige utslippet. For kildestrøm 1 kreves det i tillatelsen at det benyttes bedriftsspesifikke utslippsfaktorer ved beregningen av det kvotepliktige utslippet. Statoil Glitne har rapportert faktorer og

5 Side 5 av 8 usikkerhet i faktorene for disse kildestrømmene. De rapporterte dataene fremgår i tabellen nedenfor. Kildest røm nr. Kildestrøm Bedriftsspesifikk utslippsfaktor Prøvetakingsfrekvens (krav i tillatelsen) Rapportert prøvetakingsfrekvens 1 Brenngass 0,00214 tonn CO 2 / Sm 3 52 Inngass:51 Returgass:48 Rapportert usikkerhet 26,4 % Kildestrøm 1 (brenngass) På bakgrunn av at Statoil tidligere har oppgitt at Glitnefeltet skal stenges ned etter kvoteperioden 2008 til 2012 har Klif gitt tillatelse til en alternativ metode for å bestemme utslippsfaktor for brenngass. Metoden for bestemmelse av utslippsfaktor for Glitnefeltet er basert på massebalanse, der faktoren bestemmes ved å kombinere kunnskap om karbonmengde i gassen inn i målesystemet og kunnskap om karbonmengde i returgassen. Ved bestemmelse av utslippsfaktor skal det, i henhold til tillatelsen, tas ukentlige prøver av gass inn til målesystemet og ukentlige prøver av returgassen. Statoil Glitne benytter Intertek Westlab, som er et akkreditert laboratorium, til analyse av brenngassprøvene. Statoil opplyser at det i 2012 er tatt 51 prøver av brenngass inn i målesystemet og 48 prøver av returgassen. Manglende prøvetaking av inngass og returgass er et avvik i henhold til punkt 8 i tillatelsens måleprogram. Statoil oppgir at årsaken til at det kun er sendt inn 48 prøver av returgassen er at inngass og returgass i enkelte tilfeller er identiske, og at det derfor kun tas prøver av inngassen i disse tilfellene. Dette er tilfelle når MTR (ekstra brenngass filterenhet for å ta ut kondensatrester i brenngassen før den går til generatorer) og LMF (2. trinns gasskompressor, som tar gass fra 2. trinns separator) ikke er i drift. Statoil Glitne oppgir i e-post av 15. mars 2013 at årsaken til manglende prøve av inngass er tom sylinder ved ankomst til analyselaboratoriet. Årsak til dette er ikke oppgitt. Klif tar beregningen av utslippsfaktor for kildestrøm 1 til etterretning. Usikkerheten ved den alternative metoden som Statoil Glitne benytter for å bestemme utslippsfaktor for kildestrøm 1 er oppgitt å være 26,4 prosent. Usikkerheten ved å benytte en alternativ metode er høyere enn usikkerheten ved en metode som er i henhold til klimakvoteforskriften vedlegg 3. Klif tar usikkerhetsberegningene som Statoil har gjennomført til etterretning. Beregning av årlig utslipp Ved beregning av det årlige utslippet har Statoil kombinert ukentlig faktor med aktuell mengde aktivitetsdata for samme uke. Ut fra disse beregningene har virksomheten kommet fram til en vektet utslippsfaktor for kildestrøm 1. Dette er i tråd med tillatelsen.

6 Side 6 av 8 Kvotepliktige utslipp Klif har gjort korreksjoner i aktivitetsdata for kildestrøm 2, som beskrevet over. Utover dette finner Klif å kunne legge rapporterte aktivitetsdata og faktorer til grunn ved beregning av virksomhetens kvotepliktige klimagassutslipp. Dette gir følgende kvotepliktige utslipp i 2012: Kildestrømnr. Kildestrøm Aktivitetsdata Utslippsfaktor 1 Brenngass Sm 3 0,00214 tonn CO2/Sm3 2 Fakkel Sm 3 0,00373 tonn CO2/Sm3 Kvotepliktige utslipp 5 679,03 tonn tonn 3 Diesel tonn 3,17 tonn CO2/tonn ,14 tonn 4 Diesel mobil rigg Totale kvotepliktige utslipp tonn 3,17 tonn CO2/tonn 4 672,58 tonn tonn Vi påpeker at dersom det ved rapporteringen er gitt feilaktige opplysninger om forhold som kan påvirke utslippstallet, vil dette kunne føre til brudd på oppgjørsplikten etter klimakvoteloven 12. Dette vil igjen kunne gi grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr tilsvarende 100 euro for hvert tonn rapporteringspliktig utslipp som det ikke leveres inn kvoter for, jf. klimakvoteloven Vedtak om godkjenning av kvotepliktige utslipp Klif har gjennomgått den innsendte rapporten. Klif godkjenner rapporten med en endring av aktivitetsdata for kildestrøm 2 og legger de korrigerte utslippstallene til grunn for oppgjør av kvoteplikten innen 30. april Virksomheten har hatt et kvotepliktig utslipp på tonn CO 2 i Vedtaket om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp er hjemlet i klimakvoteloven 15 første ledd. 4. Oppgjør av kvoteplikten Innen 30. april 2013 må alle kvotepliktige virksomheter overføre det antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp i 2012, til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret, jf. 12 i klimakvoteloven. For Statoil Glitne innebærer dette at kvoter skal overføres fra den kvotepliktiges driftskonto i kvoteregisteret til Statens oppgjørskonto. Det kvotepliktige utslippet er registrert i kvoteregisteret.

7 Side 7 av 8 Vi minner om at den kvotepliktiges driftskonto er tilknyttet en tilleggsrepresentant (AAR). Vedkommende person må godkjenne overføringen initiert av primær (PAR) eller sekundær kontorepresentant (SAR) innen oppgjørsfristen 30. april Retten til å innlevere kvoter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene, såkalte CERer og ERUer, er 15 prosent av virksomhetens samlede innlevering av kvoter for perioden Det nøyaktige antallet CER/ERUer som den kvotepliktige har mulighet til å levere inn for utslippet i 2012 vil stå oppført i registeret fra 10. april Klif gjør oppmerksom på at det som eventuelt gjenstår av den tillatte mengden CER/ERUer vil kunne anvendes i perioden , men at det da er satt en del begrensninger for prosjekttyper og opprinnelsesland for disse kvotene, jf. klimakvoteforskriften 7-11 til Vi gjør oppmerksom på at antall CER/ERU-kvoter som innleveres og prosjektnummeret som disse kvotene stammer fra, vil bli offentliggjort 15. mai Manglende overholdelse av oppgjørsfristen vil føre til at virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr på 100 euro pr. kvote som ikke er innlevert, jf. klimakvoteloven Gebyr Klifs behandling og godkjenning av utslippsrapporten er omfattet av en gebyrordning, jf. 9-5 i klimakvoteforskriften. Basert på vår ressursbruk i forbindelse med behandling og godkjenning av rapporten er det fastsatt en gebyrsats etter middels gebyrklasse. Den kvotepliktige skal derfor betale et gebyr på kr ,-. Faktura vil bli ettersendt. 6. Klage Den kvotepliktige, eller andre med rettslig klageinteresse, kan klage på vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats til Miljøverndepartementet innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Klif. En eventuell klage fører ikke automatisk til at godkjenningen av utslippsrapporten ikke skal legges til grunn ved oppgjør av kvoteplikten innen 30. april Opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil direktoratet kunne gi på forespørsel.

8 Side 8 av 8 7. Oppsummering Klif godkjenner Statoil Glitnes rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 med en endring av aktivitetsdata for kildestrøm 2 fra Sm 3 til Sm 3 og en tilsvarende økning i av det kvotepliktige utslippet på tonn CO 2. Det kvotepliktige utslippet i 2012 var tonn. Statoil Glitne ilegges et gebyr på kr ,- for vår behandling av utslippsrapporten. Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats kan påklages til Miljøverndepartementet. Virksomhetens kvotepliktige utslipp vil bli offentliggjort på Med hilsen Harald Francke Lund seksjonssjef Mathilde Juel Lind overingeniør Kopi til: Oljedirektoratet v/steinar Vervik, Postboks 600, 4003 Stavanger Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 Stavanger

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Nordic Paper AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Nordic Paper AS Nordic Paper AS Postboks 155 1720 GREÅKER Att.: Leif Larsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tine Meieriet Jæren.

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tine Meieriet Jæren. Tine Meieriet Jæren Næringsveien 29 4365 NÆRBØ Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss Peterson Linerboard AS Fabrikk Moss Postboks 203 1501 MOSS Att: Per Kløvstad Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om oppgjørsplikt for Peterson Paper Moss AS, avdeling Ranheim og motregning av retten til utdeling av kvoter mot oppgjørsplikten.

Vedtak om oppgjørsplikt for Peterson Paper Moss AS, avdeling Ranheim og motregning av retten til utdeling av kvoter mot oppgjørsplikten. Peterson Paper Moss AS, avd. Ranheim v/ advokat Thomas Piro Kvale Advokatfirma DA Pb. 1752 Vika 0122 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Oslo Lufthavn AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Oslo Lufthavn AS OSLO Lufthavn AS Postboks 100 2061 GARDERMOEN Att: Anette Rognan Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06

Detaljer

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 Gjøvik Att: Terje Lundberg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dato: 18.01.2005 Vår ref.: 2005/48 Deres ref.: Brian Thomsen Saksbehandler: Bente Sleire, telefon: 22573559 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 04.05.2011 Deres dato: 28.10.2010 Vår referanse: 2010/3554 Deres referanse: Norsk Fotterapeutskole AS ved styrets leder Ægirsvei 10 4632 KRISTIANSAND S TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning Retningslinjer Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning TA 2671 2010 Innhold 1. Hensikten med retningslinjene... 3 2. Om Grunnforurensning... 4 2.1 Om www.klif.no/grunn...

Detaljer

Forskrift om elsertifikater

Forskrift om elsertifikater Forskrift om elsertifikater Fastsatt av Olje- og energidepartementet den 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 30, jf.

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter.

Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter. BRUKERAVTALE Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter. Miljødirektoratet administrerer tilgang til og bruk av den norske delen av EUs fellesregister. Siste oppdatering av

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bibliotek-Systemer As Att. Torkel Hasle postboks 2093 3255 LARVIK Deres referanse Vår referanse Dato 2010/277 08.12.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Dokument nr 3:4 (1998 99)

Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonen Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer