HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite Innkalling til møte i Teknisk komite Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom PLM Kl 17:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 30/12 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 31/12 Søknad om konsesjon på eiendommen Balsnesaune gnr 128 bnr 1 m/fl. PS 32/12 PS 33/12 PS 34/12 PS 35/12 Søknad om konsesjon ved erverv av eiendomen Heggvika gnr 83 bnr 1, 31, 32, 33 og 34 Søknad om tiltak med dispensasjonsvurdering, gnr. 22 bnr naust. Søknad om dispensasjon og søknad om rammetillatelse for tilbygg til hytte, gnr 60 bnr 33 - Sør-Spersøya. Søknad om dispensasjon, Drågen, Utset, med rammesøknad for tilbygg og ombygging av bolig, gnr 108 bnr 4. PS 36/12 Reguleringsplan for Burøya, gnr 41, bnr 2 og 5. Klagebehandling PS 37/12 Igangsetting av reguleringsarbeid - Fillan Sentrum, gnr 93 bnr 1 m.fl PS 38/12 PS 39/12 RDS 47/12 Igangsetting - Stedsanalyse for Fillan, gnr 93 bnr 1 m.fl Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Vikstrøm gnr. 14 bnr. 6 flytebrygge Ettersendes Delegerte saker Søknad om konsesjon ved erverv av 1/7 på eiendommen Vedøy gnr 118 bnr 4 RDS 48/12 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr 68 bnr 25 - Knarrlagsund Slip og Mek RDS 49/12 Godkjenning av søknad om tillatelse til fasadeendring på fritidsbolig - gnr 64 bnr 39 Tiltakshaver: Berit Ottervik og Knut Storvik RDS 50/12 Avslag på søknad om bruksendring gnr 16 bnr 18 Tiltakshaver: Kjell Foss RDS 51/12 Igangsettingstillatelse 2 - gnr 69 bnr 229 Tiltakshaver: Eivind Johnsen RDS 52/12 Ettergodkjenning med vilkår - gnr125 bnr 18 - naust Tiltakshaver: Tor Kvithyll RDS 53/12 Godkjenning av forlengelse av Marina, gnr 68 bnr 1 - Selvågan. RDS 54/12 Utslippstillatelse gnr 105 bnr 20

4 RDS 55/12 Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak gnr 2 bnr 59 fritidsbolig Tiltakshaver: Bjørn Arve Morkemo og Henny Merete Indergård RDS 56/12 Godkjenning av søknad om tiltak gnr 19 parsell av bnr 17 - bolig og garasje Tiltakshaver: Ken Atle Kjerringvåg RDS 57/12 Godkjenning av søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig - gnr 64 bnr 15 Tiltakshaver: Atle Grimstad RDS 58/12 Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak gnr 60 bnr 28 - riving og gjenoppbygging av naust Tiltakshaver: Annette Hoff RDS 59/12 Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak gnr 36 bnr 32 garasje Tiltakshaver: Michael Kappus RDS 60/12 Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak gnr 86 bnr 67 fritidsbolig Tiltakshaver: Marte og Odd J. Grønvik RDS 61/12 Dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig gnr 32 bnr 35 Tiltakshaver: Kolbjørn Svein Ervik RDS 62/12 Godkjenning av søknad om dispensasjon gnr 78 bnr 1 - molo, utdyping av bunn og parkeringsplasser Tiltakshaver: Trond Larssen RDS 63/12 Godkjenning av søknad om dispensasjon gnr 32 bnr 25 naust Tiltakshaver: Øystein Ramsli RDS 64/12 Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak gnr 22 bnr 25 tilbygg Tiltakshaver: Hitra Sogns Forsamlingshus RDS 65/12 RDS 66/12 RDS 67/12 RDS 68/12 Godkjenning av søknad om tiltak gnr 37 bnr 27 - tilbygg og uthus til fritidsbolig Tiltakshaver: Rune Bjørgvik Godkjenning av søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hitra motorsportsenter - RA_41 Tiltakshaver: NMK Hitra Rammetillatelse gnr 90 bnr 32 - ombygging og bruksendring Tiltakshaver: Hitra kommune Godkjenning av søknad om tiltak gnr 95 bnr 3 - vinterhage Tiltakshaver: Håvard Kaasbøll RDS 69/12 Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak gnr 90 bnr 38 - garasje til bolig Tiltakshaver: Ester Karla Norbotten

5 Saker til behandling

6 Saker til behandling

7 HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Saksutredning - Konsesjonssøknad Arkiv: Saksmappe: 2009/ Saksbehandler: Ingvild Julie Haugan Størkersen Dato: Søknad om konsesjon på eiendommen Balsnesaunet gnr 128 bnr 1 m/fl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite /12 Innstilling: Med hjemmel i Lov om konsesjon av 28. november 2003 nr 98 5 andre ledd og 9 gir teknisk komité konsesjon til Bjørn Ketil Os Strøm, Vikan, 7240 Hitra, i forbindelse ved erverv av eiendommen Balsnesaunet gnr 128 bnr 1m.fl. i Hitra. Jf konsesjonsloven sin 11 gis Bjørn Ketil Os Strøm konsesjon på vilkår om at han sjøl må flytte til eiendommen Balsnesaunet innen 5 år. Eiendommen skal være tilflytta innen 1. mai Roger Antonsen Rådmann Elektronisk godkjent Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef RO4 Elektronisk godkjent

8 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Søker har eiendommen gjennom en odelsløsningssak. Eiendommen har en slik størrelse at det er boplikt gjennom Lov om konsesjonen sin 5. Det antall dekar produktiv skog som legges til grunn. Søker ønsker ikke å bosette seg på eiendommen og må søke fritak for dette gjennom en søknad om konsesjon. Søker er bosatt i Fillan. Saksopplysninger Sted : Balsnesaunet, Inn-Hitra Gnr/Bnr : 0128/0001 m.fl. Eiendomstype : Jord- og skogbrukseiendom Eiendommen skal nyttes til : Landbruk Eiendommen sitt areal : dekar Bilag til saken : Søknad om konsesjon; innstempla 30. desember 2011 Brev fra Margarethe Mittet v/ advokatfirmaet Buttingsrud & co. DA; innstempla 24. februar 2012 Eiendom Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Andel Eiendomsnavn Hitra m.fl /1 Balsnesaunet Etter AR5 i 1. gangs jordregister eier har ikke kommet med merknader til arealberegningene i gårdskartprosessen Arealoppgave (dekar) Fulldyrk. Overfl.dyrk/ Skog bonitet Annet Areal Jord gj.beite S og H Middels Lav areal i alt Eiendommens bygningsmasse Bygningstype Byggeår Grunnflate Etasjer Teknisk tilstand Våningshus m 2 3 Dårlig Våningshus 2? 106 m 2 2 Middels Driftsbygning m 2 2 Middels Sag 200 m 2 1 Middels Naust 100 m 2 1 Dårlig Stabbur Nylig restaurert 2 God Faktiske opplysninger: Eiendommen eies i eneeie. Merknad om drift: Det er ikke drift av jordveien. Det er ikke lagt ved 10-års skriftlig jordleiekontrakt. Skogen har delvis vært drevet de siste åra med at Allskog er leid inn til en hogst. Området bruket ligger i har middels jordbruksvilkår. Området bruket ligger i har middels til gode skogbruksvilkår. Planer for bruk av eiendommen: Etter min families ønske ble Balsnesaunet solgt til Rolf og Hogne Langvatn , og konsesjon for driftsopplegget ble enstemmig innvilget i Hitra kommunestyre det påfølgende år endret min arbeidssituasjon seg slik at jeg valgte å benytte min odelsrett til å ta tilbake gården til familien. Den overtok jeg gården med tinglyst skjøte. Ved overdragelsen til forrige eiere var samtlige bygninger på Balsnesaunet i dårlig forfatning, og det ville kreve store investeringer og mye utbedringsarbeid å få satt disse i teknisk forsvarlig og formålstjenlig stand. Arbeidet med dette ble iverksatt, og da jeg overtok gården i november 2009 var det gjennomført omfattende reparasjonsarbeid og innredning av låven, tilpasset formål nedfelt i driftsplan og konsesjon. Videre var stabburet bygd opp igjen fra grunnen av, og den gamle gårdssaga var restaurert både bygningsmessig og maskinelt slik at det kunne produseres bygningsmaterialer fra egen skog til videre reparasjonsarbeid. De forrige eierne hadde også påbegynt restaurering

9 Side 3 av 3 av den ene boliger, og utendørs var det gjort utbedringer på drenering rundt hus og av tidligere dyrket mark, samt utbedring av gamle gårdsveger. Slik Balsnesaunet framstår i dag ser jeg et interessant potensial for drift nær det konsept forrige eiere utarbeidet. Tradisjonelt landbruk med husdyr er utelukket da det ikke finnes egnede driftsbygninger, og heller ikke nok dyrket areal til for produksjon i regningssvarende omfang. I første omgang vil inntekt fra vannavgift (avtale med Måsøval Fiskeoppdrett AS) og utleie av jakt og fiske vil være viktigste inntektskilde. De tidligere eierne har en langsiktig avtale om leie av jakt- og fiskerettighetene, noe som gir god og forutsigbar inntekt på gården. Det er også aktuelt å utnytte skogressursene til vedproduksjon og sagtømmer. De tidligere eierne drev også med birøkt på gården, og deler av låven er innredet til det formål med slyngerom og andre arealer for honningproduksjon. De samme personene er interessert i å leie disse arealene til fortsatt birøkt. PÅ sikt er det også mulighet for utleie av hytte til turisme. Det dreier seg i første omgang om ei eksisterende hytte og gjenoppbygging av ei sjøbu som kollapset 8. mars i år. Dette vil imidlertid kreve endringsplaner og investeringer som må utsettes til fordel for restaurering av det ene bolighuset. Dette huset (Bårstue) er i dag det eneste huset på Balsnesaunet som med rette kan sies å være beboelig. Det benyttes i dag som bolig for periodisk innleid arbeidshjelp og jegere. Som nevnt hadde forrige eiere satt i gang restaurering av Båtstua, men resterende arbeid krever godkjenning av fasadeendring (bl.a. nye vinduer). Dette vil jeg komme tilbake til. Hovedhuset er knapt beboelig på grunn av råte, mugg og total mangel på isolasjon, og i så dårlig forfatning at det bør bygges nytt i følge bygningskyndige. Mine planer for drift på Balsnesaunet krever store investeringer, i første omgang for å skaffe egnet bolig. Løpende inntekt er ikke tilstrekkelig til å finansiere dette, og for at restaureringen av Båtstua kan gjennomføres har jeg vurdert å selge en av de hyttetomtene (nr. 15, ved Yttervågen) som er ledig i gjeldende strandplan for Balsnesaunet. Jeg trenger imidlertid noe tid på disse planene, bl.a. for å se det i sammenheng med ny vann- og avløpsplan for Balsnesaunet som er under arbeid. På denne bakgrunn og i forbindelse med boplikten ber jeg om fritak for boplikt. Jeg bor i Fillan og er ofte på Balsnesaunet for ulike gjøremål, og har derfor jevnlig tilsyn med gården. Periodevis leier jeg inne hjelp for ulike arbeidsoppgaver. De siste 3 åra har det vært jevnlig bosetting på Balsnesaunet i form av tidligere eiere og innleid arbeidshjelp. Dette til orientering. Håper på velvillig behandling av søknaden om utsettelse av boplikten. Fillan Bjørn Strøm Eiendommen har ikke vært i sjølstendig jordbruksdrift de siste 30 år. Jordbruksarealet har heller ikke vært i drift gjennom utleie til jordbruksdrift. Det er beiting av hjort som har hindra at landbruksbrukets kulturlandskap har forsvunnet. Det er et beskjedent jordbruksareal i forhold til totalarealet på eiendommen. Søkers far hadde arbeid utenom bruket og drifta var skog og utleie av jakt. Det er ikke landbruksredskaper og maskiner på eiendommen. Søker har ikke opplyst om det er et spesielt tidsrom det søkes fritak for eller om den gjelder et varig fritak. Vedlegget til saken er brev fra den andre odelssøkeren sin advokat. Hitra kommune har ikke tatt stilling til innholdet i dokumentet. Vurdering: Reglene om lovbestemt boplikt er gitt i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98, og de gjelder bebygde eiendommer over arealgrensen for odling. Boplikt i 5 år oppstår når man overtar

10 Side 4 av 4 slik landbrukseiendom konsesjonsfritt fra nær familie eller man har odelsrett til eiendommen. Denne formen for boplikt følger direkte av konsesjonsloven 5 andre ledd og er personlig. Dette innebærer at erverver innen ett år etter ervervet må bosette seg på eiendommen og selv bebo den i minst 5 år sammenhengende. Konsesjonsloven sin 6 sier følgende om boplikten sitt innhold: Erverver som etter 5 andre ledd har boplikt på en eiendom, skal ta eiendommen som sin reelle bolig. En eiendom er tatt som reell bolig hvis eieren er registrert bosatt på eiendommen etter regler fastsatt i eller i medhold av lov 16. januar 1970 nr.1 om folkeregistrering. I Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-2/2009 om konsesjon og boplikt, er den lovbestemte boplikten en betingelse for at de odelsberettigede eller nær slekt kan erverve eiendommen konsesjonsfritt. Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen jf konsesjonsloven sin 5 andre ledd, må derfor søke konsesjon. Det ble foretatt en rekke endringer i konsesjonsloven ved lov Hensikten med endringene var blant annet å utforme reglene slik at de skal kunne ivareta hensynet til bosetting på en bedre måte en tidligere. I forarbeidene er det uttrykt et behov for å styrke boplikten. Den tidligere adgangen til å lempe på eller helt frita fra boplikten er fjernet. En erverver som faller inn under konsesjonsloven 5 første ledd må nå søke konsesjon ved erverv av bebygd eiendom som han/hun ikke ønsker å bosette seg på. Dette gjelder også i de tilfeller der erverver allerede har fått hjemmel til eiendommen ved egenerklæring, men hvor kravet til boplikt ikke kan oppfylles. Det er likevel adgang til å innvilge konsesjon på vilkår. Eksempel på vilkår kan være tilflytting til eiendommen på et senere tidspunkt. Det kan være at konsesjonsmyndigheten ikke sette vilkår om boplikt dersom for eksempel bebyggelsen er ubrukelig på grunn av alder og forfall eller våningshuset på eiendommen ikke er eller har vært brukt til helårsbolig. Å sette denne type vilkår i konsesjonsbehandlingen vil føre til at det i praksis blir en utsettelse av boplikten, eventuelt fritak av boplikten, jf tidligere praksis ved behandling av søknader om utsettelse av/fritak av boplikten. Konsesjonsloven angir de momenter som tillegges vekt dersom en odelsberettiget eller nær slekt søker konsesjon fordi boplikten etter konsesjonsloven 5 andre ledd ikke skal oppfylles. Det følger av 9 første ledd jf 9 fjerde ledd første punktum, at det skal legges særlig vekt på: 1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området 2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 3. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet I konsesjonsloven 9 fjerde ledd annet punktum er det fastsatt at det skal legges vekt på eiendommen sin størrelse, avkastningsevne og husforholdene. Disse momentene skal ikke tillegges særlig vekt. Etter 9 fjerde ledd tredje punktum kan det legges vekt på eierens tilknytning til eiendommen og søkeren sin livssituasjon. Disse momentene kan bare tillegges vekt som korrigerende moment. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen. Jf rundskriv M-2/2009 er det bare hvis den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, at livssituasjonen eller tilknytningen etter omstendighetene kan bli avgjørende. Søkers tilknytning til eiendommen kan for eksempel være oppvokst på eiendommen, besøk i ferier, familietilknytning m.m.. Forhold knyttet til søker sin livssituasjon kan for eksempel være arbeids- eller utdanningssituasjon, familiære, helsemessige eller andre sosiale forhold

11 Side 5 av 5 Bosetting: En viktig begrunnelse for boplikt er opprettholdelse av bosettingen. En landbrukseiendom har boplikt når det er mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord på en eiendom eller at det er over 500 dekar produktiv skog. I tillegg er det et krav at det må være bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, men ikke har vært brukt til det, eller bebyggelse under oppføring der det er gitt tillatelse til oppføring av helårsbolig. Bosettingshensynet kan bl.a. tilsi at søknaden avslås eller at det stilles vilkår om boplikt hvis konsesjon blir innvilga. Hvis det stilles vilkår om boplikt må konsesjonsmyndigheten vurdere om boplikten skal være personlig. Våningshuset må totalrenoveres, men mest sannsynlig må det settes opp nytt. Det er en bolig nr 2 og den er under oppgradering. Den er i bruk som husvære til innleid arbeidshjelp og jegere. Jakta er en del av næringsgrunnlaget på gården. Det skal bygges/renoveres nytt bolighus, men søker vil ta dette over tid da hans økonomiske situasjon tilsier dette. Det er planlagt å selge hyttetomt for å skaffe egenkapital. Dette taler for at det kan gis et tidsbegrensa fritak for boplikten. Drift av eiendommen: Driveplikten er fra 1. juli 2009 blitt en personlig og varig plikt som ikke er knytta opp mot kjøp av en eiendom. Plikten innebærer at jordbruksareal skal drives kontinuerlig og ivaretar ønsket om å sikre produksjon av mat samtidig som jordbruksarealene sine produksjonsegenskaper og at kulturlandskapet blir ivaretatt. Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. En eier har plikt til å drive eiendommen sine jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. Driveplikten kan oppfylles gjennom skriftlig jordleieavtale med minimum 10-års varighet der jorda er tilleggsjord til en annen landbrukseiendom. Jordeier kan ikke si opp avtalen uten ved mislighold av denne. Avtalen skal gi driftsmessige gode løsninger og legges fram for kommunen til godkjenning. Det kan søkes fritak for driveplikten, tidsbegrensa eller varig. I dag er det ikke sjølstendig drift av jordbruksarealene, det er ikke lagt fram 10-års skriftlig jordleieavtale eller søkt om fritak for driveplikten. Det er få aktive gårdbrukere i området. Det kan by på utfordringer hvis en har behov for å leie bort jord for å oppfylle driveplikten. En positiv trend som Rådmannen har registrert er at flere starter opp med hold av villsau for å hindre at landbruket sitt kulturlandskap forfaller heilt og går over til naturmark. I tillegg er det flere villsauholdere fra Frøya som leier beite i Hitra kommune. Dette åpner for mulighet til å leie bort areal hvis en jordeier ikke kan eller vil drive eiendommen sjøl. Da blir jorda ivaretatt på en annen måte enn om at eier søker fritak for driveplikten fordi det ikke er noen som leie jordveien. Eiendommen er i Sør-Hitra utmarkslag og laget har driftsplan for hjort. I driftsplanen er det en avskytingsplan og den inkluderer også rådyr. Jakta- og fiskerettigheter er utleid på langsiktig kontrakt. Hitra kommune tolker søknad slik at det søkes om et tidsbegrensa fritak ut fra siste setning i vedlegget: «utsettelse av boplikt». Søker skulle ut fra tinglysingstidspunktet ha tilflyttet eiendommen innen 3. november Hitra kommune mottok søknaden om fritak i desember Søker har oversittet fristen med ett år. Ut fra en samla vurdering er Rådmannen av den oppfatning av at det kan gis konsesjon til søkeren, men med vilkår om tidsbegrensa fritak for boplikten.

12 HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Søknad om konsesjon Arkiv: Saksmappe: 2012/495-2 Saksbehandler: Ingvild Julie Haugan Størkersen Dato: Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen Heggvik gnr 83 bnr 1, 31, 32, 33 og 34, 31, 32, 33 og 34 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite /12 1 Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen Heggvik gnr 83 bnr 1, 31, 32, 33 og 34 2 Kart M 1:7000, datert Innstilling: Med hjemmel i Lov om konsesjon av 28. november 2003 nr 98 gir teknisk komité konsesjon til Inger Lise Hauge Mellemsæther, Fredbrostubben 19, 1454 Fagerstrand, på erverv av eiendommen Heggvik gnr 83 bnr 1, 31, 32, 33 og 34 i Hitra. Det stilles som vilkår: 1. Konsesjonseiendommen skal til enhver tid brukes i tråd med gjeldende plan for området. 2. Eier har driveplikt på eiendommen. Den dyrka jorda og beitene skal holdes i hevd gjennom slått og/eller beite. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie av jorda. Det kreves skriftlig kontrakt med 10 års varighet. Kontraktene skal legges fram for kommunen og skal vurderes med henblikk på driftsmessige gode løsninger. 3. Kulturlandskapet på eiendommen skal tas vare på gjennom aktiv skjøtsel, enten ved slått eller beite. I dette kommer åkerkanter, åkerholmer og kulturbeiter/innmarksbeiter. 4. Eierne plikter å delta i felles grunneiertiltak. 5. Konsesjonssøker må innen ett år etter at konsesjon er gitt, flytte til eiendommen. Det er personlig boplikt på eiendommen i 5 år. Det skal være varig bosetting på eiendommen ut fra bestemmelsene i Hitra kommune sin arealplan for området. Roger Antonsen Rådmann Elektronisk godkjent Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef RO4 Elektronisk godkjent

13 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra kommune har mottatt søknad om konsesjon for erverv av eiendommen. Eiendommen er omsatt på det åpne markedet. Erverver må søke konsesjon da vedkommende ikke er i nær familie med selger. Søknaden om konsesjon er innstempla i Hitra 15. februar Saksopplysninger Sted : Heggvik, Fjellværøy Gnr/Bnr : 0083/0001, 31, 32, 33 og 34 Eiendomstype : Landbrukseiendom og 4 tomter til fritidsformål Eiendommen skal nyttes til : Landbruk og reiseliv Kjøpesum : kr ,- Eiendommen sitt areal : 1610 dekar Bilag til saken : Søknad om konsesjon, datert Følgebrev fra advokat Jon Reidar Aae Kjennelse i Fosen tingrett, avsagt Avtale om leie av jord Parter: Eier: Inger Johanne Sundsvold, Stavsengan, 7080 Leinstrand Erverver: Inger Lise Hauge Mellemsæther, Fredbrostubben 19, 1454 Fagerstrand Arealoppgave (dekar), fra 1. gangs jordregister da det ikke er kommet inn merknad til utsendt gårdskart Fulldyrk. Overfl.dyrk/ Skog bonitet Annet Areal Jord gj.beite S og H Middels Lav areal i alt Eiendommens bygningsmasse Bygningstype Byggeår Grunnflate, m 2 Etasjer Teknisk tilstand Våningshus Middels Driftsbygning Mellom 1980 og 1985 Redskapsbus med verksted Størhus 3 rorbuer bygd i rekke Brygga Redskapsbus for lagring av båter og utstyr, hovedsakelig til Heggvik feriesenter Flytebrygge 1998 Drivhus av type Regohus Middels. Husdyrrommet er nedslitt, men fôrlager og gjødsellager er ok God 1925, restaurert 22 1 God rundt x3 2 God 1917/fullstendig Om lag 90 3 God restaurert , kjøpt brukt God Faktiske opplysninger: Formålet med ervervet: Reiseliv drift og utvikling av Heggvik feriesenter. Overdragelsessum er: kr ,- Dårlig

14 Side 3 av 3 Merknad om drift: Området bruket ligger i har middels til gode jordbruksvilkår. Eiendommen har ikke vært i sjølstendig drift på to år. Eier har skriftlig jordleiekontrakt ut vekstsesongen 2015 med en gårdbruker i nærområdet. Melkekvoten er leid ut til og med Utleid kvote er liter. Området bruket ligger i har dårlige skogbruksvilkår. Eiendommen er i kommuneplanen sin arealdel landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse som ikke er tilknytta stedbunden næring. Resten av eiendommen omfattes av 2 reguleringsplaner med ulike formål. I 2011 ble det søkt om fradeling av reguleringsplanen for feriesentret og dette ble godkjent. Denne eiendommen har ikke fått eget matrikkelnummer pr dato. Planer for bruk av eiendommen: «Ønsker å flytte til og bosette eiendommen så snart som mulig. Drive og utvikle Heggvik Feriesenter. Tradisjonelt landbruksformål. Fortsette utleie av dyrka mark og beite til eksisterende gårdsbruk som er i drift. Lars Hammerstad er vår rådgiver i jordbruksspørsmål (agronom).» Søker sine kvalifikasjoner for å drive en landbrukseiendom er beskrevet: «Søker og ektefelle er begge oppvokst på gård og godt kjent med gårdsarbeid. Utdannet som landbruksmekaniker og regnskapsfører». Det opplyses at søker vil flytte til eiendommen innen ett år og sjøl bebo eiendommen i minst 5 år i sammenheng. Søker eier en annen eiendom i Hitra kommune; gnr 127 bnr 30 Elvedalen, på Balsnes. Vurdering: Konsesjonslovens formålsparagraf lyder: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningene av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettinga U fra 9 i konsesjonsloven skal saken vurderes etter de kriterier denne paragraf angir; denne omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer. I 9 skal det spesielt tas hensyn til: skal det til fordel for søker legges særlig vekt på 1. om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. om erververs for mål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen Prisvurdering: Det skal fortas prisvurdering ved salg av landbrukseiendommer. I Rundskriv M-1/2010 fra Landbruks- og matdepartementet er det bestemt at ved konsesjonsbehandling for bebygde landbrukseiendommer der kjøpesummen er under ,- skal prisvurdering unnlates. Eiendommen er omsatt under høyest akseptable konsesjonspris.

15 Side 4 av 4 Bosettingshensynet: En landbrukseiendom har boplikt når det er mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord på en eiendom eller at det er over 500 dekar produktiv skog. I tillegg er det et krav at det må være bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, men ikke har vært brukt til det, eller bebyggelse under oppføring der det er gitt tillatelse til oppføring av helårsbolig. Ut fra konsesjonsloven er hensynet til bosettinga viktig og skal tillegges særlig vekt. Bosettingshensynet kan bl.a. tilsi at søknaden avslås eller at det stilles vilkår om boplikt hvis konsesjon blir innvilga. Hvis det stilles vilkår om boplikt må konsesjonsmyndigheten vurdere om boplikten skal være personlig. I Strategisk plan for samfunnsutvikling for Hitra kommune er det pekt på at en av hovedutfordringene for hittersamfunnet er befolkningsutviklingen. Søker oppgir å ville bosette seg på eiendommen innen ett år og etter dette sjøl bebo eiendommen i minst 5 år sammenhengende. Drift av eiendommen: Driveplikten er fra 1. juli 2009 blitt en personlig og varig plikt som ikke er knytta opp mot kjøp av en eiendom. Plikten innebærer at jordbruksareal skal drives kontinuerlig og ivaretar ønsket om å sikre produksjon av mat samtidig som jordbruksarealene sine produksjonsegenskaper og at kulturlandskapet blir ivaretatt. Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. En eier har plikt til å drive eiendommen sine jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. Driveplikten kan oppfylles gjennom skriftlig jordleieavtale med minimum 10-års varighet der jorda er tilleggsjord til en annen landbrukseiendom. Jordeier kan ikke si opp avtalen uten ved mislighold av denne. Avtalen skal gi driftsmessige gode løsninger og legges fram for kommunen til godkjenning. Det kan søkes fritak for driveplikten, tidsbegrensa eller varig. Konsesjonssøker beskriver i sine planer for eiendommen at den skal drives gjennom utleie til en aktiv gårdbruker i nærområdet. Det kreves en 10-års skriftlig jordleiekontrakt for at driveplikten skal vær oppfylt. Når nåværende kontrakt utløper etter vekstsesongen i 2015 må erverver oppfylle driveplikten ved sjølstendig drift eller gjennom bortleie på 10-års skriftlig kontrakt. Det er viktig at kulturlandskapet som er randsonen mellom dyrka jord som kan høstes maskinelt og utmarka og åkerholmer skjøttes. Et landbrukets kulturlandskap som er velholdt gir en positiv påvirkning både på fastboende, fritidsboligeiere og ikke minst hvordan kommunen framstår for tilreisende. Skikket til å drive eiendommen: Søker opplyser at hun og ektefelle er vokst opp på gårdsbruk og ut fra dette har erfaring med gårdsdrift. I tillegg har de knytta til seg en agronom som rådgiver. Med at driveplikten skal oppfylles gjennom bortleie av jordbruksarealene er ikke dette av avgjørende betydning for om det skal gis konsesjon. Det er oppgitt utdannelse som landbruksmekaniker og regnskapsfører; dette er ikke dokumentert. Ut fra konsesjonssøknaden er det å drive med turisme hovedformålet med ervervet. Feriesentret ble bygd opp som tilleggsnæring til ordinær landbruksdrift for å styrke økonomien på bruket. Det ble gitt tilskudd gjennom Bygdeutviklingsmidlene i Innovasjon Norge. Den gamle brygga fikk tilskudd gjennom fylkesmannen i Sør Trøndelag sine midler til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap. Utleieenhetene med fasiliteter framstår som et attraktivt anlegg og bør kunne gi et akseptabelt økonomisk resultat.

16 Side 5 av 5 Det er 4 tomter til fritidsformål som er matrikulert, De er oppgitt i konsesjonssøknaden. I tillegg er det mulighet til å fradele flere tomter til fritidsformål og to til boligformål da de ligger inn i reguleringsplan for eiendommen. Salg av tomter kan være med å gi driftskapital/nedbetaling av eventuell gjeld. Ut fra en samla vurdering er Rådmannen av den oppfatning av at det kan gis konsesjon til søkeren.

17

18

19

20 HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0022/0171 Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: John Nilsen Dato: Søknad om tiltak med dispensasjonsvurdering, gnr. 22 bnr naust. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite /12 Vedlegg: 1 Uttalelse fra sektormyndighetene 2 Kart 3 Bilde Innstilling: 1. Hitra kommune finner å kunne gi dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet og LNF for oppføring av naust på eiendommen gnr 22 bnr 171. Som bakgrunn for dispensasjonen er at det her er flere naust fra før, slik at en fortetting er mulig, uten at dette berører ferdselen i strandsonen vesentlig. 2. Saken er vurdert i forhold til prinsippene i naturmangfoldsloven. Tiltaket berører ikke i vesentlig grad naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og tiltaket gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Naturmangfoldslovens 8 er ivaretatt ved lovens formulering om at kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til den enkelte saks karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 3. Bygningen plasseres minimum 4 meter fra nabogrense alternativt nærmere grense i samråd med nabo. 4. Høyden på gulvnivå skal tilpasses det andre naustet i området. 5. Naustet må under ingen omstendighet bygges om/omgjøres til fritidsbolig. 6. Byggearbeidet anses som så lite komplisert at det ikke stilles krav om ansvarsrett for mindre byggearbeid. Vedtaket er fattet i samsvar med Plan- og bygningslovens 19-2, 19-4, 20-1, Naturmangfoldsloven 8-12 (jfr nml 7), og Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, MD KO.

21 Side 2 av 2 Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef RO 4

22 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Søknad om dispensasjon for oppføring av naust på eiendommen gnr 22 bnr 171. Naustet skal disponeres som et fellesnaust av grunneier med 5 barn. I nærområdet ligger det fra før 3 naust mellom sjøen og offentlig vei. Saksopplysninger Sted Type søknad Tiltak Planstatus Tiltakshaver : Sveen, Melandsjø : Dispensasjon : Naust : LNF-område, 100-meters beltet. : Birger Aune, 7250 Melandsjø. Nabovarsler er utsendt. Det foreligger ingen merknader til nabovarsel. Utdrag fra tiltakshaver/søkers begrunnelse: Det aktuelle naustet søkes bygd i et område hvor det allerede er 3 naust i en radius av m. I tillegg 2 naust i samme bukt. Det aktuelle naustet skal brukes av undertegnede samt mine 5 barn, noe som tilsier at dette blir et fellesnaust. Ut fra faktiske forhold vil undertegnede kategorisere dette som en fortetting av allerede eksisterende naustbebyggelse. Nærmeste småbåthavn er Melandsjø private småbåthavn. Denne er fullt utbygd og er ikke noe alternativ. Det foreligger heller ingen planer om bygging av naust i Smågabukta, som heller ikke er et alternativ. Vurderinger Det generelle byggeforbudet i strandsonen veier tungt. Regjeringen har i 2011 vedtatt nye retningslinjer for en differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Miljøverndepartementet uttaler i den sammenheng at de nye retningslinjene sikrer muligheter for utvikling i distriktene. En streng praksis for bygging i sentrale strøk opprettholdes, mens det i områder med mindre press på arealer gis større rom for å vurdere utbygging gjennom kommunale planer. Retningslinjene utdyper de nasjonale føringene og gir detaljert veiledning som kommunene skal legge til grunn i sin planlegging og behandling av dispensasjonssøknader i 100-metersbeltet. De nye retningslinjene gir rom for sterkere geografisk differensiering, mulighet til å differensiere innad i den enkelte kommune, og at det slås fast at statlige myndigheter skal legge vekt på det lokale selvstyre når de vurderer om det skal fremmes innsigelse. Det er store forskjeller og presset er ikke like stort i alle kommunene. Landet er inndelt i 3 soner, hvorav Hitra etter en skjønnsmessig vurdering er plassert i sone 2, med et middels press på strandsonen. I retningslinjene heter det at det vil være enklere å få tillatelse til å bygge i områder i kommunen med lite press. Hvis Hitra ønsker å ta hensyn til lokale forskjeller innad i kommunen, så må dette skje i arbeidet med kommuneplaner.

23 Side 4 av 4 Det står fast at nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende bygninger bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates. Bestemmelsene som er satt for naust og brygge er de samme for sone 2 og 3 (kommuner med minst press på strandsonen), så innenfor dette området skal de nye retningslinjene gi det lokale selvstyre større myndighet, da det heter: Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser, og mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes. Hitra kommune har utarbeidet en plan for småbåthavner hvor kommune har vurdert forholdene i sjø for anlegg av småbåthavn, hvor en sier at behovet for naust for å dra inn båt er svært redusert. En anbefaler fortrinnsvis fellesnaust med naustboder, lagt til disse områdene. Denne planen er et førsteutkast fra kommunens side. Nærmeste småbåthavn er Melandsjø/Hopsjø. Småbåthavn Melandsjø er fullt disponert av eier og gir ikke plass til flere naust. Hopsjø kan tillates utbygd med båtplasser, men har ikke utbyggingsmulighet på land. Smågabukta som er satt av for å betjene et annet område har plass til noen naustboder. Kommunen vil unngå at strandsonen skal bygges ned med naust, men vurderer hver søknad individuelt, ut fra en streng praksis. Ikke alle finner å slå seg til ro med naustboder i fellesnaust, der egne behov kan være plass til båt, romstort redskap for fritidsfiske, utstyr, drivstoff etc., som bod i fellesnaust ikke er velegnet for. Mange har i tillegg egen nausttomt, ofte på egen grunn. Der kommunen ikke finner å kunne anbefale søknader på grunn av stort press på strandsonen, og for å bevare strandsonen som natur- og friluftsområde for allmennheten, sendes slike saker ikke på høring hos sektormyndighetene, men det gis delegert avslag. I området rundt fradelt nausttomt gbnr 22/171 der det her søkes oppsatt naust er det fra før flere naust, slik at en fortetting er mulig, uten at dette berører ferdselen i strandsonen vesentlig. Fylkesveien ligger langs sjøen i dette området og er den naturlige ferdselsåre langs sjøen, da området mellom sjøen og veien er svært ulendt. Det er en allmenn oppfatning blant kystbefolkningen at naust ikke privatiserer et område i særlig grad, så lenge det er av tradisjonell og nøktern utforming, og forutsatt at det brukes i henhold til formålet. Hvis en bygning derimot ikke brukes som forutsatt, så er dette ulovlig bruk, som da kan stoppes etter loven. Ut fra en totalvurdering stiller planenheten stiller seg positiv til søknaden, da området allerede er utbygd, og vi får en samlokalisering med flere naust. Saken har vært oversendt sektormyndighetene for uttalelse.

24 Side 5 av 5 Fylkesmannen som sektormyndighet har ingen merknader til saken. Sør Trøndelag fylkeskommune har ut fra de interesser de skal ivareta ikke merknader til dispensasjonen. Fylkesmannen minner om at saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldsloven. Uttalelsen er vedlagt saken. Bygningen plasseres minimum 4 meter fra nabogrense alternativt nærmere grense i samråd med nabo. Kommunen kan godkjenne at byggverket plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak, jfr. pbl Saken er vurdert i forhold til prinsippene i naturmangfoldsloven 8-12, jfr. 7. Omtalen av naturmangfoldsloven må avpasses forholdene i den enkelte sak. I naturmangfoldslovens 8 heter det at kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Det aktuelle området bærer preg av å ha vært nyttet til opplagring av båt og redskap, slik at den tradisjonelle bruken ikke endres i vesentlig grad. Kravene i naturmangfoldsloven anses som ivaretatt.

25

26

27

28

29

30 HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0060/0033 Saksmappe: 2011/360-3 Saksbehandler: John Nilsen Dato: Søknad om dispensasjon og søknad om rammetillatelse for restaurering og tilbygg til hytte, gnr 60 bnr 33 - Sør-Spersøya. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite /12 Vedlegg: 1 Kart. Innstilling: A. Teknisk komite gir dispensasjon fra kommunens arealplan LNF og byggeforbudet i 100- metersbeltet for tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr 60 bnr 33. Det dispenseres med bakgrunn i at tilbygget legges bak hytta i forhold til sjøen og på den måten ikke øker privatiseringen av strandsonen. B. Saken er vurdert i forhold til prinsippene i naturmangfoldsloven. Tiltaket berører ikke i vesentlig grad naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og tiltaket gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Naturmangfoldslovens 8 er ivaretatt ved lovens formulering om at kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til den enkelte saks karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. C. I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) 20-1 og ledd gis rammetillatelse for restaurering og tilbygg til fritidsbolig som omsøkt, med bebygd areal 97 m 2, tilbygg 11 m 2, totalt 108 m 2 i en etasje på følgende vilkår: 1. Minstekravene eller bedre til energieffektivitet må følges. Dokumentasjon for dette skal inngå i gjennomføringsplan. For fritidsboliger mellom 50 m 2 og 150 m 2 oppvarmet BRA gjelder minstekravene til energieffektivitet jfr. TEK første og annet ledd. 2. Ny bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak i henhold til TEK Utslipp av gråvatn (ikke toalett) skal gå til slamavskiller/synkekum (ett kammer) på minst 0,5 m 3.

31 Side 2 av 2 Avløp fra slamavskiller kan settes til sandfiltergrøft, eller det settes i overvannseller dreneringssystem som fungerer. Det vil si at det ikke må være myr, leire eller berg under sandfilteret. Ansvar for tømming av slamavskiller hviler på hytteeier, slam skal deponeres på egnet sted på egen tomt. 4. Forskrifter om tekniske krav til byggverk (TEK10) og forskrift til byggesak (SAK10) må følges jfr. 5. Søknader om ansvarsrett og evt. søknad om ansvar som selvbygger må vedlegges søknad om igangsettingstillatelse. 6. Det utarbeides gjennomføringsplan som signeres og sendes kommunen ved søknad om igangsettingstillatelse jfr. SAK og 12-2 pkt.c. 7. Nabovarsling skal være foretatt og eventuelle merknader behandles av ansvarlig søker før det søkes om igangsettingstillatelse. 8. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter PBL ledd Vedtaket er fattet i samsvar med Plan- og bygningslovens 19-2, 19-4, 20-1, Naturmangfoldsloven 8-12 (jfr nml 7), og kommunens forskrift om utslipp av gråvatn. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef

32 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken: Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet for tilbygg samt rammesøknad for tilbygg til fritidsbolig, på eiendom gnr. 60 bnr. 33. Den bestående hytte med bebygd areal 97 m 2 skal restaureres og omsøkes med tilbygg som har bebygd areal 11 m 2 til totalt bebygd areal 108 m 2. Saksopplysninger: Sted : Sør-Spersøya, v/aunvågen Kvenvær Søknad av : , tilleggsopplysninger Byggetiltak : Rammesøknad, tilbygg og restaurering Planstatus : LNF med byggeforbud i 100-metersbeltet Tiltakshaver : Steinar Dahl, Malmøyveien 36, 0198 Oslo Bilag til saken: 1. Søknad om rammetillatelse 2. Opplysninger om søknaden 3. Situasjonsplan, kart 4. Tegninger 5. Teknisk beskrivelse tilbygg og restaurering Vann fra privat anlegg. Avløp til privat anlegg. Nabovarsel er ikke utsendt. Saken ble oversendt sektormyndighetene for uttalelse den Henvendelsen er ikke besvart ut over bekreftet mottak. Vurdering: Fritidsboligen som søkes tilbygget ligger ca 50 meter fra sjøen på Sør-Spersøya. Tilbygget er omsøkt på bygningens vestside som vender bort fra sjøen. Hele fritidsboligen skal i tillegg restaureres. Det er ingen andre boliger på øya, men øya har en eier (60/4) i tillegg til fritidsboligen på 60/33. Denne har ikke fått nabovarsel. Nabovarsling skal være foretatt og eventuelle merknader behandles av ansvarlig søker før det søkes om igangsettingstillatelse. Kommunen kan ikke se at et tilbygg på 11 m 2 gir vesentlig økt privatisering av området/øya. Saken er vurdert i forhold til prinsippene i naturmangfoldsloven 8-12, jfr. 7. Omtalen av naturmangfoldsloven må avpasses forholdene i den enkelte sak. I naturmangfoldslovens 8 heter det at kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Kravene i naturmangfoldsloven anses som ivaretatt. Tiltaket er vurdert i forhold til Plan- og bygningslovens 29-2 og er vurdert å inneha gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til dets funksjon, og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.

33

34

35 HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0108/0004 Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: John Nilsen Dato: Søknad om dispensasjon, Drågen Utset, med rammesøknad for tilbygg og ombygging av bolig, gnr 108 bnr 4. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite /12 Vedlegg: 1 Vedlegg kart, gnr 108 bnr 4. Innstilling: A. B. Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8; Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, i kommunens arealplanområde LNF med tillatt spredt bolig og erverv, med fastsatt minimum byggeavstand fra sjø på 39 meter. Dispensasjonen gis for tilbygg til bestående bolig beliggende med avstand ca. 17,5 meter fra sjøen. Tilbygget tillates ikke å komme nærmere sjøen enn den bestående boligen, slik at tiltaket ikke medfører vesentlig økt privatiseringen av strandlinjen, eller vil være til hinder for allmennhetens fri ferdsel i strandsonen. C. Dersom det under gravearbeider på tomta skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. D. Saken er vurdert i forhold til prinsippene i naturmangfoldsloven. Tiltaket berører ikke i vesentlig grad naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og tiltaket gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Naturmangfoldslovens 8 er ivaretatt ved lovens formulering om at kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til den enkelte saks karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. E. I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) 20-1 og 21-2, 5.ledd, godkjennes søknaden om rammetillatelse i samsvar med søknaden. F. Tiltaket omfatter tilbygg og ombygging av bolig. Bebygd areal tilbygg 53,9 m 2 BYA og bruksareal tilbygg bolig 41,8m 2 BRA.

36 Side 2 av 2 G. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter PBL ledd 3.punktum er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. H. Rammetillatelsen godkjennes på følgende forutsetninger: 1. Avløpet fra tomten må utføres etter gjeldende forskrifter om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Det må bl.a. nedsettes 3-kamret slamavskiller med 4m 3 våtvolum. Utslippspunktet i sjø skal minst være 2 meter under laveste lavvann. Maksimal avstand mellom kjørbar vei for slambil og slamavskiller må ikke overstige 50 meter. 2. Bygninger må ikke plasseres over felles vann- og avløpsledninger. 3. Forskrifter om tekniske krav til byggverk (TEK10) og forskrift om byggesak (SAK10) må følges. 4. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak i henhold til TEK Energikravene for småhus må oppfylles. Dokumentasjon for energikrav og radon skal inngå i gjennomføringsplanen. 6. Hovedatkomst for bolig skal ha universell utforming og leilighetenes hovedplan skal utformes som tilgjengelig boenhet, jfr. TEK Nilssen og Opøyen AS har sentral godkjenning og gis ansvarsrett for SØK - ansvarlig søker, PROark.01 ansvarlig prosjektering med egenkontroll for arkitektur og bygningsfysikk, tiltaksklasse Ansvarsrett for de øvrige funksjoner må følge søknad om igangsettingstillatelse. 9. Komplett gjennomføringsplan er grunnlag for ferdigattest. Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningslovens 1-8, 11-7, 19-2 og 20-1, Naturmangfoldsloven 8-12 (jfr nml 7), og i samsvar med forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 12.3 og Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef

37 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8; Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, i kommunens arealplanområde LNF med tillatt spredt bolig og erverv, med fastsatt minimum byggeavstand fra sjø på 39 meter. Dispensasjonen for tilbygg til bestående bolig beliggende ca. 17,5 meter fra sjøen, i samme avstand fra sjøen som bolig. Tiltaket omfatter tilbygg og ombygging av bolig. Bebygd areal tilbygg 53,9 m 2 BYA og bruksareal tilbygg bolig 41,8m 2 BRA. Totalt areal etter ombygging med tilbygg 88,9 m 2 BYA og bruksareal 68,8m 2 BRA, på eiendommen gnr 108 bnr 4. Saksopplysninger: Sted : Drågen, Utset Søknad datert : Sakstype : Dispensasjons- og rammesøknad Planstatus : LNF med tillatt spredt bolig og erverv Ansvarlig SØK, PRO.01ark Tiltakshaver : Nilssen og Opøyen AS, Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger : Håkon Hammer, Baldershage 49, 7045 Trondheim Bilag til saken: 1. Søknad om rammetillatelse 2. Søknad om dispensasjon 3. Gjenpart/kvittering nabovarsel 4. Gjennomføringsplan 5. Situasjonsplan 6. Tegninger Nabovarsel er utsendt. Innen fristen er det ikke kommet inn merknader. Søkers begrunnelse: Søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon ifm. oppføring av tilbygg og ombygging av bolig på eiendommen gnr. 108 bnr. 4, Hitra kommune Vedlagt følger søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg og ombygging av bolig på ovennevnte eiendom. Eksisterende bolig ble oppført tidlig på 1900-tallet og har behov for restaurering. Tiltakshaver ønsker samtidig å oppføre et tilbygg til boligen for å få den mer funksjonell og tilpasset dagens krav. Etter som tiltaket blir liggende innenfor 100-metersbeltet lang sjøen, søkes det også om dispensasjon fra byggeforbudet i denne sonen. Søknad om dispensasjon: Tilbygget får en avstand til sjøen på 17,68 meter. Med hjemmel i plan- og bygningslovens $ 19-1 søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningslovens S 1-8 om forbud mot tiltak mv. i 100-

38 Side 4 av 4 metersbeltet langs sjø og vassdrag. Kommuneplanens arealdel stiller også krav om minimum 39 meters byggeavstand til sjøen og dispensasjonssøknaden gjelder også denne bestemmelsen. Begrunnelse: Det nye tilbygget vil bli tilpasset eksisterende bolig og øvrige omgivelser på en god måte. Det skal ikke etableres noen flere boenheter og det vil således ikke bli noen endret bruk av området. Tilbygget kommer ikke noe nærmere sjøen enn eksisterende bygg og vil ikke være til hinder for allmennhetens frie ferdsel i strandsonen. Natur- og friluftslivsinteressene i området vurderes ikke å bli negativt berørt. Det er for øvrig lagt vekt på at den nye bebyggelsen skal falle godt inn i terrenget/landskapet og det skal benyttes materialer og farger som er godt tilpasset omgivelsene. Høyden på ferdig gulv i nytt tilbygg vil bli likt gulvhøyden i eksisterende bygg. Vi håper derfor søknaden imøtekommes. Saken har vært oversendt sektormyndighetene for uttalelse. Fylkesmannen som sektormyndighet har ingen merknader til saken. Sør Trøndelag fylkeskommune har ut fra de interesser de skal ivareta ikke merknader til dispensasjonen, men minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Fylkesmannen minner om at saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldsloven. Vurdering: Etter kommunens skjønn, og i henhold til PBL 29-2, fremstår tiltaket godt tilpasset landskapet med en nøktern størrelse og tradisjon form og byggestil. Tilbygget underordner seg den gamle hovedfløya på en estetisk forsvarlig måte. Etter en befaring på tomten så kan vi ikke se at en alternativ plassering av tilbygget lengre bak på tomta blir like godt tilpasset tomta og hovedfløya. Tilbygget tillates ikke komme nærmere sjøen enn den bestående boligen. På den måten vil ikke tiltaket medfører vesentlig økt privatiseringen av strandlinjen, eller vil være til hinder for allmennhetens fri ferdsel i strandsonen. Saken er vurdert i forhold til prinsippene i naturmangfoldsloven 8-12, jfr. 7. Omtalen av naturmangfoldsloven må avpasses forholdene i den enkelte sak. I naturmangfoldslovens 8 heter det at kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Den aktuelle tomta for tilbygget er opparbeidet, slik at den tradisjonelle bruken ikke endres i vesentlig grad. Kravene i naturmangfoldsloven anses som ivaretatt. Kommunens administrasjon anbefaler at det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8; Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, i kommunens arealplanområde LNF med tillatt spredt bolig og erverv, med fastsatt minimum byggeavstand fra sjø på 39 meter. Dispensasjonen gis for tilbygg til bestående bolig beliggende med avstand ca. 17,5 meter fra sjøen.

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/236 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN SANDNES GNR 54 BNR 3 og 1/6- DEL I GNR 54 BNR 7 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 7 GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/189 18.12.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/1099-2 Saksbeh.: Ida Karlstrøm, Jordbruksrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185252

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: GNR 178/1 Arkivsaksnr.: 12/5525-2 GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 27.10.2009 kl. 11:30 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sakene 09/43 og 09/44 Oppmøte utenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunen som landbruksmyndighet. Jord og konsesjonsmyndighet (juridiske virkemidler) Tynset, 28. januar 2015 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Juridiske virkemidler Bestemmelse om deling av landbrukseiendom

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 6. Høringsnotat - Oppheving av konsesjonsloven og boplikt

Tønsberg kommune. Side 1 av 6. Høringsnotat - Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 14/62244 Saksbehandler: Anne Beate Hekland, telefon: 33 34 86 41 Kommuneutvikling Høringsnotat - Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven Bosetting Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven 1. INNLEDNING Formål Regjeringen ønsker å legge til rette for at landbrukseiendommenes ressurser på en best mulig måte skal kunne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. 62/1 - Mollan gård i Verran kommune - Søknad om konsesjon

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. 62/1 - Mollan gård i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/484-2 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen, Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 62/1

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN - GNR

KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN - GNR Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom

Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 29.10.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten Saksframlegg Arkivnr. V60 Saksnr. 2014/3011-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet Saksbehandler: Aril Røttum Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Detaljer