FoS gir i forskjellige bestemmelser anvisning på hvilken godtgjørelse produsenten har krav på:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoS gir i forskjellige bestemmelser anvisning på hvilken godtgjørelse produsenten har krav på:"

Transkript

1 <Navn/firmanavn> <Adresse> <Postnummer> Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id Vår dato Vedtak om betaling etter 27 for systemtjenester 2013 Innledning Systemansvarlig fattet den vedtak om levering av systemtjenester. Dette vedtaket var ikke begrenset i tid og vedtaket er dermed gjeldene fram til nytt vedtak fattes. Når det gjelder betaling for disse systemtjenestene er praksis at det fattes vedtak gjeldende for ett år av gangen. Systemansvarlig vil fortsette praksisen med årlige vedtak etter 27 angående betaling for systemtjenester, og fatter med dette vedtak om betalingen for Varsel om vedtak ble sendt ut Vi har mottatt kommentarer knyttet til betalingen for reaktiv kompensering og til BFK. Vedtaket er ut fra dette noe justert i forhold til varselet som ble sendt ut. I tillegg er det gjort en justering av formuleringen av grunnlaget for betaling for produksjonsfrakobling. Om betalingen Betaling er regulert i FoS 27 Betaling etter 8 sjuende ledd, 9 første ledd, 15 fjerde ledd, 17 fjerde ledd og 21 første ledd skal fastsettes ved vedtak av systemansvarlig. Det varslede vedtaket omfatter produktene lastfølge (FoS 8), regulerstyrke og tilhørende roterende reserve (FoS 9), reaktiv effekt (FoS 15), produksjonsfrakobling (FoS 21, systemvern - PFK) og belastningsfrakobling (FoS 21, systemvern BFK, fom 2013). For omprioriteringer av planlagte driftsstanser (ny fom 2013), jf. FoS 17, gis eget varsel og vedtak. Det gjøres for 2013 en mindre justering og presisering av betalingsstrukturen for reaktiv effekt. I tillegg til tidligere produkter er systemvernet belastningsfrakobling tatt inn. FoS gir i forskjellige bestemmelser anvisning på hvilken godtgjørelse produsenten har krav på 1. Lastfølge FoS 8, 7 ledd Systemansvarlig kan fremskynde eller utsette planlagt produksjonsendring med inntil femten minutter. Systemansvarlig skal betale produsenten for dette. Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle markedspriser. 2. Regulerstyrke FoS 9, 1. ledd Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å bidra med regulerstyrke og tilhørende roterende reserve innenfor produksjonsenhetens tekniske begrensninger. Systemansvarlig skal betale konsesjonær for dette. Statnett SF Husebybakken 28B 0379 OSLO Postadresse PO Box 5192 Maj OSLO Telefon / Telefaks / Foretaksregister NO MVA

2 3. Reaktiv effekt FoS 15, 4 ledd Systemansvarlig skal betale konsesjonærene for pålagt produksjon av reaktiv effekt ut over de grenser som er fastsatt av systemansvarlig. Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle markedspriser og et normalnivå på de ekstra påførte fysiske tap som produsenten blir påført. 4. Produksjonsfrakobling FoS 21 første ledd Systemansvarlig kan kreve installasjon og drift av utstyr for automatiske inngrep i kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og sentralnettet (systemvern). Systemansvarlig skal betale for kostnadene ved slike pålegg. 5. Hendelsesstyrt belastningsfrakobling FoS 21 første ledd Som punkt 5 over. Grunnlag for betaling 1. Lastfølge Tjenesten skal sikre større grad av balanse innenfor timen. Tjenesten og betalingen av denne er samordnet i Norden. Ordlyden i vedtaket gjenspeiler gjeldene praksis for oppgjør som også tar hensyn til toprisavregningen i balanseoppgjøret. 2. Regulerstyrke - restleveranse Fra ble det foretatt endring i Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i Marked for frekvensstyrte reserver, hvor det ble anledning til å by hele leveransen av frekvensstyrte reserver i markedsløsningen. Følgelig vil det også være mulig å få klarert markedspris for all leveranse av frekvensstyrte reserver. Leveranse som ikke er tilbudt i markedet eller som ikke har fått tilslag i markedet betegnes som restleveranse og blir avregnet etter vedtatt sats. Dersom det i separatområder er behov for mer frekvensstyrte reserver, kan systemansvarlig utpeke konsesjonær som skal stille ny frekvensstatistikk. Konsesjonær skal i utgangspunktet betales etter markedspris eller dersom denne ikke er tilgjengelig etter sats vedtatt av systemansvarlig. Markedspris forstås som høyeste pris av uke- og døgnmarked. Energiavvik på mindre enn 10 MWh/h i forhold til plan godtgjøres ikke særskilt. 3. Reaktiv effekt Systemansvarlig vil for 2013 videreføre hovedtrekkene i betalingsstrukturen med fast og variabelt ledd for leveranse av reaktiv effekt, men det er basert på tidligere erfaringer gjort noen presiseringer og justeringer. Alle aggregater tilknyttet regional- og sentralnettet skal bidra med utveksling av reaktiv effekt. Spenningsreguleringen på generatorene skal kunne virke fritt og uten unødig begrensning innenfor ytelsesgrensene for generator. Det forutsettes mulighet for reaktiv effektutveksling mellom generatorens maks.- og min.- grenser. Funksjonskravene defineres nærmere i veilederen FIKS. Dok. id Side 2/7

3 Reaktiv effekt godtgjøres etter en fast betalingsmodell. Ved systematisk høy utveksling kan det i tillegg godtgjøres for leveranser ut over fastsatte grenser etter en variabel betalingsmodell. Fast betalingsmodell Alle konsesjonærer med aggregater 10 MVA tilknyttet regional- og sentralnettet som bidrar med reaktiv effekt godtgjøres etter en fast betalingsmodell. Dette med bakgrunn i at alle aggregater har en reaktiv kapasitet og i den forstand tilgjengeliggjør kapasiteten for kraftsystemet. Fast betalingsmodell er en forenklet modell hvor godtgjørelsen baseres på installert ytelse. Betaling (B) ved fast betalingsmodell beregnes ut fra installert ytelse (Y) og vedtatt sats (S). Beregningen blir som følger B = Y (MVA) x S (kr/mva) Variabel betalingsmodell Enkelte aggregater tilknyttet regional- og sentralnettet yter systematisk høy utveksling av reaktiv effekt for å bidra til spenningsreguleringen i kraftsystemet. Med systematisk høy utveksling av reaktiv effekt forstås i denne sammenheng at den reaktive leveransen systematisk er ut over +40 og -20 prosent av faktisk aktiv produksjon, referert oppspenningssiden. For faktiske reaktive leveranser ut over fastsatte grenser, dvs reaktiv ytelse ut over +40 og -20 prosent av faktisk aktiv produksjon, kan det i tillegg betales etter variabel modell. Bruk av denne modellen forutsetter At det i forkant foreligger avtale med eller er fattet vedtak av systemansvarlig om høy systematisk leveranse. At det foreligger målinger som kan benyttes i beregningen og oversendes som underlag. Betalingen (B) beregnes som følger B = k (MW/MVAr) x Sp (kr/mwh) x L (MVAr) B Betaling k Generell tapskoeffisient for levering og uttak av reaktiv effekt. - For leveranser til nettet (kapasitivt) estimert til 0, For uttak fra nettet (induktivt) 0,007. Sp Gjennomsnittlig Elspot systempris fra foregående år. L Leveranse av reaktiv effekt ut over fastsatte grenser (+40 og -20 prosent av faktisk aktiv produksjon). Dokumenteres ved målinger av faktisk reaktiv ytelse, og beregnet volum ut over fastsatte grenser. Tapskoeffisientene (k) for MVAr utveksling er beregnet som Δ Tap / Δ Q med utgangsverdier iht. +40 og -20 % av faktisk aktiv produksjon (tan φ). Koeffisienten er estimert ut fra et 116 MVA aggregat, med P = 100 MW og middelverdi for Q MVAr kapasitivt og induktivt. Systempris (Sp) er gjennomsnittlig Elspot systempris foregående år. Denne hentes fra Nord Pool Spot sine internettsider. Denne benyttes av hensyn til administrasjon rundt oppgjøret, da ukentlige eller månedlige systempriser vil gjøre fakturagrunnlaget og kontrollfunksjonen mer omfattende. Dok. id Side 3/7

4 4. Produksjonsfrakobling (PFK) Dette gjelder kun de aktører som etter vedtak eller avtale med systemansvarlig har installert vernfunksjonalitet for momentan frakobling av produksjon. I tillegg til vedtatte satser (fast og ved frakobling) dekker Statnett ekstra påløpte kostnader knyttet til energiubalansen i balanseavregningen som følge av frakopling. Dette innebærer at eier av et aggregat får registrert en spesialregulering til gjeldende RK-pris ned. Betalingen baseres på frakoblet energivolum i forhold til produksjonsplan, begrenset til 1 time etter at situasjon inntraff. Vedvarer situasjon over en time trer ordinær praksis i kraft, noe som innebærer at Statnett da kan spesialregulere ved hjelp av rimeligste tilgjengelige bud som avhjelper den aktuelle situasjonen. Statnett fastsetter tidspunktet for tilbakeregulering til produksjonsplan etter PFK. Det er ikke anledning til å omdisponere frakoplet effektvolum til andre kraftverk uten etter vedtak fra systemansvarlig. 5. Hendelsesstyrt belastningsfrakobling (BFK) Systemvernet aktiveres som følge av utfall av bestemte linjer, ved overlast eller ved unormal spenning. I henhold til FoS skal aktøren få dekket sine reelle kostnader knyttet til hendelsesstyrt belastningsfrakobling. Kostnader som skal dekkes av systemansvarlig er (a) Kostnader for installasjon, drift og vedlikehold av vernet (b) Kostnader for aktivering av vernet (c) Kostnader for utløsning av vernet. Aktøren må klargjøre overfor systemansvarlig de kostnadene som aktøren får som følge av vernet. Utbetaling 1. Lastfølge Oppgjør ved lastfølge/kvartersflytting inngår i balanseavregningen og baseres på innrapporterte produksjonsplaner og avtalte produksjonsflyttinger (SAREG). 2. Regulerstyrke - restleveranse Betaling for restleveranse av frekvensstyrte reserver baseres på innrapporterte produksjonsdata og utbetales samtidig med ukeoppgjøret fra primærreservemarkedet. Ved leveranse av frekvensstyrte reserver i separatområder på mer enn 10 MWh/h må underlag sendes til systemansvarlig senest ved døgnets avslutning, og da som spesialregulering for at det kan kreves betaling. Faktura merkes DDL v/arne Kjell Nystad. Produksjonsunderlaget som avregnes skal omfatte leveranse ut over det som har fått tilslag i markedet. Faktura må spesifisere leveransen og benyttet markedspris/sats, og henvise til avtale eller vedtak fra systemansvarlig. Dok. id Side 4/7

5 3. Reaktiv effekt Betaling for reaktiv effekt baseres på faktura fra konsesjonær til systemansvarlig, merket med DDL v/arne Kjell Nystad. Faktura basert på fast betalingsmodell skal være spesifisert med aggregatnavn, tilknytningspunkt og MVA-ytelse. Dersom det i tillegg faktureres basert på variabel betalingsmodell, skal faktura også spesifiseres med måledata for total aktiv og reaktiv utveksling samt reaktiv utveksling ut over fastsatte grenser (0,4 og -0,2 prosent av faktisk aktiv produksjon), og elspotpris. I fakturaunderlaget oppgis verdier minimum på månedbasis, og timesmålinger må kunne fremlegges på forespørsel. Faktura skal henvise til avtale eller vedtak fra systemansvarlig om systematisk høy leveranse. 4. Produksjonsfrakobling (PFK) Betaling for systemtjenesten PFK baseres på faktura fra konsesjonær til systemansvarlig, merket DDL v/arne Kjell Nystad. Faktura skal være spesifisert med aggregatnavn, tilknytningspunkt, MVA-ytelse og tidspunkt for eventuell frakopling. Energiubalansen gjøres opp gjennom den ordinære regulerkraftavregningen. 5. Hendelsesstyrt belastningsfrakobling (BFK) Betaling for systemtjenesten BFK baseres på faktura fra konsesjonær til systemansvarlig, merket DDU v/arne Dybdal. Kostnader knyttet til installasjon, drift/vedlikehold, og aktivering av det hendelsesstyrte systemvernet sendes etterskuddsvis ved årsslutt, med underlag som viser reelle kostnader. Ved utløsning av vernet sendes faktura med spesifiserte reelle kostnader i etterkant av den aktuelle hendelsen. Det anmodes om at betalingskrav for systemtjenester for 2013 er sendt Statnett senest innen Vedtak * * * Med hjemmel i forskrift 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvar i kraftsystemet 27, vedtar Statnett følgende betaling for systemtjenester gjeldende for Lastfølge For produkt lastfølge vil beregningsgrunnlaget for godtgjørelse fra være - Ved tidsforskyvning i et timeskift (dvs. ubalanse i kvarter 1 eller 4) registreres en regulering med referanse til den for leverandøren gunstigste elspotpris (områdepris) i de timene produksjonen skyves fra/til. Ved økt leveranse betales leverandør med 110 % av gunstigste timepris, og ved redusert leveranse belastes konsesjonær med 90 % av gunstigste timepris, for energiavviket som følge av avtalt tidsforskyvning. - Ved tidsforskyvning utenom timeskift (det vil si ubalanse i kvarter 2 eller 3) betales leverandør med 110 % av områdepris i inneværende time ved økt leveranse og belastes med 90 % av områdepris i Dok. id Side 5/7

6 inneværende time ved redusert leveranse. Prisen skal være minst områdepris i etterfølgende time ved økt leveranse og ikke være høyere enn områdepris i etterfølgende time ved redusert leveranse. - Ved tidsforskjøvet effektuering av planlagt produksjonsendring gjelder at dersom det er mest gunstig for leverandøren at energiubalansen avregnes etter marginal regulerkraftpris i samme retning som aktørens ubalanse i aktuell time, velges dette som grunnlag for betaling fremfor påslag/reduksjon med referanse til områdepris. 2. Regulerstyrke - restleveranse For regulerstyrke som ikke er tilbudt i markedet eller som ikke har fått tilslag i markedet (restleveranse) vil godtgjørelsen fra være Ved standard innstilling på maksimalt 12 % statikk for frekvensregulering 2 kr/mw/h Ved vedtak om maksimalt 6 % statikk for frekvensregulering 3 kr/mw/h (spesielt for sommerperioden) Leveranse av frekvensstyrte reserver i separatområder skal betales primært betales basert på klarert markedspris, eller dersom denne ikke er tilgjengelig med en sats på 20 kr/mw/h. 3. Reaktiv effekt Generelt Reaktiv effekt betales etter en Fast betalingsmodell eller Variabel betalingsmodell. Fast betalingsmodell For aggregater 10 MVA som er tilknyttet regional- og sentralnettet og som bidrar med utveksling av reaktiv effekt, betales 200 kr/mva installert generatorytelse. Variabel betalingsmodell For aggregater 10 MVA som er tilknyttet regional- og sentralnettet og etter avtale med eller vedtak fra systemansvarlig bidrar med høy systematisk leveranse av reaktiv effekt, kan det i tillegg betales etter følgende formel Hvor B er betalingen k er generell tapskoeffisient for MVAr utveksling, på 0,012 kapasitiv og 0,007 induktiv. Sp er gjennomsnittlig Elspot systempris foregående år L Reaktiv leveranse ut over fastsatte grenser (ut over +40 og -20 prosent av faktisk aktiv produksjon). Basert på målinger av faktisk reaktiv ytelse, og beregnet volum ut over fastsatte grenser. Dok. id Side 6/7

7 4. Produksjonsfrakobling systemvern Fast årlig godtgjørelse der hvor produksjonsfrakoblingsvern er installert For aggregat med ytelse mindre enn 180 MVA For aggregat med ytelse lik eller større enn 180 MVA kr ,- pr. aggregat kr ,- pr. aggregat Ved frakopling av aggregat tilknyttet PFK-vern gis følgende godtgjørelse For aggregat med ytelse mindre enn 180 MVA For aggregat med ytelse lik eller større enn 180 MVA kr ,- pr. frakoplet aggregat kr ,- pr. frakoplet aggregat Kostnader ved påført energiubalanse som følge av frakobling dekkes gjennom balanseoppgjøret. 5. Belastningsfrakobling systemvern Godtgjørelse vedtas basert på underlag for aktørens reelle kostander. Vedtak fattes innen 1. april etterfølgende år. * * * Dette er et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, som kan påklages til Norges vassdrags- og energidirektorat innen 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem til parten. En klage skal sendes til Statnett til såkalt forberedende klagebehandling Med vennlig hilsen Statnett SF Tom Tellefsen Direktør Systemdrift Kjell Arne Barmsnes Avdelingsleder Dok. id Side 7/7

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27 Vannkraftaktører med aggregater > 10 MVA Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / +4723903301 Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id.12/01258-17 Vår dato 17.12.13 Vedtak om betaling for systemtjenester

Detaljer

Nordisk harmonisert balanseavregning

Nordisk harmonisert balanseavregning Dato: Versjonsnr: 26.august 2009 D-01 Ansvarlig prosjektleder: Dok.id: Kristian L. Bernseter / 22 52 73 36 / kristian.bernseter@statnett.no 1367880 Målgruppe: Balanseansvarlige og systemleverandører Nordisk

Detaljer

Rapport fra Systemansvarlig. Om kraftsystemet i Norge 2014

Rapport fra Systemansvarlig. Om kraftsystemet i Norge 2014 Rapport fra Systemansvarlig Om kraftsystemet i Norge 2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Systemansvarskostnader... 4 2.1 Sammendrag av systemansvarskostnader... 4 2.2 Utviklingen i kostnader over tid (2005-2014)...

Detaljer

Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for primærreserver til Statnett

Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for primærreserver til Statnett Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for primærreserver til Statnett Versjon gjeldende fra 19 mars 2015 Dok. id: 2087614 Side: 1/10 Sammendrag Dette dokument har til hensikt å

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer

Høring - Forskrift om elsertifikater

Høring - Forskrift om elsertifikater Høringsbrev - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011... Side 1 av 2 14.09.2011 Du er her: regjeringen.no / Olje- og energidepartementet / Dokumenter / Høringer

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 01.10.2014 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT 1 KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Bydrift - Strømavtale for næringskunder m.v. Denne Strømavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om elsertifikater

Forskrift om elsertifikater Forskrift om elsertifikater Fastsatt av Olje- og energidepartementet den 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 30, jf.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer