Utval for natur og næring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utval for natur og næring"

Transkript

1 MØTEINNKALLING - TILLEGGSSAK Utval for natur og næring Dato: kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller til Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. SAKSKART Side 84/13 13/ Saker til behandling Klage på søknad om utsleppsløyve frå hytte på Narveset, gnr. 17 bnr.223 UNN vedtak 59/13, datert Gol, Jon Anders Hefte, utvalsleiar 1

2 84/13 Klage på søknad om utsleppsløyve frå hytte på Narveset, gnr. 17 bnr.223 UNN vedtak 59/13, datert Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 017/ Saksbehandler: Hanne Cecilie Nes Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for natur og næring /13 2 Klagenemda Saka vert avgjort av: Utval for Natur og næring Kommunens klagenemnd Vedlegg: Brev frå advokat Andreas Møller, datert Dokument i saka: 1. Brev til Magnhild Larsen, datert UNN sak 59/13, Søknad om utsleppsløyve på Narveset, endringsmelding, med alle vedlegg 3. Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslova Klype Varme og Sanitær 4. Førebels svarbrev og orientering om klage, datert Dersom det er behov for innsyn i fleire dokument ta kontakt med Utbyggingsavdelinga eller sekreteriatet. Saksopplysningar/Historikk: Det vart gitt utsleppsløyve for hytte på Narveset i delegert sak, datert Vedtaket vart påklaga, men Utval for natur og næring opprettholdt vedtaket i sak 046/12, datert Under synfaringa, som vart gjennomført på møtedagen, vart det gitt korrigerte/endra opplysningar om plasseringa av anlegget. Endra løysing vart akseptert av klagepart, ved brev datert , postført her Leiar av Utval for Natur og næring, Jon Anders Hefte, har etter oppfordring frå tiltakshavar, vore på synfaring på staden no i sommar og konkludert med at anlegget og inngrepet i terrenget er eit mindre avvik enn det som opprinneleg vart vist på synfaringa. Poenget til utvalet var at fjellryggen kom mellom avløpsgrøftene og Larsen sin eigedom. 2

3 Tiltakshavar opplyser at anlegget måtte få ei mindre endring i plassering enn det som var vist, då ein fekk eit større fall i terrenget enn det som kunne aksepterast for optimal rensing og drift av anlegget. UNN-leiar kunne likevel konstatere at anlegget syntes å vinkle unna naboens eigedom, og inn mot høgdedraget i terrenget som skiller eigedomane. Tiltakshavar opplyser òg at mykje av massen som vart flytta i samband med inngrepet, er lagt på austre del av grøfta, og at inngrepet difor kan tolkast som plassert lengre mot aust enn tilfellet er. Klype Varme og Sanitær fulgte opp med endringsmelding der det er gitt slike opplysningar: Endringsmelding- Opplysninger vedr. Gnr 17 Bnr 223 i Gol Kommune. Det er søkt om utslippsløyve Utslepp og igangsettingsløyve gitt Magnhild Larsen på Gnr 17 bnr 222 anket på denne avgjørelsen. Ved befaring hadde Larsen trodd at anlegget ble liggende mye lenger øst. Det ble enighet om at anlegget kunne bygges omtrent der det i dag ligger. Anlegget ble bygget der som første tegning viser. For å komme mest mulig vekk fra fjellryggen, ble det lagt 12 m mot nord og 12 m tilbake mot sør. Anlegget kunne selvsagt blitt bygget ca 5 m lengere mot vest, men fallet på infiltrasjonsgrøften ville da blitt større enn det bør være. Avstanden til Myrområde ville også blitt mindre. Avstandene i dette tilfelle har ingen betydning for forurensing, fjellryggen er mellom uansett beliggenhet. Håper dette er klargjørende. Mvh Odd Klype Magnhild Larsen sendte nytt klagebrev og varsla bruk av advokat dersom ikkje anlegget vart flytta innan gitt tidsfrist. Vedtak i endringsmelding vart gitt og lyder slik: VEDTAK: DET VERT GJEVE FØLGJANDE ENDRINGS LØYVE: Utsleppsløyve I medhald av lov om vern mot forureiningar og om avfall (Forureiningsloven) mot vatn 9 og 11, og Forskrift om begrensning av forureining (Forureiningsforskriften) kap. 12 jf Løyve er gjeve på følgjande vilkår: 1. Dette utsleppsløyvet gjelder for 1 - ein eksisterande hytte, 4 pe. 2. Skulle det oppstå ureining av andre sine drikkevasskjelder/resipient, er tiltakshavar ansvarleg. 3. Vert anlegget liggjande på annanmanns grunn enn omsøkt eigedom, skal det føreliggja erklæring/ samtykke frå grunneigaren. 4. Avlaupsleidningane skal leggjast så skånsamt som mogleg i terrenget, og leidningstraseen skal tilsåast på best mogleg måte. 5. Det må ikkje plantast tre / buskar over eller nær anlegget, då rotsystemet kan veksa inn i og tetta røyrsystemet. 6. Anlegget må ikkje lastast av landbruksreiskap eller andre køyrety. 7. Slamavskiljar skal tømast regelmessig. 8. Anlegget skal sikrast mot frost og overdekkjast med stadlege massar ettersom anlegget skal ligge under terreng. Det skal tilkøyrast tilleggsmasse eller isolerast slik at det vert tilstrekkeleg overdekking jf. innsendt prinsippskisse. 9. Avlaupsvatnet skal føres til 3-kamra slamavskiljar med totalt våtvolum på 4m³, og deretter leiast til infiltrasjonsgrøfter via sjølvfall. 10. Det skal etablerast infiltrasjonsgrøft med lengd på 20 m slik at totalt infiltrasjonsareal blir på 3

4 20 m Avlaupsanlegget skal byggjast i samsvar med tekniske retningslinjer. - Forskrift om utslipp frå separate avløpsanlegg, T-616 (utgått) Bygging av infiltrasjonsgrøft/basseng etter tekniske retningslinjer, kap. 5.1 fig. 13 Utforming av infiltrasjonsgrøft/basseng etter tekniske retningslinjer, kap VA-miljøblad nr. 48 og Situasjonsplan datert er lagt til grunn for plassering av anlegget. Løyve til igangsetting for bygging av separat avlaupsanlegg I medhald av plan- og bygningslova (pbl) 20-1 jf jf. Ny forskrift gjeldande frå om saksbehandling og kontroll (SAK10) 5-1,5-4 Løyvet er gjeve på følgjande vilkår: 1. Skulle det koma offentleg eller felles avlaupsleidning nær omsøkt anlegg, må tiltakshavar kopla seg til dette jf. Forureiningslova Dersom det under anleggsarbeid dukkar opp automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stansast og kulturavdelinga i fylkeskommunen varslast, jf. Kulturminnelova Løyvet fell vekk dersom arbeidet ikkje er sett i gong innan 3 år. Det same gjeld om arbeidet stansar i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningslova Bygningsavfall og overskotsmassar skal leverast til godkjent mottak / deponi Advokat Møller påklager vedtak gitt i UNN sak 59/13, datert Klagefristen er overhalde. Saksa frå klagen: Innledningsvis presiseres det at partene underveis i prosessen kom frem til et omforent plasseringsted for avløpsanlegget. Forutsetningen for aksepten min klient i sin tid avga, var at anlegget ble bygget i den nordvestre delen av tiltakshavers eiendom slik at infiltrasjonsgrøften ble liggende vest for fjellryggen. Ut i fra vedtaket fremstår det imidlertid som om det er gitt tillatelse til å legge anleget på det opprinnelige plasseringsstedet. Dette motsetter min klient seg. Dersom avløpsanlegget plasseres der partene ble enige om å legge det (dvs. på motsatt side av fjellryggen) vil topografien i terrenget medfører at eventuell forurensning ledes vekk fra min klients eiendom. Slik avløpsanlegget nå vil bli liggende i henhold til kommunens vedtak vil en ikke oppnå denne effekten. En kan ikke se at det er gitt noen begrunnelse for hvorfor anlegget ikke kan plasseres på motsatt siden av fjellryggen. I vedtaket (side 1) står det å lese at det ikke er nødvendig med uttalelse fra helseråd/kommunelege ettersom avstanden til registrerte drikkevannskilder er mer enn 50 meter. Videre står det å lese i vedtaket at det ikke er registrert drikkevannskilder innen 100 meter nedstrøms for anlegget. 4

5 Min klients eiendom befinner seg innenfor dette området og hun har et ønske om å etablere fremtidig vannforsyning i dette området. Det bør vektlegges at avløpsanleggets nåværende plassering formodentlig vil problematisere en slik fremtidig vannforsyning for tiltakshavers nærmeste nabo. Videre vil naturligvis avløpsanlegget påføre min klients eiendom en verdiforringelse i form av en redusert omsetningsverdi Forhold til overordna plan: Kommuneplan for Gol, vedteke Hovedplan vann og avløp som har føresegner om separate utsleppsanlegg i medhald av forurensingslova Miljøkonsekvenser: Jfr. tidlegare saksutgreiing. Tilhøvet til miljø og dermed helse for brukarane av omkringliggande eigedomar er vurdert ved innsending av opprineleg søknad men også vurdert i endringsmeldinga.. Ansvarleg søkar har konkludert med at det er tilrådeleg å etablere slik type utslepp i dette området. Det er opplyst at det er meir enn 100 m til næraste vasskjelde. Klager har opplyst at ho ikkje har etablert vannkjelde men vil ha muligheten til å gjera det i framtida. Ein kan med andre ord seie at framtidig endring av dagens situasjon ikkje har vore lagt til grunn ved vurdering og innsending av søknaden. Klagepart er i første rekke bekymra for ei eventuell framtidig etablering av vassforsyning på eigen grunn. Det er forståeleg, men det vil vera håplaust i slike saker å ta hensyn til alle framtidige eventualiteter. Trygg vannforsyning i dag vil vera grunnboring og ikkje usikra overflatebrønn. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Jfr. Miljøkonsekvensar ovafor Økonomiske konsekvensar: Ikkje relevant i denne saka. Kostnader er av privatrettsleg karakter. Etter forvaltningslova 36 kan saksomkostningar dekkast dersom enkekeltvedtak blir endra til gunst for ein part. Vurdering: Repetert frå tidlegare saksutgreiing: Kommunen er forureiningsmynde etter kapittel 12, 13 og 15 i forureiningsforskriften og skal føre tilsyn med føresegnene i forskriften. Kommunen skal også fatte vedtak etter denne lovgivinga. Kommunen har delegert mynde for alle utslepp mindre enn 50 pe og utslepp frå tettbygd strøk på opptil 2000 pe med utslepp til ferskvann eller elvemunning. Klageorgan er kommunens eige kontrollutval. I samsvar med delegeringsreglementet er Utslepp og Igansettingsløyve delegert til administrasjonen. Jf. Delegeringsreglementet sist endra i kommunestyret , i sak 25/12, DEL VIII, 5, pkt.7 bokstav c og e. Delegeringsreglementet åpner likevel for å kunne fremme ei sak direkte til politisk fagutval. Jfr. 3 Rett til å la vere å gjere bruk av delegert mynde i særskilde høve. Med bakgrunn i ovanståande blir denne endringsmeldingas fremma direkte til Utvalet. Klype varme og sanitær har sentral godkjenning. Å gi uriktige opplysningar i søknad om løyve vil vera alvorleg med omsyn til ansvarsrett og godkjenning av Statens bygningstekniske etat (DiBk). 5

6 Rådmannen har grunn til å tru at det er gitt korrekte opplysningar i denne saken slik at valgt renseløysing vil fungere i samsvar med regelverk, lov og forskrift. Vi minner om standard vilkår gitt i tidlegare løyve og repetert i endringsløyve: dersom det likevel skulle oppstå fare for forurensing vil det vera tiltakshavars ansvar. Rådmannen si innstilling: Rådmannen kan ikkje sjå at det er kome nye opplysningar som gir grunnlag for omgjøring av vedtak i UNN sak 59/13. Vedtaket vert oppretthalde. Det er lagt vekt på at tiltaket er utført i samsvar med lov om vern av forureiningar og forskrift om begrensing av forureining, jf. kap 12. Rådmannen har ingen grunn til å tru at opplysningar som er gitt i dokumentasjon til saken ikkje er å stole på. Underskrift Hege Mørk Rådmann Hanne Cecilie Nes Avdelingsleiar Vedlegg til sak 6

7 7

8 8

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 13.03.2014 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf., sms til eller per epost til terje.kallekleiv@masfjorden.kommune.no

Detaljer

HALLINGMO OMRÅDEREGULERING - 2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

HALLINGMO OMRÅDEREGULERING - 2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/00799-7 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret HALLINGMO OMRÅDEREGULERING - 2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Saker til behandling. 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk.

Saker til behandling. 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk. MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 26.09.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00626 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Notat. Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1263/25/ Øyvind Sødal 06.06.2013

Notat. Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1263/25/ Øyvind Sødal 06.06.2013 Miljø, Teknisk, Næring Notat Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1263/25/ Øyvind Sødal 06.06.2013 Til: Kommunestyret Utgreiing av alternativ plassering av varmesentral for nærvarmeanlegg i Grov

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer