Nortura som markedsregulator Balansen mellom butikk og politikk Jakob Simonhjell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nortura som markedsregulator Balansen mellom butikk og politikk Jakob Simonhjell"

Transkript

1 Nortura som markedsregulator Balansen mellom butikk og politikk Jakob Simonhjell

2 Innhold Markedsordninger Hvorfor, hvordan og hvem Nyttig for bonde og forbruker Omsetningsavgift, mottaksplikt, forsyningsplikt, informasjonsplikt, reguleringslagering, produksjonsregulering, reguleringseksport, ribbetiltak, prisnedskriving av skilleprodukter, dobbel mottaksplikt, prissetting, målpris, import, fraktordninger, osv.. Volummodellen markedsordningen for storfe ny modell for egg og lam/(sau) Prissetting helt slakt og egg Innspill til Jordbruksforhandlingene

3 Hvorfor skal landbruket ha markedsordninger? I et land hvor de alle fleste spiser seg mette hver dag må prisen senkes mye før folk kjøper mer Eksemplet gris Skal salget øke med 1% tonn må prisen reduseres med 3%. For gris vil det si kr 0,90 Marginene i landbruket er for små for å ta belastningen med overskudd som svinger opp til 5% overskudd

4 Andre grunner til markedsordninger Langsiktig biologisk produksjon med sesongvariasjoner. Stor geografisk spreding av produksjon og forbruk. Næring med mange små aktører som alene ikke kan påvirke markedet. Den frie bonde

5 Markedsstyrken i verdikjeden 5 millioner ikke samordnende innkjøpere (forbrukere). 4 (3) matkjeder som har alt salg til forbruker kjøttbedrifter kjøtt- og eggbønder bakerst i verdikjeden

6 Sterke krefter utfordrer oss

7 Sentrale dimensjoner i prisen til bonden Forretningsdrift kjøttbedrifter 0,50-2,00 kroner Importvernet kroner Markedsbalansering 0,50-6 kroner Oppslutning / Tillit produsenter og forbruker

8 Hjemmel for Markedsordningene Markedsregulering er hjemlet i Omsetningsloven, første gang vedtatt av Stortinget 6. Juni 1930, endret og tilpasset ved flere anledninger Her heter det: Fyremålet med lova er gjennom samyrkje å fremja umsetnaden av kjøtt av storfe, kalv, sau, reinsdyr, fjørfe, flesk, korn og oljefrø, mjølk, smør, ost, egg, pelsdyrskinn, reinsdyrskinn og hagebruks- og gartneriprodukt

9 Markedsordningene på Landbruksbasert matproduksjon i Norge er avhengig av en nasjonal prisdannelse som reflekterer det høye lønns- og kostnadsnivået og i tillegg de naturgitte forhold og store driftsmessige variasjonene Nasjonal prisdannelse er avhengig av et velfungerende importvern God markedstilpasning / markedsbalanse er en forutsetning for optimal ressursutnyttelse i hele verdikjeden Forbrukere, matindustri og landbruket er alle tjent med forutsigbarhet og stabile markeder og priser Et effektivt og velfungerende system for å oppnå markedsbalanse er dermed en viktig forutsetning for norsk landbruksproduksjon Nortura er tillagt ansvaret for markedsreguleringen for kjøtt og egg Markedsregulatorrollen har utviklet seg i takt med forandringer i tilførsels- og sluttmarked, og vist seg å være en effektiv og velfungerende løsning

10 Markedsordninger (Norturas syn på) veien framover Nortura mener at dagens ordninger er effektive og velfungerende, og ønsker å fortsette sin rolle som markedsregulator for kjøtt og egg Et bredt flertall i Stortinget sier i Innst. 327 S ( ): «- at markedsordninger også framover skal være et sentralt verktøy i den nasjonale landbrukspolitikken, og ønsker å videreføre ansvarsog arbeidsdelingen mellom myndigheter og næring hva gjelder finansiering, styring og drifting av markedsordningene.» Nortura merker seg at markedsordningene likevel er en del av den politiske debatten, og at enkelte etterlyser en gjennomgang Nortura er helt åpne for en eventuell gjennomgang av markedsordningene, og vil bidra konstruktivt i et slikt arbeid, hvis det skal gjennomføres

11 Det formelle grunnlaget - styringsstrukturen Stortinget Vedtar omsetningsloven Vedtar jordbruksoppgjøret LMD Omsetningsrådet Nortura Vedtar rammer for omsetningsavgift Fastsetter rammeforskrift Oppnevner Omsetningsrådet (OR) Kan omgjøre vedtak i OR Vedtar omsetningsavgift Fastsetter forskrift for markedsregulering og retningslinjer Vedtar ekstraordinære tiltak, for eksempel produksjonsregulering Vedtar budsjett for faglige tiltak Tar ut målpris (målprismodellen) Styrer etter volumindikatorer (volummodell) Foreslår omsetningsavgift Gjennomfører markedsovervåkning Gjennomfører markedsreguleringen

12

13

14

15 Andre tiltak: Produksjonsregulering Produksjonsregulering er et viktig tiltak for å regulere langvarig ubalanse mellom tilførsler og salg, og skal bidra til å optimalisere produksjonskapasiteten Settes inn så tidlig i varekjeden som mulig Fellesfinansiert produksjonsregulering kan bare iverksettes etter vedtak i Omsetningsrådet Eksempler på produksjonsregulering: Kvoteordningen for melk Førtidsslakting og forlenget tomperiode for verpehøns Premiering av reduserte gjennomsnittlige slaktevekter for svin

16

17

18 Hva er informasjonsplikt? Markedsregulator har plikt til å informere alle aktører om aktiviteter som utføres i kraft av reguleringsansvaret, herunder oversikt over markedet og reguleringslager, prislister for reguleringsvarene og markeds- og prisprognoser. Varsle om fastsatt engrospris på helt slakt og egg, slik at alle i bransjen har likt utgangspunkt for konkurranse på pris i sluttmarkedet Planlagt engrospris skal varsles for 6 måneder framover Markedsregulator skal utarbeide og kunngjøre 6 prognoser per år for markedsbalanse og prisforhold på engrosnivå Informasjonsplikten innebærer at Nortura må dele kunnskap med alle aktører i kjøttbransjen. Denne informasjonen ville ellers ikke blitt offentlig tilgjengelig

19 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Maksimalpriser og forbrukerinteresser Målpris og Planlagt gjennomsnittlig engrospris (storfe) er MAKSIMALPRISER, og markedsregulator har ansvar for at prisuttaket på engrosnivå ikke overstiger denne prisen Maksimalprisene ivaretar forbrukerinteresser Eksempel på prisdannelse uten makspris (Eggpris i EU):

20 Prognoser - en viktig del av markedsordningene Gode markedsprognoser og god markedsinnsikt er en sentral forutsetning for alle markedsaktører Markedsregulator utarbeider 6 prognoser per år Fra 2013 offentliggjøres bare prognoser for produksjoner med markedsregulering Produksjon % Anslag import Salg % Markedsbalanse Storfe/kalv Sau/lam Gris Egg

21

22

23 En verden uten markedsordninger - hvem vil tape mest? Produsentene I et marked uten avlastningsverktøy vil det oppstå store prisvariasjoner gjennom år og mellom distrikt Oppnådd engrospris vil i gjennomsnitt bli presset ned, store produsenter med stor inntektsandel fra markedet er mest utsatt I tillegg tapes garanti for tilgang til markedet, mottaksplikten forsvinner Aktører i matindustrien Aktører uten egen oppstrøm taper sikker forsyning av norsk råvare og må raskt kople seg tett på aktører som har tilgjengelig norsk råvare Taper omfattende markedsinformasjonen fra nåværende markedsleder Forbrukerne Maksimalpriser og stabile engrospriser forsvinner, dette vil gi større prisvariasjoner gjennom år og mellom distrikt Markedsregulator Taper funksjoner i landbrukspolitikken, men lite ellers

24 Litt om prognoser prisuttak mv våren 2013

25 Prognose 2013 mars 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv ) Sau/lam ) Gris ) Egg * ) * Det er beregnet tatt ut om lag 140 tonn gjennom førtidsslakting hittil i år. 1) For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av tonn storfekjøtt m/ben. Videre er WTO-kvoten på 1084 tonn, importkvote fra EU på 900 tonn samt ny kvote på 665 tonn (omregnet m/ben) biffer og fileter fra GSP land til «gammel» toll tatt med. 2) Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 530 tonn SACU m/ben. 3) Inkludert spekk og småflesk på tonn og 400 tonn av WTO-kvoten på tonn. Inkluderer også EU-kvote på 600 tonn Prognose 2013 mars 13 4) Forutsetter ingen import av egg. Forutsetninger prisuttak: Planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe på kr 53,00. Uttak av gjeldende målpris på lam i For egg om lag kr 1,00 lavere enn gjeldende målprisnivå i resten av For gris gjennomsnittlig om lag kr 2,00 lavere enn gjeldende målprisnivå i prognoseperioden.

26 Produksjon og salg pr uke 13/13 Produksjon Anslag Engrossalg Markeds- Tonn % import Tonn % balanse Storfe/kalv Sau/lam Gris Egg Kylling Kalkun

27 Sammenligning av reguleringslager utgangen av uke 13 i tonn Storfe Lam 63-0 Gris Det er knyttet noe usikkerhet til oppfølgingen av reguleringslager de siste ukene

28 Lagerbeholdning pr uke - gris 4500 tonn Reg lager diagram

29 600 Markedsbalanse pr. uke 2012 og 2013 Gris M.bal 12 M.bal Foreløpige tall for de siste ukene

30 Gris Ribbetiltaket 50% fersk gris totalt i tiltaket Mest fersk skåret i starten. Nortura 4500 gris og Fatland 600 gris så langt Frossent Nortura ca 900 gris =>redusert innfrysning. Tiltaket med vektreduksjon går etter planen - ca 4 kg ned per nå. De fleste slakterier følger opp. Grillsesong blir viktig, men vanskelig å forutse

31 Egg Positivt salg før påske Kan tyde på at vi kan unngå å måtte bruke hele rammen på 900 tonn til fôr Førtidslakting var planlagt for oppstart etter påske utsatt til uke

32 Storfe og lam Underdekning og administrativt nedsatt toll for begge dyreslag Fortsatt overskudd av livdyr til framfôring

33 Volummodellen Markedsordningen for storfe Ny markedsordning for egg og lam (+sau?)

34 Ny markedsordning Det formelle grunnlaget Jordbruksoppgjøret 2009: Partene er enige om å velge den såkalte volummodellen som framtidig løsning for markedsregulering av storfe, svin, sau/lam og egg. Videre heter det at: I første omgang er partene enige om at storfekjøtt overføres til volummodellen. Dette skjer fra 1. juli Næringskomiteen på Stortinget, juni 2009 Komiteen ser dette som eit framtidsretta og viktig grep, som ein samla komité stiller seg bak. Komiteen har òg tru på at ei slik ordning er robust nok til å kunne vidareførast under ei eventuell ny WTO-avtale, noko som er svært viktig av omsyn til stabilitet og påreknelegheit for bonden

35 Noen av hovedutfordringene ved utforming av ny modell Landbruk i hele landet Sikre at prisen kan løftes (bonden skal ha sin andel av verdiskapningen) Hindre for stort prisfall ved overproduksjon Sikre at import ikke tar markedet for norsk produksjon (regler ved suppleringsimport) Grad av kontroll på gjennomføring (Betydning av evt. ny Regjering og nytt Storting?)

36 Ny volumbasert markedsordning Viktigste endringer: Målpris fjernet erstattet av gjennomsnittlig engrospris» Fastsettes av Nortura - halvårlig Maks grense for innfrysning på reguleringslager» Maks årlig kvantum fastsettes av Omsetningsrådet Begrenset mulighet for reguleringseksport» Må søkes særskilt til Omsetningsrådet» Ved alvorlige markedsforstyrrelser

37 Planlagt gjennomsnittlig engrospris Nortura skal fastsette og kunngjøre planlagt gjennomsnittlig engrospris 6 mnd framover. Prisfastsetting skjer: 30. mai og 30. nov fastsetter Nortura planlagt gjennomsnittlig engrospris for helt slakt for kommende halvår. Innen 10. juni og 10. des fastsetter Nortura planlagt engrosprisløype på ukebasis for helt slakt for kommende halvår Mulighet til å varsle engrosprisnedgang ved mars- og septemberprognosen. Gir alle aktører i kjøtt- og eggbransjen mulighet til å forhandle kjedeavtaler 1. juli og 1. febr med grunnlag i planlagte priser neste halvår (like konkurransevilkår)

38 Målprisbasert markedsordning Verd. mrk.- pris + toll Pris/volum Suppleringsimport Etter 2 uker: Pålagt tollnedsettelse Øvre prisgrense Noteringspris MÅLPRIS Tid Sesonglagring Reguleringseksport Etterspørselsstimulering

39 Målprisbasert markedsordning Dagens markedsordning for lam, gris og egg Målpris i Jordbruksavtalen Mottaksplikt Forsyningsplikt Prisnoteringsansvar/-funksjon med informasjonsplikt Importvern/øvre prisgrense utløsing av suppleringsimport Sikkerhetsnett A) Produksjonsregulering B) Markedsregulering Sesonglagring (ikke volumbegrensing) Eksportavlastning løpende (WTO-kvote) Videreført unntak fra Konkurranseloven Viktige beslutninger i Omsetningsrådet (A)

40 Volumbasert markedsordning Verd. mrk.- pris + toll Pris/volum Suppleringsimport Etter 2 uker: Pålagt tollnedsettelse Øvre prisgrense Noteringspris Planlagt gjennomsnittlig engrospris Tid Sesonglagring Produksjonsregulering Etterspørselsstimulering (Eksport ved alvorlige markedsforstyrrelser) 40

41 Volumbasert markedsordning Markedsordningen for storfekjøtt Ikke målpris i Jordbruksavtalen Mottaksplikt Forsyningsplikt Prisnoteringsansvar/-funksjon med informasjonsplikt Importvern/øvre prisgrense utløsing av suppleringsimport Sikkerhetsnett A) Produksjonsregulering B) Markedsregulering Sesonglagring (innenfor gitt årlig volum) Eksportavlastning ved større markedsforstyrrelser (ikke løpende) (WTO-kvote) Videreført unntak fra Konkurranseloven Flere viktige beslutninger blir lagt til Omsetningsrådet

42 Dagens «markedsordning» på kylling Pris Etter 2 uker: Pålagt tollnedsettelse Verd. mrk.- pris + toll Øvre prisgrense Tollvern Noteringspris Referansepris Tidsakse

43 Prisutvikling storfe i forhold til KPI

44

45 Overgang til volummodell lam og egg Gul boks «full» max 11,4 mrd kr Storfe tok ut ca 2,2 mrd kr i hovedellementer i omlegging Adm. fastsatte priser opphører Storting/Regjering - målpriser opphører Reguleringseksport opphører Lagringskvoter innenlands innføres Arbeidsgruppe nedsatt ( 8 parter inkl Virke og KLF) Rapport 15. november 2012 Mandat «Overgang til volummodell for «egg og lam» Eller bli i målprissystem TRA

46 Egg over i volummodellen Eggprodukter 2012 Førtidsslakting i

47 Egg totalt i dagligvare volum pr. 4 uker 2010

48 Egg totalt i dagligvare volum pr. 4 uker 2011

49 Egg totalt i dagligvare volum pr. 4 uker 2011 Import Produksjonsnivå uten markedsreg. Import

50 Egg over i volummodellen (1) Følgende markedsregulerings tiltak er vil inngå i volummodell Førtidsslakting Eggproduktvirksomheten Salg av plomme Overskudd av eggehvite som eksporteres (reg. eksport) Det er i dag hovedsakelig 4 store aktører som bruker eggeplomme til fremstilling av majonesbaserte produkter, og disse står for 90% av Norturas totale salg av eggeplomme (ca 1000 tonn plomme)

51 Egg over i volummodellen (4) Oppsummering Norge kan flytte egg over i volummodell Overføring hverken bør eller må utsettes etter 1. juli 2013 Må tas sammen med lam Virkemidler kan beholdes Førtidsslakting Eggproduktordning Inngå i «Jordbruksavtalesystemet»

52 Volummodellen - Konsekvenser for bonden Bruk av pris viktigere for å balansere markedet Større prisvariasjoner Mulighet for prisøkninger men ikke lenger samme drahjelp fra jordbruksforhandlingene Beholder vesentlige reguleringsmekanismer for å hindre prisfall

53 Markedsordningene i praksis

54 Markedsordninger i Nortura 3 markedsordninger 8,8 årsverk kjøtt 3,5 årsverk egg 9,5 årsverk i Totalmarked Administrasjonsgodtgjørelse: Ca 12 mill. kroner på kjøtt (I 1992 var den 16,2 mill. kroner) Ca 4 mill. kroner på egg Er redusert gjennom flere år Totalmarked er første sak på hvert styremøte

55 Godtgjørelsen for å administrere markedsordningene Prisutvikling gjennom avtaleår

56 Hovedmål for Totalmarked Ta ut en engrospris som ligger nærmest mulig målpris i et balansert marked For storfe: ta ut en engrospris som ligger nærmest mulig planlagt gjennomsnittlig engrospris, men som ikke ligger over. Sikre forsyningene til alle forbrukerområder i Norge til noenlunde like priser Sikre uavhengige aktører lik tilgang som Nortura til helt slakt. Gjennomføre markedsreguleringen på en effektiv måte og uten å skape ulike konkurransevilkår i kjøttbransjen Pris sett nedskåret slakt slik at overskudd og underskudd oppstår på helt slakt nivå.

57 Forsyningsplikten gir mangfold Smedstuen kjøtt Lundahl kjøtt Aksel Andersen Åsheim kjøtt Pers kjøkken Manstad kjøtt Grillstad Kløverkjøtt Ertnes Moss Johs. Jakobsen Mydland Eide Oppdal spekemat Brudevold Nordfjordkjøtt Prima Jæren /Fevang Ringstad kjøtt Kuraas Aron mat Trondheim Slaktehus Hole kjøtt Meråker kjøtt

58 130 Dekningsprosent - storfe % Dekningsprosent - tra

59 MARKEDSBILDER PR. UKE 7/2013 Kjøttmarkedet i tonn pr. uke 6/2013. Avvik fra 2012 (%) Produksjon 13/12 (%) Import (*) Salg 13/12 (%) Markedsbal Storfe/kalv Sau/lam Gris I alt (*) Import: - Forutsetter at EU og WTO-kvoter tas inn i sin helhet - unntatt på gris - SACU-import: Legger inn anslag på storfe og erstatter med faktiske tall etterhvert - Import av spekk/småflesk - legger inn anslag til vi har faktiske tall - Anslag for import av lam fra Island og erstatter med faktiske tall etter hvert - For storfe inngår også import under adm. tollnedsettelse Reguleringer - beholdning utgangen av uke 6/ Differanse Storfe Lam Slaktegris I alt Markedsdekning helt slakt uke 8/2013 (stk.) (reell slakting i forhold til etterspørsel etter helt slakt) Storfe Gris Lam Slakting Etterspørsel = Markedsbalanse Dekningsprosent 67 % 107 % -

60 Prognose helt slakt Uke 9/2013 Uke 10/2013 Storfe Gris => Disse tallene må regnes som noe usikre Ferskvaredekning helt slakt siste 5 uker Uke Storfe Gris Lam 75 % 115 % - 79 % 116 % - 75 % 127 % - 70 % 133 % - 74 % 157 % - Vare Storfe/kalv Sau/lam Gris Totalt Total import/eksport 2013 Import (anslag pr uke 6/2013) 2482 tonn (anslag WTO + MUL)) 372 tonn (anslag WTO + MUL+ islandsimp) 163 tonn (anslag WTO + anslag spekk) 3016 tonn Eksport (anslag pr uke 6/2013) tonn 426 tonn

61 Priser Prisendring uke 8/2013 Ingen endringer Frysefradrag Prisavvik avtaleåret 2012/2013 pr. uke 6/2013 Dyreslag Ung okse kr 53,00 Lam kr 63,00 Gris kr 31,64 Egg kr 19,10 Denne uke Akkumulert Prognose -0,49-0,49 0,00 1,33-0,15 0,00-1,45-1,10-1,50-0,18-0,16-0,45 => For storfe måles avvik ift planlagt gjennomsnittlig engrospris for halvåret. => For lam, gris og egg måles avvik ift gjeldende målpris i avtaleperioden. => Pris på egg beregnes månedlig

62

63 Avsetningstiltak er konkurransenøytrale f.eks. salg av helt slakt gris Ved overskudd reduserer KLF-bedriftene kjøpet av slakt fra Nortura og kjøper isteden fra hverandre. Ved underskudd økes KLF-bedriftene bestillingene hos Nortura og kjøper mindre av hverandre. Eksempel Totalsalget av gris var minus 1% i 2012 Salg til industrikunder av gris i 2012 var minus 9% for slaktegris og purke. I 2013 er totalsalget pr uke 5-92% av i fjor Markedsordning storfe - tra Industrisalg av slaktegris er 78% og purke

64 Andre tiltak er konkurransenøytrale Prognoser 6 ganger pr år Så ofte at det mindre justeringer pr gang En uke fra arbeidet starter til offentlig gjøres Dialog med KLF og Nortura Salg Pris prognose gjøres kjent etter jordbruksavtalen For storfe i tillegg 30. november gjeldene fra 1. januar Foreslått flyttet til 30. oktober etter initiativ fra Nortura. Ribbetiltak dialog med KLF Anmodning om importåpning i fellesskap med KLF

65 Prissetting helt slakt og egg

66 Prissetting helt slakt og egg Grunnlag for helt slakt prisen: Jordbruksavtalens målpris/planlagt engrospris Markedssituasjonen/Prognoser Prisprognoser Sammenhengen mellom målpris og notert engrospris Jordbruksavtalens målpris + Forskningsavgift, kjøttkontrollavgift (og matproduksjonsavgift) +/- Bevisst prisavvik = Løpende notert engrospris

67 Avregningspris til bonden - Nettonotering for helt slakt Nettonoteringen er en kalkyle som beregner avregningsprisen til bonden. Den bygger på selvkostprinsippet. Utgangspunktet i kalkylen er engrospris helt slakt eller egg. Engrosprisen er prisen på slakt / egg til industrien. Verdien av andre produkter fra slaktet plusses på engrosprisen. Eks. Hud, skinn og innmat Kostnader og avgifter trekkes fra engrosprisen. Når noen av postene i kalkylen endres så endres avregningsprisen

68 Nettonoteringen forholdet mellom engrospris og avregningspris Notert engrospris - Kjøttkontrollavgift - (Matproduksjonsavgift fjernet ) - Forskningsavgift = Engrospris justert for offentlige avgifter *) + Verdi av hud/skinn og biprodukter (ikke ull) - Slaktekostnader - Inntransportkostnader - Spesielle trekk (avtaletrekk, nødslakt etc.) - Omsetningsavgift = Veiledende avregningspris for slaktedyr fra Nortura + Norturatillegg + Eventuell etterbetaling I tillegg kommer grunntilskudd (sau/lam og geit/kje) og sonedifferensiert distriktstilskudd *) Det er denne prisen som rapporteres i forhold til målprisoppfølgning.

69 Slaktekostnader og kapasitet Normal slaktekapasitet ved Norturas anlegg i dag er for: Lam 250 slakt / time Gris Storfe Kylling Slakting i kg pr time Lam 130 slakt / time 25 slakt / time slakt / time 250 slakt * 18,5 kg = kg pr time Gris 130 slakt * 79 kg = kg pr time Storfe 25 slakt * 275 kg = kg pr time Kylling slakt * 1,143 kg = kg pr time Normal bemanning av slaktelinje i dag Lam 24 personer uten klipping Gris 13 personer Storfe 13 person Kylling 12 personer

70 Arbeidskostnader i slakting Slakting i kg pr arbeidstime Lam kg / 24 personer 193 kg /arbeidstime Gris kg / 13 personer 790 kg /arbeidstime Storfe kg / 13 personer 529 kg /arbeidstime Kylling kg / 12 personer 858 kg / arbeidstime Arbeidskostnadene for lam er 4 ganger høyere enn for gris Arbeidskostnadene for gris er 8 % høyere enn for kylling

71 Pris og utbytte av storfe Pris pr kg Vekt Verdi Biff 120,- 12% 25% Kjøttsorteringer 60,- 63% 75% Fett 4,- 3% Bein -1,00 22%

72 Jordbruksoppgjøret 2013 Norturas innspill til: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Rådet for Jordbruksavtalespørsmål 18. mars

73 Importvernet for storfe etter 1. jan 2013 Prisen på storfebiff har solid tollvern Kronetoll for 500 tonn GSP-import: kr 107,- (kr 119,01 full toll) Prosenttoll for biffer og fileter er 309,6 % GSP (344% full toll) Prisen på fersk norsk biff og importbiff inkl. toll og avgift (Jan 13) Produkt Norsk pris Import Import Kr-toll %-toll Indrefilet kr 245,- kr 550,- Ytrefilet kr 215,- kr 400,- Mørbrad kr 165,- kr 220- Entrecôte kr 165,- kr 210,- Flatbiff kr 125,- kr 190,- Sortering 14% kr 65,- kr 140,- (kr 110,-) Sortering 14% i 2005 (1,75 USD) kr 127,- (kr 37,-)

74 Forbrukerpriser: Utvikling/indeks 1998= jan.98 apr.98 jul.98 okt.98 jan.99 apr.99 jul.99 okt.99 jan.00 apr.00 jul.00 okt.00 jan.01 apr.01 jul.01 okt.01 jan.02 apr.02 jul.02 okt.02 jan.03 apr.03 jul.03 okt.03 jan.04 apr.04 jul.04 okt.04 jan.05 apr.05 jul.05 okt.05 jan.06 apr.06 jul.06 okt.06 jan.07 apr.07 jul.07 okt.07 jan.08 apr.08 jul.08 okt.08 jan.09 apr.09 jul.09 okt.09 jan.10 apr.10 jul.10 okt.10 jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 Indeks 1998 = 100 Mat og alkoholfri drikke Kjøttvarer Konsumprisindeksen

75 Forbrukerpriser kjøtt des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul.08 aug.08 sep.08 okt.08 nov.08 des.08 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 Indeks 1998 = 100 Storfe - biffer Egg Svin Lam Fjørfe Kjøttdeig etc Datakilde: NILF 75

76 Prisdannelsen for egg og kjøtt Målpris / Planlagt gjennomsnittlig engrospris Forbrukerpris Innpris butikk Utpris ferdigvare Råvarekost skåret vare Engrospris Avregningspris Kr Slakting, inntransport, avgifter mv (netto-noteringen) Skjæring Foredling Lager, logistikk distri-busjon etc Butikkavanse og mva

77

78 Storfekjøtt : Hva ville engrosprisen vært hvis den hadde fulgt KPI?

79 Norturas forslag Jordbruksforhandlingene 2013 Nytt tilskudd til storfeslakt av god kvalitet (t.o.m. fettklasse 3+) - Ung okse > 250 kg kl O-, O, O+, R- og R: Kr per slakt - Ung okse > 250 kg kl R+ og bedre : Kr per slakt - Kvige - Ung ku > 220 kg kl O- og bedre: Kr per slakt - Kastrat - Kalv ( kg) kl O+ og bedre: Kr per slakt Tilskuddet vil koste ca 270 mill kr og omfatte vel 60% av storfekjøttproduksjonen Slaktetilskuddet må ikke inngå ved beregning av grensa for maksimalt dyretilskudd per foretak

80 Fraktordningen for firbeint slakt 1. Frakttilskudd er et målrettet virkemiddel for utjevning av avstandsulemper for produsenter over hele landet Direkte inntektseffekt for bonden Fraktordningen for firbeint slakt er målrettet og effektiv Behov for å styrke finansiering av ordningen Underdekning vil undergrave ordningen Kostnadsøkning for transport må dekkes inn 2. Opprinnelig underfinansiering (15 mill. kr) og kostnadsutvikling (9 mill. kr) må kompenseres

81 Markeds- og prisvurdering for lam Underdekning av norske lam, og administrativ tollnedsettelse vinteren 2013 Marsprognosen for 2013 viser et lite underskudd Rom for målprisøkning Prisøkninger bør skje uten for store sprang Målpris tas ut i inneværende avtaleår Kjedene er tidvis ufølsomme for engrospris (fårikål 120,-) Forslag om store prisøkninger i 2. halvår kan føre til spekulasjonsimport Foreslår økt målpris for lam med 2,50 kr per kg

82 Markeds- og prisvurdering for egg Prognosert overskudd av egg i 2013 på tonn Ekstra nyetablering vil skape problematisk overskudd Engrosprisen på egg er nå ca 1 kr per kg under målpris Store investeringer relativt nylig hos alle produsentene Få produsenter som kan avvikle Foreslår å videreføre eksisterende målpris Risiko for fortsatt høy omsetningsavgift Ved overgang til volumbasert markedsordning må planlagt gjennomsnittlig engrospris ta utgangspunkt i det reelle engrosprisuttaket

83 Markeds- og prisvurdering for gris Fortsatt prognosert betydelig overskudd av svinekjøtt Engrosprisen i avtaleåret 2012/13 vil ende kr 2,00 under målpris i løpende priser og ca. kr 1,55 under akkumulert Liten mulighet for å heve prisene før månedsskiftet oktober /november. Foreslår å videreføre eksisterende målpris Risiko for fortsatt avvik fra målpris og i tillegg en høy omsetningsavgift

84 Ja til bedre kornøkonomi - på en klok måte Husdyrproduksjonene har ingen mulighet til å bære et ekstra kornprisløft i form av økt fôrkostnad ut i markedet 1 øre i økt kornpris til kornprodusenten betyr 2 øre i økte fôrkostnader for husdyrprodusent (staten får 1 øre i toll) Grunntilskudd kan differensieres etter struktur, kvalitet mm Randsone / små skifter må løses med skreddersøm

85 Prioriteringer Jordbruksoppgjøret 2013 Øke produksjonen og bedre økonomien i Storfekjøtt: 270 mill. kr til et kvalitetstilskudd til storfeslakt Markedsordninger: Støtte Arbeidsgruppas forslag om å flytte lam og egg over i volum-modell, og foreslå at sau kommer inn igjen i markedsordningen for sau/lam Husdyrtilskuddene: Øke produksjonsinsentivene Målprisvurderinger Gris og egg: Videreføre eksisterende målpriser Lam: Normal prisstigning kr 2,50 per kg + nasjonal strategi Kornøkonomien: En bedring av kornøkonomien må ikke veltes over på husdyrproduksjonene som økte fôrkostnader

86 Hovedprioriteringer STORFE: - Nytt tilskudd storfeslakt 270 mill Sau/lam: Etablere nasjonal og flerårig strategi for produksjon Tilskudd: - Øke produksjonsinsentivene (Storfe og Sau/lam) Styrke innfraktordningen slaktedyr Øke målpris lam med kr 2,50 (65 millioner kr) ikke rom for økning gris og egg Lam (og sau) og egg inn i volumbasert markedsordning Bedring av kornøkonomien må ikke påføre husdyrproduksjonene økte kostnader

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. febr. 2009 Vi får Norge til å gro! Hvorfor endringer? WTO-avtala fra 1994 Målpris: fastsettes i jordbruksforhandlingene. I henhold til

Detaljer

Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam

Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam 03.04.2017 Nortura markedsregulator på kjøtt og egg Hensikten med markedregulering Sikre avsetning for bonden sine produkt til en forutsigbar og stabil

Detaljer

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 1 Kjøtt og egg: Jordbrukets største verdiskaper Kjøtt og egg: 9,7 milliarder kr i produksjonsverdi (2010). Det utgjør 40 % av

Detaljer

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. des. 2008 Vi får Norge til å gro! Målpriser Fastsettes i jordbruksavtalen Bare markedsregulator (samvirke) som er bundet av målprisen.

Detaljer

Prognose 2015 november 14

Prognose 2015 november 14 Prognose 2015 november 14 Prognose 2014 november 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 100 95 7 570 1) 94 250 97-7 600 Sau/lam 23 500 103 950 2) 25 800 99-1 350 Gris

Detaljer

Prognose 2014 november 13

Prognose 2014 november 13 Prognose 2014 november 13 Prognose 2013 november 2013 Balanse Adm. og annen import Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 82 000 106 6 400 1) 94 800

Detaljer

Prognose 2015 september 14

Prognose 2015 september 14 Prognose 2015 september 14 Prognose 2014 september 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 95 7 570 1) 93 800 97-6 800 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 25 450 97-1 200

Detaljer

Prognose 2017 september 16

Prognose 2017 september 16 Prognose 2017 september 16 Prognose 2016 september 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 900 103 7 570 1) 103 000 100-13 500 Sau/lam 25 600 102 1 006 2) 25 200

Detaljer

Prognose 2018 november 17

Prognose 2018 november 17 Prognose 2018 november 17 Prognose 2017 november 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 800 103 7 570 1) 102 300 98-10 900 Sau/lam 26 800 106 400 2) 27 500 112-300

Detaljer

Prognose 2014 september 13

Prognose 2014 september 13 Prognose 2014 september 13 Prognose 2013 september 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 102 7 570 1) 98 200 101-11 200 Sau/lam 23 400 105 1 336 2) 25 700 103-950

Detaljer

Prognose 2017 oktober 16

Prognose 2017 oktober 16 Prognose 2017 oktober 16 Prognose 2016 oktober 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 82 000 103 7 570 1) 103 100 100-13 500 Sau/lam 25 100 101 1 006 2) 24 800 97

Detaljer

Prognose 2013 mars 13

Prognose 2013 mars 13 Prognose 2013 mars 13 Prognose 2013 mars 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 80 400 103 7 600 1) 98 500 101-10 600 Sau/lam 23 400 105 1 350 2) 25 600 102-850 Gris

Detaljer

Prognose 2018 september 17

Prognose 2018 september 17 Prognose 2018 september 17 Prognose 2017 september 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 800 103 7 570 1) 102 300 98-10 900 Sau/lam 26 000 102 1 006 2) 27 000

Detaljer

Prognose 2013 januar 13

Prognose 2013 januar 13 Prognose 2013 januar 13 Prognose 2013 jan 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 80 700 104 7 600 1) 98 500 101-10 200 Sau/lam 23 400 105 1 350 2) 25 600 102-850 Gris

Detaljer

Prognose 2014 mai 14

Prognose 2014 mai 14 Prognose 2014 mai 14 Prognose 2014 mai 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 95 7 570 1) 94 700 98-7 600 Sau/lam 22 850 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 129

Detaljer

Prognose 2012 nov 11

Prognose 2012 nov 11 Prognose 2012 nov 11 Prognose 2011 nov 2011 Balanse Adm. import Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 81 800 98 6 000 1) 93 600 103-5 700 5 200-500

Detaljer

Prognose 2012 mars 12

Prognose 2012 mars 12 Prognose 2012 mars 12 Prognose 2012 mars 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 78 650 97 6 900 1) 94 800 101-9 200 Sau/lam 23 850 104 1 350 2) 25 400 104-200 Gris 133

Detaljer

Prognose 2012 jan 12

Prognose 2012 jan 12 Prognose 2012 jan 12 Prognose 2012 januar 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 98 6 900 1) 94 600 101-8 300 Sau/lam 23 850 104 1 350 2) 25 400 104-200 Gris 132

Detaljer

Nortura som markedsregulator Hilde-Kari Skarstein, 20. januar 2016

Nortura som markedsregulator Hilde-Kari Skarstein, 20. januar 2016 Nortura som markedsregulator Hilde-Kari Skarstein, 20. januar 2016 Markedsregulator Omsetningsavgift Prisløype Reguleringslager Mottaksplikt Jordbruksavtale Målpris Prognose Balanseringsutvalget Konkurransevridende

Detaljer

Prognose 2017 mars 17

Prognose 2017 mars 17 Prognose 2017 mars 17 Prognose 2017 mars 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 500 103 7 570 1) 102 400 98-11 300 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 25 900 105 1 200

Detaljer

Prognose 2017 november 16

Prognose 2017 november 16 Prognose 2017 november 16 Prognose 2016 november 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 900 103 7 570 1) 103 400 100-13 900 Sau/lam 25 250 101 1 006 2) 24 450

Detaljer

Prognose 2015 mars 15

Prognose 2015 mars 15 Prognose 2015 mars 15 Prognose 2015 mars 2015 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 101 7 570 1) 95 600 102-8 500 Sau/lam 23 500 100 1 336 2) 25 750 100-900 Gris 131

Detaljer

Prognose 2017 mai 17

Prognose 2017 mai 17 Prognose 2017 mai 17 Prognose 2017 mai 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 400 103 7 570 1) 102 300 98-11 400 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 25 900 105 1 200

Detaljer

Prognose 2012 sept 11

Prognose 2012 sept 11 Prognose 2012 sept 11 Prognose 2011 sept 2011 Balanse Adm. import tom. aug Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 81 600 98 6 000 1) 92 300 102-4 700

Detaljer

Prognose 2014 mars 14

Prognose 2014 mars 14 Prognose 2014 mars 14 Prognose 2014 mars 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 900 96 7 570 1) 94 700 98-7 300 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 128

Detaljer

Prognose 2013 november 12

Prognose 2013 november 12 Prognose 2013 november 12 Prognose 2012 nov 2012 Balanse Adm. import tom. september Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 78 400 96 6 550 1) 96 350

Detaljer

Prognose 2017 juni 17

Prognose 2017 juni 17 Prognose 2017 juni 17 Prognose 2017 juni 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 400 102 7 570 1) 101 400 97-10 500 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 26 800 109 300

Detaljer

Prognose 2017 januar 17

Prognose 2017 januar 17 Prognose 2017 januar 17 Prognose 2017 januar 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 300 102 7 570 1) 103 300 99-12 400 Sau/lam 26 000 102 1 006 2) 25 700 105

Detaljer

Prognose 2014 juni 14

Prognose 2014 juni 14 Prognose 2014 juni 14 Prognose 2014 juni 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 95 7 570 1) 94 800 98-7 700 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 129

Detaljer

Prognose 2012 juni 12

Prognose 2012 juni 12 Prognose 2012 juni 12 Prognose 2012 juni 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 77 600 95 6 900 1) 94 950 101-10 450 Sau/lam 23 200 101 1 350 2) 25 450 104-900 Gris 132

Detaljer

Prognose 2016 september 15

Prognose 2016 september 15 Prognose 2016 september 15 Prognose 2015 september 2015 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 78 700 100 7 570 1) 99 700 106-13 400 Sau/lam 23 900 101 1 006 2) 25 100

Detaljer

Prognose 2016 juni 16

Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 300 102 7 570 1) 103 350 100-14 500 Sau/lam 25 400 102 1 006 2) 24 700 97 1 700

Detaljer

Høring - regelverk under Omsetningsrådet

Høring - regelverk under Omsetningsrådet Vår dato: 22.05.2009 Vår referanse: 200909130- Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstanser i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

Prognose 2010 mai 10

Prognose 2010 mai 10 Prognose 2010 mai 10 Prognose 2010 mai 2010 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 500 96 5 850 1) 89 100 98-1 800 Sau/lam 24 100 103 1 200 2) 24 500 101 800 Gris 128 600

Detaljer

Prognose 2015 mai 15

Prognose 2015 mai 15 Prognose 2015 mai 15 Prognose 2015 mai 2015 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 79 100 101 7 570 1) 96 400 103-9 700 Sau/lam 23 900 101 1 050 2) 25 850 100-900 Gris

Detaljer

Råvare-/slakterimøtet

Råvare-/slakterimøtet Råvare-/slakterimøtet 5. 6. februar 2014 2014-feb EM Prognose 2014 Prognose 2014 Tilførsler ImportkvoterEngrossalg Balanse Storfe/kalv 79 800 7 570 95 700-8 330 Sau/lam 22 600 1 336 26 650-2 714 Gris 128

Detaljer

Prognose 2010 juni 10

Prognose 2010 juni 10 Prognose 2010 juni 10 Prognose 2010 juni 2010 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 700 97 5 850 1) 89 900 98-2 350 Sau/lam 24 100 103 1 200 2) 24 700 101 600 Gris 128

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet i tall 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe,

Detaljer

Prognose 2008 juli 08

Prognose 2008 juli 08 Prognose 2008 juli 08 Prognose 2008 juli 2008 Balanse Adm. import pr. mai Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm. import pr. mai Storfe/kalv 84 700 101 5 300 1) 100 300

Detaljer

Prognose 2016 mars 16

Prognose 2016 mars 16 Prognose 2016 mars 16 Prognose 2016 mars 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 000 102 7 570 1) 103 300 100-14 800 Sau/lam 25 400 101 1 006 2) 25 000 98 1 400

Detaljer

Prognose 2009 jan 09

Prognose 2009 jan 09 Prognose 2009 jan 09 Prognose 2009 januar 2009 Produksjon Importkvoter Engrossalg Tonn % Tonn % Balanse Storfe/kalv 82 700 96 5 300 1) 96 400 99-8 400 Sau/lam 23 400 101 1 200 2) 26 600 97-2 000 Gris 123

Detaljer

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 02.11.2016 2 Hvorfor gripe inn med virkemiddel i markedet for jordbruksvarer? Korrigere for markedssvikt Redusere negative

Detaljer

Prognose 2016 januar 16

Prognose 2016 januar 16 Prognose 2016 januar 16 Prognose 2016 januar 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 300 103 7 570 1) 103 100 100-14 200 Sau/lam 24 800 99 1 006 2) 25 250 99 600

Detaljer

Prognose 2011 mars 11

Prognose 2011 mars 11 Prognose 2011 mars 11 Prognose 2011 mars 2011 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 900 99 6 450 1) 92 150 101-3 800 Sau/lam 23 800 100 1 350 2) 26 100 100-1 000 Gris

Detaljer

Prognose 2009 mars 09

Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 2009 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 83 500 97 6 000 1) 94 100 97-4 600 Sau/lam 23 000 97 1 200 2) 25 700 92-1 500 Gris 122

Detaljer

Markedsordningene i landbruket Skei 9. mars 2012

Markedsordningene i landbruket Skei 9. mars 2012 Markedsordningene i landbruket Skei 9. mars 2012 09.03.2012 1 Begrepet markedsordninger Tiltak for å balansere markedet med hensyn til tilbud og etterspørsel etter jordbruksprodukter Hvorfor markedsordninger?

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsbalansering NMBU studenter 28. oktober 2015 Jakob Simonhjell

Markedsbalansering NMBU studenter 28. oktober 2015 Jakob Simonhjell Markedsbalansering NMBU studenter 28. oktober 2015 Jakob Simonhjell 3 Nortura i Norge Nøkkeltall: 22 mrd. kr i omsetning, 2,5 mrd. kr internasjonalt Investeringer 600 mill. kr Årsproduksjon på 222 000

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Jordbruksavtalen 2012

Jordbruksavtalen 2012 Norturas arbeid frem mot jordbruksforhandlingene 2012 Jordbruksavtalen 2012 Arbeidet med årets innspill Arbeidet med Norturas innspill til Jordbruksavtalen 2012 har startet for lengst. Styret skal ha saken

Detaljer

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Kort om Norturas virksomhet Markedssituasjonen Storfe Gris Andre dyreslag Markedsordningene Norge rundt

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt Høringsnotat 22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt 2 1 INNLEDNING Norge har forpliktelser etter WTO-avtalen om

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2015 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2015 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2015 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2015 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2015 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2015 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 INNHOLD ENDRINGER FRA SISTE

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015

Jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNHOLD 1 Hovedtrekkene i Norturas innspill 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2015 - overordna forhold 2 1.2 Jordbrukets

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014

Jordbruksforhandlingene 2014 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vedtatt i styremøte 10. mars 2014 INNHOLD 1 Hovedtrekkene i Norturas innspill 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2014

Detaljer

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/188 28.02.2013 Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Markedsbalansering og litt til NMBU studenter 1. november 2016 Jakob Simonhjell

Markedsbalansering og litt til NMBU studenter 1. november 2016 Jakob Simonhjell Markedsbalansering og litt til NMBU studenter 1. november 2016 Jakob Simonhjell Dagens tekst: Markedsbalansering i kjøttsektoren Hvorfor markedsregulering og hvordan balanserer vi markedet? Mottaks- og

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2012

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2012 Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2012 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Prognose 2014 januar 14

Prognose 2014 januar 14 Prognose 2014 januar 14 Prognose 2014 januar 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 800 96 7 570 1) 95 700 99-8 300 Sau/lam 22 600 98 1 336 2) 26 650 101-2 750 Gris

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe 1. halvår 2012

Grunnlagsdokument storfe 1. halvår 2012 1 1. GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 2 2. HOVEDTREKK I DOKUMENTASJON OG VURDERINGER... 4 2.1 MARKEDSORDNINGEN FOR STORFEKJØTT RAMMER OG REGELVERK... 4 2.2 MAKROØKONOMI, FORBRUKERTRENDER OG RAMMEVILKÅR...

Detaljer

Prognose 2015 juni 15

Prognose 2015 juni 15 Prognose 2015 juni 15 Prognose 2015 juni 2015 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 79 100 101 7 570 1) 97 600 104-10 900 Sau/lam 23 900 101 1 050 2) 25 350 99-400 Gris

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. september 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. september 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. september 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA SISTE

Detaljer

Prognose 2011 jan 11

Prognose 2011 jan 11 Prognose 2011 jan 11 Prognose 2011 januar 2011 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 750 99 6 450 1) 91 700 101-3 500 Sau/lam 24 000 101 1 350 2) 25 900 100-550 Gris 128

Detaljer

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods?

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Velkommen Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Disposisjon 1. Er markedsreguleringer gammelt tankegods eller et gode for felleskapet? 2. Om markedsregulering i Norge 3.

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe 1. halvår 2013

Grunnlagsdokument storfe 1. halvår 2013 1 1. GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 3 2. HOVEDTREKK I DOKUMENTASJON OG VURDERINGER... 4 2.1 MARKEDSORDNINGEN FOR STORFEKJØTT RAMMER OG REGELVERK... 4 2.2 MAKROØKONOMI, FORBRUKERTRENDER OG RAMMEVILKÅR...

Detaljer

Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg

Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg Kylling/kalkun vs egg (1) Egg: Målpris fastsettes i Jordbruksforhandlingene Nortura gir innspill til avtaleparter Målpris er «engrospris i markedet»,

Detaljer

Matnæringen - Positive ringvirkninger av et levende landbruk. Eskil Pedersen, informasjonssjef i Nortura SA

Matnæringen - Positive ringvirkninger av et levende landbruk. Eskil Pedersen, informasjonssjef i Nortura SA Matnæringen - Positive ringvirkninger av et levende landbruk Eskil Pedersen, informasjonssjef i Nortura SA Formålet til Nortura SA Å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull slik at medlemmene får

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabell/figurnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabell/figurnummer Kjøttmarkedet 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler i antall og tonn 2 Gjennomsnittsvekter for de ulike dyreslag 3 Tilførsler av gris fordelt på vektgrupper 4 Tilførsler av gris fordelt

Detaljer

Jordbruksforhandlingene Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Jordbruksforhandlingene Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jordbruksforhandlingene 2012 Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNHOLD 1 Hovedtrekkene i Norturas innspill 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2012 - overordna forhold 2 1.2 Et krafttak

Detaljer

TOLLADMINISTRERING. Fastsetting av tollsats og gjennomgang av kalkyle. Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Colourbox.

TOLLADMINISTRERING. Fastsetting av tollsats og gjennomgang av kalkyle. Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Colourbox. TOLLADMINISTRERING Fastsetting av tollsats og gjennomgang av kalkyle Presentasjon importørsamling KLF 10. mars 2016 Janna Bitnes Hagen Colourbox.com IMPORTVERNET Gi tollnedsettelse Mål å legge til rette

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 18. juni kl. 13:00 (Møte nr. 8 2007) Møtet ble satt kl. 13:05 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Anne Moursund Skyberg

Detaljer

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/188-27.06.2013 Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og

Detaljer

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk Norske Felleskjøp 25.10.2017 Lars Fredrik Stuve Stortinget har gitt Norske Felleskjøp fornyet tillitt som markedsregulator

Detaljer

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk Norske Felleskjøp 7.11.2017 Ole N. Skulberg Stortinget har gitt Norske Felleskjøp fornyet tillitt som markedsregulator

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2011

Jordbruksforhandlingene 2011 Jordbruksforhandlingene 2011 Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag 15. mars 2011 INNHOLD 1 Hovedtrekk i Norturas innspill 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2011 2 1.2 Hovedprioriteringer

Detaljer

Administrering av tollnedsettelser for kjøtt og egg

Administrering av tollnedsettelser for kjøtt og egg Veileder Administrering av tollnedsettelser for kjøtt og egg Tollnedsettelser for kjøtt og egg skal vurderes etter forskrift om administrative tollnedsettelse for landbruksvarer (FAT). Formålet med forskriften

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015 Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

4 Oppgjørsrutiner og renter på mellomværende - markedsregulator

4 Oppgjørsrutiner og renter på mellomværende - markedsregulator Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt Hjemmel: Fastsatt av Omsetningsrådet 31. mars 2011 med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer

Detaljer

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 . Torleif Bjella konserndirektør for salg, Nortura SA Om Nortura (tall for 2012) Omsetning: ca 19 milliarder kroner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer Kjøttmarkedet 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter for de ulike dyreslag og distrikter

Detaljer

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen 1-2015 De første månedene har gitt oss en svært stor vekst i slaktingen. Størst volumvekst har det vært på gris, hvor vi så langt i år har en volumvekst på 43,3 % (kg) i forhold til i fjor. Noe av dette

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe 2. halvår 2011

Grunnlagsdokument storfe 2. halvår 2011 1 2 1 INNLEDNING, OPPSUMMERINGER OG PRISFASTSETTING... 6 1.1 GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 6 1.2 HOVEDTREKK I DOKUMENTASJON OG VURDERINGER... 7 1.2.1 Markedsordningen for kjøtt fra storfe

Detaljer

Markedsregulerings betydning og arbeidet i markedsbalanseringsutvalget v/kjersti Hoff

Markedsregulerings betydning og arbeidet i markedsbalanseringsutvalget v/kjersti Hoff Markedsregulerings betydning og arbeidet i markedsbalanseringsutvalget v/kjersti Hoff Hva er vi bedt om å utrede Utvalgsmedlemmer Markedsreguleringen i dag Hvor langt har utvalget kommet Videre prosess

Detaljer

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Landbruksforum Snåsa 02.12.2014 Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Prognose 2015 pr november 2014 Produksjon % Anslag import Salg % Markedsbalanse Storfe/kalv 79 400 100 7 570 (1) 95 200 101-8

Detaljer

Kjøttmarkedet. e-post:

Kjøttmarkedet. e-post: Kjøttmarkedet 2006 e-post: thomas.randem@nortura.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 52,40 51,90 51,40 50,90 50,40 49,90 49,40 47,40 46,80 46,20 45,60 45,00 44,40 43,80 41,30 140,1-175,0 kg 52,80 52,30 51,80 51,30

Detaljer

Markedsordningen for storfekjøtt. Grunnlagsdokument. 1. halvår 2011

Markedsordningen for storfekjøtt. Grunnlagsdokument. 1. halvår 2011 Markedsordningen for storfekjøtt Grunnlagsdokument 1. halvår 2011 2 1 INNLEDNING, OPPSUMMERINGER OG PRISFASTSETTING... 6 1.1 GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 6 1.2 HOVEDTREKK I DOKUMENTASJON

Detaljer

Innspill til jordbruksforhandlingene 2010

Innspill til jordbruksforhandlingene 2010 Innspill til jordbruksforhandlingene 2010 Vedtatt i Styremøte 16.mars 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedtrekk i Norturas uttale 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2010 2 1.2 Hovedprioriteringer 3 2 Ny fraktordning

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer