TEMAPLAN Velferdsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020"

Transkript

1 TEMAPLAN Velferdsteknologi

2 Innholdsfortegnelse Forord INNLEDNING Strategi endring av tjenesteprofil Forankring i kommunens styringssystem Hensikt Avgrensninger NASJONALE FØRINGER Morgendagens omsorg. Stortingsmelding nr. 29. ( ) Velferdsteknologi innen Et program for utvikling og integrering Innovasjon i omsorg - NOU 2011: LOKALE FØRINGER Strategi IKT-strategi DAGENS SITUASJON Begrepsavklaring Gjennomførte prosjekter Pågående prosjekter PIA-prosjektet (personal IADL Assistant-system) BI-løsninger (Business Intelligence) MÅL INNSATSOMRÅDER OG TILTAK Utviklingsteam til FOU-enheten- Kunnskapssentret Kunnskapssentret - en arena for utstilling av teknologiske løsninger Teknologi for barn og unge med særskilte behov Varslings- og lokaliseringsteknologi Det velferdsteknologiske huset Call-senter Gerica ta i bruk flere komponenter Kompetanse og opplæring Sosiale medier m.m

3 Forord Velferdsteknologi er på full fart inn i omsorgstjenestene både i forvaltningen og som støtte for brukerne. Den bidrar til løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen. Teknologien skal ikke erstatte eller redusere den menneskelige kontakten, men skal frigjøre tid for de som bistår med hjelp. Utviklingen de neste tiårene hvor en får stadig færre hjelpere til flere brukere og nye brukergrupper, gjør det nødvendig å tenke nytt. I dag er det en naturlig del av hverdagen å omgi seg med teknologi, i form av mobiltelefon, nettbrett og PC.Vi har etter hvert en oppvoksende generasjon som ikke kjenner til en hverdag uten bruk av teknologi. For den godt voksne generasjonen er også teknologien blitt en del av hverdagslivet. Barnehager, skoler og Seniorsentre er viktige premissleverandører for kunnskapsformidling og bruk av datateknologi og nettvettbruk. Ved å ta i bruk teknologiske hjelpemidler som en del av opplæringen for barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan det hjelpe disse barna til en bedre og mer selvstendig hverdag. Den teknologiske utviklingen skjer raskt og det er viktig at kommunen som aktør og bruker er med i denne utviklingen.omsorgstjenestene har et stort potensiale for å ta i bruk tilgjengelig teknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi som kan gi brukerne større trygghet og bedre mulighet til å klare seg selv i hverdagen, tilsyn og pleie og teknisk støtte til kommunikasjon, administrasjon og forvaltning som frigjør mer tid til direkte brukerkontakt. Vi står nå på terskelen til å ta i bruk ny teknologi på nye bruksområder innen helse- og omsorgssektoren og vi har en unik mulighet til å utvikle løsninger som gir nye muligheter. En viktig forutsetning for å lykkes med denne utviklingen blir å styrke de ansattes kompetanse både i bruk og i fagkritiske holdninger. Denne Temaplanen er en handlingsrettet plan basert på de overordnede strategiene i Helse og omsorg - Strategi Temaplanen skal sikre en helhetlig satsning på arbeidet med velferdsteknologi i kommunen. Asker, mai

4 1. INNLEDNING 1.1 Strategi endring av tjenesteprofil Strategi 2020 er kommunens overordnede styringsdokument for utvikling av helse og omsorgstjenesten fremover. Fem strategiske satsningsområder er lagt til grunn for hvordan ressursinnsatsen i helse og omsorgstjenesten skal snus fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats.velferdsteknologi kan bidra til at flere kan bo lenger hjemme i trygge omgivelser og med det bidra til å forebygge eller utsette behov for et høyere omsorgsnivå. Et av satsningsområdene i Strategi 2020erkvalitet og kunnskap, herunder IKT og Velferdsteknologi hvor FOU-enheten skal være en pådriver på dette området fremover. Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet og gi mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet. Velferdsteknologi som skaper trygghet hos brukeren kan også spare pårørende for unødvendig bekymring. Velferdsteknologi kan være smarthusløsninger, trygghets- og sikkerhetssystemer, systemer for overvåking av sykdommer og tilpassede kommunikasjons- og servicesystemer.mulighetene er mange og løsninger må tilpasses den enkeltes behov. Bruk av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal også understøtte helse- og omsorgspersonalet i deres daglige virke.ved å forenkle prosesser og praktiske gjøremål frigjøresdet tid til omsorg og menneskelig kontakt. Teknologi kan aldri erstatte menneskelig omsorg, men som tillegg kan det gi et bedre liv. For ytterligere å tydeliggjøre nødvendige strategiske grepinnen velferdsteknologi vil denne temaplanen angi mål, innsatsområder og tiltak for perioden fram til Forankring i kommunens styringssystem Kommuneplan Kommuneplanen er Asker kommunens viktigste styringsdokument. Den forteller hvilke oppgaver og problemer kommunen bør konsentrere seg om, og bidrar til å sette enkeltsaker inn i en helhet. Kommuneplanen lages for en periode på tolv år, men revideres hvert fjerde år.askers kommuneplan skal revideres i «LivsløpsAsker» er et av hovedtemaene i gjeldende kommuneplan. Målet er at det skal være greit å bo i Asker i alle livssituasjoner, også om helsa svikter. Boligutviklingen skal gå mer i retning av et mer sammensatt boligtilbud. Noe som er et viktig virkemiddel for kommunen slik at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bli boende i eget hjem fremfor å flytte til en omsorgsbolig eller sykehjem. Velferdsteknologiske løsninger kan i denne sammenheng være det som skal til for at den enkelte både kan føle seg trygg og gis mulighet til å klare seg selv i sin bolig. 4

5 1.2.2 Handlingsprogram Handlingsprogram Vedtatt av kommunestyret , utvalgssak 109/12. Det ble vedtatt å fremme en sak om helse og velferdsteknologi i Asker kommune. Denne temaplanen danner bakgrunnen for saken som fremmes til politisk behandling 1. halvår Det er videre vedtatt at det skal fremmes en strategisk innovasjonsplan, knyttet til området læring og fornyelse. Kunnskapssentret er et viktig strategisk grep i forhold til videreutvikling av Asker kommune som en fremtidsrettet og lærende organisasjon. Kunnskapssentret skal være en felles arena for blant annet teknologi og tjenesteutvikling Strategi 2020 helse og omsorg Strategi 2020 er en overordnet strategiplan for utvikling av tjenesteområdet helse og omsorg. Planen ble vedtatt av kommunestyret , utvalgssak 6/13. Planen er nærmere omtalt under punkt Hensikt Velferdsteknologiske verktøy for brukere og ansatte blir et viktig virkemiddel for å nå målene i kommunens helse og omsorgstjeneste.teknologien skal først og fremst gi helse- og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse. Temaplanen angir en retning/mål for utviklingen og viser hvilke satsningsområder Asker kommune må legge til grunn for å nå målsettingen. Dagens og fremtidens teknologi kan gjøre det lettere for mange å mestre hverdagen og kunne delta aktivt i samfunnet. Løsninger som bidrar til livskvalitet og trygghet i hjemmet vil derfor bli beskrevet. 1.4 Avgrensninger Barn og unge med nedsatt funksjonsevneer et viktig innsatsområde når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Tidlig satsning på kommunikasjonsteknologi kan hjelpe barn og unge som ikke utvikler talespråk en mulighet til mestring og kontroll over eget liv og å bygge identitet som et kommuniserende menneske. Barnehage og skole blir viktige arenaer for å gi barna denne muligheten. Det å ta tidlig i bruk ny teknologi hos de aller yngste vil bidra til å gi likeverdige muligheter for disse barna gjennom hele livsløpet. Tidlig innsats og opplæring vil gi barna en mulighet for større selvstendighet og evne til å mestre hverdagen som voksne i eget hjem/omsorgsbolig. Målet er bedre livskvalitet for den enkelte og dreiningen av ressursinnsatsen mot tidlig innsats. I denne planen blir velferdsteknologi knyttet til barn og unge bare generelt utdypet. Temaet blir belyst nærmere når tjenesteområdet oppvekst utarbeider sin strategiplan i 2013/2014. Imidlertid har det underveis i prosessen med utarbeidelse av denne temaplanen vært dialog med tjenesteområdet om temaet. På bakgrunn av det er det angitt to pilotprosjekter som skal iverksettes i barnehage og skole knyttet til det å ta i bruk ny teknologi som kan hjelpe de aller yngste med nedsatt funksjonsevne. 5

6 2. NASJONALE FØRINGER 2.1 Morgendagens omsorg. Stortingsmelding nr. 29. ( ) Meldingen ble lagt frem våren 2013 og angir ny teknologi, nye arbeidsformer og nytt innhold i tjenestene som nødvendig for å skape bedre omsorgstjenester. Et av målene i meldingen er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen Velferdsteknologi innen Et program for utvikling og integrering. Helse- og omsorgdepartementethar våren 2013 satt i gang utarbeidelsen av et eget program for utvikling og integrering av velferdsteknologi. Helsedirektoratet vil få hovedansvaret for å gjennomføre programmet.målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.Velferdsteknologiprogrammet inneholder flere satsningsområder. Følgende nevnes: Etablering av standarder slik at brukere kan motta de samme velferdsteknologiske løsninger på tvers av virksomheter og enheter. Utvikling av trygghetspakker, med selvutløsende alarm, fallsensor, røykdetektor, elektronisk døråpner, mobiltelefon og sporingsløsning. Kompetanseheving på innføring og bruk av opplæringsprogrammer og ved å øke kunnskapen om velferdsteknologi i utdanningene. 2.3 Innovasjon i omsorg -NOU 2011:11 Meldingen ble lagt frem for Stortinget sommeren Den satte fokus på nødvendigheten av å tenke nytt om samspillet mellom de offentlige ordningene og det sivile samfunn, utforske de nye formene frivilligheten tar, og sette fokus på alternative arbeidsmetoder, driftsformer og organisering som utfordrer til medborgerskap. Blikket ble rettet mot familie og lokalsamfunn, basert på næromsorg, medborgerskap. Det ble videre pekt på at helse og omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengelig teknologi og for å utvikle ny. 3. LOKALE FØRINGER 3.1 Strategi 2020 Strategien er et helhetlig, overordnet styringsdokument som har som formål å klargjøre og konkretisere de utfordringer kommunen står ovenfor. Videre tydeliggjøres nødvendige strategiske grep for å møte disse. Planen skisserernødvendigheten for et paradigmeskift hvor ressursinnsatsen i helse og omsorgstjenesten snus fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Planen fastlegger mål, strategier og prioriteringer i utvikling av tjenester innen disse strategiske satsningsområdene: Forebyggende helsetjenester Helse og omsorgstjenester, herunder tjenester av sosialfaglig karakter Aktiv brukerrolle Kvalitet og kunnskap, herunder IKT og Velferdsteknologi Arbeidskraft og kompetansebehov 6

7 Kommunens helse og omsorgstjeneste skal tilby tjenester som omfatter forebyggende tiltak, lærings og mestringstiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, habilitering og rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorer. Kommunene har stor frihet til å bestemme organisering av tjenestetilbudet og hvordan de vil fylle tjenestene med innhold og kompetanse. Det er et uttalt mål at tjenestene skal organiseres slik at den enkelte kan leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv til tross for sosiale og helsemessige problemer eller funksjonssvikt. Helhet og sammenheng, individuelt tilpassede tjenestetilbud av god kvalitet og høy sikkerhet er sentrale mål. Dette vil kreve nytenkning og innovative løsninger. Tjenestene skal utvikles i tråd med målene for nasjonal kvalitetsstrategi og kjennetegnes ved at de skal: Være virkningsfulle (føre til helsegevinst) Være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) Involvere brukere og gi dem innflytelse Være samordnet og preget av kontinuitet Utnytte ressursene på en god måte Være tilgjengelig og rettferdig fordelt Utfordringene i helse- og omsorgstjenesten er knyttet til nye brukergrupper og en aldrende befolkning. Brukernes behov for medisinsk og tverrfaglig oppfølging og mangel på sosial kontakt og aktivitet i dagliglivet, er andre viktige utfordringer.demografiske endringer vil kreve utvidet kapasitet og økt kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser. Nye yngre brukergrupper med nedsatt funksjonsevne krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på tjenestetilbudet. Samtidig blir det knapphet både på helse- og sosialpersonell og frivillige omsorgsytere. Et viktig element er å hjelpe folk til å mestre sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Graden av egen mestring i hverdagen avhenger av den enkeltes mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tjenesten utfordres ved nye oppgaver som stiller nye faglige krav til personalet. Endring i tjenesteprofilen krever ny tilnærming og andre måter å løse oppgaver på. Systematisk kvalitets og utviklingsarbeid er en forutsetning for gode og sikre tjenester. For å oppnå kontinuerlig forbedring må det være en sammenheng mellom fagkunnskap og forbedringskunnskap. Samtidig som utdanningskapasiteten på høyskoler og universitet styrkes og innrettes mer mot kommunale oppgaver vil det økte kommunale engasjementet i utdanningene kreve økt samhandling med utdanningsinstitusjonene og økte ressurser i kommunene. FOU enheten i Asker ble etablert 1. januar 2012 med mål om å utvikle et robust kompetansemiljø som bistår virksomhetene slik at de står godt rustet til å møte utfordringene. Enheten er en overordnet koordinerende enhet for kunnskaps- og kvalitetsutvikling innen Helse og omsorg skal bidra til å samordne utviklings- og opplæringsaktivitetene innenfor tjenesteområdene og bidra til effektiv ressursutnyttelse og kompetanseutvikling ved å utnytte kunnskaper og erfaringer på tvers. 7

8 Sentrale mål for FOU-enhetens arbeidet er å være: 1. Pådriver og tilrettelegger for fag- og tjenesteutvikling innen definerte satsningsområder. 2. Pådriver og tilrettelegger for systematisk kvalitetsarbeid. 3. Pådriver for satsning på velferds- og helseteknologi. 4. Pådriver og tilrettelegger for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. 5. Pådriver og tilrettelegger for kompetanseutvikling hos ansatte. 6. Tilrettelegger for kunnskapsutvikling og forskning i helse- og omsorgstjenestene. 3.2 IKT-strategi IKT-strategien er et styringsdokument som angir kommunens overordnet IKT-mål. Asker kommune har som ambisjon å være en digitalt tilgjengelig kommune i samhandling med innbyggere, næringsliv, frivillige og andre offentlige organisasjoner. Generelt i planen legges det stor vekt på digitalisering som virkemiddel for å sikre en mer effektiv administrasjon og mindre resurskrevende tjenesteproduksjon. For helse og omsorg spesielt er det satt fokus på muligheten for betydelig velferdsteknologisk utvikling.blant annet innen «Smarthusteknologi» hvor sensorer og annet utstyr forenkler hverdagen IKT-strategigruppe helse og omsorg Tjenesteområdet helse og omsorg har nedsatt ikt-strategigruppe som årlig utarbeider en plan for ikt prosjekter i kommende periode. Gruppen er en viktig pådriver i arbeidet med ulike ikt prosjekter. Hvert år utarbeides det en rapport med oversikt over status/fremdrift i de ulike prosjektene. Gruppen vil være en viktig medspiller i arbeidet med utviklingen av velferdsteknologien i helse og omsorgstjenesten. 4. DAGENS SITUASJON 4.1 Begrepsavklaring IKT IKT er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I praksis brukes ofte begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi. IKT er også ofte omtalt som IT Informasjonsteknologi. Gjennom de siste 20 årene har gjenstander og teknikker forbundet med IKT-begrepet, fått en nærmest eksplosiv utbredelse innen næringsliv og industri, utdanning og forskning, offentlig forvaltning og ikke minst, i private hjem. Skal brukerne oppleve møtet med tjenestene som et helhetlig forløp er IKT og elektronisk samhandling avgjørende. Velfungerende IKT-verktøy gjør helse og omsorgstjenestene til moderne arbeidsplasser, bidrar til økt pasient- og informasjonssikkerhet og forenkler det daglige arbeidet. Riktig bruk av verktøyene bidrar både til økt kvalitet og effektivitet ved å frigjøre ressurser til behandling og pleie. IKT planen for helse og omsorg definerer flere utviklingsområder som nå er i prosess, bla «Meldingsløftet» som sikrer elektronisk informasjonsutveksling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, mellom kommunehelsetjenesten og fastlegene. 8

9 Datautstyr (eller IKT-utstyr) er en betegnelse på maskinvare og programvare med tilhørende enheter. Eksempler på dette er utstyr som må til for å få løsningen til å fungere etter intensjonen som dataskjerm/monitor, tastatur/mus, operativsystemer, applikasjoner, skrivere, skannere, kamera, mykvarer osv. Datautstyr er det tekniske grunnlaget for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Tradisjonelt har en delt opp etter funksjon: Inn-data, databehandling, ut-data og datalagring Velferdsteknologi Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Målet med velfredsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukeren, pårørende og omsorgspersonell. Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier: 1. Trygghets- og sikkerhetsteknologi 2. Kompensasjons- og velværeteknologi 3. Teknologi for sosial kontakt 4. Teknologi for behandling og pleie I Helsedirektoratets definisjon heter det: «Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.» I Husbankens definisjon heter det: «Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep og føyer seg inn i rekken av mange begreper som med ulik innretning beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Velferdsteknologibegrepet har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon.» 4.2 Gjennomførte prosjekter Håndholdte terminaler - PDA Fra og med 2013 er håndholdte terminaler (Personal Digital Assistent) tatt i bruk i hjemmesykepleien. Bruk av PDA bidrar til at sykepleierne blant annet kan dokumentere hjemmebesøkene direkte, få oppdatert informasjon om brukere og medisinoversikt. Innføringen har gradvis pågått fra 2011 til PPS - Praktiske Prosedyrer i sykepleietjenesten PPS er et elektronisk system for dokumentasjon og kvalitetssikring og inneholder ca. 300 prosedyrer og utfyllende kunnskapsstoff. Prosedyrene i PPS er kunnskapsbaserte og kan brukes som direkte dokumentasjon i pasientjournalen og som verktøy for å motvirke rutinesvikt og avvik. PPS blir oppdatert og ajourført årlig med basis i blant annet ny forskning og endringer i lovmessige krav og integrert med Gerica.( Kommunens elektroniske pasientjournal EPJ) Meldingsløftet - MIKA Systemet gir mulighet for en sikker elektronisk informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og deres samarbeidsaktører i helsesektoren. I dette inngår blant annet 9

10 kommunens helse og omsorgstjenester, legekontorer, helsestasjoner og helseforetak. Helsedirektoratets avdeling Standardisering (EISI) er ansvarlig for utarbeiding av standardiserte meldinger som benyttes i samhandlingen. Asker kommune har fra februar 2013 deltatt i et pilotprosjekt sammen med Drammen kommune og Vestre Viken Helseforetak hvor all kommunikasjon om innleggelser går elektronisk. Videre bredding er planlagt høsten Parallelt arbeides med å klargjøre for kommunikasjon med fastlegene i Asker kommune Elektroniske nøkkelskap (Traka) Elektroniske nøkkelskapfor sikker håndtering er innført i flere tjenester i helse og omsorg. Systemet har fokus på tilgangskontroll/sikkerhet og varsling ved evtsporingsbehov av nøkkel. Asker er den første kommunen som har tatt dette systemet i bruk innen så mange tjenester. 4.3 Pågående prosjekter GPS-fallalarm Komite for helse og omsorg vedtok den , utvalgssak 26/12, å iverksette en utprøving av fallalarm med GPS. Utprøvingen er basert på eksisterende trygghetsalarm-ordning i samarbeid med Hjelp 24 og AMK/ambulansetjenesten/VVHF. Hensikten med utprøvingen er å vurdere om dette kan bidra til å øke brukers trygghet og bevegelsesfrihet. Målgruppen i dette prosjektet er brukere med alvorlig grad av epilepsi WEB-IP WEB-IP er et IKT verktøy til støtte for bruker og ansatte i prosessen med individuell plan med fokus på tilgjengelighet, brukervennlighet, tilgangsstyring, meldingsutveksling og sikkerhet. Løsningen, Visma Sampro, ble anskaffet i Det pågår en gradvis implementering gjennom arbeid i ansvarsgrupper og kursopplegg Psyconnect Psyconnect er internettbaserte systemer som har vist seg å kunne være til støtte i aktiv mestring av sykdom og styrke samhandlingen mellom brukere og helsepersonell i de ulike nivåene i helsevesenet. Asker kommune deltar i et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor målet er å utvikle, implementere og evaluere et nettbasert verktøy for mestring og brukersentrert samhandling innen psykisk helse. Prosjektet startet i 2011 og vil gå over en periode på tre år. Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved UNN og Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved OUS. Øvrige partnere i prosjektet er Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN og Balsfjord kommune, Asker kommune, Lærings- og mestringssenteret, Psykiatrisk avdeling Blakstad og FOU avdelingen i Psykisk helse- og rus Vestre Viken. Når prosjektet har utviklet en ny versjon av systemet, vil det tas i bruk av blant annet Asker kommune sammen med psykisk helse og rus Vestre Viken. Deretter vil systemet og bruker av det evalueres i henhold til anerkjente teoretiske rammeverk for implementering og overføring av kunnskap. 10

11 Det foreligger ingen økonomiske forpliktelser i denne avtalen, bortsett det man bidrar med i deltakelse i styringsgruppe, prosjektgruppe, oppstartsseminar og lignende underveis. Asker kommune og lokale samarbeidspartnere i Vestre Viken, psykisk helse og rus vil få rett til å bruke løsningen vederlagsfritt videre i den versjon den foreligger ved prosjektets avslutning. Fremtidige kostnader til drift, support og oppdateringer er ikke inkludert. 4.4 PIA-prosjektet (personal IADL Assistant-system) Asker kommune er med i et EU prosjekt kalt PIA. Personal IADL Assistant (PIA) er et forskningsprosjekt i EUs Ambient AssistedLiving (AAL) Joint Programme, med deltagere fra Norge, Storbritannia, Tyskland og Spania. Prosjektets mål er å utvikle en tjeneste som støtter eldre mennesker med dagliglivets aktiviteter (ADL). En ytterligere utvidelse mot andre målgrupper, f.eks. mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan det bli mulighet for. Det skal benyttes korte introduksjonsfilmer på nettbrett for å understøtte for eksempel bruken av husholdningsmaskiner eller for å veilede brukeren gjennom en rekke sammenhengende gjøremål. Tjenesten vil kunne gi praktisk støtte både til mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med kognitiv svikt. Pårørende og hjelpepersonell skal kunne konfigurere tjenesten for brukeren og legge inn egne videoer. Forskningsprosjektet startet 1.mars 2013 og varer fram til februar/mars BI-løsninger (Business Intelligence) For å sikre en helhetlig produksjonsstyring i helse og omsorgstjenesten er det under etablering et system for oppfølging, kontroll og rapportering med fokus på pasientstrømmer, tjenesteproduksjon, økonomi og eventuelle kvalitetsavvik. Løsningen er basert på en videreutvikling av den IKT-baserte datavarehusløsningen for virksomhetsstyring, Bicon.Videre skal kommunens ulike fagsystemer implementeres i fase 3 som prosjektet nå er inne i. (Agresso, HRM, GAT og Gerica.) Målet er å sikre: God virksomhetsstyring i Helse og omsorg Effektiv ressursutnyttelse i Helse og omsorg Økt kvalitet i tjenesteproduksjonen i Helse og omsorg 11

12 5. MÅL Asker skal være blant demest innovative kommunene i landet innen velferdsteknologi. Utviklingen skal bidra til økt livskvalitet og selvstendighet for brukere og optimal ressursutnyttelse for tjenestene. Målet skal nås ved følgende strategier: Ta i bruk smarte løsninger som støtte for brukere og pårørende. Ta i bruk løsninger som støtte for ansatte og for å optimalisere ressursutnyttelse. Sikre kompetanse og kvalitet i tjenesteytingen til brukere. Bidra med erfaringer tilinnovative løsninger som kommer brukere og ansatte til gode. Søke samarbeid med stat/kommuner/private i utviklingsprosjekter. Sikre kompatible løsninger når kommunen skal teste eller anskaffe systemer og fagapplikasjoner. 6. INNSATSOMRÅDER OG TILTAK 6.1 Utviklingsteam til FOU-enheten-Kunnskapssentret Det er vedtatt i forbindelse med HP at Kunnskapssentret skal være en felles arena for teknologi og tjenesteutvikling. I dag har FOU-enheten sin base her. Det foreslås en videreutvikling og styrking av Fou-enheten med 1 årsverk i Arbeidsområdet blir knyttet mot utvikling og implementering av velferdsteknologiske løsninger i helse og omsorgstjenesten. Det er naturlig at det vil være et tett samarbeid med IKT-enheten som er ansvarlig for drift av de ulike systemene. Videre vil FOU- enheten ha fokus på å øke kompetansen blant annet i hvordan ny teknologi kan påvirke arbeidsprosesser, roller og pasientsikkerhet. FOU-enheten styrkes med 1 årsverk i 2014 knyttet til oppgavene med å lede utvikling, planlegging, implementering og evaluering av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten. 6.2 Kunnskapssentret -en arena for utstilling av teknologiske løsninger Kunnskapssentret foreslås utviklet til et kompetansesenter innen samhandling, bruk og utvikling av omsorgs- og smarthusteknologi som omfatter sykehjem, mobile hjemmetjenester og boliger med sensorer og smarthus- teknologi. Utviklingsarbeidet må skje i nært samarbeid med industrielle partnere, rådgivere/ konsulentvirksomhet, offentlige myndigheter, helseforetak, kommunale og private helse- og omsorgstjenester, fastleger/legesentra, pasientforeninger og andre brukergrupper. 12

13 Følgende fokusområder legges til grunn: Det skal arbeides for å bygge opp en bred tverrfaglig kjernekompetanse med deltakere fra alle de involverte tjenesteområder. Senteret skal bidra til kompetansebygging i samarbeidende fagmiljøer både i helseforetak, kommunale helsetjenester og industrielle partnere. Det er strategisk viktig at senterets fagpersoner er aktive veiledere for ulike typer prosjekter. Senterets tilknyttede fagpersoner vil være en viktig ressursgruppe som både kan inngå i det enkelte forskningsprosjekt, og som kan benyttes for rådgivning og veiledning innenfor sine kompetanseområder. Denne kompetansen skal søkes benyttet for å gi synergieffekt med andre fagmiljøer og tilgrensende prosjekt både lokalt og i kommunehelsesamarbeidet. Det anbefales å etablere et velferdsteknologisk utstillingsvindu hvor medarbeidere og innbyggere kan gjøre seg kjent med muligheter og begrensninger i forhold til bruk av velferdsteknologi. Et slikt utstillingsvindu/velferdsteknologi-lab kan også gi en demonstrasjon på hvordan løsningene kan integreres i en kommunikasjonssentral i kommunal eller privat regi og kan også fungere som et testsenter for verifikasjon/godkjenning av omsorgsteknologiprodukter. En viktig oppgave for senteret blir formidling koordinering, utprøving, opplæring, rådgivning, veiledning og kompetanseoppbygging. Planlegging og gjennomføring av teknologiprosjekter, eksempelvis innen bruk og tilpasning, planlegging, innkjøp, implementering, undervisning og fagutvikling blir viktig å styrke slik at nye hjelpe- og virkemidler kan tas i bruk. Kunnskapssentret foreslås utviklet til et kompetansesenter innen velferdsteknologi. Det etableres et prosjekt med deltakelse fra IKT-strategigruppen helse og omsorg, Fou-enheten og oppvekst. Muligheten for å etablere et velferdsteknologisk «utstillingsvindu» vurderes.prosjektperiode Teknologi for barn og unge med særskilte behov En god tilrettelegging av det lærende miljøet for barn og unge med spesielle behov er spesielt viktig i forhold til utvikling og det å ta i bruk ny teknologi. I dag er det ca. 6 til 7 barn innen hvert årskull i Asker som har behov for tilrettelagt hjelp i forhold til kommunikasjon og dagliglivets ferdigheter, sosial utvikling og selvstendighet. Å ta i bruk ny teknologi i barnas læringsmiljø, barnehage og skole, er svært viktig slik at det blir en naturlig å bruke velferdsteknologiske løsninger helt fra barneårene. Her er barnehage og skole og avlastningstiltakene en viktig læringsarena. Tidlig opplæring gir et godt fundament for barnet/ungdommen når det senere i livet skal etablere seg utenfor foreldrehjemmet i egen bolig eller i en omsorgsbolig. Muligheten til å formidle seg er helt grunnleggende for å kunne ha mulighet til å mestre sitt daglige liv. Teknologien gir økte muligheter til å skaffe seg oversikt og struktur på hverdagen sin. 13

14 Barn som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk vil ha behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon. Tidlig bruk av kommunikasjonsverktøy kan gi barna mulighet for mestring. Hjelpemidlene er programvare og digitale apparater som for eksempel mobiltelefon og skannerpenn. Sammen med god pedagogisk bruk kan hjelpemidlene bidra til å utvikle språk-, lese- og skriveferdighetene. Nettbrett er i utvikling og kan gi nye muligheter for personer med særskilte behov. Bruk av nettbrett i undervisningen i barnehage og skole kan bidra til økt motivasjon for læring hos elever og bidra til at flere opplever å få en undervisningsform som de mestrer og har utbytte av. Bruk av nettbrett gir muligheter for god individuell tilpasning da flere av applikasjonene kan endres og tilpassedes med utgangspunkt i barnet interesser og behov. Nettbrettets utforming med berøringsskjerm gjør den enkel i bruk. Utprøving av nettbrett for elever med vansker innenfor autismespektret og utviklingshemming er i gang via StatPed. Detjobbes med å tilrettelegge nettbrettet for opplæring ved bruk av sosiale historier, språk og begrepslæring, matematikk, digitale bøker med opplest tale m.m. I dag har blant annet Apple laget flere applikasjoner som er tilgjengelig i App Store og som flere steder er tatt i bruk i undervisningen. Tjenesteområde oppvekst igangsetter to pilotprosjekter i barnehage og skole. Prosjektene er rettet mot barn med nedsatt funksjonsevne med behov for supplerende og/eller alternativ kommunikasjon ASK. Prosjektene tilknyttes Arnestad spesialskoleavdeling og Bleikerfaret barnehage.oppstart Varslings-og lokaliseringsteknologi Velferdsteknologi omfatter et stort spekter av løsninger som kan bidra til å øke innbyggernes bevegelsesfrihet i og utenfor eget hjem. Bruken av varslings- og lokaliseringsteknologi er ofte det minst inngripende tiltaket som gir personen økt frihet, mobilitet og selvstendighet. Tiltaket oppleves som fravær av tvang. Tiltaket kan gi pårørende en trygghet i en tidlig fase av sykdomsforløpet, som kan bidra til at de kan stå lenger i jobb og mestre hverdagssituasjon bedre. Bruk av teknologi som utløser et varsel når brukeren beveger seg utenfor et trygt og avtalt område vil være mindre inngripende for personvernet enn en kontinuerlig overvåking av personens bevegelser. Opplysninger om hvor en person befinner seg i sann tid er også mindre inngripende enn om personens bevegelsesmønster blir registrert og lagret over tid. GPS-løsninger med tilhørende sensorer og støttesystemer, for å kunne spore personer er under utprøving i Asker for mennesker med epilepsi. Oppsummeringen fra prosjektet vil gi føringer for en videreutvikling og bruk av teknologien eventuelt for andre målgrupper. Nye løsninger i forhold til en samordnet håndtering og oppfølging av signalene fra disse alarmene og signalene til bruk i en kommunikasjonssentral er også under utvikling. Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi videreutvikles. Sentralisert alarmmottak og lokal oppfølging utredes videre som en mulig løsning. Vurderes som en mulig oppgave knyttet til etablering av Helsehus på Søndre Borgen. Prosjektperiode

15 6.5 Det velferdsteknologiske huset Målet om å kunne bo i egen bolig lengst mulig utfordrer til nytenkning. Riktig bruk av velferdsteknologi er et av virkemiddelene som for mange kan bidra til den tryggheten som må være tilstede for å gjøre dette mulig. «Det velferdsteknologiske huset» eller «Smarthus» er blitt et begrep og en mulighet som for mange gir rom for å føle seg trygg i eget hjem. Det er allerede utviklet mange velferdsteknologiske løsninger som i dag kan implementeres i boliger for eldre mennesker og for mennesker med ulike hjelpebehov. Det kan være løsninger innen sikkerhet, trygghet, individuelle hjelpemidler. Teknologien ivaretar styring, drift og overvåkning, mens en egen kommunikasjonsplattform brukes for dialog mellom husvert og beboer, blant annet ved bruk av lesebrett. Kommunen står framfor en betydelig utbygging av sykehjem og omsorgsboliger de neste årene. Nye eller renoverte bygg som finansieres gjennom Husbankens investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger skal være tilrettelagt for tilkopling av alarmer, sensorer og smarthusteknologi. Ved tilrettelegging og planleggingen før byggene står ferdig vil det gi en gevinst i form av ressurs og økonomiske innsats etter at bygget er ferdig. Gullhella omsorgsboliger som står ferdig i 2015 og Nesbru sykehjem som står ferdig i 2017 har lagt til rette for bruk av moderne velferdsteknologi. En oppgradering og tilrettelegging for bruk av velferdsteknologi i kommunens eksisterende omsorgsbygg må prioriteres. Utvikling av teknologi i eget hjem, i omsorgsboliger og sykehjem må utredes nærmere. Det legges det til rette for infrastruktur i alle nye omsorgsbygg. Eksisterende omsorgsbygg uten slik infrastruktur oppgraderes etter en prioritert plan som utarbeides i samarbeid med Eiendom i Call-senter.(Kontaktsentral for ulik bruk av alarmer og velferdsteknologi hjemme hos tjenestemottaker.) En forutsetning for å bygge ut velferdsteknologiske løsninger i form av ny varslings- og lokaliseringsteknologi krever først og fremst en infrastruktur som kan ta i mot meldinger og videreformidle disse til rett hjelpeinstans. Blant annet mottak av ikke planlagte behov for helse og omsorgstjenester. I perioden er det vedtatt å utvikle Søndre Borgen til et Helsehus. Det er naturlig å legge en slik funksjon, helsevakttelefon, til et slikt senter som skal kunne motta alarmer og varsler fra velferdsteknologi og kunne kommunisere med brukere av tjenestene. Det etableres et Call-senter med 24/7 vakttelefon tilknyttet Helsehuset på Søndre Borgen fra Oppgaver og ansvarsområde utredes.oppstart prosjekt Gerica ta i bruk flere komponenter Gerica er kommunens elektroniske journalsystem for pleie og omsorgstjenesten. (Fagsystem) som støtte for ansatte i deres daglige tjenesteyting for å oppnå god kvalitet og optimal ressursutnyttelse. Kommunen benytter Gerica som elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system for hele pleie og omsorgssektoren. Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for saksbehandling, oppfølging av pasienter og administrativ oversikt for virksomhetene. Kommunen har i dag tatt i bruk flere moduler i Gerica. Det kan nevnes legemodul, plassadministrasjon, medisinmodul, Gerica mobil pleie (håndholdte enheter i 15

16 hjemmesykepleien) elektronisk meldingsutveksling og sms-varsling,det er behov for å ta i bruk flere komponenter for å sikre optimal ressursutnyttelse. Disse er: PDA/Nettbrett PDA og eller nettbrett innføres i tjenester knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.. Ses i sammenheng med oppvekst og pilotprosjekter knyttet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. (Punkt 6.3) Legemiddelhåndtering Modulen skal bidra til en sikker og oversiktlig legemiddelhåndtering GericaeLås Elektronisk dørlås GericaeRom Digital berøringsskjerm. Oppstart av en pilot tilknyttet Gullhella sykehjem Gerica Plan Ressursoptimalisering for hjemmetjenesten. De ulike modulene tas i bruk/implementeres i perioden Kompetanse og opplæring For å få effekt av velferdsteknologiske løsninger må opplæring og kompetanseheving av ansatte, brukere og pårørende skje parallelt med innføring av velferdsteknologi. Bruk av teknologiske løsninger i opplæringen blir en viktig satsning for å nå alle ansatte både i opplæring og i daglig bruk. Bruk av e-læringsverktøy blir et viktig virkemiddel i denne sammenheng. En slik utvikling bidrar til en lett tilgengelig bruk både for brukere, ansatte og pårørende.(24/7 nettbasert) E- læringsverktøy til bruk i opplæringen videreutvikles. 6.9 Sosiale medier m.m. For å sikre lett tilgang til informasjon om tjenester, aktiviteter m.m. for brukere, pårørende og ansatte blir bruk av sosiale medier og andre teknologiske løsninger en arena som kan videreutvikles. Lett tilgjengelig informasjon har vært etterspurt blant annet under dialogmøter våren I tråd med føringer fra kommunens IKT strategi må det ses på muligheten for å ta i bruk sosiale medier til informasjonsformål. Sosiale medier og andre teknologiske løsninger vurderes tatt i bruk i informasjonsøyemed mot brukere, pårørende og ansatte. Kommunens overordnede strategi for bruk av sosiale medier og policy legges til grunn for utviklingen. 16

TEMAPLAN Velferdsteknologi

TEMAPLAN Velferdsteknologi TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Strategi 2020 - endring av tjenesteprofil... 4 1.2 Forankring i kommunens styringssystem... 4 1.3 Hensikt...

Detaljer

Plan Velferdsteknologi

Plan Velferdsteknologi Plan Velferdsteknologi Historikk > Temaplan for Velferdsteknologi Lenke til Temaplan Utarbeidet av en arbeidsgruppe Kari Hagen (saksbehandler/leder) Burhan Hassan (saksordfører, Helse og omsorgskomitéeen)

Detaljer

Velferdsteknologi - mål og startegier

Velferdsteknologi - mål og startegier Saksframlegg Arkivnr. F12 Saksnr. 2014/903-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 11/14 07.04.2014 Kommunestyret Formannskapet Saksbehandler: frid Bogen Velferdsteknologi - mål og startegier

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM TRYGG HVERDAG I EGET HJEM - Prosjekt for implementering av velferdsteknologi i Kongsvingerregionen 2017-2019 Prosjektleder Iselin Lerdalen LINKER: https://youtu.be/6sfbg2b3sx8 https://www.youtube.com/watch?v=peamdh3me

Detaljer

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Dagens tema Hva er velferdsteknologi Visningsarena for velferdsteknologi Nasjonalt velferdsteknologiprogram GericaMobilPleie

Detaljer

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med?

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Konferanse: Hverdagsmestring hva skal til for å bo hjemme? Kongsvinger kommune 3. oktober 2014 Åshild Sæther Engen, Terningen Nettverk Terningen Nettverk Offentlig/privat

Detaljer

Nasjonalt program for Velferdsteknologi

Nasjonalt program for Velferdsteknologi Nasjonalt program for Velferdsteknologi NSH 20. mai 2016 Rehabilitering/habilitering og velferdsteknologi Jon Helge Andersen Programleder Hva er velferdsteknologi? teknologisk assistanse som bidrar til

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Høstkonferansen 18.10.2016 Monica Eivik Stian Brennberg Inger Elden Eva Ripnes Kirsten Willumsen Liv-Bente Sælø Bodø Presentasjonens innhold: Bakgrunn

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Mestring, frihet og livskvalitet Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise 1 Implementering av velferdsteknologi samhandling på nye måter med ukjente aktører Om velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til å

Detaljer

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Anni Skogman og Ingebjørg Riise Tromsø kommune Areal Totalt: Land: Vann: 2 523,93 km² 2 480,34 km² 43,59 km² Befolkning 77 000 Helse og omsorg mot 2030 Flere eldre med behov for tjenester.

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Helse sosial og omsorgstjenestene. 2015 2018 HSO i Drammen kommune

Digitaliseringsstrategi for Helse sosial og omsorgstjenestene. 2015 2018 HSO i Drammen kommune Digitaliseringsstrategi for Helse sosial og omsorgstjenestene 2015 2018 HSO i Drammen kommune Sammendrag Norske kommuner står ovenfor en demografisk utvikling, blant annet blir det flere eldre i befolkningen.

Detaljer

Medtek Norge. Velferdsteknologiutvalg 9. juni 2015

Medtek Norge. Velferdsteknologiutvalg 9. juni 2015 Medtek Norge Velferdsteknologiutvalg 9. juni 2015 Medtek Norge Velferdsteknologiutvalg Tirsdag 9. juni kl 09.00 10.30 1) Referat fra møtet i LFH Velferdsteknologiutvalg 23.april 2) Navneendring til Medtek

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

Muligheter og utfordringer ved bred innføring av velferdsteknologi. Dag Svanæs NTNU

Muligheter og utfordringer ved bred innføring av velferdsteknologi. Dag Svanæs NTNU Muligheter og utfordringer ved bred innføring av velferdsteknologi Dag Svanæs NTNU Oversikt Velferdsteknologi: Hagenutvalget (2011) Et eksempel: Falldeteksjon. Tjenestedesign: Ta utgangspunkt i tjenesten

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

Velferdsteknologi en løsning på utfordringene i kommunene

Velferdsteknologi en løsning på utfordringene i kommunene Seminar Standard Norge: Standardisert helse og omsorg? Velferdsteknologi en løsning på utfordringene i kommunene Hotel Scandic KNA, Oslo, 24. mai 2012 Dag Ausen Senior rådgiver SINTEF IKT dag.ausen@sintef.no

Detaljer

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 HiBs satsing på Teknologi i Helse og OMsorg Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 Mari S. Berge Stipendiat ved Høgskolen i Bergen og Senter for omsorgsforskning Vest 2006

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Velferdsteknologi og digitalisering i HSO

Velferdsteknologi og digitalisering i HSO Velferdsteknologi og digitalisering i HSO v/ Koordinator velferdsteknologi Kjersti Linneberg, Skap gode dager 26.03.2015 1 Noen gjennomførte aktiviteter 2014: Undervisning med tema velferdsteknologi for

Detaljer

LFH standpunkt velferdsteknologi. Videre avklaringer

LFH standpunkt velferdsteknologi. Videre avklaringer LFH standpunkt velferdsteknologi Videre avklaringer Agenda Definisjon av velferdsteknologi Samfunnsøkonomisk investeringsperspektiv Rollefordeling Bruker Fremtidens velferdsteknologi Definisjon (11.09.13)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1806-4 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre

Detaljer

Velferdsteknologi Hvordan jobbe sammen for å skape fremtidens helsetjenester?

Velferdsteknologi Hvordan jobbe sammen for å skape fremtidens helsetjenester? Velferdsteknologi Hvordan jobbe sammen for å skape fremtidens helsetjenester? Arild Kristensen Daglig leder Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Bakteppet: eldrebølgen + økende helseutgifter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Erfaringer med Velferdsteknologi

Erfaringer med Velferdsteknologi Erfaringer med Velferdsteknologi Boligkonferansen Trondheim 8.mai 2014 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til: Økt trygghet Sikkerhet

Detaljer

USHT Hordaland Velferdsteknologi

USHT Hordaland Velferdsteknologi USHT Hordaland Velferdsteknologi Lister kommunene 2013 Spes rådgiver Per Waardal Per.waardal@bergen.kommune.no Aktuelle arbeider Definert i oppdrag fra Helsedir Ferdigstillet pilotprosjekt KS/NHO- leverandørutvikling

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen Rådgiver Trondheim kommune Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson E-kommune 2011 11.mai Hva tenker og hva gjør Trondheim kommune når det gjelder velferdsteknologiog

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/412-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 05.05.2015 Formannskapet 11.05.2015 Kommunestyret

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator NTVA-møte, Oslo 6.12.2016 Overordnet målsetting: at nye tjenester og teknologi tas i bruk

Detaljer

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet?

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Brannvernkonferansen 2012 Kan teknologi erstatte hender? Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Scandic Hotel Hamar, 7. mai 2012 Dag Ausen Senior rådgiver SINTEF IKT dag.ausen@sintef.no / 930

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle Oslo, 4.des 2017 Fagdag Omsorg 2020, FMOA - Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2168-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017 Kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Oslo, 19.sept 2017 Primærhelsemeldingen Utfordringsbildet Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for

Detaljer

Velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Kongsbergregionen Eldrerådskonferansen, Kongsberg 29.09.2016 Kjersti Linneberg, Regionalt velferdsteknologiprogram kjersti@kongsbergregionen.no Kongsbergregionen - et samarbeids- og

Detaljer

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( )

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( ) Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet Meld. St 26 (2014-2015) St.m. Kommunereformen Meld.St.14 (2014-2015) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» er det tre temaer som vi finner som

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 Temaplan for helse, sosial og omsorg Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 04.02.2015 Mandat fra bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg oktober 2013 Et overordnet styringsdokument som

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg? Innovasjon det er vel bare tekniske duppeditter det Innovasjon har da ingenting med omsorg

Detaljer

Tromsø kommune ny giv nye muligheter

Tromsø kommune ny giv nye muligheter Tromsø kommune ny giv nye muligheter Utfordringer - omsorgsmeldingen Nye brukergrupper Aldring Knapphet på omsorgsytere Medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold de største svakhetene

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Velferdsteknologi. muligheter, etikk og jus. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi. muligheter, etikk og jus. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi muligheter, etikk og jus Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Noen grunnleggende utfordringer Flere som trenger tjenester, men ikke flere ressurser. Hvordan løser vi

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Foreløpige arbeidsdokumenter Oppdatert per 7. januar Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Juni Bratberg Melting 30.9.2016 Utfordringsbildet i helsesektoren: Aldrende befolkning, større

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-3 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Velferdsteknologi- prosjekt ved Utviklingssenter

Detaljer

Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015

Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015 Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015 v/ Koordinator velferdsteknologi Kjersti Linneberg, Skap gode dager 10.03.2015 1 Noen gjennomførte aktiviteter 2014: Undervisning med tema

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC HVA NÅ? S E M I N A R : 6. J U N I

VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC HVA NÅ? S E M I N A R : 6. J U N I VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC HVA NÅ? S E M I N A R : 6. J U N I 2 0 1 7 Velferdsteknologi definisjoner Helsedirektoratet Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk som skal understøtte og forsterke brukernes

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune Innledning I Trondheim kommune er det 30 helse- og velferdssenter. De nye helse- og velferdssenterne er komplekse bygg

Detaljer

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ):

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ): Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015): 5.5 Pleie- og omsorgstjenester Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten alene. De må løses ved å involvere

Detaljer

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 - nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Omsorgsplan 2012 Meld. St. nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg utforsker mulighetene

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet LHF Bransjetreff 2013 Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet Liv Welde Johansen NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Offentlige anskaffelser

Detaljer

Hva er i bruk i HSO i Drammen

Hva er i bruk i HSO i Drammen Digitalisering i HSO Om velferdsteknologi Hva er i bruk i HSO i Drammen Hva planlegges for 2017 og videre Eldrerådet/Rådet for funksjonshemmede, februar 2017 02.02.2017 1 Digitalisering i Drammen Hvordan

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, Kristiansand kommune 24.09.2015 Hva er velferdsteknologi? Teknologisk

Detaljer

Kommunesammenslåing - tanker og erfaringer så langt. Helsetjenester til eldre - den nye framtiden i eldreomsorgen

Kommunesammenslåing - tanker og erfaringer så langt. Helsetjenester til eldre - den nye framtiden i eldreomsorgen Kommunesammenslåing - tanker og erfaringer så langt Helsetjenester til eldre - den nye framtiden i eldreomsorgen Hurum Drammensfjorden Røyken Oslofjorden nye Asker Asker Overordnede målsettinger Gode og

Detaljer

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Eldreomsorg i Norden Oslo 4.juni Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen "ELDREOMSORG" Begreper er viktige og vanskelige Juridisk og faglig ikke noe som heter eldreomsorg i Norge retten

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI STYRING OG GEVINSTREALISERING

VELFERDSTEKNOLOGI STYRING OG GEVINSTREALISERING VELFERDSTEKNOLOGI STYRING OG GEVINSTREALISERING I LARVIK KOMMUNE 18.02.16 HAMAR, ELISABETH SØRENSEN 29.02.2016 Velferdsteknologi i Larvik kommune Handlingsplan for velferdsteknologi 2013-2017 Utfordringene

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne - at innbyggerne skal

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse for oppfølging av personer med store og sammensatte behov Tromsø, 29.11.17 Samhandlingskonferanse UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for seg Tjenestene er for oppstykket og

Detaljer

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Forankring Overordna strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren (2017 2021) Sykehjemsetatens

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger

Retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger Retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger I tråd med pasient- og brukerrettighetsloven Fredrikstad kommune 14.02.2016 Dette er kun et hjelpemiddel. En må gjøre seg kjent med Lov om pasient-

Detaljer

Delrapport 2. Velferdsteknologi. Innledning

Delrapport 2. Velferdsteknologi. Innledning Delrapport 2. Velferdsteknologi Innledning Overordnet målsetting for arbeidet er at første fase av velferdsteknologi skal være utviklet, levert og tatt i bruk ved innflytting av tjenestene i nytt helsehus

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Om prosjektet 50 trygghetpakker skal implementeres innen 31.12.14 Implementeres med bruk av veikartet som er laget av KS Som del av drift i 6 kommuner Behovsprøvd

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Velferdsteknologi gir gevinster for kommuner og innbyggere!

Velferdsteknologi gir gevinster for kommuner og innbyggere! Velferdsteknologi gir gevinster for kommuner og innbyggere! Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS viktigste oppgaver Alle kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Velferdsteknologi og bolig - tilrettelegging for en god alderdom. Janne Dugstad

Velferdsteknologi og bolig - tilrettelegging for en god alderdom. Janne Dugstad Velferdsteknologi og bolig - tilrettelegging for en god alderdom Janne Dugstad 04.12.13 Utfordring 1- antall eldre utfordring 2 tilgjengelig arbeidskraft Ref: SSB rapport 2008/42 Utviklingen i offentlig

Detaljer