HØGSKOLEN I BERGEN OG HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND - VAL AV EKSTERNE STYREMEDLEMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I BERGEN OG HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND - VAL AV EKSTERNE STYREMEDLEMER"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsstaben Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Valnemnda Fylkestinget Møtedato HØGSKOLEN I BERGEN OG HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND - VAL AV EKSTERNE STYREMEDLEMER SAMANDRAG I samband med forvaltningsreforma fekk fylkeskommunen ansvar for å oppnemna to av dei eksterne medlemene i styra for høgskulane. Til styret for Høgskolen i Bergen skal fylkeskommunen oppnemna begge representantane med personleg varamedlem, mens Hordaland og Rogaland fylkeskommunar kvar skal oppnemna ein representant med varamedlem til styret for Høgskolen Stord/Haugesund. Etter universitets- og høgskulelova 9-4 nr 6 skal høgskulestyret fremja forslag på kandidatar til styra. Høgskulane har lagt fram forslag på 12 kandidatar til kvart av styra. Fylkeskommunen oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse, jfr. 9-4 nr. 6. Oppnemninga må vera i tråd med reglane i likestillingslova, slik at der det skal oppnemnast to medlemer må begge kjønn vera representert. Valperioden er 4 år frå 1. august FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Til styret for Høgskolen i Bergen oppnemner fylkestinget for 4 år med verknad frå : Medlemer: Varamedlemer:

2 2. Til styret for Høgskolen Stord/Haugesund oppnemner fylkestinget for 4 år med verknad frå : Medlem: Varamedlem:. Johnny Stiansen fung. fylkesrådmann Gerd Ingunn Opdal 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : I samband med forvaltningsreforma er det gjort endringar i universitets- og høgskulelova med verknad for oppnemninga av nye høgskulestyre frå 1. august 2011: 9-4 nr 6 lyder: (6) Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse, fremmes av institusjonens styre. Det samme gjelder forslag til styreleder når rektor er ansatt. For kunsthøyskolene fremmes forslag av høyskolens styre og av Norsk kulturråd. Sametinget oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved Samisk høgskole. Fylkeskommunene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved de øvrige statlige høyskolene. Departementet oppnevner på fritt grunnlag øvrige eksterne medlemmer og personlige varamedlemmer for disse for fire år. For institusjoner som har ansatt rektor, utpeker departementet styreleder blant de eksterne medlemmene, jf Styremedlemene vert oppnemnde for 4 år og ny periode tar til 1. august Høgskulen Stord/Haugesund er lokalisert i Rogaland og Hordaland og kvar fylkeskommune oppnemner eitt medlem med varamedlem. For Høgskolen i Bergen oppnemner fylkeskommunen to eksterne medlemer med varamedlemer. Departementet har gitt føringar for oppnemningsprosessen og høgskulane si nominering av kandidatar til styreverv. I brev til statlege høgskular skriv departementet i brev m.a.: Styrets oppgaver og ansvar Styret er institusjonens øverste styringsorgan, og departementet vil understreke betydningen av styrets overordnede og strategiske rolle for utyiklingen av institusjonen. Gjennom loven har institusjonene vide fullmakter, og styret er gitt et selvstendig ansvar for strategiutyikling og planlegging. Det skal definere utyiklingsretning og foreta prioriteringer med grunnlag i målene for virksomheten. Styret skal videre føre tilsyn og har ansvar for at de økonomiske ressursene disponeres etter forutsetningene for tildelte bevilgninger. Styrets arbeid med planer og prosesser konkretiseres i dets arbeid med budsjettforslag og vedtak om disponering av tildelt bevilgning. De overordnede forutsetninger og forventninger til sektoren og institusjonene fremkommer blant annet i de årlige stortingsproposisjonene (Prop. 1 S) og i departementets tildelingsbrev til den enkelte institusjon. Styret fastsetter institusjonens interne organisering og har derigjennom et ansvar for løpende å vurdere om organiseringen er hensiktsmessig i forhold til institusjonens egenart, fastsatte strategier og utfordringer. Gjennom oppnevning av eksterne styremedlemmer, er det et mål å tilføre styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. Den eksterne representasjonen skal på bredt grunnlag ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper. Ut fra de statlige høyskolenes oppgaver også som regionale utviklingsaktører, er den myndighet til oppnevning av styremedlemmer som nå er lagt til fylkeskommunene, uttrykk for ønske om å knytte kunnskaps- og forskningsmiljøer regionalt nært opp til det regionale politiske nivå i tråd med forvaltningsreformen. Nominering av eksterne styremedlemmer overfor Sametinget og fylkeskommunene Sametinget (gjelder Samisk høgskole) og fylkeskommunene skal oppnevne to av de eksterne medlemmene med personlige varamedlemmer til styrene ved de statlige 3

4 høyskolene. Oppnevningen skjer på fritt grunnlag etter forslag fra høyskolenes styrer, jf universitetslovens 9-4. Oppnevningen må være i tråd med likestillingslovens bestemmelser om at skal det oppnevnes like mange av hvert kjønn. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at høyskolene fremmer likelydende forslag (jf nedenfor) om kandidater til styreverv til departementet og Sametinget/aktuell fylkeskommune, og at forslagene fremmes for begge instanser innen 15. februar Kunnskapsdepartementet ber om at hver institusjon fremmer forslag om tolv personer. Det skal foreslås like mange kvinner som menn. De nominerte må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet. Det skal i korte trekk gjøres rede for deres utdannings- og erfaringsbakgrunn. Deres private adresse må oppgis. For ordens skyld minner vi om at følgende personer ikke er aktuelle som styremedlemmer: stortingsrepresentanter, statssekretærer, politiske rådgivere, fylkesmenn eller fylkesordførere/ordførere/byrådsledere i institusjonenes vertskommuner/-fylker. Fylkesrådmannen sine merknader Etter universitets- og høgskulelova 9-4 skal høgskulane fremja forslag på eksterne styremedlemer. Det ligg føre forslag frå Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund. Fylkeskommunen skal etter same regel oppnemna på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse. I brevet frå departementet, jfr. over, er det sagt at oppnevningen skjer på fritt grunnlag etter forslag fra høyskolenes styrer. Fylkesrådmannen tolkar 9-4 nr 6 i universitets- og høgskulelova slik at fylkeskommunen ikkje er bunden til å velja dei eksterne medlemene mellom dei som høgskulane har foreslått. Det vert her vist til forarbeida til lovendringa. I høringsnotatet om forvaltningsreforma er det tatt inn følgjande i pkt : I Innst. S. nr. 166 ( ) står det: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, viser til at regionnivået er tiltenkt hovedansvaret for regional planlegging og næringsutvikling. En regions innovasjonskraft og forutsetning for å drive en aktiv næringspolitikk, er nært knyttet til de regionale kunnskapsmiljøer. Flertallet vil derfor understreke at de tunge kunnskaps- og forskningsmiljøene regionalt må knyttes nært opp til det regionale politiske nivået. Flertallet viser til at høgskolene er pålagt å være regionale utviklingsaktører. Etter universitets- og høgskoleloven er det departementet som oppnevner de eksterne styrerepresentantene, jf. lovens 9-4 (6). Flertallet mener at regionene bør oppnevne to av de eksterne representantene Departementets vurdering Dagens styresammensetning ved universiteter og høyskoler sikrer både faglig kompetanse samt en intern forankring og legitimitet ved at ansatte og studenter skal være representert i styret. Samtidig sikres styret en bredere kompetanse ved at styrene også har eksterne representanter. Departementet vil understreke at ingen av styremedlemmene er valgt eller oppnevnt for å ivareta særinteresser, men for å bidra samlet til ledelse og utvikling av institusjonen. I dag oppnevner Kunnskapsdepartementet som hovedregel fire eksterne styremedlemmer. I samsvar med kommunal- og forvaltningskomiteens merknad i Innst. S. nr. 166 ( ) foreslås det at universitets- og høyskoleloven endres slik at regionene overtar ansvaret for å oppnevne to av de eksterne styremedlemmene ved de statlige høyskolene. I Ot. prp. nr. 10 ( ) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv (gjennomføring av forvaltningsreformen) er det tatt inn dette: Oppnevning av eksterne styrerepresentanter til de statlige høyskolene 4

5 Dagens styresammensetning ved universiteter og høyskoler sikrer både faglig kompetanse og en intern forankring og legitimitet ved at ansatte og studenter skal være representert i styret. Samtidig sikres styret en bredere kompetanse ved at styrene også har eksterne representanter. Kunnskapsdepartementet vil understreke at ingen av styremedlemmene er valgt eller oppnevnt for å ivareta særinteresser, men for å bidra samlet til ledelse og utvikling av institusjonen. I dag oppnevner Kunnskapsdepartementet som hovedregel fire eksterne styremedlemmer. I samsvar med Kommunal- og forvaltningskomiteens merknad i Innst. S. nr. 166 ( ) foreslås det at universitets- og høyskoleloven 9-4 femte ledd endres slik at fylkeskommunene overtar ansvaret for å oppnevne to av de eksterne styremedlemmene ved de statlige høyskolene. Høgskolen Stord/Haugesund har nominert følgjande kandidatar: Åke Seiger. Professor ved Karolinske Institutet, Universitetet i Stockholm. Marit Elisebeth Totland. Direktør i Helse Fonna. Svein Birger Thaule. Ph.d. Prosessdirektør i Gassco. Noverande eksternt styremedlem. Marit Myrland. Økonomidirektør i Helse Stavanger. Noverande eksternt styremedlem. Stein Birger Lekven. Siv.ing. Justine Koløen. Siv.øk. Varamedlem for eksterne styrerepresentantar. Espen Thompson. Rektor ved Sauda vidaregåande skule. Kristine Vika. Helsefag. Einingsleiar i Haugesund kommune. Kjell Flotve. Bakgrunn som lærar, rådgjevar og rektor. Hege Økland. Siv.øk. Dagleg leiar i SNU as. Geir Worum. Lang fartstid som næringslivsleiar i Rogaland. Borgny Eidesvik. Hovudaksjonær og leiarerfaring frå offshorereiarlag. Høgskolen i Bergen har nominert desse kandidatane: Edel Eikeseth. Kommunaldirektør for byutvikling, Bergen kommune. Noverande styremedlem Anne Sissel Faugastad. Helsefag. Viseadm. dir. Haukeland Universitetssjukehus. Noverande styremedlem Atle Tidemann. Cand.psychol. Noverande styremedlem Inge A. Alver. Pedagog. Fagopplæringssjef Hordaland fylkeskommune. Agneta Bladh. Konsulent. Tidl. rektor ved Høgskolen i Kalmar. Hege Randi Eriksen. Forskningsdirektør ved UNI-helse i UNI-Research Kjerstin Fyllingen. Konserndirektør for partnermarkedet i Tryg i Norden/landssjef for Tryg forsikring. Tom Knudsen. Regiondirektør NHO Pål W. Lorentzen. Advokat Kåre Rommetveit. Direktør Bergen medisinske forskningsstiftelse, Bergens Forskningsstiftelse m.fl. Gunhild Utkvitne. Cand.polit. i sosialøkonomi. Kommunalsjef i Voss kommune Frèdèric Verhelst. MSc i petroleumsgeologi I ekspedisjonen frå høgskulane ligg det føre utfyllande omtal av kandidatane. Desse kan leggjast fram for valnemnda om det er ønskjeleg. 5

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA.

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200812174-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet etter bestilling til samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune og Norges forskningsråd 17. april 2009

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

Innst. O. nr. 87. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 87. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 87 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2006-2007) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringar

Detaljer

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Februar 2010 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Selskapskontroll... 4 3. Kontrollkriteria... 4 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høgskoler (lov om høgre utdanning).

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høgskoler (lov om høgre utdanning). Side 1 av 67 Finn lignende Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høgskoler (lov om høgre utdanning). Innst. O. nr. 40 (1994-1995) Kildedok: Ot.prp. nr. 85

Detaljer

Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE KIRKE

Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE KIRKE Til: Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen Fra: Ansv. advokat: / Jan Fougner og Inger Skeimo Jan Fougner Dato: 26. september 2012 NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory April 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Selskapskontroll... 5 3. Kontrollkriteria... 5 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK Hamar, august 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Introduksjon... 3 1.1 Helseforetaksmodellen...

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer