VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE. felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE. felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM"

Transkript

1 VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM

2 Du har søkt på: Knr.: 0928 Gnr.: 91 Bnr.: 71 Fnr.: Snr.: Adresse(r): Matrikkelenheten har ikke registrert adresse Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg BIRKENES KOMMUNE ORG.NR: Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET UNDER KONFERERING Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT UNDER KONFERERING Beløp: NOK Panthaver: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS ORG.NR: URÅDIGHET UNDER KONFERERING Rettighetshaver: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS ORG.NR: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver FORKJØPSRETT PÅ VILKÅR UNDER KONFERERING Rettighetshaver: BIRKENES KOMMUNE ORG.NR: Bestemmelse om bebyggelse Tilbakekjøpsrett av ubebygd eiendom etter 3 år. Gjelder også for senere fraskilte parseller SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0928 / 91 / 31 / / SAMMENSLÅING Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0928 / 85 / 188 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0928 / 86 / 34 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0928 / 91 / 70 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0928 / 91 / 72 / / EIENDOMMENS RETTIGHETER Ingen rettigheter registrert. 2 3

3 Innholdsfortegnelse Vesterveien Kristiansand Telefon Telefax Bankgiro Reg.nr. NO E-post: REGULERINGSPLAN FOR JORDBRUNA NÆRINGSOMRÅDE BIRKENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN 1. Bakgrunn / Grunnlag Planbeskrivelse Dagens situasjon Planstatus Planforslag Felles- og friområder Bebyggelse Trafikk Universell utforming Barn og unges interesser Risiko og sårbarhetsanalyse... 7 Utarbeidet som en del av konsekvensutredningen. Se også egen sjekkliste Miljøkonsekvenser Konsekvenser for kommunen Forslagsstillers vurdering Planprosess og medvirkning Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Bilde Vedlegg; - Risiko og sårbarhetsanalyse - sjekkliste - Tegninger: håndtering av overvann, vann og avløpsplan- illustrasjon, temakart torvmasser - Varsling: kopi av annonse, brev med varslingsliste og innkomne merknader til varselet - Konsekvensutredning - Notat om vurdering rundt sulfidholdige bergarter i forhold til konsekvensutredningen - Geologiske undersøkelser - Biologisk mangfold registreringer - Grunnundersøkelser/boring Kristiansand, Birkenes kommune/

4 1. Bakgrunn / Grunnlag Sørlandskonsult as fremmer på vegne av Birkenes kommune forslag til reguleringsplan for Jordbruna næringsområde. Hensikten med planen er å legge til rette for nye næringsarealer i tråd med gjeldende kommuneplan. 2. Planbeskrivelse 2.1 Dagens situasjon Området er beliggende ved Jordbruna. Området er også kalt Mofiamyrene. Det ligger like ved krysset mellom Rv 402 og Fv 256 fra Jordbruna mot Tveide. Området ligge om lag tre kilometer sør for Birkeland sentrum og om lag 10 km nord for nye E -18 og næringsområdene ved Storemyr. Eksisterende bebyggelse innenfor området består en enkel garasje for oppbevaring av landbruksutstyr. Bebyggelsen forutsettes revet. Østligste del av området er senket og omgjort til landbruksarealer. Dette området utgjør om lag 25 daa. Størrelse Antall daa / m 2 Dyrket mark 25 daa Produktiv skog 26 daa Myr 49 daa Torvuttak 12 daa Skogkledd fjell 49 daa Området består i hovedsak av fire elementer: landbruksarealer, myr, torvuttak, plantet skog og skogkledde åser lengst mot nord. Sentralt i området har det foregått uttak av torv av en større nedbørsmyr (ombrotrof myr) med spredt småvokst furu.. I øst mot riksvegen er området senket og drenert med påfølgende oppdyrking. Området er relativt flatt Det varierer mellom 66 moh og 70 moh, I vest og nordvest stiger det imidlertid bratt. De høyeste toppene ligger på om lag 113 meter. Grunnvannet står relativt høyt i området, noe som ses tydelig i området som det har vært tatt ut torv. Det må tas høyde for grunnvannstanden ved oppfylling av området slik at nye bygninger ligger trygt i forhold til flom. Sør for planområdet og sør for fylkesveien renner Moelva. Moelva er ei meget langsomt rennende elv som starter ved Tveidemyrene i Birkeland. Den snor seg gjennom dalen ned mot Lillesand og ender i Tingsakerfjorden Denne elva er svært viktig gyteområde for sjøørret. Ved etablering av næringsområde må det tas særlige hensyn med tanke på sur avrenning til Moelva. 2.2 Planstatus Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til nærings område. Tilstøtende arealer syd er unntatt fra rettsvirkning. Dette området var også foreslått til næringsområde, men på grunn av hensynet til Moelva er det så langt lagt på is. Det foreligger ikke reguleringsplaner i området. 2.3 Planforslag Formål / område Areal m 2 Utnyttelse Bruks- / bebygd areal Total Byggeområder Kombinerte formål Annet byggeområde - VA 1843 Offentlige trafikkområder Spesialområder frisikt 915 Parkbelte Totalt Felles- og friområder Det er ikke regulert friområder eller felles grønne arealer. Planen forutsetter etablering av en grønn buffer sone rundt 2 bebygde arealer som beplantet med stedegen vegetasjon. De viktigste og markante trær tenkes å bli bruk som en del av utomhusarealer. Overvann håndteres gjennom åpne grøfter og dammer Bebyggelse Området kan bebygges med bygninger med utformingen som blir avhengig av type bedrifter etter konkret behov. Det tenkes i utgangspunkt lager bygninger eller kombinasjoner med administrative kontor deler. Disse kan ha en form med av moderne arkitektoniske løsninger i bruk av materialer. Bygninger skal holde seg til innefor bestemte rammer med hensyn til maksimal høyde og byggegrenser Trafikk Det vil være behov for busstopp langs riksvegen på begge sider av krysset ved Tveideveien. Busslommene vil ligge utenfor planområdet, og det vil være opp til Statens vegvesen og Birkenes kommune å etablere disse. Dagens trafikk: Rv 402 Mellom Lillesand og Birkeland Fv 256 Lillesand sentrum Møglestu/ Norton Møglestu Norton Birkeland Kryss Rv 402 Tveide Tveide Birkeland sentrum (langs Fv) 3700 ÅDT 2500 ÅDT ÅDT ÅDT Hvis det blir etablert mellom nye arbeidsplasser vill det være en økning i trafikken fra ADT opp til ca 1000 ÅDT (mellom Rv 402 kryss til næringsområde). Det vil bety en liten økning i trafikken fra ny næringsområde via Tveide til Birkeland sentrum (via boligområder). Massetransporten i anleggsfasen vil ikke belaste mye lokalt vegnett langs Fv 256. Riksvei 402 vil bli i utgangspunkt brukt som hovedvei forbindelse. Samme situasjonen forventes senere i driftsfasen. Med hensyn til at dagens ÅDT er veldig liten og at eksisterende boligbebyggelsen ligger langt fra området vil ikke påvirkningen av trafikken være veldig negativt i forhold til 2500 ÅDT langs Rv Universell utforming Hele området er tilnærmet flatt, og det skal således være brukbart for alle brukergrupper. Det legges til rette for etablering av en gang- sykkel forbindelse på delen av fylkesveien parallelt med ny næringsarealer Barn og unges interesser Området er i dag ikke bruk av barn- og unge. Situasjonen for denne gruppen vil ikke endres i så måte. Planen legger imidlertid til rette for gang- og sykkelveg. Det bidrar til økt trafikksikkerhet Risiko og sårbarhetsanalyse. Utarbeidet som en del av konsekvensutredningen. Se også egen sjekkliste Miljøkonsekvenser Konsekvensene for natur, miljø og samfunn er beskrevet i eget dokument Konsekvenser for kommunen Det fremlagte forslag til plan har følgende konsekvenser mht kommunale investeringer: Utbyggingen vil medføre innvesteringer i infrastruktur som vei, vann og avløpsløsninger. Videre vil det være behov for etablering av deponiområder for overskuddsmasse - torv og eventuelt sulfidholdig sprengstein. Torv har i utgangspunktet potensial i næringsøyemed. Det vil være viktig å finne bedrifter som har kunnskap og potensialer i forbindelse med torv reproduksjon og evt. videresalg av torva før den hentes ut. Tidligere har det vært diskutert mulighet for å føre det kommunale avløpsnettet videre ned til Jordbruna. En slik løsning vil være fremtidsrettet dersom kommunen ønsker videre utvikling sørover mot Lillesand

5 3. Forslagsstillers vurdering. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan og de bestemmelser som er satt. Det er vanskelig å forutsi hvilke type næring som vil etablere seg på Jordbruna. Av den grunn er planen utformet relativt fleksibel med tanke på fremtidig etablering. Planen legger opp til en trinnvis utbygging der område A og B vil etableres først. Dette er gitt av torvmektigheten i området. For området A og B ligger torven mellom 0,2-1,0 meters dybde. Det betyr at dette området er enklest og billigst å opparbeide (anbefalt som fase 1). Det er gjort særlige tiltak for å hindre en forurensning av Moelva. Særlig har man vært redd for sulfidholdig avrenning skal føre til fiskedød. Tiltak for å fange opp eventuelt forurenset overvann, før det når Moelva, er beskrevet i notat om vurdering rundt sulfidholdige bergarter i forhold til konsekvensutredningen, samt illustrasjonsplan for VA. 4. Planprosess og medvirkning Forhåndsvarsling Dato Frist for uttalelse for plan Frist for uttalelse til planprogram: Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer. Innkomne merknader: Aust-Agder fylkeskommune: Fylkesmannen i Aust Agder: Merknad: 1. En forutsetter at man ikke gjør inngrep i Vestlandske hovedvei. 2. Det at det legges stor vekt på estetikk ved detaljplanlegging av området. 3. Det bør vurderes om det skal avsettes vegetasjonsbelte mot vei. 4. KU må omtale Vestlandske hovedvei og adkomst til museet. 5. KU må omtale den virksomhet som har foregått på myra i tidligere tider, ved at det er tatt ut torv. 1. Det er svært viktig at planarbeidet tar hensyn til elva og fiskeinteressene knyttet til den, samt faren for avrenning fra sulfidholdige bergarter. 2. Det må legges til grunn at hele planområdet er et problemområde med tanke på sulfidholdige bergarter. 3. Miljøvernavdelingen forutsetter at det i reguleringsplanen tas inn bestemmelser med krav om tiltak som sikrer at rent vann fra nedslagsfeltet oppstrøms avskjæres fra områder der det skal gjøres terrenginngrep som medfører fare for sulfidholdig avrenning. 4. Det må i reguleringsbestemmelsene stilles krav om at alt avrenningsvann fra anleggsområdet skal samles opp og behandles dersom utslippet medfører fare for forurensning. 5. Kravene om tiltak må følges opp med rekkefølgebestemmelser som sikrer at det ikke kan gis tillatelse til terrenginngrep før de ovennevnte forhold er ivaretatt. 6. Dersom reguleringsplanen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar forurensningsmessige hensyn, vil fylkesmannen ta saken opp til behandling Kommentarer: 1. Etter samtale med fylkeskommune ar de frafalt dette kravet. 2. Tatt til følge 3. Tatt til følge 4. Ikke relevant for saken 5. Tatt til følge 1. Forholdet til sulfid er særskilt vurdert. 2. Grunnundersøkelser er utført og forholdet er ivaretatt på en forsvarlig måte 3. Tatt til følge 4. Tatt til følge 5. Tatt til følge 6. Tatt til etterretning 7. Forholdet til støy er vurdert og beskrevet. 8. Det er utført grundig undersøkelser og vurdering av forholdet. Løsning på forholdet er beskrevet. 9. Tatt til følge Statens vegvesen: Grunneiergruppa etter forurensningsloven. 7. Minner om retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T KU: Understreker viktigheten av at det gjøres et grundig utredningsarbeid med hensyn til forurensa grunn og vannforurensning. 9. Minner om at det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse. 1. Statens vegvesen er i utgangspunktet skeptisk til at det etableres næringsområde i dette området. Et næringsområde bør etableres nærmere sentrum enn Jordbruna (3km), jf RPR for samordnet areal og transportplanlegging. 2. Jordbruna næringsområde vil gi økt trafikk langs riksvegen. Nødvendige tiltak for gående og syklende må fremgå av planen. 3. Av hensyn til trafikksikkerheten bør innsynet til næringsområdet begrenses fra riksvegen. Arealer som da faller mellom riksvegen og byggegrensen på 50 meter må derfor i stor grad reguleres til grønne områder. 4. Planlagt avkjørsel fra fylkesvegen må dimensjoneres som kryss. 5. Rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg må inn i bestemmelsene. Det er et ønske fra grunneierne at det foretas en arrondering mot nord som får med størst mulig del av eiendommen 85/6 1. Forholdet er avklart i gjeldende kommuneplan. Planarbeidet forholder seg således til denne. 2. Forholdet til myke trafikanter er beskrevet og ivaretatt. 3. Tatt til følge, men byggegrense settes til 30 meter. 4. Tatt til følge 5. Tatt til følge Foreslått planavgrensning er gjort ut i fra topografiske forhold. Det synes i dag ikke naturlig å utvide planen som ønsket fra grunneierne

6 10 11

7 12 13

8 2 Birkenes kommune Veileder; Bebyggelsen skal ha en god form og materialbruk og bygninger i samme område skal gis en helhetlig og harmonisk utforming med hensyn til takvinkel, farger, materialbruk, uteareal, m.v. Anleggene skal gi preg av næringsbebyggelse i parkmessige omgivelser. «SSE_NAVN» Fra: Arild R Syvertsen Til: Prosjektgruppa i kommunen, Eiendomsmegler 1 og Gevir Tveide Næringspark Dato: rev Veilederen må følges opp i planer for utnyttelsen av aktuelle tomtene, dvs at det bør fremgå i rammesøknader. 2. Grønnstruktur Danne en grønn ramme om planområdet Etablere og beplante en jordvoll mot Fv 402 og planlagt g/s veg Etablere en kanal mellom jordvoll og g/s veg Beplante regulert parkbelte mellom fylkesvegen inn mot Tveide og felt A og B Etablere vegetasjon som en allé langs hovedatkomst inn i området, jfr tverrsnitt for vei (det anbefales planting av bjørk) Grøntbeltene langs hovedadkomstveiene skal være opparbeidet samtidig med utbygging av adkomstveiene Dempe virkningen av store parkeringsarealer med vegetasjon Formingsveileder: 1. Bakgrunn Noen stikkord - en oppsummering Skape et helhetlig og lesbart næringsområde Bevare et grønt preg i området og i omgivelsene rundt God organisering av parkering og skilting enhetlige skilt etter skiltplan Gode gang- og sykkelforbindelser inn til området fra ny g/s-veg langs Fv 402 og busstopp Begrense omfang av terrenginngrep, blant annet vente med å gå inn i terrenget i felt C og D Tilstrebe miljøvennlige og bærekraftige løsninger i valg av materialer og utstyr Være et attraktivt besøks- og arbeidssted i kommunen, jfr. strategiplan for Tveide Næringspark I forbindelse med utbygging av Tveide Næringspark ønsker kommunen at det legges til grunn en veileder som ivaretar hensynet til estetikk og form og som sikrer en helhetlig utforming. Veilederen sier litt om grønnstruktur, beplanting, bebyggelsens utforming, materialbruk og skilting. Dette er viktige forutsetninger når området skal bygges ut trinnvis over en lengre periode for å sikre et gjennomgående og helhetlig grep. Veilederen skal legges til grunn i byggesaksbehandlingen på en positiv måte. Målet er å skape en attraktiv næringspark. Det vil øke markedsverdien og dermed interessen for etablere seg her. Det vil alle tjene på. 3. Utbyggingsstruktur og bebyggelse Bebyggelsen skal så langt mulig fremstå som del av en helhetlig bebyggelsesstruktur Det bør maksimalt være én avkjørsel til hver eiendom, eventuelt som felles avkjørsel for naboeiendommer. Parkering kan med fordel samlokaliseres mellom tomter for å gi bedre arealutnyttelse 4. Materialbruk bebyggelse og skilting Materialbruken skal bidra til opplevelsen av et helhetlig utformet område Byggene bør ha flate tak, ikke saltak Materialer og fargesammensetning bør så langt mulig harmonere mellom tomter og delområder Tre på deler av fasadene og en felles profil rundt inngangsparti bør tilstrebes (utarbeides) Utvalgte profileringselementer kan ha kontrastfarger eller firmaets profileringsfarger Fasader, vegger og tak skal som hovedregel bygges i ikke-reflekterende materialer Kantstein langs veier og adkomstområder skal være av naturstein Det skal skiltes på en enhetlig måte, dvs at skal lages felles skilt med felles profil for området, jfr. utarbeidet logo samt profilerings- og markedsføringsmateriell Til slutt: Beplanting er synliggjort i fotomontasjer i 3 D. De illustrerer hvordan en ser for seg felt A og B ferdig utbygd. Fra reguleringsbestemmelsene kan en hente følgende føringer på estetikk og utforming: Bebyggelse; skal ha en form med moderne arkitektoniske løsninger i bruk av materialer. Bygninger skal holde seg til innenfor bestemte rammer med hensyn til maksimal høyde og byggegrenser. For feltene C og D; skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan før byggetillatelse gis. Fjellskjæringer skal avtrappes og tilplantes for å dempe inntrykket av skjæringene. Fjellskjæringer; høyere enn 2,0m skal sikres med min. 1,0m høyt gjerde. Den ubebygde delen av eiendommen tillates ikke benyttet til lagring. (dette punkt er gjenstand for en vurdering ut fra den aktuelle virksomhetens behov for utelagring) Postboks 115 Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr Birkeland MVA NO 14 15

9 16 17

10 18 19

11 20 21

12 22 23

13 TT Anlegg AS Doneheia 138, 4516 Mandal Birkenes Kommune Dalbo Att Jakob Olaus Mo Ang opparbeidelse av tomter utover grovplanert. Har sett litt på dette og har her satt opp noen enhetspriser som kan brukes i forbindelse med plan legging av bygging på jordbruna næringsområde. 1. Grøfter for stikkledninger for vann og avløp ink rør og alle gravearbeider. Kr 950 pr lm. 2. Grøfter for sålefundamenter ink avretting med pukk og tilbake fylling. Kr 375 pr lm. 3. Fylling med pukk etter ringmur ink avretting og komprimering. Kr 110 pr m2. 4. Oppfylling og avretting til asfalt eller andre belegg. Kr 40 pr m2. 5. Asfaltering med et lag agb 100kg/m2. Kr 110 pr m2. Dette må ikke oppfattes som faste priser da det er avhengig av prosjektering av hvert enkelt bygg og det kan derfor variere i hvert enkelt tilfelle. Men det er priser som kan brukes i en kalkyle for og beregne kostnader. Med vennlig hilsen TT Anlegg AS HVIS TERRENGET IKKE STEMMER MED KARTET, PÅTAR VI OSS Å FORANDRE TERRENGET. Godkj. nr.: TELEFON / FAX REG.NR.: KONTONUMMER: Sentralbord: NO MVA Telefax: Adresse: Internett: Doneheia 138, 4516 Mandal Mail: 24 25

14 Tveide Næringspark Interesseorganisasjon (TNI) Vedtekter 1 NAVN Foreningens navn er: Tveide Næringspark Interesseorganisasjon. 2 FORMÅLSPARAGRAF Tveide Næringspark Interesseorganisasjon har som formål er å ivareta felles interesser for tomteiere og brukere av næringsområdet. Foreningen skal håndtere / avtale medlemmenes felles anliggende så som markedsføring av området, skilting / skiltplan, vedlikehold av fellesarealer og saker som er av felles interesse. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formålene. 3 OMRÅDE Velforeningens område: Alle eiendommer i Tveide Næringspark. 4 MEDLEMSKAP Alle tomteeier / brukere i Tveide Næringspark plikter å være medlem i Tveide Næringspark Interesseorganisasjon. 5 STYRET Velforeningen ledes av et styre, som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmer velges av og blant medlemmmer i TNI. Styret skal: - Innkalle til og avholde årsmøte. - Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. - Stå for TNIs daglige ledelse, og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser. - Forvalte TNIs eiendeler / eiendom, samt føre kontroll med TNIs økonomi. - Etter behov opprette komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. - Etter beste evne søke å oppfylle TNIs formål etter gjeldende vedtekter. - Representere TNI utad. Styret holder møte når leder bestemmer det, eller på forespørsel fra de øvrige styremedlemmene. Alle saker og korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal nedtegnes i et styrereferat, og dissenser skal anmerkes dersom dette forlanges. Styret har disposisjonsrett over TNIs midler til alminnelige administrative formål, og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak. Styret er beslutningsdyktig når 3 eller flere av styremedlemmene, herunder leder eller nestleder, er til stede. Referat fra møtene skal distribueres til styremedlemmene senest ved påfølgende møte. 6 KONTINGENT Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. 7 ØKONOMI TNI skal føre regnskap, og lage budsjett. Regnskapsåret går fra 1/1 til 31/12. 8 ÅRSMØTE TNIs øverste møte er årsmøte. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker må være sendt styret innen fristen som styret bestemmer. Innkalling skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er satt opp på innkallingen. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn 1 stemme, og kun fremmøtte medlemmer har stemmerett. Årsmøtet behandler: - Årsmeldingen. - Revidert regnskap og budsjett for kommende år. - Innkomne forslag. - Fastsette kontingent. - Planer for kommende år. - Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite. 9 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr 8. Innkallingsfristen er minst 14 dager. 10 VEDTEKTSENDRINGER Eksisterende vedtekter kan kun endres på ordinært årsmøte. Avstemning avgjøres ved simpelt flertall. 11 MIDLERTIDIG STYRE Birkenes kommune velger et midlertidig styre som skal fungere frem til ordinært årsmøte i mars

15 Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: Birkenes kommune org.nr heretter kalt "selger", og <kjøper> heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM org.nr. <org.nr. kjøper> Eiendommen: Næringstomt i Tveide Næringspark, i Birkenes kommune, omtalt som.. ihht vedlagte kart. Tomten vil bli utskilt fra gnr. 91, bnr. 71 i Birkenes kommune ubebygd næringseiendom, heretter kalt "eiendommen" overdras herved fra selger til kjøper for en kjøpesum på: x m2 a kr. X,- pr. m2: Sum kjøpesum: kr. xxx xxx xxx,- kr. xxx xxx xxx,- kr. <kjøpesum>,00 kroner***00/100, heretter kalt "kjøpesummen" som gjøres opp på følgende måte: Fulle oppgjør ved overtakelse, <overtagelsesdato> Hjemmelshaver til eiendommen er: Birkenes kommune kr. <kjøpesum>,00 2. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger uoppfordret til EiendomsMegler1, heretter kalt "megler", samtidig med sluttoppgjøret, jfr. punkt Dokumentavgift av skjøte til Staten (2,5 %) kr. <A4>,00 2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr ,00 I alt kr. <*> I tillegg kommer kostnader til matrikkelbrev/fradeling for tomten iht. Birkenes kommunes gebyrregulativ, og er for 2013 følgende: Kr , samt tinglysingsgebyr for etablering av ny eiendom kr. 1060,-, samt behandling av delingsaker kr ,-. For areal fra 2001 m2, kommer det et tillegg på kr. 1627,- pr påbegynt daa. Beløpet innbetales samtidig med omkostningene nevnt over. Hertil kommer tinglysingsgebyr og attestgebyr, tilsammen kr ,00 for hvert pantedokument kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Eventuelle pantedokumenter må være EiendomsMegler 1 i hende innen oppgjørsdato. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 3. OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler. Alle innbetalinger innsettes på meglers klientkonto nr i SpareBank 1 SR-Bank merket med oppdragsnummer Melding om innbetaling og eventuelle dokumenter som skal tinglyses sendes EiendomsMegler 1, Stavanger, P.b. 250, 4066 STAVANGER. For at overtakelsen skal kunne gjennomføres som avtalt i punkt 8, må kjøper sørge for at kjøpesum og omkostninger er innkommet på meglers klientkonto senest siste arbeidsdag før overtakelsen. Dersom kjøpesummen helt eller delvis ikke er betalt til meglers klientkonto eller korrekt utfylte dokumenter ikke er innkommet i rett tid, må kjøper betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente av hele kjøpesummen til selger. Bestemmelsen gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen som er avtalt i punkt 8. Oppgjør til selger vil normalt ikke kunne foretas før overtakelsesprotokoll er mottatt av megler. Kjøper gir ved sin underskrift av denne kontrakt megler ugjenkallelig fullmakt til å heve lånebeløp og egenkapital i forbindelse med innbetaling av kjøpesum og omkostninger. Tinglysing foretas av Statens Kartverk, Hønefoss. Megler foretar oppgjør til selger snarest etter at alle nødvendige dokumenter er tinglyst. Avhengig av tinglysingstiden og meglers behandlingstid vil det ta noe tid før oppgjør foretas til selger, anslagsvis 2-3 uker. I denne ventetiden vil selger bli godskrevet renter, forutsatt at rentebeløpet overstiger et halvt rettsgebyr (for tiden kr. 430,00). Gjeldende innskuddsrente på klientkontoen legges til grunn. 4. HEFTELSER

16 Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen datert 04/ og har gjort seg kjent med innholdet i denne. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av rettighet om leieavtale ang. rørledning, dagboknr. 880, tgl, 12/ Øvrige eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning. Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller utleggsforretninger, som ikke fremgår av grunnboken. Selger forplikter seg til straks å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtakelsen (jfr. punkt 8). På eiendommen er det også tinglyst en erklæring om at tomtene må begygges innen 3 år fra kjøpekontrakt blir signert. Dersom tomtene ikke blir bebygd, har Birkenes kommune rett, men ikke plikt, til å kjøpe tilbake tomten for kostpris + kpi. Erklæringen følger i vedleggshefte. Kjøper aksepterer at denne/disse forblir tinglyst på eiendommen. 5. TINGLYSING / SIKKERHET Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet oppbevares hos megler, som foretar tinglysing når matrikkelbrev er utstedt og kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger (jfr. punkt 2). Senest ved kontraktens underskrift utsteder selger et pantedokument med urådighetserklæring pålydende kjøpesummen til megler. Dokumentet tinglyses av megler for selgers regning som sikkerhet for riktig oppfyllelse av bestemmelsene i oppdragsavtalen og kjøpekontrakten. All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 6. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Kjøper har gjort seg kjent med eiendommens grenser og med matrikkelbrevet, alternativt gjort seg kjent med situasjonskart over området. Matrikkelbrev utstedes av Birkenes kommune på bakgrunn av rekvisisjon fra selger. Kjøperen er kjent med reguleringsplan m/bestemmelser og situasjonskart for eiendommen. Selger erklærer at han ikke er kjent med at det er planlagt eller vedtatt reguleringsmessige endringer som vil påvirke eiendommen direkte eller indirekte utover ovennevnte reguleringsplan. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjent til da avtalen ble inngått. 7. FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND Eiendommen overtas "som den er", jfr. avhendingsloven 3-9. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: - Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven Dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Dette er hensyntatt ved fastsettelse av kjøpesummen. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Også dette forhold er hensyntatt ved fastsettelse av kjøpesummen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. 8. OVERTAKELSE Eiendommen overtas av kjøper senest 01/ kl.12, med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Kjøper svarer fra overtakelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter

17 9. DIVERSE Som bilag 1 til denne kontrakt følger kartskisse som viser hvilket areal som omfattes av avtalen. Etter undertegning av denne kontrakt rekvirerer selger kartforretning over arealet hvoretter Birkenes kommune usteder matrikkelbrev. Tomten selges etter teoretiske koordinater og det forutsettes at det ikke skal gjøres endringer/justeringer i ettertid. Dersom arealet i matrikkelbrevet avviker fra det arealet som er oppgitt i denne kontrakt kan partene kreve at kjøpesummen endres slik at det betales for korrekt areal, dog avregnes ikke avvik under 5%. Kjøper aksepterer at det ikke monteres grensebolter i terrenget før evt. kjøper selv rekvirerer dette fra Birkenes kommune. Kjøper plikter selv å besørge tilknytning til vei, vann og avløp, både praktisk og økonomisk. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales for å gjøre tomten byggeklar er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av kjøper. Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom må undertegnes av kjøper og Birkenes kommune. Vann og avløp ligger ihht vedlagte kart. Strømforsyning legges til avmerkede punkter for hvert delfelt. Forsyningsnett med trafo utover dette er kjøpers ansvar. Evt. stikkveier til tomten er kjøpers ansvar, både med hensyn til opparbeidelse samt kostnad for veigrunn. Kjøper er kjent med og aksepterer at det i området vil bli etablert en velforening/næringsforening for ivaretagelse av felles interesser for tomteeiere og brukere av næringsområdet på Jordbuna Næringsområde. Foreningen skal håndtere/avtale medlemmenes felles anliggende så som markedsføring av området, skilting, vedlikehold av fellesarealer og eller saker som er av felles interesse. Kjøper av tomt er forpliktet til å være medlem av foreningen og betale sin andel av kontingent. Dersom kjøper er selskap under stiftelse, aksepterer kjøperne som signerer denne kontrakt betingelsene gjeldende for seg. Kjøperne er solidarisk ansvarlige. 10. BILAG Kjøper har fått seg forelagt og gjort seg kjent med følgende: - Salgsoppgave - Kopi av reguleringsplan m/bestemmelser. - Kart med tiltenkte tomtegrenser - Kopi av grunnboksblad - Kopi av tinglyste servitutter - Informasjonsbrev fra kommunen datert <*> - Formingsveileder - Vedtekter til Tveide Næringspark interesseorganisasjon - Erklæring om bebyggelse innen 3 år, evt. gjenkjøprsrett - Justeringsavtale Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og en beror hos megler. Sted, den <kontrakt_dato> Som selger: Birkenes kommune Sted, den <kontrakt_dato> Som kjøper: Kjøper har gjort seg kjent med og aksepterer innholdet i formingsveilederen som er laget for Jordbruna Næringsområde, og forplikter seg til å forholde seg og rette seg etter denne på alle måter. Utbygger /selger tar forbehold om mindre justeringer på reguleringsplan og tomtestørrelser innenfor planområdet. Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse, jfr. vedlagte justeringsavtale. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet. Selger er kjent med at tomtesalg er skattepliktig. Tomten leveres grovplanert

18 [Bilag hvis overføring av justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter etter eiendomskjøpekontrakten punkt 9] AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGS-/TILBAKEFØRINGSFORPLIKTELSER 1 Partene Denne kontrakten er inngått [dato] mellom (a) (b) 2 Bakgrunn [Selgeren], [adresse], [postnummer og -sted], org.nr. [..], ( Overdrager ) [Kjøperen], [adresse], [postnummer og -sted], org.nr. [..], ( Mottaker ) Overdrager og Mottaker har [..] inngått kjøpekontrakt ( Kjøpekontrakten ) vedrørende salg av eiendom i [adresse], gnr. [..], bnr. [..] i [..] kommune ( Eiendommen ). I henhold til Kjøpekontrakten skal Mottaker per [dato for Overtakelse i henhold til Kjøpekontrakten] ( Overtakelse ) overta Overdragers justerings-/tilbakeføringsforpliktelser knyttet til Eiendommen. 3 Justerings-/tilbakeføringsforpliktelser som overføres Følgende justerings-/tilbakeføringsforpliktelser overføres fra Overdrager til Mottaker per Overtakelse: [Angi hvordan den inngående merverdiavgiften fordeler seg på de ulike delene av byggetiltaket, dersom den ikke er jevnt fordelt. Hvis den er jevnt fordelt, kan følgende formulering benyttes: Den inngående merverdiavgiften fordeler seg likt på de ulike deler av byggetiltaket.] 4 Avsluttende bestemmelser Mottaker innestår ved sin underskrift på denne kontrakten for at han er en næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, eller vil bli registrert senest med virkning fra den avgiftstermin Overtakelse skjer, og slik har fradragsrett for inngående merverdiavgift som angitt i tabellen(e) ovenfor. Dersom opplysninger nevnt i denne kontrakten endres etter at avtalen er inngått, skal Overdrager rette disse overfor Mottaker, dersom opplysningene kan påvirke Mottakers justeringsplikt. for [Overdrager] for Selger [Sted], den [dato] for [Mottaker] for Kjøper [Angivelse av hvilket byggetiltak som er gjennomført] Fullføringstidspunkt/anskaffelsestidspunkt [Dato] Anskaffelseskostnad uten mva. Kr [..] Total mva. Kr [..] Mva. fradragsført av Overdrager Kr [..] Overdragers fradragsrett ved anskaffelsen [..] % Overdragers fradragsrett per Overtakelse [..] % Mottakers fradragsrett per Overtakelse [..] Resterende justeringsbeløp for Overdrager Kr [..] Overført justeringsforpliktelse Kr [..] [Ta inn én tabell for hvert byggetiltak, dersom det er flere]

19 36 37

20 Kjøpetilbud Kjøpetilbud på eiendommen: Tomt utskilt fra gnr. 91, bnr. 71 i Birkenes kommune Tveide Næringspark Tomt, A. Oppdragsnummer: Undertegnede1: Org.nr./Pnr.: Undertegnede2: Org.nr./Pnr.: Adresse: Telefoner: arbeid mobil annet/ gir herved bindende kjøpetilbud stort Kr. skriverkroner på ovennevnte eiendom med tillegg av overdragelsesomkostninger jfr. Salgsoppgave Beløpet er i henhold til prisliste i salgsoppgave Eventuelt forbehold: -Kjøper forplikter seg til uoppfordret å innlevere bekreftelse fra bank på 100 % av finansieringen. - Kjøper er kjent med at kjøper vil bli kontaktet av Sparebank SR- Bank om tilbud på finansiering. - Dette tilbudet er bindende for undertegnede straks tilbudet er mottatt av megler og minimum 3 virkedager etter. - Handel anses som avgjort straks selger har akseptert tilbudet. - Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. - Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med salgsoppgave, prisliste og vedlegg, samt kjøpekontrakt. Kjøpet gjennomføres på de betingelser som der fremkommer. Oppgjør finner sted ihht opplysninger gitt i prospekt. den (sted) (dato) (underskrift undertegnede 1) (underskrift undertegnede 2) EiendomsMegler 1 Næringseiendom Oppdragsansvarlig: John Christian Webb Mail: Tlf. Direkte telefonnr.: (m:) Haugesund Stavanger Kristiansand tlf: tlf: tlf: fax: fax: fax:

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Sætersdalen AS Org: 932821632 Adresse: Postboks 1174 Tel (m:) 90 83 25 66 4683 SØGNE heretter kalt, og Navn Navnesen Født xx/xx-xxxx xxxx Navn

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET Oppdrag: Formidling: Mellom: Adresse: tlf ( heretter kalt, og Adresse: tlf heretter kalt, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika Kjøpekontrakt Mellom: Rissakommune Org. nr.: 944 305483 Heretter kalt selger Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissakommune og Enkeltmannsforetaket Brevika Org. nr.: 994224859 Heretter kalt kjøper Adresse:

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM Formidl.nr: 4008090 Oppdragsnr.: 52170091 KJØPEKONTRAKT Mellom: Pål Robert Aasegg Fødselsdato:26.03.76 Adresse: Klingavegen 431 7820 SPILLUM Tlf.: (m:) 99 21 06 04 heretter kalt selgeren, og Gunnar Hjellan

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune C) / 1 1 3 KJØPEKONTRAKT vedrørende overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune Selger: Tove Hov, f.nr,, 7129 Brekstad Øystein Hov, fnr,, 7140 Opphaug Kjøper: Bjørn Groven,

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE 38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE Furestøyl Aust Pris: Fra kr. 490.000.- til 690.000,- + ca. 2,5% omk. til staten Furestøyl Aust Tomt: Eiertomt FAKTA OM EIENDOMMEN Betalingsbetingelser Selgeren

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

KJØPEKONTRAKT ANDELSLEILIGHET. Mellom: Ellen Øhn Pers.nr v/erik Øhn iflg. fullmakt Pers.nr

KJØPEKONTRAKT ANDELSLEILIGHET. Mellom: Ellen Øhn Pers.nr v/erik Øhn iflg. fullmakt Pers.nr KJØPEKONTRAKT Formidlingsnr 33198 Oppdragsnr : 2013182 Formidlet dato : 13/05-13 ANDELSLEILIGHET Mellom: Ellen Øhn Pers.nr 300921 33660 v/erik Øhn iflg. fullmakt Pers.nr 190950 31946 Adresse: Teppavn.

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.:

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.: ice iv :if U N E MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl RISS WEB m Mellom: Rissa kommune Org. nr.: 944 305 483 Heretter kalt selger ' FÉIÅ'.føoiez/izofiil :. _T'.::_,_'TT'_,! Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissa

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Prospekt. 6 boligtomter Stiger Sanness vei, Kongsberg

Prospekt. 6 boligtomter Stiger Sanness vei, Kongsberg Prospekt 6 boligtomter Stiger Sanness vei, Kongsberg Salgsstart: Onsdag 14. juni 2017 kl. 16.00 Selger: Stiger Sanness vei Boligprosjekt AS, org. nr. 985 297 282 c/o AS Kongsberg Tomteselskap Dyrmyrgata

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE Oppdragsgiver: Gautefalltomter AS Oppdrag: Rytterspranget Terrasse, felt H5 planid: 20160002 Skrevet av: Henning Borgeraas Kvalitetskontroll Peder Vidnes Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA MOTTATT 3 1OKT2012 RISSA KOMM UNE snr. 1 OKT2012 L1:2:4 STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: hopola Dato: Tove Gravås Sak/dok.: 6224066/ 23.10.2012

Detaljer

MANDAL KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR N3 JÅBEKK

MANDAL KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR N3 JÅBEKK MANDAL KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR N3 JÅBEKK 1. PARTER Mellom TT Eiendom AS (senere kalt utbygger) org. 981 932 625 og Mandal kommune (senere kalt kommunen) org. 964 968 519 er det inngått følgende avtale:

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM

felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM NÆRINGSEIENDOM felles vekst og utvikling Nye næringstomter til gunstige priser 250 dekar næringstomter Fleksible tomtestørrelser Leveres grovplanert med vann og avløp Sentralt plassert i regionen Kun 5

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune Fakta om eiendommen: Jordarealene skal selges som tilleggsjord. Ihht. gårdskart

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune Kolbu prestegård: Salg av tilleggsjord, arealene vises innenfor rød avgrensning

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Fast eiendom

KJØPEKONTRAKT. Fast eiendom Oppdragsnummer: 59-14-0062 Formidlingsnummer: 59 140 040 Dato: 16.12.2014 kl. 11:00 KJØPEKONTRAKT Fast eiendom Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg Mellom Larvik Kommune v/ Kommunalteknikk, nedenfor kalt «kommunen» og Farriseidet Eiendom AS org nr 969 026 066, nedenfor kalt «utbygger», er det inngått

Detaljer

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs Flyfoto Hinna Park Sentral tomt på Storhaug Attraktivt område for 66 boliger til salgs Rosenvang 6/10799 Tomten ligger i et attraktivt boligområde sentralt i Storhaug bydel. Den grenser til friområde i

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted.

SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted. I ll KJØPEKONTRAKT FAST EIENDOM Oppdrag: Kjøp av fast eiendom i 1724 Verran kommune For salg der det er tatt forbehold i salgsoppgaven om at eiendommene er solgt "som den er" Kontraktens bestemmelser utfylles

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Salgsoppgave Adresse Skolejordet, 2008 FJERDIGBY Kommune Rælingen Matrikkel B25-14: gnr. 96, bnr. 247 B25-15:

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1) qp Herøy kommune - hav av muligheler Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)24 22.02.2017 Oversendelsesbrev Oversender med dette to eksemplarer

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Selgere: Postnr.Isted: 5237 Rådal. Kjøper: 1. Avtalens parter. Navn: Elbjørg K. Myklebust. Adresse: Steinsviksveien 262

KJØPEKONTRAKT. Selgere: Postnr.Isted: 5237 Rådal. Kjøper: 1. Avtalens parter. Navn: Elbjørg K. Myklebust. Adresse: Steinsviksveien 262 Navn: Elbjørg K. Myklebust Selgere: 1. Avtalens parter Selgeme plikter å gi korrekte opplysninger om eiendommen jfr. avbl. 3-8. Selgerne plikter å opplyse om alle relevante forhold ved eiendommen, jfr.

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg KRÅKVÅG Fjellanlegg på Kråkvåg Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg FAKTA OM EIENDOMMEN KONTAKTINFO/ANSVARLIG Skifte eiendom v/ellen Belsom BELIGGENHET Kråkvåg i Ørland kommune ellen.belsom@skifte.no (m:)

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING II 5IIII 1111 1j AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING Mellom Inderøy kommune (IK), organisasjonsnr. 963 955 162 som eier/selger og Fuglesang- Dahl AS (FD) som kjøper og utbygger, organisasjonsnr. 991

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 1: Handling Ansvarlig Frist Status

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 1: Handling Ansvarlig Frist Status VEDLEGG 6 OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 1. OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN MNG Holding Bergen AS, org. nr., 956732778, (Selger) og HFK Bussanlegg AS, org.nr. 993798487, (Kjøper) har i dag inngått

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

Høyt til fjells i vakker natur

Høyt til fjells i vakker natur Høyt til fjells i vakker natur Nylund Park II er perfekt for deg som ønsker et rolig hytteliv i nydelige omgivelser. Du slipper maset med å bo midt i bakken, samtidig som du kan sitte i heisen i løpet

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter. www.hogevarde.no

1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter. www.hogevarde.no 1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter www.hogevarde.no Solrike, luftige tomter med praktfull utsikt mot blant annet Høgevarde-toppen Helpreparerte skiløyper rett ved tomtene med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KAFÉHEIA, FEVIK Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000, dat. 11.05.01, sist revidert 06.11.02. 1.02

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

Kongsbergs mest sentrale tomt til salgs. Stor/vesentlig del av Sildetomta ved innkjøringen til Kongsberg sentrum.

Kongsbergs mest sentrale tomt til salgs. Stor/vesentlig del av Sildetomta ved innkjøringen til Kongsberg sentrum. TIL SALGS Kongsbergs mest sentrale tomt til salgs. Stor/vesentlig del av Sildetomta ved innkjøringen til Kongsberg sentrum. Prisantydning: Kr. 25.000.000,- + off. omkostninger Kongsbergs mest sentrale

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer