VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE. felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE. felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM"

Transkript

1 VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM

2 Du har søkt på: Knr.: 0928 Gnr.: 91 Bnr.: 71 Fnr.: Snr.: Adresse(r): Matrikkelenheten har ikke registrert adresse Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg BIRKENES KOMMUNE ORG.NR: Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET UNDER KONFERERING Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT UNDER KONFERERING Beløp: NOK Panthaver: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS ORG.NR: URÅDIGHET UNDER KONFERERING Rettighetshaver: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS ORG.NR: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver FORKJØPSRETT PÅ VILKÅR UNDER KONFERERING Rettighetshaver: BIRKENES KOMMUNE ORG.NR: Bestemmelse om bebyggelse Tilbakekjøpsrett av ubebygd eiendom etter 3 år. Gjelder også for senere fraskilte parseller SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0928 / 91 / 31 / / SAMMENSLÅING Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0928 / 85 / 188 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0928 / 86 / 34 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0928 / 91 / 70 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0928 / 91 / 72 / / EIENDOMMENS RETTIGHETER Ingen rettigheter registrert. 2 3

3 Innholdsfortegnelse Vesterveien Kristiansand Telefon Telefax Bankgiro Reg.nr. NO E-post: REGULERINGSPLAN FOR JORDBRUNA NÆRINGSOMRÅDE BIRKENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN 1. Bakgrunn / Grunnlag Planbeskrivelse Dagens situasjon Planstatus Planforslag Felles- og friområder Bebyggelse Trafikk Universell utforming Barn og unges interesser Risiko og sårbarhetsanalyse... 7 Utarbeidet som en del av konsekvensutredningen. Se også egen sjekkliste Miljøkonsekvenser Konsekvenser for kommunen Forslagsstillers vurdering Planprosess og medvirkning Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Bilde Vedlegg; - Risiko og sårbarhetsanalyse - sjekkliste - Tegninger: håndtering av overvann, vann og avløpsplan- illustrasjon, temakart torvmasser - Varsling: kopi av annonse, brev med varslingsliste og innkomne merknader til varselet - Konsekvensutredning - Notat om vurdering rundt sulfidholdige bergarter i forhold til konsekvensutredningen - Geologiske undersøkelser - Biologisk mangfold registreringer - Grunnundersøkelser/boring Kristiansand, Birkenes kommune/

4 1. Bakgrunn / Grunnlag Sørlandskonsult as fremmer på vegne av Birkenes kommune forslag til reguleringsplan for Jordbruna næringsområde. Hensikten med planen er å legge til rette for nye næringsarealer i tråd med gjeldende kommuneplan. 2. Planbeskrivelse 2.1 Dagens situasjon Området er beliggende ved Jordbruna. Området er også kalt Mofiamyrene. Det ligger like ved krysset mellom Rv 402 og Fv 256 fra Jordbruna mot Tveide. Området ligge om lag tre kilometer sør for Birkeland sentrum og om lag 10 km nord for nye E -18 og næringsområdene ved Storemyr. Eksisterende bebyggelse innenfor området består en enkel garasje for oppbevaring av landbruksutstyr. Bebyggelsen forutsettes revet. Østligste del av området er senket og omgjort til landbruksarealer. Dette området utgjør om lag 25 daa. Størrelse Antall daa / m 2 Dyrket mark 25 daa Produktiv skog 26 daa Myr 49 daa Torvuttak 12 daa Skogkledd fjell 49 daa Området består i hovedsak av fire elementer: landbruksarealer, myr, torvuttak, plantet skog og skogkledde åser lengst mot nord. Sentralt i området har det foregått uttak av torv av en større nedbørsmyr (ombrotrof myr) med spredt småvokst furu.. I øst mot riksvegen er området senket og drenert med påfølgende oppdyrking. Området er relativt flatt Det varierer mellom 66 moh og 70 moh, I vest og nordvest stiger det imidlertid bratt. De høyeste toppene ligger på om lag 113 meter. Grunnvannet står relativt høyt i området, noe som ses tydelig i området som det har vært tatt ut torv. Det må tas høyde for grunnvannstanden ved oppfylling av området slik at nye bygninger ligger trygt i forhold til flom. Sør for planområdet og sør for fylkesveien renner Moelva. Moelva er ei meget langsomt rennende elv som starter ved Tveidemyrene i Birkeland. Den snor seg gjennom dalen ned mot Lillesand og ender i Tingsakerfjorden Denne elva er svært viktig gyteområde for sjøørret. Ved etablering av næringsområde må det tas særlige hensyn med tanke på sur avrenning til Moelva. 2.2 Planstatus Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til nærings område. Tilstøtende arealer syd er unntatt fra rettsvirkning. Dette området var også foreslått til næringsområde, men på grunn av hensynet til Moelva er det så langt lagt på is. Det foreligger ikke reguleringsplaner i området. 2.3 Planforslag Formål / område Areal m 2 Utnyttelse Bruks- / bebygd areal Total Byggeområder Kombinerte formål Annet byggeområde - VA 1843 Offentlige trafikkområder Spesialområder frisikt 915 Parkbelte Totalt Felles- og friområder Det er ikke regulert friområder eller felles grønne arealer. Planen forutsetter etablering av en grønn buffer sone rundt 2 bebygde arealer som beplantet med stedegen vegetasjon. De viktigste og markante trær tenkes å bli bruk som en del av utomhusarealer. Overvann håndteres gjennom åpne grøfter og dammer Bebyggelse Området kan bebygges med bygninger med utformingen som blir avhengig av type bedrifter etter konkret behov. Det tenkes i utgangspunkt lager bygninger eller kombinasjoner med administrative kontor deler. Disse kan ha en form med av moderne arkitektoniske løsninger i bruk av materialer. Bygninger skal holde seg til innefor bestemte rammer med hensyn til maksimal høyde og byggegrenser Trafikk Det vil være behov for busstopp langs riksvegen på begge sider av krysset ved Tveideveien. Busslommene vil ligge utenfor planområdet, og det vil være opp til Statens vegvesen og Birkenes kommune å etablere disse. Dagens trafikk: Rv 402 Mellom Lillesand og Birkeland Fv 256 Lillesand sentrum Møglestu/ Norton Møglestu Norton Birkeland Kryss Rv 402 Tveide Tveide Birkeland sentrum (langs Fv) 3700 ÅDT 2500 ÅDT ÅDT ÅDT Hvis det blir etablert mellom nye arbeidsplasser vill det være en økning i trafikken fra ADT opp til ca 1000 ÅDT (mellom Rv 402 kryss til næringsområde). Det vil bety en liten økning i trafikken fra ny næringsområde via Tveide til Birkeland sentrum (via boligområder). Massetransporten i anleggsfasen vil ikke belaste mye lokalt vegnett langs Fv 256. Riksvei 402 vil bli i utgangspunkt brukt som hovedvei forbindelse. Samme situasjonen forventes senere i driftsfasen. Med hensyn til at dagens ÅDT er veldig liten og at eksisterende boligbebyggelsen ligger langt fra området vil ikke påvirkningen av trafikken være veldig negativt i forhold til 2500 ÅDT langs Rv Universell utforming Hele området er tilnærmet flatt, og det skal således være brukbart for alle brukergrupper. Det legges til rette for etablering av en gang- sykkel forbindelse på delen av fylkesveien parallelt med ny næringsarealer Barn og unges interesser Området er i dag ikke bruk av barn- og unge. Situasjonen for denne gruppen vil ikke endres i så måte. Planen legger imidlertid til rette for gang- og sykkelveg. Det bidrar til økt trafikksikkerhet Risiko og sårbarhetsanalyse. Utarbeidet som en del av konsekvensutredningen. Se også egen sjekkliste Miljøkonsekvenser Konsekvensene for natur, miljø og samfunn er beskrevet i eget dokument Konsekvenser for kommunen Det fremlagte forslag til plan har følgende konsekvenser mht kommunale investeringer: Utbyggingen vil medføre innvesteringer i infrastruktur som vei, vann og avløpsløsninger. Videre vil det være behov for etablering av deponiområder for overskuddsmasse - torv og eventuelt sulfidholdig sprengstein. Torv har i utgangspunktet potensial i næringsøyemed. Det vil være viktig å finne bedrifter som har kunnskap og potensialer i forbindelse med torv reproduksjon og evt. videresalg av torva før den hentes ut. Tidligere har det vært diskutert mulighet for å føre det kommunale avløpsnettet videre ned til Jordbruna. En slik løsning vil være fremtidsrettet dersom kommunen ønsker videre utvikling sørover mot Lillesand

5 3. Forslagsstillers vurdering. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan og de bestemmelser som er satt. Det er vanskelig å forutsi hvilke type næring som vil etablere seg på Jordbruna. Av den grunn er planen utformet relativt fleksibel med tanke på fremtidig etablering. Planen legger opp til en trinnvis utbygging der område A og B vil etableres først. Dette er gitt av torvmektigheten i området. For området A og B ligger torven mellom 0,2-1,0 meters dybde. Det betyr at dette området er enklest og billigst å opparbeide (anbefalt som fase 1). Det er gjort særlige tiltak for å hindre en forurensning av Moelva. Særlig har man vært redd for sulfidholdig avrenning skal føre til fiskedød. Tiltak for å fange opp eventuelt forurenset overvann, før det når Moelva, er beskrevet i notat om vurdering rundt sulfidholdige bergarter i forhold til konsekvensutredningen, samt illustrasjonsplan for VA. 4. Planprosess og medvirkning Forhåndsvarsling Dato Frist for uttalelse for plan Frist for uttalelse til planprogram: Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer. Innkomne merknader: Aust-Agder fylkeskommune: Fylkesmannen i Aust Agder: Merknad: 1. En forutsetter at man ikke gjør inngrep i Vestlandske hovedvei. 2. Det at det legges stor vekt på estetikk ved detaljplanlegging av området. 3. Det bør vurderes om det skal avsettes vegetasjonsbelte mot vei. 4. KU må omtale Vestlandske hovedvei og adkomst til museet. 5. KU må omtale den virksomhet som har foregått på myra i tidligere tider, ved at det er tatt ut torv. 1. Det er svært viktig at planarbeidet tar hensyn til elva og fiskeinteressene knyttet til den, samt faren for avrenning fra sulfidholdige bergarter. 2. Det må legges til grunn at hele planområdet er et problemområde med tanke på sulfidholdige bergarter. 3. Miljøvernavdelingen forutsetter at det i reguleringsplanen tas inn bestemmelser med krav om tiltak som sikrer at rent vann fra nedslagsfeltet oppstrøms avskjæres fra områder der det skal gjøres terrenginngrep som medfører fare for sulfidholdig avrenning. 4. Det må i reguleringsbestemmelsene stilles krav om at alt avrenningsvann fra anleggsområdet skal samles opp og behandles dersom utslippet medfører fare for forurensning. 5. Kravene om tiltak må følges opp med rekkefølgebestemmelser som sikrer at det ikke kan gis tillatelse til terrenginngrep før de ovennevnte forhold er ivaretatt. 6. Dersom reguleringsplanen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar forurensningsmessige hensyn, vil fylkesmannen ta saken opp til behandling Kommentarer: 1. Etter samtale med fylkeskommune ar de frafalt dette kravet. 2. Tatt til følge 3. Tatt til følge 4. Ikke relevant for saken 5. Tatt til følge 1. Forholdet til sulfid er særskilt vurdert. 2. Grunnundersøkelser er utført og forholdet er ivaretatt på en forsvarlig måte 3. Tatt til følge 4. Tatt til følge 5. Tatt til følge 6. Tatt til etterretning 7. Forholdet til støy er vurdert og beskrevet. 8. Det er utført grundig undersøkelser og vurdering av forholdet. Løsning på forholdet er beskrevet. 9. Tatt til følge Statens vegvesen: Grunneiergruppa etter forurensningsloven. 7. Minner om retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T KU: Understreker viktigheten av at det gjøres et grundig utredningsarbeid med hensyn til forurensa grunn og vannforurensning. 9. Minner om at det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse. 1. Statens vegvesen er i utgangspunktet skeptisk til at det etableres næringsområde i dette området. Et næringsområde bør etableres nærmere sentrum enn Jordbruna (3km), jf RPR for samordnet areal og transportplanlegging. 2. Jordbruna næringsområde vil gi økt trafikk langs riksvegen. Nødvendige tiltak for gående og syklende må fremgå av planen. 3. Av hensyn til trafikksikkerheten bør innsynet til næringsområdet begrenses fra riksvegen. Arealer som da faller mellom riksvegen og byggegrensen på 50 meter må derfor i stor grad reguleres til grønne områder. 4. Planlagt avkjørsel fra fylkesvegen må dimensjoneres som kryss. 5. Rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg må inn i bestemmelsene. Det er et ønske fra grunneierne at det foretas en arrondering mot nord som får med størst mulig del av eiendommen 85/6 1. Forholdet er avklart i gjeldende kommuneplan. Planarbeidet forholder seg således til denne. 2. Forholdet til myke trafikanter er beskrevet og ivaretatt. 3. Tatt til følge, men byggegrense settes til 30 meter. 4. Tatt til følge 5. Tatt til følge Foreslått planavgrensning er gjort ut i fra topografiske forhold. Det synes i dag ikke naturlig å utvide planen som ønsket fra grunneierne

6 10 11

7 12 13

8 2 Birkenes kommune Veileder; Bebyggelsen skal ha en god form og materialbruk og bygninger i samme område skal gis en helhetlig og harmonisk utforming med hensyn til takvinkel, farger, materialbruk, uteareal, m.v. Anleggene skal gi preg av næringsbebyggelse i parkmessige omgivelser. «SSE_NAVN» Fra: Arild R Syvertsen Til: Prosjektgruppa i kommunen, Eiendomsmegler 1 og Gevir Tveide Næringspark Dato: rev Veilederen må følges opp i planer for utnyttelsen av aktuelle tomtene, dvs at det bør fremgå i rammesøknader. 2. Grønnstruktur Danne en grønn ramme om planområdet Etablere og beplante en jordvoll mot Fv 402 og planlagt g/s veg Etablere en kanal mellom jordvoll og g/s veg Beplante regulert parkbelte mellom fylkesvegen inn mot Tveide og felt A og B Etablere vegetasjon som en allé langs hovedatkomst inn i området, jfr tverrsnitt for vei (det anbefales planting av bjørk) Grøntbeltene langs hovedadkomstveiene skal være opparbeidet samtidig med utbygging av adkomstveiene Dempe virkningen av store parkeringsarealer med vegetasjon Formingsveileder: 1. Bakgrunn Noen stikkord - en oppsummering Skape et helhetlig og lesbart næringsområde Bevare et grønt preg i området og i omgivelsene rundt God organisering av parkering og skilting enhetlige skilt etter skiltplan Gode gang- og sykkelforbindelser inn til området fra ny g/s-veg langs Fv 402 og busstopp Begrense omfang av terrenginngrep, blant annet vente med å gå inn i terrenget i felt C og D Tilstrebe miljøvennlige og bærekraftige løsninger i valg av materialer og utstyr Være et attraktivt besøks- og arbeidssted i kommunen, jfr. strategiplan for Tveide Næringspark I forbindelse med utbygging av Tveide Næringspark ønsker kommunen at det legges til grunn en veileder som ivaretar hensynet til estetikk og form og som sikrer en helhetlig utforming. Veilederen sier litt om grønnstruktur, beplanting, bebyggelsens utforming, materialbruk og skilting. Dette er viktige forutsetninger når området skal bygges ut trinnvis over en lengre periode for å sikre et gjennomgående og helhetlig grep. Veilederen skal legges til grunn i byggesaksbehandlingen på en positiv måte. Målet er å skape en attraktiv næringspark. Det vil øke markedsverdien og dermed interessen for etablere seg her. Det vil alle tjene på. 3. Utbyggingsstruktur og bebyggelse Bebyggelsen skal så langt mulig fremstå som del av en helhetlig bebyggelsesstruktur Det bør maksimalt være én avkjørsel til hver eiendom, eventuelt som felles avkjørsel for naboeiendommer. Parkering kan med fordel samlokaliseres mellom tomter for å gi bedre arealutnyttelse 4. Materialbruk bebyggelse og skilting Materialbruken skal bidra til opplevelsen av et helhetlig utformet område Byggene bør ha flate tak, ikke saltak Materialer og fargesammensetning bør så langt mulig harmonere mellom tomter og delområder Tre på deler av fasadene og en felles profil rundt inngangsparti bør tilstrebes (utarbeides) Utvalgte profileringselementer kan ha kontrastfarger eller firmaets profileringsfarger Fasader, vegger og tak skal som hovedregel bygges i ikke-reflekterende materialer Kantstein langs veier og adkomstområder skal være av naturstein Det skal skiltes på en enhetlig måte, dvs at skal lages felles skilt med felles profil for området, jfr. utarbeidet logo samt profilerings- og markedsføringsmateriell Til slutt: Beplanting er synliggjort i fotomontasjer i 3 D. De illustrerer hvordan en ser for seg felt A og B ferdig utbygd. Fra reguleringsbestemmelsene kan en hente følgende føringer på estetikk og utforming: Bebyggelse; skal ha en form med moderne arkitektoniske løsninger i bruk av materialer. Bygninger skal holde seg til innenfor bestemte rammer med hensyn til maksimal høyde og byggegrenser. For feltene C og D; skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan før byggetillatelse gis. Fjellskjæringer skal avtrappes og tilplantes for å dempe inntrykket av skjæringene. Fjellskjæringer; høyere enn 2,0m skal sikres med min. 1,0m høyt gjerde. Den ubebygde delen av eiendommen tillates ikke benyttet til lagring. (dette punkt er gjenstand for en vurdering ut fra den aktuelle virksomhetens behov for utelagring) Postboks 115 Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr Birkeland MVA NO 14 15

9 16 17

10 18 19

11 20 21

12 22 23

13 TT Anlegg AS Doneheia 138, 4516 Mandal Birkenes Kommune Dalbo Att Jakob Olaus Mo Ang opparbeidelse av tomter utover grovplanert. Har sett litt på dette og har her satt opp noen enhetspriser som kan brukes i forbindelse med plan legging av bygging på jordbruna næringsområde. 1. Grøfter for stikkledninger for vann og avløp ink rør og alle gravearbeider. Kr 950 pr lm. 2. Grøfter for sålefundamenter ink avretting med pukk og tilbake fylling. Kr 375 pr lm. 3. Fylling med pukk etter ringmur ink avretting og komprimering. Kr 110 pr m2. 4. Oppfylling og avretting til asfalt eller andre belegg. Kr 40 pr m2. 5. Asfaltering med et lag agb 100kg/m2. Kr 110 pr m2. Dette må ikke oppfattes som faste priser da det er avhengig av prosjektering av hvert enkelt bygg og det kan derfor variere i hvert enkelt tilfelle. Men det er priser som kan brukes i en kalkyle for og beregne kostnader. Med vennlig hilsen TT Anlegg AS HVIS TERRENGET IKKE STEMMER MED KARTET, PÅTAR VI OSS Å FORANDRE TERRENGET. Godkj. nr.: TELEFON / FAX REG.NR.: KONTONUMMER: Sentralbord: NO MVA Telefax: Adresse: Internett: Doneheia 138, 4516 Mandal Mail: 24 25

14 Tveide Næringspark Interesseorganisasjon (TNI) Vedtekter 1 NAVN Foreningens navn er: Tveide Næringspark Interesseorganisasjon. 2 FORMÅLSPARAGRAF Tveide Næringspark Interesseorganisasjon har som formål er å ivareta felles interesser for tomteiere og brukere av næringsområdet. Foreningen skal håndtere / avtale medlemmenes felles anliggende så som markedsføring av området, skilting / skiltplan, vedlikehold av fellesarealer og saker som er av felles interesse. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formålene. 3 OMRÅDE Velforeningens område: Alle eiendommer i Tveide Næringspark. 4 MEDLEMSKAP Alle tomteeier / brukere i Tveide Næringspark plikter å være medlem i Tveide Næringspark Interesseorganisasjon. 5 STYRET Velforeningen ledes av et styre, som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmer velges av og blant medlemmmer i TNI. Styret skal: - Innkalle til og avholde årsmøte. - Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. - Stå for TNIs daglige ledelse, og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser. - Forvalte TNIs eiendeler / eiendom, samt føre kontroll med TNIs økonomi. - Etter behov opprette komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. - Etter beste evne søke å oppfylle TNIs formål etter gjeldende vedtekter. - Representere TNI utad. Styret holder møte når leder bestemmer det, eller på forespørsel fra de øvrige styremedlemmene. Alle saker og korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal nedtegnes i et styrereferat, og dissenser skal anmerkes dersom dette forlanges. Styret har disposisjonsrett over TNIs midler til alminnelige administrative formål, og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak. Styret er beslutningsdyktig når 3 eller flere av styremedlemmene, herunder leder eller nestleder, er til stede. Referat fra møtene skal distribueres til styremedlemmene senest ved påfølgende møte. 6 KONTINGENT Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. 7 ØKONOMI TNI skal føre regnskap, og lage budsjett. Regnskapsåret går fra 1/1 til 31/12. 8 ÅRSMØTE TNIs øverste møte er årsmøte. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker må være sendt styret innen fristen som styret bestemmer. Innkalling skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er satt opp på innkallingen. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn 1 stemme, og kun fremmøtte medlemmer har stemmerett. Årsmøtet behandler: - Årsmeldingen. - Revidert regnskap og budsjett for kommende år. - Innkomne forslag. - Fastsette kontingent. - Planer for kommende år. - Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite. 9 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr 8. Innkallingsfristen er minst 14 dager. 10 VEDTEKTSENDRINGER Eksisterende vedtekter kan kun endres på ordinært årsmøte. Avstemning avgjøres ved simpelt flertall. 11 MIDLERTIDIG STYRE Birkenes kommune velger et midlertidig styre som skal fungere frem til ordinært årsmøte i mars

15 Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: Birkenes kommune org.nr heretter kalt "selger", og <kjøper> heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM org.nr. <org.nr. kjøper> Eiendommen: Næringstomt i Tveide Næringspark, i Birkenes kommune, omtalt som.. ihht vedlagte kart. Tomten vil bli utskilt fra gnr. 91, bnr. 71 i Birkenes kommune ubebygd næringseiendom, heretter kalt "eiendommen" overdras herved fra selger til kjøper for en kjøpesum på: x m2 a kr. X,- pr. m2: Sum kjøpesum: kr. xxx xxx xxx,- kr. xxx xxx xxx,- kr. <kjøpesum>,00 kroner***00/100, heretter kalt "kjøpesummen" som gjøres opp på følgende måte: Fulle oppgjør ved overtakelse, <overtagelsesdato> Hjemmelshaver til eiendommen er: Birkenes kommune kr. <kjøpesum>,00 2. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger uoppfordret til EiendomsMegler1, heretter kalt "megler", samtidig med sluttoppgjøret, jfr. punkt Dokumentavgift av skjøte til Staten (2,5 %) kr. <A4>,00 2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr ,00 I alt kr. <*> I tillegg kommer kostnader til matrikkelbrev/fradeling for tomten iht. Birkenes kommunes gebyrregulativ, og er for 2013 følgende: Kr , samt tinglysingsgebyr for etablering av ny eiendom kr. 1060,-, samt behandling av delingsaker kr ,-. For areal fra 2001 m2, kommer det et tillegg på kr. 1627,- pr påbegynt daa. Beløpet innbetales samtidig med omkostningene nevnt over. Hertil kommer tinglysingsgebyr og attestgebyr, tilsammen kr ,00 for hvert pantedokument kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Eventuelle pantedokumenter må være EiendomsMegler 1 i hende innen oppgjørsdato. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 3. OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler. Alle innbetalinger innsettes på meglers klientkonto nr i SpareBank 1 SR-Bank merket med oppdragsnummer Melding om innbetaling og eventuelle dokumenter som skal tinglyses sendes EiendomsMegler 1, Stavanger, P.b. 250, 4066 STAVANGER. For at overtakelsen skal kunne gjennomføres som avtalt i punkt 8, må kjøper sørge for at kjøpesum og omkostninger er innkommet på meglers klientkonto senest siste arbeidsdag før overtakelsen. Dersom kjøpesummen helt eller delvis ikke er betalt til meglers klientkonto eller korrekt utfylte dokumenter ikke er innkommet i rett tid, må kjøper betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente av hele kjøpesummen til selger. Bestemmelsen gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen som er avtalt i punkt 8. Oppgjør til selger vil normalt ikke kunne foretas før overtakelsesprotokoll er mottatt av megler. Kjøper gir ved sin underskrift av denne kontrakt megler ugjenkallelig fullmakt til å heve lånebeløp og egenkapital i forbindelse med innbetaling av kjøpesum og omkostninger. Tinglysing foretas av Statens Kartverk, Hønefoss. Megler foretar oppgjør til selger snarest etter at alle nødvendige dokumenter er tinglyst. Avhengig av tinglysingstiden og meglers behandlingstid vil det ta noe tid før oppgjør foretas til selger, anslagsvis 2-3 uker. I denne ventetiden vil selger bli godskrevet renter, forutsatt at rentebeløpet overstiger et halvt rettsgebyr (for tiden kr. 430,00). Gjeldende innskuddsrente på klientkontoen legges til grunn. 4. HEFTELSER

16 Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen datert 04/ og har gjort seg kjent med innholdet i denne. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av rettighet om leieavtale ang. rørledning, dagboknr. 880, tgl, 12/ Øvrige eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning. Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller utleggsforretninger, som ikke fremgår av grunnboken. Selger forplikter seg til straks å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtakelsen (jfr. punkt 8). På eiendommen er det også tinglyst en erklæring om at tomtene må begygges innen 3 år fra kjøpekontrakt blir signert. Dersom tomtene ikke blir bebygd, har Birkenes kommune rett, men ikke plikt, til å kjøpe tilbake tomten for kostpris + kpi. Erklæringen følger i vedleggshefte. Kjøper aksepterer at denne/disse forblir tinglyst på eiendommen. 5. TINGLYSING / SIKKERHET Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet oppbevares hos megler, som foretar tinglysing når matrikkelbrev er utstedt og kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger (jfr. punkt 2). Senest ved kontraktens underskrift utsteder selger et pantedokument med urådighetserklæring pålydende kjøpesummen til megler. Dokumentet tinglyses av megler for selgers regning som sikkerhet for riktig oppfyllelse av bestemmelsene i oppdragsavtalen og kjøpekontrakten. All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 6. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Kjøper har gjort seg kjent med eiendommens grenser og med matrikkelbrevet, alternativt gjort seg kjent med situasjonskart over området. Matrikkelbrev utstedes av Birkenes kommune på bakgrunn av rekvisisjon fra selger. Kjøperen er kjent med reguleringsplan m/bestemmelser og situasjonskart for eiendommen. Selger erklærer at han ikke er kjent med at det er planlagt eller vedtatt reguleringsmessige endringer som vil påvirke eiendommen direkte eller indirekte utover ovennevnte reguleringsplan. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjent til da avtalen ble inngått. 7. FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND Eiendommen overtas "som den er", jfr. avhendingsloven 3-9. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: - Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven Dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Dette er hensyntatt ved fastsettelse av kjøpesummen. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Også dette forhold er hensyntatt ved fastsettelse av kjøpesummen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. 8. OVERTAKELSE Eiendommen overtas av kjøper senest 01/ kl.12, med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Kjøper svarer fra overtakelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter

17 9. DIVERSE Som bilag 1 til denne kontrakt følger kartskisse som viser hvilket areal som omfattes av avtalen. Etter undertegning av denne kontrakt rekvirerer selger kartforretning over arealet hvoretter Birkenes kommune usteder matrikkelbrev. Tomten selges etter teoretiske koordinater og det forutsettes at det ikke skal gjøres endringer/justeringer i ettertid. Dersom arealet i matrikkelbrevet avviker fra det arealet som er oppgitt i denne kontrakt kan partene kreve at kjøpesummen endres slik at det betales for korrekt areal, dog avregnes ikke avvik under 5%. Kjøper aksepterer at det ikke monteres grensebolter i terrenget før evt. kjøper selv rekvirerer dette fra Birkenes kommune. Kjøper plikter selv å besørge tilknytning til vei, vann og avløp, både praktisk og økonomisk. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales for å gjøre tomten byggeklar er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av kjøper. Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom må undertegnes av kjøper og Birkenes kommune. Vann og avløp ligger ihht vedlagte kart. Strømforsyning legges til avmerkede punkter for hvert delfelt. Forsyningsnett med trafo utover dette er kjøpers ansvar. Evt. stikkveier til tomten er kjøpers ansvar, både med hensyn til opparbeidelse samt kostnad for veigrunn. Kjøper er kjent med og aksepterer at det i området vil bli etablert en velforening/næringsforening for ivaretagelse av felles interesser for tomteeiere og brukere av næringsområdet på Jordbuna Næringsområde. Foreningen skal håndtere/avtale medlemmenes felles anliggende så som markedsføring av området, skilting, vedlikehold av fellesarealer og eller saker som er av felles interesse. Kjøper av tomt er forpliktet til å være medlem av foreningen og betale sin andel av kontingent. Dersom kjøper er selskap under stiftelse, aksepterer kjøperne som signerer denne kontrakt betingelsene gjeldende for seg. Kjøperne er solidarisk ansvarlige. 10. BILAG Kjøper har fått seg forelagt og gjort seg kjent med følgende: - Salgsoppgave - Kopi av reguleringsplan m/bestemmelser. - Kart med tiltenkte tomtegrenser - Kopi av grunnboksblad - Kopi av tinglyste servitutter - Informasjonsbrev fra kommunen datert <*> - Formingsveileder - Vedtekter til Tveide Næringspark interesseorganisasjon - Erklæring om bebyggelse innen 3 år, evt. gjenkjøprsrett - Justeringsavtale Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og en beror hos megler. Sted, den <kontrakt_dato> Som selger: Birkenes kommune Sted, den <kontrakt_dato> Som kjøper: Kjøper har gjort seg kjent med og aksepterer innholdet i formingsveilederen som er laget for Jordbruna Næringsområde, og forplikter seg til å forholde seg og rette seg etter denne på alle måter. Utbygger /selger tar forbehold om mindre justeringer på reguleringsplan og tomtestørrelser innenfor planområdet. Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse, jfr. vedlagte justeringsavtale. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet. Selger er kjent med at tomtesalg er skattepliktig. Tomten leveres grovplanert

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Liesetra - prisliste 01/10/2010 Gnr. Bnr. Areal m2 Maks T-BRA Pris Status 107 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 167 169 171 173

Detaljer

felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM

felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM NÆRINGSEIENDOM felles vekst og utvikling Nye næringstomter til gunstige priser 250 dekar næringstomter Fleksible tomtestørrelser Leveres grovplanert med vann og avløp Sentralt plassert i regionen Kun 5

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO Oppdragsnr: 7114011 KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda tomt 18, 3580 GEILO Prisant. kr 4 990 000 + omk av tomteverdi Totalpris inkl. omk. kr 5 043 800 Prom/bra ca. 85/87 kvm. Tomt ca. 1 418 kvm. Arkitekttegnet

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 12606 Vedtaksdato: 14.06.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Byutviklingskomiteen TORLEIF HAUGS VEI 4. Gnr. 33, bnr. 83,322. Bebyggelsesplan med

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom: gnr., bnr., snr i kommune, heretter kalt eierseksjon

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom: gnr., bnr., snr i kommune, heretter kalt eierseksjon Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Fnr.: Adresse: Telefon: heretter kalt selger, og Fnr.: Adresse: Telefon: heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo Solhovda hyttetomter Kikut, 3580 Geilo * Solrike og attraktive tomter på Geilo s beste beliggenhet, Kikut. * Utsikt mot Hallingskarvet, Reineskarvet, Skurdalsfjorden og Hardangervidda. Omringet av fantastisk

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,-

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,- HENRIKVIK KVALØYA Tomt Henrikvik Prisantydning: 1 400 000,- NØKKELINFORMASJON ADRESSE Henrikvik POSTNUMMER/POSTSTED 9107 KVALØYA GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR 88/215 EIER/HJEMMELSHAVER Staten v/forsvarsdep.

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413286 Mellom: Martodden Utbygging 2 KS org.nr. 997 500 873 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger fnr Mobil:,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer