felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM"

Transkript

1 NÆRINGSEIENDOM felles vekst og utvikling

2 Nye næringstomter til gunstige priser 250 dekar næringstomter Fleksible tomtestørrelser Leveres grovplanert med vann og avløp Sentralt plassert i regionen Kun 5 minutter fra E18 motorvei Illustrasjonsbilde 2 3

3 Velkommen til Tveide næringspark Birkenes kommunes nye næringsområde Tveide næringspark skal bidra til felles vekst og utvikling i en kommune i vekst. Birkenes kommune er kjent som en kulturkommune med gode oppvekstvilkår. Birkenes kommune er også en industrikommune med positiv næringsutvikling, mange solide og tradisjonsrike bedrifter og høy sysselsetting. Nå ønsker kommunen å legge til rette for videre vekst og utvikling for næringslivet i kommunen og regionen. Tveide næringspark ligger sentralt ved innkjøringen til Birkeland, rett ved fylkesvei 402. Det er kun 5 minutter med bil fra den nye E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Plasseringen gjør at vi kan tilby meget konkurransedyktige priser på tomtene, samtidig som området er sentralt plassert. Velkommen til vekstkommunen Birkenes! 4 5

4 3 minutter til Birkeland sentrum 5 minutter til E18 motorvei 10 minutter til Lillesand 15 minutter til Grimstad 15 minutter til Sørlandsparken 25 minutter til Kristiansand 20 minutter til Kristiansand lufthavn, Kjevik 30 minutter til Arendal Sentralt i regionen 3 min. til Birkeland sentrum Birkeland Grimstad Vennesla Lillesand D E18 Kristiansand C A 5 min. til E18 motorvei B Illustrasjonsbilde 6 7

5 Variert utvalg av tomter På Tveide finner du et variert utvalg av tomter fra 1500 m 2. Fleksible tomtestørrelser Alle tomter leveres som grovplanerte tomter med vann og avløp Alle veier i området er kommunale Priser fra kr. 375,- til kr. 425,- pr. m 2 Felt A selges først, deretter felt B, C og D 8 9

6 Variert næringsvirksomhet Tveide næringspark vil bli tilrettelagt for et mangfold av næringer. Det er ønskelig med næringer som er arbeidsintensive. Den umiddelbare nærheten til fylkesveien bidrar til en enkel logistikk og samhandling med regionen. Treindustri Byggevarer Håndverksbedrifter Mekanisk industri Verksted og vegservice Lager og logistikk Møbler og hagesentre Bil, båt og fritid 10 11

7 Ny næring på historisk grunn Tveide har en lang og innholdsrik historie. Arkeologiske funn viser at Tveide har vært et viktig knutepunkt helt tilbake til steinalderen, og stedet har vært viktig på flere områder. Bilder fra Tveide stasjon, Torvstrøfabrikken på Tveide og heieslått sør for Torvstrøfabrikken fra rundt Grasham, Et knutepunkt Veien gjennom Tveide, og videre forbi Tveide næringspark, var en gammel kongevei og ble brukt som postvei fra midten av 1600-tallet. Nedre Tveide gård var både postgård, lensmannsgård og gjestgiveri. På slutten av 1800-tallet ble det anlagt jernbane, Lillesand Flaksvandsbanen, som ble sentral for næringsutviklingen for området i nærmere 100 år. Tveide stasjon ligger rett vest for næringsparken og var i drift frem til Næringsvirksomhet Det er særlig tømmer som har vært næringsgrunnlaget for Birkenes, med hogst, sagbruk, fløting og annen treindustri. Men det har også vært drevet mye annen næringsvirksomhet i kommunen, eskefabrikk, leketøysfabrikk, smier, skomakerverksted, mekanisk industri og en mengde håndverksbedrifter. I nyere tid har annen service og tjenesteytende industri etablert seg i Birkenes, her kan vi blant annet nevne Scanflex AS, Uldal AS, Aanesland Fabrikker AS, Foss Fabrikker AS, Birkeland Trykkeri AS og 3B Fibreglass Norway AS. Men Tveide er kanskje aller mest kjent for sin Torvstrøfabrikk. Helt fra slutten av 1800-tallet og frem til midten av tallet ble det utvunnet Torvstrø fra myrene på Tveide som ble solgt til hele Sør-Norge inkludert Christiania. I dag finner du landets eneste Torvstrømuseum på Tveide. Med alt har sin tid. Nå skal det skapes ny virksomhet på Tveide på historisk grunn. Vi håper du vil være med på å skrive den nye historien

8 Vi har levd av naturen i mange generasjoner, og vi skal leve av og med naturen i mange generasjoner fremover. Dette ønsker vi skal sette sitt preg på Tveide næringspark. SKOGVIRKE TREINDUSTRI VASSDRAG LAKSEFISKE NATUROPPLEVELSER Selv om vi gjør inngrep i naturen, skal det gjøres så skånsomt som mulig, og vi skal opparbeide tomtene på en slik måte at det blir så naturlig som mulig. Hele Tveide næringspark skal ha en grønn profil. Kommunen ønsker at næringsparken skal bli pen estetisk samtidig som den skal bli praktisk tilrettelagt. Det har derfor vært lagt stor vekt på å gi området en grønn profil. Det gis føringer på estetikk og visuell utforming av bygg, uteområde og veistandard, skilting og belysning alt for å gi næringsområdet en enhetlig profil. Vi ønsker også å legge til rette for fornuftige fellestiltak som kan bidra til å øke kvaliteten på næringsområdet som kan gi bedriftene en tilleggsverdi. Det vil bli opparbeidet gang- og sykkelsti fra Birkeland sentrum og helt til Lillesand. Det vil bli anlagt busstopp i begge retninger ved Tveide Næringspark

9 Helhetlige estetiske retningslinjer Høy kvalitet og pent opparbeidet næringspark Veiene i næringsparken er kommunale Gang- og sykkelsti helt fra Birkeland til Lillesand ferdig i 2015 Illustrasjonsbilde 16 17

10 Tveide næringspark Adresse: Tveide Næringspark Oppdragsnr.: Tomt: Tomtene leveres grovplanert med sprengt små stein fra eget steinuttak i området. Nivåavvik grovplanert tomtegrunn er +/- 10 cm. Selger: Birkenes kommune Matrikkelnr.: Tomtene vil bli utskilt fra gnr. 91, bnr. 71 i Birkenes kommune. Regulering: Eiendommen ligger i et område som er regulert til industri/næring/kontor i følge reguleringsbestemmelser for Jordbruna Næringsområde Birkenes kommune, datert plankartet Reguleringsbestemmelsene medfølger i vedleggshefte og må nøye gjennomgås før kjøpetilbud. Heftelser: Tomten vil bli levert fri for pengeheftelser med unntak av Birkenes kommunes forkjøpsrett, se mer info under Tinglyste rettigheter. Likningsverdi: Ikke fastsatt Diverse: Tinglyste rettigheter: På eiendommen er det tinglyst en erklæring om at tomtene må bebygges innen 3 år fra kjøpekontrakt blir signert. Dersom tomtene ikke blir bebygd, har Birkenes kommune rett, men ikke plikt, til å kjøpe tilbake tomten for kostpris + evt. endring i kpi( konsumprisindeks). Erklæringen følger i vedleggshefte. Tomtegrenser Som bilag til salgsoppgaven og kjøpekontrakt følger kartskisse som viser hvilket areal som omfattes av avtalen. Etter undertegning av kontrakt rekvirerer selger kartforretning over arealet hvoretter Birkenes kommune usteder matrikkelbrev. Gebyr i forbindelse med etablering av matrikkelbrev må dekkes av kjøper. Se eget punkt under omkostninger. Tomten selges etter teoretiske koordinater og det forutsettes at det ikke skal gjøres endringer/justeringer i ettertid. Dersom arealet i matrikkelbrevet avviker i større grad fra det arealet som er oppgitt, kan partene kreve at kjøpesummen endres slik at det betales for korrekt areal, dog avregnes ikke avvik under/over 5%. Kjøper aksepterer at det ikke monteres grensebolter i terrenget. Kjøper må eventuelt selv rekvirerer dette fra Birkenes kommune. Vei, vann og kloakk: Kjøper plikter selv å besørge tilknytning til vei, vann og avløp, både praktisk og økonomisk. Alle kostnader i forbindelse med tilknytning til offentlig vei og ledningsnett, er kjøpers ansvar, og kommer i tillegg til kjøpesum. For 2013 gjelder følgende satser inkl mva: Tilknytnigsavgift for vann pr. bygg er kr ,-, Tilknytingsavgift for avløp pr bygg er kr ,-. Se for øvrig egen beskrivelse for andre satser som årsavgift for næringsbygg, forbruksgebyr,feiing, renovasjon m.m i vedleggshefte. Hovedveier i området vil være kommunaleid og Birkenes kommune har ansvar for disse. Tomtene leveres med vann og avløp til tomtegrense. Vann og avløp ligger ihht vedlagte kart. Tilknytning fra Vei 3 til tomtene er som følger: Dimensjon på rørstikk med overvann: Vannledning 63 mm. Spillvannsledning110 mm. Overvannsledning 200 mm. Dimensjon på rørstikk uten overvann: Vannledning 63 mm. Spillvannsledning 110 mm. Strømforsyning legges til avmerkede punkter for hvert delfelt. Forsyningsnett med trafo utover dette er kjøpers ansvar. Evt. stikkveier til tomten er kjøpers ansvar, både med hensyn til opparbeidelse samt kostnad for veigrunn. Kjøpere av tomt må aksetpere plassering av trafo. Alle utgifter i forbindelse med å gjøre tomten byggeklar er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av kjøper. Konsesjonsfrihet: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom må undertegnes av kjøper og Birkenes kommune. Interesseorganisasjon: Kjøper er kjent med og aksepterer at det i området vil bli etablert en velforening/ næringsforening for ivaretagelse av felles interesser for tomteeiere og brukere av næringsområdet i Tveide Næringspark. Foreningen skal håndtere/avtale medlemmenes felles anliggende så som markedsføring av området, skilting, vedlikehold av fellesarealer og /eller saker som er av felles interesse. Kjøper av tomt er forpliktet til å være medlem av foreningen og betale sin andel av kontingent. Formingsveileder: Kjøper har gjort seg kjent med og aksepterer innholdet i formingsveilederen som er laget for Tveide næringspark, og forplikter seg til å forholde seg og rette seg etter denne på alle måter. Selger tar forbehold om mindre justeringer på reguleringsplan og tomtestørrelser innenfor planområdet. MVA Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse, jfr. vedlagte justeringsavtale. Mva på opparbeiding til grovplanert tomt, vil bli overført til kjøper gjennom egen avtale i kjøpekontrakten. Selskap under stiftelse Dersom kjøper er selskap under stiftelse, 18 19

11 aksepterer kjøperne som signerer betingelsene gjeldende for seg. Kjøperne er solidarisk ansvarlige. Prisantydning: Fra 375 til 425,- pr kvadrat Tomtene selges til fastpris etter Første mann til Mølla -prinsippet. Overtakelse: Etter nærmere avtale! Feltet i område A, i første salgstrinn antas å være ferdig opparbeidet og klar for overlevering 1.juli Visning: Etter avtale Oppdragsansvarlig: John Christian Webb, mob Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens 1-3 og forskriftens 1-2 er anvendt for dette oppdraget. Informasjonen i dette prospektet med vedelggshefte er mottatt fra selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper gjennomgår relevant informasjon om eiendommen. As is -klausul: Eiendommen selges slik den er, jfr. avhendingsloven 3-9. Dette gjelder også for eventuelle offentligrettslige mangler, jfr. avhendingslovens 3-2. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle. skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Pro & contra Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato. Kreditvurdering Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Omkostninger: 1. Dokumentavgift til Staten: 2,5 % av kjøpesummen. 2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,- 3. Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr ,- 4. Fradeling/Matrikkelbrev se punkt under diverse 5. Tilkoplingsavgift, vann og kloakk mm se eget punkt i salgsoppgave og vedleggshefte 6. Gebyr for etablering av matrikkelbrev følger gebyregulativer, og er for 2013 følgende: Kr , tinglysingsgebyr for etablering av ny eiendom kr. 1060,-, samt behandling av delingsaker kr ,-. For areal fra 2001 m 2, kommer det et tillegg på kr. 1627,- pr påbegynt daa. Vedlegg til salgsoppgave: - Kopi av grunnboksblad - Kopi av erklæring Birkenes Kommune - Kopi av reguleringsplan m/bestemmelser. - Kart med tiltenkte tomtegrenser - Formingsveileder - Diverse kart ang vann/avløp, stikningsplan, spillvann m.m - Liste over priser på tilkoblingsavgift m.m - Tilbud fra TT anlegg AS ang opparbeidelse utover grovplanering - Vedtekter til Tveide Næringspark interesseorganisasjon - Kjøpekontrakt med Justeringsavtale - Kjøpetilbud Prisliste 20 21

12 lg lg av næringseiendom omfatter alt fra kontorbygg, ntor/lagerbygg, handelsbygg og hoteller til tomter utviklings-prosjekter. tleie av lokaler har egne medarbeidere som har spesialisert seg på leie av næringslokaler. le & leaseback ange selskaper som eier sine egne lokaler har de senere ene valgt å selge eiendommen med tilbakeleie. tgangspunktet er ofte et ønske om å frigjøre kapital, et økt fokus på selskapets kjernevirksomhet. keoppdrag vurderer eksisterende leieforhold og kan være med å utarbeide grunnlaget for søk etter nye lokaler eller forhandling. et komplett fagmiljø for næringseiendom le & leaseback nge selskaper som eier sine egne lokaler har de senere rådgivningstjenester. ne valgt å selge eiendommen med tilbakeleie. gangspunktet er ofte et ønske om å frigjøre kapital, Forvaltning et økt fokus på selskapets kjernevirksomhet. vi forvalter eiendommer. dette omfatter teknisk Salg MarkedSvUrderinger forvaltning, økonomisk forvaltning/forretningsførsel Salg av næringseiendom omfatter alt fra kontorbygg, lang erfaring og bred kunnskap gjør oss i stand til keoppdrag og leietakeroppfølging. kontor/lagerbygg, handelsbygg og hoteller til tomter å fastsette salgs- og leiepriser med god treffsikkerhet. vurderer eksisterende leieforhold og kan være med og utviklings-prosjekter. å utarbeide grunnlaget for søk etter nye lokaler eller drift eiendomsutvikling orhandling. vi utfører alle de daglige drifts- og kontrolloppgavene Utleie av lokaler vi bidrar med kreativ kompetanse og konkrete forhandlinger med tomteeiere, arkitekter eller entreprenører. for eiere og leietakere i næringsbygg. vi har egne medarbeidere som har spesialisert seg på utleie av næringslokaler. Sale & leaseback Mange selskaper som eier sine egne lokaler har de senere Markensgt. 8, 4662 Kristiansand, telefon: årene valgt å selge eiendommen med tilbakeleie. Utgangspunktet er ofte et ønske om å frigjøre kapital, og et økt fokus på selskapets kjernevirksomhet. Søkeoppdrag vi vurderer eksisterende leieforhold og kan være med på å utarbeide grunnlaget for søk etter nye lokaler eller reforhandling. et komplett fagmiljø for næringseiendom t komplett fagmiljø for næringseiendom et komplett fagmiljø for næringseiendom leie av lokaler har egne medarbeidere som har spesialisert seg på eie av næringslokaler. Salg MarkedSvUrderinger Salg av næringseiendom omfatter alt fra kontorbygg, lang erfaring og bred kunnskap gjør oss i stand til kontor/lagerbygg, handelsbygg og hoteller til tomter å fastsette salgs- og leiepriser med god treffsikkerhet. og utviklings-prosjekter. MarkedSvUrderinger eiendomsutvikling lang erfaring og bred kunnskap gjør oss i stand til Utleie Salg av lokaler vi MarkedSvUrderinger bidrar med kreativ kompetanse og konkrete forhandlinger lang med erfaring tomteeiere, og bred kunnskap arkitekter gjør eller oss entreprenører. i stand til å fastsette salgs- og leiepriser med god treffsikkerhet. vi Salg har av egne næringseiendom medarbeidere omfatter som har spesialisert alt fra kontorbygg, seg på utleie kontor/lagerbygg, av næringslokaler. handelsbygg og hoteller til tomter å fastsette salgs- og leiepriser med god treffsikkerhet. eiendomsutvikling og utviklings-prosjekter. rådgivning vi bidrar med kreativ kompetanse og konkrete forhandlinger med tomteeiere, arkitekter eller entreprenører. Sale & leaseback vi eiendomsutvikling kan tilby et bredspektret utvalg av kvalitative Mange Utleie selskaper av lokaler som eier sine egne lokaler har de senere rådgivningstjenester. vi bidrar med kreativ kompetanse og konkrete forhandlinger med tomteeiere, arkitekter eller entreprenører. årene vi har valgt egne å medarbeidere selge eiendommen som har med spesialisert tilbakeleie. seg på rådgivning Utgangspunktet utleie av næringslokaler. ofte et ønske om å frigjøre kapital, Forvaltning vi kan tilby et bredspektret utvalg av kvalitative og et økt fokus på selskapets kjernevirksomhet. vi rådgivning forvalter eiendommer. dette omfatter teknisk rådgivningstjenester. Sale & leaseback forvaltning, vi kan tilby økonomisk et bredspektret forvaltning/forretningsførsel utvalg av kvalitative Søkeoppdrag Mange selskaper som eier sine egne lokaler har de senere og rådgivningstjenester. leietakeroppfølging. Forvaltning vi årene vurderer valgt eksisterende å selge eiendommen leieforhold med og tilbakeleie. kan være med vi forvalter eiendommer. dette omfatter teknisk på Utgangspunktet å utarbeide grunnlaget er ofte et for ønske søk om etter å nye frigjøre lokaler kapital, eller drift Forvaltning forvaltning, økonomisk forvaltning/forretningsførsel reforhandling. og et økt fokus på selskapets kjernevirksomhet. vi vi utfører forvalter alle eiendommer. de daglige drifts- dette og omfatter kontrolloppgavene teknisk og leietakeroppfølging. for forvaltning, eiere og leietakere økonomisk i næringsbygg. forvaltning/forretningsførsel Søkeoppdrag og leietakeroppfølging. drift vi vurderer eksisterende leieforhold og kan være med på vi utfører alle de daglige drifts- og kontrolloppgavene for å eiere utarbeide og leietakere grunnlaget i næringsbygg. for søk etter nye lokaler eller drift reforhandling. vi utfører alle de daglige drifts- og kontrolloppgavene Forvaltning, Markensgt. 8, 4662 Kristiansand, for telefon: eiere 38 og 10 leietakere i næringsbygg. t komplett fagmiljø for næringseiendom lg MarkedSvUrderinger lg av næringseiendom omfatter alt fra kontorbygg, lang erfaring og bred kunnskap Forvaltning, gjør oss i stand til Markensgt. 8, 4662 Kristiansand, telefon: drift & megling ntor/lagerbygg, handelsbygg og hoteller til tomter å fastsette salgs- og leiepriser med god treffsikkerhet. em1ne.no NÆRINGSEIENDOM utviklings-prosjekter. Markensgt. 8, 4662 Kristiansand, telefon: eiendomsutvikling vi bidrar med kreativ kompetanse og konkrete forhandlinger med tomteeiere, arkitekter eller entreprenører. rådgivning vi kan tilby et bredspektret utvalg av kvalitative rådgivning vi kan tilby et bredspektret utvalg av kvalitative rådgivningstjenester. Forvaltning, drift & megling em1ne.no NÆRINGSEIENDOM Forvaltning vi forvalter eiendommer. dette omfatter teknisk forvaltning, økonomisk forvaltning/forretningsførsel og leietakeroppfølging. drift vi utfører alle de daglige drifts- og kontrolloppgavene for eiere og leietakere i næringsbygg. oktanstavanger.no oktanstavanger.no drift & megling em1ne.no Forvaltning, drift & megling em1ne.no oktanstavanger.no NÆRINGSEIENDOM NÆRINGSEIENDOM oktanstavanger.no oktanstavanger.no Markensgt. 8, 4662 Kristiansand, telefon: Forvaltning, drift & megling em1ne.no NÆRINGSEIENDOM 22 23

13 gevir / 3D:XR / Med forbehold om trykkfeil/endringer tveidenaeringspark.no NÆRINGSEIENDOM Kontakt EM1 Næringseiendom: John Christian Webb, tlf E-post:

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

HYLKJEFLATEN. 12 eierseksjoner 2.590.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM

HYLKJEFLATEN. 12 eierseksjoner 2.590.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM 12 eierseksjoner Priser fra: 2.590.000,- NÆRINGSEIENDOM Kort orientering Hylkjeflaten AS har under oppføring 12 eierseksjoner i en og samme bygningskropp på Hylkje utenfor Bergen. Hver av seksjonene vil

Detaljer

TERMINALVEGEN. 14 eierseksjoner 2.990.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM

TERMINALVEGEN. 14 eierseksjoner 2.990.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM 14 eierseksjoner Priser fra: 2.990.000,- NÆRINGSEIENDOM Kort orientering Terminalvegen AS har under oppføring 14 eierseksjoner i en og samme bygningskropp i Arna utenfor Bergen. Hver av seksjonene vil

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod SØGNE Indre Rivenes Panorama - sjønære tomter, 4640 SØGNE Prisant. kr 3 200 000 + omk. Totalpris inkl.

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Salg av tomter uten byggeklausul

Salg av tomter uten byggeklausul Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil. Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø Nytt TOMTEfelt Like ved Slettebrotan i Øvrebø Fra Hommelia tar det bare 20 køfrie minutter til Kristiansand. Bygg drømmehuset på Hommelia! Like ved det populære boligfeltet Slettebrotan, på Homstean i

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 Nøkkelferdige leiligheter BB17 leil.nr. Ca. BRA (eksl. utv. Bod) Type leil. Etasje Soverom Parkering i lukket P-anlegg SALGSPRIS Salgspris Inkl. omkostn.

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid Oppdragsnummer: 109354 Valdres Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Adresse: Stavadalen Hyttegrend 33 P-rom/BRA: Ca. 94 kvm / 100 kvm Tomt:

Detaljer

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk.

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk. Oppdragsnr: 70130730 SULDAL Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES Pris fra. kr 490.000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 504.576,- Tomt fra ca 419 - ca 869 kvm. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO Oppdragsnr: 7114011 KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda tomt 18, 3580 GEILO Prisant. kr 4 990 000 + omk av tomteverdi Totalpris inkl. omk. kr 5 043 800 Prom/bra ca. 85/87 kvm. Tomt ca. 1 418 kvm. Arkitekttegnet

Detaljer

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omk. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann MEGLERS KOMMENTAR Hytten er beliggende i naturskjønne

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 HOVDEN HOVDEN VY BYKLE Prisantydning: Kr. 3 790 000,- + omk. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 MEGLERS KOMMENTAR Skan QR-koden med

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer