Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF"

Transkript

1 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante akutteam (AAT)- psykisk helsevern for voksne Utgitt av: Arbeidsgruppe for planlegging og etablering av ambulant psykiatrisk akutt team for voksne Dato: 15.oktober 2013

2 2

3 Forord I arbeidet med Strategisk utviklingsplan i Helse Finnmark er det opprettet et delprosjekt som heter Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I den forbindelse er det bestemt å arbeide med satsingsområdet å planlegge å etablere ambulante akutteam for voksne i foretaket. Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF har over flere år stil krav om at det skal etableres ambulante akutteam. I oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark for 2013 heter det at det skal etableres akuttberedskap på døgnbasis ved DPS/SANKS. Dette kan gjøres ved å etablere AAT, etablere lokale krisesenger, vurdere bruk av dagens døgnplasser, bruk av sykehussenger ved UNN og samhandle mer med kommunene. På bakgrunn av dette oppdraget er denne rapporten et svar på hvordan man kan tenke å løse oppgaven med å etablere ambulante akutte team i Helse Finnmark. Ann-Karin Furskognes Tromsø

4 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 ORDLISTE/FORKORTELSE... 6 SAMMENDRAG ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALINGER Anbefaling av videre prosess for å lykkes INNLEDNING OG BAKGRUNN Bakgrunn for arbeidet Arbeidsgruppens sammensetning og beskrivelse av prosess Mandatet DAGENS ORGANISERING Dagens organisering av akutte ambulante team i Helse Finnmark -Alternativ Samarbeidspartnere Henvisninger Pasientgruppa Teamets oppgaver Fagutvikling og forskning FRAMTIDIG ORGANISERING AV AMBULANT PSYKIATRISK AKUTT TEAM (APAT). ALTERNATIV Navn Organisering Lokalisering, antall team og stillinger Åpningstider 24/7 tjeneste modell Telefon nummer til APATeam i Helse Finnmark HF Kompetanse, stillingsstørrelse og turnus Ambulant Psykiatrisk Akutt Team- modell Finnmark Henvisere til APAT Inntak, kartlegging og vurdering Videokonferanse

5 4.11 Hjemmebehandling Teknologi Innleggelser Bruk av tvang ved innleggelser HoNOS Samarbeid Internt samarbeid Eksternt samarbeid Utrede og vurdere etablering av AAT i forhold til mandat for prosjekt Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Den samiske pasient Om desentralisert vaktsamarbeid ved hjelp av videokonferanse (DeVaVi) modellen Endringer i tilbudet som følge av prosjekt DeVaVi Begrensninger ved DeVaVi vaktordningen KRISESENGER Krisesenger Dagens praksis i Helse Finnmark HF, og erfaringer gjort i SPH Ofoten/Narvik området og SPH Sør Troms/Harstad området Konsekvenser for beleggsstatistikk Utfordringer i henhold til vurdering av behovet for kriseseng Om brukerstyrt innleggelse Tilknytning til døgnavdelingene SAMARBEID Samarbeid med kommunene - Samhandling og samarbeidsavtaler TRANSPORT Arbeidsgruppens mandat pkt SAMISK HELSEPARK Samisk helsepark og APAT FORSKNING OG AKUTTNETTVERK REFERANSER

6 Ordliste/forkortelse APAT BUP DeVaVi DEHT DPS HoNOS SPH TUD TSB UNN VPP Ambulant psykiatrisk akutt team Barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Desentralisert vaktsamarbeid ved videokonferanse Døgnavdeling Tana Distrikts psykiatriske senter Health of the Nation Outcome Scales Senter for psykisk helse Tvang uten døgnopphold Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer Universitetssykehuset Nord-Norge HF Voksenpsykiatrisk poliklinikk 6

7 Sammendrag Gjennom rapporten har arbeidsgruppen kommet med en anbefaling til hvordan det er mulig å bedre akutt tilbudet innen psykisk helsevern og rus til befolkningen i Finnmark ved å opprette akutte psykiatriske ambulante team. Slik DPS ene fungerer i dag, er ikke tilpasset helsepolitiske føringer hvor det blant annet stilles krav om mer hjemmebehandling, reduksjon av tvang og økt brukermedvirkning. I tillegg er det ønskelig at det i økende grad utredes muligheter for å benytte samhandlingsteknologi i direkte pasientbehandling. Samhandlingsteknologi kan bidra til at pasienter som bor i rurale strøk kan få tilgang til spesialisthelsetjenester på hjemstedet. Tall Norsk pasientregister for 2012 viser at for mange pasienter Finnmark sendes direkte til UNN uten involvering fra lokalt DPS. Rapporten ved alternativ 2 er således et bidrag for å dreie pasientstrømmen til rett sted - på rett tid til beste for pasienten. Det er nærliggende å anta at en del av innleggelsene på UNN/Åsgård kunne vært unngått, og dermed kunne også transportkostnader vært redusert. Ikke minst kunne pasienter vært spart for belastningen med å bli transportert ut av fylket for et kortvarig opphold og vurdering, for så å bli sendt tilbake til det lokale hjelpeapparatet. Arbeidsgruppen har kommet fram til to forslag. Alternativ 1: innebærer at man holder fast ved dagens organisering der man har to ambulante team på dagtid, den ene ved DPS Midt og det andre ved DPS Øst. Alternativ 1 anbefales ikke av arbeidsgruppen. Alternativ 2: er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og det foreslås at det opprettes tre Ambulante Psykiatriske Akutt Team som lokaliseres ved DPS Vest, Midt og Øst. Teamene skal ha 5 baser, det vil si at teamene deles opp og kommuniserer og samarbeider via teknologiske hjelpemidler. Det opprettes også en bakvakts ordning, DeVaVi der en spesialist alltid er i bakvakt, for APAT og for døgnenheten. Spesialisten kan blant annet nåes via videokonferanse og vil således være tilgjengelig uavhengig av arbeidssted og bosted utenom ordinær arbeidstid. APATeamene skal ha en portvaktfunksjon ved innleggelser, det innebærer at kommunelegene skal konsultere DPS ved APAT ved alle innleggelser innen psykisk helsevern. Samhandlingsregelen om at den som sitter med pasienten, bestemmer neste sted må innarbeides internt i egen organisasjon, i UNN. Pasienter skal kunne henvende seg direkte til APAT, og teamene skal kunne arbeide med pasienter ned mot 16 år. I tillegg skal ansatte i APAT ha kompetanse på rus slik at man sikrer robuste og gode fagmiljøer som vil være til beste for pasienten. 7

8 1 er Slik som de ulike ambulante team er organisert pr i dag så anbefaler ikke arbeidsgruppen denne organiseringen videre. Arbeidsgruppen finner det viktig og riktig med en annen organisering av tjenestetilbudet til befolkningen i Finnmark. Ytterligere beskrivelse av framtidig tjenestetilbud gis i kapittel 4. Framtidige Ambulante Akutt team får navnet: Ambulant Psykiatrisk Akutt Team, APAT. De ulike APAT i Helse Finnmark HF organiseres som en del av lokalt DPS. APAT organiseres som en egen enhet med egen leder på lik linje med VPP, BUP og døgnavdeling. APATeam lokaliseres til 3 hovedsteder og med 3 filialer i Finnmark. Denne geografiske spredningen er foretatt for å kunne imøtekomme de transportlogistiske og værmessige utfordringer som således er basert på erfaringer fra operativt klinisk personell i Helse Finnmark HF. APAT har en åpningstid mellom , hver dag innbefattet helg og høytider. Vaktansvar og telefon overtas av døgnavdeling fra Det opprettes et direkte telefonnummer inn til hvert APATeam. Informasjon om telefonnummer, tidspunkter for vakt, nedslagsfelt for hvert APATeam sendes til kommunene i opptaksområdet og oppdateres og kvalitetssikres med jevne mellomrom. Ansatte ved døgnavdelingene gies nødvendig opplæring for å kunne håndtere vakttelefonen. Det understrekes her at god systemkunnskap er særdeles viktig. APAT i Helse Finnmark skal ha 23/100 % stillinger. Samtlige APATeam skal ha 1-2 ansatte med rusfaglig kompetanse, rus og psykisk helse henger tett sammen. I tillegg til henvisere fra offentlige tjenester åpnes det opp for at pasient kan henvise seg selv til APAT. APAT gjør kontinuerlige inntak av pasienter og følger opp med vurderinger og konsultasjoner så raskt som det lar seg gjøre. Det etableres egne videokonferanserom ved hvert DPS som «skreddersys» for bruk til akuttvurdering av pasienter. APATeam skal i en akuttfase gi tilbud om hjemmebehandling i størst mulig grad, når pasientens tilstand tilsier dette. APAT skal ikke ha et fast antall konsultasjoner, ettersom overordnet mål er å forhindre en forverring hos pasienten. Det etableres en ordning på sikt der APAT har mulighet for å låne bærbare laptopper/ipad til pasienter, på denne måten kan teamet ha «nær» kontakt med pasientene. Samhandlingsregelen: den som sitter med pasienten, bestemmer pasientens neste sted i organisasjonen innføres. APAT skal konsulteres ved alle innleggelser. APAT skal ha en portvaktfunksjon ved alle innleggelser HoNOS tas i bruk av APATeam. APATeam i Helse Finnmark etablerer et samarbeidsforum. APAT etablerer hensiktsmessige samarbeidsforum. APAT etablerer halvårige samhandlingsmøter med kommunene i sitt opptaksområde. Det anbefales etablering av APATeam i Alta, teamet anbefales å bestå av 6 ansatte med lokalisasjon Alta og 4 ansatt med lokalisasjon Hammerfest. APATeam Alta/Hammerfest forventes å være mobil i forhold til omkringliggende kommuner. Åpningstider for teamet vil være fra , på natt vil APAT telefon settes til døgnavdeling. På denne måten er det mulig å gi et (24/7 /365) krise og akutttilbud. Dette er i tråd med mandat spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. For å sikre likeverdige tjenester til den samiske befolkningen skal man tilstrebe at APAT skal ha ansatte som behersker samisk og har kunnskaper om samisk kulturforståelse. Dersom det er behov for det, anvendes tolk under konsultasjoner med samisk talene pasienter. Det etableres et desentralisert vaktsamarbeid i Klinikk psykisk helsevern og rus i Helse Finnmark. Vaktsamarbeidet bør bestå av overleger/psykiatere ansatt i Helse Finnmark HF, i tillegg bør det søkes å få etablert et samarbeid med overleger ved UNN/Åsgård På bakgrunn av utfordringer i forhold til beleggsstatistikk, og ønske om fullt utnyttelse av ledige senger så er det ikke økonomisk forsvarlig å planlegge drift med et x antall ledige senger samt på bakgrunn av erfaringer fra SPH Ofoten/Narvik regionen har arbeidsgruppen kommet fram til følgende forslag: o Det etableres ikke egne krisesenger ved døgnavdelingene. I samarbeid med døgnavdelingene og APAT skal det utarbeides retningslinjer/prosedyrer for inntak ved frivillig innleggelse akutt psykisk syke. Det skal også utarbeides retningslinjer for hvordan utskriving av andre inneliggende pasienter skal foregå dersom akutt psykisk syke må legges inn akutt. 8

9 Det innføres et standardisert tilbud om brukerstyrte senger for DPS-ene i Helse Finnmark. APATeam etableres med egen leder, men skal knyttes tett inn mot døgnavdeling i DPS-ene. Arbeidsgruppen anbefaler en tydeliggjøring av partenes ansvarsområde ved akutt psykisk sykdom. Arbeidsgruppens foreslår at man i framtiden har økt fokus på at behandling av psykisk syke starter på det tidspunkt når det er bestemt at pasienten skal innlegges i spesialisthelsetjenesten. På lik linje som ved somatisk sykdom der transporten er en del av behandlingen. o Ledsagerordningen prioriteres og utvides, sørge for at der er samisktalende ledsagere med kompetanse på psykiske lidelser. Dette i samarbeid med Pasientreiser som har det overordnede ansvar for følge tjenester. Det etableres et APATeam som en del av Samisk helsepark. De 6 ansatte i DPS-midt lokaliseres til Samisk helsepark. Samisk helsepark gies et særlig ansvar for å gjøre samisk språk- og kulturkompetanse tilgjengelig for de resterende APATeam i Helse Finnmark HF. Arbeidsgruppen anbefaler at det stimuleres til forskning på virkningen av opprettelse av APATeam. Videre anbefales det at APATeam deltar på samlinger i regi av det nasjonale akuttnettverket o 1.1 Anbefaling av videre prosess for å lykkes Arbeidsgruppen anbefaler at det settes sammen en gruppe på 2-3 personer som skal arbeide med implementering av denne nye måten å organisere ambulant psykiatrisk akutt team på i Helse Finnmark HF. For å lykkes med denne type arbeid må organisatoriske endringer foretas, teknologi må implementeres på en slik måte at den er en naturlig del av eksisterende rutiner. Det skal etableres en bakvaktsordning for overleger ansatt i Helse Finnmark HF, i tillegg bør det vurderes å knytte noen overleger/psykiatere fra UNN/Åsgård inn i denne bakvaktsordningen. Teknisk infrastruktur må på plass (økt linjekapasitet der det er behov, innkjøp av videokonferanseutstyr, evt andre pc baserte løsninger el ipad, mobiltelefoner). Ansatte skal gies opplæring i bruk av utstyret slik at det utnyttes maksimalt til pasientens og samarbeidspartnernes beste. Allmennpsykiatrisk klinikk avdeling Nord har akuttansvaret for de pasienter som er så syke at de må til Tromsø, avdelingen bør involveres med tanke på å etablere og kvalitetssikre gode pasientforløp mellom helseforetakene. For å kunne lykkes med denne store «snuoperasjonen» er det viktig å gjøre arbeidet grundig og systematisk over tid. Arbeidsgruppen foreslår en periode på 2 år. 9

10 2 Innledning og bakgrunn 2.1 Bakgrunn for arbeidet Denne rapporten er en del av delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF. Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF har over flere år stil krav om at det skal etableres ambulante akutteam. I oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark for 2013 heter det at det skal etableres akuttberedskap på døgnbasis ved DPS/SANKS. Dette kan gjøres ved å etablere Ambulant Psykiatrisk Akutt Team (APAT), etablere lokale krisesenger, vurdere bruk av dagens døgnplasser, bruk av sykehussenger ved UNN og samhandle mer med kommunene. Den foreliggende rapporten gir forslag til organisering slik at kravet fra Helse Nord RHF kan ble en realitet. 2.2 Arbeidsgruppens sammensetning og beskrivelse av prosess Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: - Anne Karin Steffensen, psykiatrisk sykepleier, Enhetsleder PUT - Hildegunn Schancke, psykiatrisk sykepleier, AAT, DPS Øst Tana - Margitta Brennhaugen, psykiater DPS Tana - May Nergård, psykiatrisk sykepleier, Enhetsleder ruspoliklinikken, Karasjok - Sigmund Elgarøy, psykologspesialist, AAT DPS Midt - Hanne Vang, klinisk sosionom Enhetsleder VPP DPS Vest, Alta - Bryndis Rogde, vernepleier, Enhetsleder VPP, DPS Midt, Hammerfest - Ragnhild Steen, Samisk legeforening - Ragnhild Nilsen, psykiatrisk sykepleier, Enhetsleder DEHT; DPS midt, Alta - Inger Anne Kristoffersen, Akutt ambulant team, VPP Tana (sekretariatsfunksjon) - Hege Maja-Bakken, rådgiver DPS-Øst (sekretariatsfunksjon) - Ann-Karin Furskognes er arbeidsgruppens leder (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter både på videokonferanse og fysiske møter, i tillegg har arbeidsgruppen vært på studiebesøk til Ambulant psykiatrisk team (APT) i Harstad og Narvik. Besøket i Harstad og Narvik ble foretatt fordi gruppen ønsket å få ta del i de erfaringer som teamene har ervervet seg. APT i sør Troms og Ofoten er en del av Desentralisert vaktsamarbeid ved hjelp av videokonferanse (DeVaVi - modellen) og var således viktig å få besøkt. Tekst har blitt delt med alle slik at gruppens medlemmer er gjort kjent med innholdet og således hatt mulighet for å komme med innspill. I juni ble arbeidsgruppen samlet i Karasjok, her ble strukturen i ambulante psykiatriske akutt team tydeliggjort, i tillegg ble det laget et forslag på hvor de ulike ambulante psykiatriske akutt team skulle lokaliseres. Det var en enstemmig konsensus bak de forslagene som ble lagt fram på juni-møtet i Karasjok. 10

11 2.3 Mandatet. Forståelse av oppdragene som ligger i mandatet har blitt dannet igjennom en pågående prosess i arbeidsgruppens møter. Det er konsensus i arbeidsgruppen om forståelse av mandatet. Arbeidsgruppen sender i retur pkt 12 og pkt 20. Pkt 12: Søke om godkjenning for DPS-ene/SANKS for Tvang Uten Døgn (TUD). Oppdraget om å søke om TUD godkjenning ble grundig drøftet i arbeidsgruppen. Vi ser at dette punktet vil kreve en egen søknadsprosess og denne bør ligge på overordnet klinikknivå. TUD vil kreve organisatoriske endringer som bør arbeides videre med når overordnet struktur foreligger. Arbeidsgruppen mener det er viktig at arbeidet med TUD prioriteres for å bidra til å redusere antall tvangsinnleggelser, samt å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner. Dette punktet sendes tilbake til Helse Finnmark HF ved direktøren for videre oppfølging. Pkt 20: Redegjør for økonomiske konsekvenser som følge av organisering av alternative APAT modeller. Hva vil for eksempel etablering av Ambulante akutteam og reduksjon av innleggelser ved UNN og derigjennom reduksjon av transport av psykisk syke fra Finnmark til UNN ha å si for transportkostnadene. Punktet er omfattende, og arbeidsgruppen innehar ikke nødvendig kompetanse til å foreta denne typen utredning. Det vil være viktig å monitorere pasientstrømmen med kostnader; det være seg transport, personell, tidsbruk m.m. Arbeidsgruppen anbefaler at en foretar status på antall innlegges i UNN før opprettelsen av APAT og en etter opprettelsen av APAT i Helse Finnmark HF. Denne type måling vil kunne være et godt arbeidsredskap for å følge med hvor pasientstrømmen går. 11

12 3 Dagens organisering 3.1 Dagens organisering av akutte ambulante team i Helse Finnmark - Alternativ 1 Helse Finnmark har i dag to akutt ambulante team som er organisert under DPS Midt og DPS Øst. I tillegg er man i gang med å etablere et ambulant rusteam ved DPS Alta. Akutt ambulant team i Lakselv har i dag 9 ansatte. Foruten opptakskommunene tar de andre teamene mindre akutte saker i Lule - og Sørsamisk område. I Tana har teamet 3,2 ansatte. Dette teamet dekker kommunene i Øst-Finnmark, og har i tillegg ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til innsatte i Vadsø fengsel. Begge team gir sitt tilbud på dagtid. Ingen av teamene har beredskap for helg og høytid. Teamene har ansatte med psykolog kompetanse, psykiatriske sykepleiere og vernepleiere og ergoterapeuter. I Tana har man lagt opp til en ordning der en psykiater er tilgjengelig for teamet på dagtid. Begge team er organisert som en del av tilbudet til VPP. Ved DPS Vest som i dag ikke har akutt ambulant team, har man en beredskap kun på dagtid for akutte henvendelser Samarbeidspartnere Kommunene i opptaksområdene er sentrale samarbeidspartnere for akutte ambulante teamene. Andre samarbeidspartnere er ulike deler av spesialisthelsetjenesten: Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Ruspoliklinikk og rusavdelinger, Barn og ungdomspsykiatrisk-poliklinikk (BUP), døgnavdelinger, samt Viken senter, Senter for spiseforstyrrelser, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og andre Henvisninger Pasienthenvisninger kommer fra leger, men også fra annet helsepersonell i kommunene. Lakselv har en ordning med lavterskeltilbud hvor pasienter og pårørende kan henvende seg direkte til teamet. Teamet i Tana har ikke valgt en slik ordning. Her ønsker de skriftlige henvisninger fra helsepersonell. Dette kommer av ulik bemanning i de to teamene. Henvisninger behandles på lik linje med andre henvisninger i VPP. Begge team har tilgang på behandlere som behersker samisk språk og kultur. De har også tilgjengelig teknologi for å benytte seg av tolketjenester når det er behov for det Pasientgruppa De fleste henvises til ambulante akutt team på bakgrunn av en psykisk lidelse, og ofte finner man et underliggende rusproblem. De er over 18 år, men det kommer også henvisninger fra barne- og ungdomspsykiatrien når deres pasienter nærmer seg myndighetsalder. 12

13 3.1.4 Teamets oppgaver Teamene gir akutt krisehjelp ved psykose, sorg, kriser og ved akutt og kronisk suicidalitet. Vurdering av behov for innleggelser er en sentral oppgave slik at teamene også har en portvaktrolle ved akutte innleggelser. Pasienter kan få hjemmebesøk, og ofte foregår konsultasjonene ute i kommunene. I noen tilfeller kalles pasienter inn til konsultasjoner ved VPP. Begge teamene disponerer egne biler for å kunne rykke ut raskt. I Tana har de valgt å gi pasientene inntil 10 konsultasjoner og deretter henvise dem videre, enten til annen poliklinisk behandling, innleggelse eller overføre til det kommunale tjenesteapparatet. Dersom det er behov for det, gjør man unntak fra dette. I Lakselv følger man pasientene opp over lengre tid Fagutvikling og forskning Begge akutt teamene er knyttet til nasjonalt akuttverket som har to årlige fagsamlinger. I Helse Finnmark pågår det i dag ingen forskning i forhold til akutte ambulante psykiatriske tjenester. Slik som de ulike ambulante team er organisert pr i dag så anbefaler ikke arbeidsgruppen denne organiseringen videre. Arbeidsgruppen finner det viktig og riktig med en annen organisering av tjenestetilbudet til befolkningen i Finnmark. Arbeidsgruppens framtidige anbefaling gis i kapittel 4. 13

14 4 Framtidig organisering av Ambulant Psykiatrisk Akutt Team (APAT). Alternativ Navn Oppdragsgiver har gitt navnet Ambulant akutteam. Arbeidsgruppen finner dette navnet lite beskrivende for de oppgaver som skal utføres og målgruppe som de skal gi tilbud til. På denne bakgrunn ønsker arbeidsgruppen å tydeliggjøre teamenes hovedfunksjon i gjennom navnet Ambulant Psykiatrisk Akutt Team (APAT). Framtidige Ambulante Akutt team får navnet Ambulant Psykiatrisk Akutt Team, APAT 4.2 Organisering De ulike APAT i Helse Finnmark HF bør være organisert som en del av lokalt DPS. Arbeidsgruppen anbefaler at APAT organiseres som en egen enhet med egen leder på lik linje med VPP, BUP og døgnavdeling. Faglig autonomi er viktig ettersom det skal videreutvikles og utvikles en relativt ny arbeidsmetodikk ved flere lokalisasjoner i Helse Finnmark HF. Arbeidsgruppen mener at faglig autonomi til APAT er med å gi økt rom for å inneha et ambulant akuttpsykiatrisk perspektiv i en hektisk hverdag som ofte er preget av kamp om ressurser. APAT skal samarbeide tett med spesielt døgnavdelinger, voksenpsykiatriske poliklinikker, andre APAT team i Helse Finnmark HF og eksterne samarbeidspartnere. APAT sees på som bindeleddet mellom deler av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten slik at en i størst mulig grad kan bidra til sømløse pasientforløp med pasienten i førersetet. Forslag til nytt organisasjonskart for klinikk Psykisk helsevern og rus hvor APATeam er satt inn som en egen enhet. 14

15 De ulike APAT i Helse Finnmark HF organiseres som en del av lokalt DPS. APAT organiseres som en egen enhet med egen leder på lik linje med VPP, BUP og døgnavdeling. 4.3 Lokalisering, antall team og stillinger Finnmark fylke er landets største fylke målt i areal, men landets minste målt i antall innbyggere (74710 innbyggere pr 1.oktober 2013). Antall kommuner er 19 stykker. Finnmark har et større areal enn hele Danmark. Geografiske utfordringer, transportlogistiske, værmessige utfordringer, antall kommuner og lange reiseavstander tilsier at dersom det skal være realistisk å gi tilbud om tilgang til APAT for alle kommuner, så anbefales det å etablere flere team i fylket. Tabell 1 Lokalisering A. Alta/ Hammerfest B. Karasjok/ Lakselv Framtidig antall stillinger 10 0 Dagens antall stillinger 6 9 lokalisert i Lakselv. I tillegg har de pt en sekretær ressurs C. Tana/ Kirkenes lokalisert i Tana Antall stillinger 23 12,2 Dette utgjør 23/ 100 % stillinger. Inkluderer også lederfunksjonen og 1-2 ansatte med ruskompetanse pr team. A. Team Alta/Hammerfest: Arbeidsgruppen anbefaler 6 ansatte i Alta og 4 ansatt i Hammerfest. Denne arbeidsstedsplasseringen er foretatt fordi det ansees som viktig å kunne gi et tilbud raskt til de omkringliggende kommunene. Teamet i Hammerfest kan enten lokaliseres på sykehuset i Hammerfest, en samlokalisering kan bidra til økt samarbeid med den somatiske delen av helseforetaket. Et annet alternativ kan være en samlokalisering ved BUP Hammerfest. En slik samlokalisering kan være med å bringe voksenpsykiatri og barnepsykiatri nærmere og kan således kunne innvirke positivt på pasientforløpene. Belastningen ifht turnus må fordeles. Det skal være en leder. B. Team Karasjok/Lakselv: Arbeidsgruppen anbefaler 3 ansatte i Karasjok og 3 ansatte i Lakselv. Teamet vil bli en svært viktig samarbeidspart ifht samisk helsepark. Det anbefales en samlokalisering med Samisk helsepark. Teamet skal ha en leder. C. Team Tana/ Kirkenes: Arbeidsgruppen anbefaler 4 ansatt i Tana og 3 ansatte i Kirkenes. Tana ligger strategisk godt plassert midt i Øst fylket og har således kort 15

16 reisetid til kommuner i nedslagsfeltet. En kan gjøre en samlokalisering med Kirkenes sykehus noe som kan bidra til økt samarbeid med den somatiske delen av helseforetaket. Et annet alternativ kan være en samlokalisering ved VPP og BUP Kirkenes, slik som i dag. En slik samlokalisering kan være med å bringe voksenpsykiatri og barnepsykiatri nærmere og kan således kunne innvirke positivt på pasientforløpene. Teamet skal ha en leder. Teamene deler merkantile tjenester med de øvrige enhetene i DPS ene. APATeam lokaliseres til 3 hovedsteder og med 3 filialer i Finnmark. Denne geografiske spredningen er foretatt for å kunne imøtekomme de transportlogistiske og værmessige utfordringer som således er basert på erfaringer fra operativt klinisk personell i Helse Finnmark HF. (Fordelingen er vist i tabell 1). 4.4 Åpningstider 24/7 tjeneste modell Ambulant psykiatrisk akutt team skal ha en åpningstid mellom klokken 08:00-22:00 alle hverdager inklusiv helger og høytid. Aktiv arbeidstid i helger og høytid kan vurderes å reduseres, og kan da kompenseres ved at ansatte har en annen type vaktløsning. Hva gjelder natt så er det ønskelig å inngå et tett samarbeid med døgnavdeling som er lokalisert nærmest/ geografisk nærhet til det enkelte APATeam. Døgnavdeling skal ha vakttelefon mellom klokken 22:00-08:00, i tillegg skal døgnavdeling kunne ha som en av sine arbeidsredskaper det å kunne gi akutt timer på APAT sine vegner til personer har behov for en akuttsamtale påfølgende arbeidsdag hos APAT. Åpningstidene (hverdag u/helg/høytid) vises i tabell 2. Tabell 2 Åpningstidene (hverdag u/helg/høytid) Tidsrom APATeam Døgnavdeling overtar vakttelefon fra APAT 08:00-15:30 X X 15:30-22:00 X X 22:00-08:00 X X Overlege/aktiv eller i bakvakt. Vakttelefonen er en del av spesialisthelsetjenesten og er primært åpen for kommunehelsetjenesten. Pasienter/pårørende skal kontakte primærhelsetjenesten ved behov for bistand. Telefonvakt ved døgnavdelingen må imidlertid være forberedt på at noen pasienter/pårørende også vil ta direkte kontakt. Når pasienter/pårørende tar direkte kontakt er man pliktig å forsøke å løse bistandsbehovet på best mulig måte gjennom å videreformidle kontakt til primærhelsetjenesten eller bistå med å finne andre løsninger. På denne måten sikrer vi at pasientene har en trygghet for at de kan få kontakt og nødvendig hjelp også om natten om krisen skulle oppstå. 16

17 APAT er bemannet i helg og høytid av en person på hver vakt. Bemanningsbehovet og type vaktordning bør vurderes fortløpende for å sikre at løsningene er korrekt i forhold til etterspørsel. Eventuelle utrykning bør foregå i samarbeid med primærhelsetjenesten, det understrekes at ansatte i APAT ikke skal foreta utrykning alene. En annen og svært viktig samarbeidspartner på helgevakt er helsepersonell ansatte på de ulike døgnavdelinger ved DPS ene i Helse Finnmark HF. På denne måten er ikke ansatte i APAT således «alene» på vakt, noe som sikrer kontinuerlig vurdering og mulighet for å frivillig innleggelse på døgnavdelingene. På sikt er det nærliggende å tenke seg at denne økte tilgjengeligheten vil kunne bidra til færre tvangsinnleggelser til UNN/Åsgård. APAT har en åpningstid mellom , hver dag innbefattet helg og høytider. Vaktansvar og telefon overtas av døgnavdeling fra Telefon nummer til APATeam i Helse Finnmark HF I forhold til om det skal besluttes å opprette ett eller flere telefonnummer til APATeam mener arbeidsgruppen at det alltid må stilles spørsmål om det er korteste vei for innringer til APAT eller om det vil bli en omvei. Dersom ett nummer skal benyttes og knyttes opp til AMK må følgende være på plass: Oppdaterte turnuslister til de ulike APATeam Kunnskap om geografisk nedslagsfelt til de enkelte APATeam Systemkunnskap om hvordan psykisk helse er organisert i Helse Finnmark HF samt UNN/Åsgård I tillegg til at dette kan oppfattes som en omvei til APAT, kan det også oppfattes som feil bruk av spesialiserte ressurser, i arbeidet med å sette over en telefon. Dersom en velger å organisere telefonisk kontaktpunkt direkte til de ulike APATeam må følgende være på plass: De ulike kommuner til de enkelte APATeam må ha fått informasjon om til hvilket DPS/APATeam de skal forholde seg til Ansatte på de ulike døgnavdelinger må ha god systemkunnskap og må kjenne til hvordan pasientforløpet skal være Kunnskap om geografisk nedslagsfelt til de enkelte APATeam Ved valg av denne løsningen så er det fjernet et ledd (AMK), innringer får hjelp allerede ved første kontaktpunkt med psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten (APAT eller døgnavdeling). Det siste alternativet er det som ligger nærmest den løsningen som eksisterer i dag. Uavhengig om man velger den ene eller den andre løsningen så er det viktig at innringer får hjelp i det øyeblikket telefonen er besvart av spesialisthelsetjenesten. «En dør inn» prinsippet er således ivaretatt. 17

18 Det opprettes et direkte telefonnummer inn til hvert APATeam. Informasjon om telefonnummer, tidspunkter for vakt, nedslagsfelt for hvert APATeam sendes til kommunene i opptaksområdet og oppdateres og kvalitetssikres med jevne mellomrom. Ansatte ved døgnavdelingene gies nødvendig opplæring for å kunne håndtere vakttelefonen. Det understrekes her at god systemkunnskap er særdeles viktig. 4.6 Kompetanse, stillingsstørrelse og turnus Tabell 3. oversikt over ansatte, arbeidstid og stillingsstørrelse. Kompetanse i de enkelte APATeam Stillingsstørrelse Turnus Psykiater min 50 % X Psykolog/psykologspesialist 100 % X Psykiatrisk sykepleier 100 % X Treårig helsefaglig utdanning (sykepleier, 100 % X vernepleier, barnevernspedagog og sosionom) med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Treårig helsefaglig utdanning (sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog og sosionom) med videreutdanning innenfor rus feltet. 100 % X De enkelte team bør fortrinnsvis ha en fast psykiater i 50 % stilling knyttet opp mot seg. Da det er antatt vanskelig å rekruttere personell til 50 % stilling, kan man kombinere med en delprosent stilling på døgnenhet. Det presiseres at denne da må være i tillegg til døgnenhetens faste psykiater, da vedkommende må kunne reise ut for å møte pasienter på kort varsel. For å sikre utvikling av teamets faglige identitet og spesialkompetanse må stillingen være forankret i APAT. Dette vil bidra til et bedre og tryggere samarbeid med døgnenheten som skal ha ansvar for vakttelefon og være innleggelsesinstans for APAT. Dersom dette ikke er mulig bør det tilstrebes tilgang på slik kompetanse for eksempel ved bruk av videokonferanse. Psykolog kompetanse eller psykologspesialist bør også forefinnes i de ulike teamene eller at den kompetansen lånes fra andre lokalisasjoner i Helse Finnmark HF. For å kunne bidra til å etablere stabile og robuste fagmiljø som skal gi kvalitativt gode helsetjenester til sårbare grupper for eksempel innenfor psykisk helse og rus, skal APATeam være tverrfaglig sammensatt. Tverrfaglighet er et viktig bidrag inn i arbeidet med å etablere sømløse pasientforløp der pasienten selv sitter i førersetet. 18

19 APAT i Helse Finnmark skal ha 23/100 % stillinger. Samtlige APATeam skal ha 1-2 ansatte med rusfaglig kompetanse, rus og psykisk helse henger tett sammen. 4.7 Ambulant Psykiatrisk Akutt Team- modell Finnmark. Målgruppen for teamet er pasienter som trenger rask vurdering/behandling. Tabell 4: «Veien» inn til APATeam og «veien» ut der folk bor. Akutt behandling Henviser Pasient Behandling Videre oppfølging I n n t a k k a r t l e g g i n g o g v u r d e r i n g DPS Mottak henvisning: Skriftlig Muntlig Dips registrering Akutt behandling Møte pasienten så raskt som mulig, helst med pårørende/nettverk Vurdering Vurdere akutte problemstillinger og individuelle risiko og trygghetsfaktorer Diagnose/spesialis t-vurdering V i d e o k o n f e r a n s e Psykologiske intervensjoner Støtte og veiledning til pårørende Medikament Tverrfaglig revurdering minst hver uke Veiledning, løpende tilbakemeldinger og samarbeid med helsepersonell Eventuell innleggelse T e k n o l o g i Pasient Fastlege Kommune Fastlege Legevakt Primærhelsetjeneste Voksenpsykiatris ke enheter BUP Politi / AMK Tilbud om videre hjemmebehandling DPS/Råd om døgnbehandling Sykehus Poliklinikk TSB NAV T1 HoNOS T2 HoNOS T3 HoNOS 4.8 Henvisere til APAT Pasient kan selv ta kontakt og be om hjelp direkte fra APAT. Pasientens fastlege kan sende skriftlige henvisninger samt ta muntlig kontakt. Legevakt kan kommer med akutte elektronisk henvendelser i tillegg til telefonisk kontakt. Kommunal psykisk helsetjeneste kan ta kontakt telefonisk, de kan også komme med skriftlige henvendelser. Interne instanser som VPP, BUP, DEHT, UNN henvender seg skriftlig og muntlig for overføring av pasienter. Politi og AMK kan henvende seg muntlig til APAT. I tillegg til henvisere fra offentlige tjenester åpnes det opp for at pasienter kan henvise seg selv til APAT. 19

20 4.9 Inntak, kartlegging og vurdering Når APAT mottar en henvisning, muntlig eller skriftlig, ber APAT om nødvendige opplysninger for å kunne registrere pasienten i DIPS og klargjøre hensikten med henvisningen. Registreringen i DIPS foretas av APAT i nært samarbeid med de merkantilt ansatte som har nødvendig tilgang for å kunne gjøre slike registreringer. Ved henvisning fra pasienten selv og hvor navn og fødselsdato er kjent vil det alltid bli sendt et notat til pasientens fastlege. Her informeres det om at det er kommet en henvisning fra pasienten og at det er gjennomført en samtale, i dette notatet er det også naturlig å innhente eventuelle tilleggsopplysninger dersom behov. Dette for å sikre at fastlegen også er orientert ifht pasientens psykiske helse. Inntak av pasienter foregår kontinuerlig, også på ettermiddag, kveld og i helger og høytider. Avhengig av hvor akutt situasjonen synes å være, avtaler APAT tid for å møte pasienten for videre vurdering og kartlegging. APAT kan innkalle pasienten til egne lokaler, møte pasienten hjemme eller i primærhelsetjenestens lokaler. Ansatte i APAT møter aldri akutt psykisk syke pasienter alene. Ved henvendelser fra pasienter som ikke oppgir navn, føres det ikke eget journalnotat. Denne henvendelsen registreres som en henvendelse. APAT deltar på felles inntaksmøter i DPS der andre enheter som Døgnavdeling, Voksen Psykiatrisk Poliklinikk og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk deltar. Ved å delta på felles inntaksmøter så bidrar APATeam til å styrke den interne samhandlingen, i tillegg får man inngående kjennskap til arbeidsmåter og inngående systemkunnskap om de andre enhetene. Når APATeam møter pasienten første gang, vurderer de symptomer, gjør suicidalvurderinger, vurderer medikamentbehov, vurderer hjemmebehandling, poliklinisk behandling, frivillig innleggelser som for eksempel ved døgnavdeling eller akutt innleggelse ved UNN. I tilfeller der APAT vurderer at tilstanden er alvorlig, skal pasienten drøftes med spesialist og det skal journalføres at dette er gjort. APAT gjør kontinuerlige inntak av pasienter og følger opp med vurderinger og konsultasjoner så raskt som det lar seg gjøre Videokonferanse Når APAT ansatte har behov for å tilkalle overlege i bakvakt, kan dette foregå enten ved at overlegen ankommer fysisk til det sted hvor pasienten oppholder seg eller at overlegen foretar en undersøkelse på videokonferanse fra sitt hjemmekontor. Overlegen i bakvakt kan også være lokalisert ved en annen DPS og da vil det være naturlig å benytte seg av videokonferanse for å få foretatt en undersøkelse av pasienten. I rundskriv I-12/

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Oppsummering DeVaVi er en styrking av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Hjelpetjenesten

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Hjelpetjenesten 1av 1 Delrapport: Gjennomgang av psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 1. Vi er glad for at man i psykiatritilbudet til barn og unge vil øke andelen fagfolk med psykologisk- og psykiatrisk kompetanse

Detaljer

Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern

Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern Møtedato: 20.03.13 Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys Bakgrunn og organisatorisk forankring Administrerende direktør i Heleglandsykehuset

Detaljer

HELGELANDS- SYKEHUSET. Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland

HELGELANDS- SYKEHUSET. Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland HELGELANDS- SYKEHUSET Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland Gjennomgang, sammenligning og vurdering av to modeller AAT Helgeland 12.12.2012 1 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Rapport Ambulant akutteam Helgeland. Evalueringsperiode

Rapport Ambulant akutteam Helgeland. Evalueringsperiode Rapport Ambulant akutteam Helgeland Evalueringsperiode 01.06.15-31.05.16 Dato: 14.02.2017 Forord Ambulante akutteam (AAT) ved DPS er en type tjeneste som er relativt ny innenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten Handlingsplan del 1: Må/strate Salten s 1 Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten utvides fra 4 behandlerstillinger

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus- og avhengighetsbehandling, PhD Avdeling psykisk helsevern og rus NKT TSB 8. desember 2017 gwe@helsedir.no

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Akutte samhandlingsoppgaver og utfordringer innen psykisk helsevern og rusomsorg

Akutte samhandlingsoppgaver og utfordringer innen psykisk helsevern og rusomsorg Akutte samhandlingsoppgaver og utfordringer innen psykisk helsevern og rusomsorg Ingrid Camilla Aasbøe Heggland Psykologspesialist Akutt Ambulant Team Haugaland og Karmøy DPS /Spesialisert Behandling Haugesund

Detaljer

Hva skal ambulante akutteam være?

Hva skal ambulante akutteam være? Hva skal ambulante akutteam være? Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund NSH konferanse 17.10.2011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

Først en unnskyldning og endring av tittel på mitt innlegg.

Først en unnskyldning og endring av tittel på mitt innlegg. Først en unnskyldning og endring av tittel på mitt innlegg. «Fra minimal og «nød-dreven» samhandling - på vei motreell samhandling i det akutte psykiske helsevernet i opptaksområdet til Avdeling Sør ved

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

1. Evaluering av DeVaVi Fokusgrupper med pasienter og pårørende Dialogmøter med 3 av 5 interkommunale legevakter

1. Evaluering av DeVaVi Fokusgrupper med pasienter og pårørende Dialogmøter med 3 av 5 interkommunale legevakter Konklusjon Vi har flyttet pasientstrømmen fra sentralsykehusnivå til lokalsykehusnivå pasientene har fått et akuttpsykiatrisk tilbud nærmere sitt hjem og lokalmiljø Kvalitative studier 1. Evaluering av

Detaljer

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD SENTER FOR PSYKISK HELSE SØR TROMS Telefon: 77 01 59 27 Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Det være seg i forbindelse med sykdom,

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord.

Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord. Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord. Raymond Dokmo Medisinsk faglig rådgiver Helse Nord RHF 15.06.16

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Henrik von Kirchbach Enhetsleder, døgnenheten Kort om selve ordningen Brukeren vurderer selv behov for innleggelse. Brukerne slipper

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef «Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef 1 Kommunale Ø.hjelps plasser. En mulighet eller rot i systemet??? 2 Forventninger.. Avtaler som binder tilbudet mellom kommunehelsetjenesten

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Jane Moe Castro Lørenskog

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Brønnøysund I denne saken gis en oppdatering over nye tilbud innen psykisk helsevern. Saken er en oppdatering

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Vår ref. 16/ / / FE Saksbehandler: Sissel Andreassen

Vår ref. 16/ / / FE Saksbehandler: Sissel Andreassen Vår ref. 16/50964 16/3447-2 / FE - 000 Saksbehandler: Sissel Andreassen Høringsuttalelse - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

LILLESTRØMKLINIKKEN. En samlet tjeneste. - et forsøk på å organisere og integrere tilbud innen rus-, voksen- og barne- og ungdomspsykiatri

LILLESTRØMKLINIKKEN. En samlet tjeneste. - et forsøk på å organisere og integrere tilbud innen rus-, voksen- og barne- og ungdomspsykiatri En samlet tjeneste - et forsøk på å organisere og integrere tilbud innen rus-, voksen- og barne- og ungdomspsykiatri Litt historikk: - allklinikkene opprettet av Akershus fylkeskommune - operativ fra 01.01.98

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Frode Bremseth, spl Videretutdanning i psykisk helsearbeid Psykiatrisk ambulanse Ordningen med psykiatrisk ambulanse ble igangsatt 1. februar 2010. Ambulansen er operativ

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene.

Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene. Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene. Innlegg ved Helse-Nords DPSkonferanse 29.10.09 Magnus P. Hald Allmennpsykiatrisk klinikk

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

DPS Skien DPS Porsgrunn/Vestmar

DPS Skien DPS Porsgrunn/Vestmar DPS Skien DPS Porsgrunn/Vestmar Akutte tjenester Kaia Kvammen Gitte Slåtta TELEMARK FYLKE Befolkning 2012 170 023 Akutteamets nedslagsfelt: 125 681 SKIEN KOMMUNE: 52 509 innbyggere, 778 km2 SILJAN KOMMUNE:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Frode Bremseth, spl Videreutdanning i psykisk helsearbeid Psykiatrisk ambulanse Ordningen med psykiatrisk ambulanse ble igangsatt 1. februar 2010. Ambulansen er operativ

Detaljer

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester De regionale helseforetakene Deres ref Vår ref Dato 200903207-SOA/TR 19.03.2010 Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester Det vises til Oppdragsdokument 2010 til

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Geografi 470 000 innbyggere = Ahus 87 kommuner 2 Helse Nord Nøkkeltall for psykisk helsevern og TSB

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år?

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Faglige utfordringer i en omskiftelig tid

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer