Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF"

Transkript

1 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante akutteam (AAT)- psykisk helsevern for voksne Utgitt av: Arbeidsgruppe for planlegging og etablering av ambulant psykiatrisk akutt team for voksne Dato: 15.oktober 2013

2 2

3 Forord I arbeidet med Strategisk utviklingsplan i Helse Finnmark er det opprettet et delprosjekt som heter Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I den forbindelse er det bestemt å arbeide med satsingsområdet å planlegge å etablere ambulante akutteam for voksne i foretaket. Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF har over flere år stil krav om at det skal etableres ambulante akutteam. I oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark for 2013 heter det at det skal etableres akuttberedskap på døgnbasis ved DPS/SANKS. Dette kan gjøres ved å etablere AAT, etablere lokale krisesenger, vurdere bruk av dagens døgnplasser, bruk av sykehussenger ved UNN og samhandle mer med kommunene. På bakgrunn av dette oppdraget er denne rapporten et svar på hvordan man kan tenke å løse oppgaven med å etablere ambulante akutte team i Helse Finnmark. Ann-Karin Furskognes Tromsø

4 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 ORDLISTE/FORKORTELSE... 6 SAMMENDRAG ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALINGER Anbefaling av videre prosess for å lykkes INNLEDNING OG BAKGRUNN Bakgrunn for arbeidet Arbeidsgruppens sammensetning og beskrivelse av prosess Mandatet DAGENS ORGANISERING Dagens organisering av akutte ambulante team i Helse Finnmark -Alternativ Samarbeidspartnere Henvisninger Pasientgruppa Teamets oppgaver Fagutvikling og forskning FRAMTIDIG ORGANISERING AV AMBULANT PSYKIATRISK AKUTT TEAM (APAT). ALTERNATIV Navn Organisering Lokalisering, antall team og stillinger Åpningstider 24/7 tjeneste modell Telefon nummer til APATeam i Helse Finnmark HF Kompetanse, stillingsstørrelse og turnus Ambulant Psykiatrisk Akutt Team- modell Finnmark Henvisere til APAT Inntak, kartlegging og vurdering Videokonferanse

5 4.11 Hjemmebehandling Teknologi Innleggelser Bruk av tvang ved innleggelser HoNOS Samarbeid Internt samarbeid Eksternt samarbeid Utrede og vurdere etablering av AAT i forhold til mandat for prosjekt Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Den samiske pasient Om desentralisert vaktsamarbeid ved hjelp av videokonferanse (DeVaVi) modellen Endringer i tilbudet som følge av prosjekt DeVaVi Begrensninger ved DeVaVi vaktordningen KRISESENGER Krisesenger Dagens praksis i Helse Finnmark HF, og erfaringer gjort i SPH Ofoten/Narvik området og SPH Sør Troms/Harstad området Konsekvenser for beleggsstatistikk Utfordringer i henhold til vurdering av behovet for kriseseng Om brukerstyrt innleggelse Tilknytning til døgnavdelingene SAMARBEID Samarbeid med kommunene - Samhandling og samarbeidsavtaler TRANSPORT Arbeidsgruppens mandat pkt SAMISK HELSEPARK Samisk helsepark og APAT FORSKNING OG AKUTTNETTVERK REFERANSER

6 Ordliste/forkortelse APAT BUP DeVaVi DEHT DPS HoNOS SPH TUD TSB UNN VPP Ambulant psykiatrisk akutt team Barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Desentralisert vaktsamarbeid ved videokonferanse Døgnavdeling Tana Distrikts psykiatriske senter Health of the Nation Outcome Scales Senter for psykisk helse Tvang uten døgnopphold Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer Universitetssykehuset Nord-Norge HF Voksenpsykiatrisk poliklinikk 6

7 Sammendrag Gjennom rapporten har arbeidsgruppen kommet med en anbefaling til hvordan det er mulig å bedre akutt tilbudet innen psykisk helsevern og rus til befolkningen i Finnmark ved å opprette akutte psykiatriske ambulante team. Slik DPS ene fungerer i dag, er ikke tilpasset helsepolitiske føringer hvor det blant annet stilles krav om mer hjemmebehandling, reduksjon av tvang og økt brukermedvirkning. I tillegg er det ønskelig at det i økende grad utredes muligheter for å benytte samhandlingsteknologi i direkte pasientbehandling. Samhandlingsteknologi kan bidra til at pasienter som bor i rurale strøk kan få tilgang til spesialisthelsetjenester på hjemstedet. Tall Norsk pasientregister for 2012 viser at for mange pasienter Finnmark sendes direkte til UNN uten involvering fra lokalt DPS. Rapporten ved alternativ 2 er således et bidrag for å dreie pasientstrømmen til rett sted - på rett tid til beste for pasienten. Det er nærliggende å anta at en del av innleggelsene på UNN/Åsgård kunne vært unngått, og dermed kunne også transportkostnader vært redusert. Ikke minst kunne pasienter vært spart for belastningen med å bli transportert ut av fylket for et kortvarig opphold og vurdering, for så å bli sendt tilbake til det lokale hjelpeapparatet. Arbeidsgruppen har kommet fram til to forslag. Alternativ 1: innebærer at man holder fast ved dagens organisering der man har to ambulante team på dagtid, den ene ved DPS Midt og det andre ved DPS Øst. Alternativ 1 anbefales ikke av arbeidsgruppen. Alternativ 2: er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og det foreslås at det opprettes tre Ambulante Psykiatriske Akutt Team som lokaliseres ved DPS Vest, Midt og Øst. Teamene skal ha 5 baser, det vil si at teamene deles opp og kommuniserer og samarbeider via teknologiske hjelpemidler. Det opprettes også en bakvakts ordning, DeVaVi der en spesialist alltid er i bakvakt, for APAT og for døgnenheten. Spesialisten kan blant annet nåes via videokonferanse og vil således være tilgjengelig uavhengig av arbeidssted og bosted utenom ordinær arbeidstid. APATeamene skal ha en portvaktfunksjon ved innleggelser, det innebærer at kommunelegene skal konsultere DPS ved APAT ved alle innleggelser innen psykisk helsevern. Samhandlingsregelen om at den som sitter med pasienten, bestemmer neste sted må innarbeides internt i egen organisasjon, i UNN. Pasienter skal kunne henvende seg direkte til APAT, og teamene skal kunne arbeide med pasienter ned mot 16 år. I tillegg skal ansatte i APAT ha kompetanse på rus slik at man sikrer robuste og gode fagmiljøer som vil være til beste for pasienten. 7

8 1 er Slik som de ulike ambulante team er organisert pr i dag så anbefaler ikke arbeidsgruppen denne organiseringen videre. Arbeidsgruppen finner det viktig og riktig med en annen organisering av tjenestetilbudet til befolkningen i Finnmark. Ytterligere beskrivelse av framtidig tjenestetilbud gis i kapittel 4. Framtidige Ambulante Akutt team får navnet: Ambulant Psykiatrisk Akutt Team, APAT. De ulike APAT i Helse Finnmark HF organiseres som en del av lokalt DPS. APAT organiseres som en egen enhet med egen leder på lik linje med VPP, BUP og døgnavdeling. APATeam lokaliseres til 3 hovedsteder og med 3 filialer i Finnmark. Denne geografiske spredningen er foretatt for å kunne imøtekomme de transportlogistiske og værmessige utfordringer som således er basert på erfaringer fra operativt klinisk personell i Helse Finnmark HF. APAT har en åpningstid mellom , hver dag innbefattet helg og høytider. Vaktansvar og telefon overtas av døgnavdeling fra Det opprettes et direkte telefonnummer inn til hvert APATeam. Informasjon om telefonnummer, tidspunkter for vakt, nedslagsfelt for hvert APATeam sendes til kommunene i opptaksområdet og oppdateres og kvalitetssikres med jevne mellomrom. Ansatte ved døgnavdelingene gies nødvendig opplæring for å kunne håndtere vakttelefonen. Det understrekes her at god systemkunnskap er særdeles viktig. APAT i Helse Finnmark skal ha 23/100 % stillinger. Samtlige APATeam skal ha 1-2 ansatte med rusfaglig kompetanse, rus og psykisk helse henger tett sammen. I tillegg til henvisere fra offentlige tjenester åpnes det opp for at pasient kan henvise seg selv til APAT. APAT gjør kontinuerlige inntak av pasienter og følger opp med vurderinger og konsultasjoner så raskt som det lar seg gjøre. Det etableres egne videokonferanserom ved hvert DPS som «skreddersys» for bruk til akuttvurdering av pasienter. APATeam skal i en akuttfase gi tilbud om hjemmebehandling i størst mulig grad, når pasientens tilstand tilsier dette. APAT skal ikke ha et fast antall konsultasjoner, ettersom overordnet mål er å forhindre en forverring hos pasienten. Det etableres en ordning på sikt der APAT har mulighet for å låne bærbare laptopper/ipad til pasienter, på denne måten kan teamet ha «nær» kontakt med pasientene. Samhandlingsregelen: den som sitter med pasienten, bestemmer pasientens neste sted i organisasjonen innføres. APAT skal konsulteres ved alle innleggelser. APAT skal ha en portvaktfunksjon ved alle innleggelser HoNOS tas i bruk av APATeam. APATeam i Helse Finnmark etablerer et samarbeidsforum. APAT etablerer hensiktsmessige samarbeidsforum. APAT etablerer halvårige samhandlingsmøter med kommunene i sitt opptaksområde. Det anbefales etablering av APATeam i Alta, teamet anbefales å bestå av 6 ansatte med lokalisasjon Alta og 4 ansatt med lokalisasjon Hammerfest. APATeam Alta/Hammerfest forventes å være mobil i forhold til omkringliggende kommuner. Åpningstider for teamet vil være fra , på natt vil APAT telefon settes til døgnavdeling. På denne måten er det mulig å gi et (24/7 /365) krise og akutttilbud. Dette er i tråd med mandat spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. For å sikre likeverdige tjenester til den samiske befolkningen skal man tilstrebe at APAT skal ha ansatte som behersker samisk og har kunnskaper om samisk kulturforståelse. Dersom det er behov for det, anvendes tolk under konsultasjoner med samisk talene pasienter. Det etableres et desentralisert vaktsamarbeid i Klinikk psykisk helsevern og rus i Helse Finnmark. Vaktsamarbeidet bør bestå av overleger/psykiatere ansatt i Helse Finnmark HF, i tillegg bør det søkes å få etablert et samarbeid med overleger ved UNN/Åsgård På bakgrunn av utfordringer i forhold til beleggsstatistikk, og ønske om fullt utnyttelse av ledige senger så er det ikke økonomisk forsvarlig å planlegge drift med et x antall ledige senger samt på bakgrunn av erfaringer fra SPH Ofoten/Narvik regionen har arbeidsgruppen kommet fram til følgende forslag: o Det etableres ikke egne krisesenger ved døgnavdelingene. I samarbeid med døgnavdelingene og APAT skal det utarbeides retningslinjer/prosedyrer for inntak ved frivillig innleggelse akutt psykisk syke. Det skal også utarbeides retningslinjer for hvordan utskriving av andre inneliggende pasienter skal foregå dersom akutt psykisk syke må legges inn akutt. 8

9 Det innføres et standardisert tilbud om brukerstyrte senger for DPS-ene i Helse Finnmark. APATeam etableres med egen leder, men skal knyttes tett inn mot døgnavdeling i DPS-ene. Arbeidsgruppen anbefaler en tydeliggjøring av partenes ansvarsområde ved akutt psykisk sykdom. Arbeidsgruppens foreslår at man i framtiden har økt fokus på at behandling av psykisk syke starter på det tidspunkt når det er bestemt at pasienten skal innlegges i spesialisthelsetjenesten. På lik linje som ved somatisk sykdom der transporten er en del av behandlingen. o Ledsagerordningen prioriteres og utvides, sørge for at der er samisktalende ledsagere med kompetanse på psykiske lidelser. Dette i samarbeid med Pasientreiser som har det overordnede ansvar for følge tjenester. Det etableres et APATeam som en del av Samisk helsepark. De 6 ansatte i DPS-midt lokaliseres til Samisk helsepark. Samisk helsepark gies et særlig ansvar for å gjøre samisk språk- og kulturkompetanse tilgjengelig for de resterende APATeam i Helse Finnmark HF. Arbeidsgruppen anbefaler at det stimuleres til forskning på virkningen av opprettelse av APATeam. Videre anbefales det at APATeam deltar på samlinger i regi av det nasjonale akuttnettverket o 1.1 Anbefaling av videre prosess for å lykkes Arbeidsgruppen anbefaler at det settes sammen en gruppe på 2-3 personer som skal arbeide med implementering av denne nye måten å organisere ambulant psykiatrisk akutt team på i Helse Finnmark HF. For å lykkes med denne type arbeid må organisatoriske endringer foretas, teknologi må implementeres på en slik måte at den er en naturlig del av eksisterende rutiner. Det skal etableres en bakvaktsordning for overleger ansatt i Helse Finnmark HF, i tillegg bør det vurderes å knytte noen overleger/psykiatere fra UNN/Åsgård inn i denne bakvaktsordningen. Teknisk infrastruktur må på plass (økt linjekapasitet der det er behov, innkjøp av videokonferanseutstyr, evt andre pc baserte løsninger el ipad, mobiltelefoner). Ansatte skal gies opplæring i bruk av utstyret slik at det utnyttes maksimalt til pasientens og samarbeidspartnernes beste. Allmennpsykiatrisk klinikk avdeling Nord har akuttansvaret for de pasienter som er så syke at de må til Tromsø, avdelingen bør involveres med tanke på å etablere og kvalitetssikre gode pasientforløp mellom helseforetakene. For å kunne lykkes med denne store «snuoperasjonen» er det viktig å gjøre arbeidet grundig og systematisk over tid. Arbeidsgruppen foreslår en periode på 2 år. 9

10 2 Innledning og bakgrunn 2.1 Bakgrunn for arbeidet Denne rapporten er en del av delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF. Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF har over flere år stil krav om at det skal etableres ambulante akutteam. I oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark for 2013 heter det at det skal etableres akuttberedskap på døgnbasis ved DPS/SANKS. Dette kan gjøres ved å etablere Ambulant Psykiatrisk Akutt Team (APAT), etablere lokale krisesenger, vurdere bruk av dagens døgnplasser, bruk av sykehussenger ved UNN og samhandle mer med kommunene. Den foreliggende rapporten gir forslag til organisering slik at kravet fra Helse Nord RHF kan ble en realitet. 2.2 Arbeidsgruppens sammensetning og beskrivelse av prosess Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: - Anne Karin Steffensen, psykiatrisk sykepleier, Enhetsleder PUT - Hildegunn Schancke, psykiatrisk sykepleier, AAT, DPS Øst Tana - Margitta Brennhaugen, psykiater DPS Tana - May Nergård, psykiatrisk sykepleier, Enhetsleder ruspoliklinikken, Karasjok - Sigmund Elgarøy, psykologspesialist, AAT DPS Midt - Hanne Vang, klinisk sosionom Enhetsleder VPP DPS Vest, Alta - Bryndis Rogde, vernepleier, Enhetsleder VPP, DPS Midt, Hammerfest - Ragnhild Steen, Samisk legeforening - Ragnhild Nilsen, psykiatrisk sykepleier, Enhetsleder DEHT; DPS midt, Alta - Inger Anne Kristoffersen, Akutt ambulant team, VPP Tana (sekretariatsfunksjon) - Hege Maja-Bakken, rådgiver DPS-Øst (sekretariatsfunksjon) - Ann-Karin Furskognes er arbeidsgruppens leder (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter både på videokonferanse og fysiske møter, i tillegg har arbeidsgruppen vært på studiebesøk til Ambulant psykiatrisk team (APT) i Harstad og Narvik. Besøket i Harstad og Narvik ble foretatt fordi gruppen ønsket å få ta del i de erfaringer som teamene har ervervet seg. APT i sør Troms og Ofoten er en del av Desentralisert vaktsamarbeid ved hjelp av videokonferanse (DeVaVi - modellen) og var således viktig å få besøkt. Tekst har blitt delt med alle slik at gruppens medlemmer er gjort kjent med innholdet og således hatt mulighet for å komme med innspill. I juni ble arbeidsgruppen samlet i Karasjok, her ble strukturen i ambulante psykiatriske akutt team tydeliggjort, i tillegg ble det laget et forslag på hvor de ulike ambulante psykiatriske akutt team skulle lokaliseres. Det var en enstemmig konsensus bak de forslagene som ble lagt fram på juni-møtet i Karasjok. 10

11 2.3 Mandatet. Forståelse av oppdragene som ligger i mandatet har blitt dannet igjennom en pågående prosess i arbeidsgruppens møter. Det er konsensus i arbeidsgruppen om forståelse av mandatet. Arbeidsgruppen sender i retur pkt 12 og pkt 20. Pkt 12: Søke om godkjenning for DPS-ene/SANKS for Tvang Uten Døgn (TUD). Oppdraget om å søke om TUD godkjenning ble grundig drøftet i arbeidsgruppen. Vi ser at dette punktet vil kreve en egen søknadsprosess og denne bør ligge på overordnet klinikknivå. TUD vil kreve organisatoriske endringer som bør arbeides videre med når overordnet struktur foreligger. Arbeidsgruppen mener det er viktig at arbeidet med TUD prioriteres for å bidra til å redusere antall tvangsinnleggelser, samt å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner. Dette punktet sendes tilbake til Helse Finnmark HF ved direktøren for videre oppfølging. Pkt 20: Redegjør for økonomiske konsekvenser som følge av organisering av alternative APAT modeller. Hva vil for eksempel etablering av Ambulante akutteam og reduksjon av innleggelser ved UNN og derigjennom reduksjon av transport av psykisk syke fra Finnmark til UNN ha å si for transportkostnadene. Punktet er omfattende, og arbeidsgruppen innehar ikke nødvendig kompetanse til å foreta denne typen utredning. Det vil være viktig å monitorere pasientstrømmen med kostnader; det være seg transport, personell, tidsbruk m.m. Arbeidsgruppen anbefaler at en foretar status på antall innlegges i UNN før opprettelsen av APAT og en etter opprettelsen av APAT i Helse Finnmark HF. Denne type måling vil kunne være et godt arbeidsredskap for å følge med hvor pasientstrømmen går. 11

12 3 Dagens organisering 3.1 Dagens organisering av akutte ambulante team i Helse Finnmark - Alternativ 1 Helse Finnmark har i dag to akutt ambulante team som er organisert under DPS Midt og DPS Øst. I tillegg er man i gang med å etablere et ambulant rusteam ved DPS Alta. Akutt ambulant team i Lakselv har i dag 9 ansatte. Foruten opptakskommunene tar de andre teamene mindre akutte saker i Lule - og Sørsamisk område. I Tana har teamet 3,2 ansatte. Dette teamet dekker kommunene i Øst-Finnmark, og har i tillegg ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til innsatte i Vadsø fengsel. Begge team gir sitt tilbud på dagtid. Ingen av teamene har beredskap for helg og høytid. Teamene har ansatte med psykolog kompetanse, psykiatriske sykepleiere og vernepleiere og ergoterapeuter. I Tana har man lagt opp til en ordning der en psykiater er tilgjengelig for teamet på dagtid. Begge team er organisert som en del av tilbudet til VPP. Ved DPS Vest som i dag ikke har akutt ambulant team, har man en beredskap kun på dagtid for akutte henvendelser Samarbeidspartnere Kommunene i opptaksområdene er sentrale samarbeidspartnere for akutte ambulante teamene. Andre samarbeidspartnere er ulike deler av spesialisthelsetjenesten: Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Ruspoliklinikk og rusavdelinger, Barn og ungdomspsykiatrisk-poliklinikk (BUP), døgnavdelinger, samt Viken senter, Senter for spiseforstyrrelser, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og andre Henvisninger Pasienthenvisninger kommer fra leger, men også fra annet helsepersonell i kommunene. Lakselv har en ordning med lavterskeltilbud hvor pasienter og pårørende kan henvende seg direkte til teamet. Teamet i Tana har ikke valgt en slik ordning. Her ønsker de skriftlige henvisninger fra helsepersonell. Dette kommer av ulik bemanning i de to teamene. Henvisninger behandles på lik linje med andre henvisninger i VPP. Begge team har tilgang på behandlere som behersker samisk språk og kultur. De har også tilgjengelig teknologi for å benytte seg av tolketjenester når det er behov for det Pasientgruppa De fleste henvises til ambulante akutt team på bakgrunn av en psykisk lidelse, og ofte finner man et underliggende rusproblem. De er over 18 år, men det kommer også henvisninger fra barne- og ungdomspsykiatrien når deres pasienter nærmer seg myndighetsalder. 12

13 3.1.4 Teamets oppgaver Teamene gir akutt krisehjelp ved psykose, sorg, kriser og ved akutt og kronisk suicidalitet. Vurdering av behov for innleggelser er en sentral oppgave slik at teamene også har en portvaktrolle ved akutte innleggelser. Pasienter kan få hjemmebesøk, og ofte foregår konsultasjonene ute i kommunene. I noen tilfeller kalles pasienter inn til konsultasjoner ved VPP. Begge teamene disponerer egne biler for å kunne rykke ut raskt. I Tana har de valgt å gi pasientene inntil 10 konsultasjoner og deretter henvise dem videre, enten til annen poliklinisk behandling, innleggelse eller overføre til det kommunale tjenesteapparatet. Dersom det er behov for det, gjør man unntak fra dette. I Lakselv følger man pasientene opp over lengre tid Fagutvikling og forskning Begge akutt teamene er knyttet til nasjonalt akuttverket som har to årlige fagsamlinger. I Helse Finnmark pågår det i dag ingen forskning i forhold til akutte ambulante psykiatriske tjenester. Slik som de ulike ambulante team er organisert pr i dag så anbefaler ikke arbeidsgruppen denne organiseringen videre. Arbeidsgruppen finner det viktig og riktig med en annen organisering av tjenestetilbudet til befolkningen i Finnmark. Arbeidsgruppens framtidige anbefaling gis i kapittel 4. 13

14 4 Framtidig organisering av Ambulant Psykiatrisk Akutt Team (APAT). Alternativ Navn Oppdragsgiver har gitt navnet Ambulant akutteam. Arbeidsgruppen finner dette navnet lite beskrivende for de oppgaver som skal utføres og målgruppe som de skal gi tilbud til. På denne bakgrunn ønsker arbeidsgruppen å tydeliggjøre teamenes hovedfunksjon i gjennom navnet Ambulant Psykiatrisk Akutt Team (APAT). Framtidige Ambulante Akutt team får navnet Ambulant Psykiatrisk Akutt Team, APAT 4.2 Organisering De ulike APAT i Helse Finnmark HF bør være organisert som en del av lokalt DPS. Arbeidsgruppen anbefaler at APAT organiseres som en egen enhet med egen leder på lik linje med VPP, BUP og døgnavdeling. Faglig autonomi er viktig ettersom det skal videreutvikles og utvikles en relativt ny arbeidsmetodikk ved flere lokalisasjoner i Helse Finnmark HF. Arbeidsgruppen mener at faglig autonomi til APAT er med å gi økt rom for å inneha et ambulant akuttpsykiatrisk perspektiv i en hektisk hverdag som ofte er preget av kamp om ressurser. APAT skal samarbeide tett med spesielt døgnavdelinger, voksenpsykiatriske poliklinikker, andre APAT team i Helse Finnmark HF og eksterne samarbeidspartnere. APAT sees på som bindeleddet mellom deler av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten slik at en i størst mulig grad kan bidra til sømløse pasientforløp med pasienten i førersetet. Forslag til nytt organisasjonskart for klinikk Psykisk helsevern og rus hvor APATeam er satt inn som en egen enhet. 14

15 De ulike APAT i Helse Finnmark HF organiseres som en del av lokalt DPS. APAT organiseres som en egen enhet med egen leder på lik linje med VPP, BUP og døgnavdeling. 4.3 Lokalisering, antall team og stillinger Finnmark fylke er landets største fylke målt i areal, men landets minste målt i antall innbyggere (74710 innbyggere pr 1.oktober 2013). Antall kommuner er 19 stykker. Finnmark har et større areal enn hele Danmark. Geografiske utfordringer, transportlogistiske, værmessige utfordringer, antall kommuner og lange reiseavstander tilsier at dersom det skal være realistisk å gi tilbud om tilgang til APAT for alle kommuner, så anbefales det å etablere flere team i fylket. Tabell 1 Lokalisering A. Alta/ Hammerfest B. Karasjok/ Lakselv Framtidig antall stillinger 10 0 Dagens antall stillinger 6 9 lokalisert i Lakselv. I tillegg har de pt en sekretær ressurs C. Tana/ Kirkenes lokalisert i Tana Antall stillinger 23 12,2 Dette utgjør 23/ 100 % stillinger. Inkluderer også lederfunksjonen og 1-2 ansatte med ruskompetanse pr team. A. Team Alta/Hammerfest: Arbeidsgruppen anbefaler 6 ansatte i Alta og 4 ansatt i Hammerfest. Denne arbeidsstedsplasseringen er foretatt fordi det ansees som viktig å kunne gi et tilbud raskt til de omkringliggende kommunene. Teamet i Hammerfest kan enten lokaliseres på sykehuset i Hammerfest, en samlokalisering kan bidra til økt samarbeid med den somatiske delen av helseforetaket. Et annet alternativ kan være en samlokalisering ved BUP Hammerfest. En slik samlokalisering kan være med å bringe voksenpsykiatri og barnepsykiatri nærmere og kan således kunne innvirke positivt på pasientforløpene. Belastningen ifht turnus må fordeles. Det skal være en leder. B. Team Karasjok/Lakselv: Arbeidsgruppen anbefaler 3 ansatte i Karasjok og 3 ansatte i Lakselv. Teamet vil bli en svært viktig samarbeidspart ifht samisk helsepark. Det anbefales en samlokalisering med Samisk helsepark. Teamet skal ha en leder. C. Team Tana/ Kirkenes: Arbeidsgruppen anbefaler 4 ansatt i Tana og 3 ansatte i Kirkenes. Tana ligger strategisk godt plassert midt i Øst fylket og har således kort 15

16 reisetid til kommuner i nedslagsfeltet. En kan gjøre en samlokalisering med Kirkenes sykehus noe som kan bidra til økt samarbeid med den somatiske delen av helseforetaket. Et annet alternativ kan være en samlokalisering ved VPP og BUP Kirkenes, slik som i dag. En slik samlokalisering kan være med å bringe voksenpsykiatri og barnepsykiatri nærmere og kan således kunne innvirke positivt på pasientforløpene. Teamet skal ha en leder. Teamene deler merkantile tjenester med de øvrige enhetene i DPS ene. APATeam lokaliseres til 3 hovedsteder og med 3 filialer i Finnmark. Denne geografiske spredningen er foretatt for å kunne imøtekomme de transportlogistiske og værmessige utfordringer som således er basert på erfaringer fra operativt klinisk personell i Helse Finnmark HF. (Fordelingen er vist i tabell 1). 4.4 Åpningstider 24/7 tjeneste modell Ambulant psykiatrisk akutt team skal ha en åpningstid mellom klokken 08:00-22:00 alle hverdager inklusiv helger og høytid. Aktiv arbeidstid i helger og høytid kan vurderes å reduseres, og kan da kompenseres ved at ansatte har en annen type vaktløsning. Hva gjelder natt så er det ønskelig å inngå et tett samarbeid med døgnavdeling som er lokalisert nærmest/ geografisk nærhet til det enkelte APATeam. Døgnavdeling skal ha vakttelefon mellom klokken 22:00-08:00, i tillegg skal døgnavdeling kunne ha som en av sine arbeidsredskaper det å kunne gi akutt timer på APAT sine vegner til personer har behov for en akuttsamtale påfølgende arbeidsdag hos APAT. Åpningstidene (hverdag u/helg/høytid) vises i tabell 2. Tabell 2 Åpningstidene (hverdag u/helg/høytid) Tidsrom APATeam Døgnavdeling overtar vakttelefon fra APAT 08:00-15:30 X X 15:30-22:00 X X 22:00-08:00 X X Overlege/aktiv eller i bakvakt. Vakttelefonen er en del av spesialisthelsetjenesten og er primært åpen for kommunehelsetjenesten. Pasienter/pårørende skal kontakte primærhelsetjenesten ved behov for bistand. Telefonvakt ved døgnavdelingen må imidlertid være forberedt på at noen pasienter/pårørende også vil ta direkte kontakt. Når pasienter/pårørende tar direkte kontakt er man pliktig å forsøke å løse bistandsbehovet på best mulig måte gjennom å videreformidle kontakt til primærhelsetjenesten eller bistå med å finne andre løsninger. På denne måten sikrer vi at pasientene har en trygghet for at de kan få kontakt og nødvendig hjelp også om natten om krisen skulle oppstå. 16

17 APAT er bemannet i helg og høytid av en person på hver vakt. Bemanningsbehovet og type vaktordning bør vurderes fortløpende for å sikre at løsningene er korrekt i forhold til etterspørsel. Eventuelle utrykning bør foregå i samarbeid med primærhelsetjenesten, det understrekes at ansatte i APAT ikke skal foreta utrykning alene. En annen og svært viktig samarbeidspartner på helgevakt er helsepersonell ansatte på de ulike døgnavdelinger ved DPS ene i Helse Finnmark HF. På denne måten er ikke ansatte i APAT således «alene» på vakt, noe som sikrer kontinuerlig vurdering og mulighet for å frivillig innleggelse på døgnavdelingene. På sikt er det nærliggende å tenke seg at denne økte tilgjengeligheten vil kunne bidra til færre tvangsinnleggelser til UNN/Åsgård. APAT har en åpningstid mellom , hver dag innbefattet helg og høytider. Vaktansvar og telefon overtas av døgnavdeling fra Telefon nummer til APATeam i Helse Finnmark HF I forhold til om det skal besluttes å opprette ett eller flere telefonnummer til APATeam mener arbeidsgruppen at det alltid må stilles spørsmål om det er korteste vei for innringer til APAT eller om det vil bli en omvei. Dersom ett nummer skal benyttes og knyttes opp til AMK må følgende være på plass: Oppdaterte turnuslister til de ulike APATeam Kunnskap om geografisk nedslagsfelt til de enkelte APATeam Systemkunnskap om hvordan psykisk helse er organisert i Helse Finnmark HF samt UNN/Åsgård I tillegg til at dette kan oppfattes som en omvei til APAT, kan det også oppfattes som feil bruk av spesialiserte ressurser, i arbeidet med å sette over en telefon. Dersom en velger å organisere telefonisk kontaktpunkt direkte til de ulike APATeam må følgende være på plass: De ulike kommuner til de enkelte APATeam må ha fått informasjon om til hvilket DPS/APATeam de skal forholde seg til Ansatte på de ulike døgnavdelinger må ha god systemkunnskap og må kjenne til hvordan pasientforløpet skal være Kunnskap om geografisk nedslagsfelt til de enkelte APATeam Ved valg av denne løsningen så er det fjernet et ledd (AMK), innringer får hjelp allerede ved første kontaktpunkt med psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten (APAT eller døgnavdeling). Det siste alternativet er det som ligger nærmest den løsningen som eksisterer i dag. Uavhengig om man velger den ene eller den andre løsningen så er det viktig at innringer får hjelp i det øyeblikket telefonen er besvart av spesialisthelsetjenesten. «En dør inn» prinsippet er således ivaretatt. 17

18 Det opprettes et direkte telefonnummer inn til hvert APATeam. Informasjon om telefonnummer, tidspunkter for vakt, nedslagsfelt for hvert APATeam sendes til kommunene i opptaksområdet og oppdateres og kvalitetssikres med jevne mellomrom. Ansatte ved døgnavdelingene gies nødvendig opplæring for å kunne håndtere vakttelefonen. Det understrekes her at god systemkunnskap er særdeles viktig. 4.6 Kompetanse, stillingsstørrelse og turnus Tabell 3. oversikt over ansatte, arbeidstid og stillingsstørrelse. Kompetanse i de enkelte APATeam Stillingsstørrelse Turnus Psykiater min 50 % X Psykolog/psykologspesialist 100 % X Psykiatrisk sykepleier 100 % X Treårig helsefaglig utdanning (sykepleier, 100 % X vernepleier, barnevernspedagog og sosionom) med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Treårig helsefaglig utdanning (sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog og sosionom) med videreutdanning innenfor rus feltet. 100 % X De enkelte team bør fortrinnsvis ha en fast psykiater i 50 % stilling knyttet opp mot seg. Da det er antatt vanskelig å rekruttere personell til 50 % stilling, kan man kombinere med en delprosent stilling på døgnenhet. Det presiseres at denne da må være i tillegg til døgnenhetens faste psykiater, da vedkommende må kunne reise ut for å møte pasienter på kort varsel. For å sikre utvikling av teamets faglige identitet og spesialkompetanse må stillingen være forankret i APAT. Dette vil bidra til et bedre og tryggere samarbeid med døgnenheten som skal ha ansvar for vakttelefon og være innleggelsesinstans for APAT. Dersom dette ikke er mulig bør det tilstrebes tilgang på slik kompetanse for eksempel ved bruk av videokonferanse. Psykolog kompetanse eller psykologspesialist bør også forefinnes i de ulike teamene eller at den kompetansen lånes fra andre lokalisasjoner i Helse Finnmark HF. For å kunne bidra til å etablere stabile og robuste fagmiljø som skal gi kvalitativt gode helsetjenester til sårbare grupper for eksempel innenfor psykisk helse og rus, skal APATeam være tverrfaglig sammensatt. Tverrfaglighet er et viktig bidrag inn i arbeidet med å etablere sømløse pasientforløp der pasienten selv sitter i førersetet. 18

19 APAT i Helse Finnmark skal ha 23/100 % stillinger. Samtlige APATeam skal ha 1-2 ansatte med rusfaglig kompetanse, rus og psykisk helse henger tett sammen. 4.7 Ambulant Psykiatrisk Akutt Team- modell Finnmark. Målgruppen for teamet er pasienter som trenger rask vurdering/behandling. Tabell 4: «Veien» inn til APATeam og «veien» ut der folk bor. Akutt behandling Henviser Pasient Behandling Videre oppfølging I n n t a k k a r t l e g g i n g o g v u r d e r i n g DPS Mottak henvisning: Skriftlig Muntlig Dips registrering Akutt behandling Møte pasienten så raskt som mulig, helst med pårørende/nettverk Vurdering Vurdere akutte problemstillinger og individuelle risiko og trygghetsfaktorer Diagnose/spesialis t-vurdering V i d e o k o n f e r a n s e Psykologiske intervensjoner Støtte og veiledning til pårørende Medikament Tverrfaglig revurdering minst hver uke Veiledning, løpende tilbakemeldinger og samarbeid med helsepersonell Eventuell innleggelse T e k n o l o g i Pasient Fastlege Kommune Fastlege Legevakt Primærhelsetjeneste Voksenpsykiatris ke enheter BUP Politi / AMK Tilbud om videre hjemmebehandling DPS/Råd om døgnbehandling Sykehus Poliklinikk TSB NAV T1 HoNOS T2 HoNOS T3 HoNOS 4.8 Henvisere til APAT Pasient kan selv ta kontakt og be om hjelp direkte fra APAT. Pasientens fastlege kan sende skriftlige henvisninger samt ta muntlig kontakt. Legevakt kan kommer med akutte elektronisk henvendelser i tillegg til telefonisk kontakt. Kommunal psykisk helsetjeneste kan ta kontakt telefonisk, de kan også komme med skriftlige henvendelser. Interne instanser som VPP, BUP, DEHT, UNN henvender seg skriftlig og muntlig for overføring av pasienter. Politi og AMK kan henvende seg muntlig til APAT. I tillegg til henvisere fra offentlige tjenester åpnes det opp for at pasienter kan henvise seg selv til APAT. 19

20 4.9 Inntak, kartlegging og vurdering Når APAT mottar en henvisning, muntlig eller skriftlig, ber APAT om nødvendige opplysninger for å kunne registrere pasienten i DIPS og klargjøre hensikten med henvisningen. Registreringen i DIPS foretas av APAT i nært samarbeid med de merkantilt ansatte som har nødvendig tilgang for å kunne gjøre slike registreringer. Ved henvisning fra pasienten selv og hvor navn og fødselsdato er kjent vil det alltid bli sendt et notat til pasientens fastlege. Her informeres det om at det er kommet en henvisning fra pasienten og at det er gjennomført en samtale, i dette notatet er det også naturlig å innhente eventuelle tilleggsopplysninger dersom behov. Dette for å sikre at fastlegen også er orientert ifht pasientens psykiske helse. Inntak av pasienter foregår kontinuerlig, også på ettermiddag, kveld og i helger og høytider. Avhengig av hvor akutt situasjonen synes å være, avtaler APAT tid for å møte pasienten for videre vurdering og kartlegging. APAT kan innkalle pasienten til egne lokaler, møte pasienten hjemme eller i primærhelsetjenestens lokaler. Ansatte i APAT møter aldri akutt psykisk syke pasienter alene. Ved henvendelser fra pasienter som ikke oppgir navn, føres det ikke eget journalnotat. Denne henvendelsen registreres som en henvendelse. APAT deltar på felles inntaksmøter i DPS der andre enheter som Døgnavdeling, Voksen Psykiatrisk Poliklinikk og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk deltar. Ved å delta på felles inntaksmøter så bidrar APATeam til å styrke den interne samhandlingen, i tillegg får man inngående kjennskap til arbeidsmåter og inngående systemkunnskap om de andre enhetene. Når APATeam møter pasienten første gang, vurderer de symptomer, gjør suicidalvurderinger, vurderer medikamentbehov, vurderer hjemmebehandling, poliklinisk behandling, frivillig innleggelser som for eksempel ved døgnavdeling eller akutt innleggelse ved UNN. I tilfeller der APAT vurderer at tilstanden er alvorlig, skal pasienten drøftes med spesialist og det skal journalføres at dette er gjort. APAT gjør kontinuerlige inntak av pasienter og følger opp med vurderinger og konsultasjoner så raskt som det lar seg gjøre Videokonferanse Når APAT ansatte har behov for å tilkalle overlege i bakvakt, kan dette foregå enten ved at overlegen ankommer fysisk til det sted hvor pasienten oppholder seg eller at overlegen foretar en undersøkelse på videokonferanse fra sitt hjemmekontor. Overlegen i bakvakt kan også være lokalisert ved en annen DPS og da vil det være naturlig å benytte seg av videokonferanse for å få foretatt en undersøkelse av pasienten. I rundskriv I-12/

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 HÅNDBOK I DRIFT AV PSYKIATRISKE POLIKLINIKKER ØKT TILGJENGELIGHET FOR BRUKERNE, BEDRE STYRING AV RESSURSENE

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2. mai 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 7 1. Begrunnelser og mål for arbeidet...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 3 SENTRALE FØRINGER... 8 3.1 Nasjonale føringer... 8 3.2 Regionale føringer... 9 3.3 Føringer for

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonale faglige retningslinjer IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Heftets tittel: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer