H)e(p tii videfe hjeip. Stiftelsen Retretten. Arsberetning og regnskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H)e(p tii videfe hjeip. Stiftelsen Retretten. Arsberetning og regnskap. www.retretten.no"

Transkript

1 wretretten H)e(p tii videfe hjeip Stiftelsen Retretten Arsberetning og regnskap 2014

2 2 1. FORMAL OG VIRKSOMHET Retretten er en ideell, politisk og livssynsneytral stiftelse. Stiftelsen ble grunnlagt av Rita Nilsen i Bakgrunnen for etableringen var hennes egne erfaringer fra den tiden hun gjenreiste seg etter mange ar med rusmisbruk, Retretten ligger i Oslo sentrum og er et rusfritt dagsenter for folk som sliter pa grunn av eget eller andres misbruk knyttet til alkohol, legemidler eller narkotika. Videre bar Retretten en avdeling pa Ames i Nes kommune. Formalet er a hjelpe folk tilbake til et rusfritt liv, blant annet gjennom samtaler, samtalegrupper og veiledning. Det er et mal a sette brukeme i kontakt med instanser der de best kan fa hjelp med sine problemer, som for eksempel det offentlige hjelpeapparatet. Retretten vektlegger ogsa a vaere en ressurs for parorende. Retretten, som drives av bme fast ansatte og frivillige, tilbyr kompetanseheving gjennom et terings- og mestringskurs om avhengighet, atferd og atferdsforstyrrelser. Kursene settes opp flere ganger i aret i Retrettens lokaler og blir i tillegg gjennomfort for institusjoner og i fengsler. Retretten tilbyr ogsa et akupunkturprogram. Dette brakes av personell innenfor helse- og omsorgssektoren verden rundt, og er blitt brukt i naermere 40 ar innen rus-, psykiatri- og kriminalomsorgen. MMet med behandlingen er blant annet a lindre fysiske og psykiske abstinenssymptomer. Retretten arbeider bade i og utenfor flere fengsler i 0stlandsomradet. Det gis akupunktur til de innsatte og holdes mestringskurs. Dette arbeidet folges opp etter leslatelse. Alle som arbeider i direkte kontakt med brukere pa Retretten bar selv brukererfaring, men bar vmrt rusfrie i minimum to ar. De fleste bar noe fagkunnskap innenfor rus, psykiske problemer og parorendeproblematikk. Retretten mottar okonomisk stotte fra bade offentlige og private aktorer, og ledes av et styre bestaende av medlemmer med medisinfaglig, administrativ, okonomisk og juridisk kompetanse var Stiftelsen Retrettens 12. driftsar. Virksomheten drives i og ut fra leide lokaler i Kristian Augusts gate 10, 0164 Oslo. Dette er stiftelsens forretningsadresse.

3 2. STYRET Styret har i perioden bestatt av: EndreO. Sund, styreleder Tone Holme Eva Marie Johnsen Rita Nilsen Inger Stavik Rune Strom Knut T. Traaseth Det er avholdt fire styremoter og et heldags styreseminar i tillegg bar styret kommunisert utenom motene om flere saker. Styrets medlemmer har deltatt i interne moter og personalsamlinger, samt deltatt pa Retrettens vegne i eksteme meter og horinger. 3. R E T R E T T E N S A K T I V I T E T I I trm med stiftelsens vedtekter og form^, har Retretten ogsa i 2014 gitt hjelp og veiledning til mennesker som trenger hjelp til videre hjelp og deres parorende. Dette har skjedd gjennom enkeltkonsultasjoner, kursvirksomhet, akupunkturbehandling, besok og kurs innenfor kriminalomsorgen og omfattende informasjorxsarbeid. Styret noterer at behovet for Retrettens tilbud er sterkt okende. Besekssenteret - Sterk okning i antall besok Retrettens besekssenter i Kristian Augusts gate i Oslo sentrum hadde registrerte besok i Uregistrerte besok anslas a utgjore ekstra 20%. 0kningen fra 2013 er pa cirka 15% ble det besluttet a leie tilleggsareal i Kristian Augusts gate for a kunne tilby mer besoksareal med basis i stor okning i besok og konsultasjoner. Etter oppussing pa dugnadsbasis, ble lokalene innviet i april Besokssenteret har holdt apent mandag - frcdag fra kl , onsdager kl og sondager kl , hele aret igjennom. Videre har senterets medarbeidere fast telefontid mellom kl alle arets dager. Retretten laner ogsa ut sine lokaler kostnadsfritt til ulike selvhjelpsgrupper for avhengighet og spiseforstyrrelser som ikke har okonomi til a leie egne lokaler.

4 4 Ny Retretten-avdeling - Retretten Innlandet pa Ames i Nes kommune I l0pet av 2014 bar det vaert jobbet med etablering av Retretten Innlandet, en avdeling lokalisert pa Ames i Nes kommune for a kunne tilby Retrettens tjenester til msavhengige, straffedemte og parorende med lokal tilhorighet. Avdelingen ble apnet 6. februar Sterk ekning i kursvirksomheten I lopet av 2014 bar Retretten avboldt en rekke kurs: Fire laerings- og mestringskurs (ANTA) av basist5t?en pa 5 uker/100 timer, Kurset Veivalget bar blitt gjennomfort i Oslo fengsel gjennom bele aret, Fire sesjoner med kurs for parorende, arrangert av Oslo universitetssykebus, Relasjonsuker for kvinner og menn, Kurs i Ullersmo landsfengsel, Kurset Musikk i fengsel og fribet, bvor det undervises i digitalstudio og samspill, bar vaert drevet gjennom bele aret og viderefores i Frisertilbud Retretten bar tilbudt gratis frisor en gang i uken gjennom mesteparten av aret, noe som resulterte i over 200 frisorbebandlinger. Kriminalomsorg i anstalt - 0kt aktivitet og tilbud er det gjennomfort drka konsultasjoner i fengsler i det sentrale Ostlandsomradet. Retrettens medarbeidere bar vaert fire dager i uken pa avd. A i Oslo fengsel. Akupunktur er gitt alle dagene, mens motiveringskurset Veivalget er avboldt pa tirsdager og torsdager. 1 tillegg er det gjennomfort kurs, gmppesamtaler, enkeltsamtaler og gitt akupunktur i samarbeid med rusmestringsenbetene i Ullersmo landsfengsel og Ravneberget kvinnefengsel. Fomten dette bar Retretten batt besokstjeneste i Halden og Ha fengsler. Retrettens medarbeidere bar dessuten fulgt innsatte pa framstillinger i Retretten. Kriminalomsorg i frihet - Straffegjennomfering Retretten bar gjennom 2014 i snitt batt to straffedomte personer for gjennomforing av samfunnsstraff, lenkesoning eller sakalt paragraf 16-soning i Retrettens lokaler gjennom samarbeid med Oslo, Ski og Lillestrom friomsorgskontorer.

5 5 Informasjonsarbeid og kompetanseformidiing Retrettens medarbeidere bar drevet proaktivt informasjonsarbeid ute i institusjoner og vaert pa mange besok hos samarbeidspartnere hvor erfaringer er formidlet og utvekslet. Slik bar stiftelsens medarbeidere styrket kunnskapen om tiltak som R e t r e t t e n h e n v i s e r t i l. Retrettens daglige leder og medarbeidere bar holdt en rekke foredrag pa ulike institusjoner i lepet av 2014, deriblant pa Politihagskolen i Bode, Politihegskolen i Oslo, og for rusfaglig ansatte i kommunene Trondheim og Molde. Videre bar Retrettens daglige leder blitt invitert til a bolde foredrag om temaer knyttet til Retrettens arbeid i inn - og utland for fagfolk innen rus og psykiatri. I tillegg til dette bar det vaert avholdt flere foredrag i Retrettens lokaler av forskjellige eksteme foredragsholdere. Studenter fra Hegskolen 1 Oslo og Akershus bar batt praksis i Retretten med besek gjennom hele aret, pa dagsbesek og kortere hospitering, Videre bar man batt besek og frivillige fra Politihegskolen i Oslo. Bokutgivelse - Rusomsorg i praksis Retretten utga i 2014 boken "Rusomsorg i praksis". Boken, som omhandler Retrettens kunnskapsplattform og effekt, fikk svaert god mottakelse hos fagmiljeer, samarbeidspartnere, offentlige og private givere, samt Retrettens venner og brukere. 4. ANSATTE, FRIVILLIGE, MILJ0 OG KOMFETANSE Ansatte og Srsverk Ved arets avslutning var det 10 ansatte i Stiftelsen Retretten bvorav tre i 100 % stillinger og ni i ulike deltidsstillinger, mot henholdsvis tre og fire i Til sammen utgjorde dette 6,4 arsverk mot 4,7 i 2013, en okning pa 36 %. Okningen i antall ansatte og arsverk skyldes to forhold: Med bakgrunn i okt ettersporsel etter Retrettens bistand og kompetanse, bar man mattet oke kapasiteten ved dagsenteret samt for tiltakene utenfor. Demest bar okt bemanning vsert pakrevet for a sikre faglig kontinuitet og utvikling. Videre bar man batt bebov for a styrke gjennomferingsevne og drift av prosjekter bvor stiftelsen er tildelt okonomisk stotte. Det er avboldt seks personalmoter i lepet av aret, i bllegg til et personalseminar som gikk over en belg. Arbeidsmiljo Retrettens styre er opptatt av at stiftelsens ansatte og frivillige skal fole Retrettens som en trygg, inkluderende og kompetansehevende arbeidsplass. Som et bidrag bl dette, ble det i 2014 gjermomfort en omfattende medarbeiderundersokelse. Ressurser med s«rskilt HR-kompetanse bisto pa pro bono basis, og gjermomforte skriftlige

6 6 sp0rreunders0kelser, enkeltintervjuer, og deltok pa fellessamlinger. Det er styrets hap at erfaringene og anbefalingene fra denne prosessen vil bidra positivt for de som har sitt virke i Retretten som ansatt eller frivillig. Arbeidsmiljoet anses som godt. Det har ikke inntruffet uhell eller skade pa personer i lopet av aret, og det p^viler ingen palegg fra Arbeidstilsynet. Likestilling og Hkebehandling Det arbeides aktivt for a fremme likestilling i stiftelsen og ingen diskrimineres pa bakgmnn av kjenn, etnisitet eller legning. Ytre miljo Stiftelsens virksomhet medforer ikke forurensning av det ytre milj0 som er i strid med lovens bestemmelser. Kompetanseheving Det er utdannet nye frivillige i Videre er det avholdt kompetansehevende samlinger for alle i Gjennom aret har det vaert 28 frivillige medarbeidere i Retretten, og disse er kurset i bruk av Retrettens metoder. Alle som arbeider i direkte kontakt med Retrettens besokende eller i fengslene er utdannet i NADA-protokollen. Dctte er et program som er utviklet for helse og omsorgspersoner innen rus og psykiatri, og som benyttes i 40 land verden over. Programmet har forankring i Verdens Helseorganisasjons diagnosesystem lcd-10. Det gis opplzering om virkninger av de ulike rusmidler og medisiner, bade i akuttfasen og postakutte abstinenssymptomer (PAA, senabstinenser). PAA er den vanligste arsak til tilbakefall. Retrettens medarbeidere laeres ogsa opp til a mote mennesker i sorg og ubearbeidede traumer. Denne kunnskapen gir bakgrunn for a kunne veilede til rett hjelp, samt a forsta hvor en person star i egen tilfriskningsprosess. Sist, men ikke minst far ansatte og frivillige et kurs som gir sertifisering i NADAs akupunkturprogram K O N O M I S K E S T 0 T T E S P I L L E R E har Retrettens viktigste ekonomiske stottespillere vaert (i alfabetisk rekkefolge): DLA Piper Advokatfirmaet DLA Piper har gitt Retretten juridisk bistand pa pro bono basis. Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen har stottet prosjektet Veivalget hvor Retretten holder kurs og aktiviteter i fengsler i 0stlandsomrMet. Stotten er gitt gjennom flere ar og gir

7 7 Retretten ressurser til a beseke fengslene fire dager i uken. Malsettingen med kursene og aktivitetene er a gi den innsatte innblikk i arsaker til kriminalitet og styrke sjansene for a urmga tilbakefall til rus og kriminalitet etter leslatelse. Gjensidigestiftelsen bar ogsa gitt prosjektstotte til a starte opp Retretten Innlandet, lokalisert pa Ames i Nes kommnne. Avdelingen tilbyr Retrettens tjenester til rusavhengige, straffedomte og parorende med iokai tilhorighet i iokaler fremskaffet av Rus- og psykiatrienheten i kommunen. Helsedirektoratet Helsedirektoratet bar gitt Retretten okonomisk stotte til lonnsmidler, og bidrar med dette til a sikre faglig kontinuitet i tilbud, ^'enester og kompetanse. Videre betyr stotten at Retretten kan bente og bidra med kurmskap pa rusfeltet pa flere arenaer. Kriminalomsorgsdirektoratet Gjennom tilskuddsordningen til Kriminalomsorgsdirektoratet mottar Retretten okonomisk stotte for a kunne vaere et tiltakssted for personer i straffegjennomforinger, sa vel samfunnsstraff som 16, samt framstillinger for a tilrettelegge for overgangen til loslatelse. O s l o k o m m u n e Gjennom tilskuddsordningen til Velferdsetaten sikres driften av Retrettens lavterskeltilbud ved dagsenteret i Oslo sentrum. Her ytes hjelp til dem som trenger bistand til a komme seg videre i bjelpeapparatet og et ekstra loft. Scheiblers legat Scheiblers legat bar vart en mangearig stottespiller. Gjennom okonomisk stotte bar Scheiblers legat gjort Retretten i stand til a gjennomfore Isrings- og mestringskurset ANTA for flere hundre deltakere. Stetten bar ogsa bidratt til et godt samarbeid med offentlige aktorers tilbud for rusavhengige og parorende 6. 0KONOMI Arsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at arsregnskapet for 2014 gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, samt finansielle stilling og resultat. Styret bar ikke kjennskap til forbold inntrmt etter balansedagen som bar betydning for bedommelsen av stiftelsens okonomiske stilling eller forpliktelser. Driften av Stiftelsen Retretten ga et resultat pa kr , noe som utgjor 1,3 % av alle tilskudd og gaver for ct

8 8 I desember 2014 fikk stiftelsen et svsrt gledelig tilsagn om merverdiavgiftkompensasjon pa i alt kr Hensynstatt finansposter pa kr (i stor grad rente pa forskuddsbetalte prosjektmidler med tilbakebetalingsplikt) bokfores denned et resultat pa kr Overskuddet fra 2014, som i hovedsak kommer fra merverdiavgiftkompensasjonen, muliggjor styrking av informasjonsarbeidet. Malsettingen er a na flere brukere gjennom nye nettsider og malrettet kommunikasjonsarbeid. Dette er en type investering og aktivitet som det ikke mottas tilskudd til, og som Retretten selv ma finansiere. Styret er opptatt av at Retretten skal benytte mulighetene til a utvide sitt nedslagsfelt. 7. S I K R I N G A V R E T R E T T E N S L A N G S I K T I G E D R I F T Retrettens tilbud og aktiviteter er utelukkende basert pa frivillige og offentlige bidrag. Dette betyr at stiftelsens okonomiske stilling og tilbud raskt vil kunne endre seg ved bortfall av en eller flere bidragsytere. Styret bar derfor sterk fokus pa a sikre Retrettens utvikling og drift med et langsiktig perspektiv gjennom tett samarbeid med stiftelsens administrasjon, og dialog med givere. Videre firmer styret det oriskelig a opparbeide en okonomisk buffer som gir tid og rom for omstilling og lopende okonomiske forpliktelser dersom inntekter skulle bortfalle. En stor og ektefelt takk til alle som har bidratt okonotnisk til Retrettens viktige arbeid. Styret kanforsikre alle givere om at hver krone er benyttet med den sterste mdlrettethet og forsiktighet. Styret vil ogsd takke frivillige og ansattefor god og viktig innsats i Oslo, den 21. april 2015 Styrets leder Rita Nilsen Knut T. Traaseth

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger Ny Giv har mange muligheter og få begrensninger Innledning Etter lengre tids arbeide med mennesker med omfattende rusproblemer i Bodø erfarte Kirkens Bymisjon at det forelå et behov for hjelp til å komme

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Statens tiltakspris mot bostedsløshet

Statens tiltakspris mot bostedsløshet Statens tiltakspris mot bostedsløshet 2005-2009 Foto: Husbanken/Mette Presterud Forord Staten deler i år for femte gong ut pris til det beste tiltaket mot bustadløyse. Dette har vore fem spennande år med

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer