Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr og 10470

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 10218 og 10470"

Transkript

1 STATSBYGG Statped Vest Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 028 og 0470

2 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i byggeog eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. 2

3 Historikk Statped Vest omfatter Eikelund-, Søreide- og Vestlandet kompetansesenter. Samtlige er egne virksomheter knyttet til Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) under Utdanningsdirektoratet. Formalisert samarbeid i landsdelen omfatter også Senter for leseforsking og Senter for adferdsforskning, begge tilknyttet Universitetet i Stavanger og med landsdekkende oppgaver. Eikelund (EKS) og deler av Vestlandet (VKS) kompetansesenter er samlokalisert på Paradis, Bergen. I tillegg til faglig samarbeid har de to sentrene en felles avdeling som ivaretar stabog støttefunksjoner, felles læremiddelavdeling og et fagbibliotek som brukes i tilknytning til tjenesteyting og som kan besøkes etter avtale. Søreide Kompetansesenter (SRK) er lokalisert på Sandane i Sogn og Fjordane. Senteret samarbeider tett med avdelingene på Eikelund kompetansesenter. Det er på Eikelundområdet at Statsbygg nå har bygget om og bygget nye lokaler som huser Eikelund og deler av Vestlandet kompetansesenter samt Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland. Ombyggingen og utbyggingen av lokaler bygger på en visjon om Vestlandsregionen som et spesialpedagogisk kraftsenter. Med Vestlandet tenker vi i denne omgang på de fire Vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Visjonen sprang ut fra et tettere samarbeid mellom lederne for de tre sentrene Eikelund, Søreide og Vestlandet, i forbindelse med etableringen av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet i 999. Vi stilte spørsmål om hvilke ressurser vi til sammen har til rådighet på Vestlandssentrene, hvordan fagkompetansen ser ut, hvor samhandling og samarbeid kunne være. For Eikelund og Vestlandet ble det i første omgang naturlig å se på felles bruk av lokaliteter, samt administrative ordninger. Tidspunktet var heldig valgt. På Eikelundområdet sto ledige bygg, Statsbygg etterlyste bruk av disse og VKS var på søk etter lokaler. Men byggene trengte opprusting, både tidligere elevhjem og tidligere skolebygg. Styret for Statped gjorde vedtak om sambruk på Eikelundområdet, om opprusting av bygg og nybygg. Og da var det bare å sette i gang. 3

4 Eikelund Øst I dag er ombygde og nye lokaler så langt ferdigtilt. Tidligere gymnastikksal og svømmehall er blitt til et flott kurssenter med auditorium for 44 personer, kursrom for ca. 80, to grupperom, stort vrimleareal og utvidet kantine. Dette bygget sto ferdig 5. mars Nå er også nytt hovedbygg på plass, bygget sammen med tidligere bygg og med felles inngangsparti og resepsjon. I årsskiftet 2005/2006 var bygget innflyttingsklart, til stor glede for alle som hadde hatt ett år med trangboddhet i tidligere elevhjem. I det nye hovedbygget er avdeling fellestjenester, avdeling logopedi, avdeling for utadretta tjenester, hørsel og syns-og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland. Tilknyttet nybygget er avdeling for lærevansker, samt felles læremiddelavdeling og fagbibliotek. Både ansatte og brukere er svært tilfredse med de nye lokalitetene som innbyr til samarbeid og samhandling innenfor de ulike fagfelt. Situasjon og utfordringer Det å være kommet i mål med en bygningsmessig løsning gir en følelse for mange av å ha rundet en milepæl i konstituering av organisasjonen. Mange av de som er flyttet inn i det nye bygget opplever for første gang å være i nye lokaler som er bygget for formålet med alt det det innebærer av funksjonalitet og tidsmessige løsninger. Nærhet til kolleger og god tilgang til spesialrom og utstyr gir trivelige og effektive dager. Statped Vest utgjør et sammensatt fagmiljø med høy kompetanse innen språk/tale, tegnspråk, hørsel, syn, døvblindhet og sammensatte lærevansker. Statped skal i utgangspunktet bistå elever med tunge og sammensatte funksjonsvansker. Mange elever med hørselshemming har tilleggsvansker som gjør det aktuelt å se hørselsfaglige spørsmål i sammenheng med bl.a. logopedi og sammensatte lærevansker. Siden etableringen av VKS på Eikelundområdet i 2002 har det utviklet seg en god dialog på tvers av fagområder. Forutsetningene ligger vel til rette for videre samarbeid om å utvikle tverrfaglig kompetanse i tråd med programmet for videreutvikling av Statped. Når også den interkommunale synsog audiopedagogiske tjenesten er samlokalisert, vil anledning til helhet og sammenheng i fagtjenestene åpne for nye muligheter. Det nye kurs og konferansesenteret utgjør virkemiddel for kunnskapsutvikling for eget fagpersonell og oppgradering av fagpersonell i førstelinjetjenestene med betydelig strategisk verdi for landsdelen. Det er grunn til å ha forventninger til en samling av så mye høy spesialpedagogisk kompetanse og utviklingspotensiale på ett sted. Så er det opp til fagpersonalet og organisasjonens evne til å videreutvikle et tjenestetilbud til beste for brukerne. Det skjer betydelige endringer i brukernes behov og forventninger. Vi skal på en effektiv måte supplere kommunale tilbud og tjenester. Omstillingsevne kombinert med langsiktighet i arbeidet med likeverd og mestring i en inkluderende og tilpasset opplæring for alle, blir en viktig del av utfordringen. Å etterleve de verdiene som vi legger til grunn om tilgjengelighet, respekt og kvalitet i hverdagen, blir krevende å strekke seg etter når vi ser utviklingen i samfunnet forøvrig. Annelise Olsen senterleder Arild Kvernevik senterleder Jørgen Varden senterleder 4

5 Byggesakens gang Statsbygg fikk i brev av 3. mai 200 i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å starte planlegging og prosjektering av nødvendige bygningsmessige tiltak for en samlokalisering på Eikelund av Eikelund kompetansesenter (EKS), Vestlandet kompetansesenter (VKS) og Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland (SAPT-H). Ut fra tilgjengelige leiemidler i størrelsesorden 2,45 mill kr, ble det antydet en investeringsramme på 30,9 mill kr. Statsbygg fikk bekreftet oppdraget i brev datert 29. mai En stram økonomi tilsa at begge byggetrinn måtte løses i totalentreprisemodell. Eikelund Øst Statsbygg ble i brev av 3. mai 200 fra Utdanningsdirektoratet gitt i oppdrag å forestå planlegging og gjennomføring av ombygging av eksisterende svømmehall/ garderobeanlegg/kantine til nytt kurs- og konferansesenter med auditorium og grupperom. Eikelund Øst Utbyggingen ble planlagt i to byggetrinn: Byggetrinn, 0470 Eikelund Øst. Kurssenter med byggherre Statsbygg Vest, bestående av ombygging av svømmehall/ gymnastikk/kantinebygg til kurssenter. Netto programareal 688 m 2, brutto areal ca. 695 m 2. Byggetrinn 2, 028 Eikelund Vest. Hovedbygg med byggherre Statsbygg ved hovedkontoret. Riving, nybygg og ombygging av Bygg A og B for lokaler til EKS, VKS og SAPT-H. Netto programareal ble satt til 997 m 2 med et antatt brutto areal på ca..500 m 2. I februar 2004 ble det avholdt en konkurranse med forhandling hvor det etter avklaringsmøter ble bestemt å tildele kontrakten til OBAS Vest AS, som i sitt tilbud hadde valgt å rive eksisterende bygning (svømmehall/ garderobe) og bygge nytt. (Det eneste som ble beholdt var eksisterende limtredragere, som i dag er synlige i auditoriet.) Ved å velge denne løsningen ble det også mulig å etablere kontorer i 2. etasje (80 m 2 ). Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise. Det ble inngått kontrakt med entreprenør i august 2004, med byggestart juni Kranselag ble markert november Eikelund Øst 5

6 på byggeplass ble avholdt 22. april Etter en tegne- og regnetid på ca. to måneder ble løsningsforslagene med pristilbud innlevert 0. juni Tilbyderne presenterte sine utkast for evalueringsgruppen i møte den 5. juni Det viste seg at to av tilbyderne ville rive både A- og B-bygget og oppføre nybygg, mens den tredje tilbyder aktet å rehabilitere begge de gamle bygningene. Den siste løsningen ble forkastet. Statsbyggs jury valgte den 7. juli 2004 å godkjenne arbeidsgruppens innstilling på Backer Entreprenør AS med et konsept utarbeidet av arkitektene Bjerk og Bjørge AS, Bergen. Byggearbeidene var ferdigstilt i februar Bygningen ble overlevert til bruker 5. januar 2005, og ble tatt i bruk fra denne datoen. Eikelund Vest Statsbygg utarbeidet byggeprogram datert 6. februar 2004 som inkluderte riving av bygg A, ombygging av bygg B og oppføring av nybygg mellom nytt bygg og nabobygg D (nylig rehabilitert). Innledningsvis så det ut til å være behov for en kombinasjon av ombygginger, riving og nybygg. Det gamle bygg A var saneringsmodent, mens man mente at det gamle bygg B burde kunne rehabiliteres. Konseptet for valg av entrepriseform ble totalentreprise med løsningsforslag. Totalentreprenør skulle ha ansvar både for prosjektering og gjennomføring. Statsbygg ville ha stedlig representant i form av byggeleder / byggekontrollør. Det ble utlyst en prekvalifiseringsrunde hvor fem totalentreprenører meldte sin interesse. Av disse ble tre firmaer ansett som kvalifiserte. Tilbudsutsendelse for totalentreprisekonkurransen var i april Informasjonsmøte Avtale med Backer Entreprenør AS ble inngått 7. september 2004, og det var enighet om at det etter en kort prosjekteringsperiode skulle være rivestart medio desember 2004 og byggestart medio januar 2005, under forutsetting av at Bergen kommune ga igangsettingstillatelse innen disse rammer. I prosjekteringsperioden ble juryens og brukerorganisasjonens bemerkninger innarbeidet i prosjektet. Statsbyggs søknad om fritak fra offentlig krav om vannbasert varmesystem ble akseptert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Søknaden var basert på en vurdering av nødvendige investeringer som følge av den spredte bebyggelsen og de rammebetingelser som den spesielle virksomheten på Eikelund fordrer. Byggearbeidene har gått effektivt og i henhold til totalentreprenørens framdriftsplan. Firmaet har gjort en god jobb og det har vært et utmerket samarbeid mellom entreprenørene, brukerne, driftspersonalet og prosjektledelsen underveis. Det var ingen uønskede hendelser i byggetiden. Avfallshåndtering i byggeperioden ga avslutningsvis en kildesortering på 75.5% (Statsbyggs krav er 60%). SHA-koordinator i byggeperioden var Backer Entreprenør AS. Bygningen ble overtatt 5. desember Brukerne tok huset i bruk påfølgende uke. 6

7 ±47,95 Bygningsmessig beskrivelse N 2 Sandbrekkeveien Eikelund Øst Eikelund Øst Kurs- og Konferansesenter er lokalisert øst for Sandbrekkeveien, like nord for Myravatnet, forbundet med Eikelund Vest med gangbro over veien. Anlegget ligger i et spennende og variert landskap med parkmessig utforming og rik vegetasjon. aluminium, mens innvendige overflater er holdt i lyse farger, med et innslag av veggflater i duse kontrastfarger i rødt, gult og blått. På gulv i vestibyle er det gråfargede keramiske fliser med noe innslag av kontrastfarger, alle øvrige rom har vinylbelegg. Opprinnelige bygninger 2 Ny bygning Bygningsmassen hadde opprinelig funksjon som velferdsbygg med kantine, gymsal og svømmehall. Kantinefunksjon er opprettholdt og arealmessig utvidet ved at en mindre del av gymsalen er lagt til. Den resterende delen av gymsalen er omgjort til kursrom, mens svømmehallen er blitt til et auditorium. Det mellomliggende garderobe- og dusjanlegget er i sin helhet revet og fungerer nå som vestibyle for hele kurssenteret. Materialbruk Utvendig har bygningsmassen beholdt sitt opprinnelige preg med gulmalt trekledning og betongtakstein. Vinduer og dører er i grå Himlinger er hvite perforerte gipsplater som bidrar til gode akustiske forhold i alle rom. Eikelund Vest Situasjon Eikelund ligger i et naturskjønt område med småkupert og vekslende bakkeoverflate og høye fine trær. Denne engelskinspirerte parken som omgir bygningene er verdifull og skal bevares. Det er derfor lagt vekt på å holde ny bygningsmasse innenfor et areal som tidligere har vært bebygget, og bevisst unngå å bygge ut i tilliggende grønne arealer. Adkomsten til bygningen skjer fra tunet som dannes av eldre og nyere bebyggelse. 7

8 Nybygg/utforming Bygningen er et tilbygg til opprinnelig bebyggelse og framstår i tråd med disse når det gjelder eksteriør. Nybygget har én etasje inn mot adkomsttun og mot bygg D, og to etasjer mot vest, ut mot parken. Bygningen har en enkel hovedform der elementer i form av utenpåliggende solavskjerming, mindre karnapper og rammeverk er satt inn mot hovedformen og gir et spill av lys og skygge på overflaten. Bruk av godt behandlet treverk i varm fargesetting spiller sammen med materialbruken i låven og de øvrige opprinnelige bygningene. Planløsning Administrasjonen ligger i. etasje i direkte tilknytning til hovedadkomst/ekspedisjon. De ulike avdelingene er organisert som selvstendige enheter omkring fellesfunksjonene, med god kommunikasjon på tvers av avdelingene. Felles spesialutredningsrom er plassert i kjerneområdet i. etasje. Observasjons- og utredningsrom med tilhørende observasjonskontor er plassert i 2. etasje. Nærhet til bitrapp gir god tilgang også fra. etasje. Hver etasje er selvforsynt med servicefunksjoner som personalgarderobe, HC-wc, kopirom/ lager, bøttekott, møterom og minikjøkken. Trapp i hver ende av bygningsfløyen gir god kommunikasjon mellom de to avdelingene. Material- og fargebruk Utvendig er nybygget kledd med trepanel; liggende spaltepanel på den rette bygningskroppen og stående tømmermannspanel på den buede bygningskroppen. Innvendig er det brukt keramisk flis på gulv i adkomst/resepsjon, i hovedtrapp samt alle våtrom. Øvrige gulv har linoleumsbelegg. Kontrastfarge i gulv markerer inngangen til hvert kontor. Innvendige vegger er i hovedsak systemvegger. Det er generelt benyttet lyse farger på vegger og mørkere farger i blå- og grønntoner på dører og enkelte veggpartier. Kontordører er utført i bjørkefinér med glass sidefelt. Utendørsanlegg Utendørskvalitetene rundt nybygget er enkle, med asfalt og belegningsstein som hovedmaterialer på adkomstsiden. På vestsiden, mot parken, er det etablert et grøntområde langs hele fasaden. Her er det også anlagt solvendt uteplass/pauseareal med direkte dørforbindelse fra fellesrom i kontoravdelingen. 8

9 Byggeteknikk Eikelund Øst Bygningsmassen er i sin helhet fundamentert til fjell på et system av prefabrikkerte betongpæler, dragere og spenndekkelementer. Alle bærende hovedkonstruksjoner er beholdt, men som følge av store fuktskader i svømmehallen ble det nødvendig med store utskiftinger av tak og bindingsverk. Nytt tak over vestibyle har også tilført bygningsmassen en mindre loftsetsetasje, med bærekonstruksjoner av betong, stål og limtre. Eikelund Vest Grunn og fundamenter Bygningen er fundamentert på punktfundamenter til fjell. Opprinnelig tilfluktsrom er benyttet som fundament for deler av bygningen. Bæresystem Det er benyttet en kombinasjon av stål og betong til bæresystem. Søyler i stål er innkorporert i veggsystemene. De er ikke delt i etasjeskillene. Klakker er påsveist som opplegg for bjelker. Langs yttervegg er det benyttet bjelker av IPE270 og langs korridor HSQ. Bjelkene fungerer som strekk/trykkflenser for stive dekkeskiver og er bundet sammen med stålplater ført gjennom slisser i søylene. Fløyen på en etasje har innvendig bæring på en vegg i betong. Veggen som er fundamentert på tilfluktsrommet er utført i betong i første etasje. I andre etasje er det benyttet stålsøyler som ellers i bygningen. Dekker Det er benyttet hulldekker med tykkelse 20 mm på fløyen som er på to etasjer og 265 mm i den andre fløyen. I enkelte områder er det benyttet plasstøpte dekker for tilpassing til bygningens geometriske form. Gulv i første etasje ligger direkte på grunn og er isolert og fuktsikret. Avstiving Dekkene er utført som stive skiver som overfører horisontale laster mot trapp- og heiskjernene. Kjernene er innspent mot grunnen med hjelp av egenlasten samt last fra tilstøtende dekker. Brann Alle bærende konstruksjoner har en brannmotstand på minst R60. Kunstnerisk utsmykning av Grethe Unstad 9

10 EI30 EI30 EI30 EI30 6 Sekretær Tegninger: Bjerk og Bjørge 7 AS SYN 8 L.TV 9 AUDIO 0 Senterleder 0 m Sone leder 2 Vestibyle/Resepsjon m 0m EI HEIS EI30 35dB EI30 Eikelund Vest Ny bygning - Plan 2 Kontor 2 Avd. leder 3 Møte 4 Utredning 5 Leder 6 Sekretær 7 Utprøvingsrom syn 8 Synsprøver for lese-tv 9 Utprøvingsrom audio 0 Senterleder Sone leder 2 Vestibyle/resepsjon 3 Observasjon PLAN 2 - bygningen Kontor 2 avd. leder 3 Møte 4 Utredn. 3 obs m 0m 3 2 A 229 wc 3, m2 el-skap Eikelund Vest Ny bygning - Plan 2 0

11 Eikelund Øst Vestibyle 2 Auditorium 3 Kursrom 4 Grupperom 5 Kantine 6 Kjøkken Eikelund Vest Ny bygning - Snitt

12 Kunstnerisk utsmykking Fotobaserte malerier av Grethe Unstad Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har hatt ansvaret for den kunstneriske utsmykkingen. Utsmykkingsutvalget for Eikelund og Vestlandet kompetansesentre hadde sitt første møte i mai Spesielt for denne utsmykkingssaken var at utvalget fikk ansvar for to bygninger med ulike prosjektledere og ulike arkitekter. Eikelund og Vestlandet kompetansesentre er brukere i begge. Bygningen øst for Sandbrekkeveien (Eikelund Øst) brukes som kurs- og konferansesenter, mens bygningen på Eikelundhøyden (Eikelund Vest) er senter for utadrettede tjenester. Kostnadsrammen for utsmykkingsprosjektet var kr. Utvalget startet sitt arbeid med å forsøke å danne seg en felles forståelse av situasjonen for å finne mulige angrepsvinkler for utsmykkingene. De to bygningenes ulike bruksområder ble et kjernemoment i dette. På Eikelund Øst er brukerne i hovedsak voksne og funksjonsfriske, mens det på Eikelund Vest kommer tilreisende brukere fra hele vestlandet, i alle aldersgrupper og med ulike hjelpebehov. I tillegg huser Eikelund Vest kontorer for mange ansatte. Kompetansesentrenes beliggenhet i det vakre Eikelundområdet var en aktuell tematikk å ta fatt i. Virksomheten er spredd i en mengde bygninger i et relativt stort område, og det ville være ønskelig at utsmykkingen i en eller annen forstand kunne bidra til en opplevelse av sammenheng og felles identitet og at områdets kvaliteter kunne synliggjøres og forsterkes. På bakgrunn av dette ønsket utvalget utsmykkinger i begge bygninger, og at kunsten kunne relateres til hverandre og til Eikelund. Både de fysiske betingelsene i området og elementer fra Eikelunds historie kunne være aktuelle å gripe fatt i. Utvalget ble tidlig enige om at ankomst- og ventesonen på Eikelund Vest måtte ha høyest prioritet. Her er det betjent resepsjon og to ventesoner en aktivitets-/lekesone for de minste og en sitte-/ventekrok for voksne. Ettersom mange besøkende kan ha blandede følelser for det som venter dem, er det viktig 2

13 Kunstnerisk utsmykning på Eikelund Øst av Katinka Maraz at området framstår som vennlig og imøtekommende. Utvalget ønsket også utsmykking i vrimelarealet på Eikelund Øst, der kursdeltakerne har sine pauser og evt. gruppesamtaler. Kunsten i dette området kunne med fordel kontrastere det jevne og behagelige i rommets utforming, samtidig som det burde bidra til å utfordre og/eller stimulere syns- og hjerneaktiviteten til de besøkende. Kunstnerne Grethe Unstad og Katinka Maraz ble valgt til de respektive utsmykkingene, hhv. på Eikelund Vest og Eikelund Øst. Valget av Unstad er i hovedsak knyttet til hennes brede erfaring med maleri, farge og rom, og hennes åpenbare og modne evne til å kommunisere med ulike brukergrupper. Maraz har utmerket seg som en fotograf med en særlig skarphet og monumentalitet i bildene, som får det avbildede og på ett vis kjente, til å framstå som fremmed, eller nesten fremmed. Bildene hennes er estetisk vakre og virker stimulerende både i kraft av sine rene visuelle kvaliteter og gjennom det innhold og de mulige ladninger bildene formidler. Et avgjørende moment i valget av disse to var også kombinasjonen av kunstnere. Unstad og Maraz ville kunne utgjøre et dynamisk og gjensidig stimulerende par. Uttrykket i bildene deres er på mange måter svært ulike, men der er samtidig åpenbare tangeringspunkt. Kunstnerne ble invitert til en felles oppstartsdugnad på Eikelund, der de både fikk informasjon om virksomheten, fikk gjøre seg kjent med bygningene og området og fikk innsyn i Eikelunds historie tilbake til 880- tallet. Et viktig ledd i dette var gjennomsyn av store mengder undervisningsplansjer som har vært i bruk på Eikelund. Utvalget ønsket at deler av dette materialet skulle benyttes i tilknytning til utsmykkingene, og kunstnerne fikk et felles ansvar for å gjøre et utvalg av dette. og det er disse bildene som danner utgangspunktet for kunsten. Hun har arbeider i to soner: fire mindre fotografier fra ulike steder på Eikelund er montert ved resepsjonsdisken ved inngangen. I tillegg har hun et stort fotobasert bilde på en vegg lenger inne i lokalet. Her er et av bildene fra Eikelund bearbeidet digitalt, og elementer fra noen av Eikelunds undervisningsplansjer er inkorporert i bildet. Vis-à-vis bildene ved resepsjonen er det montert sju innrammede undervisningsplansjer fra gamle Eikelund skole. Dette er tegninger av insekter og fisker i ulike stadier, usedvanlig fine som tegninger og med en klar didaktisk oppbygning. I utsmykkingssammenhengen inngår de som en form for readymades. Grethe Unstad har valgt en kombinasjon av fotobaserte malerier på lerret og maleri rett på vegg for ankomstområdet på Eikelund Vest. Maleriene har motiver fra ulike mellommenneskelige situasjoner og vektlegger med dette mellommenneskelig kommunikasjon, tilhørighet og nestekjærlighet. Disse maleriene er montert i ventesonen for voksne og over resepsjonen. På den store veggen i ventesonen for barn har hun valgt ut motiver fra en synsplansje fra 50-/60-tallet som tilhører Eikelund. Den har fine skjematiske tegninger av svane, hus, bil, båt, hest, fly osv. Unstad har gjort et utvalg av disse, satt dem enkeltvis på en sirkulær eller rekangulær bunn og bearbeidet fargemessig. Farger, størrelser og plassering gir et dynamisk og kraftfullt uttrykk til veggen, og elementene er både morsomt gjenkjennelige for enhver som ser dem og visuelt og fargemessig stimulerende. I tillegg til dette er noen av de gamle undervisningsplansjene i botanikk knyttet opp mot utsmykkingen. Katinka Maraz arbeider for Eikelund Øst tar konkret utgangspunkt i Eikelundområdet. Hun fotograferte mye under sitt besøk på Eikelund i forbindelse med oppstartsdugnaden, 3

14 VVS-tekniske anlegg Eikelund Øst Sanitæranlegg De sanitærtekniske installasjonene er delvis rehabilitert. Ledningsføringer for kaldt- og varmtvannsledninger, samt for avløp, er plassert i bygningsmessige sjakter. Forbruksvannledninger Kaldt- og varmtvannsledninger er ført fram til fordelerskap ved våtroms-sonene. Disse ledningene er av kobber. Fra fordelerskapet er det pex-rør til hver enkelt utstyrsgjenstand. Selvregulerende varmekabel er påmontert hovedledningsstrekk for varmt forbruksvann. Spillvannsledninger Spillvannsledninger over grunnen er utført i støpejernsrør. Dette for å tilfredsstille myndighetenes krav til brannsikkerhet og støy fra installasjoner. Avløp fra sanitærteknisk utstyr over gulv er framført i PP-plast. Spillvannsledningene framføres i vertikale stammer med tilhørende horisontale samle- og grenledninger i hver etasje, tilknyttet de ulike våtrom. Armaturer På oppleggene er det montert stengeventiler for seksjonsvis avstegning. Stengeventilene er merket, og rørnettet er påført merkeskilt. Hvert enkelt utstyr har avstengingsventiler for service og vedlikehold. Utstyr Det er benyttet standard hvitt porselen. Utslagsvasker er levert i rustfritt stål. Klosettene. etasje er vegghengte med innebygget sisterne. Klosett i 2. etasje er gulvmontert. Servanter er opphengt på vinkeljernsknekter på vegg, og utstyrt med ettgreps servantbatteri med skoldesperre. Det er brukt trykkslagdempende batterier. Bygningen er utstyrt med et forskriftsmessig antall brannposter med 25m slange. Varmtvannsbereder er installert i bygningens underetasje. Eikelund Øst 4

15 Eikelund Øst Eikelund Vest Systembeskrivelse Ved utforming og systemoppbygging av VVSanlegg er det lagt stor vekt på å komme fram til hovedstrukturer og systemvalg som tilrettelegger for energieffektive VVS-anlegg. Tekniske rom og føringsveier er plassert og dimensjonert slik at det oppnås korte transportveier for behandlet ventilasjonsluft. Det er ved systemoppbygging lagt stor vekt på robuste og driftssikre løsninger uten unødvendig kompleksitet. Ved plassering og utforming av anleggene er det lagt vekt på at de strenge lydkravene i spesialrom tilfredstilles. Det er dessuten lagt vekt på løsninger som fremmer god ressursanvendelse med hensyn til miljø. Føringsveier Ventilasjonsrom er plassert og integrert i bygningens 2. etasje. Føringsveier er primært lagt i korridorer. Hovedkanaler til nordfløyen er ført fram ved tak i 2. etasje over tett gipshimling og ført ned til. etasje i egen sjakt. Sanitæranlegg Forbruksvann er tilført fra opprinnelig vannledning på østsiden av bygg A og ført inn i renholdssentralen ved hovedinngangen. Hovedstengekran og vannfilter er plassert på vegg i rengjøringssentralen. Kaldtvannsledninger er ført fram i korridorer til varmtvannsbereder på 300 liter med 5 kw el.kolbe, som er plassert i ventilasjonsrom i 2. etasje. Hovedvannledninger er utført i syrefast stål med pressfittings og er ført fram til fordelerskap ved våtrom. Til hvert utstyr er det ført fram tilkoplingsledninger utført som rør-i-rør. Spillvann er tilknyttet opprinnelig 0 mm spillvannsledning på østsiden av bygg A i ny kum. Nye spillvannsledninger er ført inn i nybygget som bunnledinger utført i PP. Innvendige spillvannsledninger er utført i støpejern for å oppnå god støydempning og brannsikre rørgjennomføringer. Overvann fra flate tak er ført via innvendige nedløp fram til opprinnelig 0 mm overvannsledning på østsiden av bygg A. På vestsiden av bygningen er avrenning fra plass ført til utvendig sandfangskum. Taksluk er utført med varmekolber og innvendige taknedløp er støpejernsrør isolert med neoprencellegummi. 5

16 Brannslukking er ivaretatt med opprinnelige utvendige slukkevannsinstallasjoner. Sanitæranlegget er utført med vedlikeholdsvennlige og vannskadesikre løsninger med god driftsøkonomi. Varmeanlegg Bygningen er utført med direkte elektrisk oppvarming basert på dispensasjon for krav om bruk av vannbåren varme i statlige bygg større enn.000 m 2. Luftbehandlingsanlegg Luftbehandlingsanlegg er utformet og dimensjonert for en SFP faktor på maks. 2.5 kw/m 3 s som krav til kanalutforming og aggregatoppbygging. Det er benyttet følgende dimensjonerende trykkfall for systemet: Eksternt trykkfall i kanalnett for hhv. tilluftssystem og avtrekksystem: 350 Pa Dimensjonerende aggregat trykkfall tilluft: ca. 900 Pa Dimensjonerende aggregattrykkfall avtrekk: ca. 850 Pa Bygningen ventileres av ett system med aggregat plassert i ventilasjonsrom i 2. etasje. Luftinntak er plassert i yttervegg mot øst med eget luftinntakskammer utført som våtrom med inntaksrist med vannutskillerfunksjon. Aggregatet har el.varmebatteri, DX kjølebatteri og roterende varmegjenvinner med virkningsgrad på ca. 80 %. Sluttfiltrering utføres med filter i klasse EU 7. Aggregatet har trykkregulerte vifter med frekvensomformer og innebygget integrert automatikk med full kommunikasjon mot SD-anlegget. Aggregatet er plassert på flytende gulv bygget opp med betongplate lagt på tung lyd- og vibrasjonsisolerende isolasjon. For rom med spesielle lydkrav er kanaler ført direkte fra ventilasjonsaggregatet uten mulighet for lydoverføring fra andre rom. Kanaler er skilt fra bygningskonstruksjoner med lydisolerte mansjetter og alle kanaloppheng i rom med spesielle lydkrav er utført med vibrasjonsisolering. Det er i oppholdsrom generelt benyttet tilførsel av ventilasjonsluft fra ventiler i tak som sikrer trekkfri tilførsel av luft. Aggregatluftmengde er m 3 /h inkl. ca. 20 % reservekapasitet. Luftkjøleanlegg Ventilasjonsanlegget har integrert DX kjøling. Kompressorer er plassert i egen lyddempet kammer, fordamperbatteri delt i to kjølekretser og kondensatorbatteri er plassert i avkastkanal etter aggregatet. Det er installert nytt kjøleanlegg i serverrom i. etasje. Øvrige kopirom tilføres ventilasjonsluft. SD-anlegg VVS-tekniske anlegg er tilknyttet anlegg for sentral driftskontroll SD-anlegg for sentral og lokal styring og regulering av VVS-anleggene. Energi- og effektbudsjett Ved utforming av bygningen og tekniske installasjoner har lavt energibehov vært prioritert. Følgende prinsipper er lagt til grunn for prosjektet: Prosjektet er kompakt med lavest mulig omhyllingsflate. Varmetap fra bygningskroppen minimaliseres ved å benytte høyverdige materialer og konstruksjoner. Energibevisst holdning til bruk av glassarealer. Energieffektive tekniske installasjoner prioriteres. Overskuddsenergi i bygningen og passiv bruk av solenergi utnyttes i størst mulig grad. Tekniske installasjoner behovs- og bruksstyres som et generelt prinsipp, med bl.a. behovsstyrt ventilasjon og lysanlegg. Det tilrettelegges for høy standard for drift og vedlikehold av bygningen og tekniske installasjoner. 6

17 Veggmalerier av Grethe Unstad 7

18 Elektrotekniske anlegg Utebelysning Utendørs er det montert nye lysmaster ved nytt inngangsparti. Dette er supplert med ny veggmontert fasadebelysning. Elvarmeanlegg Bygningen er i sin helhet oppvarmet elektrisk med oljefylte veggmonterte panelovner. Oppvarmingen styres av SD-anlegget. I nye utvendige ramper og gangveier langs bygningen er det lagt varmekabler som styres av egen snø- og isføler via SD-anlegget. Eikelund Øst Opprinnelig hovedstruktur i anlegget er beholdt med hovedtavle i kjeller. Nye underfordelinger er plassert i tilknytning til de store konferanserommene. Stort sett alle kabler er lagt skjult på kabelbroer og i røranlegg. I møterom og kontorer osv. er det benyttet kabelkanaler langs vegg for uttak for tele og elektrotekniske installasjoner dette som følge av ønske om stor fleksibilitet. Lysanlegg I det største konferanserommet er det valgt delvis innfelte downlights i skråtaket, hvilket gir et godt og jevnt belysningsnivå i hele rommet. Dette brytes av halogenspoter i randsonene, som gir fine tegninger på gulv og vegger og gir et godt og variert inntrykk av lysforholdene i rommet. Det er i tillegg montert profilspoter som lyskastere for døvetolk. I de øvrige konferanse- og møterommene er det benyttet dels nedhengte og dels innfelte lysrørarmaturer med god rasteroptikk. I alle disse rommene er belysningen dempbar via det datastyrte AV-anlegget. Driftskontrollanlegg Det er montert undersentraler i bygningen. Det er totalt 3 bygninger på eiendommen som alle er koplet opp til SD-anlegget. Det opprinnelige nettverket/infrastrukturen benyttes til overføring av signaler mellom undersentralene i bygningene og drifts-pc plassert på driftsleders kontor. Automatikken styrer ventilasjon, varme og lys, og overvåker bygningens dørsystem. I tillegg avleses bygningens energiforbruk og alle verdier lagres. Det blir ukentlig generert rapporter over bygningens energiforbruk. Kritiske alarmer blir sendt ut som SMS på mobiltelefon til driftsleder og IT-ansvarlige. Teletekniske anlegg Det er lagt opp nytt datanett fra 2. etasje. Herfra går alle kabler til data- og telefonpunkter i bygningen. Alt utstyr i forbindelse med dette er minimum kategori 5. Lyd og bildeanlegg Det er installert et eget AV-anlegg. Dette styrer videoprosjektører, lerreter, samt belysning og forsterkeranlegget i bygningen. Teleslyngeanlegg Det er montert et nettverk av teleslynger i alle møte- og konferanserom. Dette er lagt på en slik måte at forstyrrelser mellom de ulike rommene ikke skal forekomme. 8

19 Brannalarmanlegg Det er montert et nytt brannalarmanlegg i hele bygningen, med detektorer i alle rom. Varslingen er slik at det på alle brannklokker også er optiske givere med blinkende lys. Dette brannalarmanlegget skal kunne kobles sammen med alle de øvrige bygningene i Eikelund komplekset slik at all varsling skjer via én sentral. Adgangskontrollanlegg Det er montert et anlegg for adgangskontroll i bygningen. Inngangsdører er utstyrt med motorlås og kortlesere på utsiden samt åpningsbrytere på innsiden. Dørene er også utstyrt med mikrobryter i låskasse samt magnetkontakt i karm. Dette for å være sikker på at dørene både er lukket og låst. Eikelund Vest Generelt er det benyttet løsninger og materiell/ utstyr som gir gode betingelser for både energibruk, miljø og FDV. Bæresystem/føringsveier For framføring av kabler er det installert føringsveier som kabelstiger og installasjonskanaler. På grunn av store krav til lyddemping mellom rom er det i hovedsak brukt vertikale installasjonskanaler ned til hver arbeidsplass for å unngå gjennomføring av kanaler i skillevegger. En typisk vertikal installasjonskanal i et kontor er utstyrt med to trippeluttak for 230 V, to uttak for telefon/data samt temperaturføler for varmestyring. Kanalene ble levert prefabrikkerte med bevegelige kabler og plugg (også for telefon/ data/temp.) for tilkobling til uttak på kabelstige over himling i korridor. Jording/lynavleder Det lagt fundamentjord som en ringelektrode med cu-wire rundt hele bygningen. Denne er terminert i bygningens lokale hovedfordeling og forbundet med bygningens armering med jordingspunkter. Det er installert et komplett lynavlederanlegg for nybygget og for bygg D. 9

20 På gesims er det benyttet cu-wire som danner sirkler på henholdsvis nybygg og bygg D. På tre steder er det nedledere som hvert sted er avsluttet i en gruppe av tre jordspyd. Hvert jordspyd er 3 m dypt i borehull som er fylt med en blanding av petrolkoks, sement og vann. Bentonitt er lagt i grøfter fram til spyd. Bygningens ringjord er også tilkoblet jordspydene slik at overspenninger til tavle vil bli ledet ut på ringen og mot nevnte jordspyd. Inntaks- og stigeledninger Stigekabel er lagt i grøft/rør fra opprinnelig hovedfordeling i bygg D til ny lokal hovedfordeling i. etasje i nybygget. Fra denne går det stigekabler videre til etasjefordelinger i. og 2. etasje samt VVS-anlegget. For tilførsel til bygg E, K og M er det lagt ny kabel i grøft fra hovedfordelingen til bygg D. Hovedfordeling Opprinnelig hovedfordeling er utvidet med følgende nye effektbryteravganger: 3 x 600 A til ny lokal hovedfordeling. etasje nybygg 3 x 00 A til bygg E, K og M Fordelinger Det er to nye underfordelinger i nybygget. Fordelingene er plassert i nisjer mot korridor i. og 2. etasje og bygget med tanke på betjening av ikke faglig-personell. I underfordeling. etasje er det også montert utstyr for SD-anlegget. Lys Lysanlegget er basert på standard løsninger tilpasset miljø og funksjon. På grunn av svaksynte og synshemmede brukere er det i samsvar med ønske fra brukerne i hovedsak benyttet armaturer for indirekte belysning. Belysningsnivået er i samsvar med krav i byggeprogram og Selskap for lyskulturs retningslinjer. Armaturer er tilkoblet hovedsaklig med ledning og plugg. Det er benyttet energigunstige armaturer med elektronisk forkoblingsutstyr og T5/kompaktlysrør. Samtlige armaturer er levert med en utførelse som gjør montasje, nedtaking, lampe/rørskift og renhold lett å utføre. Det er lagt vekt på å begrense antall varianter av lyskilder. For kontorer er det nedhengte armaturer med opp og nedlys og integrert snorbryter for valgfri tenning (ingen veggbryter). I korridorer er det 55 W innfelte armaturer med stor sekundærreflektor som gir mest mulig indirekte belysning. Møterom har nedhengte armaturer med opp- og nedlys over møtebord samt noen wallwashers for veggbelysning Toaletter har speilarmaturer med stikk og tekniske rom har industriarmaturer. Dimming av lys er mulig i spesielle synsrom, møterom og lignende. Romoppvarming Bygningen varmes opp med elvarme. Det er benyttet ovner av type miljøpanel uten gjennomstrømming og støvforbrenning. Varmeanlegg for VVS Det er selvregulerende varmekabel på varmtvannsrør samt tilkobling til varmelement i taksluk. Telefordelinger I serverrom er det montert 9 rack for terminering av spredenett for telefon/data og fiber stigekabler fra datarom i bygg D. Brannalarm For både nybygget og bygg D er det installert nytt brannvarslingsanlegg som dekker alle rom i samsvar med brannalarmkategori 2. Ved hovedinngangsdør er det nøkkelsafe og brannmannspanel. Brannalarmanlegget er et automatisk adresserbart anlegg. I tillegg til vanlige brannalarmklokker er det også optisk varsling der hvor hørselshemmede ferdes samt i tekniske rom. Adgangskontroll og innbruddsalarm Som skallsikring av nybygget er det installert adgangskontrollanlegg med kortleser for ytterdører og bevegelsesdetektorer i rom som vender ut mot bakkenivå. 20

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel PORSGRUNN FAGHANDEL Innhold Porsgrunn Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel RINGSAKER FAGHANDEL Innhold Ringsaker Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Svenskeveien 1343, Umbukta Nybygg Ferdigmelding nr. 675/2008 Prosjektnr. 11447 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker,

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg Østensjøveien 32 Et meget moderne kontorbygg oppført i år 2000. Bygget fremstår som representativt og har pent beplantet uteområde. Innvendige fellesarealer har høy standard med stor lysgård i adkomstarealet,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Totalentreprenør. side 10

Totalentreprenør. side 10 side 10 Totalentreprenør Stjern Entreprenør AS er totalentreprenør og leverer komplette prosjekter, fra første møte og prosjektering til produksjon og utført arbeid vi tar oss av alt. Vi har hovedkontor

Detaljer

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot naturen Fantastisk

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE 2 INNHOLD: Tekst: 1. Bakgrunn 2. Beskrivelse av tomten 3. Adkomst og trafikkløsning 4. Utforming 5. Romfordeling og løsninger 6. Grunnforhold 7. Byggeteknikk 7.1 Konstruksjon 7.2

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Kvitfjell 1044 moh Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter SMESTADDAMMEN BOLIG Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Tekst: Marius Bjørge Foto: Dyrø og Moen AS / Sturlason AS 20 Smestaddammen Bolig er en kombinasjon av

Detaljer

Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme:

Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme: Bilag B Ytelser Ferdig konkurransegrunnlag / anbudsmateriale for entreprise E01 Teknisk tilbygg Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme: - Ventilasjonsaggregater

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Eiendom Eiendommen har bruksnummer 112/156 og er eid av Lyngen kommune. Areal = ca 43 dekar.

Eiendom Eiendommen har bruksnummer 112/156 og er eid av Lyngen kommune. Areal = ca 43 dekar. GENERELL BESKRIVELSE ANBUD 1. Situasjon Sør-Lenangen ligger på østsiden av en fjordarm i en slak fjordli inntil høyfjellsterreng. Ovenfor bebyggelsen består vegetasjonen av myrer og småvokst bjørk. Bebyggelsen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg AGENDA o o o o Belysning og elektrotekniske entrepriser Energisystem og VVS - tekniske entrepriser

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

FORNEBUVEIEN 40 LOKALER TIL LEIE! LYSAKER/FORNEBU FBU40.NO SMÅ, MEDIUM OG STORE LOKALER MULIGHET FOR KORTTIDSLEIE PERFEKT FOR GRÜNDERE!

FORNEBUVEIEN 40 LOKALER TIL LEIE! LYSAKER/FORNEBU FBU40.NO SMÅ, MEDIUM OG STORE LOKALER MULIGHET FOR KORTTIDSLEIE PERFEKT FOR GRÜNDERE! FORNEBUVEIEN 40 LYSAKER/FORNEBU LOKALER TIL LEIE! SMÅ, MEDIUM OG STORE LOKALER MULIGHET FOR KORTTIDSLEIE PERFEKT FOR GRÜNDERE! FORNEBUVEIEN ADRESSE: 40 Fornebuveien 40, 1366 lysaker MATRIKKEL NR.: Gnr:

Detaljer

FORNEBUVEIEN 40 LOKALER TIL LEIE! LYSAKER/FORNEBU FBU40.NO SMÅ, MEDIUM OG STORE LOKALER MULIGHET FOR KORTTIDSLEIE PERFEKT FOR GRÜNDERE!

FORNEBUVEIEN 40 LOKALER TIL LEIE! LYSAKER/FORNEBU FBU40.NO SMÅ, MEDIUM OG STORE LOKALER MULIGHET FOR KORTTIDSLEIE PERFEKT FOR GRÜNDERE! FORNEBUVEIEN 40 LYSAKER/FORNEBU LOKALER TIL LEIE! FBU40.NO SMÅ, MEDIUM OG STORE LOKALER MULIGHET FOR KORTTIDSLEIE PERFEKT FOR GRÜNDERE! FORNEBUVEIEN 40 ADRESSE: Fornebuveien 40, 1366 lysaker MATRIKKEL

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer