Evalueringsprosjekt - kunnskapsutvikling gjennom Norgesuniversitetsfinansierte prosjekt knyttet til Grenlandsområdet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringsprosjekt - kunnskapsutvikling gjennom Norgesuniversitetsfinansierte prosjekt knyttet til Grenlandsområdet."

Transkript

1 Evalueringsprosjekt - kunnskapsutvikling gjennom Norgesuniversitetsfinansierte prosjekt knyttet til Grenlandsområdet.

2 2

3 Forord I St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja vektlegges samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Norgesuniversitetet tiltenkes en rolle i dette arbeidet, der blant annet kunnskapsutvikling i samarbeidsprosjekter vektlegges. Formålet med studien er å evaluere utvalgte prosjekt støttet av Norgesuniversitetet for å lære av prosjektene og bruke disse til å identifisere mulige nye/tilpassede kriterier for Norgesuniversitetets prosjektmidler på området samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Fokusområdet er valg av læringsmodeller og bruk av IKT i utdanningen. Disse prosjektene er grunnlaget for studien, Master i fri programvare, Høgskolen i Telemark/Universitetet i Agder, Lean innovasjonsledelse, 10 sp, Høgskolen i Finnmark og digitalisering av interaktive e- læringselementer innen ledelsesfag og innovasjon, Høgskolen i Bergen. Studien er initiert av Ekspertgruppen for samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv, og oppdraget gitt av Norgesuniversitetet. Studien er gjennomført vår og høst Rapporten er utarbeidet av Geir Schulstad Takk til prosjektlederne fra Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Telemark og ikke minst ledelsen for næringsklyngen IKT Grenland som også har hatt en sentral rolle i bidraget fra HiF, for konstruktive innspill og bidrag. Tromsø, desember 2011 Eva Gjerdrum Direktør Geir Schulstad Seniorrådgiver 3

4 Innhold Forord... 3 Sammendrag Innledning Læring og læringsmodeller Valg av case Mål Metodisk tilnærming Nettverkenes erfaringer fra samarbeid med UH-sektoren Hva er utfordringene innen høyere utdanning sett fra IKT Grenland? Hvordan kan et samarbeid mellom høyere utdanning og næringsliv styrke evnen til å ta frem og formilde kunnskap som bidrar til vekst og utvikling i bedriftene? Casebeskrivelser Høgskolen i Telemark: Masterstudium i fri programvare Innledning Studiets innhold Gjennomføring Høgskolen i Finnmark: Nettbasert studietilbud i Lean innovasjonsledelse Innledning Studiets innhold Gjennomføring Høgskolen i Bergen: Digitalisering med utvikling av interaktive e-læringselementer innen ledelsesfag og innovasjon samarbeid mellom høgskole og næringsliv Innledning Studiets innhold Gjennomføring Har prosjektene bidratt til å øke samarbeid mellom høyere utdanning og næringslivet? 17 5 Hvordan brukes bedriftenes kompetanse i utdanningene? Treffer studiene arbeidslivets og studentenes behov? Evalueringsprosjektet grunnlag for læring? Styrket kvalitet og relevans i utdanningen? Oppsummering og veien videre Referanser Vedlegg

5 Sammendrag Denne studien fokuserer på samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom å følge tre utvalgte prosjekt finansiert av Norgesuniversitetet (NUV). Målet er å lære av prosjektene og bruke disse som grunnlag for å identifisere kriterier for å spisse faglige føringer for NUVs prosjektmidler. I studien beskrives og analyseres samarbeid mellom prosjektene og næringsklyngen IKT Grenland, hvordan det er etablert, hva resultat er og til sist hvilke momenter som kan bidra til et godt samarbeid. Prosjektene som følges er næringsrettet mastergradstudium i fri programvare ved Høyskolen i Telemark/Universitetet i Agder, nettstøttet studium i Lean innovasjonsledelse ved Høgskolen i Finnmark og utvikling av interaktive e-læringsemner i ledelsesfag og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen. IKT Grenland spiller en sentral rolle som initiativtaker og pådriver i gjennomføringen av prosjektene. Datagrunnlaget baseres på NUV-søknadene, rapporteringer, presentasjoner av prosjektene på seminarer og intervju. I studien er det lagt vekt på å beskrive likheter og hva som skiller prosjektene. Hensikten er å finne frem til faktorer vi kan lære av for identifisering av faglige søknadskriterier, men også peke på læringsmodeller med vekt på samarbeid som grunnlag for etablering av beste praksis. Har prosjektene bidratt til å øke samarbeidet mellom høyere utdanning og næringslivet? I St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinjen tas det til ordet for å styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet, og å utvikle mer praksisorienterte studietilbud med større deler av studiet som praksis i arbeid. Målet er å styrke kvalitet og relevans i de aktuelle utdanningsprogrammene. Studien viser at utdanningsinstitusjonene i ulik grad involverer næringslivspartnerne i utvikling og gjennomføring av utdanningsløp. Næringslivet, primært representert ved IKT Grenland, ønsker stor grad av brukermedvirkning, mens institusjonene i ulik grad involverer næringslivet i utviklingen av læringsmodeller. Det som binder samarbeidet er bruk av læring på ulike arenaer i utdanningen. Ulike former for læring bidrar til å utvikle kunnskaper og relasjoner mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, ikke minst gjennom studentarbeid og mulighetene det gir for rekruttering av nye kompetente arbeidstakere. Hvordan brukes bedriftens kompetanse i utdanningen? Praksis er en nøkkelfaktor for institusjonenes bruk av bedriftens kompetanse. I studien relateres praksis først og fremst til bruk av arbeidsplassen som læringsarena for å skape kunnskap som gir merverdi for utdanningsinstitusjonen og bedriften. Involvering og samarbeid om utvikling og tilrettelegging av studie- og læringsmodeller, utvikling av digitale læringsmidler, bruk av arbeidslivsrepresentanter i undervisning og hensiktsmessig bruk av 5

6 IKT og nettstøtte i undervisning pekes på som sentrale elementer for å involvere næringslivet i utdanningene. Treffer studiet arbeidslivet og studentenes kompetansebehov? Samarbeidet gir både muligheter og utfordringer. Det skaper en bedre innsikt i kompetanseutfordringer i virksomheter, hva disse konkret etterspør av kompetanse og hvordan undervisningsopplegget bør tilpasses for å dekke kompetansebehovet. Det gir interessante og motiverende studier som også kan danne utgangspunkt for å utvikle læringsmodeller (beste praksis) som har overføringsverdi til relaterte samarbeidsprosjekt. Studien viser at samarbeid om utdanninger, produksjon av læremateriell, bruk av arbeidsrelevant kompetanse i undervisningen og ikke minst bruk av ulike former for praksisnært arbeid i stor grad bidrar til at studietilbudene treffer kompetanse- og kunnskapsbehovene både hos utdanningsinstitusjonene, bedriftene og studentene. Gir studien grunnlag for læring? Studien viser at grunnlaget for samarbeidet krever god forankring hos partnerne. Både utdanningsinstitusjonene og næringslivet finner samarbeidet fruktbart og det bidrar til ny kunnskap. Man oppnår å etablere formålstjenlige relasjoner som er viktig for å nå felles mål, men partnerne peker også på hindringer for å skape gode og langvarige faglige relasjoner. Det vises blant annet til at det er vanskelig å forene ulike organisasjonsmål, samarbeidet møtes til en viss grad av skepsis og preges av utålmodighet, ting går for tregt. Igjen pekes det på praksis som limet i samarbeidsrelasjonene og som grunnlag for videre utvikling av fagområder og valg av egnede læringsmodeller. Bruk av IKT-støtte i opplæringen er viktig for å utvikle og anvende pedagogiske arbeidsmetodikker i undervisning og veiledning. Styrket kvalitet og relevans i utdanningen Gjennom undersøkelsen kan vi langt på vei fastslå at samarbeid mellom arbeid og læring gir styrket kvalitet og relevans i utdanningen. Studien viser at partnerne har fokus på samhandling ved at de er opptatt av de rette utdanningene, kvalitet i læring og utvikling av fleksible læringsmodeller. Kvalitet oppnås først og fremst gjennom utvikling av omforente studiemodeller, bruk av bedriften som praksisarena og bruk av kompetente arbeidstakere i bedriften i undervisningen. Relevans relateres i stor grad til arbeidslivets behov for kunnskap og kompetanse. Først og fremst rekruttering av ny arbeidskraft, men også som kunnskapsgrunnlag for innovasjoner. 6

7 1 Innledning I St. meld. 44 ( ) Utdanningslinjen foreslås det å styrke Norgesuniversitetets (NUVs) rolle som pådriver for samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Med dette som utgangspunkt vil denne studien fokusere på utvikling av ny kunnskap gjennom å følge noen utvalgte prosjekt for å beskrive samarbeidet, hvordan det kom i stand, resultatet og hva som bidrar til godt samarbeid. Målet er å lære av prosjektene, og holde disse frem som eksempler på samarbeidsmodeller mellom UH-sektoren og arbeidslivet. NUV vil også kunne bruke eksemplene til å identifisere kriterier for å videreutvikle og spisse faglige føringer for NUVs prosjektmidler. 1.1 Læring og læringsmodeller Gjennom de overordnede føringene for bruk av NUVs prosjektmidler skal prosjektene bidra til bedre tilgang og økt kvalitet i norsk høyere utdanning gjennom utvikling av teknologistøttede fleksible studietilbud, deling av digitale ressurser og til gjennomføring av prosjekter som styrker samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet ved fleksibilisering av utdanningen. Det utfordrer den tradisjonelle campustenkningen gjennom krav til fleksibilisering av utdanningsløp og digitalisering av læremateriell slik at opplæring kan skje hvor som helst og når som helst, der det er et behov. Universiteter og høgskoler (UH) utvikler forskningsbasert kunnskap som arbeidslivet etterspør. Arbeidslivet har den praktiske kompetansen. Forståelsen av egenskaper og behov er viktig både som grunnlag for ny kunnskap i akademia og som grunnlag for innovasjoner og nyskapning i virksomheten. Verdiskapningen skjer i skjæringspunktet mellom teori og praksis. Gjennom opplæringen etableres presumptivt en verdiskapningsleveranse i virksomheten, samtidig som den gode opplæringen gir en læringseffekt gjennom etablering av læringsprosesser i organisasjon som igjen vil skape en kontinuerlig lærings- og kunnskapsetterspørsel. Utgangspunktet for samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv er valg av læringsmodell som skal dekke læringsbehovene både i institusjonene og i arbeidslivet. Læringsmodellen tar utgangspunkt i perspektiver på læring, altså i hvilken kontekst individet lærer best. Skillelinjene går på læring i et sosialt, kognitivt eller sosiokulturelt perspektiv. Det sosiokulturelle perspektivet beskriver individet som situert, det vil si at læring må forstås i en gitt kontekst (Leve og Wegner, 1991). Dette perspektivet karakteriserer vår oppfatning av det teoretiske rammeverket på læring i praksis, og er utgangspunkt for vår forståelse av læring i studien. I læringsmodellen må det tas hensyn til læringsmetoder for å tilpasse læringsformer og tilrettelegge og effektivisere undervisningen. Utvikling av pedagogiske modeller og fleksibilisering gjennom bruk av digitale medier står derfor sentralt. 7

8 1.2 Valg av case NUV har i 2010 finansiert tre prosjekter som på ulikt vis er koblet opp mot det klynge- og nettverksorganiserte næringslivet i Grenlandsområdet, først og fremst mot næringsklyngen IKT Grenland. Prosjektene er: Etablering av næringsrettet mastergradsstudium i fri programvare (Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder, prosjektperiode til ) Utvikling av nettbasert studietilbud i Lean innovasjonsledelse (Høgskolen i Finnmark, prosjektperiode til ) Digitalisering med utvikling av interaktive e-læringselementer i ledelsesfag og entreprenørskap (Høgskolen i Bergen, prosjektperiode til ). Nøkkelpersoner i næringsnettverkene har vært pådrivere for generering av prosjektene, og har slikt sett vært bestillere og tilretteleggere for samarbeid mellom prosjektinstitusjonene og næringslivet i regionen. Disse pådriverne har nære kontakter med hverandre og med øvrig næringsliv og høyere utdanningsinstitusjoner spesielt i Telemark, Buskerud og Agder. Prosjektene initiert fra høgskolene i Finnmark og Bergen samarbeider om utvikling og gjenbruk av læringsobjekter. Målet med initiativet er at aktørene sammen skal kunne tilby tilpassete nettbaserte kurs til bedrifter hvor som helst og når som helst. Disse prosjektene kan danne grunnlag for bedre organisering og tilpasset utdanning for næringslivet, og en vesentlig styrking av kontakten mellom studenter og lærere i UH-sektoren, regionalt næringsliv og offentlige tjenestetilbydere. Dette gjør prosjektene spesielt interessante, samtidig som det gir mulighet for å evaluere NUV-finansierte prosjekt med en felles referanseramme og i sammenheng. 1.3 Mål Studiemodeller som bringer læringen i direkte kontakt med arbeidssituasjoner vil utfordre og forbedre læringsmålene, og kunnskapen kan raskere tilpasses og omsettes til endringer i arbeidspraksis, det vil si handlinger og verdiskapning for næringslivet og økt ferdighetskompetanse for studentene. Studietilbud som i større grad enn i dag reflekterer behov i arbeidsmarkedet vil både forutsette, men også bidra til en høyere omstillingsberedskap i virksomheter og i utdanningsinstitusjonene. Målet med studien er å evaluere de utvalgte prosjektene for å lære hvordan samhandling mellom arbeid og læring kan bidra til å styrke kvalitet og relevans i studiemodellene ved å: 1. Beskrive hvordan prosjektene hver for seg og i sammenheng har bidratt til å øke samarbeidet mellom høyere utdanning og næringslivet i Grenlandsområdet 2. Beskrive hvordan praksis inkluderes, og hvordan bruk av bedriftenes kompetanse utnyttes i undervisning og veiledning 3. Beskrive om og hvordan bedrifter bidrar som leverandører av kunnskapsinnhold og i utvikling av læremateriell i høyere utdanninger 8

9 4. Finne ut om kompetansehevingen dekker studentens behov, og om ny kunnskap bidrar til kompetanseheving i bedriften 5. Beskrive hvordan UH fyller rollen som kundeorientert tilbyder til regionalt næringsliv. 1.5 Metodisk tilnærming Vi har tilnærmet oss problemstillingen gjennom studier av søknader fra de utvalgte prosjektene, og midtveis- og sluttrapporter der dette fremkommer innenfor tidsrammen. Vi vil også bruke presentasjoner fra Norgesuniversiteters prosjekt- og nettverksseminar der prosjektene er presentert. Først og fremst har vi fremskaffet data gjennom semistrukturerte intervju av sentrale aktører fra tilbyder- og mottakersiden. Intervjuene ble foretatt via e-post, telefon og ved besøk. Det vises til vedlagt spørreguide. Datagrunnlaget er for tynt til å generalisere. Likevel vil funnene sammen med komplementær litteratur dannet et utgangspunkt for å peke på felles utfordringer og problemstillinger som det kan jobbes videre med. 2 Nettverkenes erfaringer fra samarbeid med UHsektoren Forskning viser at virksomheter organisert i klynger vokser fortere og har bedre lønnsomhet enn andre virksomheter (Reve og Jakobsen 2001). Å være en del av en klynge gir enklere tilgang på kompetente folk og virksomheter med relevant kompetanse, en pool av tilbydere, komplementært samarbeid om produkter og produktutvikling mellom bedrifter i klyngen, enklere tilgang til offentlige myndigheter og større motivasjon og inspirasjon (Porter 1998). Klynger reduserer med andre ord kostnader, minker risiko og gir muligheter for større produktivitet. Kvaliteten på næringsklyngen bestemmer om det er attraktivt å etablere seg i klyngen (Reve og Jakobsen 2001). Vellykkede næringsklynger er derfor selvforsterkende og oppstår ved positive koblinger mellom bedrifter. En sentral effekt er kunnskapsflyt og utvikling av ny kunnskap som kan anvendes i nye innovasjoner og verdiskapning (Chesbrough 2003). Herstad et al. (2007) beskriver fremragende kunnskapsmiljøer som gravitasjonspunkt der ideer og kunnskap flyter, og gjennom den skaper og akkumulerer kunnskapsbaserte omgivelser. Slike sentra har stor betydning for teknologisk utvikling og økonomisk vekst i Norge, for eksempel det maritime kunnskapsmiljøet på Vestlandet (St. meld. nr. 7. ( ); NCE, 2008) og næringssamarbeidet i Grenlandsområdet med IKT Grenland som et sentralt næringslokomotiv (Meier zu Köcker 2009). 9

10 IKT Grenland rangeres blant de mest veldrevne næringsklyngene i Europa (Stensland, 2011). Klyngen samarbeider med andre klynger, bla. Kongsberg-klyngen 1, og øvrig næringsliv og kunnskapsmiljøer lokalt. Klyngen har stort fokus på kunnskapsutvikling, og har et utstrakt samarbeid med regionale utdanningsinstitusjoner og kompetansenettverk. IKT Grenland s aim is to ensure continued growth and innovation both in the ICT industry and in other industries through strong regional collaboration with R&D institutions and demanding innovative customers (Meier zu Köcker, 2009 s. 3). Samspillet mellom virksomhetene i klyngen og kunnskapstilbyderne står derfor helt sentralt i bedriftens evne til å utvikle ny kunnskap. De fleste bedriftene i klyngen er etablert av gründere med bakgrunn fra UH-sektoren. De har som regel gode relasjoner til sektoren, spesielt i forhold til bruk av studenter til ulike utviklingsoppdrag. Det etableres på denne måten en rekrutteringspool, samtidig som kontakten med utdanningsinstitusjonene opprettholdes. Undersøkelser viser at klynger generelt sett har stor påvirkning på utdanningsprogrammer og FoU i UH-sektoren (NCE 2008; Rambøll 2007). Dette er også den generelle oppfatningen i evalueringsrapporten som beskriver IKT Grenland (Meier zu Köcker 2009; Furre og Flatnes 2011). Spørsmålene blir likevel, er initiativ, organisering av og kvaliteten på opplæringen god nok og oppnås de resultater som forventes? 2.1 Hva er utfordringene innen høyere utdanning sett fra IKT Grenland? IKT Grenland har bidratt til utvikling av skreddersydde gradsutdanninger, i tillegg til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud tilpasset behovene i klyngen gjennom samarbeid med forskjellige høyere utdanningsinstitusjoner. Erfaringene kan oppsummeres slik: Norske utdanningsinstitusjoner er lite utadvendte og kundeorienterte. Ingen av institusjonene har en kundeorientert organisering og utadvendte oppsøkende enheter som fornyer og selger nye utdanningsprodukter. En kjenner markedet sitt dårlig. Utdanningsinstitusjonene mangler ressurser og arbeidsprosesser for å drive utvikling av nye utdanningstilbud. Dette overlates til enkeltpersoner i fagavdelingene, oftest uten budsjetter til utvikling Utvikling av nye faglige tilbud tar for lang tid, i noen tilfeller er tilbudet uaktuelt før det lanseres, ofte fordi andre har tatt markedet Mangel på enhetlig kundefront gjør dialog om utvikling av nye tilbud svært ressurskrevende. Kun større virksomheter og velorganiserte klynger og næringsnettverk har ressurser til å være en pådriver Gjennomføringsformene for både ordinære gradsutdanninger og etter- og videreutdanning er svært tradisjonelle, og lite tilpasset behovet for fleksibilitet og tett kopling av studiene mot arbeidslivet. I liten grad er etter- og videreutdanning integrert 1 Center of Expertice in System Engineering i Kongsberg. 10

11 i ordinær utdanning slik at de treffer både ansatte i virksomheter og ordinære fulltidsstudenter UH-sektoren er sjelden villig til å forestå utvikling av utdanninger der fagressurser kommer fra konkurrerende nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer. Det mangler en kompetansemeglerfunksjon som møter bedriftenes kunnskapsbehov, og er villig til å kople virksomhetene til både egne ressurser og de beste fagmiljøene i verden Det er nødvendig å jobbe langsiktig med å sikre studenter til de nye studietilbud som skal føre til nye «ukjente» yrker. Utdanningstilbyderne mangler oftest en strategi for å trekke til seg potensielle søkere til nye utdanningstilbud mens de fortsatt er i videregående skole. Tilbakemeldingene er basert på intervju med klyngeledelsen i IKT Grenland, og må betraktes som subjektive ytringer. Likevel støttes utsagnene på de fleste punktene av FoU og erfaringer som problematiserer temaet (Halvorsen, 2009). Et naturlig oppfølgingsspørsmål er, hva mener klyngeledelsen selv er de gode løsninger og anbefalinger? 2.2 Hvordan kan et samarbeid mellom høyere utdanning og næringsliv styrke evnen til å ta frem og formilde kunnskap som bidrar til vekst og utvikling i bedriftene? Svarene oppsummeres som følger: Næringslivet må selv ta ansvar for å være en god oppdragsgiver for utdanningstilbydere. Det innebærer at de må: o Samarbeide bedre seg imellom om utdanningstiltak o Utvikle tydelige kompetansestrategier o Arbeide aktivt for å informere ungdommer om fremtidens kompetansebehov slik at nye utdanningstilbud fremstår som spennende og interessante, og ikke minst får søkere o Tenke utover kompetansetilbydere i Norge. Hvor finnes de beste kunnskapsmiljøene i verden på bedriftens kjernekompetanseområder? Utdanningsinstitusjonene må forbedre seg på følgende områder: o Ta egne innovasjonsprosesser på alvor og øke innovasjonsmål både på antall nye tilbud, utviklingstid og på effektivisering av dagens produksjon ved å: Frigjøre ressurser, produsere utdanninger mer effektivt, utnytte ny teknologi og samarbeide om produksjonen med andre utdanningsinstitusjoner Flytte frigjorte resurser i produksjon av utdanninger på lavere nivå med mange studenter til mer avanserte emner med færre studenter Utvide markedet for master- og dr. gradsemner gjennom samarbeidsordninger og kopling til virksomheter nasjonalt og internasjonalt 11

12 o Styrke og synliggjøre markeds- og kundenære funksjoner, og bli vesentlig mer proaktiv og salgsorientert, ikke bare i hjemmemarkedet, men satse på å nå nye kunder utenfor eget kjerneområde på de fagområdene der de selv har forsknings- og utdanningstilbud som er unike og har konkurransekraft o Se på hvordan de kan samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner for sammen å kunne tilby nye samarbeidsbaserte kompetansetilbud, vesentlig raskere enn de gjør i dag, og o Delta aktivt på næringslivets møteplasser, og skaffe seg et relevant kontaktnett. Engasjere seg i utvekslings- og jobbrotasjonsordninger med næringsliv og med andre utdanningsinstitusjoner som er viktig for næringslivet både i egen region og nasjonalt. IKT Grenland har fokus på kompetansebygging, og ser høyere utdanning som en nøkkelfaktor for å tilføre relevant kunnskap både gjennom forskning og utdanning. Utdanninger som kobler ansatte i virksomheter og fulltidsstudenter gir en merverdi gjennom kunnskapsoverføring som alle parter vil tjene på. Å knytte talenter til bedriften gjennom former for praksis og oppgaver anses også av stor betydning, blant annet som rekrutteringstiltak. Spesialiserte bedrifter er opptatt av å få tilgang til de beste kunnskapsmiljøene i verden. Høyskoler- og universiteter som ikke kan tilby relevant kunnskap er i utgangspunktet mindre interessante i en slik sammenheng. På den annen side er klyngen interessert i å bygge opp lokale/regionale kompetente kunnskapsmiljøer som bedriftene sammen med sine leverandørnettverk kan samarbeide med og dra veksler på i sin utvikling. Gode koblinger mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og tiltaksapparatet er viktig for å få robuste klynger. Geografisk nærhet anses derfor som en viktig faktor for kompetanseutvikling, vekst og attraktivitet. UH har utvikling og formidling av kunnskap som et bærende ideal. For bedrifter er utvikling og vekst idealet, der spesifikk kunnskap vektlegges (Warring, 1999). Disse idealene kan generelt sett være vanskelig å forene, men kunnskapsutvikling er likevel en fellesnevner. I oppsummeringen overfor pekes det på en del viktige områder som kunnskapsutvikling, utdanningssamarbeid og møteplasser. Kunnskapsutvikling relateres til en styrket satsing på arbeidet med å stimulere til lokalt/regionalt utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Fokus er på utvikling av gode utdanningstilbud som i større grad enn i dag gjenspeiler behovet i arbeidsmarkedet (Leve og Wegner, 1991; Wegner, 2003). Som beskrevet overfor skjer læring i tilknytning til det daglige arbeid og nær arbeidsplassen, for eksempel gjennom praksis og oppgaver. Antakelsen er at studiemodeller som bringer læring i direkte kontakt med arbeidssituasjoner raskere vil kunne omsettes til handling og verdiskapning. Studietilbud som reflekterer arbeidsmarkedets behov vil forutsette, men også bidra til en høyere omstillingsberedskap både i virksomheter og på campus. Det er derfor avgjørende at det i årene som kommer fokuseres på utprøving av nye studie-/samarbeidsmodeller i skjæringspunktet mellom arbeidsliv og høyere utdanning gjennom å: 12

13 Bruke arbeidsplassen som læringsarena Bruke IKT pedagogisk og organisatorisk i tilretteleggingen av studiene Heve virksomhetens kompetanse (læreplaner, metode, evaluering) Styrke kunnskapen innenfor fagområdet, og et opplegg for spredning av resultatene. 3 Casebeskrivelser 3.1 Høgskolen i Telemark: Masterstudium i fri programvare Innledning Studiet er et resultat av et samarbeid mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiT) samt de to bransjenettverkene IKT Grenland og Foreningen for digital innholdsproduksjon og læring (DIGIN) i Agder. Studiet startet høsten Dette var mulig fordi man tok utgangspunkt i et allerede etablert og NOKUT godkjent mastergradsstudium i informasjonssystemer, ved Universitetet i Agder. Studiet er finansiert av Norgesuniversitetet med kr ,-. Man ser en stadig økende bruk av fri programvare innen privat og offentlig sektor. Bransjenettverkene har tydelig signalisert et behov for økt kompetanse i bruk av slik programvare i regionens IKT-næring, og i virksomheter som er brukere av fri programvare. Behovet er også basert på at IKT-næringen i større grad stiller krav om utdanning utover bachelornivå. Utvikling av nye opplæringstilbud innen fri programvare på universitets- og høgskolenivå, var også en av hovedanbefalingene innen området fri programvare i St. meld. 17 ( ). Bransjen ønsket samtidig at utdanningen skal ha et arbeidslivsrelevant innhold og organisering. Studiet gjøres næringsrettet gjennom utstrakt samarbeid med næringen selv. Samarbeidet med de to bransjenettverkene IKT Grenland og DIGIN er en viktig faktor for å etablere nødvendige bedriftskontakter og å gi studiet den næringsrettede profilen som trengs. Studiet organiseres med en blanding av fleksible læringsformer, nettundervisning, digitale læringsressurser og undervisningssamlinger ved Høgskolen i Telemark sitt studiested i Bø, samt Universitetet i Agder sine studiesteder i Grimstad og Kristiansand. Ved å benytte slike læringsformer er det lettere å kombinere studiet med en eventuell arbeidssituasjon. Gjennomføring og veiledning av mastergradsoppgaver skjer i tett samarbeid med bransjenettverkene, og deres medlemsbedrifter. IKT-bedriftene bak oppgavene er blant annet lokalisert i næringsparken på Klosterøya i Skien og Sørlandets Kunnskapspark i Grimstad. Bransjenettverkene bidrar med markedsføring av studietilbudet mot sine medlemsbedrifter, og generelt mot næringslivet i regionen. Nettverkene har også kontakter med sentrale nasjonale 13

14 og utenlandske aktører innen fri programvare, blant annet det nasjonale senteret for fri programvare i Drammen, og bransjeorganisasjonen IKT Norge. Disse kontaktene benyttes til å markedsføre studietilbudet ut over Agder-Telemark regionen Studiets innhold Studiet bygger på en grunnutdanning på 180 studiepoeng. Masterprogrammet er et toårig fulltidsstudium, men det er mulig å gjennomføre studiet over lengre tid som deltidsstudent. Studiet bygger på 60 studiepoeng obligatoriske kurs i akkrediterte mastergradsstudier i informasjonssystemer og IKT ved UiA, 30 studiepoeng valgfag og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Open Source Master (spesialisering) består av 10 studiepoengsemnene "Fri programvare", "Ledelse av fri programvare" og "Utvikling av fri programvare". Disse tas henholdsvis ved HiT i Bø, UiA i Kristiansand og UiA i Grimstad, via både fjernundervisning og samlinger Gjennomføring Samarbeidet mellom regionale utdanningsinstitusjoner og bedrifter organisert i nettverk eller klynger omfatter utvikling og ledelse av åpen kildekode-prosjekter. Bedriftene kan være oppdragsgivere for relevante masteroppgaver i tillegg til at de ansatte vil bli brukt som undervisnings- og veiledningsressurser. Gjennom samarbeidet utvikles og tilpasses mastergradsemner innen fri programvare samt tilrettelegging for næringsrettede masterprosjekter. Samarbeidet med de to bransjenettverkene IKT Grenland og DIGIN er en viktig faktor for å etablere nødvendige bedriftskontakter, og gjennomføring og veiledning av mastergradsoppgaver skjer i tett samarbeid med disse nettverkene og deres medlemsbedrifter. Masteroppgaven skrives innen åpen/fri kildekode programvare, og da fortrinnsvis i tett samarbeid med bransjenettverkene og deres medlemsbedrifter. 3.2 Høgskolen i Finnmark: Nettbasert studietilbud i Lean innovasjonsledelse Innledning Formålet med prosjektet er å utvikle et nettbasert utdanningstilbud i Lean innovasjonsledelse tilpasset både studenter og praktikere i jobb. Dette gjøres ved å bruke fleksible læringsmetoder til å skape gode læringssituasjoner, og utvikle IKT-basert læringsmateriell som gjør det mulig å delta i studiet uten å være fysisk samlokalisert. I utvikling av studiet er 14

15 samarbeidet med bedriftsnettverkene IKT Grenland og Lean Learning Network 2 sentral, både for å bidra med kompetanse som gjør studiet relevant for arbeids- og næringsliv og som rekrutteringspartnere. Prosjektet er støttet av Norgesuniversitetet med kr ,-. Høgskolen i Finnmark har over flere år arbeidet med å utvikle en utdanning i innovasjonsledelse. Dette har så langt resultert i gjennomføring av et samlingsbasert videreutdanningstilbud på 10 studiepoeng i praktisk innovasjonsledelse skoleåret 2007/2008, samt kortversjoner av tilbudet integrert i andre utdanningstilbud. Gjennom disse tilbudene og kunnskapsmålinger i bedrifter utført av Innovation Performance AS 3 er det registrert et økende behov for kompetanse i innovasjonsledelse både i næringsliv og offentlig forvaltning. For å imøtekomme behovet og nå en større geografisk utbredelse er videreutviklingstilbudet i kurset praktisk innovasjonsledelse ved Høgskolen i Finnmark (HiF) reorganisert ved å utvikle og gjøre bruk av digitale læringsressurser, og ved å organisere utdanningen gjennom fleksible læringsformer. Samlingstiden i tilbudet er redusert ved at mer av teori- og caseformidlingen er digitalisert. Bruk av fleksible læringsformer, økt bruk av individuell kompetansekartlegging, en personlig læreplan bygget rundt tilgjengelige digitale læringsressurser vil styrke evnen til utvikling og gjenbruk av digitalt læremateriell, og til samarbeid med de beste fagmiljøene. Prosjektet skal fungere som en modell for organisering av samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter for å tilby et nettbasert undervisningstilbud, samt øke evnen til raskt å produsere videreutdanning basert på behov i privat og offentlig virksomhet. Bruk av ansatte i virksomheter som fagressurser og kilder for selvproduserte digitale case innenfor spesialiserte fagområder der virksomheten har spesiell kompetanse vektlegges. Produksjon av digitale case vil styrke praksiskontakten Studiets innhold Grunnlaget for studiet er emneplanen i praktisk innovasjonsledelse. Faglig fokus er arbeidet med virksomhetenes egen tiltaksplan for å styrke egne innovasjonsprosesser og innovasjonskompetanse. Deltakernes kunnskaper om innovasjonsevnen i egen organisasjon, og evne til å organisere og utvikle en tiltaksplan er sentral. Gjennom prosjektet ønsker man å bygge opp en digitalisert caseportefølje basert på studentenes rapporter som underbygges med relevant teori. Man utvikler dermed en prosess- og problembasert undervisningsmetodikk der man systematisk benytter og utvikler aktuelle case for den spesifikke bransjen

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen.

E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Publisert: Juli 2015 Skrevet av: Karin Marie Antonsen, Arbeidsnotat nr.:

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Praksisorienterte studietilbud. Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Praksisorienterte studietilbud. Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag Praksisorienterte studietilbud Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag Agnete Vabø Rachel Sweetman Rapport 3/2011 Praksisorienterte studietilbud

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning RAPPORT 28/2008 Digital kompetanse i norsk lærerutdanning Per Hetland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT INNHOLD Sammendrag... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Målsettinger... 4 Gjennomføring... 4 Faglærerutviklingen... 5 «Skapende yrkesutøvelse»... 7 «Innovasjon

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning NOKUTs utredninger og analyser Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning Undersøkelse om universiteters og høyskolers arbeidslivskontakt og studienes relevans for arbeidslivet April 2015 Med NOKUTs analyse-

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 19/212

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Juni, 2009 Kunnskapsdepartementet EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Sluttrapport 2 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 5 1.1 Evalueringens formål og fokus 5 1.2 Metodisk tilnærming til evalueringen

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer