Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett"

Transkript

1 Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett

2 Det grønne laget Består av ansatte med forskjellig bakgrunn som til sammen innehar den kompetansen vi mener er nødvendig for å gi god støtte for innholdskvalitet i et vidt perspektiv. (IT-piloter) Pedagogisk og «riktig» bruk av løsninger/systemer (arbeidsog undervisningsmetoder) Sørge for at «på nett» - løsninger blir en integrert og naturlig del av tenkemåten for de ansatte Se på de gode løsningene (god praksis - teknologi, organisering og pedagogikk) Sentral del av virksomheten Kurs og opplæring i bruk av nettverktøy Grønn tilnærming reise mindre!

3 Utgangspunkt Studentene Bruk av tjenester /produksjon Fagansatte Srøttetjenester : læringsplattform, lyd/bilde, nett tjenester Ressurs grupper «Det grønne laget» Teknisk infrastruktur IT-avdeling

4 Perspektiv Teknologi Organisering Undervisning Infrastruktur utstyr og programvare Premissleverandører: Ledelse (prioritering) IT-kontoret (mulighet) Brukere (behov) Eksterne (SAK, ecampus mfl) IT-kontoret Fleksibilisering Premissleverandører: Ledelse (fag/adm.) Studenter (Støttefunksjoner (bibliotek/std.adm) Ledelse Pedagogisk bruk av løsninger Premissleverandører Studenter Støttefunksjoner (Studenter) (Støttefunksjoner)

5 Perspektiv Teknologi Organisering Undervisning Infrastruktur Utstyr og programvare Premissleverandører: Ledelse (prioritering) IT-kontoret (mulighet) Brukere (behov) Eksterne (SAK, ecampus mfl) IT-kontoret Fleksibilisering Premissleverandører: Ledelse (fag/adm.) Studenter (Støttefunksjoner (bibliotek/std.adm) Ledelse Pedagogisk bruk av løsninger Premissleverandører Studenter Støttefunksjoner (Studenter) (Støttefunksjoner)

6 Teknologi Utfordringer/løsninger: Behov og ressurser en vanskelig balansegang Prioriteringer Langsiktige planer og investeringer Omskiftelige behov Tilrettelegging/drift/støttetjenester Samarbeid og ressursdeling Faggrupper (institusjoner med like løsninger - konsortier) Uninett ecampus, SAK, gruppa for god praksis Prosjekter

7 Perspektiv Teknologi Organisering Undervisning Infrastruktur Utstyr og programvare Premissleverandører: Ledelse (prioritering) IT-kontoret (mulighet) Brukere (behov) Eksterne (SAK, ecampus mfl) IT-kontoret Fleksibilisering Premissleverandører: Ledelse (fag/adm.) Studenter (Støttefunksjoner (bibliotek/std.adm) Ledelse Pedagogisk bruk av løsninger Premissleverandører Studenter Støttefunksjoner (Studenter) (Støttefunksjoner)

8 Undervisning Utfordringer/løsninger: Sørge for at «på nett» - løsninger blir en integrert og naturlig del av tankemåten for de ansatte Arbeids- og undervisningsmetoder Pedagogiske modeller (læringsteorier, IKT-didaktikk (tradisjonell, konstruktivistisk, sosialkonstruktivistisk, «The Flipped Classroom, )) Pedagogisk og «riktig» bruk av løsninger/systemer Streaming/opptak, «snarfil», pod-/vodcast Vise hvordan teknologi kan brukes i undervisningen, «god praksis»

9 Perspektiv Teknologi Organisering Undervisning Infrastruktur Utstyr og programvare Premissleverandører: Ledelse (prioritering) IT-kontoret (mulighet) Brukere (behov) Eksterne (SAK, ecampus mfl) IT-kontoret Fleksibilisering Premissleverandører: Ledelse (fag/adm.) Studenter (Støttefunksjoner (bibliotek/std.adm) Ledelse Pedagogisk bruk av løsninger Premissleverandører Studenter Støttefunksjoner (Studenter) (Støttefunksjoner)

10 Organisering Utfordringer/løsninger: Fleksibilisering, en sentral del av virksomheten Strategi, mål og planer Må forankres i faglig ledelse (styret/adm.ledelse) Ressurser til gjennomføring (støtteordninger, prosjekt/timer/«brukerutstyr») Sørge for at «på nett» - løsninger blir en integrert og naturlig del av tankemåten for de ansatte Faglig ledelse (på alle nivå) pådriver Fagansatte motiveres Del av planverk (studie- og emneplaner, kvalitetsrammeverk mm) Opplæring Planer og gjennomføring (aktiviteter, investeringer mm) Prosjekt («HiF på nett» etablering av «Det grønne laget») Samarbeid (SAK, ecampus, faggrupper/konsortier; teknisk, organisatorisk, pedagogisk)

11 HiFs tilnærming Bakgrunn: Høgskolen i Finnmark: Ca 1800 studenter, 240 ansatte Etablert i 1994 Finnmark sykepleierskole (1960) Alta lærerskole (1973) Finnmark distriktshøgskole (1981) Utdanner kandidater til off. og privat sektor Kjenner region og kompetansebehovene Vi er og skal være kunnskapsankret i Finnmark

12 Potential Bedre tilgang til utdanning i regionen Flere studenter Større muligheter for å tilby utdanning til internasjonale studentgrupper Større muligheter for å gi og tilpasse etter- og videreutdanninger

13 Utfordringer Skape grunnlag for fleksiblisering av utdanninger Skape fleksible utdanningsprogram med høy kvalitet Anvende teorier for å forstå og utvikle fleksible læringsmetoder (samlinger, lyd/bilde, læringsplattform) Øke kompetansen i bruk av programvare og «brukerteknologi» Etablere god teknologisk infrastruktur og tilgang til ITutstyr Utvikle en organisasjon som støtter og fasiliteter fleksible utdanningsløp Utvikle en kultur for fleksibilisering av utdanninger

14 HiF på nett det grønne laget Mål: Bruke IKT som en integrert del i kommunikasjon og undervisning ved Høgskolen i Finnmark Restrukturere tradisjonelle campus-utdanninger til IKTstøttede plattformer Bruke/utvikle gode og funksjonelle pedagogiske metoder Utvikle «institusjonelle standarder» Strukturer (organisatoriske) Grensesnitt Teknologi Utvikle en funksjonell teknologisk infrastruktur Utvikle kompetanse og ferdigheter for fleksibilisering av utdanninger

15 Rammebetingelser Utgangspunkt: Del av HiFs strategi Prosjektperiode januar 2012 til desember 2014 Bevilget 2,5 mill., forventet 5 mill. over perioden Organisert som prosjekt Hva mangler: Ressurser (økonomi og arbeidskraft) Budsjett/prioritering (investeringer/strategiske midler) Tilstrekkelig tjenester for tilrettelegging/støtte Evnen til å ta inn over seg (ledelse og fagansatte) endringer i organisasjonen og arbeidsoppgaver

16 Organisering av prosjektet Eier HiF/dir. Faglig ledelse Styringsgruppe Prosjektledelse Prosjektleder Prosjektgruppe Koordinatorer Øk/adm. GLU Sykepleier Sosialarbeiderutd. Koordinator Koordinator Koordinator Koordinator Institutt/ fagansatte Institutt/ fagansatte Institutt/ fagansatte Institutt/ fagansatte Ildsjeler/IKT-piloter Ildsjeler/IKT-piloter Ildsjeler/IKT-piloter Ildsjeler/IKT-piloter r

17 Hvorfor det grønne laget? Opplæring Innpiskere og motivatorer Innspill til kursinnhold Institusjonell kompetanseutvikling Bestillere av utstyr/programvare Utvikling og testing av «grensesnitt» mot systemer (f.eks felles portal) Bidra til å utvikle kompetanse i fleksibilisering av utdanninger (beskrive «god praksis» ved HiF), ink. bruk av utstyr/ programvare (være et bindeledd mellom fag og IKT) Studie- og emneplanutvikling Være pådrivere av det faglige omstillingsarbeidet Nøkkelpersoner i testing og gjennomføring av undervisning Ressurser Avlaste tilretteleggings- og støttetjenestene Bidra til å skape en omstillingskultur Bidra til å tenke nytt og innovativt

18 Hovedoppgaver for det «grønne laget» Teknologi Organisering Teknologi Organisering Undervisning Infrastruktur Fleksibilisering Pedagogisk bruk av Utfordringer/løsninger: Utstyr og programvare Utfordringer/løsninger: løsninger Behov og ressurser en vanskelig balansegang Sørge for at «på nett» - løsninger blir en integrert og naturlig del av Premissleverandører: Prioriteringer tankemåten for de ansatte Premissleverandører: Premissleverandører Ledelse Langsiktige planer og investeringer Arbeids- og undervisningsmetoder Ledelse (fag/adm.) Fagansatte Pedagogiske modeller («The Flipped Classroom, ) (prioritering) Omskiftelige behov Pedagogisk Studenter og «riktig» bruk av løsninger/systemer IT-kontoret Tilrettelegging/drift/støttetjenester Studenter Støttefunksjoner Streaming/opptak, «snarfil», pod-/vodcast Samarbeid (mulighet) og ressursdeling (Støttefunksjoner Vise hvordan teknologi kan brukes i undervisningen, «god praksis» Brukere Faggrupper (behov) (institusjoner med like (bibliotek/std.adm) løsninger) Eksterne Uninett (ecampus) (Studenter) ecampus, god praksis Ledelse (Støttefunksjoner) IT-kontoret Prosjekter Utdanning Utfordringer/løsninger: Fleksibilisering, en sentral del av virksomheten Må forankres i faglig ledelse (styret/adm.ledelse) Ressurser til gjennomføring (prosjekt/timer/«brukerutstyr») Sørge for at «på nett» - løsninger blir en integrert og naturlig del av tankemåten for de ansatte Faglig ledelse (på alle nivå) pådriver Fagansatte motiveres Del av planverk (studie- og emneplaner), kvalitetsrammeverk mm Opplæring Prosjekt («HiF på nett» etablering av «Det grønne laget») Samarbeid (SAK, ecampus, faggrupper; teknisk, organisatorisk, pedagogisk) Planer og gjennomføring (strategier, investeringer mm) Studentene Bruk av tjenester /produksjon Oppsett og støtte i tjenester : Fronter, Streaming, Lyd/bilde, nett tjenester Teknisk infrastruktur Fagansatte Ressurs grupper «Det grønne laget» IT-kontoret Prosjektgruppa e-læringsforum Ildsjeler/IT-piloter IT-avd

19 Mål med det «grønne laget» Studentene Bruk av tjenester /produksjon Fagansatte Oppsett og støtte i tjenester : Fronter, Streaming, Lyd/bilde, nett tjenester Ressurs grupper «Det grønne laget» Teknisk infrastruktur IT-avdeling

20 Status Opplæring Har satt i gang opplæring (20 kurs vår 2012) Institusjonell kompetanseutvikling Installasjon, opplæring og testing av utstyr/programvare Utvikling og testing av «grensesnitt» Etablert det «grønne laget» og møteplasser Studie- og emneplanutvikling Omstillingsarbeidet i gang, oppstart av piloter høst 2012 e-læringsforum etablert på instituttnivå Ressurser Organisering av tilretteleggings- og støttetjenestene I ferd med å skape en faglig omstillingskultur Bruk av IKT i fleksibilisering på en kreativ måte

21 Utfordringer Ledelse Ta eierskap Ha fokus og følge opp prosjektet Villig til å bruke midler på prosjektet Tildelinger av midler over budsjett Arbeidsplaner, investeringer på alle nivå Være inspiratorer og «ambasadører», villige til å bruke «pisk» når det trengs Fagnivå Ikke «obstruere» prosjektet (uvillighet, ressurser, arbeidsplaner mm) Villig til å bruke tid på fleksibilisering av sin utdanning Villig til å tenke nytt Være pådrivere i sitt fagmiljø Adm Villig til å tilrettelegge for fleksibilisering av utdanninger Villige til å endre rutiner (rekruttering, opptak, eksamen, studieveiledning, kvalitetssikring, evalueringer mm) Villige til å yte ekstra service for fagpersonalet og studenter (bibliotek, studiekontor) Villige til å tilpasse timeplanlegging og romressurser Studenter Bruk av systemene Evaluatorer