Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 6.12. 2013. Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 13/124 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Christian Grimsgaard Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Anne Kjersti Befring, Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet Knut Braaten, Einar Espolin Johnson, Nina Evjen, Øydis Jarandsen, Erlend Hem, Tor Carlsen Referent: Anne Torill Nordli I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1. Månedens mediebilde Notat 2: Ny regjering mulige endringer i arbeidsmiljøloven (13/5213) Notat 3: Diaglogkonferansen Status faglig program og lederprisen (13/3384) Notat 4: Virke Pensjon (13/5248) Notat 5: Medlemsfordeler medlemsundersøkelse og pågående aktiviteter (13/3483-2) Notat 6: Viktige saker i regjering og storting (13/55) Notat 7: Konsekvensutredning av fremtidig spesialitetsstruktur informasjon til sentralstyret etter møte med Hdir Orienteringssaker: Høring - nasjonal handlingsplan for e-helse - Invitasjon til innspill

2 CPME oppsummering fra møte i Bucuresti 22. og Søknad fra Norsk Forening for Abdominal Radiologi om godkjenning som spesialforening. Søknaden trekkes. (12/381) Brev fra Forskningsutvalget aktiviteter og anbefalinger Rapporteringer og kommentarer: - Særavtale med KS underskrevet CPME-møte i Bucuresti - Miniseminar om helseregistre - Kurset «Frist meg inn i ledelse» videreføres - Møte i Tromsø: Allmøte, møte med tillitsvalgte, møte med Troms legeforening - Møte med HOD om oppgaveglidning - Høring i Stortinget om reservasjon - Møte vedrørende kapasitet i hovedstadsregionen - Rapport om kapasitetsutfordringer i hovedstadsregionen er under arbeid - Nasjonal helseøkonomikonferanse - Møte i referansegruppe for kommunale akutte døgntilbud - Oppstartsmøte statusrapport legevakt - Lederseminar 2014 ca 50 påmeldte - Oppgradering av telefoniløsningen i Legens hus bl. a ved innføring av Lync 1. kvartal Brev fra spesialitetskomiteen i Norsk anestesiologisk forening - Planlegging av årlig seminar for lokalforeningene for å styrke samarbeidet med og mellom lokalforeningene - Møte i Fagmedisinske foreninger med ca 60 deltakere. Cecilie Risøe er nyvalgt leder for FaMe. - Revisjon av veileder for svangerskapsomsorg - Stiftelselsmøte for Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) 7. januar 2014 II Beslutningsmøte Sak 231/13 Nytt policynotat: Oppgavegliding ( /3975) Sentralstyret har besluttet at alle policynotater skal gjennomgås, revideres og at det skal utvikles nye. Målet er å ha en kort presentasjon av Legeforeningens aktuelle standpunkter lett tilgjengelig. Sekretariatet la frem forslag til policynotat om oppgaveglidning etter høringsrunde i foreningsleddene. 2 Forslag til nytt policynotat om oppgaveglidning ble vedtatt med enkelte endringer. Sak 232/13 Tobakksfritt ( /114) Tobakksforebygging er avgjørende for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller. Forslag til politisk plattform for Tobakksfritts videre arbeid ble

3 Sak 233/13 ( /625) 3 presentert. Politisk plattform for Tobakksfritts videre arbeid støttes. Søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas) søkte 7. februar 2013 om godkjenning som spesialforening. Behandlingen av søknaden ble satt i bero i påvente av et arbeid med spesialforeningsstrukturen, forankret i sentralstyret. På landsstyremøtet i Alta ble det vedtatt endringer i vilkårene for status som spesialforening i Legeforeningen. Søknaden fra Nfas har vært på høring i avdelingene og spesialforeningene i samsvar med Legeforeningens lover (1). Søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening innvilges. Sak 234/13 Søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som Spesialforening ( /2687) Norsk selskap for akuttmedisin (NORSEM) søkte 19. juni 2013 om godkjenning som spesialforening. Behandlingen av søknaden ble satt i bero i påvente av et sentralstyrenedsatt arbeid med spesialforeningsstrukturen. På landsstyremøtet i Alta 2013 ble det vedtatt endringer i vilkårene for status som spesialforening i Legeforeningen. Søknaden fra NORSEM har vært på høring i avdelingene og spesialforeningene i samsvar med Legeforeningens lover (1). Søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som spesialforening innvilges. Sak 235/13 Søknad fra Norsk Selskap for Trombose og Hemostase om godkjenning som spesialforening. ( /1582) Norsk selskap for Trombose og Hemostase (NSTH) hadde søkt om godkjenning som spesialforening. Det følger av Legeforeningens lover (1) at slik søknad skal på høring i avdelingene og spesialforeningene før sentralstyret kan godkjenne foreningen som spesialforening. Utkast til høringsbrev bre lagt frem. Utkastet til høringsbrev godkjennes og sendes til høring i Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger. Sak 236/13 Revisjon av vedtektene i Legeordningen i KLP ( /477) Forslag til endringer av vedtektene i Pensjonsordningen for sykehusleger i KLP ble lagt fram for sentralstyret for godkjenning.

4 Fremlagte vedtekter til Pensjonsordningen for sykehusleger i KLP godkjennes. Sak 237/13 Oppnevning - Legeforeningens IT-utvalg ( /5937) Ved utløpet av funksjonsperioden for Legeforeningens IT-utvalg hadde sekretariatet tilskrevet de seks organisasjonsleddene som var representert i utvalget, og anmodet om forslag til medlemmer for Etter oppfordring fra IT-utvalget foreslo sekretariatet at også Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) skulle gis plass i utvalget, uten at antall medlemmer økes. Til Legeforeningens IT-utvalg for perioden oppnevnes Kjartan Olafsson, leder, AF Petter Hurlen, Of Linn Brandt, Ylf Arild Tandberg, PSL Morten Laudal, NFA Jan Størmer, LSA Presidenten gis fullmakt til å oppnevne et medlem etter forslag fra LVS. Utvalgets mandat beholdes uendret fra perioden Sak 238/13 Oppnevning Allmennmedisinsk forskningsfonds styre ( /195) Funksjonsperioden for representant med vara fra Allmennlegeforeningen til styret for Allmennmedisinsk forskningsfond går ut Det var innhentet nominasjon fra foreningen. Kari Sollien oppnevnes til styret for Allmennmedisinsk forskningsfond for perioden , med Bjørn Nordang som vararepresentant. Sak 239/13 Revisjon av prioriteringsveiledere oppnevning av representant i styringsgruppen ( /5009) Legeforeningen var blitt bedt av Helsedirektoratet om å oppnevne én representant for fastlegene i styringsgruppen for revisjon av 33 prioriteringsveiledere. Helsedirektoratet hadde på bakgrunn av Stortingets vedtak om endring i Lov om pasient- og brukerrettigheter fått i oppdrag å revidere prioriteringsveilederne og å utvikle en henvisningsveileder til bruk for dem som henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten. Petter Brelin, Norsk forening for allmennmedisin, oppnevnes som representant i styringsgruppen for revisjon av 33 prioriteringsveiledere. 4

5 Sak 240/13 Høring Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler ( /3874) Legeforeningen hadde mottatt et forslag om endring i forskrift om Norsk overvåkningssystem for antibiotika resistens hos mikrober (NORMforskriften). Endringen skulle gi hjemmel for å opprette et avidentifisert register basert på frivillige meldinger fra mikrobiologiske laboratorier. Formålet er å overvåke utvikling av resistens mot antivirale legemidler hos virus i Norge (RAVN). Forslaget ble sendt på internhøring. Høringsinstansene var positive til forskriftsendringen, men hadde noen bemerkninger blant annet til hvilke data registeret skal omfatte og finansiering. Utkast til høringsutkast godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 1. Sak 241/13 ( /11) Oppnevning av medlemmer til utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse Sentralstyret vedtok i sitt møte i november 2013 å redusere antall medlemmer i utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse fra ti til syv. Sekretariatet hadde innhentet forslag til medlemmer til det utvalget fra yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger og FaMe. Til Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse oppnevnes for perioden : Hilde Engjom, leder Ruth Abraham Ellen Johanne Annexstad Ingebjørn Bleidvin Barbro Kvaal Knut Erling Moksnes Margit Steinholt Sak 242/13 Veileder for praksiskonsulentordningen ( /3100) Etter forslag fra PKO-rådet vedtok Sentralstyret i september 2012 å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere Helsepolitisk debattskrift for praksiskonsulentordningen, som ble utgitt av Allmennlegeforeningen i Sentralstyret ønsket at det reviderte dokumentet gis status som en veileder. Arbeidsgruppens utkast forelå i september 2013, og var noe bearbeidet i samarbeid mellom sekretariatet, PKO-rådet og arbeidsgruppen. Dokumentet justeres i henhold til drøftinger i møtet og legges frem for sentralstyret på nytt før organisasjonsmessig høring. Sak 242/13 ( /79 Oppnevning av Rådet for prakisiskonsulentordningen Rådet for praksiskonsulentordningen (PKO-rådet) ble vedtatt opprettet mai 5

6 2010, og ble videreført ut foregående sentralstyreperiode oktober PKOrådet er et rådgivende utvalg for sentralstyret. AF, NFA og OF har en representant hver. Norsam og LSA har en felles representant, og praksiskoordinatorene har to representanter. Det ble lagt fram rapport fra rådets aktiviteter og forslag om å kontinuere rådet i en ny sentralstyreperiode. PKO-rådet kontinueres for sentralstyrets virkeperiode. Praksiskoordinatorer og underforeninger bes om å fremme forslag på representanter til rådet. Rådet ønskes supplert med en representant fra YLF og PSL. Virksomheten fortsetter med nåværende medlemmer inntil sentralstyret har oppnevnt representanter for en ny periode. Sak 243/13 Utredning av smertemedisin som kompetanseområde nedsettelse av arbeidsgruppe ( /5069) Norsk forening for smertemedisin, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening, Norsk revmatologisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, Norsk ortopedisk forening og Norsk psykiatrisk forening hadde fremmet forslag om opprettelse av en arbeidsgruppe for utredning av smertemedisin som kompetanseområde. Smertemedisin er blant de områder som nevnes som aktuelle kompetanseområder i Legeforeningens utredning av spesialistutdanningen og i Legeforeningens forslag overfor Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet om opprettelse av kompetanseområder. Det nedsettes en arbeidsgruppe med mandat å utrede forslag om etablering av kompetanseområde i smertemedisin, herunder innhold og struktur, kompetanseområdets plass i helsetjenesten og behov for leger med kompetanse i smertemedisin. Innholdet i kompetanseområdet, læringsmålene og kravene til utdanning må beskrives. Norsk forening for smertemedisin, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening, Norsk revmatologisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, Norsk ortopedisk forening, Norsk psykiatrisk forening, Norsk gynekologisk forening, Norsk gastroenterologisk forening og Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi bes fremme forslag på to representanter, en mann og en kvinne. Sentralstyret nedsetter utvalget i et senere møte. Det bevilges inntil kr fra Utdanningsfond I til gjennomføring av utredningen. Sak 244/13 Oppnevning av nye spesialitetskomiteer for perioden ( /3757) Fra sekretariatet forelå oversikt over mottatte forslag til sammensetning av nye spesialitetskomiteer for perioden

7 Spesialitetskomiteer oppnevnes i tråd med de innkomne forslag for perioden 1. januar desember I de tilfeller hvor forslag til nye spesialitetskomiteer for nevnte periode mangler helt eller delvis, gis sekretariatet fullmakt til å oppnevne komiteer i tråd med de forslag som senere mottas. Sak 245/13 Oppnevning av ny sakkyndigkomité i allergologi for perioden 1. januar desember 2017 ( /4088) Sakkyndigkomiteen i allergologi har funksjonsperiode t.o.m. 31. desember Det forelå forslag fra Norsk barnelegeforening, Norsk forening for dermatologi og venerologi, Norsk forening for allergologi og immunpatologi, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk forening for arbeidsmedisin, Norsk forening for lungemedisin, Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi og Norsk gastroenterologisk forening til representanter i ny sakkyndigkomite i allergologi for perioden Som medlemmer av sakkyndigkomite for kompetanseområde i allergologi for perioden oppnevnes: Medlem Torgeir Storaas, leder Siri Slaastad Teresa Løvold Berents Sverre K. Steinsvåg Aud K. Herland Berstad Gülen Arslan Lied Eva Stylianou Harald Torske Personlig vararepresentant Kai-Håkon Carlsen Merete Drevvatne Bugge Hilde Kristin Vindenes Berge Severin Andreassen Martin Sørensen Arne Røseth Per-Arve Lier Torbjørn Øien Sak 246/13 Oppnevning av ny sakkyndigkomité i alders- og sykehjemsmedisin for perioden 1. januar desember 2017 ( /4021) Sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin har funksjonsperiode t.o.m. 31. desember Det forelå forslag fra Norsk forening for allmennmedisin, Norsk indremedisinsk forening, Norsk geriatrisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og Norsk psykiatrisk forening ble i brev av 26. september 2013 bedt om å fremme forslag til representanter med personlig vararepresentant til sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin for perioden Som medlemmer av sakkyndigkomite for kompetanseområde i aldersog sykehjemsmedisin for perioden oppnevnes: Medlem Personlig vararepresentant 7

8 Geir Hølleland Knut Erling Moksnes Corinna Vossius Mina Bergem Mari Fiske Kjellaug Enoksen Marc Vali Ahmed Anne Brækhus Eivind Aakhus oppnevnes senere 8 Presidenten gis fullmakt til å oppnevne leder med personlig varamedlem. Sak 247/13 Oppnevning av nytt spesialitetsråd for perioden ( /3758) I tråd med Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2 hadde sekretariatet innhentet forslag til representanter i spesialitetsrådet for perioden fra de fagmedisinske foreningene og yrkesforeningene. De fire medisinske fakulteter, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Norsk pasientforening og Kommunenes sentralforbund var bedt om å oppnevne representanter. Basert på forslag til representanter fra de fagmedisinske foreningene og yrkesforeningene og etter innspill fra de medisinske fakulteter, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Norsk pasientforening oppnevnes nytt spesialitetsråd for perioden med slik sammensetning: Leder Einar Klæboe Kristoffersen, immunologi og transfusjonsmedisin, Bergen Nestleder Kathinka Meirik, psykiatri, Levanger Medlemmer med personlig vararepresentant Hans Høvik, allmennmedisin, Bergen Bjørn Hilt, arbeidsmedisin Trondheim (vara) Inger Sofie Samdal Vik, medisinsk mikrobiologi, Oslo Ketil Arne Espnes, klinisk farmakologi, allmennmedisin, Trondheim (vara) Svein Rotevatn, indremedisin, hjertesykdommer, Bergen Hanne Thürmer, indremedisin, hjertesykdommer, Notodden (vara) Tone Skeie-Jensen, fødselshjelp og kvinnesykdommer, Oslo Turid Thune, hud- og veneriske sykdommer, Bergen (vara) Tom Glomsaker, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, Stavanger Hebe Kvernmo, ortopedisk kirurgi, Tromsø, (vara) Johan Torgersen, anestesiologi, Oslo Marit Halonen Christiansen, fødselshjelp og kvinnesykdommer, Stavanger (vara)

9 9 Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Terje Osnes, Øre-nese-halssykdommer Trond Buanes, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi (vara) Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Eyvind Rødahl, øyesykdommer Vararepresentant: ettersendes Det medisinske fakultet, NTNU Erik Solligård, anestesiologi Petter Aadahl, anestesiologi (vara) Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Øivind Irtun, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi Vararepresentant: ettersendes Helsedirektoratet Jørgen Holmboe, observatør Kristin Refsdal (vara) Statens helsetilsyn Heidi Merete Rudi, observatør Hans Petter Næss (vara) Norsk pasientforening Guro Birkeland Tove Hanche-Olsen (vara) Kommunenes sentralforbund har foreløpig ikke meldt inn representanter. Sak 248/13 Kompetanseområde i allergologi forslag til tilføyelse til reglene og Overgangsreglene ( /3835) Sentralstyret vedtok 12. november 2012 regler for godkjenning i kompetanseområdet allergologi og overgangsregler 23. oktober2013. Det forelå forslag fra sakkyndig komite til tillegg til pkt 1 i reglene og i overgangsreglene. Regler for godkjenning i kompetanseområdet allergologi: 1. Kompetanseområdet bygger på spesialistgodkjenning i èn av følgende spesialiteter: allmennmedisin, arbeidsmedisin, fordøyelsessykdommer, generell indremedisin, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, barnesykdommer og øre-nese-halssykdommer. For spesialister i arbeidsmedisin og allmennmedisin kreves i tillegg 12 måneder tjeneste ved relevant sykehusavdeling i en av de andre spesialitetene som danner utgangspunkt for kompetanseområdet.

10 10 I enkelttilfeller kan det søkes om godkjenning i kompetanseområdet med utgangspunkt i andre spesialiteter forutsatt betydelig klinisk allergologisk erfaring. 2. To års tjeneste i relevant fagområde på avdelinger med allergologisk kompetanse 3. Krav til praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap timer, inklusive to grunnkurs i allergologi Reglene trer i kraft umiddelbart. Overgangsregler 1. Godkjente spesialister i følgende spesialiteter: allmennmedisin, arbeidsmedisin, fordøyelsessykdommer, generell indremedisin, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, barnesykdommer og øre-nese-halssykdommer kan søke om godkjenning i kompetanseområde i allergologi etter overgangsregler. I enkelttilfeller kan det søkes om godkjenning i kompetanseområdet med utgangspunkt i andre spesialiteter forutsatt betydelig klinisk allergologisk erfaring. 2. Fire års tjeneste (etter oppnådd spesialistgodkjenning) i relevant fagområde på avdelinger eller i spesialistpraksis i en av spesialitetene nevnt i pkt 1, med allergologisk kompetanse. Det må dokumenteres klinisk erfaring med diagnostikk og behandling av allergiske sykdommer i flere organsystemer; eksempelvis i øvre og nedre luftveier, mage-tarm traktus, og hud. 3. Krav til praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap i henhold til sjekklisten for kompetanseområdet. Legen må ha erfaring med minst 2/3 av ferdighetene listet i sjekklisten. 4. Kursbevis eller annen dokumentasjon på tilstedeværelse ved relevante kurs eller kongresser i allergologi med til sammen 40 timer. Overgangsreglene bygger på reglene for kompetanseområdet i allergologi vedtatt av sentralstyret Det gis anledning til å søke godkjenning etter overgangsreglene til og med Sak 249/13 Budsjett Utdanningsfond I for 2014 ( /6127) Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for år Budsjettet var gjort opp med et underskudd på kr og med en samlet kostnadsside på kr Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2014 vedtas i henhold til saksfremlegg med et negativt driftsresultat på

11 kr Resultat etter finansposter er estimert til kr Sak 250/13 ( /603) Godkjenning av veileder i arbeidsmedisin Sekretariatet fremla list over lege som kan godkjennes. Godkjent ble: Veileder i arbeidsmedisin Danielsen, Tor Erik Sak 251/13 Godkjenning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin ( /1421) Sekretariatet fremla liste over lege som kan godkjennes. Godkjent ble: Kielland, Geir Sak 252/13 (4.01- Endring av retningslinjene i Utdanningsfond II Det forelå forslag til endring i retningslinjene i Utdanningsfond II fra fondets utvalg. Forslaget innebærer at refusjon av kostnader til diett gjeninnføres med refusjon av lunsj og middag ved kurssted/middag i regi av kursarrangør med inntil kr 400 per dag fra I tillegg innføres refusjon av kursavgift ved deltakelse i veiledningsgrupper. 11 Forslaget om endringer i retningslinjene støttes. Sak 253/13 Budsjett for Den norske legeforening 2014 ( /2075) Det forelå forslag til detaljbudsjett for Budsjettet bygger på rammebudsjett vedtatt av landsstyremøtet 2013 og er revidert på grunnlag av endrede forutsetninger og ny informasjon som er relevant for budsjettsituasjonen i Det fremlagte forslag til detaljbudsjett for Den norske legeforening for 2014 vedtas. Generalsekretæren har gjennom budsjettåret fullmakt til å foreta omprioriteringer i budsjettet innenfor budsjettets rammer og innenfor de prioriteringer som følger av landsstyrets vedtak, av Prinsipp- og arbeidsprogrammet samt av sentralstyrets ulike vedtak. Sak 253/13 Oppnevning av styremedlem i Sigurd K. Thoresens legat til opplysningsarbeid og forskning vedrørende arvelige sykdommer ( /5245) Forretningsfører i Sigurd K. Thoresens legat til opplysningsarbeid og forskning vedrørende arvelige sykdommer, advokat Dag Erlandsen, har tilskrevet Den norske legeforening og anmodet om oppnevning av styremedlem som i henhold til statuttene skal oppnevnes av Legeforeningen.

12 Det medlem som har representert Dnlf siden 2005, Ingegerd Frøyshov Larsen, ønsker å tre ut av styret. Erlandsen har foreslått det tidligere styremedlems personlige varamedlem seniorforsker dr. med Kjersti Skjold Rønningen som medlem av legatstyret. Som nytt varamedlem er overlege dr. med Torild Skrivarhaug foreslått. Begge anses som godt kvalifiserte, og er forespurte. Sekretariatet fremmet forslag til vedtak i samsvar med forslaget fra styreleder. Den norske legeforening oppnevner Kjersti Skjold Rønningen som styremedlem og Torild Skrivarhaug som varamedlem i Sigurd K. Thoresens legat Sak 253/13 Valg av nytt medlem og forslag om gjenvalg av medlemmer til Tidsskriftets redaksjonskomité I henhold til Legeforeningens lover 4-2, 2. ledd, skal Tidsskriftets redaksjonskomité ha åtte medlemmer, hvorav seks oppnevnes for fire år, likevel slik at tre er på valg i hver sentralstyreperiode. I tillegg er generalsekretæren og ett medlem av sentralstyret medlem. Ola Dale, Ole-Erik Iversen og Kristoffer Lassen gjenvelges som medlemmer av Tidsskriftets redaksjonskomité fra til Anne Høye velges som varamedlem av Tidsskriftets redaksjonskomité fra Redaksjonskomiteen får følgende sammensetning: Medlemmer Ola Dale, leder Ole-Erik Iversen Kristoffer Lassen Jan Frich Annetine Staff Karl Otto Nakken Christian Grimsgaard (sentralstyremedlem) Geir Riise, generalsekretær, ex officio Varamedlem Anne Høye Hege Gjessing Jon Helle Kari Sollien Marit Hermansen Johan Torgersen Christian Grimsgaard Synnøve Bratlie 12

13 Helse- og omsorgsdepartementet Sak 240/13-13/3874 Postboks 8011 Dep OSLO Deres ref.: 13/3770 Vår ref.: 13/3874 Dato: Høring - Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler Legeforeningen støtter opprettelsen av et overvåkningssystem for virusresistens mot antivirale midler i Norge (RAVN). Økt bruk og økt utvikling av nye antivirale midler medfører en fare for resistensutvikling som må tas på alvor. Et godt nasjonalt system for overvåking av virusresistens vil i tillegg på sikt kunne medvirke til å styrke kompetansen innenfor virusresistens ikke bare ved RAVN-sentralen, men også i fagmiljøet i hele landet. Dette vil komme pasienter og hele samfunnet til gode. Vi kan støtte forskriftsendringen, men har forslag til endringer som etter vårt syn vil heve kvaliteten på registret. Dessuten må et slikt overvåkningssystem følges av finansiering dersom det skal fungere etter hensikten. I høringsnotatet er det lagt opp til at systemet skal etableres innenfor allerede eksisterende økonomiske og administrative rammer for Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) og Folkehelseinstituttet (FHI). Legeforeningen mener det er nødvendig med friske midler. Det må bevilges penger til å bemanne RAVN-sentralen med en stilling slik det legges opp til, og det bør dessuten settes av ressurser til å bemanne RAVN-sentralen med en molekylærbiolog samt til å kunne knytte til seg kompetanse innen IT og epidemiologi. Det legges opp til at RAVN skal kunne utgi årlig rapporter og arrangere årlig møter. Slike møter bør inkludere alle landets mikrobiologiske laboratorier på samme måte som det gjennomføres vedrørende antibakteriell resistens i NORM. Møtevirksomhet koster penger. Dessuten vil internasjonal rapportering og nettverksbygging fra RAVN-sentralen kreve økonomiske ressurser. Det må i tillegg forventes at antall resistensanalyser vil øke i årene framover, slik det påpekes i høringsnotatet. Det vil også bli aktuelt å undersøke resistensforhold hos flere typer virus. Det er ikke etter vårt syn gitt at disse analysene skal gjennomføres ved RAVN-sentralen. En slik utvidelse av resistensanalyse-repertoaret er kostnadsdrivende, både bemanningsmessig og driftsmessig. Dette må HOD ta med i betraktningen når økonomiske midler skal fordeles i fremtiden. Legeforeningen har også innspill til organisering av Fagrådet. HIV-infeksjon, influensa, hepatitt B og hepatitt C overvåkes i dag gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), uten at resistensdata inngår i dette. Likevel vil det etter vårt syn være naturlig at Fagrådet suppleres med en representant fra MSIS for å sikre samarbeid. Det vil si en representant fra Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet. For å sikre tilstrekkelig kvalitet på data mener Legeforeningen det bør gjøres en avveining av hvilken informasjon som skal samles inn. Mange virus har stor evne til å utvikle resistens for 13

14 antivirale midler under behandling (ervervet resistens), og påvisning av slik resistens er avgjørende for håndteringen av enkeltpasienter. I et folkehelseperspektiv er det viktig at et overvåkingssystem er i stand til raskt å identifisere primærresistens. Den eksisterende overvåkingen av HIV-resistens har av denne grunn kun omfattet resistens hos pasienter med nyoppdaget HIV som ikke tidligere har fått behandling. Dersom opplysninger om både primær og ervervet resistens skal omfattes av RAVN, bør det samles inn tilstrekkelig med opplysninger til effektivt å kunne skille disse to formene for resistens. Det er ikke lagt til rette for dette i utkast til forskriftsendring, da det ikke legges opp til å samle inn informasjon om tidligere antiviral behandling. Hvis det ikke er mulig å innhente disse opplysningene, bør overvåkingen etter vårt syn begrenses til å omfatte primærresistens. Med hilsen Den norske legeforening Geir Riise generalsekretær Bjarne Riis Strøm avdelingsdirektør 14

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2013 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening Dato for datauttrekk: 01.01.201 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/219 Fullført og godkjent den 31.5.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 23.5.2016 Soria Moria Hotell, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/173 Fullført og godkjent den 9. mai 2017 Referat fra sentralstyrets møte 2.5.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus Til stede: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) Maja-Lisa Løchen Johan

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/26 Fullført og godkjent den 21.1.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.1.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/227 Fullført og godkjent den 15.11. 2016 Referat fra Sentralstyrets møte 10. november 2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.9.2015. Tromsø

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.9.2015. Tromsø Den norske legeforening Sekretariatet 15/35 Fullført og godkjent den 22.9.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.9.2015 Tromsø Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

17/176 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/176 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/176 Fullført og godkjent den 2.9. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 29.8.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 12.11. 2012. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 12.11. 2012. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/76 Fullført og godkjent den 14.11. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 12.11. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe,

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/118 Fullført og godkjent den 22.5.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 13.5.2013 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen,

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/223 Fullført og godkjent den 7.9.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 30.8.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: forfall: sekretariatet: Marit Hermansen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 15. oktober2013 Dato: 15. oktober 2013 kl 10.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic hotell Fornebu Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Ole

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2010 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/39 Fullført og godkjent den 12.12.2014 Referat fra Sentralstyrets møte 5.12.2014 Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing,

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 3. juni 2013, Stavanger Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Sentralstyrets anbefaling til landsstyret - kirurgiske fag «Legeforeningen vil arbeide

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 4.12.2015. Soria Moria Hotell og Konferansesenter

Referat. fra. Sentralstyrets møte 4.12.2015. Soria Moria Hotell og Konferansesenter Den norske legeforening Sekretariatet 15/38 Fullført og godkjent den 18.12.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 4.12.2015 Soria Moria Hotell og Konferansesenter Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen,

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon:

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon: INNMELDINGSSKJEMA Vennligst send med kopi av norsk autorisasjon eller midlertidig lisens. Leger uten autorisasjon/lisens i Norge må vedlegge godkjent/bevitnet papirer på medisinsk embetseksamen. Sendes:

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 19. 20. september 2013 Dato: 19. 20. september 2013 Møtested: Deltakere: Referent: Palma de Mallorca Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Egil Johannesen

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Opplæring Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring 13.januar YLF styremedlem Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/38 Fullført og godkjent den 19.11.2014 Referat fra Sentralstyrets møte 11.11.2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Synnøve

Detaljer

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza Den norske legeforening Sekretariatet 17/178 Fullført og godkjent den 25.9. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 18.9.2017 Park Plaza Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole

Detaljer

16/224 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

16/224 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/224 Fullført og godkjent den 27.9.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 21.9.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: forfall: sekretariatet: Marit Hermansen,

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE Oslo, 28. januar 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sak113.doc Til styret i Ylf STYREMØTE NR 1/2013 Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl 10.00. MERKNADER TIL INNKALLINGEN

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.5. 2014. Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.5. 2014. Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/25 Fullført og godkjent den 28. mai 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 19.5. 2014 Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 24.09.2013 Møtetid: Kl. 16:30 19:30 Møtested: Legenes Hus (Følling), sub. Nettmøte Saksnummer: 052/13-062/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Espen S. Kristoffersen Tor-Arne

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Årsmøtekonferanse NFRAM, 25.10.17 Spesialistutdanning 123 godkjente spesialister i rus og avhengighetsmedisin

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 4. mai 2015 kl. 12.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Quality Hotel Fredrikstad Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen Bjørn Nordang

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/222 Fullført og godkjent den 21.6.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 14.6.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: forfall: sekretariatet: Marit Hermansen,

Detaljer

Det foreslås at mandatet endres slik at dekanen på fullmakt fra fakultetsstyret kan oppnevne medlemmer og leder av utvalget i fremtiden.

Det foreslås at mandatet endres slik at dekanen på fullmakt fra fakultetsstyret kan oppnevne medlemmer og leder av utvalget i fremtiden. Fakultetsnotat Til: Fakultetsstyret Sakstittel: Oppnevning av nye medlemmer til Utvalget for legers videre- og etterutdanning (ULVE) og endring av mandat Sakstype: Saksbehandler: Michael T. N. Møller Arkivsaksnummer:

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/169 Fullført og godkjent den 24.1.2017 Referat fra Sentralstyrets møte 18.1.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møteprotokoll Møtedato: 12.11.2013 Møtetid: Kl. 09:00 17:00 Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møtende medlemmer Johan Torgersen, Marit Halonen Christiansen, Marie Skontorp,

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 23. mai 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 9. mai 2016 Møtested: Kongsberg Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.10. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.10. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/37 Fullført og godkjent den 29.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 21.10. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

17/171 Fullført og godkjent den 22. mars Referat. fra. Sentralstyrets møte Hafslund hovedgård

17/171 Fullført og godkjent den 22. mars Referat. fra. Sentralstyrets møte Hafslund hovedgård Den norske legeforening Sekretariatet 17/171 Fullført og godkjent den 22. mars 2017 Referat fra Sentralstyrets møte 15.3.2017 Hafslund hovedgård Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Arild Egge Inger Sofie Samdal

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

17/179 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/179 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/179 Fullført og godkjent den 24.10. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 17.10. 2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset,

Detaljer

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør NFRAM s jubileumskonferanse, 12. oktober 2016 Ny spesialistutdanning. Legeforeningens rolle: Forskrift med høringsfrist 12.10 Legeforeningen får videreført

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 09/952 Dato: 13.04.2011 Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Det vises til brev av 24.1.2009

Detaljer

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: ELS/06/4369 Dato: 01.05.2008 \\dnlffil1\txt\fag\utda\felles_utda\landssty.brv\lst-ortopedisk kir-08.doc Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 16. januar 2018 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: 23. november 2017 Møtested: Moss Deltakere: Nils Kristian Klev, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim Sidsel Mordt Andreassen

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt. Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget

Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt. Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget Legeforeningen sentralt Legeforeningen sentralt 141 årsverk jurister,

Detaljer

17/180 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/180 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/180 Fullført og godkjent den 20.11. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 14.11 2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset,

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

Overlegen, hvem er det?

Overlegen, hvem er det? Overlegen, hvem er det? Antall, arbeidssted/helseforetak, tariffområde, kjønn, alder, statsborgerskap, spesialiteter etc. Presentasjon på Ofs jubileumsdag onsdag 6. april 2011, Norsk overlegeforening 50

Detaljer

Universitetet i Bergen, DMF Dekanus Per Omvik og Fakultetsdirektør Johs. Teigland

Universitetet i Bergen, DMF Dekanus Per Omvik og Fakultetsdirektør Johs. Teigland NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet Møtereferat Til stede: Universitetet i Oslo, DMF Dekanus Stein A. Evensen og Fakultetsdirektør Bjørn Hol Universitetet i Bergen,

Detaljer

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 19.-20. april 2013 Saksliste Sak 1 Åpning og navneopprop Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer Sak 2 Godkjenning

Detaljer

17/175 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/175 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/175 Fullført og godkjent den 26. 6. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 20.6.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/36 Fullført og godkjent den 20.10.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 13.10.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

17/172 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/172 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/172 Fullført og godkjent den 19. 4. 2017 Referat fra Sentralstyrets møte 6.4.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/75 Fullført og godkjent den 22.10. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 17.10. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hege

Detaljer