Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 6.12. 2013. Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 13/124 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Christian Grimsgaard Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Anne Kjersti Befring, Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet Knut Braaten, Einar Espolin Johnson, Nina Evjen, Øydis Jarandsen, Erlend Hem, Tor Carlsen Referent: Anne Torill Nordli I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1. Månedens mediebilde Notat 2: Ny regjering mulige endringer i arbeidsmiljøloven (13/5213) Notat 3: Diaglogkonferansen Status faglig program og lederprisen (13/3384) Notat 4: Virke Pensjon (13/5248) Notat 5: Medlemsfordeler medlemsundersøkelse og pågående aktiviteter (13/3483-2) Notat 6: Viktige saker i regjering og storting (13/55) Notat 7: Konsekvensutredning av fremtidig spesialitetsstruktur informasjon til sentralstyret etter møte med Hdir Orienteringssaker: Høring - nasjonal handlingsplan for e-helse - Invitasjon til innspill

2 CPME oppsummering fra møte i Bucuresti 22. og Søknad fra Norsk Forening for Abdominal Radiologi om godkjenning som spesialforening. Søknaden trekkes. (12/381) Brev fra Forskningsutvalget aktiviteter og anbefalinger Rapporteringer og kommentarer: - Særavtale med KS underskrevet CPME-møte i Bucuresti - Miniseminar om helseregistre - Kurset «Frist meg inn i ledelse» videreføres - Møte i Tromsø: Allmøte, møte med tillitsvalgte, møte med Troms legeforening - Møte med HOD om oppgaveglidning - Høring i Stortinget om reservasjon - Møte vedrørende kapasitet i hovedstadsregionen - Rapport om kapasitetsutfordringer i hovedstadsregionen er under arbeid - Nasjonal helseøkonomikonferanse - Møte i referansegruppe for kommunale akutte døgntilbud - Oppstartsmøte statusrapport legevakt - Lederseminar 2014 ca 50 påmeldte - Oppgradering av telefoniløsningen i Legens hus bl. a ved innføring av Lync 1. kvartal Brev fra spesialitetskomiteen i Norsk anestesiologisk forening - Planlegging av årlig seminar for lokalforeningene for å styrke samarbeidet med og mellom lokalforeningene - Møte i Fagmedisinske foreninger med ca 60 deltakere. Cecilie Risøe er nyvalgt leder for FaMe. - Revisjon av veileder for svangerskapsomsorg - Stiftelselsmøte for Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) 7. januar 2014 II Beslutningsmøte Sak 231/13 Nytt policynotat: Oppgavegliding ( /3975) Sentralstyret har besluttet at alle policynotater skal gjennomgås, revideres og at det skal utvikles nye. Målet er å ha en kort presentasjon av Legeforeningens aktuelle standpunkter lett tilgjengelig. Sekretariatet la frem forslag til policynotat om oppgaveglidning etter høringsrunde i foreningsleddene. 2 Forslag til nytt policynotat om oppgaveglidning ble vedtatt med enkelte endringer. Sak 232/13 Tobakksfritt ( /114) Tobakksforebygging er avgjørende for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller. Forslag til politisk plattform for Tobakksfritts videre arbeid ble

3 Sak 233/13 ( /625) 3 presentert. Politisk plattform for Tobakksfritts videre arbeid støttes. Søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas) søkte 7. februar 2013 om godkjenning som spesialforening. Behandlingen av søknaden ble satt i bero i påvente av et arbeid med spesialforeningsstrukturen, forankret i sentralstyret. På landsstyremøtet i Alta ble det vedtatt endringer i vilkårene for status som spesialforening i Legeforeningen. Søknaden fra Nfas har vært på høring i avdelingene og spesialforeningene i samsvar med Legeforeningens lover (1). Søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening innvilges. Sak 234/13 Søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som Spesialforening ( /2687) Norsk selskap for akuttmedisin (NORSEM) søkte 19. juni 2013 om godkjenning som spesialforening. Behandlingen av søknaden ble satt i bero i påvente av et sentralstyrenedsatt arbeid med spesialforeningsstrukturen. På landsstyremøtet i Alta 2013 ble det vedtatt endringer i vilkårene for status som spesialforening i Legeforeningen. Søknaden fra NORSEM har vært på høring i avdelingene og spesialforeningene i samsvar med Legeforeningens lover (1). Søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som spesialforening innvilges. Sak 235/13 Søknad fra Norsk Selskap for Trombose og Hemostase om godkjenning som spesialforening. ( /1582) Norsk selskap for Trombose og Hemostase (NSTH) hadde søkt om godkjenning som spesialforening. Det følger av Legeforeningens lover (1) at slik søknad skal på høring i avdelingene og spesialforeningene før sentralstyret kan godkjenne foreningen som spesialforening. Utkast til høringsbrev bre lagt frem. Utkastet til høringsbrev godkjennes og sendes til høring i Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger. Sak 236/13 Revisjon av vedtektene i Legeordningen i KLP ( /477) Forslag til endringer av vedtektene i Pensjonsordningen for sykehusleger i KLP ble lagt fram for sentralstyret for godkjenning.

4 Fremlagte vedtekter til Pensjonsordningen for sykehusleger i KLP godkjennes. Sak 237/13 Oppnevning - Legeforeningens IT-utvalg ( /5937) Ved utløpet av funksjonsperioden for Legeforeningens IT-utvalg hadde sekretariatet tilskrevet de seks organisasjonsleddene som var representert i utvalget, og anmodet om forslag til medlemmer for Etter oppfordring fra IT-utvalget foreslo sekretariatet at også Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) skulle gis plass i utvalget, uten at antall medlemmer økes. Til Legeforeningens IT-utvalg for perioden oppnevnes Kjartan Olafsson, leder, AF Petter Hurlen, Of Linn Brandt, Ylf Arild Tandberg, PSL Morten Laudal, NFA Jan Størmer, LSA Presidenten gis fullmakt til å oppnevne et medlem etter forslag fra LVS. Utvalgets mandat beholdes uendret fra perioden Sak 238/13 Oppnevning Allmennmedisinsk forskningsfonds styre ( /195) Funksjonsperioden for representant med vara fra Allmennlegeforeningen til styret for Allmennmedisinsk forskningsfond går ut Det var innhentet nominasjon fra foreningen. Kari Sollien oppnevnes til styret for Allmennmedisinsk forskningsfond for perioden , med Bjørn Nordang som vararepresentant. Sak 239/13 Revisjon av prioriteringsveiledere oppnevning av representant i styringsgruppen ( /5009) Legeforeningen var blitt bedt av Helsedirektoratet om å oppnevne én representant for fastlegene i styringsgruppen for revisjon av 33 prioriteringsveiledere. Helsedirektoratet hadde på bakgrunn av Stortingets vedtak om endring i Lov om pasient- og brukerrettigheter fått i oppdrag å revidere prioriteringsveilederne og å utvikle en henvisningsveileder til bruk for dem som henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten. Petter Brelin, Norsk forening for allmennmedisin, oppnevnes som representant i styringsgruppen for revisjon av 33 prioriteringsveiledere. 4

5 Sak 240/13 Høring Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler ( /3874) Legeforeningen hadde mottatt et forslag om endring i forskrift om Norsk overvåkningssystem for antibiotika resistens hos mikrober (NORMforskriften). Endringen skulle gi hjemmel for å opprette et avidentifisert register basert på frivillige meldinger fra mikrobiologiske laboratorier. Formålet er å overvåke utvikling av resistens mot antivirale legemidler hos virus i Norge (RAVN). Forslaget ble sendt på internhøring. Høringsinstansene var positive til forskriftsendringen, men hadde noen bemerkninger blant annet til hvilke data registeret skal omfatte og finansiering. Utkast til høringsutkast godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 1. Sak 241/13 ( /11) Oppnevning av medlemmer til utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse Sentralstyret vedtok i sitt møte i november 2013 å redusere antall medlemmer i utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse fra ti til syv. Sekretariatet hadde innhentet forslag til medlemmer til det utvalget fra yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger og FaMe. Til Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse oppnevnes for perioden : Hilde Engjom, leder Ruth Abraham Ellen Johanne Annexstad Ingebjørn Bleidvin Barbro Kvaal Knut Erling Moksnes Margit Steinholt Sak 242/13 Veileder for praksiskonsulentordningen ( /3100) Etter forslag fra PKO-rådet vedtok Sentralstyret i september 2012 å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere Helsepolitisk debattskrift for praksiskonsulentordningen, som ble utgitt av Allmennlegeforeningen i Sentralstyret ønsket at det reviderte dokumentet gis status som en veileder. Arbeidsgruppens utkast forelå i september 2013, og var noe bearbeidet i samarbeid mellom sekretariatet, PKO-rådet og arbeidsgruppen. Dokumentet justeres i henhold til drøftinger i møtet og legges frem for sentralstyret på nytt før organisasjonsmessig høring. Sak 242/13 ( /79 Oppnevning av Rådet for prakisiskonsulentordningen Rådet for praksiskonsulentordningen (PKO-rådet) ble vedtatt opprettet mai 5

6 2010, og ble videreført ut foregående sentralstyreperiode oktober PKOrådet er et rådgivende utvalg for sentralstyret. AF, NFA og OF har en representant hver. Norsam og LSA har en felles representant, og praksiskoordinatorene har to representanter. Det ble lagt fram rapport fra rådets aktiviteter og forslag om å kontinuere rådet i en ny sentralstyreperiode. PKO-rådet kontinueres for sentralstyrets virkeperiode. Praksiskoordinatorer og underforeninger bes om å fremme forslag på representanter til rådet. Rådet ønskes supplert med en representant fra YLF og PSL. Virksomheten fortsetter med nåværende medlemmer inntil sentralstyret har oppnevnt representanter for en ny periode. Sak 243/13 Utredning av smertemedisin som kompetanseområde nedsettelse av arbeidsgruppe ( /5069) Norsk forening for smertemedisin, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening, Norsk revmatologisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, Norsk ortopedisk forening og Norsk psykiatrisk forening hadde fremmet forslag om opprettelse av en arbeidsgruppe for utredning av smertemedisin som kompetanseområde. Smertemedisin er blant de områder som nevnes som aktuelle kompetanseområder i Legeforeningens utredning av spesialistutdanningen og i Legeforeningens forslag overfor Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet om opprettelse av kompetanseområder. Det nedsettes en arbeidsgruppe med mandat å utrede forslag om etablering av kompetanseområde i smertemedisin, herunder innhold og struktur, kompetanseområdets plass i helsetjenesten og behov for leger med kompetanse i smertemedisin. Innholdet i kompetanseområdet, læringsmålene og kravene til utdanning må beskrives. Norsk forening for smertemedisin, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening, Norsk revmatologisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, Norsk ortopedisk forening, Norsk psykiatrisk forening, Norsk gynekologisk forening, Norsk gastroenterologisk forening og Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi bes fremme forslag på to representanter, en mann og en kvinne. Sentralstyret nedsetter utvalget i et senere møte. Det bevilges inntil kr fra Utdanningsfond I til gjennomføring av utredningen. Sak 244/13 Oppnevning av nye spesialitetskomiteer for perioden ( /3757) Fra sekretariatet forelå oversikt over mottatte forslag til sammensetning av nye spesialitetskomiteer for perioden

7 Spesialitetskomiteer oppnevnes i tråd med de innkomne forslag for perioden 1. januar desember I de tilfeller hvor forslag til nye spesialitetskomiteer for nevnte periode mangler helt eller delvis, gis sekretariatet fullmakt til å oppnevne komiteer i tråd med de forslag som senere mottas. Sak 245/13 Oppnevning av ny sakkyndigkomité i allergologi for perioden 1. januar desember 2017 ( /4088) Sakkyndigkomiteen i allergologi har funksjonsperiode t.o.m. 31. desember Det forelå forslag fra Norsk barnelegeforening, Norsk forening for dermatologi og venerologi, Norsk forening for allergologi og immunpatologi, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk forening for arbeidsmedisin, Norsk forening for lungemedisin, Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi og Norsk gastroenterologisk forening til representanter i ny sakkyndigkomite i allergologi for perioden Som medlemmer av sakkyndigkomite for kompetanseområde i allergologi for perioden oppnevnes: Medlem Torgeir Storaas, leder Siri Slaastad Teresa Løvold Berents Sverre K. Steinsvåg Aud K. Herland Berstad Gülen Arslan Lied Eva Stylianou Harald Torske Personlig vararepresentant Kai-Håkon Carlsen Merete Drevvatne Bugge Hilde Kristin Vindenes Berge Severin Andreassen Martin Sørensen Arne Røseth Per-Arve Lier Torbjørn Øien Sak 246/13 Oppnevning av ny sakkyndigkomité i alders- og sykehjemsmedisin for perioden 1. januar desember 2017 ( /4021) Sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin har funksjonsperiode t.o.m. 31. desember Det forelå forslag fra Norsk forening for allmennmedisin, Norsk indremedisinsk forening, Norsk geriatrisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og Norsk psykiatrisk forening ble i brev av 26. september 2013 bedt om å fremme forslag til representanter med personlig vararepresentant til sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin for perioden Som medlemmer av sakkyndigkomite for kompetanseområde i aldersog sykehjemsmedisin for perioden oppnevnes: Medlem Personlig vararepresentant 7

8 Geir Hølleland Knut Erling Moksnes Corinna Vossius Mina Bergem Mari Fiske Kjellaug Enoksen Marc Vali Ahmed Anne Brækhus Eivind Aakhus oppnevnes senere 8 Presidenten gis fullmakt til å oppnevne leder med personlig varamedlem. Sak 247/13 Oppnevning av nytt spesialitetsråd for perioden ( /3758) I tråd med Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2 hadde sekretariatet innhentet forslag til representanter i spesialitetsrådet for perioden fra de fagmedisinske foreningene og yrkesforeningene. De fire medisinske fakulteter, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Norsk pasientforening og Kommunenes sentralforbund var bedt om å oppnevne representanter. Basert på forslag til representanter fra de fagmedisinske foreningene og yrkesforeningene og etter innspill fra de medisinske fakulteter, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Norsk pasientforening oppnevnes nytt spesialitetsråd for perioden med slik sammensetning: Leder Einar Klæboe Kristoffersen, immunologi og transfusjonsmedisin, Bergen Nestleder Kathinka Meirik, psykiatri, Levanger Medlemmer med personlig vararepresentant Hans Høvik, allmennmedisin, Bergen Bjørn Hilt, arbeidsmedisin Trondheim (vara) Inger Sofie Samdal Vik, medisinsk mikrobiologi, Oslo Ketil Arne Espnes, klinisk farmakologi, allmennmedisin, Trondheim (vara) Svein Rotevatn, indremedisin, hjertesykdommer, Bergen Hanne Thürmer, indremedisin, hjertesykdommer, Notodden (vara) Tone Skeie-Jensen, fødselshjelp og kvinnesykdommer, Oslo Turid Thune, hud- og veneriske sykdommer, Bergen (vara) Tom Glomsaker, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, Stavanger Hebe Kvernmo, ortopedisk kirurgi, Tromsø, (vara) Johan Torgersen, anestesiologi, Oslo Marit Halonen Christiansen, fødselshjelp og kvinnesykdommer, Stavanger (vara)

9 9 Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Terje Osnes, Øre-nese-halssykdommer Trond Buanes, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi (vara) Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Eyvind Rødahl, øyesykdommer Vararepresentant: ettersendes Det medisinske fakultet, NTNU Erik Solligård, anestesiologi Petter Aadahl, anestesiologi (vara) Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Øivind Irtun, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi Vararepresentant: ettersendes Helsedirektoratet Jørgen Holmboe, observatør Kristin Refsdal (vara) Statens helsetilsyn Heidi Merete Rudi, observatør Hans Petter Næss (vara) Norsk pasientforening Guro Birkeland Tove Hanche-Olsen (vara) Kommunenes sentralforbund har foreløpig ikke meldt inn representanter. Sak 248/13 Kompetanseområde i allergologi forslag til tilføyelse til reglene og Overgangsreglene ( /3835) Sentralstyret vedtok 12. november 2012 regler for godkjenning i kompetanseområdet allergologi og overgangsregler 23. oktober2013. Det forelå forslag fra sakkyndig komite til tillegg til pkt 1 i reglene og i overgangsreglene. Regler for godkjenning i kompetanseområdet allergologi: 1. Kompetanseområdet bygger på spesialistgodkjenning i èn av følgende spesialiteter: allmennmedisin, arbeidsmedisin, fordøyelsessykdommer, generell indremedisin, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, barnesykdommer og øre-nese-halssykdommer. For spesialister i arbeidsmedisin og allmennmedisin kreves i tillegg 12 måneder tjeneste ved relevant sykehusavdeling i en av de andre spesialitetene som danner utgangspunkt for kompetanseområdet.

10 10 I enkelttilfeller kan det søkes om godkjenning i kompetanseområdet med utgangspunkt i andre spesialiteter forutsatt betydelig klinisk allergologisk erfaring. 2. To års tjeneste i relevant fagområde på avdelinger med allergologisk kompetanse 3. Krav til praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap timer, inklusive to grunnkurs i allergologi Reglene trer i kraft umiddelbart. Overgangsregler 1. Godkjente spesialister i følgende spesialiteter: allmennmedisin, arbeidsmedisin, fordøyelsessykdommer, generell indremedisin, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, barnesykdommer og øre-nese-halssykdommer kan søke om godkjenning i kompetanseområde i allergologi etter overgangsregler. I enkelttilfeller kan det søkes om godkjenning i kompetanseområdet med utgangspunkt i andre spesialiteter forutsatt betydelig klinisk allergologisk erfaring. 2. Fire års tjeneste (etter oppnådd spesialistgodkjenning) i relevant fagområde på avdelinger eller i spesialistpraksis i en av spesialitetene nevnt i pkt 1, med allergologisk kompetanse. Det må dokumenteres klinisk erfaring med diagnostikk og behandling av allergiske sykdommer i flere organsystemer; eksempelvis i øvre og nedre luftveier, mage-tarm traktus, og hud. 3. Krav til praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap i henhold til sjekklisten for kompetanseområdet. Legen må ha erfaring med minst 2/3 av ferdighetene listet i sjekklisten. 4. Kursbevis eller annen dokumentasjon på tilstedeværelse ved relevante kurs eller kongresser i allergologi med til sammen 40 timer. Overgangsreglene bygger på reglene for kompetanseområdet i allergologi vedtatt av sentralstyret Det gis anledning til å søke godkjenning etter overgangsreglene til og med Sak 249/13 Budsjett Utdanningsfond I for 2014 ( /6127) Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for år Budsjettet var gjort opp med et underskudd på kr og med en samlet kostnadsside på kr Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2014 vedtas i henhold til saksfremlegg med et negativt driftsresultat på

11 kr Resultat etter finansposter er estimert til kr Sak 250/13 ( /603) Godkjenning av veileder i arbeidsmedisin Sekretariatet fremla list over lege som kan godkjennes. Godkjent ble: Veileder i arbeidsmedisin Danielsen, Tor Erik Sak 251/13 Godkjenning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin ( /1421) Sekretariatet fremla liste over lege som kan godkjennes. Godkjent ble: Kielland, Geir Sak 252/13 (4.01- Endring av retningslinjene i Utdanningsfond II Det forelå forslag til endring i retningslinjene i Utdanningsfond II fra fondets utvalg. Forslaget innebærer at refusjon av kostnader til diett gjeninnføres med refusjon av lunsj og middag ved kurssted/middag i regi av kursarrangør med inntil kr 400 per dag fra I tillegg innføres refusjon av kursavgift ved deltakelse i veiledningsgrupper. 11 Forslaget om endringer i retningslinjene støttes. Sak 253/13 Budsjett for Den norske legeforening 2014 ( /2075) Det forelå forslag til detaljbudsjett for Budsjettet bygger på rammebudsjett vedtatt av landsstyremøtet 2013 og er revidert på grunnlag av endrede forutsetninger og ny informasjon som er relevant for budsjettsituasjonen i Det fremlagte forslag til detaljbudsjett for Den norske legeforening for 2014 vedtas. Generalsekretæren har gjennom budsjettåret fullmakt til å foreta omprioriteringer i budsjettet innenfor budsjettets rammer og innenfor de prioriteringer som følger av landsstyrets vedtak, av Prinsipp- og arbeidsprogrammet samt av sentralstyrets ulike vedtak. Sak 253/13 Oppnevning av styremedlem i Sigurd K. Thoresens legat til opplysningsarbeid og forskning vedrørende arvelige sykdommer ( /5245) Forretningsfører i Sigurd K. Thoresens legat til opplysningsarbeid og forskning vedrørende arvelige sykdommer, advokat Dag Erlandsen, har tilskrevet Den norske legeforening og anmodet om oppnevning av styremedlem som i henhold til statuttene skal oppnevnes av Legeforeningen.

12 Det medlem som har representert Dnlf siden 2005, Ingegerd Frøyshov Larsen, ønsker å tre ut av styret. Erlandsen har foreslått det tidligere styremedlems personlige varamedlem seniorforsker dr. med Kjersti Skjold Rønningen som medlem av legatstyret. Som nytt varamedlem er overlege dr. med Torild Skrivarhaug foreslått. Begge anses som godt kvalifiserte, og er forespurte. Sekretariatet fremmet forslag til vedtak i samsvar med forslaget fra styreleder. Den norske legeforening oppnevner Kjersti Skjold Rønningen som styremedlem og Torild Skrivarhaug som varamedlem i Sigurd K. Thoresens legat Sak 253/13 Valg av nytt medlem og forslag om gjenvalg av medlemmer til Tidsskriftets redaksjonskomité I henhold til Legeforeningens lover 4-2, 2. ledd, skal Tidsskriftets redaksjonskomité ha åtte medlemmer, hvorav seks oppnevnes for fire år, likevel slik at tre er på valg i hver sentralstyreperiode. I tillegg er generalsekretæren og ett medlem av sentralstyret medlem. Ola Dale, Ole-Erik Iversen og Kristoffer Lassen gjenvelges som medlemmer av Tidsskriftets redaksjonskomité fra til Anne Høye velges som varamedlem av Tidsskriftets redaksjonskomité fra Redaksjonskomiteen får følgende sammensetning: Medlemmer Ola Dale, leder Ole-Erik Iversen Kristoffer Lassen Jan Frich Annetine Staff Karl Otto Nakken Christian Grimsgaard (sentralstyremedlem) Geir Riise, generalsekretær, ex officio Varamedlem Anne Høye Hege Gjessing Jon Helle Kari Sollien Marit Hermansen Johan Torgersen Christian Grimsgaard Synnøve Bratlie 12

13 Helse- og omsorgsdepartementet Sak 240/13-13/3874 Postboks 8011 Dep OSLO Deres ref.: 13/3770 Vår ref.: 13/3874 Dato: Høring - Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler Legeforeningen støtter opprettelsen av et overvåkningssystem for virusresistens mot antivirale midler i Norge (RAVN). Økt bruk og økt utvikling av nye antivirale midler medfører en fare for resistensutvikling som må tas på alvor. Et godt nasjonalt system for overvåking av virusresistens vil i tillegg på sikt kunne medvirke til å styrke kompetansen innenfor virusresistens ikke bare ved RAVN-sentralen, men også i fagmiljøet i hele landet. Dette vil komme pasienter og hele samfunnet til gode. Vi kan støtte forskriftsendringen, men har forslag til endringer som etter vårt syn vil heve kvaliteten på registret. Dessuten må et slikt overvåkningssystem følges av finansiering dersom det skal fungere etter hensikten. I høringsnotatet er det lagt opp til at systemet skal etableres innenfor allerede eksisterende økonomiske og administrative rammer for Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) og Folkehelseinstituttet (FHI). Legeforeningen mener det er nødvendig med friske midler. Det må bevilges penger til å bemanne RAVN-sentralen med en stilling slik det legges opp til, og det bør dessuten settes av ressurser til å bemanne RAVN-sentralen med en molekylærbiolog samt til å kunne knytte til seg kompetanse innen IT og epidemiologi. Det legges opp til at RAVN skal kunne utgi årlig rapporter og arrangere årlig møter. Slike møter bør inkludere alle landets mikrobiologiske laboratorier på samme måte som det gjennomføres vedrørende antibakteriell resistens i NORM. Møtevirksomhet koster penger. Dessuten vil internasjonal rapportering og nettverksbygging fra RAVN-sentralen kreve økonomiske ressurser. Det må i tillegg forventes at antall resistensanalyser vil øke i årene framover, slik det påpekes i høringsnotatet. Det vil også bli aktuelt å undersøke resistensforhold hos flere typer virus. Det er ikke etter vårt syn gitt at disse analysene skal gjennomføres ved RAVN-sentralen. En slik utvidelse av resistensanalyse-repertoaret er kostnadsdrivende, både bemanningsmessig og driftsmessig. Dette må HOD ta med i betraktningen når økonomiske midler skal fordeles i fremtiden. Legeforeningen har også innspill til organisering av Fagrådet. HIV-infeksjon, influensa, hepatitt B og hepatitt C overvåkes i dag gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), uten at resistensdata inngår i dette. Likevel vil det etter vårt syn være naturlig at Fagrådet suppleres med en representant fra MSIS for å sikre samarbeid. Det vil si en representant fra Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet. For å sikre tilstrekkelig kvalitet på data mener Legeforeningen det bør gjøres en avveining av hvilken informasjon som skal samles inn. Mange virus har stor evne til å utvikle resistens for 13

14 antivirale midler under behandling (ervervet resistens), og påvisning av slik resistens er avgjørende for håndteringen av enkeltpasienter. I et folkehelseperspektiv er det viktig at et overvåkingssystem er i stand til raskt å identifisere primærresistens. Den eksisterende overvåkingen av HIV-resistens har av denne grunn kun omfattet resistens hos pasienter med nyoppdaget HIV som ikke tidligere har fått behandling. Dersom opplysninger om både primær og ervervet resistens skal omfattes av RAVN, bør det samles inn tilstrekkelig med opplysninger til effektivt å kunne skille disse to formene for resistens. Det er ikke lagt til rette for dette i utkast til forskriftsendring, da det ikke legges opp til å samle inn informasjon om tidligere antiviral behandling. Hvis det ikke er mulig å innhente disse opplysningene, bør overvåkingen etter vårt syn begrenses til å omfatte primærresistens. Med hilsen Den norske legeforening Geir Riise generalsekretær Bjarne Riis Strøm avdelingsdirektør 14

Referat. fra. Sentralstyrets møte 18.11. 2013. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 18.11. 2013. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/124 Fullført og godkjent den 21.11.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 18.11. 2013 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.2. 2012. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.2. 2012. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/68 Fullført og godkjent den 21.2. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 15.2. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011. Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011. Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/53 Fullført og godkjent den 22.11. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011 Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo Til stede fra

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/36 Fullført og godkjent den 1.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.9. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 16.02. 2005 Referat fra sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: I President Hans Kristian

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.3. 2012. hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.3. 2012. hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C Den norske legeforening Sekretariatet 12/69 Fullført og godkjent den 24.3. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 21.3. 2012 hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:.

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 18.3.2003 Referat fra sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariaet: President Hans Kristian

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/52 Fullført og godkjent den 20.10. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 19.10 2011 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 20.9. 2004 Referat fra sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hans Kristian

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...6

Innhold. Presidenten har ordet...6 Innhold Presidenten har ordet...6 1 Etikk...9 1.1 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål...9 1.2 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon...9

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Presidenten har ordet.7

Innholdsfortegnelse. Presidenten har ordet.7 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.7 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.1.1 Styrke etikkundervisning i grunn-, videre- og etterutdanning... 8 1.1.2 Arbeide for at legers samhandling

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Fremtidens legespesialister

Fremtidens legespesialister IS-2079-2 Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold 1 Heftets tittel: Fremtidens legespesialister Utgitt: Juni/2014 Bestillingsnummer: IS-2079-2 ISBN-nr. 978-82-8081-291-9

Detaljer

Fremtidens legespesialister IS-2079. En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold. Kommentarutkast

Fremtidens legespesialister IS-2079. En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold. Kommentarutkast IS-2079 Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold Kommentarutkast 1 Heftets tittel: Fremtidens legespesialister Utgitt: Juni/2013 Bestillingsnummer: IS-2079 ISBN-nr.

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...7

Innhold. Presidenten har ordet...7 Innhold Presidenten har ordet...7 1 Etikk...8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet...8 1.1.1 Styrke etikkundervisning i grunn-, videre- og etterutdanning...8 1.1.2 Øke legers bevissthet om de etiske sidene

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 24.5. 2011. Soria Moria hotell og konferanssenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 24.5. 2011. Soria Moria hotell og konferanssenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/47 Fullført og godkjent den 24.5. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 24.5. 2011 Soria Moria hotell og konferanssenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:.

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 Presidenten har ordet: Hvilke mål har NTF oppnådd?............................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 19.10.2010 INNKALLING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Budsjett og regnskap. Tillitsvalgtkurs, 15.2. 2012. 27.02.2012 Side 1

Budsjett og regnskap. Tillitsvalgtkurs, 15.2. 2012. 27.02.2012 Side 1 Budsjett og regnskap Tillitsvalgtkurs, 15.2. 2012 27.02.2012 Side 1 1 Den norske legeforening organisasjonsplan Legemedlemmer Studenter Legemedlemmer Lokalforeninger 19 Yrkesforeninger 7 Fagmedisinske

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer