R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 1. desember 2011 Legenes hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 1. desember 2011 Legenes hus"

Transkript

1 R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 1. desember 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Ingrid Os Maja-Lisa Løchen Ragnhild Vik Johan Torgersen Kjell Nordby Øivind Irtun Nils Erik Gilhus Arild Egge Einar Skoglund (sekretær) Inger Sofie Samdal Vik Guro Birkeland Aud Nordal (observatør) Erik Kreyberg Normann (observatør) Fra sekretariatet deltok Nina Evjen og Marit Gustavsen Sak 1/6/11 Referat fra møte 26. oktober 2011 Referatet ble godkjent. Sak 2/6/11 Seminar mai 2012 Rådet ønsket å konsentrere seminaret om følgende saker: Spesialistenes etterutdanning Spesialitetskomiteenes time. Komiteene oppfordres til å komme med forslag til temaer i forkant. Fast tilsetting for leger i spesialisering Samhandlingsreformen Invitere representanter for helsemyndighetene? Det er viktig å knytte samhandlingsreformen opp mot spesialitetskomiteenes arbeid vurdere behov for endring i spesialitetsinnhold/spesialitetsstrukturen Helseforetak, allmennmedisin og samfunnsmedisin

2 Endret system for spesialistgodkjenningene hvordan har det fungert til nå? Turnustjeneste/basistjeneste konsekvenser for spesialistutdanningen Attestasjonsskjemaer Det ble foreslått å invitere Reidun Førde til å holde et foredrag. Sak 3/6/11 Forskningstjeneste i de nye reglene for spesialitetene indremedisin og kirurgi Maja-Lisa Løchen hadde tilskrevet spesialitetsrådet i anledning av at Helseog omsorgsdepartementet i 2010 vedtok nye spesialistregler for indremedisin og generell kirurgi med grenspesialitetene, der tjenestetiden som kan erstattes av forskningstjeneste er redusert fra 1 år til ½ år. De nye reglene trer i kraft I notatet ble det påpekt at indremedisin og generell kirurgi er de eneste spesialitetene der man kun får ½ års forskningstjeneste tellende i spesialistutdanningen. Det ble uttrykt bekymring for at dette kan svekke rekrutteringen til forskning og til de to fagfeltene. Det ble påpekt at PhD tjeneste ofte innebærer datainnsamling i form av indremedisinske prosedyrer og/eller arbeid med indremedisinske pasienter, og at slik tjeneste er relevant og burde telle mer enn ½ år i spesialistutdanningen i indremedisin. Sekretariatet redegjorde for bakgrunnen for endringene i regelverket. Helseog omsorgsdepartementet vedtok i 2005 at utdanningstiden for spesialistutdanningen i indremedisin og generell kirurgi med grenspesialitetene skulle reduseres fra 7 til 6 ½ år. På bakgrunn av departementets pålegg, utarbeidet Legeforeningen forslag til endrede spesialistregler. Det var en forutsetning at alle nødvendige læringselementer i hovedutdanningen skulle ivaretas også gjennom det nye regelverket. Det var derfor ikke aktuelt å redusere minstekravet til antall år i generell tjeneste, som både i de gamle og de nye reglene er satt til 3 år. Av samme grunn var det ikke aktuelt å redusere tjenestetiden i grenspesialitetene. Reduksjonen i tellende tjenestetid for forskning var en konsekvens av reduksjonen i den totale tjenestetiden, det var ikke lenger krav om mer enn ½ års tjeneste når de øvrige, obligatoriske tjenesteelementene var fullført. Spesialitetsrådet besluttet å tilskrive fagmiljøene for de indremedisinske grenspesialitetene, og be om deres vurdering av om det bør åpnes for at inntil ½ år av den grenspesialiserte tjenesten skal kunne erstattes av forskningstjeneste. Fagmiljøene bes vurdere om det anses som realistisk at alle læringsmål i grenspesialiteten kan oppnås på kortere tid enn dagens normerte tjenestetid for grenspesialiteten (3 år, 2 år i geriatri). Sak 4/6/11 Medisinstudiene i Norge Nils-Erik Gilhus orienterte om medisinstudiet ved universitetet i Bergen. Det tas opp 150 studenter per år til medisinstudiet i Bergen, hvorav 10 % velger forskerlinjen. Studiet er et profesjonsstudium som er delt i to avdelinger. Første avdeling (1. og 2. studieår) har hovedvekt på teoretiske fag. Andre avdeling (3. 6. studieår) er den kliniske delen av studiet, hvor man blir undervist i praktisk legearbeid samtidig som man får teoretisk

3 undervisning. På denne måten mente Gilhus at medisinstudentene i Bergen får en god teoretisk utdanning. Mellom de to avdelingene tar halve kullet en ventetermin på ett semester. I venteterminen kan man velge om man vil reise til utlandet på utveksling, studere andre fag eller ta en studiepause. Medisinstudiet i Bergen er det eneste i Norge som har et klart skille mellom preklinikk og klinikk. Forskerlinjen er et spesialtilbud for medisinstudenter som har interesse for medisinsk forsking, og som kan tenke seg en forskerkarriere i fremtiden. Dersom man velger forskerlinjen, blir medisinstudiet på 7 år. Universitetet i Bergen opprettholder karakterer, da de mener det har en læringsmessig verdi. Det er også obligatorisk særoppgave med innlevering i 10. semester. Norsk medisinstudentforenings (Nmf) representant Bjørg Bakke kommenterte at studentene synes de første årene har mye teori og oppfattes som noe virkelighetsfjerne. Studentene ønsker mer klinikk de første årene. Nmf mener at poengsum kan være en bedre måling enn karakterer, fordi karakterer gjør at studiet blir veldig eksamensrettet. Nmf-representanten mente videre at studiet bør ha klarere læringsmål. Presentasjon av medisinstudiene i Trondheim og Tromsø fortsetter neste møte. Nmf inviteres også til møtet 1. februar Sak 5/6/11 Besøk av spesialitetskomiteen i nukleærmedisin Fra spesialitetskomiteen i nukleærmedisin møtte Rajinder Midha, Mona- Elisabeth Revheim, Ingolv Tore Bach-Gansmo og Beata Paulina Gajdzik. Faget nukleærmedisin er representert på alle de store sykehusene, og det er et fag i vekst. Problematiske forhold på de små sykehusene, der stillingene i faget ofte forsvinner (lånes ut til andre spesialiteter, holdes ubesatt eller omgjøres til stilling i annen spesialitet). Det er også en sentraliseringstendens, med nedleggelse av avdelinger. Undersøkelser som skulle vært gjort på avdelinger som legges ned, må da utføres på de øvrige avdelingene. Per i dag er det for få som jobber med PET/CT, hvilket betyr at faget trenger flere stillinger. Det er det enkelte sykehus som må søke sitt RHF om flere stillinger, men konkurransen om stillinger er stor mellom de ulike spesialitetene. Det er kostbart å gjennomføre PET undersøkelser i dag, bl.a. fordi det kreves både radiologisk og nukleærmedisinsk kompetanse for å gjennomføre undersøkelsen. Det er god dialog mellom radiologene og nukleærmedisinerne. De ser ikke på hverandre som konkurrenter, men som kolleger som supplerer hverandre. Både nasjonalt og internasjonalt er det frykt for mangel på kompetent

4 personale ved en fremtidig utbygging av det diagnostiske tilbudet innenfor PET/nukleærmedisin. Spesialitetskomiteen var bekymret for at det fortsatt var mangel på akademisk kompetanse. Så vidt komiteen var kjent med, var det bare en første amanuensisstilling ved Haukeland universitetssykehus. Spesialitetskomiteen i nukleærmedisin ønsket bistand fra Legeforeningen til å vurdere spesialitetens fremtidig utvikling og relasjonen til spesialiteten radiologi. Spesialitetsrådet vedtok å anbefale overfor Legeforeningen at det opprettes et arbeidsutvalg med representanter fra begge spesialiteter til å utrede de to spesialitetenes utvikling og vurdere en eventuell endring i spesialitetsstrukturen. Sak 6/6/11 Kompetanseområder Sekretariatet orienterte om arbeidet med kompetanseområder, og status for de enkelte. Et kompetanseområde opprettes for å bedre tilbudet til visse pasientgrupper, og et kompetanseområde må være bygget på tre eller flere spesialiteter. Kompetanseområder er ikke lovbestemt slik spesialitetene er. Palliativ medisin På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet satte Helsedirektoratet i gang et pilotprosjekt i palliativ medisin. Motivet for opprettelse av kompetanseområde i palliativ medisin var å sikre et bedre og mer enhetlig tilbud innen lindrende behandling nasjonalt, samt forbedre rekrutteringen til fagfeltet. Pilotprosjektet skal etter planen vare ut For å bli godkjent innen kompetanseområdet palliativ medisin, må man etter å være godkjent spesialist i en spesialitet, ha minst to års klinisk tjeneste innen palliativ virksomhet, ha gjennomført seks ukers nordisk kurs og ha tilstrekkelige praktiske ferdigheter innen fagområdet. Alders- og sykehjemsmedisin Landsstyret fattet i juni 2011 vedtak om opprettelse av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin. Det ble delegert til sentralstyret å fastsette endelige bestemmelser for utdanningen, og å vurdere på hvilken måte kompetanseområdet skulle etableres. Alders- og sykehjemsmedisin er etablert av Legeforeningen som eget kompetanseområde med sentralstyret som godkjenningsorgan. Det er vedtatt utdanningsregler for kompetanseområdet, bl.a. krav til spesialistutdanning, klinisk tjeneste ved sykehjem eller tilsvarende boform, praktiske ferdigheter, kurs, smågruppevirksomhet og praksisbesøk. Norsk forening for allmennmedisin, Norsk indremedisinsk forening, Norsk geriatrisk forening, Norsk nevrologisk forening og Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering er bedt om å foreslå representanter til en sakkyndigkomité. Sakkyndigkomiteen skal utarbeide nærmere bestemmelser

5 for gjennomføring av de foreslåtte utdanningsregler, vurdere søknader fra leger om godkjenning og ellers overvåke kvaliteten på utdanningen i kompetanseområdet. Allergologi Sentralstyret vedtok på møte 18. mars 2011 å opprette en arbeidsgruppe som skulle gjøre en utredning av allergologi som kompetanseområde. Arbeidsgruppen består av representanter fra Norsk forening for allergologi og immunpatologi, Norsk barnelegeforening, Norsk forening for lungemedisin, Norsk forening for arbeidsmedisin, Norsk gastroenterologisk forening, Norsk dermatologisk selskap, Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode- og halskirurgi og Norsk forening for allmennmedisin. Arbeidsgruppens mandat er å utrede forslag om etablering av kompetanseområde i allergologi, herunder funksjon og virkeområde, kompetanseområdets plass i helsetjenesten og behov for leger med kompetanse i allergologi. Innholdet i kompetanseområdet, læringsmålene og kravene til utdanning må beskrives. Arbeidsgruppen tar sikte på å levere rapport som legges frem for landsstyret våren Sak 7/6/11 Høring: Interregional rapport om Positronemisjonstomografi (PET) Det forelå høringsbrev fra Helse Sør-Øst RHF av 14. november 2011 vedrørende interregional rapport om Positronemisjonstomografi (PET). Det har vært nedsatt to arbeidsgrupper som har belyst behovet for kompetanse og arbeidsdeling mellom spesialitetene nukleærmedisin og radiologi, og vurdert kostnader om investering og drift av PET-senter. Legeforeningen har sendt rapporten på høring til relevante høringsinstanser, og Legeforeningen vil avgi felles høringssvar til Helse Sør-Øst RHF. Spesialitetsrådet tok saken til orientering. Sak 8/6/11 UEMS-referater UEMS Referat fra årsmøte i Otorhinolaryngology Section & Board, 29. september 2. oktober 2011, Izmir Referat fra møte i Section and Board of Vascular Surgery. 23. september 2011, Athen Tatt til orientering. Sak 9/6/11 Møteplan 2012 Det ble fastsatt slik møteplan for 2012: Onsdag 1. februar Onsdag 28. mars Onsdag 2. mai (Soria Moria) Torsdag 3. mai og fredag 4. mai (seminar Soria Moria) Tirsdag 18. september Onsdag 31. oktober Tirsdag 11. desember

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus Til stede: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) Maja-Lisa Løchen Johan

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2011 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Øydis Rinde Jarandsen var invitert for å orientere om arbeidet med turnustjeneste/basistjeneste.

Øydis Rinde Jarandsen var invitert for å orientere om arbeidet med turnustjeneste/basistjeneste. R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 26. oktober 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Inger Sofie Samdal Vik Ingrid Os Maja-Lisa

Detaljer

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE TIRSDAG, 11. DESEMBER 2012 kl

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE TIRSDAG, 11. DESEMBER 2012 kl DEN NORSKE LEGEFORENING REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE TIRSDAG, 11. DESEMBER 2012 kl. 11.00 Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Kjell Nordby

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Arild Egge Inger Sofie Samdal

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE onsdag 31. august 2011 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE onsdag 31. august 2011 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE onsdag 31. august 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Inger Sofie Samdal Vik Tone Kaldestad (vara

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2013 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 2. september 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 2. september 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 2. september 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal Vik Arild

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2017 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 3. juni 2013, Stavanger Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Sentralstyrets anbefaling til landsstyret - kirurgiske fag «Legeforeningen vil arbeide

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Sak 16 Lovendringsforslag - komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning

Sak 16 Lovendringsforslag - komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 18/797 Dato: 08.05.2018 Sak 16 Lovendringsforslag - komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning Saksfremstilling 1. Bakgrunn

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 1. februar 2011 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 1. februar 2011 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 1. februar 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Arild Egge Maja-Lisa Løchen Hege

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2010 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 21. oktober 2015 Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 22.10.2015 1 Disposisjon Innledning (formål ++) Ulike roller knyttet

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Norsam. Norsk samfunnsmedisinsk forening

Norsam. Norsk samfunnsmedisinsk forening Norsam. Norsk samfunnsmedisinsk forening www.legeforeningen.no/norsam Litt egenreklame og litt om spesialisering i samfunnsmedisin Formål: Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Samfunnsmedisin i grunnutdanningen

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. desember 2018 kl. 15.50 PDF-versjon 9. januar 2019 19.12.2018 nr. 2171 Forskrift om

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening 50 40 30 Vi ønsker at dere skal bidra her 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 14. oktober 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 14. oktober 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 14. oktober 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal Vik Tone Kaldestad (vara for Hege Gjessing)

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2015 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 24. mars 2011 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 24. mars 2011 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 24. mars 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Kjell Nordby Arild Egge Inger Sofie Samdal Vik Hege Gjessing Ingrid Os Ragnhild

Detaljer

Prosjekt Spesialistområdet

Prosjekt Spesialistområdet Prosjekt Spesialistområdet 01. november 2011 Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Helsedirektoratet Bakgrunn og forankring i styringsdokumenter Ny helse- og omsorgsplan (2011-2015), St meld 16 (2010-2011)

Detaljer

Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016

Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 091-2016 ORIENTERINGSSAK: ETABLERING AV NY MODELL FOR SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER - DE REGIONALE HELSEFORETAKENES

Detaljer

Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar

Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 930 63 720 Bodø, 11.11.2016 Styresak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. juli 2009. 1. Rett til spesialistgodkjenning 1a. Spesialitetskomiteer 2. Spesialitetsrådet 3. Behandling

Detaljer

Godkjent 22. april 2013

Godkjent 22. april 2013 Godkjent 22. april 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 21. mars 2013 Dato: 21. mars 2013 kl. 09.00 19.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes hus Trond Egil Hansen, leder Kari Sollien,

Detaljer

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 10. juni

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 10. juni Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer Deres ref.: Vår ref.: Dato: 4.3. 2013 Referat Forskningsutvalget 4. 3.2013 Godkjent i møte 10. juni 2013.06.06 Sak 8/13 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat:

Detaljer

Ny legespesialistutdanning en ansvars- og kvalitetsreform

Ny legespesialistutdanning en ansvars- og kvalitetsreform Ny legespesialistutdanning en ansvars- og kvalitetsreform Kjært navn har mange barn LIS: Leger i spesialisering Ledelsesinformasjonssystemet (HN-LIS) Legemiddelinnkjøpssamarbeidet Fra student til ferdig

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratets høring om framtidig spesialistutdanning

Innspill til Helsedirektoratets høring om framtidig spesialistutdanning Innspill til Helsedirektoratets høring om framtidig spesialistutdanning Fakultetsstyremøte DMF 29. august 2014 Prodekan utdanning Hilde Grimstad Kunnskap for en bedre verden Disposisjon Prosessen til nå

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Byrådssak 1261 /16 Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger TROH ESARK-03-201600085-106 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet fremmer

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: ELS/06/4369 Dato: 01.05.2008 \\dnlffil1\txt\fag\utda\felles_utda\landssty.brv\lst-ortopedisk kir-08.doc Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Årsmøtesak Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas) 2016 Kompetanse i sykehjem

Årsmøtesak Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas) 2016 Kompetanse i sykehjem Årsmøtesak Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas) 2016 Kompetanse i sykehjem Bakgrunn Sykehjemslegen er en ny rolle som har vokst fram i primærhelsetjenesten de siste årene. Flere og flere

Detaljer

Saka er felles for alle fire RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk.

Saka er felles for alle fire RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 17.01. 2017 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for leger Dei regionale helseføretaka

Detaljer

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Fastsettelse av forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) og endringer i visse andre forskrifter I Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning

Detaljer

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring:

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring: v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 14/6213-1 Saksbehandler: Irene Sørås Dato: 18.06.2014 Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Bakgrunn Helsedirektoratet skal bidra

Detaljer

Referat styremøte onsdag 13. mars 2013 kl i Legenes Hus

Referat styremøte onsdag 13. mars 2013 kl i Legenes Hus Referat styremøte onsdag 13. mars 2013 kl. 16.00-20.00 i Legenes Hus Til stede: Sverre Dølvik (leder) Kathe Aase Marit Sæbø Raymond Mortensen Arild Tandberg Sverre Sand Pål Alm-Kruse Grethe Almasi Forfall:

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Referat. fra. fagstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. fagstyrets møte Legenes hus, Oslo Fullført og godkjent den 1. april 2019. Den norske legeforening Sekretariatet Referat fra fagstyrets møte 21.3.2019 Legenes hus, Oslo Fra fagstyret: Meldt forfall: Fra sekretariatet: Referent: Cecilie

Detaljer

Avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger

Avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger Avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Norsk samfunnsmedisinsk forening Seminar Gardermoen 18.4.2013 Spesialistutdanning i samfunnsmedisin: 1. Tjeneste

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Møre og Romsdal legeforening

Møre og Romsdal legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen - etterutdanning

Rapport fra arbeidsgruppen - etterutdanning Rapport fra arbeidsgruppen - etterutdanning Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Legeforeningen gjennomførte, gjennom eget prosjekt i perioden 2011 2013, en utredning om etterutdanning for

Detaljer

Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens legespesialister en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold»

Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens legespesialister en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold» Til Helsedirektoratet Deres ref.: Vår ref.: 12/2322 Dato: 10.06.2013 Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens legespesialister en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og

Detaljer

Vest-Agder legeforening

Vest-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

LOVSPEIL. Fortløpende kommentarer til endringsforslag.

LOVSPEIL. Fortløpende kommentarer til endringsforslag. LOVSPEIL Forslag til ny 3-6 Fagmedisinske foreninger 3-6-1 Godkjenning som fagmedisinsk forening Sentralstyret godkjenner en fagmedisinsk forening for hver godkjent spesialitet. Godkjenning forutsetter

Detaljer

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER 1 KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER Den norske lægeforening 24. mai 2005 Vedtatt av sentralstyret 24. mai 2005. Punktene 3.1 3.3 i innstillingen er vedtatt av Nasjonalt

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 1.1 Generelle spesialistregler 2... 3 1.2 Spesialitetsrådets sammensetning 2006 2009... 3 2 Antall møter... 4 2.1 Diverse møter med eksterne

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning - roller, ansvar og oppgaver i ny ordning

Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning - roller, ansvar og oppgaver i ny ordning Helsedirektoratet Regionale helseforetak KS Legeforeningen Deres ref Vår ref Dato 13/2612 17.12..2015 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning - roller, ansvar og oppgaver i ny ordning Det vises

Detaljer

Møre og Romsdal legeforening

Møre og Romsdal legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Mal for utdanningsplaner i Helse Vest

Mal for utdanningsplaner i Helse Vest Mal for utdanningsplaner i Helse Vest Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrere tilstrekkelig kvalitet og

Detaljer

Nordland legeforening

Nordland legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Nord-Trøndelag legeforening

Nord-Trøndelag legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Fastsatt av Helse- og: omsorgsdepartementet i 2009. endret (jf. 9) 19. desember 2014 med hjemmel i 3 andre ledd i forskrift 21. desember 2000 nr.

Detaljer

Protokoll fra 165. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 12. mars 2018

Protokoll fra 165. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 12. mars 2018 Til styrene i Namf/NFAM Oslo, mars 2018 Protokoll fra 165. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 12. mars 2018 Sted: Legenes hus Tid: Kl. 12.30 16.15

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Utdanningsplan Helse Fonna urologisk kirurgi

Utdanningsplan Helse Fonna urologisk kirurgi Utdanningsplan Helse Fonna urologisk kirurgi Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrere tilstrekkelig kvalitet

Detaljer

Sør-Trøndelag lægeforening

Sør-Trøndelag lægeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Ny modell for spesialistutdanning for leger

Ny modell for spesialistutdanning for leger Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Ny modell for spesialistutdanning for leger Digital læring i LIS-utdanningen Elisabeth Arntzen 09.11.16 www.lis-utdanning.info Tverregionalt

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013

Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013 Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013 Helsedirektoratets gjennomgang Prosjekt spesialitetsstruktur og innhold leger Roller og ansvar Hans Petter Aarseth Programdirektør Helsedirektoratet Bakgrunn og rammebetingelser

Detaljer

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 2017 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Trondheim Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 18.10.2017 1 Dagens spesialitetsregler

Detaljer

POLICYDOKUMENT OM SPESIALISTUTDANNING

POLICYDOKUMENT OM SPESIALISTUTDANNING POLICYDOKUMENT OM SPESIALISTUTDANNING INNLEDNING I Norge er det ikke bare en forventning om, men også lovpålagt at spesialisthelsetjenesten tilbyr forsvarlige og omsorgsfulle helsetjenester. Arbeidet som

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Utdanningsplan Helse Fonna - Fordøyelsessykdommer

Utdanningsplan Helse Fonna - Fordøyelsessykdommer Utdanningsplan Helse Fonna - Fordøyelsessykdommer Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrere tilstrekkelig

Detaljer

Den norske legeforening

Den norske legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Kronikk Henning Mørland Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Michael 2018; 15: 308 14. Spesialisering i samfunnsmedisin er formalisert videreutdanning for leger. Samfunnsmedisin ble opprettet som medisinsk

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Hvem er vi? Hva vil vi, og hvordan kan vi samarbeide med PKO?

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Hvem er vi? Hva vil vi, og hvordan kan vi samarbeide med PKO? Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Hvem er vi? Hva vil vi, og hvordan kan vi samarbeide med PKO? Olav Røise, Leder for foreningen PKO-konferanse 23. mai 2019 Disposisjon Presentasjon

Detaljer

Den norske legeforening

Den norske legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Spesialitet: Indremedisin 2 og 3 på Voss Publisert juni 2019

Spesialitet: Indremedisin 2 og 3 på Voss Publisert juni 2019 Mal for utdanningsplaner i Helse Vest Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrere tilstrekkelig kvalitet og

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 27/5-13 dokument1

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 27/5-13 dokument1 Legeforeningen Deres ref.: Vår ref.: Dato: 27/5-13 dokument1 Høring Helsedirektoratets utkast til ny spesialitetsstruktur Helsedirektoratets utkast til ny spesialitetsstruktur inneholder forslag til flere

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Utdanningsplan for spesialitet Akutt og mottaksmedisin, HUS Publisert juni 2019

Utdanningsplan for spesialitet Akutt og mottaksmedisin, HUS Publisert juni 2019 Mal for utdanningsplaner i Helse Vest Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrere tilstrekkelig kvalitet og

Detaljer