Referat. fra. Sentralstyrets møte Rica Hotel Alta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe, Johan Torgersen, Kari Sollien, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen, Synnøve Bratlie, Kirsten Toft sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Anne Kjersti Befring. I tillegg møtte fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Axel Andersen Restrup, Knut Braaten, Kari Jussie Lønning, Nina Evjen Referent: Anne Torill Nordli Trond Egil Hansen fratrådte i forbindelse med behandling av sak 5.01 I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1: Undersøkelser om situasjonen ved helseforetakene i Osloområdet Notat 2: Arendals-uka Notat 3: Månedens mediebilde Orienteringssaker: Høringsuttalelse fra Dnlf - Endringer i EØS-høringsloven og forskrifter som gjennomfører IMI-forordningen og forordning om europeisk standardisering Rapporteringer og kommentarer: Forhandlinger, Spekter 1

2 Forhandlinger, KS Forhandlinger, Normaltariffen Møte med helseministeren Dialog om situasjon ved Ahus og OUS. Møte i redaksjonskomiteen Tidsskriftet Møte i Hdir vedrørende spørsmål om forlengelse av avtale om sakkyndighetserklæringer Møte i styringsgruppen for pasientsikkerhet Heftet «Kvalitetsforbedring hva er det og hvordan gjøres det?» får gode tilbakemeldinger Landsstyremøte mangler delegater i to valggrupper Møte med Hdir vedrørende spesialitetsstruktur Europeisk overlegekonferanse (AEMH) i Paris. Blant tema var etterutdanning Debatt rundt sykehusstruktur på Helgelandskysten Møte i Den europeiske allmennlegeforeningen (UEMO), Irland Helsepolitisk konferanse, , Rica Hell hotell Orienteringsmøte om oppgavedeling mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten deltakere fra fagmiljøene inviteres. II Beslutningsmøte Sak 111/13 Opinionsundersøkelsen 2013 ( /4941) Respons analyse har gjennomført omnibusundersøkelse for Legeforeningen også i Tendensen om tilfredshet med legebehandlingen viser en svak oppadgående kurve fra 1995 til Den langsiktige trenden på spørsmålet om leger i Norge gjør en god jobb har hittil ikke vært entydig, men årets måling viser at den er svakt oppadgående. Resultatene fra undersøkelsen tas til etterretning og publiseres i tråd med forslag fra sekretariatet. Resultatene sendes organisasjonsleddene slik at de kan benyttes i den helsepolitiske debatt. Sak 112 /13 Invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere et modernisert og bedret system for monitorering, analyse og fremskrivninger av legestillinger ( /2429) Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere et moderne og bedret system for monitorering, analyse og framskrivning av utviklingen i legestillingene i kommunene og sykehusene for å få riktig utdanningskapasitet og bruk av legeressursene. I den forbindelse ønsker Helsedirektoratet å invitere Legeforeningen til å delta i arbeidets referansegruppe og analyseforum. Invitasjonen ble forelagt sentralstyret. Invitasjonen kom med svært kort frist. Sekretariatet sørger for innmelding av representanter i tråd med tilbakemeldinger i møtet. Sak 113/13 Høring Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring 2

3 ( /1020) Legeforeningen hadde mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om ny forskrift om alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring. I april 2010 la en arbeidsgruppe oppnevnt av Statens vegvesen frem en rapport med forslag om et alkolåsprogram for alle promilledømte. Som oppfølging av dette oppnevnte Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til bruk av alkolås som alternativ til tap av førerrett. Forslaget skulle tilpasses rammene for betinget dom med vilkår om program mot ruspåvirket kjøring. Dokumentet hadde vært forelagt relevante organisasjonsledd. Det var kommet svar fra Allmennlegeforeningen og Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. Allmennlegeforeningen hadde sendt inn den samme uttalelsen som ble avgitt i Sekretariatet hadde også fulgt opp Legeforeningens høringssvar fra Høringsuttalelsen oversendes Justis- og beredskapsdepartementet i tråd med sekretariatets forslag. Vedlegg 1. Sak 114/13 Forslag til kandidater til Bioreferansegruppa ( /1740) Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helsedirektoratet til å foreslå nye medlemmer til Bioreferansegruppa. Legeforeningens yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger var anmodet om å komme med forslag til nye medlemmer. Den norske patologforening, Norsk onkologisk forening og Norsk gynekologisk forening foreslo kandidater til Bioreferansegruppa. Eva Hofsli, Ganesh Acharya, Jan E. Brinchmann og Christina Vogt foreslås som medlemmer til Bioreferansegruppa. Sak 115/13 Godkjenning av veiledere ( /603) Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes. Godkjent ble: Veileder allmennmedisin Røste, Hans Andrè Sak 116/13 Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur. Helsedirektoratets utredning ( /2322) På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet gjennomført et utredningsarbeid om spesialitetsstruktur og -innhold. Legeforeningen mottok utkast til rapport om Helsedirektoratets utredningsarbeid. Legeforeningen og andre sentrale aktører var gitt anledning til å komme med kommentarer og innspill før rapporten ferdigstilles for oversendelse 3

4 til Helse- og omsorgsdepartementet. Frist for tilbakemelding til direktoratet var satt til , dvs. etter landsstyremøtet. På tross av svært kort høringsfrist hadde sentralstyret valgt å sende rapportutkastet på bred høring i organisasjonen, med høringsfrist På bakgrunn av høringssvarene ble utkast til supplerende brev til landsstyret fremlagt for sentralstyret Landsstyret tilskrives i tråd med sekretariatets utkast til brev. Sak 117/13 Statusrapport Legeforeningens økonomi per april 2013 ( /29) Legeforeningens regnskap per april 2013 ble presentert. Regnskapet per april 2013 tas til etterretning. Sak 118/13 ( /53) Landsstyresak - foreløpig behandling - valg til Rådet for legeetikk I henhold til Reglement for Rådet for legeetikk 3, jf lovenes 3-1-3, 1. ledd nr 11, skal landsstyret i år velge nye medlemmer av Rådet for legeetikk. Det var innhentet forslag fra organisasjonsleddene, og nåværende medlemmer av Rådet for legeetikk var forespurt om gjenvalg. Sentralstyret er valgkomite. Forslag til innstilling av leder, medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk ble fremlagt i møtet. Sentralstyrets innstilling legges frem for landsstyret. Hege Gjessing Trond Egil Hansen Cecilie Risøe Jon Helle Johan Torgersen Kari Sollien Kirsten Toft Marit Halonen Christiansen Synnøve Bratlie 4

5 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: xxxx 11/ /1020 Høringsuttalelse Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring Det vises til høringsnotat om innføring av alkolås som alternativ til tap av førerrett. Legeforeningen avgir høringssvar etter behandling i relevante organisasjonsledd. Legeforeningen støtter fortsatt at det gjøres forsøk med alkolås som alternativ til tap av førerrett. Vi tror dette kan bidra positivt til å redusere en gruppe menneskers alkoholbruk, og mener at det merarbeidet leger vil måtte få, kan forsvares. Det er fra andre land forskningsmessig belegg for at ordningen bidrar til reduksjon av promillekjøring med konsekvenser i form av ulykker, og at ordningen kan bidra til en bedre rehabilitering for deltakerne enn dagens praksis. Legeforeningen støtter at ordningen baseres på samtykke. Avgrensning av målgruppen Den foreslåtte målgruppe er personer som ellers ville blitt idømt fengselsstraff og i tillegg har problemer med alkohol. I denne gruppen vil mange ha avhengighet til alkohol eller skadelig bruk av alkohol (gjelder både helseskade og skadeverk utført i ruspåvirket tilstand) definert ut fra dagens diagnosesystemer ICD 10 og DSM4. Oppgaven med å vurdere om personer i målgruppen fyller helsekravene, synes for lite vektlagt.. Alkoholproblemer er i mange tilfelle underkommunisert og utilstrekkelig klarlagt i medisinsk praksis. I mange tilfelle foreligger blandingsmisbruk. For personer med rusproblem er det ofte også behov for å vurdere psykisk helse opp mot helsekravene i førerkortforskriften. Dette kan være meget krevende vurderinger. På denne bakgrunn tilrår Legeforeningen at personundersøkelsen knyttet opp til førerkortforskriftens helsekrav gjøres mer robust. Det foreslås å etablere et tverrfaglig møtepunkt mellom fastlege, Kriminalomsorgen og i tillegg fylkeslege, politilege eller TSB-lege før endelig konklusjon gjøres om hvorvidt helsekravene er oppfylt. Slike møtepunkt bør også kunne brukes i oppfølging under perioden med alkolåsbetinget førerrett. Som i høringsuttalelsen i 2010 vil Legeforeningen peke på at det er behov for et veiledningsdokument for leger som skal avgi medisinsk vurdering for dette formålet. Finansiering Vurderingene vedrørende finansiering er mangelfulle. I høringsnotatet legges det til grunn at 5

6 legeundersøkelsene skal finansieres gjennom refusjon fra folketrygden og egenandeler fra den domfelte. Dette arbeidet vil imidlertid i hovedsak være sakkyndighetsarbeid og ikke kurativt arbeid, og dermed falle utenfor Normaltariffens ramme. Vi etterlyser en grundigere vurdering av dette. Under enhver omstendighet stilles det krav til dokumentasjon gjennom legeerklæring. Dette må finansieres særskilt. Så lenge det ikke foreligger annen finansiering antas det at dette må belastes den domfelte. Da dette er en utgift som faller utenfor folketrygdens system, kommer den heller ikke inn under frikortordningen. Regnestykket under pkt. 8.2 er av den grunn feil. Regnestykket er også misvisende på ytterligere ett punkt: Det er ikke belegg for påstanden om at disse personene også får hjelp med andre ordinære legehjelpbehov når de er inne til legeundersøkelser i programmet. Om så skulle være, utløser dette som hovedregel tidstakster, noe som samlet sett øker Statens utgifter. Administrasjon og vedtaksmyndighet Legeforeningen støtter forslaget om at politiet administrerer ordningen. Evaluering Legeforeningen vil peke på at en løpende og grundig evaluering er viktig i forbindelse med innføring av denne type tiltak. En evaluering bør også omfatte legens rolle. Med hilsen Den norske legeforening Geir Riise Generalsekretær Bjarne Riis Strøm Fagdirektør Tor Carlsen Saksbehandler 6

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/36 Fullført og godkjent den 1.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.9. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 18.11. 2013. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 18.11. 2013. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/124 Fullført og godkjent den 21.11.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 18.11. 2013 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.3. 2012. hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.3. 2012. hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C Den norske legeforening Sekretariatet 12/69 Fullført og godkjent den 24.3. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 21.3. 2012 hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:.

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 6.12. 2013. Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 6.12. 2013. Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/124 Fullført og godkjent den 13.12.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 6.12. 2013 Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011. Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011. Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/53 Fullført og godkjent den 22.11. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011 Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo Til stede fra

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.2. 2012. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.2. 2012. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/68 Fullført og godkjent den 21.2. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 15.2. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/52 Fullført og godkjent den 20.10. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 19.10 2011 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

Alkolås som alternativ til tap av førerett

Alkolås som alternativ til tap av førerett Rapport Alkolås som alternativ til tap av førerett Implementering av en ordning med alkolås i program mot ruspåvirket kjøring Arbeidsgruppens rapport, 10. september 2012 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 20.9. 2004 Referat fra sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hans Kristian

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 18.3.2003 Referat fra sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariaet: President Hans Kristian

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 16.02. 2005 Referat fra sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: I President Hans Kristian

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften.

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Saknr. 14/1871-4 Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...6

Innhold. Presidenten har ordet...6 Innhold Presidenten har ordet...6 1 Etikk...9 1.1 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål...9 1.2 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon...9

Detaljer

NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker

NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo 30.08.06 Dere ref.: 200600062-/TJK Vår ref.: 1397/1749/06/AMA/to NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker

Detaljer

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger HEL S E :o MIDT-NORGE i Saksdok : I henhold til vedlagt liste Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Veileder IS-2043 Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer