Innkalling til generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling"

Transkript

1 1 Vekten Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Vekten Borettslag avholdes mandag 27. april 2015 kl på Storhamar Iskro. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG 1) Mindre justering av rammebetingelsene punkt 3 2) Endring av borettslagets ordensregler 3) Endring av vedtekter 4) Valg av revisor Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 5 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år Hamar 8. april 2015 Styret i Vekten Borettslag Bjørn Terje Eriksrud /s/ Erling Bakke /s/ Randi Deglum-Wiik /s/ Terje Vidar Hubred /s/ Kirsten Værlien Pedersen /s/

2 2 Vekten Borettslag Til andelseierne i Vekten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Vekten Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 3 Vekten Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Bjørn Terje Eriksrud Furubergvegen 91 B Styremedlem Erling Bakke Furubergvegen 77 A Styremedlem Randi Deglum-Wiik Furubergvegen 81 B Styremedlem Terje Vidar Hubred Vekten 25 D Styremedlem Kirsten Værlien Pedersen Furubergvegen 101 B Varamedlem Lise Schutt Østby Furubergvegen 95 A Varamedlem Elin Brandt Vekten 21 D Varamedlem Monica Eriksen Vekten 25 A Varamedlem Jøran Folstad Furubergvegen 91 A Varamedlem Siri B J Løvås Furubergvegen 77 B Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Bjørn Terje Eriksrud Valgkomiteen Liv Feiring Jøran Folstad Vidar Jacobsen Furubergvegen 91 B Vekten 31 D Furubergvegen 91 A Furubergvegen 83 B Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Vekten Borettslag Borettslaget består av 76 andelsleiligheter. Vekten Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i HAMAR kommune med følgende adresse: Furubergvegen 71 A 115 B Vekten 21 A 31 D Gårds- og bruksnummer : Gnr. 1, Bnr 4776 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

4 4 Vekten Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO - avd Hamar. Styrets arbeid Møtevirksomhet Det har i perioden vært avholdt 11styremøter, hvor 52 nye protokollerte saker har vært behandlet (44 saker i 2013). Mange saker har blitt behandlet på flere styremøter totalt 94 saker. Seks nye andelseiere ble godkjent i Vedlikehold Nye vinduer i rekkehusene Samtlige vinduer i rekkehusene ble skiftet ut våren Dette dreier seg om totalt 240 vinduer. Styret har fått gode tilbakemeldinger fra beboerne på vinduene og på utførelsen av arbeidene. Arbeidene ble utført av byggmester Bjørn Karterud AS. Utskiftingen kostet kr ,-. Utskiftingen ble finansiert med opptak av lån. Garasjeporter Portene krever vedlikehold og styret har gjort avtale med Mjøsa Port og Montasje om at ca 1/3 del av portene skal ha ettersyn/service hvert år. Ventilering av garasjene Nye porter gjorde at garasjene ble for tette. Det gjorde at fukt fra biler ikke ble luftet ut. Samtlige garasjer har nå fått satt inn ventiler i to retninger som gjør at det blir tørt og luftig inne i garsjene. Tiltaket ser ut til å ha god virkning. To nye garasjer Det ene garasjehuset mot øst er tilbygget med to nye garasjer. Garasjene skal disponeres av borettslaget til lagets varehenger og materialer. Garasjene ble påbegynt i 2014 og blir ferdigstilt i Gråvannsledninger Flere av ledningene fra felles kum til offentlig ledningsnett er i dårlig forfatning. Det vil koste nær 1 million kroner å utbedre alle ledningene. En ledning ble utbedret («strømpe») i Prisen på dette ble ca kr ,- Styret har besluttet å utbedre ledningene etter hver som det oppstår skader. Lekeplasser Under HMS-gjennomgangen av lekeapparatene er det gjort funn av mindre råteskader. Ingen kritiske funn i Det må påregnes at stolper og lekeapparater må byttes ut. I fremtiden vil lekeapparatene bli byttet ut med materialer som har lengre levetid og krever lite vedlikehold.

5 5 Vekten Borettslag Kabelanlegg Få klager på kabelanlegget i Varsling av feil på kabelanlegget gjøres slik: Feil på anlegget som gjelder mange beboere skal varsles til styret. Enkeltfeil må den enkelte varsle selv til Canal Digital på telefon Dugnader Også i år ble det gjennomført vår- og høst dugnad. Frammøte var veldig bra og det ble utført mye godt arbeid. Takk for innsatsen alle sammen. Mobiltelefon Borettslaget har egen mobiltelefon, men denne brukes kun til sms-varslinger til alle beboerne. Ikke svar til det nummeret. Eksempler på slik varsling er feil på kabelanlegget, varsel om dugnad eller andre beskjeder til beboerne. Styrets leder treffes på Svar på sms sendes til dette nummeret. Utlån av varehenger Borettslagets varehenger lånes ut gratis til alle som bor i borettslaget. Skader som skjer under bruk må dekkes av den som låner hengeren. Alminnelig vedlikehold dekkes av borettslaget. Send sms til og oppgi dato fra/til du trenger hengeren. Først til mølla gjelder. Vannmålere Alle vannmålerne er byttet i løpet av De fleste nye vannmålerne viser "normalt forbruk", men noen få målere viser unormalt avvik. Dette blir fulgt opp våren Planer for 2015 og 2016 Ny papp på to garasjehus. Dobbeltgarasjen mot øst og langs Furubergvegen. Vedlikehold på takstoler og bærende konstruksjoner på enkelte boliger med adresse Furubergvegen. Lekestativer byttes løpende hvis det oppdages råteskade i bærende konstruksjoner. Reparere deler av asfalten (varmasfalt) på deler av borettslaget? Økonomi Husleie. Ingen husleieøkning i Det er heller ikke planlagt husleieøkning i Siste husleieøkning var 1. august Renter på lån. Borettslaget har flytende rente på lån. Driftsresultat. Det er god balanse mellom budsjett og resultat. Miljø og sikkerhet i borettslag Borettslag er gjennom internkontroll og HMS forskriften pålagt å ha et aktivt forhold til miljø, forurensning og sikkerhet. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad ut over det som må anses normalt for et borettslag. Borettslagene er pålagt å gjennomføre årlige kontroller og inngå avtaler som sikrer kontroll bl.a. innenfor aktuelle brann- og forurensningsområder.

6 6 Vekten Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 Vekten Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i HAMAR kommune Vi har budsjettert kommunale avgifter for 2015 i tråd med Hamar kommune sitt forslag. På bakgrunn av dette forventer vi at vann- og avløpsavgiften økes med ca 8 %, renovasjonsavgiften økes med ca 6 %. Eiendomsskatten øker med ca. 5 %. Lån Vekten Borettslag har lån i DNB Bank ASA. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret blir redusert med 4 %. Dette ble besluttet etter at budsjettet ble vedtatt, så dermed så viser budsjettet et for høyt beløp. Endelig beløp vil bli kr ,- inkl mva. Fra 1. januar 2015 ble også forretningsførerhonorar og forvaltningstjenester pålagt merverdiavgift. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Hamar 8. april 2015 Styret i Vekten Borettslag Bjørn Terje Eriksrud /s/ Erling Bakke /s/ Randi Deglum-Wiik /s/ Terje Vidar Hubred /s/ Kirsten Værlien Pedersen /s/

8

9

10 . 10 Vekten Borettslag 4752 VEKTEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Vekten Borettslag VEKTEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

12 12 Vekten Borettslag VEKTEN BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

13 13 Vekten Borettslag EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Note Innskutt egenkapital 76 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 HAMAR, 8. APRIL 2015, STYRET FOR VEKTEN BORETTSLAG BJØRN TERJE ERIKSRUD /s/ ERLING BAKKE /s/ RANDI DEGLUM-WIIK /s/ TERJE VIDAR HUBRED /s/ KIRSTEN VÆRLIEN PEDERSEN /s/

14 Vekten Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Andel avdrag lån Andel avdrag lån Andel renter lån Andel renter lån SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

15 15 Vekten Borettslag NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket blomster og servering styremøte for kr 3 929, jf. note 9. NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Tilleggstjenester OBOS -860 OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Behandlingsgebyr Hamar kommune, tilbygg 2 garasjer Vinduer/dører SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

16 16 Vekten Borettslag NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Eiendomsskatt Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Verktøy og redskaper -922 Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -356 Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -86 Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Bank- og kortgebyr -818 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER DNB, renter lån DNB, renter lån DNB, omkostninger lån 2-95 DNB, omkostninger lån Renter på leverandørgjeld -352 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Tilgang SUM BYGNINGER

17 17 Vekten Borettslag Tomten ble kjøpt i 1976 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Henger Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avsatt strøm Avsatt forsikring tilbygg Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 15 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DNB 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,25%. Løpetiden er 12 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år DNB 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,30%. Løpetiden er 10 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

18 Vekten Borettslag NOTE: 16 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 18 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Avsatt strøm SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd (inkl. andelskapital på kr. 100,- pr andel) Pantelån TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

19 19 Vekten Borettslag Forslag fra styret i Vekten brl til generalforsamlingen 2015 Forslag 1 Mindre justering av rammebetingelsene punkt 3 Justeringen gjelder punktene 3.06 og Endringen gjelder forsikring hvor det presiseres at tilleggsforsikring på tilbygg skal dekkes i samme selskap og på samme avtale som for hele borettslaget. Forslag til vedtak: Styrets forslag til justering av punkt 3 i rammebetingelsene godkjennes. Forslag 2 Endring av borettslagets ordensregler Ordensreglene er ikke endret på mange år. Et punkt i de gamle ordensreglene har ikke gyldighet fordi lov om borettslag sier noe annet. Reglene blir gjennomgått punkt for punkt på generalforsamlingen. Endringer kan gjøres på møtet. Forslag til vedtak: Styrets forslag til nye ordensregler godkjennes. Forslag 3 Endring av vedtektene Vedtektsendringene under punkt 5 utvides med 3 nye punkter 9, 10 og 11. Begrunnelsen for dette er å gjøre det så tydelig som mulig hvem som har ansvar for hva borettslaget eller andelseier. Nærmere redegjørelse på generalforsamlingen. Vedtektsendringene under punkt 6 En presisering av styrets ansvar i forbindelse med vedlikehold som også berører tilbygg. Vedtektsendring nytt punkt 12 Styret mener det er hensiktsmessig at alle regler og bestemmelser, som tidligere er vedtatt på generalforsamlinger, knyttes opp mot vedtektene og har samme gyldighet som vedtektene. Punkt 12 gjør det enklere for den enkelte andelseier å forstå at borettslaget har bestemmelser ut over det som er skrevet i selve vedtektene. Forslag til vedtak: Styrets forslag til nye vedtekter godkjennes. Forslag 4 Valg av revisor Obos Innlandet har inngått rammeavtale med PWC om levering av revisjonstjenester til boligselskaper som har regnskaps- og/eller forvaltningstjenester levert av Obos Innlandet. Avtalen gjelder fra og med regnskapsåret Dette innebærer en reduksjon i revisjonskostnadene med ca 25 %, i forhold til dagens revisjonsselskap BDO. Forslag til vedtak: Fra og med regnskapsåret 2015 velges PWC som borettslagets revisor

20 20 Vekten Borettslag Vedlegg forslag 1: VEKTEN BORETTSLAG Rammebetingelser for til- og ombygging på eksisterende plan Vedtatt på generalforsamling Avtale mellom borettslaget og andelseier ved enkeltvis til- og ombygginger, ominnredninger Avtalen gjelder Sak nr Adresse 3.01 Rammebetingelser for prosedyre skal følges Rammebetingelser for omfang og utforming skal følges Utbygger har ansvaret for at bygningslov med forskrifter følges. Ingen kan igangsette bygging før byggetillatelse foreligger. Utbygger har ansvaret for at utbygging er i samsvar med byggemeldte tegninger/beskrivelse Av hensyn til naboer skal det være ro mellom kl 2100 og kl 0700, samt på søndager og helligdager Utbygging skal skje uten omkostninger for borettslaget. Utbygger forplikter seg til å dekke alle utgifter i forbindelse med byggingen. Kostnader for oppsetting av brannvegg som følge av pålegg fra bygningsmyndighetene pga overskridelser i gruppestørrelsene dekkes av borettslaget Etter utbyggingen forplikter utbygger seg til å dekke borettslagets eventuelle merutgifter til: 1. Vann- og kloakkavgift 2. Administrasjon og forretningsførsel hos OBOS. 3. Likningstakstforhøyelsens skattemessige konsekvens 4. Vedlikehold 5. Eventuelt andre merutgifter, f.eks økt pris på forsikring Beløpet skal dekke de faktiske utgifter og administreres av OBOS.

21 21 Vekten Borettslag 3.07 Tilbygg skal forsikres av utbygger i samme selskap og på samme avtale som borettslaget ellers bruker. Borettslaget kan fakturere for merutgifter på forsikring av tilbygg og boder I de tilfeller utbyggingen påfører skade på øvrige deler av borettslagets eiendom, stiller utbygger seg ansvarlig for å dekke slike skader uten omkostninger for borettslaget. Skader som senere kan bli påført eksisterende bygning som følge av tilbygg, skal dekkes av utbygger/andelseier. Se også punkt Ved salg av leilighet med tilbygg skal ny andelseier gjøres kjent med denne avtalen av utbygger. Avtalen skal gjøres bindende for den nye andelseieren (dette gjøres av HOBBL ved kontraktskriving ved salg og bør komme fram i salgsmeldingen) Tilbygg er borettslagets eiendom og følger leiligheten. Hamar, den Vekten borettslag v/leder Hamar, den Utbygger/andelseier Av denne avtalen sendes det 2 eksemplarer Vekten borettslag ved styrets leder. Ett eksemplan returneres utbygger etter godkjenning i styret.

22 22 Vekten Borettslag Vedlegg forslag 2: ORDENSREGLER FOR VEKTEN BORETTSLAG Den tildelte leilighet skal brukes slik at den til enhver tid er i overtagbar stand ved eventuell fraflytting. Forandringer og ombygginger utendørs/innendørs kan ikke foretas uten styrets samtykke. Det forutsettes at alle andelseiere bidrar til å holde sin andel og felleseie i god stand. Ved at hver andelseier ivaretar felles interesser kan dette medføre reduserte utgifter til borettslaget. Styret viser også til husleiekontraktens bestemmelser. 1. Det skal normalt være ro i leiligheten fra kl 2300 til kl 0600 (fra 2400 dager før sønog helligdager). 2. Dersom det skal iverksettes ekstra støyende arbeider eller aktiviteter som kan tenkes å forstyrre, bør naboene underrettes på forhånd. 3. Det er ikke tillatt å parkere på veiene innen borettslagets område, unntatt for av- og pålessing og for vask av bil. Dette for at utrykningskjøretøy skal kunne passere og av hensyn til lekende barn. Borettslaget har egen privatrettslig skiltplan som andelseierne bør gjøre seg kjent med. Andelseier har også plikt til å informere besøkende om borettslagets parkeringsbestemmelser. 4. Hensetting av campingvogn, bobil og private varehengere på borettslags parkeringsplasser, heri også innbefattet egen andel, godkjennes ikke. Hensetting på parkeringsplass bør ikke forekomme med biler som har egne garasjeplass. 5. Andelseier og familiemedlemmer skal være kjent med hvor stoppekran for vann er plassert. 6. Andelseier er pliktig til å påse at røykvarslere og brannslukningsapparat husbrannslange er inntakt i orden. Ved feil skal styret kontaktes. Bytte av batteri i røykvarsler er et brukeransvar (andelseier-ansvar). 7. Framleie er bare tillatt ved samtykke (godkjennelse) fra utleieren, det vil si styret i borettslaget. Dette gjelder også ved utleie av hybel. Boligbyggelaget skal ha kopi av framleieavtalen. Framleie av egen leilighet er regulert i Lov om borettslag 5-5. Utleie av hybel er opp til den enkelte andelseier, men det er andelseiers plikt å informere hybelboeren om lover og regler som gjelder i borettslaget. 8. Det er ikke tillat å ha høye trær eller vekster på egen andel. Høye trær defineres som høye når de tar sol eller utsikt fra naboer eller sjenerer på annen måte. 9. Klatreplanter (f.eks Villvin) tillates ikke brukt på leilighetene, boder og gjerder/levegg som vedlikeholdes av borettslaget. 10.Mating av fugler tillates i tidsrommet 1. november 31. mars 11.Oppskyting av fyrverkeri er ikke tillatt på borettslagets område.

23 23 Vekten Borettslag Vedlegg forslag 3: (5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 4-3 Bygningsmessige arbeider (1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. (2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående skriftlige samtykke. 5. Vedlikehold 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. (3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende. (4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget. (6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. (7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget. (8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren. (9) Vedlikehold av tilbygg. Andelseier som selv har bygget på sin bolig eller utebod bærer selv alt vedlikehold knyttet til tilbygget. Dette ansvaret overtas av den som kjøper en bolig med tilbygg. Skader som oppstår på tilbygget, eller på opprinnelig bolig, skal utbedres av andelseier så lenge dette er skade som ikke ville skjedd uten tilbygget. Utvidelse av terrasse og egne oppsatte gjerder faller inn under definisjon tilbygg. Se kapittel Borettslaget har egne regler for Bolig- og miljøfornyelse som gjelder som rammebetingelser for utbygging. Disse reglene er vedlegg til vedtektene og gjelder som en del av borettslagets vedtekter.

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Hammersborg torg 1 Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Telefon: 02333 Telefaks: 22 86 56 62 www.obos.no E-post: forvaltningsavdelingen@obos.no Regionene: OBOS Østfold Nygaardsgaten 28 1606 Fredrikstad

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Himstadplassen B/L

Til andelseierne i Himstadplassen B/L 1 Himstadplassen B/L Til andelseierne i Himstadplassen B/L Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer