Til andelseierne i Vekten Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Vekten Borettslag"

Transkript

1 1 Vekten Borettslag Til andelseierne i Vekten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Vekten Borettslag Til behandling foreligger: Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Vekten Borettslag avholdes tirsdag 6. mai 2014 kl i Vikingskipet. 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Nye terrassedører for de med adresse Vekten B) Endring av fasade for hustype 3 og 4 i Vekten borettslag Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år Hamar, 31. mars 2014 Styret i Vekten Borettslag Bjørn Terje Eriksrud /s/ Erling Bakke /s/ Randi Deglum-Wiik /s/ Kirsten Værlien Pedersen /s/ Knut Vestli /s/

3 3 Vekten Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Bjørn Terje Eriksrud Furubergvegen 91 B Styremedlem Erling Bakke Furubergvegen 77 A Styremedlem Randi Deglum-Wiik Furubergvegen 81 B Styremedlem Kirsten Værlien Pedersen Furubergvegen 101 B Styremedlem Knut Vestli Vekten 27 C Varamedlem Elin Brandt Vekten 21 D Varamedlem Monica Eriksen Vekten 25 A Varamedlem Jøran Folstad Furubergvegen 91 A Varamedlem Siri B J Løvås Furubergvegen 77 B Varamedlem Olav Syversen Vekten 31 C Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Bjørn Terje Eriksrud Furubergvegen 91 B Varadelegert Valgkomiteen Liv Feiring Jøran Folstad Vidar Jacobsen Vekten 31 D Furubergvegen 91 A Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 76 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i HAMAR kommune. Adresse: Vekten 21 A 31 D Furubergvegen 71 A 115 B Gårds- og bruksnummer : Gnr. 1, Bnr Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

4 4 Vekten Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Møtevirksomhet Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter, hvor 44 nye protokollerte saker har vært behandlet (44 saker i 2012). Mange saker har blitt behandlet på flere styremøter totalt 72 saker. Fire nye andelseiere ble godkjent i Vedlikehold Nye garasjeporter Resten av garasjehus mot øst fikk nye porter i 2013, totalt 23 porter. Portene er identiske med de portene som ble byttet ut i perioden Alle er utstyrt med fjernstyrt portåpner. Hver port har egen nødåpner i tilfelle strømbrudd. Portene er levert og arbeidene utført av Mjøsa Port og Montasje. Styret er godt fornøyd med arbeidene som ble utført. Da har samtlige garasjer fått nye garasjeporter. Det henstilles til alle beboerne å bruke garasjene så det blir bedre plass til besøkende på parkeringsplassene. Varmekabler i taknedløp Vinteren 2013 var det mye is mellom to av garasjerekkene mot øst. Flere av beboerne kunne ikke bruke sin garasje i denne perioden. Hvis tilsvarende skjer igjen vil de nye garasjeportene fryse fast i isen. Det er lagt varmekabler i takrenna, i nedløpet og helt ut til kum for å unngå lignende situasjoner. Denne løsningen ser ut til å fungere veldig bra. Gateskilt Statens Vegvesen har godkjent ny privatrettslig skiltplan for Vekten borettslag. Alle skiltene i borettslaget er byttet ut med nye. De merkede plassene langs veiene er gjort i samarbeid med brannvesenet. Parkeringsplass og resterende gatebredde er tilpasset nødvendig plass for utrykningskjøretøy. Biler (egen bil eller besøkende) skal ikke parkere foran garasjeportene. Gjeldene skilting i borettslaget må respekteres. Det er kun tillatt å parkere på merkede felt. Asfaltering Det ble lagt ny asfalt på steder hvor asfalten var dårlig. Det er fortsatt behov for mer asfaltering, men når og hvor mye må utredes nærmere. Ny asfalt på alle veier og parkeringsplasser vil koste mye. Lekeplasser Under HMS-gjennomgangen av lekeapparatene er det gjort funn av mindre råteskader. Ingen kritiske funn i Det må påregnes at stolper og lekeapparater må byttes ut. I fremtiden vil lekeapparatene bli byttet ut med materialer som har lengre levetid og krever lite vedlikehold. Nye vinduer i rekkehusene i 2014 Styret vedtok i 2013 å skifte samtlige vinduer i rekkehusene. Dette dreier seg om totalt 240 vinduer. Utskiftingen vil koste i underkant av 2 millioner kroner. Utskiftingen finansieres delvis med oppsparte midler og opptak av lån.

5 5 Vekten Borettslag Kabelanlegg Få klager på kabelanlegget i Varsling av feil på kabelanlegget gjøres slik: Feil på anlegget som gjelder mange beboere skal varsles til styret. Enkeltfeil må den enkelte varsle selv til Canal Digital på telefon Dugnader Også i år ble det gjennomført vår- og høst dugnad. Frammøte var veldig bra og det ble utført mye godt arbeid. Takk for innsatsen alle sammen. Mobiltelefon Borettslaget har egen mobiltelefon, men denne brukes nesten bare til sms-varslinger til alle beboerne. Ikke svar til det nummeret. Eksempler på slik varsling er feil på kabelanlegget, varsel om dugnad eller andre beskjeder til beboerne. Styrets leder treffes på Svar på sms sendes til dette nummeret. Utlån av varehenger Borettslagets varehenger er ofte på veien. Den lånes ut gratis til alle som bor i borettslaget. Skader som skjer under bruk må dekkes av den som låner hengeren. Alminnelig vedlikehold dekkes av borettslaget. Send sms til og oppgi dato fra/til du trenger hengeren. Først til mølla gjelder. Vannmålere Alle vannmålerne er byttet i løpet av Kommunen har bekostet dette. De fleste nye vannmålerne viser "normalt forbruk". Noen få viser avvik som er vesentlig mer enn normalt. Dette blir fulgt opp ovenfor kommunen til våren. Planer for 2014 og 2015 Bytte av vinduer for alle med adresse Vekten. Vedlikehold på takstoler og bærende konstruksjoner på enkelte boliger med adresse Furubergvegen. Lekestativer byttes løpende hvis det oppdages råteskade i bærende konstruksjoner. Vedlikeholdsanalyse av alle stikkledninger for spillvann fra kum til offentlig nett. Alle ledningene må utbedres og noen ledninger blir utbedret i Det må legges ny papp på en eller to av garasjetakene. Ventilere alle garasjene. Eksisterende ventilering varierer fra garasje til garasje. Bygging av fellesgarasje til materialer og varehenger. Reparere deler av asfalten (varmasfalt) på deler av borettslaget? Økonomi Husleie. Ingen husleieøkning i Det er heller ikke planlagt husleieøkning i Siste husleieøkning var 1. august Renter på lån. Borettslaget har flytende rente på lån. Driftsresultat. Det er god balanse mellom budsjett og resultat.

6 6 Vekten Borettslag Miljø og sikkerhet i borettslag Borettslag er gjennom internkontroll og HMS forskriften pålagt å ha et aktivt forhold til miljø, forurensning og sikkerhet. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad ut over det som må anses normalt for et borettslag. Borettslagene er pålagt å gjennomføre årlige kontroller og inngå avtaler som sikrer kontroll bl.a. innenfor aktuelle brann- og forurensningsområder.

7 7 Vekten Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr ,-. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter blant annet utskifting av vinduer. Dette vil bli finansiert med oppsparte midler og låneopptak (refinansiering av nåværende lån). Lånestørrelse på ca. kr ,- (etter nedbetaling av gammelt lån) og resten med oppsparte midler, ca. kr ,- Kommunale avgifter i Hamar kommune Vi har budsjettert kommunale avgifter for 2014 i tråd med Hamar kommune sitt forslag. På bakgrunn av dette forventer vi at vann- og avløpsavgiften øker med ca 6 %, renovasjonsavgiften forblir uendret (unntagen frivillig papirrenovasjon, som øker med 5 %). Feieavgiften er foreløpig ukjent. Eiendomsskatten er forventet å øke med ca. 3 %. Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk.

8 8 Vekten Borettslag Lån Borettslaget har lån i DNB, med flytende rente på 3,5 %. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Forretningsførerhonoraret øker med 5 %. Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Driften i 2014 viser at borettslaget ikke har nok midler til å gjennomføre planene uten et låneopptak. Låneopptaket er på kr ,- hvorav tidligere lån på ca. kr ,- blir refinansiert. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Hamar, 31. mars 2014 Styret i Vekten Borettslag Bjørn Terje Eriksrud /s/ Erling Bakke /s/ Randi Deglum-Wiik /s/ Kirsten Værlien Pedersen /s/ Knut Vestli /s/

9

10 . 10 Vekten Borettslag 4752 VEKTEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Vekten Borettslag VEKTEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

12 12 Vekten Borettslag VEKTEN BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

13 13 Vekten Borettslag EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 76 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 HAMAR, 31. MARS 2014, STYRET FOR VEKTEN BORETTSLAG BJØRN TERJE ERIKSRUD /s/ ERLING BAKKE /s/ RANDI DEGLUM-WIIK /s/ KIRSTEN VÆRLIEN PEDERSEN /s/ KNUT VESTLI /s/

14 Vekten Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomisk levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Andel avdrag lån Andel avdrag lån Andel renter lån Andel renter lån SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

15 15 Vekten Borettslag NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Tilleggstjenester OBOS -830 OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer (Kontorleverandøren, Byggmester Bjørgan AS) SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Stange Asfalt AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Eiendomsskatt Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

16 16 Vekten Borettslag NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Verktøy og redskaper -925 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -235 Andre kontorkostnader -276 Telefon/bredbånd Telefon, annet -602 Porto Drivstoff biler, maskiner osv -386 Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse -147 Bank- og kortgebyr -811 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER DNB, renter lån DNB, renter lån DNB, omkostninger lån DNB, omkostninger lån SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1976 Gnr.1/bnr.4776 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

17 17 Vekten Borettslag NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Henger Kostpris Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Avsatt strøm Avsatt forsikring tilbygg Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) Canal Digital SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DNB 1 Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 4,10%, løpetid 6 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år DNB 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,80%, løpetid 12 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 16 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD

18 Vekten Borettslag NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 18 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Avsatt strøm SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

19 19 Vekten Borettslag 4 A) Forslag 1 fra styret: Nye terrassedører for de med adresse Vekten Fire beboere ønsker å bytte til stor terrassedør i forbindelse med bytte av vinduer. Eksisterende terrassedør tas ut, deler av vegg tas ned og dagens store vindu på terrassen blir en del av ny terrassedør. Endring medfører en mindre fasadeendring på boligene. Beboerne bekoster selv merkostnaden med ny terrassedør. Styrets vurdering: Fasadeendringen er liten og vil være lite synlig fra gata. Endringen vil bedre bruksmuligheter for de som bor i boligene. Hamar kommune har forhåndsgodkjent endringen og har unntatt saken som meldepliktig. Orientering gis på generalforsamlingen. Forslag til vedtak: 1. Nye terrassedører godkjennes. 2. Tas inn som en del av borettslagets rammebetingelser.

20

21

22

23

24

25

26 21 Vekten Borettslag Orientering om borettslagets drift. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Nye garasjeporter Nye vinduer (adr. Furubergvegen) Ny taktekking Nye inngangsdører/terrassedører

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Vekten Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Vekten Borettslag avholdes mandag 27. april 2015 kl. 1730 på Storhamar Iskro. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Myrer Borettslag

Til beboerne i Myrer Borettslag 1 Myrer Borettslag Til beboerne i Myrer Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag 1 Ellingsrudflaten Borettslag Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Økernly Borettslag

Til andelseierne i Økernly Borettslag 1 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag 1 Tøyenhus Borettslag Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer